Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

• Sahitıi: Cumhuriyet Matbaacuıs ve gazetecilik T.A Ş. CrMHCRÎYET İSTANBIT adına NADİR TELGRAF ve MEKTCP adresı: • Genel Yayın Müdürü OKTAY KLRTBOKK Posta Kutusu tstanbul No: 246 • Sorumlu Yazı tşlerı MUdUrti BCI.KVI • Basan r e Yayan: CUMHURİYET Matbaacüık ve TELEFON : W « 03 Gazeteciiik T.A.Ş. Cagaloglu. Halkevi SOK No: 3941 (Beş Hat) C U M H U R İ Y E T UYMAY1 r BASTM AHLtK Y,v C A C : T \ T f TAAHHÜT EDER • BCROLAR: Ankara Atatürk Bulvan Yen?: Apt. Venışehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMİR Hallt Zlya Bulvan No. 65. Kat 3 Tel.: 13 12 İ0 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesi Ugurlu Pasaj Tel: 14550 19731 Ü1İM gruplanna ve ağırlı£ına jdre uçalc farkı okuyucu tarafındsm aynca ö<ienir... Aylar Yurtiçl: V'ir'dısr. • tLAN 12 6 3 1 720 360 180 «0 1170 r 8> 2M.50 07.50 >" Başhk <Maktu) ; " 5 " Lira 2 3 ve 9, sayfa t. .u) 0*ı 4, 5, 6, 7. sayfa (santinıi) 160 O'.Um. Mevl'.d fesekkür <S santüni) 4im Nişan. Nikâh, Evlenme Doğum 300 Yaym Hayatı ıkeümesi) 4. Kavıp ikelimesi) 3, 5 >1ART T AK V i M 1377 Giıneş Ötle 6.27 12.25 Akşam Yatsı 18.04 19.35 İmsak 4.46 îkindl 15.37 Avukatlar (Baştarafı 1. Sayfada) tatsfmdan görevlendirilen yüzler ce avukat rrui.ke/ne saıumaruida b'i*ün gün beklemışler ve du rusmalara gurnek isteve'iler hau rabıt [jtrr.u?ı«rdır. ?s ma*ı 1500 "iaamn söıüldügj İstan ıiıl'da 1 tvadar avukai TB'j 0 nin .orarma 'lymayarak durus mayp. girmişiır. Eyüp. Gazios manraşa. Ka iiköy ve Karıal ad lıyeleıir.de ise tüm üyelern ka rara uyduklan goriilmüs'iir. An cak .Cf.rtal Ai.svesıntie Hazine a vukar'tnndan oırkaçı duruşamlara. ,;ırrmşle:d.ı. Baao yetlÜL..fc»ı. » 2 0 Uyele/i S0 bulunauğunu ve eyleme katılma oranuaiî yüzae 100e vamı oi duğu:>>' belirtM.şlerd:r. Bu arada duruşmaların ba.şlama saatinden önce îstanbul Eı rosu Başkaru Avukat Orlun Apaydın tarafından bir basın »jp lantısı düzenlenmiştiT. Apaydın eylemlerınin asia görevi terke<ms anlanıma gelmeypceğini, ıksine, Rörevlenni daha etkın bir biçitnde yerine getirdiklerine inand'Klannı beürtmiştir. Apaydın ?.yrıc,i, j*ürütme organının yaıgı kirarlarına uymamasının, Anayasa' nm bir anlamda suç nitel:ği tnşıyan ihlâü ve bir anîamda cla r'emokratik hukuk devleti üker.;nin îiilen yürürlükten kaldırılma sı demek olduğuna da dejinerek «Bu nedenle savcıları uyarıyomz ve gorevlerini yerine getirrn^ğe ciavet ediyoruz» demiştir. Orfıan Apaydın konuşmasını şöyle £iirdürmüştür: «îstanbul Barosu avukatlan, pylernı. üikerruzde ms<ın iıak ve ozgîirlüklerine dayalı demokrüf.K hukuk devleti ilkesini koruma s^1 revini topltım boyutunda verır.e getirtne bilinci içinde yürütecek lerdir. Görevimiz bu eylemle W tecek defildir. Demokratik di'..eni yıknr.aya m^nelik özlomlere oağU davranışlar, bağımsız TÜTVL hukukçularınm oluşturdugu enge lı asla aşamayacaklardır. Bir ülkede yargı organı bajım sı?, degilse veya verdiği kar srU' rın •jygulanması olanağı bulunmu yorsa. savunma mesieiiiriUi et/jnli^inden veya onurundan da sö? ecüien«z. Savunma mesleğmn katkısıyla oluşan yargısal kartr lara yürütme organmın uymam.\ sı, bu bakımdan Anayasa'nın bir anlamda suç niteliği taşıyan ihlali, bir an';amda da demokrank hukuk devleti ükesinın iiılen yüvüTİükten kaldırıiması demektir. Bu nedenie savcıları uyarıyomz ve gorevlerini yerine getirmeğe davel ediyoruz. Türkıye, Avrupa Konseyi üyesi bir devlettir. Konsey üyelerini hağlayan 1950 tarihü Roma sözleşmesi, katüan devletlerin üıkelerinde gerçekleştirmek zorunda olduklan hak ve özgürlükleri, so mut kurallaria açıklamaktadır. Bu kurallar arasındaki, kişii»rin bağımsız mahkemelerde «hak ara nıa özgurlüğü» de yer almakliidır. katlar uyrmaş ve dünkü duruşmalara girrrk?mişierdir. Sağ gorüşlü olarak bılinen bazı avukatların ise duruşmalara girüikleri görülmüştür. Baro Başkanı İbr^. lıim Günay'ın, «Barolar Birliğı'nin bu çağnsı yasalara aykırı dır» ciiye eylsnıe karîri gıknıası ııa rağmen. çok sayıda avukat. ınazeret dılekçelerini vererek duruşnıalaTa airmenıislerdir. 0 Mersin'de 1( 6 1 avukattan 150'si Barolar Birliğınin karanna uyarak durusmalara girınemiş tir. 0 Bursa'da Baroya kayıtlı 367 avukattan 36O'ı diTenişe katılmıştir. Baro Başkanı Şükrü Akraansoy. yedl a\oıkatm karara u\Taadığım ve bu üyeler hakkında disiplin kovuşturması açılacaSım bi'.dirmiştir. 9 Trabzor.'da dünkü dunışma lara 90 avukattan ancak 17'sı gir miş. diâer üyeler direr.işe katılmışlardır. • Eskişehir Barosu Başkanı Şahap Demiror. eyleraın bnşarıyla »eçtigini bildirirken. «Resmi dairelerde çahçan avjkatlar, zor\.\nlu olsrak dvıruşmaya yirmişlerdir. Baroya kayıılı 132 avv.ka: tan iki • ücjnün duruşmaya pir diği ögTenilmistirvı demiştir. • Zonş:uldsk'*a avukatlann çoğunluğu duruşmaya girmemiş, bu arada bir sivil polisin mahkeme kapılarında asılı listelerde durusmaları olan avukatiarın adlarını saptamaya çalıştıgı bildirilmiMir. • Kocaeli'ndeki avukatlar da hemen hemen tanı kadro ile direnisi nvguîamîşlard'.r. • Kayseri Barosu üyesi NTevrat Türkten. avukatlarm yarısının karara uydugunu, bir kısım avukatın ise durusmalara girdiklerini «nylemiçtir. • Samsun Barosu Başkanı Cahit Ünal, ' 0 1 avukatın ancak 2< 5'inin k.nama gününe ka'ılmadığmı» bildirmlstir. Romanya'da (Baştaralı 1. Sayf*da) laruıa girsmeyeıek sokaklarda bekieıruşlerciir. îstanbul un yüksek katlı konutiannda oturan Dazı yurtlaşlar, sarsıntı sırasında bazı eşya larının devyildigini bildirmişler dir. Kandillı Rasathanasi ügilılerı. deprenı sonrasuiQa yaptıklan açıklamada. saat 21.28"de Richter ölçcğine göre 5.6 ^iddetinıie bir deprenı kaytiedüaıgini, ancEk merkez üssünun saptanamadığı nı bıldirmişierdir. Rasathane ilgilı!er;ne gore. bu şiddetteki bır deprem merkez üssüne yakın yerlerde hasar yapabilecektir. MALiYE (Baştarafı 1. Savfada) bakanhkların yaıırım hr.rcaması yapabilmesi bir dizi şarta bağ ianmıştır. Bu şartlar öze:le şüyiedir: (T) Yatırımın etüd ve projesinin tamamlanrmş olması. (T) Yatınm konvısu büiçe öde neginüı iigüi kuruluş yetkiiıler: laıafından onaylanrnış olması. (3) Yatmmlarla ilgiii olarak Devlet VianUıma Teş'.clâtı'nın vi zesir.in alınmaM. (7) Bütçe "deneğinin. doğrudan riüğruya tiriki yatırımların ger çekleşmesine. mal ve hizme r alimlarir.il döııük ve büyiı.". inşaat ve onarım giderlerine tah sis edılmiş bulunması. Maliye Bakanı'r.ın genelg?s:nde. bu şartlann yerine getirılmemesı halınde, bütçe lonlarırın kullanımı ıçin Bütçe Kanunui". da ki ö/el hükünılerin uygulanr.mayacai;!, genel esasların geçfrli oiacagı açıiüar.mış".ıı. Boyljct. MSP'nın «Agır sanay. hamlesi,. propa.^andasının ozünü o!ı>ru ran ve Sar.ayi Tekr.oloji ;^s SanUğı'na bi\%\\ olarak kuruiün agır sanayı kuruluşlarının yafirım harcama'.iinnın kontroiunu Maliye Bakanlığı'nın elde tutscağı "aelirlenmiştn. Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un daha önce Maliye Bakanlığı Mu'nasebat Genel Müdürlugü aracılığıyia bütün Bakanhklar ile Bakanlık Muhasebe Müdürlükleri ve Bakaniık Merkez Saymanhklan'nJ. gönderilen genelgesi. bu esaslara uyulması ıçin emır nite'.iği taşımaktadır. Bilindiâi gibı. Bakanlık Muhasebe ve Bakanlık Merkez. Saymaııları doğrudan dogruya Maliye Bakan'.ığı'nın memur'.arıdır. m imzalamak karşıhgında Bütçe Kanunu'nda yer almasmı sagladıgı «ödeneklerin serbest bımfcılhükınü işlerliginı yitirmışMaliye Bakam'nın bmbırıni tamamiayan iki ftenelgesi. ayrıca. Bürçe Kanuna'mır! <4ı cetve'.incie mali transfer'.er» başlığı a'tmda yer alan ve sanayi yatınm lany'a ilgili foıilann kııHajvışı iie ilgili esasları tespr ye^icısin: Sa ııay; ve Teknoloji F.Ekinlığ'.'na bırakan hükmü de uy?;tılanrna/ ha.\e getırmiş'ir. Bu nedenle. etüd ve pıoje^î tanıam'.anmamış. yetküi merciîene onaylanmamış. Devltt Pian Isma Teşkilâtı'nca vizesi ahnmamıs vî'ır.nı proi"='.erine ilişkin ödenekler. transıerlerie ılsıli genel serbest bırakma uranlarına tab h'KK"ırı:rPC^r.. Maliye Ba'.;am'nm açıklamasında. on'jör.ilen şartlarıp. yerir.e ge tirümemesi h?.!inde «yatjnmiarla ilgı'.i ^clenekîerin serl)«st bırakılp'1 »•.«'"ndak' BMrrf Krn'i nu'nuı. 4'üncü maddesiTiin işleme yecfr: ••eUr!enmil;iir. Bövlece dörtlü koa'.ısyonun MSP kar.adır.ı Ssnayi vp Teknoloii Bskpıılı^ma bağlı oiaraV: kurulan Tümosan, Taksan. Testas, Temsan. Gerkor.=an, Telesar.. Tüteks ve ilgili cîifcer bütün kuruluşlar aracüıgıyla surdüıdügü «aŞır sfnay; hamlesi» prop»ganüasının «elecegi Maliye Bakaniıgınin denetimlne gırmisîir. İlgili!<". bir yatırımla ilgili etüd ve proi? h?z:rlr'ımasın:n. onay ve vize i.şlemlprinin tarrmnlanmasımn en az bir yıl sürec?Ki belırtilmektp. AP'nin erken ya da normal ranhinae >apılaca>: bir secjme kadar MSF'yi '<.v,nk düîürdüğünü:> savvınıri'ktadırlar. Oî AYLARIN ARDINDAKt GERÇEK G Ö Z L EM (Baştararı 1. lenmlçttr. Yanl. Milliyetçl Cephe TBT'sinin haberlerinden sorumlu sörevlisi, Lockheed şirketinin komisyoncusunun «Yürüyüş» derRisi. komisyoncunun komisyonrusu Haml Tezkan'ı suç belseleriyle kıskıvrak yakalamıştır. Derjriden iigrenivorıu ki, Tezkaıı. 1 7 yıhnda Sinyal Turizm ve SeS4 vahat Şirlieti'nden VA bin lira komisyon almıştır. Sinyal Turiını ve Scyahat Şirketi, Lockheed şirketi komisyoncusu Altay Şirketi sahihi Nezih Dural tarafından Karabük'e satılan 32 hiıı ton ilen.ir satışi için komisyoncıı olarak göıevlentlirilmiştlr. Sinval şirketi ise. bu konudaki üstiin yetenekleriııe iııaıulıtı Tfzkan'ı. krımisynncu olarak seçmiştîr. Teıkan. hu i.şten tam LT bin lira komisyon alrnış. ancak, . I Î ' devlett tek kuruş vtrsi öUememiştir. Bunun verîi hukukıındaki adı. sözüm merlisten dısan, TRT'den içeri versn kaçakvılığı» suçiîdur. TRT Haher Uairesi Başkanı llami Tezkan. hu komisyontttluktan para k^zanırken. a>nı zamanda pa/etpcilik förevini de vürütmekteriir. l'lkemudeki bazı gazeteciler. Tezl:an %\h\. :MÎI zarnur.da. komi>vornııh>k «ibi t'sı iri islcv rie vapmaktaıiır. \mak basın kavtları yönetmeliğinin 20. maddf^ii, ticarctle uyraşan fazetfLİIerin, hasnı kartı taşıyamıyiicaklarını helirtnıektedir. Teatknn. .Basın Seref Kartı» taşımaktadır. V>>ııetm«'lik isp şiiyle diyor: Gav.ete. dergi veva matbaada esas Razetecilik göre^inden avrı iiıret kaışılıirı olsıın veva olmasın gszetecilik dışında is sörmfme>ri... Komisvontunun komisvoncusu Hami Tezkan. devlele, komisyoıunluktan kazandıeı paradan bes kurus rprji rerme7ken. yani versi kaçırırken. üte yandan da. TRT'de «milli ve manevi ruh veıccek yayınları vönpttr.ekiedir. Simdı yapılacak iş şu: Pir Tezkan hakkında verıd unul yasalarına snre kovustıırma açılroahdır. tki... Texkan'ın basın kar'.ı iptal edilmelidir. İ'çöncitsii de su: TRT'de sazeteeilerin «şerrt» ve .itibarı» ve verıi kacakçılıçı> konusunda hir açık oturum düzenİMimeli ve knnu. •milliyetçilik» açısınrian tartışılmalıdır. Anladık. maddi deeerler» örneçin. işte höyle kom)«Tonculuk voluvla elde ediliyor. peki noillî ve manevi deferİer ııasıl kazanılıyor? Böyle mi?.. KU^KU VE HE'tEC&M Istanbul'da yıllarüan beri ilt kez bu şiddeue bir yer sarsmtısı i!e karşılaşan halk. gazete merkezlerine telelon edere'K depremin merkez ü=sü ile can ve mal kaybına yjlaçıp açmadıgmı ögremnek istemişrir lstanbul'da önceki gün de aralıkh olarak ikisi dıivalan hafif şiddette 10 yer sarsırrtısının kaydedilmesi. halkın kuşkusvmu daha da arttırmıştır. Kandiüi Rasathanesinın. ilk baş"an radyo aracılıgıyla depre min merkez üssünun rasa'hane ye 3'i kilometre uzaklıkta oldıığu nıı aç'.klaması. bu tedirginlikleri dalıa da arttırmıştır. Ancali. dıs ulke riisathanelerinin ciepremuı Avrupa kesimin&e de şiddetlice duyulduğunu açıklamaları, depremın merkez üssünun Tüıkiye'de olmatiıg'.nı ortaya çıkarmıştır. U'.ısUrifı 1. S dan ı;ık»r vıknıaz diişiiriilmüşlür. Hu. M "nin M cievalüasyonudur. < . Hükiimrt îiilen tfağılmış durum(tadır. AITIH sa>ın Raş1ıak»n kolınfıınria kaiınak irhı direnise getjmiştir. nireni>in°m sPrekçesini de kfndisint* ozsü mantıs' ile bulmııştur: >leınk'keti hüküm«"tsiı bıritkamavız demektedir. Sanki Tiirkiye t'ıımhuviveti. rhrnirelsiz hükiimrt kuraınıyacak bir Uevlet nltelijrine tiüşnıüştür. Toplanamayan Bakanlar Kurulu... Bir arava eelmcven kcıalisyon ortakları DevİPlten. Ilükümcttrn. I)ısi«!rri Hakanlıfindan hjjınısıı davranışlar içindcki >IİT .. Ogrftim rapılamayan üniv^rsiteler... l'yKulanamayaın >arçı karurları l Ikeıfe tan süvenltginUrn yoksunlut; Başaşa^ıva giden ekonomik tluıum... Ve D*vlet yaşamının her vanında çozülrae apaçık «örülürkcn. ortacla hir hukiimet vokken. Başbakan Demircl iilkrvi hükümetsiz bırakmamaktan »nı ediyor. Pek î»rip bir Rerfkçe dPRİl mi? Zekeıiya Sertel (Baştarah 1. Sayfada) basın topUmtısı çerçevesinc'.e özetlenemez» diyen üerıel, evinden Cagaloglu'na gelırken, Tan Matbaasının önünden geçtiğinı oelirtmış ve şöyle konusmuştur: «Önünden geçtim ama. oraya bakamadıııı, daha fazla harap olurum diye. Hatta matbaa yıkıldıktaıı sonra da içine girememiş tinijı 1 0 SANiYE SÜRDÜ Turkiye Barolar BirUSinın kınama günüyle ilgili eylemini TOB DER ve TMMOB ile baska birçok kuruluş, desteklediklerini bil dirmişlertlir. Tekstil İşçileri Sendikası Genel Baskan Vekiü Erol Yalçın, «Coşkuyla» karşıladıklan TBB',nin kararınm yanında olduklanm söylemiştir. Sosyaltş Sendikası îstanbul Şube Ba^kanı Nihat Emeksiz de. eyl?rrn d?stek lediklerini belirtmiştir. Pahalılık ve İşsizlikle Mücadele Derneği de. eylemin destekçisi olduklar.m açıklamışlardır. DfSîttUYtN KURULU5J.4R 10 saniyeden fazla süren sarsıntılar, Istanbul dışında şu yerleröe de duyulmuştur; Edirr.e. Çanakkale, Tekirdag. KiTklareli. Bahkesir, Edremıt, Bandırma. Isparta. Gökçeada. Uşak. Inebolu. Dıkili. Samsun, Zonguldak. Akhisar, Bursa, Bolu. Gölcvik. Sivas ve Antalya. Kırklareli muhabırimiz. depremin bnlgede şiddetli ölçüde hissedildiğini bildirmiştir. Dün geceki deprp.mın. 19S2 yıhnda Trakya bölgesinde meydana ?elen yer sarsıntısı ölçüsünde duyuldugunu bildiren muhabirimız. «1952'deki sarsıntı sırasında bazı evlerin duvarları çat'.atmıştı. O •i'ndpn beri Trakya'da böyle bir r^ıntı hissetmedik» demiştir. MSP'NİN KOYOURDUGU H'JXÜM U Maliye Baltam'nın Bütçe Kanunu'r.'.ın yürürlüge girmesiyle bırlikte yayınladıiı genelgeler. Bütçe Kanur.u'nun •yatırımlar'ıa ilgili ödene:%'!Pr Biitr? Kanunu'nun yürürlüSe ^irciigi tarihten itibaren seıb?=r oırakılır> yolun daki hükmünün uygulanma olanagını nrîacian kaldırmıştır. Böy lece, dörtlü koalısyoıun MSP kanadını Bütçe Kanun Tasarısı' îstanbul ve (Bastarafı 1. Sayfada) GAZIANTEP'DE Gaziantep Lisesinde ç'.kan olaylarla iigili oiarak 9 kişı tutuklanırken. Atatürk Lisesinde de dün olay çıkmıştır. Perslere girmek üzere bahçede bekleyen öğrenciler, dışardan okul içine sokulnaak istenen komandolaria ça tışmıştır. Taş ve sop3'.ı Vcavgayı ayırrnak' isteyefı müdür yardımcısı ifchmet Menıiş. komandolar taraîından taşa tutulmuştur. Gaziantep'te hafta basındanber; derslere glrmeyerek eyleme girişen ve bu eylemlere katılmayan dlğer öğrencileri okullara sokmayan 8 ögrenci gözaltma alınmıştır. Bu arada Gaziantep"in unaldı mahallesinde bildiri dagıtmak is teyen üç kişi ile polis arasmd3 silâhlı çatışma çıkmıştır. Emnı yet MUdürü Hasan Tatak, izinsiz bildiri dağıtanlardan polise ateş açan bir kişinin yakalandıgını. diger ikisinin ise kaçtığını bildir miştir. 3 OtRETMEH TUTUKLAND1 Van Atatürk Lisesi Müdür Yar dımcılarından Mahmut Şahin, İb rahim Babaoğlu ile öğreîmen Mustaia Gbkcü dün ilk soıguianndan sonra tutoklanmış. Use öğrencisi İsmet Kırmızıtaş hakkmda da gıyabi tuttıklama karu rı veTilmistir. U l K U E İ R ' l l ÖGftETMEN TUTUKIANDI SarJhanh'da geçen pazar günü, lise öğreneisi Murat Yücel'i kurşıın yagmuruna tutarak ağır bıçimde yaraladıktan sonra kaçan Sami Agırgül ile birlikte cebir ögretmeni Ethem Yılmaz \e Büyuk Ü'.tai Derneğı Saruhanlı Şube Başkanı Ferhar Gencer ve Aydın Hamlet, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sorgulan yapılan sanıklardan Ülkü • Bir üyesi Sami Agırgül tutuklanmış. öteki komandolar salıverılmiştir. NazilH Öğretmen Lisesinde önceki gün meydana gelen sağsol çatışmasmda, üç öğrenci çeşitli yerlerinden taş ve sopalarla yaralanmış, 10 kişi de gözaltma alınmıştır. OIÜM ORUCU Site öğrenci yurdunun kapatılmak istenmesi nedeniyle 5 t öğC rencinin başlattığı «Ölüm orucu» \alinin kesin so'z vermesi üzerine dün kaldırılmıştır. 9 gündür ölüm orucu tutan öğrenciler yaptıklan açıklamada, «İlk direnişimiz başan ile sonuçlandı. tstanbul Valisi Şentürk >"ur dun kapaîılmayacağını yazı ile bildirdi. Ancak yurda Bğrenci alvn maması durunrıunda mücadelemiz sürecektir» demişlerdir. Öte yandan. Atatürk öğrenci si tesinde komandoların ilerici öğreaciler üzerine olan oaskısı yoğurJaşmıştır. ögrer.ciler can güvenliklerinin o"ımad:gını söylemişlerdir. &C1KT& KALDIIAR Fmdıkzade Gazeteci:ik ve Halk la İlişkiler Yüksek Okulunun bina sorunu yine çözümienememiş. Caftaloğlu Kız Öğrenci Yurdunun verilmemesi üzerine öğrenciler yine açıkta kalmışlardır. Okul rnüdür muavini. «Cağaloğlu'ndaki kız öğrenci yurdunun verilmeme'rt karşısında lor dunımda lcaînık. ÖîTPtıci'ıer ve ai'ler vÜ7İ;<:'i.i bır^kı'.dık» demiştir. İSTAHBUİ'DA P^TUM MHP CUiHepe bi:i?.sma dün sabaha karşı ınechul kisiler tarahn.dan patlayıcı m?.rtdp anlmıstır. Bu arad? Fonerbshce'de pve ?1 yapısı bomba an'dığını bildiven siyasi pnlıs yptkiü'eri, her ikı olayda da maddi hassr meydana geimediğini sbylemışlerdir. yargı lîarârîarrtır'yerine getirrne rnesi,, bu s3£İeşmenin ihlâli niteliğindedir. Sıyasai iktidarlar, çofulcu demokratik anlayışı tanımayan tutumlan ile birlikte yar<3 organlan kararlannı yerine ge tirmemekle de, 1975 Helsinki nihai belgesinde yinelenen uluslararası yukümlülüklere aykırı davranmış olmaktadırlar.» Apsydın, daha sonra eylemlerinin yasal dayanaklanm açıklamış ve «Eyletnimizle insan hak ve özçürlüklerini toplum çapmda sa\runuyor ve yürütme organının mahkeme kararlannı uygıılamamak biçirnindeki davranışlarını kınıyoruz» diyerek özetle şöyle konuşmuştur: «Türkiya'de av\ıkatlar bugüne dek, en güç koşullar altında kişi haklaf.nı savunma göre\'ini, y.lmadan yerine getirmıçlerd'.r. Özel hkle 12 Mart döneminde Sık'.yonetım Mahkemelerinde meslektaşlarımız. gereginds yaşamlannı ve özgürlüklerinı ortaya koyarak gorevlerini yapmayı başarmışlar dır. Almanya'mn Nazüeşttnlmesine karşı suskun kalan veya bas egen hukJkçuları. tarih saygı ile anmıyor, nefretle anıyor. Türk hukuk<;uları ise. ınsanlık dısı zor ba eylemler karşısında savaşımlanyla, bugün dünya çapmda saygmlı's kazanmışlardır. Bizl.3r, insan haklarma ve özpürlüklerine dayalı demokratik düzenı gücümüîürı son sımrıra kadar savunacak ve zorbahga karşı dırenmemizi daha da ptldn ve yaygın vasai eylemlerle sürdüreceğı/.» ANKARA'DA Ankara Adliyesi'nde avukatlar büyük ölçüde dun.ışmalara giımernışler. bunun yanında tek tük de olsa bazı avukatlsrın duruşmalara gırdikleri öğrenilmiştir. TBB'mce durum daha bnceden yargı orgarJanna da bildirilmiş buliindugrandan. yarg:çiar, durusmalara avukat gırmemesi olavını «anlayışla» kavşılarnışlaıdır. Bu arada bazı MHP'ii avukatlann. TBB'mn karanna karşı ı;ı kara' MHP '5'a.rnUieıden :"nza topladıklan öSrenilmıştir. Türk Hukuk Kurumu Başcam Prot Muammer Aksoy, dün basma verdiği vazıîı demeçte, TBB'mn karp.nm ve uygulaması dolayısıyia FantX Erem'i kut'amıstır. A/.soy. uy;ulamanın etkin oİH'nilmesi ıçin. ayda en az bir glın vre'rnmfsini istemiş tir. DIGER IUIÎÎDE • t?.r..ır Bvrnsu Ba'kanı Cenj:iz İlhan. eylemin büyük bir olmın'.uk ıç.nde bıUrildıgini bildırmiş. «M?hkertV2İere giren meslekclaşlarımız olmuştur. Ancak, üyelerimız hakkında sorıışturma Rçıhp açılm:'yaoajı ?.ülunda şiır.dilık bir şey so\leyemem. Susma yolunr sec;y'jrum» demiştir. Bu araria, '.<or.ak'i.aki yeni adliye hmns'.nın Is'iridorlarında, dirpr.is? katılün ve katılmayan avu katl?r arasırcda tartışmalar çıkngı eorulmüsUlr. Cat,daş Hu.ıuV;(.•uiar Dernegi vöneticileri ise, eyl«»min dikkatle ızIendiŞin; VP a'.ınan '.î?rarn •vr;\Wf.r, Hyrleri'i dernpktpn çı^.a; ı!.'.?.k;araı aç.k1 larv.ısti . 0 Adar.a'na TBB karf nca CaiC'B~ Hvkukçular DprnejŞi üyp.si i.\.:;;atlann türr.ü ile ilericı avu Ülkemizde siyasî iktidarlann Soru Erken seçim ihtımali ortadan kalktı djyebilir miyiz? O v a p Seçim mec'aslerm ısidir. Hukümet başkanı olarsk seçimle ilgili beyanda da buljnmam, yorum da yapmam Soru Muhalefeı iddıa ediyor, hükümeün kendi içinde dağüdığını söylüyor. Cevap Muhalefete kalırr.^r.'î bu hukümet kurulamazdı. Hükümet güvenoyu alamazdı, yaşaADAPAZARI yamazdı. Bu hukümet kurulduDEMIREI'İN SÖ1LERİ Adapazan nıuhabirimiz de. sar ğu gün mııhaleiet dagıidığını ıdBu arada C'umhurbaşkam ile osıntı sırasında bölge halkımn esdıa etti. Bu yüzden bu çeşıt be.lağan göraşmesinı yaptıktan sonki depvemleri hatırlayarak büyük yanların tutarhlıgı, geçerülıği ra dün Çankaya Köşkünden ayrıkorkuya kapıldığını. ancak araşyoktur. Hukümet zordur, hüKUtınnalar sırasında önemli hiç bir lırken gazetecilerle konuşan Bas(Başurarı 1. Savtada) met etmek daha zcrdur. Birçok hasann meydana gelmediginin an bakan Den.irel. özellikle hüsüzorluklar içinde bu noktaya kalaşıldığmı bildirmiştir. Bir dep liradan 227 bın 800 Ur.\ya yükmet içindekı anlaşmazlıklar ve dar gelebümiştir. Hukümet MPC rem bölgesi olarak bilinen Ada selmistir. erken seçim konulannda kesın Piyasa çevreleri «devalüasyon lisın işidir. Karşıdan yakıştırmapazarı'nda hasar sayüanıayacak konuşmaluan kaçmmıştır. ramiannın» traktör zammı ile lar yapmak suretiyle bir yere vaölçüde bazı evlerin duvarlarında Demirel le gazeteciler arasınrılmaz. Bilhassa ana muhaletetin küçük çatlaklar meydana gelmis başladıgını bunun yakın zamlarda şu konuşmalar geçmiştir: da tüm iıhal malı tarımsal araç söyledıklerine, bu hükümetın Soru Sa>ın Fe\ziogl\ı. Yüklara yayılacagını bunun yanında çoktan toz olması gerekirdi. sek Planlama Kurulu top'.antısıKOMJU ÜIKELERDE oto yedek parsalarımn da aynı ge Soru MSP'liler ve CGP'Hlpr na katılıp katılmayacağı konurekçeyle zanı aörecejiini ileri sür lstanbul'da depremın merkez bazı hukümet toplantüarına kasunda size bir açıkîama yaptı üssii konusunda rasathanenın ke müşlerdır.' tılmıyorlar? mı? sin bir açıklaması olmazken. dış Ovap Böyle bir şey yo.;. Sa Bu arada ıızun bir süredir döO v a p Yüksek Planlama Kuajanslar Moskova'da da 21.30 sı viz yoklugıı nedeniyle yapılatnadece CGPU arkadaşlarımız marulunun bütün üyelerı toplantıya ralarmda bir yer savsıntısı du yan kütük ıthahnin pıyasada yazeretleri nedeniyle hukümet top (Javet edilmiştir. Katılmsmak yaılduğunu bildirmistir. Viyana lamısına katılamadıîar. Ben size rattığı demıt d&rlığınm son U i »slında söz konusu olmamak ge bir şey söyliyeyim. Büyuk büyük Jeodinamik Enstiriisü <ie. deprevalüasyon kararından sonTa daha •'rekir. Asıl olan, madem ki bu meseleler va'rdır. Sizin çözürnü min şiddeti konusunda bir açık geniş boyutlara ulaştıgı Dildır:!sa2»telîtin duyduğunu kurulun üyeüği devam ediyor. o mümkün değil diye yazdığınız lama yapamadı£ını bildîrmiştir. mektedir. Son zamanlarda 8 liramıyorum» demiştir. halde kaulmak gerekir. Mazereti Beljrat'da da deprem şiddetH Ülkesine donmekten büyük şeyleri yaparak geldik. Daha y^yı aşkm fiyattan satılan yuvarlak olabilir, katılamaz. Benim yapaşekilde hissedilmiş ve halk arssm mutluluk duydus'jnu ve şimdilik pamaz dediginiz şeyler varsa, söy demir yokluğu üzerine bır açık(.ağım şey. toplantıyı yapmakur. da panige volaçmışUr. yalnızca dinlenmek istedığini tek leyın onu da yaptırayım. lama yapan Ege Bolgesı Sanayı rarlayan 86 yaşmdaki gazeteci, Toplantıya çağırdım. kendilen HABERLLJME KÜİIDİ Odası yetkilileri ınşaat mevsimın 6ECICI HUKÜMET FORHÜIÜ gençlik hareketleri konusunda o katılmayacakları hususunda en de büyük bır demır sıkmtısı ile Saat 21.30 sıralarında Avrupa ufak bir sey snylemediler. hımlu duşündüğünü. gençlerin Soru Erken seçims g?Çici karşılaşılacagını bildirmişlerdir. ile haberleşme konusunda irtiba GRÜBA &EECEK silâha başvuınıaksızın çeşitii fihükümetie gidilmesi önerilse?. tımızı sağlayan ling hattmın keEge büromuzun bu konudaki kirleri paylaşnialarının doğal olOvap Herkes önür.e d?rter Soru AP"i Çağ'.ar'm hazırlasildiği ve haberleşmenin bu saat haberine uöre Oda yetkilileri U duğunu. ancsık gerici bir gençlikalem ahp hukümet resmi çizedığı erken seçim önergesi gruba ten sonra yapılamadıgı bildiril hal renmının açıklanmıs ulınasığin dusünüiemiyeceğinl, tüm mez. Elbise modeli çizer gıbı hügetirılecekmiş. Acaba grup ne miştir. PTT yetkilileri, Filibe na rağmen transıenn bir türhi gençlerin ilericı olması gerektikümet modeli çizemez. Punlar zaman topîanıyor? kesiminde hatların kesildifini gerçekleşmedığinı ve bu durumun ğini savunmuştur. abesle iştigaldir. Cevap AP'li miMetvekilleribildirmişlerdir. demir kmaborsasına yol açtı&mı Basm toplantısında birkaç anıBaşbakan. sözlerinin sonunda, nin hepsini ben dağıttım. Buvada Selanik ve Roma'dan gelen ha söylemişlerdir. Bu arada demır sını da anlatan Sertel, matbaakimse yok. Türkiye'nin b?r ta asgari geçim indiriminin hüküberlerde de, her iki kentin aynı karaborsanın sor. olarak geıçeksının yıkılması konusunda şunmete olan yükünün bütçede herafına dagıldılar ve «7 ildc görev dakikalarda bir kaç kez sallandı leştirileıı devalüasyondan sonra lan anlatmıştır: de buHmuyorlar. AP müşterek saba katıldıgznı da hatırlatrmş, gı bıldirilmektedir. Belgraftan yeni boyutlara ulaşaeagı anlaş'.l«Fizim demokrasi için açtığıgrupları 15 martta toplanacaktır. «Bu kanun hükümetin kanunubğrenildiğine göre, Bosna bölge maktadır. Ni:ekim piyasa çevrele mız savaş sonunda Cumhurbasdur» demiştir. 19 martta da AP'nin Temsücüer sinde de hissedilen depremin şid ri inşaat mevsınıı içinde denıirin kanı İnönü'nün emriyle Matbvıat Meclisi toplanacaktır. MALIYE'NIN K0ŞULLAR1 detı Richter ölçegine göre 6.5 910 lira arasında fıyatlardan satıl Genel Müdürlugü sık sık bazı Soru TR1" Genel Müdürü Öte yandan, Maliye Bakanı Yıl şiddetindedir. masınm büyük bir olasılık olkontılarda yazmama emirleri ve görevinde kalacak mı? maz Ergenekon'un yatmm harduğunu bıldirmişlerdır. Qzellikriyordu. En son emirde ben MatROHANYA MERKEZ ÜHÜ Crvap Şu anda böyie bir camalarını kendi yetkisinden top le demırin kabul kredisi yoluyla buat Genel Müdürüne, «Bu emri konu yok, bize intikal etmiş, heDepremin merkez üssünun Ro vapüacak ithal malları listesi layan genelgesi MSP içinde tepdinlemiyorum, yazarağım» dedım nüz nihaî bir durum söz konusu manya oldıığu dün gece yansı içine alınması fivat artırıcı etkikilere ve çeşîtli yorumlara neve yazdım. Ama onlar da benim degil. anlaşılmıştır. Amerika'dakl Golo si bakımındon büyük önem taşıden olmuştur. Çalışma Bakam cannna otoıdular.» rado kentinden Ulusal Deprem dığmı bildiren aynı çevreler bu Kazan bu konuda ANKA muha Zekeriya Sertel'e 86 yaşma kaEnformasyon Merkezi bir açık durumun her türlü malın vokbirine, «Genelge bütçenin genel dar yaşan.asının sırrı da sorullama yaparak. depremin Doğu lugu demek olan 1S58 yılmdi'n Gecekonduda çıkan tatbikatı ile iigilidir. Sanayi Ba muş, Sertel bu soruyu şöyie yaAvrupa'da ve Richter bîçe|ine şartları andırdığını sövîemis'.erkanlığı için özel hüküm vardır nıtlamıştır: göre 7,2 şiddetinde kaydedildiği dir. ve o uygulanacaktır» demiştir. yangında birbuçuk «Benim sırrım şudur: Açık hani bildirmisur Bu bölgemn RoMSP Genel Başkan Yardımcısı Öte ^andan Sjnayı ve Tüfcno vada gezmek, alaturka yemekler Fehmi Cumalıoğlu ise bu genelmanya'nın başkenti Bükreş'in 6S loji Bakanı Aoaülkerım Pogı.ı den kaçmak. Cok olmamak şar yaşındaki ikiz ge düzelülmezse anlaşmaya ve mil kvızeyi oldugu öğrenilmistir. dün verdığı Jeıiıeçte «DeTıirdc tıyle rakıya söz yok. Hatta daTürkiye'nin ağır sanayi hamlesiYabancı ajansar, bu şiddettekı çocuklar öldü mnrları «çtığı için faydalıdır bisvın'i t^yat ai'tışlannın örienmc ne «ihanet» olacağmı belirtmişbir depremin can ve mal kaybısi iç:n tUm cr.iemıenn aünaıiı tir. CGP'nin. MSP'ye yönelen suç na yolaçaeajirm Yrilnirrrişlerdir. Gaziosnıanpaşa'da bir gecenı» One ü ü ü lamalanna da değinen CumalıoğP4ÜSIER NOT 41DI konduda çıkan yangvn evde yallu. «CGP giderse gitsin yanında 1. Şubeye bağlı oldukları bilnız bırakılan iki çocugun yana MHP'yi de götürürse en hayırlı dirilen iki sivil polis basın topü\\ lABiBl rak ölnıesme neden olmuştur. işi yapmış olacaktır» demiştir, lantısı boyunca Zekeriya Sertel1 Gaziosmanpaşa'daki tüyler ürin yakımnda oturarak konuşmaperticı olay saat 15 sıralarında CGP BEKIİYOR ORHAN TÜZÜN ları izlemişlerdir. Polislerin zameydana gelmiştir. Sobamn dev <Ba$taraü 1. Sayfada) Öte yandan Ankara BüroS«r. 13 t7 fcfiH man zaman Sertel'in sozlerinden rilmesi sonucu başlayan yangm, nıuzun bildirdiğine göre CGP, notlar aîdıkları görülmüştür. kidir.» kısa sürede tüm konvıtu sarmış, Samaryi taddeîi No 400 son gelişmeler üzerine bir Öte yandan taban îiyat poUUütaiyenin de olay yerine gecikme süre uygulamayı bekliyecek, kasının üretimı arttırma yerine Isitton: 21 75 82 siyle gecekondu kül naline gel ondan sonra durumu deferlenkısıtlayii?ı etki gösterdiğini ilerı miştir. îçerıde ailesi taraîından direcektir. CGP çevrelerinden asüren İTÖ Faşkam, konunun po yalnız bırakılan üç çocuktan ikiz lınan bilgiye göre, Başbakan Sü litık amaçlara yönelik bUtün par(Baştararı 1. Sayfada) olan Hakan Elmalı ile Nihal El leynıan Demirel'in verdiği karşıtilerce yarısma haline geıirıldı^inı ülkenin Dışişieri Bakam olarak malı semt sakinierinin gözleri ö lıklar arasında bazı hususlar aileri sürrnüştür. Umur tütünde eDr.AZiZ ÇÖL açış konuşrnasvnı yapacağı belirnünde yanarak can vermişlerdir, çık kalmaktadır. Bunlar arasmkonomi zorlanarak üretici destektilmektedir. OKIUHKDİ Vh Ikizlerin birbuçuk yaşında olduk da can güvenli|i, reümden verillenirker pstateste üreticının kaae Ancak Siret i Nebi KonferansıTKAVMAn>U)Jİ ları ögrenilmiştir. miş olan ödünler ile sosyal içerine terke:î:'ıdiğini belirtmiştir. nın organiza'örlügünü Dev'.et MUTKHASSISI Öte yandan. Eyüp'te Çelebi pa rikli yasalann çıkması bir de par Bakanlıgı yürütmektedir. Bu ne s&utıda çıkan yangında da sandal (Kıru n m i k *• maiaai tizanhk konuları bulunmaktadır. denle Dışışleri yetkiljleri, Konfeye atelyesinde yatmakta olan IIÖnümüzdeki hafta içinde CXîP ransın açılış konuşmasını Dışişhan Çelik dumar.dan boğularak H»la»l»Srt«fi Genel Yönetim Kunılu toplanaleri Bakam yerine Başbakan Ysrölmüştür. Yörede heyecan yararak üyelere, gelışmelerle ilgili m • I B I 1 M dımctsı ve Devlet Bakanı Necmettan yanp..n sor.unda. 21 küçük iş (Baştarafı 1. Savfada) bilgi verecektir. TKJ.tFON: il 47 •• tin Erbakanın da yapabileceğini yeri tamamen. dört daire de kısbO5İj*tı doidurmaz ise, yakm soylemeKtedirler. men vanrmsrır. Beleceğin kaçınılmaz görünen Sireti Nebi Konferansı için sosyal patlamalannı önleyebılbütçeden 2 miiyon lira ayrıldî|ı mek mümkün olmayacaktır» deVEFATLAR ve Konfernnsa 47 ülkenin katılaDarphane Müdürü: miştir. D OK TO R cağı öğrenilnıışUr. İÇİN Yol Iş Genel Başkanı, Türk • Yetkililer, Konferar.sta alma «Toplu sözleşme TARIK ZiYA Iş'in Zonguldak'ta yapacağı YöKa%metu nocaiar »e dua cak kararlara Türkiyeııin ımza netim Kurıılu toplantısı için özet naniardan müteşekkıl cena atarak katüması üzerindeki tar görüşmeleri le şöyle demiştir: se merasırn ekıbımu Dir t*KIRBAKAN tışmalann devam ettijini söylelefonia emrinjzdedır, Gaao«Yol İş Fsdeıasyonu bu bilDEEİ SAC ve ZfTHREVi mekte ve Türkiyenin layik bir ül te üânj ve umura muamedirisı ile. Türk • Iş Üyesi tüm ku Ben görmesem, göremezsem ke olması nedenı ile alınacak ka anlaşmazlıkla Hasfalıöan MUtehassısı lât tçin ayn bir tlcret aimruluşların yöneticıienm ve TürK ne gam? Ama olacak, sen göre rarlan onaylaması için Anayasalstiklil Sad l'arm»ltkapı ma.%. Cenaze 15lerin] tşletsonuçlandı» İş YöreUm Kuruiu üyelerini so sin, rnutlak olacak. reiefoo; 44 10 73 sına olan uygunluğunun saptanmemi2 denıhte eder acı jünrurnlul'.ık çiîgisinde birieşmeğe ması gerektiğini söylemektedir liTTi Darphane ve Damga Matbaası çaîırmaktadır.» ler. Müdürü Kemal Civelek, TürfcCEHAZf Bu nedenle jerekli Anajascl y« Basın İşçüerı Sendlkası'yia çaiışmaların devam ettiği, daha 40 (A 86 sürdürülen toplu iş sözlesmesi Oktay Cumhur ZEYTİNBIİRNU DENtZ önceki Sireti Nebi Konîeransla görüşnıeierîr.in anlaşmazlı'Kİa so A L T I N 41 20 06 SANDALCTLAR DERVEGİ rınöa ahnan kararlarm Türk Ana nuçlandığını sö'ylemiş, «ıBur.da Cumhuriyet h.iâ. 610. 1'ItLIK KONGRESİ' N u 1 : Biltüri m AKKENT yasası açısmdan incelendigi ifade işverenin U7İaşmaz tutumu söz Reşat 1V.'.(1. 1180. ısietmeve ait olmsk üz«re edilmektedir. konusu değildir» demiştir. 1 Açılıs 20 3 1977. 2 Sayp Hamit 710 7S0. vurt ıcı T8 rurt dıjuidan Jtneitoioe Opr ÜT Cirelek, anlaşmazlîğm ücret duruşu. 3 FaaUyet raporunun Aziz i2». 6?0. KAY1P A^keri Muzıka Okulu konusunda rıkt.ığını 2 yıl içm vuraa eenaze nakll vapılır. sj.jll Hala<klrn« Csd okunuşu. 4 Murakabe HevetiNapolyon 72S. 750. Günün ner aaaUnd» «tırlDiplnmamı kaybettım. Hükümgünlük ücre~lere 65 lira nncn.ült nin rapoılarm'j? okunuşu, S İngiliz 7 >0.^ 77.V nı nt nızdedır. lerini. sendikanın ise sadece î.'..n süzdür. Tenkit ve remennilpr. 6 E«ki 24 Ayar S0.50 iJO.BO fripfin ı n n n lük ortalama ücrerler ıçin 327 liSahrl GÜNAT tdare Heyet;nin ibrası, 7 Se22 Ayar 82.90 8S.00 ra istediğîni öne sürmüştür Cumhuriyet; 21S8 (Cumhuriyet 2135 > çimler: 11.30, 8 Kapanış. 18 Afar 67.80 87.95 Yürü bre yalan Devalüasyondan Îstanbul Ticaıet Yolİş (Baştarafı 4. S lar Ankara'ya. sıcak apar'matıl» ra. suyu iyi degil diye. Bıraktığımda <'çare» aranîyordu nereye salaiım diye .. Van gölünün kıyısında Edremitte. o canım görünümlü yerdp Karayo'.larının dinlenme tesis lerinde mvuluydu depremzedpl^r Işıklar gündüz olmasma karşın yamyordu. Sobalar tütüyor, çay lar demleniyordu. Temiz halkı mız nakiâlı kilımlerim sermi'jler, kimüeri de sazları asmıştı duvara. Toz seker dagıtılıyordu, beb°ler nprede olursa oisun, vars?. cam kirmaya bajıhrlar, ben d» az mı kırmışr'.m kuş lâsuğiyle'.' Ne güzel şanglrdar taş ^elınce'' Buradaki bebeler de ayak'.arıyla kırmış camlan. ha ayak, ha kuş iâstigi ne gam? Amaç cam kır maktır. Buradakiletin de ısteklerini sap tamak istedik. Sıkıştırdım, bir tanesi Vali'ye dönüp: «Rfgülâtör» dedi. «Voltaj »tk sık düşüyor va'.i beg» Giineş batıyordu Van gölüne kıztlımsı. m;;vinin ilzerine. Bebeler cıvıi cıvıidı, sanki kampa gel nıışler:yaz tatiline. Oysa dağ köyünde bir ak çadırda insanlar «a derleriyle başbaşaydı. acılar içinde. unutulmuş. Sanra güneş iyıce battl, Van gölüaün sulan karardı. KimbiHr beni Çaldıran'a gotürecek helikop'er ise Silvan üzerınde düştü, dövt şehit verildi! Deprem mi? OU.gandır. Bu da geldi, geçti, tariîsız acıhır içinde. Yardımlar geldi, yardımlar dagıtıldı, asker koştu, sivil kostu, Van'da orda burua nıemurlar uykusuz, izin siz hai'ralarca çalıştılar fazla mesai bilc almadan, verilmeden. Yolsuzluk söylentileri çıktı, ılgililer yine yaralsrı saracağız dedi ler, hep böyle denir, sonra dep rem haberleri gazetelerde de tek sütuna dü.>tü. Aileler bu karda kışta 9 günde, açık kamyond.ı Yalova'ya folan getirildi, kimileri getırıldikleri yerlerde «unutuldu». kimileri dert oldu, valilere, şunlara bunlaıa. Y'ardımı yapmak is'eyenlere kö tü sözlerle bakıldı. «dernekıttir dı ye, gözaltma »lındılar, baskılar sürdü. yavdım malzemelerine el konuldu. Oysa dernekler tam «zapt ı rapt» altında. düzenle dağıt'.m yapıyordu. Acaba ba^ka illere gönderilenlîr gen getirılecek miydı? Yoksa Doğu halki, deprem bahanesıyle ayaltlamyor mııydu? Söylentiler alıp yürüdü. Başbakan Demirel. evler 29 ekim 1977de bitecek diye ilan etti, raporUr aksmi söyleai. Yeni bir kuruluşa. düzeniem.?ye gidilmezse, ilk feiâkette aynı şeyler olacak, önceleri olduğ\ı gibi. Evler böyle yapıldıkça, halk bu yasama kir.ahkum» edildikçe hep aynı habener, yazılar çıkacak. Uçak havaland:, Vtn d^preminin acılarını az«ltan havaalarmv dan. Kilis'in yola ikibuçuk kiU>metre otesinde cezalandırıian köy de b'.zitn köyümüz, Doğu'su bir. Güney'ı bir!.. Hasançeleoı gTevcıleri n'ider acep? Hekimhan belediye baskanırıın adı Mesuf, soyadı Mutlu. Ama bu CHP'li başkan cia ne «mes'ut» ne de «mutlu» niceleri gibi İktidarda MC var da!. Onlar ermedi ır.urada. ben çıkamadım kerevete Sonıa mıV Sonra gazetelerde artan kışı, soğulaan ölen depremzedel?re ait tvaberierl acıyia okumaya başladım halâ da okuyorum! Bu halk, bu yönetime «müstahak» değildir, bu yaşani:». daha açıkçası bu yuşEmazlığa. ey Uoğu. ülkemin bir parçası, gün olacak, inan gün olacak, volta.i da duşmeyeces, ışılayacak her yer. Sovyetler ve Duğu Bloku ülkeleriyle ilgili bazı sağ basın mensuplarının sorduğu kasıtlı soruları cevaplandırmak istemeyen Sertel, «F.kir özgürlüğü yok mu?» şeklindeki soruyu, «Bu fikir özgürlüsrü değil. likir spekülasyonudur» şeklinde yanıtlamış tir. Sertel dalın sonra Türkıye'deki siyasal gelışrpeyi yurt dışmdan izlediğini snyiemiş ve bu konuda düşündüklerinı şöyle özetlemiştir: «Ben niye mcmieketten ayrılmak zorunda kaldım, niye matbaam yıkıldı? Çünkü demokrasi istiyordum. Bugün bunu konuşa biliyorsam, bu bugünkü hüküme tin bile bir demokratik görünüş içinde olmayı istemesindendir. Demokrasi henüz tam anlamıyla yerleşmiş sayılmaz. Ancak değişiklik büyük. 1961 Anayasasından sonra haikın uyamşı hatırı sayılır ölçüde geniş olmuştur.» Birkaç gazete hariç sorumlulıık taşıyan gazetelerin azhğına da deginen Sertel, «Avrupa ile aramızdaki elli senelik fark, her sanada kendini gösteriyor. Birkaç gazete hariç. gazeteler ticavasitalai: Olmuşlardır. . Bizim, DEMİREL (Bastaratı l. Saifada) geîdikleri bu ;oplannda, Seçim Kanunu uyguiamasındak: aksaklıklann ve şılsâyet konuiarmın saptandıgı açıklanmıştır. Ancak siyasal çevreler. bu gorüşmelerde erken seçıme ilışkin sorunlaru1. da ele almuığmı öne sürmektedirler. Ayrıeu bu toplantılann devam edeefKi de bilcUrümekTSdir. 47 ülkenin ( =
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog