Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SKİZ lCUMHURİm 5 m i I977J F. Bahçe Başkanı llgaz: "Hesap uzmanlarının defterlerimizi kontrol etmemesî için Başbakan ve Maliye Bakanından ricada bulunduk rr S4RILÂCJ\ ERTLÎLERÎN 84SKAM. KLXlP DEFTERLERtMN İNCELENECEĞINİ DAHA ONCE HABEB ALDKLARINI VE ENGELLEVMESÎ İÇÎN BASB4KAN SVLEYMAN DEMİBEL'E GITTİKLERİNI AÇKLADL DAVETİYE YAĞMASI DEVAM EDÎYOR !.* sı içan 380 adet daretıye kullandığı saptanmıştır. 3530 sayılı yasaya gore hazırlanan «Musabaka Yerlenne Serbest Gınş YÖnetmehğı»nin 26 maddesının (a) bendırun ıkincı paragrafı «Bu daretirelenn ınttteber olacafi mahalier, davetjyelerl verenlerce tavin olunur.» şartını koymaama ksrşın Bolge Müdürü Mebmet Çakır'ın bu maddeyı de çığnedıgı ortaya çıkmıştır 27 2 1977 tarıhindekl Beşıktas Bo'uspor kar şılaşmasında topianan davetiyelenn banlarının uzerlerınde Çakır'm ımzasından başka hiçbır yazî olmaması bu gerçefi belırlemıştır Beledıye kontrolörlerince ele geçirilen 3891 sayılı davetıye uzermde hıç bır açıklayıcı bılgı olmaması Üzenne Mehmet Çakır'm kendısıne verilen yetkıyı sonımsuzca kullandığı anlasılmıştir. Kartvizit yolsuzluguaun kamuoyuna yansımasından sonra Mehmet Çakır'ın yıne davetiyeleri fazlasıyla dağıtması ise konuyu daha da ılgmç bır noktava getırmıştır Bılmdığı gıbi Mehmet Çakır' m Istanbul Valısı'nden aldığı yetkıye gore ancak 20 adet davetıye dağıtması soz konusudur Ancak 27 şuba* 1977 tarıhınde bu davetiyelerden en az 380 adet dagitıldığı saptanmıştır. Geçtıgımız pazar günu oynanan Beşıktaş Boluspor lıg maçında gınş kapılannds toplanan davetıvelenn sen r.uraaralan karşılastınldığı zaman bu gerçek bır kez daha anlaşılmıştır 1516 sen numaralı davetıyenın yarusıra W<) re 191S sen numarah davetiyelenn kullanılmış olması o gün ıçın en az 380 adet davetıyenın pıyasaya sürülduğünu ortaya çıkartmıştır Bu konuda goruşümt sordugumuz tstanbul Bolge Muduru Mehmet Çakır bu kadar davetıyenın dağınlmadığjnı one surmus ve davetiyelenn çeşıtlı zamanlarda çeşıtlı kışılere venldığıni ve bu kışılerce tanhlen saptanarak kullanıldığını açıklamıştır O sırada yanında bulunan yardımcısı Cevat Avdemır de cüzdanından bır mıktar im zalanmış ancak tanhlen boş bıratalmış davetıye çıkartarak Bolşe Muduru'nün bu açıklamasını doğ rulamak isterruştır Ancak davet.ve yolsuzluğundaki gerçek. müfet tişlenn ıncelemelerı sonunda açıklıga kavuşacaKtır Bu da\ efıyelerın dlp koçanları ıncelendığı zaman bu sezon içınde kaç adet davetıye kullanıldığı anlaşilacaktır 27 şubat 1977 pazar gunu vapılan son lıg maçmda 3916 sen numaralı davetıve nin ele geçmesı ıse yenı donemde yaklaşık 4f>no adet davetıyenın kullaruldığı goruşılne agırlık kazandırmaktadır öte vandan Boige Mudurü Mehmef Çakır tarafmdan «Öyle ıcap ettı» gerekçesı ıle gore^ne son verılen Vılayet Başkontroloru Saıt önay'ın durumuna îstanbul Valısi ve Beden Terbıyesı Bol «e Başkant Namık Kemal Şenhırk de el koymuş tur Şenturk bu konuda «Baskon'rolonlmuz kesınlıkle gdrevine devam edecektır. Bolge Mudürtl1 nun bovle bır vefkısı voktur, bu gönoşe müdahale edenm ve onaylamam » demiştır. TSYD; gazetecilerin görev yapmasmı engelleyen Futbol Federasyonu'na uyarıda bulundu GIHESVS GOZTEPE MAÇEVDA. BAŞINDAV TAŞLA Y4RALANAN Y . " HAKE>Iİ\ FOTOĞA% RAFDfl ÇEKEN SPOR YAZIRTMN DA SALDIRrYA L'ĞRIDIĞI VE OLUMLE TEHDtT EDtLDtĞt AÇKLANDL O;D BedPn Tfrbi*e«i Boige Miıdunı Mehmft Çaklr'uı son ,,R m w ı n d a e n „ m ^^ davetlye dagıttvğı anlaşüım?tır. Davetiyelerın sen numaralan bu gerçeğl ortaya çıkartmıştu. MAPTA taf\ F enerbahçe Spor Kulübüntin olağan mall kongresınde Başkan Faruk llgaz, Maliye Eakanlığı mufettışlennın kulup defterlerım tnceiemelennın engellenmesi içın Başbakan Suleyman Demırel'e çıktıklarını ve Malıye Bakanı Yılmaz Ergenekon'dan te/tışın durdurulmasını nca ettıklennı açıklamıştır. Deniz SOM r SanLâcıvertblerın Baskanı Ilgaz bu konuda şoyle konuşmuştur: •Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlannın kulübünıuzde yapacagı kontrolü onceden ıstıhbarat ettık. Önlenmesı ıçm Sayın Basbakam zıyarette bulunduk. O suada yanlannda Malıye Bakanı da vardı. Daha önce'd bes yıllık kontrolde büyuk borç içıne duştuğumuzu yenıden kontrol yapılmamasıru ıstedık Rıcamız sonunda t«krar beş yıllık kontrol yenne bır yıllık kontrol yapılacagını soyledıler. Bu bır yıllık hesaplanmızın kontrolü yapıldı. Hazjrlanacaî: rapor sonunda buyıik bır sıkıntı ıle karşılasacağımızı şlmdıden açıkiamalc ısterızn » Fanız llgaz, Galatasaray Kulubu ı]e olan mah kemelerının devam ettiğını de açıklamış ve Engın Verel'ın transfen konusunda Fenerbahçe aleyhında 1 mılyon 360 bm lıralık dava açıldığtnı soylerruş tır. Engm Vere''i amator futbolcu olarak transfer ettıklennı \e 50 bın lıralık sozleşme ımzaladıklann: belırten llgaz daha sonra şoyle demiştır «Engm Verel'ı 50 bm lıraya transfer ettıgımızı tevdı eaerek yonetmelık gereğı Galatasaray Ku lubune 50 bm Iıra verdık. Ancak gazetelerde Engın'ın daüa yuksek ucretle transfer oldugu haber lerı çıkması üzerıne de Galatasaray Kulubü def terlenmızı ınceleterek 900 bm Iıra odedıgımızi one surdü Kulubumuz aleyhıne transfer odemesınden gen ka'd'Şını ılen surdufu 850 bin Iıra ıle mukaveleyı ınlalden 500 bm Iıra daha ıstedi. Galatasaray Kulubu i,e olan 1 mılyon 350 bın lıralık davamız halen devarı etmektedır y> ^Bılındığı jrıbı Engın Verel, Emin Canfcurta ran'ın donemınde transfer edılmıştı Malıyenın daha once yarrtığı 5 jıllık kontrol sonunda ıse Fenerbahçe Kciubu 23 mılj'on Iıra dolaymda bır cezaya çarptırı'mış ancak daha sonra açıîan karşı dava ıle bu ceza bırkaç mılyon lıraya ındırıimlşti. utbol Federasvonu îstarbul Buro Müduru Remzı Tosvanoglu'nıın ^asa dısı kartvızıtlennı kullarmaya devam etmesm'n janı sıra Be den Terbıvesı Istanbul Bolge Mudünı Mshmet Çakır da. kendısıne rerıîen davetıvelen geçtığunız hafta 20 kat fazlası ıle dağıtmıştır. Bu arada ortaya çıkan yenj belgelerle Remzl To"iva!ıoflı: nun uzerlerınde se r ı numarası da olmayan jasa dışı kartvmtlennı urun yıllardan ben kullandığı anlasümıştır tstanbul Valısı ve Bolge Başkanı Namık Kemal Şenfurk't*n aldıgı yetkıye da\anarak bcr kar jılaşma ıcm 20 adet daretne dagıtmast gereken Bolge Muduru Mehmet Çakır'ın 27 şubat 1977 tanhınde o>Tianan Beşlktaş Boluspor karşılaşma Romenlerin harika kızı Comanecî'nin bir gösterısi 300 bin lira R omanya'rıın ülke dışına ihraç ettıfı en pahalı şey, 15 yaşında, 157 santımetre bovunda b:r ktz sporcudur. 1976 da Montreal dp düzenlenen Olıtnp'yat Oyunlarında 3 aıtM, 1 gumuş ve 1 brorız madalya kazanırken. 7 gez tarn not olan 10'u alarak gerek dunva lcamu ojnı, gerekse c.ranastiK sportı urmaniarını tam anlamıyle buyule>en Kadıa Comanec/den soz ettığımızı, anlamışsınızdır herbalde HER GÖSTERİSİ 300 BtN LİRATA PATLIYOR MontreaJ'ın «Altın Kızu> Comanecı aslın da amator bır sporcudur ama, onun bır gosterısı, bızım paramızla 300 bın lıraja patla maktadır Çunku, «Hârıka Kız» ve beraberındek! 10 kışıhk heyetın masraflarının toplamı bu kadar tutuvor Mon'real'de Sorvetlenn Davan cımnast:gmdekı egemenlığme son veren Comanecı kadar bır sporun propagandasını yapmış, b;r başka yıldi7 gostermek adeta ola nak dışıdır. Corranecı'nn bu propagandasın da. televızj'on, kendısme buyuk çapra yardımcı olmuştur tabıı İKÎ OTOMOBİLÎ VAR. F4KAT BISfKLETI TERCÎH EDtYOR Gunde 5 saat çalısan ve haftada nayran larından ortalama 1000 mektup alan Comanecı nın ıkı arabası var ama. O, yıne de bısıkletı rercıh e'mekte Zat«n Onun en bdyıik tutku lan. bısıkletle dolaşmak yuzmek ve bebe* lerıjle ojTianıaktır. i Voleybol Federasyonu antrenmanlardan törenlere değin her davranış için yeni kural koydu Voleybol Federasyonu, yayınladıgi kitapta topladıgı kurallarla, antrenmanlardan, yapılacak törenlere dek ber davranısı tek tıp durumuna getırmıştır. Federasyonca yayınlanan bu yönerge (tallmatname) şu konulan Jcapsamaktadır: Ogretim Eğıtım ve kurslar. Voleybol karşılasmalan temşılctleri Voleybol karşüasmalan yenetidlerl ve antrenorieri. Voleybol saha komserllğı. VöleTboI karşılaşmalan torenleri Yayınlanan yonergede Federasyonun tllm kurulları, bolge ajanlıklan, kurs öfretmenleri, kurs adaylan, her sınıf antrenörler ve hakem lle ötekı gorevhlerl kapsam içıne ahnmakta, bbylece Turkıye'de voleybol sporunun tum davranışları tek tıp durumuna getırilmektedır. urkıve Spor Yazarlan Demegi Genel Merkes Yonetım Kurulu adına Genel Sekreter Erdoğan Anpmar, Futbol Federasyonu Başkanlıgına uyancı bır mektup gondererek, dıkkstlennl çekerken Dernek Iamır Şubesı de yayınladjğı büdirıde Gıresunspor Goztepe maçmda bır spor yazannm olumle tehdıt edıldıgını açıklamıştır. Futbol Federasyonu Başkanlıgma gonderüen mektupta «Göreve geldığınız gunden beri, özellikle sızlerı eleştıren gazetelerm spor muhabirlenne karşı, FederasyonunrJzun ayncalık tanıran bir rutom ıçınde bulundufu üyelerımızın. gazetelenn çeşıtlı başvurulan ve arastırmalanmızla saptanmıştır. Kamu gorevı yapan ve yaşam savaşını bu kutsal gorevle surduren spor basınına karşı gorevlıleruı da\ ranışlarının daha medeni olçulerde olması dıleğ.mızdar. Sorulann cevapsız bırakılması, telefonlara çıkılmatnası, açıklama yapılmamasınm Türk sporuna bır katkı getırmeyeceğı düşüncesındeyız Turkiye Futbol Federasyonunun kurulduğu gunden bu vana devam eden «Spor basını ile elele» toresını yıkmak şanssızlıgmı üstlenmeyecemızden emın olarak. yonetun kurulumuz adına sayg:lar sunanz » demışt:r. Ote vandan Turkıye Spor Yazarlan Deraeğl Izm r Şubesı yonetim kurulu da 27 şubat 1977 pazar gunü Gıresun'da oynanan GıresunsporGoztepe maçında basından taşla yaralanan yan hakem Orhan Tarhan'm fotoğraflannı çeken demek üyesı Tunç Saruhanlı'nın saldınya ugradığıru açıklamıştır. Sahaya gıren Gıresunspor taraftarlannca yumruklanan, daha sonra fotoğraf makınesındekı fıhmlen olum tehdıdı ıle elıaden alınan Saruhanlı'ja «Burada gordüklennın tek satınnı dahl yazarsan, sem îzmır'de vurdurturuz» dendığl büdınlmıştır Türkiye Spor Yazarlan Derneğı îzmir Şubesı bu olayı basın özgıirluğüne ındırilen bir darbe olarak nıtelemış ve sorumlulan goreve çagırmıştır. T Satranç Köşesi CASTRO GELLEB BöIgeJer, Ferdi Greko Romen Güreş Birinciliği doktorsuz ve emanet kronometre ile yapıldı S\KARYV 'Murat I T G I " \ bildiriyor) B^ECİerarası Ferdı GrekoRomen Gureş Grup Bırıncılıgı tam bır fıjasko ıle sonuçlanmıştır. Daha once 20 ılın katı.acag! b Idırıîen btnncılığe yalnızca 12 ıl bırçok siKİetlerde gureşçı getırmeyere; katıimıstır Guıeşç.den çok goreU.nın bulunduğu salona daha onoekılennde olduğu eıbı gene doktor ge'ır Imemısnr Ayrıca karşılaşmalar, bolgenın kronometresının o'mavısı nedenıyle emanet alınan kıonome f re ıle vap'Imı^tır Sakar.a. Trabzon. Kufaftva üşak, Kırklareh, îstarbul Kocaelı, İzmır. "ınkara. Sılâhlı Kuvvetler ve Bursa ıllerının katıldığı bırmcılıkte kılolarındn ılk srajı ala.n gu^eşçıler şunlardır. 48 kJİo Erol Kemah <Sakarva>, 52 kılo Ahmet Gungordu fSa:arva'* 57 kılo: Nevzat Koz (Istanlu]\ «2 kılo Mu>;t?fa Maya ''Sakavai 68 kılojirn' Mutlu <Iz*mr) 74 kıio Guven Uçak flzmır1 82 kılo Isrnet Marı 'Istanbun, 9« kılo: Yusuf GecY< (Bursa». İO'I '<ı'o Me'nmet Gurbuz <l*t*zıKenal Savdam ıSıIâhlı Kuvvetler). •ROMANTA'NIN EN BÜTÜK MŞANIN'IN SAHtBt "' " *' ' ' ' Prağ'dakı şampıyonaya çok sıkı bır sekıl dp ha?ırlanan Comanecı'nın, Olımpıyat ve Dunya Kupasmdakıler dahıl koleksıyonunda k. madalvalarin sayısı 200'u bulmakta 15 ja ?ında<' oır çofik sporcu ıçın bu b;r rekor Ne var KI. •Hârıka Kız> ıçın, bunlarm tumunden daha değerlı bıı gurur Delgesı var o aa Romanya Komuîiıst Partıs! Genel Seıcre terı N cola Çavusescu'nun bızaat takdım ettı ğ' u:kenm en buyuk nışanı, «Romanya'nın Sosyal Hızmet Kahramanı Nışanısdır. PtlANtSTl, NEDtMELERİ, PROPAGANDA SEKRETERI BtLE VAR N'aüıa Comanecı vı oulup, dunva sporıma hedıve eden, Bay ve Bayan Karoljı'dır. «HârıXa Kız>ın ozel oğretmenlendır onlar. Macar asıllı Karoljı'ler dı«mda Comanecı'nın ozel pıjanıstı (Stebzıwskı), ozel yonetıcısı (Sınııonescu^ propaganda sekreterı (Popeescu), kendısme antrenman veren dort de ozel nedı mesı \ar. Kısacası, daha 14 5 yasmdayken spor tarihının olmez super yıldızlan arasına gıren Nariıa Comanecı, «Altın Kafes»tekl bır prenses vasamını surdurmekte Fakat. agır antrenmanlan \e çeşıtlı seyahatler nedenıyle çocukluğunu tam anlamıyle yasayamadıgı ıçln gıilme>ı unı tan b:r prenses Danışma Kurulu: «Önce yarısmasını yap sonra yönetmeliğini hazırla» Bısıklet ve Motosiklet Federasyonu, motosiklet vansmaları vapabılmek içın hazırladığı yonetmehğı BTGM Danışma Kurulu'na göndermış, ancak Kurul «Once yarışmaları yap, sonra yonet mehgı hazırla» karşılığinı vermıştır. Bunvesınde bulunan motosiklet yanşmalarını vapabılmek içın yenı bir yonetmelık hazırlayan Federasvon, bunu onaylamak üzere BTGM Danışma Kurulu'na gondermıştir. Ancak Danışma Kurulu, once bır kaç yarışma yapılmasmı, burada gorülecek aksaklıklann da gözönüne alınması ıle hazırlanacak yonetmehgın gonderümesını ıstpmıştır. Federasyon ıse vonetmeligi olmayan bır sporu yaptırmadan doğacak sorumluluğu yuklenemeyeceklennı, bu sorumluluğun Danışma Kurulu' na aıt olduğunu behrtmiştir 21 Kdı Bır sporcu, gençhğıvle t.scrubevı bırleştırebıld'gı sure en başarılı donemını ;. aşıyor demektlr. Gençlık va\aş >a\aş uçmaya başlavınca da tecrübe çaresız kalır. Bu santraçta da boyledır Örneğın dıyegramdakı durumda turnuvanın en genç oyuncusu (ıstro. kendj yasınm en aşasn ıkı katında olan tecrubelı rakıbı Geller'e 21 Kdı oynayarak c4'tekı At ı b5 Er'ının a\ag nda bır?*kı>or Kurallar ge re&mce durum basıtnı Rakıp mademkı bır taş bagışuyor ne duşundugu Kesınlıkle bulunmalıdır. Tab ı Geller de oyle yapıjor ve 21 , b5xc4 22 FÜC4 Aa5 Oj.Myor Işîe burada 5'illann tecrübesı ^•alnız kahyor Cunku Ac6 yermden ojnadığı ıçîn d8dckı Kale'vı tutan b.r kuvvet artık kalmamışt:r. Ojsa 21 Kdı'dekı fıtar oe bu mce'ığe dayanıjor Kd8 savunmasız olaugundan Ad5 de vennden kalkamaz. Fakat «gozluk» tecruoeyı terkettığınden bu basıt şey Geller'ın gozunden kaçıjor. Ovun şoyle surujort 23 Vb6! \\b6 24 fxb6 \xci .'3 FxdS Mi 36 b3 \eî 27 Kd6 *efi '18 Faö 4c5 29 b4 Ae4 30 Kxa6 \d3 31 Şfı Fd4? 32 Ka« ^ SÇ7 33 Kd8, lerk. Esk. Saauıma BakLnlanndan ve Istanbul l>rneğı uvesı Enı. Orgeneral C. Cahit Toidemir anısına düzenlenen tumıvava kırktan fazla ovuncu katıldı OVUT gurJe' Parar, Çarşanıba, Cuma Saat 18 ISD. Samsun Satranç Dernegr Gençler arasında ılk kez duzenlenen Bırır.cılıgı hıç venılmeden Metın Asılkefeli kazandı U ovunda 8 H puan 2'ncı Hasan Aiılkefelı 7 ^ , 3 N'urettın Tekın 7 puan ib kavak. \apımr (Sağ başt») Baskefbolde Şekerspor Galatasaray karsılasıyor Tarkue 1 Baske'ooi Lıgı'ne bugun >ap:lacak 3 karşılaşrru ıle da^am edılecektır. Gunun profrramı soyleaır inkara AtaturK Spor Salonu: 15 00 Sekeıspor Galausaray Izmır \taturk Spor Salonu: 17 30 Kar=ıvaka I TU Bur>a Maturk Spor Salonu: 16 i'U Tofas ?ı\S Fenerbahçe J LIG'DE A'iana Spor Sdlonu: 17 Z0 •Uiaru Dennıspor Mulkıye Istanbu! 4nadc!u Spor Sitesi Salonu1 13 Ifl Kurtuluş Sışlı \nkara \taturk Spor Salonn: 14 30 Anksmsucu Taçspor Türkiye Bayanlar Voleybol Birinciliği'nde Eczacıbası F. Bahçe'yi 3 0 yendi Turfcıye Bayanlar Volsyboi Birinciliği dun tstanbul Bağlarbaşı spor salonunda başlamıştır. Bınncılıği ılk maçmda Eczacıbası, Fenerbah çe'p 30 yenmıştır Otekı maçlarda da Galatasa ray. İzmır Yeşılyurt'u 30 Kolej, Mülkıye'yı 32 yenmışlerdır Karşılaşmalara bugıin devam edilecektır. Romen Cimnastik takımı antrenörü Karolji. lnqureanu r Comanecı ve Ceansescn Asım Kurt yarışmaları Bitlis'de yapılıyor 4VK4RA Asım Kurt adına duzenienen Kayak Yanşmalan 7 . 10 mart tanhlennde Brlıs de yapüacaktır 16 bolgeden 180 sporcunun katılacagı \arışmalara en fazla sporcunun Ankara boîgesınden katılacagı bıldırılmıstır. Türkiye Voleybol Ligi'nde bugün Turxı',e \o.eyboi Hgıne ougun Istanbul Anadolu Spor Sifai salonanda vapılacak üç karçılaşma ıle devanı ec^ecektır Saat 15 00'de Gaîatasaıaj \m\lex, 16 3n da Kurtuluş Eczacıbası ve 18 CO'de B Boronkav Altınyart maçları oynanacaktır At Yarsşları Tahmini 1. KOSL • 2 KOŞt 3. KOŞL 4 KOŞL1 5. KOSU 6. KOŞU 1. KOŞU. fdion Torun, Plase Yembahçelı, Surprız: Sim. Favon. \n, Plase Akçakale. Fa\on Kaçakız Plaseler: Olcay Burak, Surprız Elagoz. Fa\orr Don Cor'.eon Plase Ladıes Boy. Favori SherA'Ood. Plaseler: Arsıa Sılva Boluar, Surprız: Marj Poppms. Fa\on Sınn, Plase Kıymet, SurpnzSebnern Fa\orr Huvarda Plaseler: Selam Çevıxer Surprız: Haydut. Yüksel EBl'Ç Koloğlu: 'Geleceğin G. Saray'ım hazırlamak için çahşacağım,, Bır suredır Galatasaray futbol takımmı jxıneten Doğan Koloğlu, tüm yetkılennı, Malcolm Allıson'a devrettıgını beUrtere*, «Bundan ooyle alınacak sonuçlar, benı hıç bır zaman ılgılendırme^ecek» demiştır. Koloğ lu, gelecek yılm Galatasaray'mı hazırlamak uzere ça lısacafıru bu nedenle transferlerı, dısıplın. antrenman ceza yonetmelıklen hazırlajacağını belırtmıştır. Doğan Koloğlu bu konuda şunları soylemışür. «Berum ışlerım aldığım sorumluluk bu nedenle çok Bunun ıçın ae takımla ugraşmayacagiKi. Takım lıgde bu durumu ıle ı>ı g'diyor. Kupada da ıddıalı Faka: fazla bır şey olmaz Buna karşın yıne de Ordu ve Trabzon maçlanna gore takımda bır duzelme var Bır Gokmen'm bır Alının 'akıma kaUlması Galatasa ray ı ılenye goturur Bılmdıgi gıbi Alı Ugde en ıjı beıttır. Ve bugün Alı Kemal'ın geçemedığı t«k adamdıı Pakat durumu henuz bellı değıl. 10 gün sonra anlaşılacak Belkı Avrupa'da tedavı gorecektır. Götaren'ın takıma gınnesı Galatasaray'ı hıziandınr, nırslandınr.» Kologlu geleceK yü Galatasaray Içın yenı prım getırecefını Ingıliü Allıson Ile bırUkte iyı ışler yapabılecegını heın hasılat nem de iü&a oyuncular yonunden gınşımlerde bulunacaklarını bellrterek, «Bu haftadan ıtıbaren ovuncularm gece saat 22'de yatağa glrmelenni kesınlıkle fstedım. Dısıplın bence ön planda gelıyor. öncelıkle bunu uygulayacagun» demiştlT. Türkiye Masa Tenisi Birinciliği mayısa ertelendi AXKARA Eskisehır'de 6 13 mart tanhlsrt arasında yapılması gereken Türkiye Masa Tenısı Bınncilığı, 2028 mayıs tarıhleri arasında yanılacaktır. îkinci Lig'de bugün Türldya îkinci Futbol Llgınde Gençlerbirh»1 Malatya o^navacaklardır. Ankara Inontı Stadı'ndaki karşılaşma saat 14 45'de başlayacaktır. Özdamar ile Tümkan îspanya'ya gidiyorlar ANKARA Yuksek atlama Turkiye rekoru sahıbi Ekrem Özdamar ıle Turkiye şampiyonlanndan Mehmet Tumkan 1213 mart tarıhlerinde San Sabes tıan şehnnde yapılacak Avrupa Salon atletızm şam pıyonasma katılmak uzere Ispanya'ya giöecekler dit. îspanyaVa iki atletımizle birlikte federasvon başkanı Erol Zorlu, da gıdecektır Istarbul 2 Anıaror Futboi Lıpne bugun ojTianacak 18 karşılaşma ıle devam edıletektır. &unun progrsmı sojledır ŞEREF »IT4D1 1100 Karagiımruk Bevleıbejı 12 45 Çatalca Tuzla 14 30 B Borankaj Ada'ar ^EFA ST4DI 11 00 Altınay Kuçakkov 12 45 Defterdar Is+ıklal 14 30 Şışh Bejkoz EYtP ST\DI 11 00 Hajdarspor Acıbadem 12 45 Iskenderpaşa Hıîâl 14 30 Ay\ansara\ Sılnrı ALİBEYKOY STADI: 11 00 K Kapı Zara ÎÜSK 12 45 Safra Kule Çıksakn 14 30 Kuçukpazar Unk Soğanü MALTEPE ST4DI 11 00 Fethıje Mımarsman 12 45 K Ayasoîya Altınjıldız 14 30 Ist Spor Langa FEXERBAHÇE STADı 11 00 Levent Boğazıçı 12 45 Anadolu Ornekspor 14 30 Cerrahpaşa Sakarja 2. Amator Lig'de 18 karşılaşma var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog