Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

ıın • şubat tarfhH nüshamiKİa, ir afsane ve blr dolandıno» serlevhası (1) altanda yası blr başmakaleda söyle domekîe Idi: Gözlerini taassup gayn (2) rümüs olan baa AvrupalılarAmerikalılann musirrane bir •ette (3) Türkiye'ye Isnat et:kten zevk aldıklan bir cü•a vardır. Turk haremlerinde Jerce ve blıüerco Hınstıyan ını esaret altmda inletiyormus. Genç Türkıye hakkında, elindö baska bir propaganda vaısı kalmamış olan bu Türk şıtıanı Avrupa ve Amsrikalı, ikide bir bu son fakat tarık Ihı istimal (4) eder dururlpr. iiayı yEpan Alman profesörüa dolandıncılıktan ibaret olan vaziyetJ karsısında Alman &? etinden, Almanya'dakl iyi pll vatandaslannı sıyânet (5) a Türlriye'de 180 altın Mark ıkabilinde hürriyeti lade edil• istenilen tek bir Hıristiyan k rtinı bile bulunmadıfcını res;n fl&n etmesini rica ederiz. m Nadolni eenaplan (Almannm Ankara Elçisit pekâlâ biler ki, Türkiye kanunlannca rkes hürdiir ve hiç blr ferdin rriyetl hatta 180 bin altm >rk bahasına da olsa ne almır sablır.» 3ugün karilertmlzden (S) birl . mesele etrafmda blze baa Jumat göndermistir. Bu ma''24 i orılMlne açarj ve kendilenni basıma musaltet edenden alaraitlı SÖZLÜKt 53,1927 (11 Serlerha: Tan bashft. fl> Gayj: Hiddet. bfke, hmç. (3) Musirrane bir suretto: Israrla. ayak dıreyerek. '4> îsttmal: KüUanma. (5) Sıvanet. KGruma (61 Kari: Okuyucu. okur. (7) Derc etmek Yayımlam3k. ya*mak eg> Miıfrıt Asm. (9A Mütec^vız. (Burada) aşkm. geçmıp, faz'a (10) A'nsâ ~> Şark Uzak DoŞu (111 Muhâd°net: DosMuk (12) îstıhlâf: Bınnin yenne geçme. «halef» olma. ı n ı Vıis'at: (Burada) kapym ger.işliği. (14) întizsr: Beklerne (!.=>) Himaye1 mahsupasma mazhar olmus: Ozel korayuculugundan yararlanmıs, anlamır.da. (16) Muavenet ve tasvip: Yardım ve dogru oulma (onaylama). (17) Taarnızat: Saldınlar. (18) Son d°mi hayatı: Yasamının fon anı, son solugu. O3) Tarihı adlî: Adalet tanhi. '20) Şay?nı riikkat Dikkate degrr. ıleınç. (21) Rü'yet Pdılmek: ı Burada) görülmek. (22> Vaj;ifei zevcıyye: Kocalık gorert. (23) Münkır ı!e Nekir: Islâm inancına eöp» mezarda ölüleri sorguya çekecek oîan iki mele£in Rdları. (24) Defterı hüsrân: Zararziyan deft«ri OB viHard» plvasay» sfiruleB eoenk kitaplannııı, büi halk biriktmleri, biri de günümüz roman ve hikâye sanab olmak üzere iki temelden k*ynaklandığını görmekteyız. $l'& yaklasımda arüatımın s&natsal bır tad kazanması, içengin sağlamlaşması goze çarpan b:r gelişim olarak saptanabilır Bıçimde ve özde uJaşılan aşama, çocuk edebıyatımızın geJ^ cegını beürleyen bır gosterge nitelığındedir. Ancak, sanat dünyası içinde kendine yer açmağa calısan bu akımın biçınu ve örü gibı, yaslandıgı kaynaklar üzertndü dp durulmasmı zorunlu bulmaktayız. Crun yaratma. çocuklann dunyasma girebılmc ve onlann beğenilennı elde edebilme açılanndan, bu kaynaklann değerlendınlmesind* ortak güçlükîer ya da önde rutulması gereken noktaiar oldufu düsünülıcelldir. CVttiittim S MAİI 1977 50 Y1L ÖNCE CUMHURiYET SANAT EDEBIYAT S Çocuk için yaratılan • • • « urun, onun bilgi düzeyini arttırmah Ahmet ÜTSAL Benseri endişeleri hlkSve T« rcsoan tekruği üzenne kurulmuş çocuk kitaplan ıç.n de ilerı sürebıliriz. Yüzyülann süzgecınden geçıp gelrruş bır çocuk edebıyatı gelenegım:rjı olmayîsı, hıkâye ve romanımızın bir olusum evresı yaşaması gozden kaçınlmavacak gTçeivJerd'.r. Çoruk kitabı yazarı, günümuzde u!a$ılan çizginm neresinde yer ru'aca£ını çok ıvı bılmek zomndadır. Bunu bılmek yeterlı olacak rrudır? Yet»r'.i olsgydı, çocuk edebıyatı dıye bır sorundan söz etmege gerek duyulmazdı. 5özümüzü, yukarda degiPdlSimte kay naklara dayalı olarak yazılmıs ban kıtaplardan soz pderek bıtirmege çalısacagız. Edeblyatımıza Sabahattın Ali, Nâzım Hikmet ve Aziz Nesınie giren Ranatsal nusal türunü, nedense, geüştirmege ybnelen daha baska yazar çıkmadı uzun sür«. Ancak, çocuk edebıyatımn gündem« alınmasından sonra halk birikimlerinp egılen çauşmalar belirmejÇe başladı. ö y l s sanıyorus kı bnümuzdekj vıllarda çok daha yetkin ömey'erls karşılasaragiî. gimrlilik burada, Basaran'dan «Yaftmur GeKru», Fakir Bavkurt'tan «Sakarca» adlı çocuk Idtaplarını anmakla yetıneeeğız. GUnümüz roman vp hıkâyp sanatını içeren re öne alan çocıjk knaplanndan birkaçıru <ia söyle sıralayabılinz cKumdan Betona» (Rıfat Tlgaz), •Çingene Ço'ugu» (Hasan KjvafPtı, «Kuj Ne Yana Öter» (Işıl örgenrürk). Degtnmekte yarar niabilin b!r de halîc btrikimlerinJ ol'iu.gu eibl ple alan, balktan çok çoculcîar» ulaşmayı amaçlayan ldtaplann basımı da sürüp gitmektedır Yazarlarmın, anlatım ve dil vönünden bu tür derlemelere ya da uydurmalara yaprıfı katkılar görmezhkten gelinemez aslında. Ama bu katkılann ılei çekmesinl ve yanln uyandırma«mı b?klem?k. urrunak boolur, demelten alamıyorua kendlml HAREM EHAHB1 lumattan b!r kısmırı aynen dero ediyonız (7). «Bu Alman Proîssfrrüntin ne mtifnt (8) bir TUrk düşmanı olduğunu mutpcavizler pekâlâ billrler. Lepisytis artmdakı btı profesor, 1925 senesiTTîe yetmıs bes yaşını mütecavu (9) oldugu halde Berlin'de vefat etmiştir Kendlsl bir Protestan papandır. Aksayı Şark'ta (io) çok seyahat etmlş ve uzun müddet Anadolu'da ikamet eylemiştir. 1915'de Potsdam da Alman Erraeni MuhAdenet (11 > Cemiyeti'ni tesldl etmiştir. Bugün Lepisyüs'ü istihlâf (12) etmis olan Carı Frans Enders, gazete muhsbiri sıfatı ıle aleyhimirrielti faallyete btiyük hir vüs'at (13) vermıstir. Bu adam ordumuzda hizroet etmis bir Alman zabti sıfatı ile Hazineden tekaüt maaşı da almaktadir. Lejrisyüs hakkında Alman sefaretinden falet> e"1|in!z tekzfbe intt7ar (14) etmemelisinız. Çünkü bu Profesör. Alman hükümetmip hitnay.?! rr.ahsıısasına mazhar olIDUŞ (151 VP Alman Haricıye Nezaretinin muavenet ve tasvfbı (16) ÜP Türkiye aleyhindeki taarruratına (17) ?on demi hayatma H8) Vadar devam eylemiştir» • Fransa'mn Timuz şeimnde şimdiye kadar tarihi adlîde (îot görilJmemis dprecede ganp re şayanı dikkat (20) bir dava rü^et pdilmiştir (211. Bir kadın varifei zevciyyesini (22) ifa edempdjgtnden dola yi zevcıni MdiirmiiştUr. • Ramazsn mıinasebetiyle nej re baçladıfımız «DavuMan IliıamUrii sütıınunda Agâh tzref Ç i fıkrayı neşredıynr: T «Miinkir ile Nekir'in (23) akıl lan ^T&a m<î7arda berden hesap gormasırüar. Kedir bu ortak gUçlUUer re Soda tutulması gereken noktal»rT Hangı kaynaktan yola çıküırss çücdwn, bır yapıtın en önemlı özelhği »anatsal bir deger taşıyıp taçımadığıdır. Bu neden le, ö'eki sanat ürünlerınj bekleyen yargjlama, çocuk kıtapJarını da ıçıne alacaktır. Ne var kı. lsın içıne çocuk girince, agırlık noktalannda değismeler ortaya çıkmaktadır. Bir kez. yaratılan ürün, çoeukîann ılgi ve bilgı düzeylerini gözetmek zorundadır. Böylece, çocuk Idtabı yazmanın birtalom amaçlara dayandınltnası ve bu amaçlann açık seçik belirlenmesi gerekmektedır. Yaratılan ürünü hsm egıtımsel, hem *anatsal. hem de sırufsal »çılardan bir degerlendirme bekhyors», sorunun bir degH. çok boyutlu bir görünümü var demektir. Yaratılan ürün halk biriMmlertnden kaynaklanıyorsa. eskimıs deger yargılan ve vanlıs duvgularumlar bir ruz&k olarak çıkacaktır vazann kaTşısıcB Masalın tçe ngin:. masalı olus"uran sınıfın v« oirjyae&k olan kesımın yapısına göre beeleyeml fELE V i Z Y O N M TATÎL GÜNtJ AÇILIŞ »1 PROGRAMIN TANTTIMI D5 MUZÎK ŞOV (1) ıl Levent Kırca, Ayşegül Atık ro Kbksal EngJrtin oynadıklan «Açtım Ağnmı, Yumdum Oörüınü» sdlı parodmin linci bölümü. b) AFTTTD (Ankara Folklor v« ruriım Demegl) folklor ekibinden Erzurum yöresinden bir oyım. c) Şakir Oner G'dnhan ürfs yöresinden «Eçrel» türküsü dl Filia «önce Ben Sevdimı, «Yaşanmaz bu Dünya» 25 MAGAZÎN 30 ÇtZGt FtLM 33 MÜZtK (2) a) Açtım Ağzımı, Yumdiım GöBümü parodisinin 2. bölümü. AFTÜD Folklor ekıbinden Erzurum yöresinden bir oyun, c) Şakir Oner Gunhan Ankara yöresinden «Hoptaraleylim» d) Banu «Nasıl Mutlu Ohınnn Sensiz», «öyle Bir Dünyada Yaşıyorum ki» 55 BtR KONl/ BtR KONUK KONU: Yapılarda ucuz ve da yanıkb ı a t?cridi. KONUK: Yük. Onnan MUh. Cemal Kanca. .15 PARODİ «Hüsmen Ağa» Oynayanlar Balansı Ozdemir Tan* Ülker 20 MAGAZİN 3P MÜZIK ŞOV (3> al Açtırn Agronı, Yumdum Gözümü» parodisinin 3. bölümli, bl AFTÜD Folklor eJdbtnden Gaziantep yöresinden bir oyun, cl Şîkir öner Günhan Kırşehlr yöresinden «Çiçekler ekilıyor» d)Füsun Onal «Neden Tuttun Eliınl», cBunlar da Geçer» 16J0 HABERLER 17.00 TEK HtJZtK 17.85 TATLl CADI «Hipiler» Samentha'nın benzeri ve kuzeni olan Sererıa. hıpi kılığında ve hipiler arasında olay çıkanr ve bu olay gazetelerde yer ahr. 17.30 MÜZİK 8OV (4) al Açtım Agzımı. Yumdum Gözümü» parodisınin 4. bolümü. bl Nigâr Uluerer «Gülmedi Şu Bahtım, Gülmedi Gittı» «Hançeri Aşkınla Ey Yar», «Dönsen de Artık Sevemem Seni». «Olmas tlâç Sin«l Sad Pareme» 1750 MERH.İVBA al Merhaba bahar Baharm yaşantımıza getirdıklerı b) DoSayı koruma Bu gereksinme neden dogmuştur? cl Parodı Doğa>i koruma ile ilgilı Oynayan. Enıs Fosloroğlu, d) Insanlanmız ve doga Orman köylerindeki insan Doea iliçkisi. e) Savaslar ve silâhlanma yanşı. fl Doğadan korunma Deprem ve toplumumuz içın taşıdıfı onem g) Müzik köşesı 18.40 SPOR DUNYASI 19.00 KONTJMTJZ MTTZÎK «MÜZIK yanşması» 3 yanşmacının katjldığı ve Ümit Tunçag' ın sunduğu genel müzık yanşması, yanşma iki bolılmden oluşuyor. Birinci bblümde 3 yarısmacıya ortak ihtisas dallan dısmda kalan TSM • HBM • KBM ve T. Hafif müziğinden 10 sonı somluyor. 3 yansmaa bu sorulara birlikte dtişünüp bir sozcüleri aracılıgıyla eevap veriyorlar. Bu bölümde her doğru cevap karşılıgında 10 puan kazanıyorlar. Ikinci bölümde 3 yarışmacmm ortak ihtisas dslı olan Türk Halk müziğindçn 5 soru yöneltiliyor. Bu sorulara her yanşmacı ayrı ayn cevap veriyor. Bu bolumde her doğru cevabın karEilıgı "0 puan 19.50 BVLEND ÖZVEREN VE KAPAMŞ 20.00 HABERLER VE HAVA DLTIUMtî 20.35 EVDEKILER Ferhan Şensoy'un yazdığı dıa oyunun Dor.me Dolap adlı ikincı bölümü yayınlanacak. Bu bölümde a'.le fertleri ayrı dünyalarda yaşantılarını sürdurmekte iken aıleye giren bır şair ıle bır orkestra grubu ışlerı IVI^P karıştınr. 21.20 BÎZDEN StZE Televuvon Muzik ve Eğlenc« Yayınlsn Şubesınce hazırlanan prozramı Ccmıle Kutgün sunuvor. Parodılerde Nokta ile Vırgürün de yer aldığı progra rnın solistleri şunlar: Rezzan Yücel. Atilla Atasoy. Gokben, Erol Evmn, Ay!a Dikmen, B:l gen. Müşerref Tezcan Hüsarppttin Subaşı ve Aynur Gürkan. 22 .yi TELEVtZTONm Yoneîmenlıgini Rıchard Flelscher'ın vaptığı ve basrollenru rhar'es Boyer, Louis Jurdan ve Lında Chns'ian'ın paylaştıkjan «Mutîu Anlar» adlı film yaınnlanacak. Ö J O G t N E BAKTŞ BULMACA 123456789 rorsa, onu, belirü bir dönva görüçüne pftre yönlendiremıyorsa, bır yazarın hedefe ulaçması olanaksızdır Gerçek. bır daha çarpıtümıs v» yeni s&pmai&nn kuca^ına duyülmus olunacsktu. SOLDAN SAĞA: 1 înce kadm sesi, 3 Kemıklerin iç boşluklannı dolduran madde Yankı 3 Tersi oç alma duygusu. 4 Tersı ülkemızm Batı kıyısını dolduran sulann ısmj. S Yergi Bütün 6 Ülkemızın uluslararası trafıktekı rımgp«ı Kbtü Tersı fızıkt» hır hanun. 7 Tersı tenha veya ucra yer Tersı b;r isım. 8 Dofu Ar.adoluda bir geçıt yıkel'in sımgesı. P Trrsi Vîsalara aykırı ış yapan kıms"İ3nn Eozcü'üğünü yapanlara argoda soylenır so7 TtKARIDAN AŞAGIYV. 1 Duvıım ikıl.gi 0 Takım erkı. 3 Bır tür ıskambıl o>unu Unsur 4 Tersı Tıırk para bınmlerındcn binnın sımgesı Duvularia, duşuncelen bir şey U'Mnnde toplama. 5 Yara Bır scru. 6 Tersı kısa zaman Tersı ayakta duran. var oîan. "• Basıt b:r cısmm oksyenle bırlcşmeEinden meydana g3İen oıles k. 8 Zaaıaria uygun M Kutu*ptor»îa ytşayan kımse'.ere rcrilen isün ÇÖZUMt: 1 Beşeriyet. 2 Erik Toka. 3 Zamane öM. 4 Etab Yaba. 5 İİM. 6 Ey Rrıfıne 7 Mat Radon 8 efulU Et 9 Katil Mal. YtKARIDAN AŞAGlYA: 1 Bezelemek. 2 Erat Yafa. 3 Şimal Tut. 4 Eka b:r Li. 5 Manıl. 6 lteY Fa. 7 yO ahideM. 8 eköB Nota. 9 Tamamen. SANAT DÜNYASI 9 Ali Atmaca, yağlıboya resimlerinl bugün saat H.Sf'dan ıtibaren Göztepe'deki O>a Kılıç Sanat Ga!erisi"nde sergileyecek. Atmaca'nm sergisı 18 m&rt aksamı kapanacak. • Türk Dıl Kurumu'nua düzerJedigı haf ta sonu konuşmalarından bın bugün saat 15 30da baskent'teki Türk Tarih Kurumu Salonu'nda yapılacak. Ömer Asım Aksoy un soyleşısı «Ozleştirme Anılan» adını taşıyor. • tstanbul Devlet Senforü Orkestrası. MaçKa Maden Fakül'esi Salonunda. bugun 15.30'da Anatole Fistoulan yone'imur de Elgar, Rahmanuiof ve Brahmsm y»' pıtlanndan oluşan bir konser sunacak. • Cevat Çapan bugün saat 15'te Üsktldar Şehir Tıyatrosu'nda. «îrlanda Ulusal Tıyatrosunda Devrimci Düşunce» konulu b:r konusma yapacak. • Cumhurbaskanlığı Devlet SenfonJ Orkestrasmın bugün U'de Derlet Konser Salonu"nda vereceğı ve Gürer Aykal'ın vflneteceği konsere solist olarak sopmno Victoria de los Angeles katılacak Prpgramda Haendel, Mozaft Wagr.er, Mass*net ve Bizefnın yapıtlan var. • Sabit Kalfagil. cYedi yöredsn msanlar Gorüntüler» adını taşıyan dia goster.siru Arif Erkin'm müzigi esliğinde bugün saat 18'de Nışantası Ertem Sanat GaJerı•inde sunacak. • Üsküdar Şehir Tiyat.rosu'nda taa itıbaren S». Ezupery'nın «Kuçuk Prens» adlı çocuk oyunu baslıyor. Cemal Süreya Tomns Uyar'ın dllimiz» ç«vırdlgi oyunu Mahmut Gökgöz yönettyor. • Ankara Çağdas Sahne'de 7 marttan ıtıbaren özcan Arca'mn «Merhaba» filmi gosterüecek. Ankara Smematek'i Ue Çagdaş Sanne birlikte çalıçmalanru sürdürüyorlar. Gene Çagdas Sahne'de 8 mart saat 19'da «De^rnmcı Mücadelede Sanatın Işlevi» konulu bir açık oturum yapılac»k • Sevin Atarür ve Zeynep Göle'nin lrmir Resim Hevkel Galerisi'ndeki sergileri 14 mart aksarru kapanıyrvr. • Nıhal Atamer'ın pazartesl günü tsmır Konak Akbank Sanat Gslerisınde »Galerisl'nde lzlenebilir. Sergi, Devlet Güzel Sanatlar Akademısı, Tatbıkı Güzel Sanatlar Yuksek Okulu ve Uygulamalı Endıistn Sanatlan Yuksek OkulundaM TÜMAS üyelenrun yapıtlanndan oluşmaktadır. • Tünerdeki îv>?em Sanat GaJens1"nde tnci Aksugür'ün Türk motifleıi ile süslenmiş çesitli giysl ve eşya sergısi var. Aksugür, Türk motifi üe ilgül çalışmalanra kumas u>erine fırça İle boyamakta ve bunlan bir nakış lnceliginde esyaya §erpiştirmektedir. • Hikâye vp roman y&zan Samim Kocagoz hiç bir ödüle katılmadıgıru ve katümayacagını belirtmiş ve şunu sdylemıştir: • Tartışma» sdlı romarumla 1976 Madaralı Odülü'ne katıldığım haberi verilmefetedir. Bu ödüle katılmanın ist«kle olmadıgını bılmekteyim. Ne var ki bir yazar, lstemeden bir ödtüe katılmava zorlanamaz. Bevıce bir ödül ancak Ulke capısda saygvnlıgım kabul ettirmlş bır bilim. bir sana*. kurumu ya da Devlet taraiından verilirse bir anlam tasır.» • Londra'da yıkılmasına bas'inan bir bankanm kasasında Lord Byron'uı el yansıyla, Sbelley*nin sündiye kadar vayınlanmamıs şiirleri bulunmuştur. • Çagdaş tiyatronun >w;talanndan Eryrm Piscator'un çahşmalan ve yaşamı tirerİEB esi Mari» Piscator Paris'te ilgiyle izlenen konusmslar y»ph. • ömer S#vfettin1n «En Güzel Hlklyeler« baslığı altında yayırJanan hikâyelpr toplamının İkincı cildi de çıktı. Bınnc: baskılanru Tahir Alangu hazırlamıştl. Alangu'nun ölümü Uzenne ikind basımlan Rauf Mutluay gözden geçirdJL • Romanya Film Genel Dırektörü Türkiye*ye geldl ve «Gelin» (LUtfl Akad), «Bizım Aile» (Ergın Orbpy), «Köprü» (Şerif Gören), «Dönüş» (Turkân Şoray), «Bodnım Hakimi» (Türkân Şoray) «Güllü. (Atıf Yılmaz) adlı Türk filırüerinl Romanyn'da g«st*rmek üzre satm aldı. • îtalyan rönetmen Franco Busatl'nln filrru «Ekmek ve Çukiılata» haftarun övülen yapıtlan arasında. Nuıo Manfredl ile Anrıa Kanna oynuyorlar. 0 Peter del Monte"nin 1976 Toulon Şenlığı'nde Yargıcılar Kurulu özel ödülünü kazanan yapıtı «Irene, lrene> kentsoylu aıl? içersinde bıreylerin yalmzlıguu unutulmîs bır biçlmde vansıtıyormuş; meraklıların «Emmanuelle»den anımsayRcaklan Alam Cuny, Sybille Sedat eşligınde soluk kesıri bır oyun çıkarıyormus. • Gallimard Yayınevt Malraus'un son yapıtlanndan binnı daha bastı: «L'Homrnp precaıre dans la litterarure» (Yazında G» lıp Geçici InsanoSlu). Ür.îü yapıtı «imgelemsel Müze«run yazmsa] karşılıgı sajTh yor bu kitap. • Aslan Asker Şvavn'ın RIJS kardeslnm seruvenlerım Vladımır Voynovıç kalerre almıs, Alain Prehac Fransızca'ya çevır mıs: «Les aventures smgııliers du soldat Tchonkıne» tEr Conkın'm Ganp Serüvenleri). Kitabı Le Seml bastı. • Ressam Na:İP Akıncı 2 martta Ankars Devlet Güzel Sana'I^r Galcrıs;'nfi8 açt; bu yılki serEisıni. Sergıyı 15 marta de'i gezebi'.irsımz • 2 Martta Kurtuluş'taki Galpri Bara?' da Neçe Erdok da yapıtlannı se.rgıledi Bu ıieınç sergıyı 14 maria kadar gorebıiırsınız. • 7 Mart pazartesi rünü Şan Sinerr.ası'nda, saat 19'da, büyuk ses ustalanndan Vic'oria de Los Angeles"ın resitali vnr Sanatçi oekço)ç Unlü bestpcinin yapıtlarım yorumlavacak. • Nlşantası'nda Ertem KUUtir Merk*zi'n de bugtln saat 18'de Sabıt Kalfajrü'in «T Yöreden İnsanlar, Gorür,ürl«T)i iia, gristen si sunulacaktır Gnsterinin muziğini Arif Erkin düzenlemistır. • Brecht/'tpn iki v»ni c 0 " ^ ! dsha ravin lanıror. Bır) •Sıpf>ma Varılarj» dlgen dp «Sosyaiızm îçın Yazılar» adJarını tasıyor Atülâ tlhan'ın son şitr kîtJîbı mart ay: İçinde javtnlanıyor. Adı. «Böyle Bır Sevmek » Sevgi Sovsal'ın bueüne kadar gaze*e lerde çıkan yazıîan. «Bakmak» adı al t:nda vavınlanacak. Muzsffpr Senopr. Türk ^ p l ı o v r r l i vapısını ortaya knyan bır arastırnıa nın bırınd ciıriını tarrıam'.adj. Pınar KUr. yeni romanı «Kücük O'iıi cu»vu bitırip yayınevıne tesl;m ett: Pınar Kıir veni cahsmalarun Boda:r çılan resim sergîsr* 11 t m r t tksamın» kadar affito v:^~ • TÜMAS'm uygulamah ve pîsstik »natlar galerisi Şisli'de Görsel Sanatlar R A D YO D5.00 »5.05 37.0n 07.02 07.07 07.30 07.40 10.01 10.00 10J21 11.00 11.02 12.55 13 00 Açüıs ve progTaın Günaydan Kısa haberler Köy haberîert Bolgesel ya>in Haberler Bolgesel yayıa Arkası yarın Kısa haberler Kadın dünyaa Kısa haberler Cumartesi şenligl Radyo TV haberlerl Haberler TRT 1 13.15 13.30 15i» 15.01 15.20 15.40 16.00 16.05 16.30 1640 17.00 17.02 17.50 18.00 Oyun havalan Bolgesel yayın Kısa haberler Şartalar Hafif müziiı Şarkılar Bölge haberleri Ankara Radvosu Çok Sesll Korosu Türküler geçidi Tangolar Kısa haberler Dilek kutusu Hafif müzik Bölgese! yayra 19.W 19.30 20.15 20.35 20.55 21.00 2102 21.17 2130 22.00 22.02 22.30 23.00 23.10 0055 01.00 Haberler Bolgesel yayın Çocuklanmız ve b ö S. Batıgün'den şarkılar Çocuklar içm Kısa haberler Hafıf müzik ' K. Şarman'dan sarkılaı Dinleyici isteklert Kısa haberler Şarkılar geçidi TUrk yorumculan Haberler Hafta sonu Kısa haberier 05.00 Gere yarısJ Roman B051UK. JERZY KOSiKSK ÇEV. MiNE ONER. E YAYINURİ. 3 0 LıRÂ. Özeleştiri HESAPLA5MA, BURHAN ARPAO: YAYINLARI. 15 LİRA. Doğan HIZLAN . ECZANELER BAKIRKÖY: öztan (îndrU). Sağhk (Osmaniye), Ayla (Bahçe Hevler). Sevgı (Şınnevlerl, üfuk (Yeşüköy>. Yayla (Kanarya), Merkez (Esenler). Ünal (Sefaköy), Deva (KUçük Çekmece), Bengi (Merter Sitesi). BEŞİKTAŞ: Yeni Yıldız (Yıldi7\ Vnlıdp Çeşme (Spor Cad.), Levent (4 Levent), Yeni Şlfa (Or takov. Cem (Bebek). BEYOCLl.: Pamuk (Tafcsim Mey.l, Tarlabaşı (Tarlabaşı), Vgur (Kuîedibı). BEYKOZ: Pasabahç* (Pasabah çe İskele Cad.). EMtNÖNÜ: Beslr Kemal (Sir keci), Anadol (Çarçıkapı), Dıvan (LaleU). EYÜP: Yaprak (Yusuf Muhlia Pasa Cad.l, Sebat (Abbeyköyü), Ümit (Ramil, Sagmalcılar (Masharbey Cad), FATtH: Çarsambe (Darüşça: ka Cad ı. Özen (Mlllet Kürüpha nesi Arkasi), MerkM (Şehremini). Fındıkzade (Fındıkzadei Merkez (Yedılrale), Şifa (Balat), G. O. PAŞA: Seyhan (Saühpa»a Cad.l, Küçükköy (Küçükköy), KADIKÖY: Mühürdar (Mühür dar Cad), Kuşdili (Kusdili Cadl Yuvam fAcıbadem), Selamiçe»me (Fenerj'olu), ördal (Caddebostan). Güneş (Suadıye), Papat ya (Gbztepe), K.ARAKÖT: Yeni Karaköy (Ke meraltı Cad.), KASIMPAŞA: Dinçpr 'Bahnye Cad ), Ugur (ömektepe), SARIYER: Cmut (Yenimahalle), Resıtpaşa (Emirgan), ŞİŞLÎ: Ergun (Abıdei Hürriye» Cad 1 Sağlık (Kurtuluş Cad.l Heine (Teşvıkiye cad > Gölümser (Kustepe), Nilgün (Gültepe). Bilen (Çeliktepe>, tnci (Mecidiye feoy), özalp (Sanayi Mah.l, ÜSKÜD4R: Hürnyet (Doğana lar), Zafer (Baglarbası), Çamlıea (Küçük Çamlıca), Küplüoe (Çamlıea Yolu), Karndeni* (Üm rariypı. ZEYTtVBrRNTJ: Yen) (Yeşll Tulumba), Atilla ÖZKIRIMLI Sus asılh bir anababadan Polonys'd» doğan, daha sonra Amenka'ya yerleşen Jeray Kosuıski'yı degişık tepkiler uyarıâiraa «Boyalı Kuş» romanıj'la tanıyor Turk okuru. t Boyalı Kus»ta Orta Avrupa steplerinde kaybolmu$ bir çocugun tanıilıgıyla savasın insanı vahsileştiren acımasızlıgını yansıtıyordu Kosmski. tnsanın doğasınd» gızlı, ister kosullara baglansm ister yaradüısına., sınır tanımayan içgüdüsel boşalrmlarau çarpıcılıktan öt«, olamaz dedırtecek bir anlatımla sergiliyordu. BelSa de yüceligıne övgüler düzülmüs msanın, gerçekte n&sıl hayvanlaşabilecegiru aşın örneklerden rola çıkarak vermekti amacı. Şurası kesin yalnız: Anlattıgı kısilen, alısılmıs insan tj>niTwt«>i«n soyutlay»rak doganın bir parçası olan <can!ı varlıklar» olarak alıyordu V« go's gelimi bir uvasçı kılıgına bürünen bu «canlı»nın oeler yapabüeceglrJ göstertyordu. Kosinskl. son romaru «Bosluk»t» da bir bakıma aynı çarpıcı »m»nm< cUrdürüyor. G«rçek anlamryla tam bir »ltiraf» bu roman. Anlattıgı insanı belirlevebümek için şu almtı gerekli: «Çofu kisi hayatlannı Devlet'in her yerde bulunan varlıgına teslım etmıs'.erdir. Ben Devlet'ın varlıgını inkar edemesem de, kendiml onun güctinün dısmda tutabUmlsirr.dir.» (f. 29) KosınskJ'nin, gerçek adını bilmedigimiz. bılmemiz de gerekmeyen Idfisi kurallanru k»ndisinin koydugu bır yasama biçjmmi seçıyor. Devletin, insanları sıradan, birornek nesnelere dönüstürdüğü bir düsenden kaçarken özgürlüğe ulasacağmı sanıyor, ama bir ba&ka dilzenın tutsagı oluyor giderek. Sonunda da kendJ kendinin. Neyi anlatmak istiyor Kosmski «B09luk»ta? Yaşamı kecdi dışındaki güçler tarafından beUrlenmiş lnsarun baskaldınsv nı mı? Kurulu duzenlerin, insanı kendi öz değerlerinden uzaklastırarak benligine yabancılastırdığını mı? Açık seçik bır ranıtı yok bu sorularm. Kosinski'nin, kendini devletin gücünün dışında tutabildıgini sanan kd$isi de umarsız kalınoa dev!»tuı gücüna ngınmaktadır. Seçeneksizdlr çünJrü. Btr kmr doogüdür. •ltiraf> dedim yukarda. Blr olay. btr kiainin öyküsu değll »ni^frıiftn Roman »u satırlarla baslıyor: «U«un süredir tanısıyor re sık sık görüsüyoruz ya, bugüne kad&r şoyle birbirimi» hıç içimlzi dökmedik.» Ve içini döküyor konuşan. Bir kadına, nayatını paylasmak istedigi btrine. Amacı salt geçmiîini anlatmak degil ama: «B&şundan geçerüeri gen de yaşamalıydın.» Sonra bir yıgın olay, öt«ki insanlarla. kadınlarla ıliskiierine, asağılüc davranıslanna vanncaya kadar.. Öeür bulmaya çalısmadan, oldugu gibi btimleyerpk Okuyucuyu bir saatanlıktan öt«kisin« sürükleyerek . Burada akla söyle blr soru geliyor: Kosinskl na verebüir TUrk okurunaî Hıç bir çey diyenler olabilir belkl. Ama her Hikiyed, tlyatro elestlrtnenl, fıkraa v« çevırmen Burhan Arpad"! tanırorsunus. Arpad, «Hesaplaşma» kitabıyla bln m karşmuza diklliyor. Yaptıklanmn kendi kendiyle görülen hesabını bize Uetirken, Turk toplumımdald basın hareketlerinın de bllânçosunu sunuyor. Arpad'ın kitabrnın begendigımiz yanı; tavia vermeyen btr aydının ynsam öyk.Usünün insanı gururlandiTisıdır. Eksik gördüğümüz yam da; Arpad'm. kendi kusağınm edebiyat anlayısını daha açık çizgilerle sergüememia olmasıdır. Gerçi bu aerüven içind» o günlerin edebiyat ortanu beliriyor ama gene de bilenler için yazıldıgı kanısını uyandırâığmı eklemeden geçemeyecefim. Arpad, Hesaplaama'da çocukluk günlermden baalayıp bueünler» gelen bir kalem emekçismin çilelerini ortaya koyuyor. Amacı yalmaca bir çileler yumağıru verrp ügi ve ün toplamak değil hig kuskusuc. Amaç, demokrasi ksvgasına giren bir ülkede yasann, dalıa genis deyimle •ydmın çilesi, sıkmtılan, karabasanlan. Aynca Arpad kinü yaaarlann yapügı gibı yasamını topluma adamıs bir yalan. c\ kavga adamı kimliğınde değıl. Boğaz'da tuttugu evin bahçesine fidan diken de o, Bir insanın kavgada, mücadelede bir n> bot jribı vasayamayac&gtnı çok güzel belgeliyor. Kavgayı, savasmayı kaleminin ve kendinin onurumı savunmayı büyük bır doğallüc içinde yapması ve bunu da böyl«c* yazması onun klsiligıni gerçekten yüceltıyor. «Hiç Mr çıkar göretmeden...» Arpad'ın Hesaplasma'smda övdügü. benimsedıgi, ornek verdigi kişiler içın kuilandıgı deyımdır, tanıtlamadıf. Bu onun kısisel davraniîinı. bir yazar, toplumcu bir yurttaa olarak da yasama biçimini simgeler. Hep topluma bır şey vermiş adamlan Cıbalı türün fabrikasındakı muhasebeciliğınden gazeteciligine kadar tutup tanıtır. Gerçekten kendi de öyle bir yasamın adamıdır. Baskılara boyun egmemıs, hak b\V diğı yold» kendi olanaklanyla yürümüstür. Arpad'ın Hesaplaşmasının Ilgi ç«kici bölümlerinden biri de Demokrat Parti'nın iktıdar yoluna ilk adımım attıgından koltufta oturuncaya kadar yasadıgı süreci anlattıgı «ayfalardır. Topluma hep blr SP.VIPT vermeyi amaç layan blr insanın toplumdan da bır şeyler beklemestnl olagan sayabihriz. însancıl bir bekleme degil mıdir? Hayır, Arpad toplurmm btr düzeye gelebümesl için yapüarüann karsılıSınrn beklenmetnesini aöylüyor. Hesap'.asma, bana göre btr özeleştiri, Bmine gtire de bir yasam öyfcüsü. kimine göre bir yasamın değerlendirilişl olarak yorumlanabilir. Ama sonımlulugu büen. inançlannı sonuna kadar savunabılen onurlu bir kalem emekçısınin notlan. Her konuyu her satınm tartışîbılirsinlz am» dürüstlüğüne güven ve saygıyla ise başlsyarak. Arpad gfbiler her dönemde Hesaplaçraa'mn sonunda iokuruncu köyde 08.00 09.00 09.20 09.40 10 00 10.30 11.00 11.30 11.45 12.10 12.30 13 CO GUn baslıvor Türküler geçidi Şarkılar Nasıl degiçtt Ünlü şarkıcüar Gönül telimizi tlrretenler Güzel sanatlar Türküler Şarkılar ve saz eserleri Oğuzlar Klâsık T. Müziği Korosu Haberlsr TRT II 13.15 13.30 14.00 Hafif müzik Halk ozanlan geçiyor Bildiklerimız Bi lmediklerimiz 15.00 Çagdas T. Sanat Müzigl 15.30 Gençlige ilk adım 16.00 Şarkılar 16 20 Arkası yann 16.40 Türküler ve oyun havalan 17.00 Pasıl 1730 Şan dünyasından 18.00 Türküler 18.15 Şarkılar 18.30 Doğa ve mUzik I9.r>o Haberler 1930 19.45 20.15 21.00 21.30 sa.rm 2230 22.45 23.15 23.30 23.35 23.55 ıjeşıtli müzik Beraber sarkılar Ankara radyosu çok sesli korosu Caz konserl Şarkıîar Beraber soîo turkuîer Şarkılar 1974'den 1 9 7 7 ^ Bir romanınn2 var Haberler Pop dünyası Program ve kspanış SiNEMALAR İEVOSLU ANKARA (64 16 86): B1zim Kl2 }. T3ub:kogîu T. Akan R. AS (47 63 15): Şaşkın AjanJar ). Sutherland E. Gould R ATL.\S (44 08 85): Yaşamak Jabası R. Stigivood R.l. DUNYA (49 ( 1 66): Skandal » <". Nero R.l. E^IEK (44 S4 39): Hazretl Mu a B Lancrıster R.t FİTAS (4: U ti<i): Eva Nera İ '. Palance R.l. GAZİ (40 36 25): Yaşamak Ça>ası R. Stıg'.vood R.l. İNCJ (40 45 95): Kan Kardeser N Nazır S. Goküan R KENT (47 77 62): Bir Gece /akti E. Taylor R.l. KONAR (4» 26 Ofi): Mazısıni Satan Adam C. Bronson L. fentura R t MELODİ (64 13 14): Gölgedeki işk A. Deion R.F. MISTIK (4S 15 14): 1 Yasa•nak Çaoası. 2 Rontgenci Kız B.T. OZLEM (66 60 83): 1 Şofdr D. Gencebay. 2 Kan Kardesler N Nazır R. SES (45 24 16): Kocamıu Bümedı& R T StTE (47fi'J47): Hazretl Musa B Lanchster R t. StNEPOP (44 24 22): Evlerinden Kaçanlaı E. tntager R.T YENtMELEK (44 « 89): !çl mizdekı Tehhke F Gascarn R.T. YUMIIRC1K (61 «1 91): 1 Şofor O Genceoay. 2 Gülsah H Kocvıgıt R. . n *oı ot Gencîbay H. Koçyigıt R. tPEK (22 25 13): 1 Aşk RÜ* gârlan, 2 Cç Sersert Kareted R.T. SLR (23 67 12): 1 îçimizd» ki Tehlıke 2 Gönül Oyunlan R.T. Ş%FAK: (222513): îçimlzdeia Tehlıke F. Gasparri R.T. KADIKOY TiYATROUkR <)CAK (36 37 71): Kan Karde» ler N Nazır S. Goîihan RREKS: (360112): Şoför O Gencebav H. Koçyıfht R. SÜREYYA (36 06ÎB): Akbaoanm Üç Günü R. Redford R.T «O». ALI PDTRAZOGLÜ ( « 5» S!) «Dur Konnşm». &us SSyleıne» cuma, cumartesı pazar 21.1S, cumartesi pazar .530. «Delil^r Bosandj» S^lı rarşamba, per snmba 21.15 Tarsamba 1830 Y A^YA^tNT (44 25 21 • Sıraselrtler) «S»S'i» Solum yftbe. Salı, Persembe 2130. Carsamba, CumarMö, PaKAYTP Profesyonel Tercüman «u 1830 2130 JEHiR TIYATBOURI Rehber Kokartımı kaybettim, BAHIRROV rtYATROSli (Tl Hükümsuzdür. FATtH (26 53 80) «Ofipn 59 49) «Şen Denlzcller» PaAhmet Menrt OKAR Ys Da DavuU 15 «0 «Hadl zartesi hariç her gün 2130, paftldörsene Cantkom» 18 00 zar 18.30. 21.00 KAYIP öğrencl kimlik kartıCEVRE TttATR«JSO (A RTHARBtYE (3« 31 » ) «Sacfmı kaybetöm. Hükümsüzdür bnlak M SerezH 25 01 7«) Ahmet MemH OKAR • Işiklar Kedrn Karardı» Pazar de» 15.30 21 00 ( K A O I R O Y (3fi 31 21) «Botesi hariç her gün 21.15 cumartuTiık Diizen» 15 30 21.00 s! Dazar İH 15 21.15 KAYtP 42721 No:lu sofrtr OSKÜDAR (33 03 97) .KsrDEVEKUŞU K.\BARE (44 4« ehlivetimi ve 34 PC 918 plakal dM Pa>T 1800 21 00 75) «Yalan Dunya» Pazartesi BtRLtK SAHNESt (Harblye • otoya ait ruhsateıamemi kaybet hario fıer (TUD 2130, çarsamba. tim. 48 53 46) crumart«sl Dazar 1830 Yenlsinl çıkaracagımdftn e«ki «ZENGtN MTJTFAĞI. a'asıf OOSTLAR TtYATROSU (47 M sı hükümsüzdur nsı «rtiin Dönerken SftU. öngören) Persembe, cuma 21.15; Çarsamba 1830, Cuma 15.30, aP sar 12.00 «Kerem Gibi» Cu martesı 18.30. G. ÜUCC • G. ÖICAN (4«J<J1 91) •Kime Nlyet» Saü ö&nç her gün 21.00 • CırrnarteBi p««ar 16.0 R.1DIKÖT Ü L TÎYATKOSD (Tevfik Gelenbe) «KiUdl Borak* Salı nanç acs attn 2! V) Cumartesi Pazar 1830 KENT OYTJNCtJLARl ( « 85 JS) «Buzlar ÇözuimedeTi» Çarsamba, cuma 21.15 «Yasate Elma» Çarşamba 15.00, persembe 21.15, cumartesi 18.15 21.15 «Katır Tırnat>« Pazar 15.00 18.15 NEJAT ÜYGÜR ( » «1 U ) «Mazdartp» Carsamba o s r c her gün 2130 Cuxnar»«sl, pazar 18.30 N. SKREZLİ T. AŞKINER TİİATROSD (48 48 50) «Paz»r tesi Senlih »ar» Cuma, Cumart«sl. Paaar 2130. Ciuınartes) 1530. Pazar 1830 «Basbakan Oluyorjm» Carşamo» 153U Ppr^enıhe İ «' 31J0 M • • S •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog