Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

CUKHÜRİYE! 5 KİCI ı Ç î ; TÖBDER: "PARA AYARLAMASIYLA, KATSAYI İLE VERiLEN GERi ALINDI,, TÖBDER Genrl Başkanı Gultskin Gezioğlu. dun Ankara'da düıenledigı basın toplantısında, memur mtaslan katsayısındakı değişiklikiigin hıç bir seyi degıv tirmediğinı, MC'nın yaphgı yenı par» ay&rlaması ıle verilenin taz lasıyla gçri ahr.dıgını belirtmıs, 14 ve 13. derecelerin kaldınlmasmı. asgari geçim ir.dırirmnin 5000 Hra olarak saptanmasmı KOY • KOOP GENEl BA$KANI DA. DEVAIUASYONUN RASINA POUÎİKA BIR&K1LMA5IYL& BEURTTI. DA URETICİ TÜTÜN fASULYE URETICISININ VE PAIAÎESU IJIİYOR. SOKUIDÜGUNU P I U S A SONGLi; DURUMA UYGUIANAN nn ıse 60 üra olmMinı lstemişnr. Ahmpt Altun, yapügı açıklamaöa, ozetle joyle demiştir: «MC hukumcti tütıan tucca.nna 7 13128 sayıh Kararname ile kilo \ başına 10 !:ra işlerne m.asrafı ve j ıhracat fıyatı ne olursa olsun. yuzde 5 kâr garantisi verirken, Ege tütün fkıcısi kovluVaıe vuzd« 6 tievalUa'vcn farkı olan Ws1 başına 3 TL.'yı vermernek için ı doUra karşı Tilrk parasmı pıyasadan ionra de\alüe etrniş ve bu küçük larkı kbylülere ÇOK gbrmüştur.R ANKARA NOTLARI Mustafa EKMEKÇt ALEYH1NE Yan ödcmcler konusundakt dengesizlitdenn ^idenlmesinl ve her ö^retmene ayda net 150(1 \\KÖY • KOOP ra yan ödeme vprılmesim, muv&kkat ögrermenlerin sorur.İFrv mn da hir çörüme baeianmasır.ı KÖYKOOP Grn»l istevpn Gazıogl'i. Mült Egi'ım Başkanı Ahmet Altun ria. İ7mı r B&kanlıfının ılkokul oğretmpn de yaptıjı açıklamada MC rm'*'j leri Saglık ve SosyaJ Yardım San metinin clpv&lüasyonu Eee ekıcı dıgıru ışl»mez bale Ee'ırmek ıçm çşşıtlı vollara başnırdugunu ıddia ptmıs artırılan odenekterın kes:lmeme«n ıçın Bakanlık ^Tilsteşannm vaühkîere genelge gonderdiginı açıklamıştır. vaprak tütun rnvasası sonrasına bırakarak ü*«''K:'.dpn yana değil. ulu?lararası tekelcı sermave ile onun Turkıye uzantı*ı «irketlerden yana olduSunu bvr kez daha ortaya koydugunu öne siirmüştür. rkıcı tutiın piya.«asının en kısa zamanda açıimasının gereklı oldugunu belirten Ahmet Altun, pivasada uygulanacak başfiyatın 70 '.;ra, orralama fıya PATATES Mmm KÖYKOOP Genel Başkanı Ahmer Altun. MC hülcüınetinın P»ta;es:e uyguladıgı fiyat pohtskası vüründen de uretıciyi euç durumda bıraktıgıru, Ureticı patatesı ehnden çıkardıktsn snnra \uzde 1015 vergı ıadesı uyfrilamasına geçerek aracı ve dış satımcıîara yenı kiT sağladığını soy\pmi5tır. Altun bu konuda öretle şövle demiîtir: tMC hukümetırun üreucıd^n yana oimayan ve bilinçli olaralc uyguladıgı tarırn urürCen tiya: po'r.tıkası ue tum uretıcıierimız tuccariarın. aracıiann, tefecilerin sömurusune terkedıınuştiı. Dun ayçıçeğı, hububat ve fasulyede, <,^i tıite, patareste. ıncırde. ürdmde. pamukta. mısırda. anasonda. pan carda. lındıkta •.eıgahlana.n oyun. hMRun tütün uretıcısıne ojnannıış tır. Bu oyunlar MC hükume'ı ıkf.darda kaldıgı müodeıçe yarm aıgrr ureticı kesımıne uygulanacaknr.» UREI1CILERI DERIU Vakıf Gureba Hastanesı Kanser TaraITIR Teşhıs ve Tcdavı fONKOLOOÎ1» mer ken ciün Devlet Bakanı Başbakan Yardım c m Necnıettm Erbakan tarahndan hızmp tp açılmıştır. 60 müyon liraya malolar, Onkolo.n merkezıni açar. Erbakan. aynı haş'arserun b=.hçes;nde yenı bır kanser tarama bnlumurr.m de temp'.ıni atnr.ştır. Neenıcttın Erbakan brnek, bır mü İ5 kszalan olarak gösterılen 7:ehırlenve sakatlannmların iş cınayetlen olone sürulmuşfür. K?r*al ve çevresindekı fabrikalarda çaiısan .^ilenn her gun fcurşun zehırlenjTiesirden etkılendıklen bıldınlmistır. Bmlerrp işçinır! ailesınl tehdıt ettigı bıldırılcn kıırşun ıphırlcnmpsınp karşı hıçbır onlemin alınmadığı açıklanrmştır. Ecevit Çorbası Erevit çorbasına sonra gelecegim. Once Wr okur mektubu: «Sıze yaîişımın ncüen., son z&manlarda 'ashnda çoktandır) meydana geien «faılı meçhul» cinayetlerin han»; davramşjn sonucu olduguna ili^km «omvıt bir bilgı vermek. Gerçı kaynagını s'.zler de bıliyor ve köicıızde sık sık yineliyorsvınuz. Ama, buranm en «kıdemlia ve parvrar. mılletvekılinin kışıhginde AP'nin îihniyeti ve tutumu, kpnd; sr.zîenyle açıkça baliriyor: Kastamonu AP ?.!ı!letvekili S. K. ik: ay kadar bnce kendi p»rtisine kayıtlı (gercekte oyle olmay.p, '.ş'.ni vurütmek için öyle göztikem bir vatand"v«;> bvle dedi: Biz. solu saîa kırdırarak bir dense saglamaga ç*Uşıyoruz. Ama seçime üç av .<?.ia seçmenimiziı karşısına çı'sıp. «anarşik olaylara MHPIilerin kar'.^tıgım» söylıyeceğiz. fTabii bu arada solun da kanştığınt'. '>Hıç bir AP'linin sıyasal cinayetlere icarıştıguıı duvrlıın'iz mu?» dıyr soracağız seçmenırnıze... S. K.'ın yuksrâakı sozîeri partisinin bu cinayptler karşısındaki genel tavnna uycan du^müyor mu sapn Ekmetçi? Partısi ve temsiîcis: oiduğu sınıfın vararlan çıkarları için yuzlerce vilke evladına kıyılmasmı en azından gbze almai «ahlakilik» açısından r.asıl karşılamrsa ovie düşünüyoruz hppımiz de. Ama burüan da ka'ttuoyumın b.lg;sıne tekrartekrar sunmanm faydasuıa ınanıyorum ve sızin de inanacağınız kanısıyla. durumu sıze yazvnayı vicdani bır gbrev sayıvorum. Biraz daha o'.lın bu olaylarm nedenlsrinı. YazicıUk zntevm.7de başarılar düeğıyle saygılar «unanm.» S. K.'in sbylfdiklrrıne b?nzer sbz>ri, Suleyman Bey'.n en yakmlannda bulunan AP yetküilennden rie duymuçtum. Seçım'.era ?»kın. Hacı BMbufu vikasından sılkeleyip itmak lsterecek S& leyman Bey derniştı. Nasıl ı$ bu, dıye somıak istediginıad* "«axçılıgi hazırdı: Eeee. politil» bu Etkmekçl... Gece sabahlar» degin ujruyamiT^rdur Süleymftn Bey, kuruyordur sundi, kendi kendine: Nasıl çıkacağım bu ısin •.çınden? Baçbakan clarak nasıl gldeoegira seçimlere? Halk gerçekten bende bır $ey olmadıgını anlmrsa iste o zamuı yutrum hapı. Dolanıyordu odanm içinde. Belta Nazmiyanmı da uy*nmıs joblenini iîlemiye b&slamıştı. Ne demek banıjlar kralı? Devlet kesesinden, derlet olanailanyla kralhk mı olurmuş? Süleyman E«y de biliyor, bu «baraiU.r fcralı» Hfıntn bır yut» turmaca olduğunu. Mason Dernegınden aliBiru». «Sülerman Demireî'ın dernegimizle bir ilişifi yokturn beîgesi kadar gerçek (!) TV'de ızliyenler, o koskocaman govdenin uialıp gıttitinl de ml sMiyoriar ne? Söz'.er artık inandıncı olmuyor öyle zamanlarda. Ne dem^ti İsmet Pa?a: Hiç güvenmlTorum söılerine. Bujrun so« vertyor, ertesi |Uaü aksini ya.pıyor... Politikaya gü^«nUmezhtl aokmak. lnsarun baaına dertler aç»biliyor işte. Kaıandıjı laman çekilse ya, derler, hayır büyük oynarnak ı»t'.yor. Büyük oynamak ısteyınce de ütülüyor. Ütülen, iaybeden bır kendisi mi? Süleyman Bey, herşeyiru koymuş durumda ortay*. Elmde hiçbir lcozun kalınadıfcını da bi'.miyen yok. Feyzioğlu, hafilten mıamızlanınca ne dedi Süleyrnan Bey? Vallahi Turhan Bey mart ayı bılırsın baa» kumluîlard» ybnetim kunüu üyeüklenne »eçim ayı. CGP'lüer de pek çok kuruluşlaıd» köşeleri kapmıs durumda. Aynhraanı» ortaklürt»n, arkadaşlannıaın durumları da güçleşebılir. Kimler vardı, CGP kontenjanından yonetim teurullanndaî Nermın Neltçi nereleTdeydı? Turhan Bey, Süleyman Bey> «rest. çekerken. restl Necmeddin Hoc» gorüverdi 15te. CGP'nın istediğl «lıderlpr topîantısi»n» da kaülmadı. Süleyman Bey. Turhan Bey, Hacı BajbuJ Stalakaldılar. Solu aağa lurdırmak mı, fcırdırdi l?te. Cinajet üstüne cmayet ler rnı, ortada. Yolsuzluk dosyalan mı gölder» çıktnış. ParH»alüt, bPsleme basın nu? O da öyle.. Geçenierde Sahjr Kurutluoğlu anlattı, ma^ftkeme fcorisjorunda. înönü"nün Basbakanlıgı zamanı. Faruk SiVian, İsmet Paşa'ya jöyle demis; Paşam, daragacının dibmde ot birmez. Esta Demokratlann bagtşlanraaları ıle ügiliydi bella Siıla»'ın sorleri. Adam asarak bir yere hele banş» vanlamaz. 12 Mart döneminde, üç gencın asılmamaları ıçm înönü nasıl titrasmî?. ba^aramamıştı. Süleyman Bey ıse, 12 Martta şapkayı alıp gitmenin ncvuıil ahyordu. Irlemıstim oylamayı, parmafcv göje d*t>J'OKJU sanki kaldırdıÇında.. Tahsin Saraç'vn •Karşıyaıca'nın Üç Gülü» adlı bir srilri V»T. Daha yayınlanmadı. Bır verde çıksr yakında. Gınsı şöyle: Asılınıs btr al umuttan Karajpjcün korku dalında Şu can topraktak) nç fidan ölfl. Ve artıb ölmnltjrin son boyatandan GÖTerir Te?il bahar vagmurlannda pealzpülü, Yusuljcülü. Hüsevlnırfilü. Olümdnr Idmileyin kavRanın tek öılfilü. Siyasal clnayetlerle öldürülen o kadar e«nç. çolukçoeui.. na«1 verecektir bunlann hesabını Süleyman 'Bey'' Elesürı ne '«• lıraa, yine lyl.. Bir oİKur, Istanbul'dan 23 subat günlü «Ankara Noüarı» lçto çunları yamajş: «Yazılannısı devarruı okurus. Buauntoi yazuuzda uiımır. ermediğl hususlan danıçayım mı? 1 Biz kankoca ögrermeniî yedi ve bes yıllık. Ötrermsni* deymce hele de Istanbul'da 1200 TL. kira verince geçim durjiT.unu da yazmsya gerek yok. Cünkü bız'.m Ukokui f>trenc;l*nmız d» bıliyorl&r, b«aa da akıl veriyorlar ikinci sımf çocuklanm: öğretmeııim, dıfer öğretmenlerimızle hep bırliltte olup dlrenın. 2 Bans öyle aeUyor lö, bugünkü y*ızın!«la oeftındıniı blı de dahil solculanmızın «buzağılan emse de bir taa sütünüz var, emmese de...» 3 TürMye'de 33 kişiye bir gazete düşerlıen, daha bunda da bir tutelık ayırımı ^pınadık. Yollara yazı yazsrken, bıldir; dagıtırken eanlannı yiürenlere karşı aîicık daha derin dü»ünelun> Olur düşünelim, ama oytınlara gelmeden... Zekeriya Sertel geldi. Sertene ilgili Danıstay kararmm uygulanmasına Oğuzhan Asiltürk hayli direnmişti. Bakanlıkra bir yüksek dereceli memurtuı, görevini yapmada dırer.mesi sonucu Sertel yurda dönebıldi. Bu memunin adını bîliyonım, ama açütîamıyBcağım. Oguzhan Asıltürk'ün birbiriyle çelişen demeçlerlnden anlaşılıyordu, Sertelın gelişinde kendisınin bir katkısı olmadıg:. Sertel, 25 yıl önce pas&portuyla yurt dışına gtdecegi zaman Behice Boran uyarmış: Gitme, Türkiye'de kalıp savasnn verelım.. Birkaç yıl önce basımevi yıkılmıs, gaze.esı batırılmiî, Türkiye onun için yaşanmaî olmuş. O da gıtmış. Sonrı sonra söylenuj: Behice Boran haklıymiî.. dıye. Azıs Nesın az mı sıkmtılar. ezıyeüer çekmışHr? Gitraeraiîttr. Kıml, lömsesi de yokmuş Zekeriya Sertel'ıa. Kın Yıldu yurt dışmda. Kim bakacak yaslı adama? Tiirldye'de can £İivenhSi bile yok.. Gelir gelmet ona karanlık bir tablo çlzmek lstemera elbet, «Hoşgeldin» dıyeyim hele.. Yurt dışuıdakl TKP mensuplarının da Ttirtaye'ye g«lebUm«leri kararı alındı T1P KuruHayında. Elberte gelraelidirler. Klmin ne duşündügü. rve söyllyeceği varsa, bunun yeri kendi yurduduT. Ancai, faaist ülkelerde sınırlar. kendi yurttaşlanna kapalıdır. Yabancılara ise ardına değin açıli. Cide'den R.ıîat Ilgaı geldı Ankara'ya. Buluştuk. Kastamonu CHP Milletvekili Sabri Tığh, tlgınç şeyler anlattı. Ecevit, înebolu'yla Kastpmonu arasmdavTmş. Kurtuluş Sava?t sırasında, îstanbul'dan Anadolu'ya gcçmek istiyenler, tnebolu üzerinden gelırlerdi. Inebolu'ya gelır gelmez, orada tutulmazlar dogruca Kastamonu'va yollanırİPrmı$. «Ecevit>e geldıler ıni. bu Anadolu'ya geçmek demekmış. Bir keı, Ecevi"'tefı geri dönüş oİTnazmış. CVraya vardın mı tamam.. Ecevit'te bır han.. Kimler, kimler orada konaklamışîar? Orası yine uğrak yerıymiş. Hâlâ orada, bır çesıt lokanta kahv* i;'ıetilmeWeymi5. «Ecevit çorbast> bir çeşıt yayla çorbası yogurtlu. tadına doyum olmazm'.s. Süleyman bey. Kastamonu'dan îneîMlu'ya giderlten, yolfia arksdasları önermışler: Süleyman bey, şurada guzel çorba yapan bır yer var, or»ya ugrasak da hem dinlensek, hem bır çorba ıçsek.. Olur.. 'Yaklaştıklannda. karşıdan bir levha görraüs Sıüeymaa bey, levhtda • Ecevit» yazılı.. Bu ne 1 Efendim buranın adı «Efent» d*rler boray». Süleyman bey. tepesme degın kızarmıj. Gidelım buradan, demıs. ben Ecevit çorbası ftlan içnuem.. Oravı ısleten CHP'li. oğlu da APnıymis. Oğlu. Suleymaa b«y gsUp bır çorbalannı ıç.medığ; için çok kizmıs. Oyur.u da artık AP'ye vermtyerekmiî.. Sulerman bey de muhalcfçttp gider ıçer xEcevıt» çotbt&iTü. Ecevit'se iktidara nazırlamyor mu? Naaü? Bu, baaka bır konu.. Vakıf Gureba Hastanesinin kanser taramateşhis ve tedavi merkezi açıldı esaete. nlarak belirttijfj Onkoloji merkPzi içın şuniarı söylemiştır: «Insanhk ıçın ömek b\r kuruluş olan b\ı vaklı, Bezmı Aiem Valide Sultan japtınrus ve tiim dünyaya vakfın ne oldugunu ögretmiştir. Bız TüT'siyeıniz* yeni bİT pulanta bır inci yerleştirmekteyız. Bunun içın gerekh hiçbir masraftan kaçınmadık. Vakıf ve hibe yolu ile 60 mi'.ynr. liraya mal olmuş'ur. G«gen yıl vakfa 25 milyon Hra kojir.uştuk bu >ıl 50 milyon Hra koyduk. Türkiyemizdeki 42 müyonvın sağlıftı içir. daha nıcc taıruluşlann tcmellni atacağız.» Kartal'daki işçilerin kurşun zehirlenmesinden etkilendikleri öne sürüldü Son günlerde Irarfnn zehırlenmesının pttıkçe arttıgı, işçılenn hasıalıgın behrnlerını gosterdikieri, sık sık bayıldıkları bildınlmiştir. Heraen hemen her gun 50'ye yakm işçinın fabrıka dok'oruna muayene oîdukîarım ve kursun zeh'.Tlerıinesır.m izle n m taşıdıltları beıirtilmiştir. Kartal Devrimrı Işçiler Demeği'nin iKIDı yetkililen. kurşun zehırlenmesi ıle ılçilı olarak yaptıkları açıklamalarda bzel hklp Yunus'daki Murlu Akll îabr*asının bütün Kısımlar.r.da işçilerin kuışundan etWl<?ndiMertni aç\klamışlardır. Ru arada. Malatya ve çevresinriekı tum iasulye üretıcılerımn de geçmış yıllara oranla daha da yoksuiluga ıtıldıklerı, kooperatılin alım yapmaroası üzerine ttic l earın geçen jnl 9 liraya aldıfı fasulyeyı bu "yıl 6 lıradan aldîgı I bıldırümıstır. Bunun sorumlusu nun fasulyeye taban fiyat ver 1 meyen hukümet yefkilüeri oldu I gu belirtilmişlır. ' Doğanşehır ve Akçadag İİÇ«1P j ı r i e VRkîaçık i'i bin fasulye ure 'ıcısı adına Uret:cıler derneği bır açıklama yaparak hukumet yetküılermm tuccardan vana ıigraşı verdığım bır kez dahs kanuladıt'inı öne surmuş, nzeile şöyle demıjlerdır. «Hükümpt taratınüan tayin edilen, kCKîperatıt mudürü, alım yapamayacaklannı bildirdi. Hükümet de taban fıyatı vermedi. Boy lece tüccarlar soz birligi yaparak 6 liradan fasulyeyi almaya başla 1 düar. Oysa pıyasada yine fasulye 1417 l;ra arasında satılmaktadır. Hükümetin bu tutumu köy lüyıi ezmek. türcarı zengin etmek ey'.emınin en ıls;inç kanıtıdır.» Kılo başına 150200 kuruş arasında z*rar ettıklerını beîirten üretıciler. hiçbır emefei oimayan H tücrarın f r n ra arasında kazanç Sağladıği nı soylemişlerdır. DfSK'e bağh Çağdaş Gıdaİş •vt" ••+•••••••••»•»»»•••• Marmara Belediye Başkanlığından Beîediyemizın Sosyal Salon înşaatı 2490 »ayüı Kanunun 31. Maddesıne göre yaptınlacaktır. Keşif bedelı 146 000 lira olup. geçici temınst 8550. TL.dir. thaie sı 3 ı?77 sçümi mümkün olmadıgı takdirde U >«isan W77 gunu ssat 15.00'de yapılacaktır. Proje ve sartraınesı Belediyede gonılebilir. . Teklif meknıplanmn *ynı gün ve saat 14.00'e kadar verilmesi ilân oluruır. (Faaın 12517) 2139 * FRANSIZCA Str«sıooıır« Onıvprsit** msnınu oayan OgTetmen t * rslınoan Küdıkny ramntM)s ^rencilere Fransue» • ^ * J • Kurulu üyesi saldınya uğradi DtSK'e baglı Çağdaş G ı d a î ş S«ndilsası O n e l Başkanı Cerrul Eren, dün bır açüüama \aparak, Sendika Ybnetim Kurulu uyelennden Abbas Saydık'm öncesı gece yarısı sılâhlı saldınya uğrayarak >aralandı*ım soyleraîrtir. Eren. Sendika üyesine saldırıda bulunanların Tüık İş'e bağlı Tek. Gıda t ş yöneticileri ile silâiılı militanianrun olduğunu öne sürmüş ve şurüan söj'lemıştir: «Semukamız Cıbah ış yerinde topivı so7.1eMVıe ıra?Rİamıştır. Bun dan sonra San Sendika olan Tek Gıda Iş'ın üyelerimize karşı olan baskılan artmışîır. Son oUrak perşembe şrecesı saat 00.15 sıralarında fabrıkadan çıkan arkadaşlanmıza Tek Gıda tş Senriikası Mavmara 'böiaesi Merkez Şu hes: Başkanı Sadar. Boduroğlu ile Tek Gıda • U sendikası a t r.o lu şube Başkara Mehtnet Taban ^'* otuza yakın kişi silâhla ateş açmış ve bir arkadaşımızı rabancayla ayagından yaralamîslardiT. Bir arkadaşm\u da oıay yerinde yere düşerek yaralamTiıştır.» Eren olavı kmayarak. «San sendika yoneticilerırin arkasmöa Tekel işvereni ve MC iktidan bu tunmaktadır. Her ikısı de işçılertn kararh mücadelesinden korkmaktadırlar. Işçilpr tüm yüdırma hareketlerine ve baskılara boyun pjmeden mucadelelenru surdürecekjerdır> demiştir. ^ w m gt J »•»•»•»»••»»»»»•••••• Ankara îktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığından Akademimizce aşafıda beUrtüen ılım dallarında «DoçcnV lik Sınavi» açılaoaklır. Gereklt n l « n w c n ha'.z isteklilenn, Doçent'.Ut Hususi Talimat^amesı uvanrya. v.navına girecskleri i'.ım kclumı v* yabancı dill gösreren bır dilekçe ve ekleri ile birlüte, en geç 31 mart 1977 perjembe glımi m ^ a ' ?sa'i sonuna kadar U"?30), Akademı Baskanlıgına müracaatlan nca olunut. ÎLtM KOLLAR1 MTTHASEBE TÎCARET HCKUKÜ SOSYAL POLİTÎKA VE t S HTTKTTKTJ (Basın: 12604/21S0» Belediye deniz dolmuş motorlarından yılda 400 800 üra arasında ücret alacak Istanbul Belediyest tarafından ahnan b:r karar gereğince, bundan sonra küçük deniz dolmuş motorlarmdan yılda bır kez belirli bır ruhsat harcı aiınacaktır. Euna göre, en çok 12 yolcu taşıyan küçuk deniz motorlanndan, Eminönü Kasımpaça iskeleleıi arasında çalışanlardan 400, Beykoz Yeniköy arasında çalışanlardan 6Û0, Beslktaç ÜsMidar arasmda ç&lışanlardan ıse yılda ?fX) lıralık ücret almacaktır. llgihler. ruhsat ücretlerirun temmıız ve kasım avlannda iW taksitte alınaeağım büdirmişlerdır. (a.a.) VİCTORİA DE LOS ANGELES RESİTALİ 7 Mart 1977 Pazartesi saat IS.M'da Piyanoda: Geoffrey Parsons (BtLETLER JAH SIMEMASI GI^ESIHDf Mart 1577 Paıartesi saat lS.Ofl'da IL AN BOLU ORMAN ANATAMiRHANE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 AnRtarrıirhar.e Müdürîüftümuz isyerır.de çah?«n İ5Çİ vs personeün tcdavileri için münhal bulunan 7. D9rece Doktor kadrosuna 1 adet Dahihye M'Atenassısı veya Operatör Doktor alınacaktır. Alınacak el?mana aynca, Kararname gereğince yaa odeme de ver.lPcektır. 2 Müracaa: olmadıjh takdırde 2. bir gorevle de Doktor ta.v.ni dtişunillmektpdır. Tsliplilerın şahsen veya dılekce Ile Anatamirhane Müdürlüğümüze muracaatlan ılgililere ilân olunur. ORMAN ARAÇLARI Anatamlrh»ne Müdtirlüİfi BOLU (Ba^ın: 12539 2141> TAMAS VASARY «HYAHO RfSIUU) JAM SİMEHU1 OİÎESIHDE 21 Mart 1977 Panrtesl aaat 21.45te Brııno Leonardo Gelber (PİYAHO RESlUll) (BİIETIE8 28 Mart 1«7 P«trttsl s u i Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Uygulamaiı Endüstri Sanatlan Yüksek Okulu Müdürlüğünden Okulum'jzun. aşagıda belirtilen bölumlerıne 19Î6 1977 jnlmda sözleşmeli olarak gündüz ve gece göreviendirilmek ürere sınavla, WOLFGAıNG SCHNEIDERHAN (KEM&H RES1T&U) ILANEN TEBLiGAT Asistan Alınacaktır. X ENDÜSTRÎ TAS.VEIM1 ÎÇ MtMABLIK: (1 klçi) ÖZEL ŞART : Uygulama disiplininde görev al&bilecek nitelikte olmak. 2 TEKSTtL SANATLAR1: (2 Jtişj) ÖZEL ŞAHT : Dokuma. baskı ve halı dallanrun tümündeo bilşçilı olmak. 3 GBAFİK SANATLARI: (1 kişi) ÖZEL ŞART : Fotograf alanında da bilgill olmak. ADAYLARDA ARANACAK NtTELtKLER: Gnrev alacafı bilırn veya sanat alanında Yüîcsefc R Öğrenım diploması alrnış olmak. •f, A^kerhiŞıni yapmış veya KASIM 1977 ayına kadır te cıU: olmak. İstekHlerın en geç 11.3.1977 cuma günü saat 17.3<V& kadar diie.<çe ıîe Beşıktaş Yalı Sok. No. S'delti Okul Müd'irlugunp baş'.urmaiarı «er«klidir. StNAV TARİHLERt . 1U.1977 Pazartesi (Saat 9.00'» Yabancı Dıl Smavı 1516.3 1977 Salı ve Çar$amba Vi*si«fc Smavlan günlerı 'Saat 9.001 17.3.1917 Perşevnbe saat 9.00'd» Okulria yapılaraktır. KOT: \\?.:\?,r\r\ mülâka sınavına evrelce yaptıkları v« kısılıkierıni tanıtıcı yapıt, belge ve çalısmalarla ee'.meierı şarttır. (Basm, 12848 215S> Piyanoda: Helmut Deutsch (»İUTIIR Tel. « U *8 ŞA> StNESUSI GİŞESt (Basın: 12639 2153' Kadıköy Icra Memurluğundan (976 10991) BORÇLL': Mehmet Söylemez Özbek Suleyman Efendl Cad. No. 11. kat 4, daire 10'da iken adresı meçhvıl, Tayyar Sıvrıkaya, Zekeıiya Yönel vekilleri Av. Sezai Yazıcı Ile İhsanettm Kalender tarafından aleyhınize yapılan 18.1.1976 tarihli Komısyon mukaveiesinden doğan 331.920 lira ve masrafları :çın yapılan lcra takiblnde: odeme emrt adresinıre gbnderilmiş, büâ tebliğ iade edîlerek muhtarlîk va abıtaca yaptı v ılan talıkikatta adresraiz'.n tesbitı müm'tun olmadıgından üânen tebligine karar verilmiştir. îşbu üinın gazete ıle neşır tarihinden itibaren 27 gun ıçinde ödemenH, ıTemmat vermen:z> borcun tamamma veya bir kısmına vsya alacaklının taJtıbat ıcrası hakkma dair itirar.nız varsa. senet altındakı ımza sıze ait degilse yme bu 27 gün Içinde ayııca ve açıkça bıldirmeniz, aksı halde ıcra ıa<tıt)inâe bu seıiedın sızden sad:r o'.muş sayılaeağı, ımzayı redde"ı*in;2 îa^dırde mercı onunde yapılacak durıışnıada hazır tsulunmanız, buna uyma7?anız vaki iUrazınızm muvakkatan kalc'ırüacağı, senet veya borcu itirazmızı vazılı veya sbz'.ü olarak icra daırcsıne 27 gün içinde bildirmedığmiz takdirdft avr.ı mıiddet ir:nd? 74 madde geregır.ce mal beyanında oulunrnanıs, aksl ftalcle hapisle tazyik oiunacağınız. hıç mal b'vranmda bulunmaz veya hakikata aykırı oe^anda bulun'jr?Anız hap.sle cezaianoınlacagmiz. borç ödrnmez veya ıtıraz rir.tnezse ce'or; ^craya devam edüecrgı. taki'oe :tıraz ettiğin;e r "r'^dırae ıt:va7İa b'.rlkte tebliş 3'd r!"ri bd?men7, s>;sı te\de f ir8z etmernı» savılacagınız odeme emri yenne karıTi ol•v.ak iırrre ılânen tebl.ğ olunur. (Baaın: 16İ5 Î154) Î.1.T.A; Akademisi işletme Yüksek Okulu Müdürlüğünden 1 Okulumuzun 2, 3 ve 4. smıt bgrencileri rıaltkında, 15 gün önce gazete ve r&dyo ile duyurulan Akademık takvim ppreğvnce 197619T7 öğretim yılı başlamış buiunmaKtadır !ıak kaybına meydan vermemek üzere derslere devam et ıneleri hususu ögrencılerimi» önemle büdirilır. 2 Bina durumu dolayısıyla bu ytla mahsus olmak ü?ere çeşitü okullara gönderilmis olan b:rüıcı smıf öfrencılerınden isteyenlerın, öntlmuzdelu ders yılında ikınci sınıf öğrencisi olarak olculuınuza devam edebHeteklerı duyuruiur. (Ea^m: 12594 '2147"" HEDEF, DEV BİR DENİZ GtCC: TÜRK rtONANMA VOİFINA YAPACAfilME TARDTMLARLA BV HEDEFE trLA5ABİLIRtZ I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog