Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

OMItttlTO 5 HAÎÎ 1977 Ingiliz hükümeti Carter'in insan hakları kampanyasını desteklediğini açıkladı LOVDRA îngüj Hülnlmea ABD Ba* karu Carter ın vabancı a kelerdeki İnsan Ha* ian Kampanyasını bütunuvle desteKİedığıni açiKİamış ve b j kampanvamn So'yetler t.n ıç!$lerıne kansma olduğu şeklındeta Sovjeiddıa'annı redder*n ştır tngıltere mn venı D13 şlerı Bakaru Da\ ıd Owen oncekı gun vaptıgı ılk onemh poL»'ı5a konuşrıasjjda «Bız Ingıltere olara* dunjanm he"" kose'jıce m«a.ı haKİanna kar«ı verı e~ı rnucadele' 1 dp^feil ' ecegi7» demışt'r Ingı tere Di'i;!erı Bakam B leştıiş Mıl 'pfler Ypsası înspn Haa'?n Evrenseı Bevan namesı, insan haklanla < e lı B M an'a^rrM an ve 35 üUen n ımzaladı* 1975 K rupa G 1 venlık re îşbırl'g Konieran«ı nılaı beıg»sı run, «H çb r şupheve yer bırakmak^ızın n san haslan her nerede çığnerurse bjnun ulus lararası kaypnın jasal konusu oldjğurm» be .ırttıfml soylenu? bu aniasmalan Sovyetler Eır ığı ıle mutef udennın de ımzaıamış ol duilarına duckatı çeıan:ştır Chren jn msan haklarırın savtmulmasına Carter yonetımau Ingılrere ruı desteklıyec*Sıru açıklaroası, Başbaxaa James Callaghan geleces hafta Washıngtorda Carter UP gn r uçeceğınden özell ıde onem taşıma«.tadır Callagnan vem ABD vonctırr'vie gorusecek 'k Avnroalı müt+ef'k o aca<vtr Başkan Carter m n s a ı hahJanvlı 'lgı utumunu «Son derece opem 1 o ara* nreıet ~. f"i tngiı z Basan Ingıitere n n «.omun s JİKeleTde rej m muhalıflerıne karsı uygıuanan basA.ı hareAetlenn' kmarnava devam edeceg" T «ovlemış «Hıçbı avrım goze^meksizın S iı Cganda ve Gtıney Afma ç n berumsedıf m z standartlan ve varfrn «omunıst UUce'e r ıçın de uvgulavacağız» demıştır (aj 1 LİBYA HALK KONGRESI, KESINTISIZ DEVRIM,, KARARI ALDI • CASTRO K f IBA VE LİBYA MVRIMLERİ EHPERY&L'ZME K&R5I ORTAK MÜCADEIE VERIYOR. D£DI • tlkenın adı < Lnva Arap Snsialıst Haik Topl^mu»dur • Kur an uJke kanunlarının ana kavnagıdır • EgemenlıK doğrudan halk^ Sittır Halk, egetneTilıgın • ore =e' iongrelerde \e Gerel Kong rede seçılen komıte er ehvle kuı ianır • Yurt savumıası ıçın tum Lıbyalı kadın ve erkekler sılâl1 a tı 1a dlı ııp ashcn "Jıtıme tahı > ıuula''aKİarn Bu ara'ia ^ jngre P ria! İan Kü ba Basoakanı b\A°\ ta«TO • ap h£ 1 konasrradH I ıbv ı halk J 1 < ^esm'ısız np.ını ^ararı a dıgı ıcın kutl?rrış I P «Kuba devrımı I» Lıova dpvnmı avm kavnan tan ^avnaklanmaKta "mpeıva 1/ mp karşı ortak mucadele ' p^Tiek tedırler» demıştır O'e vanaan Vısır ın varı rç<rnt El Aham gazetesı Lıbva da va pı an voneı m defışıkhgınıiı Bas bBKan Callud un vetkılerının aal tı masını arrac adıeım onc « 1muştur (Dıs Haherlrr Vrvısı) TEBHE (Libva) Ukerın vonetım bıcımıne onemlı dogışık hkler genren Lıb^a Halk Gsnel Kongresı «kesmtısız devrım» karan almıştır Lıbva Radvosu r nun Püdird gmp EO= Konşrp üç srun «urer çal şmalan sonun da "avınladıgı bıldınde «Haliw de mokrasısırın saglam temelıere n*urtuİTîa.sını gerçekleştırmek amacı\la, Lıbva devrımının ogre fırı 1 der Kadra'ı hin on'ı^r * n ae kesıntı=z olarsk ^urd ırulpre Sını açıxlnnı r tır Knnşr'ı? iın aldıfeı dışrer oneml' kara' sr şoy ledır Dünyada Bugün Yerli Emanuelle ALi SiRMEN E Carrillo: "Ispanya demokrasi yolunda ilerliyor, MADRID Ispanya Komünlst Farü Genel Sekreten ^an^ago Camllo Madnd d° vapılan A v rupa Komünıst Zırvesme »vsahıp ııjh vaptıktan sonra, Ispanya nın •i»rrokrası volunda llerleır.ekte "'ldugunu kabul etiı lştir. Fransa ve îtalyj» Komunist Parü lıderlen ıle tkı gun süren 1e tspanvol makamlannın koru ması altında eere\an eden gorüs Tielerden sonra Carnllo «Bü ıijî grüçlülderle de olsa îspanva =n eeru? «nsvaı ve sıvasal kesım > lenn durtüsuvle riemokrası yolunda llerliyor» demlştlr. Carrillo, îtalyan Komünlst 1 1 rler Enrico Berlinguer ve Fransız Komtinıst lider Georges Mar"haıs arasında yapılan görüşmel^rde, Avrupa koımlnızmının baş lıca ilkelert olan «her ulusal Komunist Partinın bagımsızlıgı» ve ıtçok partül demokrasının kabulü» Ukelerl bir kez daha vurgu lanmıçör. Üç llderln imzaladığı nıhal btl dırıde Ispanya, Fransa \e Italya Komünıst hderlennın «Hıçbır ^ a • bancı us ya da silâblanma yanşınm yer almadıgı banşçı, d & mokraük ve bağımsız blr Avrupa, Akdenizm bır banş demzi olması ve komşu üık.elenn arala unda ışbırlığııu gerçeKİeştırmp'e nnı» ümıt ettiKİe T ıfade cdılm.ş tır Berlınguer Avrupa Koraünıst Pamlerı oıarak Dogu Avrjpa dakl partüerden farkü olduklarını fakat komünıst o'mava devpm et ırek arzusurda olouKİannı ve losval demokraf olrravı ıstemedıklennı behrTtnıştır Partı«ının ıkndara geimesl olasılığından soz eden Pransj Ko mürııst 1 ae Varrha1» ı«e «Pran sa da buım 'zlerecetımız s o ^ a lısr demo^rası bjgun ^ar olan demokrasıden farklı olacaktu» demi'tır TEM DELHÎ Hındıstan Tarım BaJtanı Yardımcı«ı P^ab hjda Pa^el, BaçbaKan Gandı mn partıstnden avrüarak mu halefete geçmış ve seçımlere lkı hafta kala mahalefetın gucünu tlluıııujtır Hindistan'da Gandi'nin partisinden kopmalar devam ediyor Patel bır süre OTe Knr.gre Partlsinden avnlaraK «Demok rasJ ıçın Kongre» Par^ısmı KU ran eskı Tanm Bakam Jagjıvan Ram ın partısıne gırmıştır SAçunlerde aday olnavacaftırı b = < Iırten Patel seçım küTipanvası süresınce Bırleşı* Muhale'er Oohesmı destekJe"ecegını bıl dırmıştır BUınolğı gıbi ba''a bayında da Mahatma Gandı nın t<runu bavan Sumıtra Kulkarrl Kon gre Partisinden avrılarak muha lefet saflanna geçmıstı ' a a i Portekiz'de tekstil ve inşaat sektöründe 550 bin işçi grevde LÎZBON Portekız Tekstil SanaMinın W nm \e nşaat iş kolunun 250 bın ıjçısın n yeni toplu ıs «ozleşmelsrnın onavlanmasmı «aglamak uzere grevp gittıklerı metelurn ışçı lennın de avnı nedeme'İP "nplantüar \apıp zlejecekler mu cadele vontenrJsnm saptajacak İan bıîdırlmektedır Ülke ıhracatının uçte b rmi oîusturan "ekstıl ışsolundakı ış çilenn UÇUTCJ ke? grpve gıttık en belrtılmekte sendıkslar d> ^ ou ışçılerden dortte b'nne 4 îivı escudo IUR 'vaıîlaçık lfinn lıa 1 asgan Urretın bıle odenmed'gı m one Mirme.cted.rier Hukumet ı^e 11~7 ".nlıııda m pılabııecek ucret artışları 'a^a nıiı vuzde l î olarak sınırlamış buldnmaktadır ıa a 1 BHlhSEI Belçıka Başba kanı L«o T ndpmans koah;;' n ın en küçuk partısmı hjku"i«t ten hraç etmış v pTi'am<=nto çn^un'uğunu kavbefnıjtır Tınaem«n^ bund^n uç \ I nnm «o^'alı^t'enr onaprlıemrieV hu kjmetın du>rrosınQen bu ana rre kez sa~rı bı r koal'svnnîa ıs ba>n dc bulunmaktavlı Fedpa >«t Part < Ra^em'ilp mpnt » a J o i ' rRWı psırlarrento aıf Ti^clısınde yapı^an butç» ov lsUTn'inda koahsvon ortakla'ı ^o«^al Hıri"=*nan \° Lıberal Par lı'erı desteklempvı reddPtrr ,, bnnun uzerıae Başbakan Tındp nan5 ıkı R \ 1 oakanaan nuk 1 metten arrılmalarıru ıstemıştıRW nın alt nıeclıs'e or sa' daı \PM bulanmaktadır Bunlar ol madan 15 bakan \e 7" ^andalve \a merkezcı Sosyal Hın^tıvanıar ıe 8 bakan ^3 sandahe ıle «sağcı lıbe^al er 2\<. sandahpl meoli'ste çoğunluktan IKI «srdzlve gerıde BELÇiKADA HÜKUMET, PARLAMENTODA ÇOĞUNLUCU YiTiRDi manuelle tfim dünyada fırtına koparmış bır Frsnsız fılmı A\nı fırtınalar Turkive de de koptu bplkı de gışe rekorları kırılacaktı ne var ki fılm Içı<=lerı Bakam \sıJturk (arafından, MC hımavesinde mustehcenliRin alıp vunıduKU bır donemde mustebcen oldugu içm \asaklandı Sımdı Danıştai Emanuelle ın yenıden ov natılmasına nlanak saglavacak hır davranı«la Içışlerı Bakanlıen mn karannı Iptal etmış Vakında fılm \enlden afişlere çıkar. Emanuclle fılmı vasak ikcn, filmın şarkısı «arancman» Toluvla dılımıze aktanlmış ve h e r »erde çaluıır olmuştu Başka bır acık saçık fılm olan «O nun hikavesınin mu7aRİ ıçln ri° Hurum aynıvdı sarVıları Turkçr^e çevırerrk kullanmanın vanı sıra Ikıncı uç'incu dereccdckı fılmlrnn Icşil Cam ışı ^prlilerıni vapmak cıa mnda nldu Bır çok filmın senarvnsu gpr(,rkte vabancı ulkelcrde riaha nııcr kalemr abnmıs %apıtlarrtan esınleıımH esınlenmı» np snzcuk avnıvla aktanlmıştır Geçenlerde O nun Hıkavpsl adli hır verli vapımın aflîİprtnl gormu«tuk ^akıneİB verlt hır Fmanuplle vapılır«a «r.a da saşmamak (jerek Bızım Fmanııelle belki vprr! olçulere ve alışkanlıklara bıraz daha uvçun nlmak durumunda ka lacaktır Oniejiıi Mvvıa Kristel ın vpnnl biraz daha etıne huduna dnljıın hlr hatunruk alacak vurmr havu7u vaııın dakı sahnr ıtnbpktasına aktanlacak, vahancı dıplomatııı venııl \ag tutcarı alacak vf sonucta nrtara senarro'suna riaha oncc gnrriueumuz ama ondan dpgisık kBtn hır kopva çıkacaktır Nr ^a7lk kl fprlı uvgulamalar .ıranrmanlarjalnız fılm alanıııda kalıtııvor fMilıtıkaria da srnartn«tınn daha oncr okuduKtımu7 sahnplenmesinı gorduırumuz nvunlarU kar*ılaşıvorıi7 sık sık Dunku ( ıımhunvrt te ri» bovle hir haberlp karşıLaştık Turkıvrrip huro açmasına karar lenlen FkOnıın hazı uje |prı onrp polı>.çp coıaltına alınnorlar \rap ulkelerı huMJk plçılpriıım Kıslpn Rakanı ^silturk e haş\ıırmaları uzerıı uvpleı vprhpst hırakılnor Daha vonra avnı kişıler MIT ta rafından cozajlına alınıvorlar Bu arada «07u Reçen kişıier MIT tarafından foturuldukleri surc içınde iskence uvgula masıvla kar^ılıştıklannı llprı «nru^orlaı Tum \rap ulkelrrl trmsilcilcn oiavlardan duvdukları ıiTuntuvu helırtırlerken, \nkara dakı rlıplomatık çevreler dp hu olavlarm Turkıvenm Arap ulkelemlp ılıskılrri uzenndeki olumsıı? ptkilprının buMik nlacajnnı belırtnorlar I«in ılgınç vnnu \rap dıplomatlann iskeiıcp çorduklertnf ılpn «urduklerı ve vucutlarındaki ıskonce ızlrrıııı eostermpk ıçın Oguzhan Vsilturk e Boturduklerı ıkı Fılıstınli ıçın Içişlen Bakanlıgn tarafınrian rapılmış hiç bir işlem dp hulunmamaktariır Bu arada ıkincl hir nlav daha oluvor ve \nkaradald 4rap ulkrlrri Buvukpl(,ılpnnin Sulpvman nemırPİ p nmHs vprdıklprı SPIC FhO ,ıuıı \ııkarı dakı huroMinun açılısı Içın on hazırlıkları vapmakla eorevli nlan Ahdııla7i7 adlı hır orgut ııvpsı vinp MIT tarafından eoturulııvnr <tnruvnrsuııu7 v r l ı Fmanuelle hen7Pri mustphcen vani ıırkır hir nlavla karşı karşıvavız Vf tıpkı fılmlprde oldııgu gıhı hu n'avda da senanovu daha nnco okudugunuz fluvEusuna kapılıvorsunıi7 hemen Duvjru vanlış dejrıl B*>n zprı ama hıraz riaha ııstata blr «ipnarvo, çok kısa hlr *.urp onte hransı/ gızlı puvcnlık nrçutleri tarafından Parıs tr sahnelendi t ransu \rap ıliskilennın temellne dinamit ko vacak olan hu nla\ Başhakanın mudahalesı adlı makamla rın »ardımı ıle onlendl Onlendı ama Fransız Devleti bir vara ilriı hprkes de Fransa nın dı§ polıtikaMnm Elvsee den Otıaı d Orsav dan mı voksa pızlı servıslerın Inş knlıslerindpn mı vntıetildıei «orusuna takıldı kaldı Sınıdı riurıım Turkıve ıçtn dc avnıoır Fılıstın ile ^nk3ra lli«.kılerı FKD nun başkentimizrie açacatı huro Turk \rap Üi5kılprinde son dercce onemlı pavı olan hir olavriır Bu Uişkıler tam nlıımra hir rara oturtırkFn hırıipn %ıim dıp lomatik kurallan tum ronctim inccllklenni svaklar altına alarak ulkenıızdc tpm«H edîlmesı ıMpneh ortutnn üveleriııı gozaltına alıp onlara i^kence uvgulamak hem dp hu vola Içişlerf Bakanlıcı'nın da ıstemi olmadan (sanki olsa nr dPpışir divecrkiıniz O da dogru va) vapmak acahı kımın ekmpgnne rag <aırmekttr dersinlz" \caha Turkıve nin dış polıtıkasında pıı çok kimler etkin olırvor'' Çaelavanpl mı ivi saatte olsımlar mı"* '«pnarvosunu daha oııoe haşıka hir ııllıpde cordueımııız bu vcrli Ebu Davııri olavının uzerıne eıdilmeverek m ı ' Hoş onceripn cordııcumıi7 fılmİPrın venıdpn \İ7<ona «okulmava çalışılriiRi şu gunlerde uzerine gıde<pk o kadar çok şev var ki »• • • • • • • • • • »••••••••• BILLU • ve • TEKNİK'in ^ 112 Mart ?avr;ı çıktı Bu • nın bavılerde bulunur Fıvatı + 150 Kunışîur * 1 Ba^uı 12801) 2146 MOÖASI Bahar geliyor. Baharla, moda dünyasından yeni renkler, yeni desenler yeni çizgiler geliyor. Siz Vakko'da şimdiden keşfedin yeni mevsimin '77 bahar/yaz modasınm en moda renklerini, desenlerini, çizgisini. Kadın, erkek, çocuk giysilerinde emprimelerde, eşarplarda giyimle ilgili tüm aksesuarlarda '77 baharının, yazımn öncü modası şimdiden geldi Vakko'nun tüm dairelerine. » • •• • •»•• • • • » • • »» » • + FtRH\N OZPOL.4T ıle AYT4Ç OZPOL.4T evlendıler I«'anbul 4 3 197" 5300, TELEVIZYONLAR İşletme vergısl nakltye, Anîent çalıştırıp teslımı dahıl (tlancıhk AYGAZ, ARÇELIK 8AYII HAYDAR ZEKI Haznedar Mah KELEŞveKardeşlerı inoou Cad No 53 Tel • 71 50 97 Bahçelıevler Bakırko/ V 21.H1 14 2 3 Nısan 1977 57 ozel salonuyla yılda 300 gunden fazla faahyot aosteren Uluslararası bır sergı MARTHAZİRAN 1977 FAALİYET TAKVİMI 55 ULUSLARARASI MILANO FUARl 14 23 Nısan 16 23 or 17 13 16 Mart t^ROZCO a t.' e Oo a d " 3n "i 3 7 10 Mayıs aJ S 'V 13 a 16 21 Mart a c ı a cs , ^, 3" 11 15 Mayıs A r ' T r~< L U p 3 MOdAVAkkdtJUR VAKKO/Beyoğlu »VAKKO Kadıkög «VAKKO/Sheraton VAKKO/Ankara 18 ~ r ~ t p Mart 3 L WJ I 12 15 Ma r ıs p • a L 212* " Msyıi r ^ 19 27 Mart 23 27 Mart C b • .'3 14 17 Ha;ırqn g f ^ 3 j^L^t. r d T . . ,ı r r Gerek Mılano Fuarını qereksp s»7i o/pl lıklp ılqılprdtren ıhtı*;a<; ^rTqılprınri*.n hırrrıı ^lyaretı priqramhrın n\ lutfon kaydedıni7 1 Şubst ta yavımianan n te$bır pdıl°rek mamııllerın V 80 kadar rı kapsavan Fuar onresı kataloğıı ırın •;ıparı» vprını? Bu kat oqrla yaharrı ııyaretcılprp kolaylık olmak uznro tpşhıt nlınarak nnnıul'fr f ı h r ı s 11 Fra m ; ı a lnqılı/ro Alm^nca ve Isnanyolr^ du?po Ipnm stır u > j ; f M ^ j C e < T " ^ r a r 3 ı I I iı e n r G > . ( r T ' ^ . ı , c T >•, 51 . T \" ~^~ '• , 1 P ^ "O r v. [ o r c î r .7P,. , T» 1 ,' lc ,}|,"c. 1C
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog