Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

M ıııı tguım Baranngının. xenaıierin« «milllyetçı ekıp» adtru veren belli bır çevre temsuc;lerıne ısmarlayarak hazırlattırdıgı ders kitaplan, kamuoyu önunde uzun uzun eleştırildi. Egıtsel yönden oldugu kadar bılgı yönünden de birçok eksıklikleri, yanlısuklan saptanan; dünya görüşü bakımından ise yer yer çagımıza ters düşen bu kitaplar didik didik edildi. Bakan, eleştırı'.erden kimılerini kabul ettı. Kımı »ayfaîan yırttırdı. Bir kitap Savcılıkça toplattınldı. N* var kı, kitaplar yıne yürurlnkte kaldı. Kıtaplann yazarlan. suçluluk ıçgıidüsune benzer bır davranışla, durup dinlenmeden kendılerını savunmasalar, sağa sola sövup saymasalar, obür durumlarda olduğu gıbı bu buyuk sorun da küllenıp kalacak. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Sövmek Sizi Kurtarmaz Cahit KÜLEBi Turk Dil Kurumu Genel Yazmanı bol da TUrk Dil Kururmı'ns suçlamalarda bulunularak sovülüp sayılıyor. Bir bılım adamının, düşuncelerınin doğroluğunu belırtıp savunacak yerde suçlamalara »..apılması. ömefın ciddılıgıyie tanınan bir gazeteye «paçavra» demesı elbette en başra kendı&ım kuçültecektır. Yıne bu kişinın, Bakanlıkta «mılîî bır ekıp» kurduklarım; «mucıze» nitelığmde buyük bır «mılli reform» yapıklarmı; AIı Naılı Erdem'm «okul (?), oğrermen (?) ve ders ı°t,> yonlertnden bu, buyus reformu gerçekleştırdığ.nı ( ' > hangı bılımsel temele dayanarak üerı surdugu anlaşılamamakla b:rlik*e, ulusumuz ıçm sakıncalı bır gerçegı de açıkladıgı gozden kaçmıyor. Obür yandan, ısmarlama kitap yazarlannın îran'dan, Arabıstan'dan «fethettıkler:» b;r çoğıı kural dışı ve uydurma sozcuklerın yam sıra, «uydurma» diye suçladıklan Tur.tçe sozcukierı de bol bol kullandıklan goruluyor. Bakan Alı Naılı Erdem, AP lı oldağu ve kaladarlannın da, hıç değ;!se bır bolumüyle bıle o!sa, AP yanlısı gazetelerde kendılerım savıınmaları beklenırken, bu yazılarını MHP janusı Eazetelerde jayımladıkları da dıkkatı çekıyor. re butun ıleriri gazeteler bu büvük ^onına c«reken ılg;vı gostermıştı B'i sakıncalı gencı gırişımın ıçjuzu ve t«rs yorüerı kamuoyunca da anlaşılmıştı. fiırtı*M»nn TiaîTnvı» uıaşmn^ina oinnan yrann. Mıllı Eğ tım Bakanlığı kuımaylığın. japan laıla bu k:tap arın jazarlan d.ıygıısal mılhyetç, lık ıçıne gon:ulmuşlerdır. Bılımsel mıllıyetçılık bılıncme ulaşamadıkları ıçmdır kı, bılgı ve yeteneklen ne oranda bulunursa bulunsun her gırışımlerınde bu duruma duşeceklerdır. Kendılerl gıbı duşur.mejen herkesır. komunıs* ya da cahıl olduğunu soylemekle h:ç b:r sonuca varamazlar: Nazı'lık II. Dünya Savaşmda bır daha gen gelemıyecek biçımde ıflâs etmiştır. Yönetimde, guvenlık ışlennde ve butun top.umsal kurjluşlarda halkımızın bevrnnı yıkayıcı para'.e". bır devre kurmanın olanagı yoktur. Bunda oldugu gıbi, çocuklanmızı d ışunme yetenefmden yoks'on bırer yurttaş durumıına sokmak ;çın koşıı'.landır maya çabs go?termekte de. her gırısım başarıstzlığa uğTayac3ktır Turk oplumu Osmaaı ıskolastıg:nden daha yenı kurtuima\a ve dusunmeje basıamışnr. Toplumumuzu yenıden ortaçafa goturmeye çalısmanın kendi öz beihîımıze donmekle hıç bir ılsı sı bu.unmamaktadır Bu ters yone kurek çekıcıler. ner fırsana. Cun;har.>et donem:nde kendı oz kuî*urumuze yabancıiaş*:gımızı ılerı sürerek br ~aWım ılkel çarelere başvurup ılkel orneıc lere sanhyorlar. O>sa. Cumhurıyet donemmde. son beş vuzyıilık arıhımızın hıç bır evresinde olmadığı kadar, sanatımızda kendı benlığırruze yönelmıs bulımmaktayız. B'i durıımu anlayamayacak olçjde ekınsız olanlar, once kendılerını yet;stırıp gehştırmeye bakmadan, Cumhurivet dönemı ^azınımıza «kulur edeo:yau:> adını venyorıar. Klâ?:k T\irk mu^ık'.s. olaraK çok sesh yaratılara onem vermelen gerekırker. ise. bır vonerıcmın elıne değr.e.; venp te: seslı orke<=Tra'.ar '.iurma guHınclugure dusuv.i: laı Bu gıb:ler. geçmışleııjle )U!iin eğılımlerı bılındığı halde, bir yandan bütun devrırr.len ortadan f.aldıncı ve özgurlufu yok edıci gırışimlerde bulunur:en obur yandan sıkıştıkça Ataturk e sanlıyor ve sakıncblı cı'işuncelenr.e boylehkle heıkesı mandıracaklannı sanıvorlar. Bu utum tam anlamıyla boz.ıcu, joziaştırıcı b:r tutumdur. Bırkaç aylık kısa bır sürede eğit,m duzenlmıze her bakımdan öyle varalar açmıştır ki bu yaralar artık bırkaç avda değil, bırkaç vılda bile zor ıyıleştırılebılır Bunu bü•un bılım <uruluslarım:z, eğıtmı planlayıcılarımız go7onu"de btı.undurarak gıderme çarelerınt aramalı, ozgurlukçu partîlerımız de gereken onemle sorunun üzerıne egılmelıdırîer. AYMAZL1K izim eski bir göreneğimiz vardır. Ulusal gavunmay» değin gerçeklerimizi, dışardan dujarız. Yabancı dergilerden. gazetelerden, ajanslardan ve yabancı umıanların demeçîerinden oçreniriz .Silâhlı Kuvvetierimizin durumunu Yine ö>le oldu. 1 mart salı günu bu koşede «Bir Soru» başlıklı bır >axı yayınlanuştık. Inıerıkan anıbar^osıından sonra, oncelikle Ha\a Ku\\etleriıııizın dııruınu ne olmujtu? Eski Ha\a Km\etleri Kumaııdanı Batur, 1974 yıluıda bir demeç vermı^, ABD'nin yardımını kesmesüıden sonra Hava Kuvvetlerinın çok kotü konuma du>ecejuıi belirtmişti Ambargo iki > a. şını doldurmuş. üçuncü »ılına girmişti. Hangi noktada\dık? Oğrenmek hakkımızdı; ve yazı şu soruyla bitiyordu: « Ha\a Ku\\etlerimizin buırünkü durumu, bir devlet sırrı mıdır? Geçenlerde lürkıveye gelrn Cart«r'in ozel tenısilcisi Clifford bu konuda hersevi biliıordu. Içimirdeki (.A \ da her^e>i biliyor. Bilmeyen bizieriz. Yabancıların bildigı şey. de\let sırrı olup halktan saklanır mı? Gerçek ne%se, ogrenelim.» Aradan birkaç gün geçti. Anlaşılan NATO Avrupa Knıvetleri Ba.>kumaııdam Alexander Hdig, Cumhuriyeti okuyor. Bıt konuda bır >anıt \ermek için konuşmuş. Kendisine şükraıı borçluju?. Bizim yönetıme kalsa hiçbir şcy oğreneınıyecektık. Dudaklar lıalnıumu ile mühürlenmiş. O>sa halk ara.MiKİa fısıltı Eazetesıııin tirajı yükseldikçe yükselnur. Demokrasi açıklık rejimiciir; bizimki kapalı kapılar ardmda pazarlıklar rejinıi nietliçinde; \e bu juzden önemli ülke ',»• runları konusunda lıi^bir lıukumet yetkilısi ortada v'^'l» halkmııza açıkse^ık jerçekleri sö\ lemez. Ne \ar ki, N*I(I Aırupa Ku\\rtlerı Baskıımandanı llaig. ABD Senato Silâhlı Kııv\eıleri Komisyonunda >u açıklamayı yapmış. « Amerikan anıbargosu, Türk SUâhlı Kuvvetlennin tucunıi yan \anya azalttı.» Th. NATO Kumandanını «De\!et sırlanm ifşa etti» di\e Açırceza Mahkeme>ine \eremeyeceğimize gore, bu iş dc\let .sırrı olmaktan çıkıyor. O>s.ı biz isterdiK ki. bu gerı,ck Türk ulu.suııa. Türk yelkililerınce açıklansın. Tüm ulusu, }urtse\erliğin özverilerinde bütünleşsin. TıirMye Buyük Mıllet Meclisi, bu konıı üstüne eğilerek çare arasın. Olası mı? Amerikan ambargüsunun ulke savunmasuıdaki yıkicı etkilerıni halktan gizlemek için özen gosteren sîyasal iktidar, yıne Amerikan \edeğinde bir çare aramanın peşindedir. Prk değerli zamanlar bcnlesine bağımlı \e seçeneksiz bir poluıkaııın uyduluk telsefesinde yitirilmiştır. Peki. dıyelim ki \BD ambarsoyu kaldırdı. Ne olacak? HashııiKton Büyfikelçisi Melih Esenbel'in dünkü gazetelerde çıkan bir denıeci \ar. Demiş ki Elçimiz: « Bir tarafın taahhütlerini istediği zaman yerine getırip istemediği zaman geri alma.sı ishirliği kavramı ile ba;daşamaz. Türkiye böyle bir işbirliğine hiçbir zaman razı o U ıruz.» Doğru değil mi? Carter'den llaig e değiıı tum yabancı kafalar, Turkiye'nın sa\uıımasını Türk milliy ctçiliçi \e baçımsızlığı açısımian degerlendirmezler. Onlann değerlendırmeleri. salt Amerika acısındantiır. Bunun ıçındır kı. ambargo kalksa bile amlıarKo sürecektir. Türkiyp'^e \erilen silâlılar. Amerikan yasalarına gorp ancak \erilen amaçlarla sınırli olarak kullanılabilecektir. Amhargo. valnız silâh (rflndermeyi kesmek değildir. Ambarco, verilen silahı kullanma ozgiirlügiinü kısıtlaına anlamına da çelır. Istelik. \\ashınçton Elçisinin oedııri cihı. \a \arııı. oburçun. Uashington un kafası kızar da >eniden ambargo ko\arsa ne olacak? Türkive bunca dene>:mdeıı snıııa Amerikan ^ardıırıınm ancak Amerikan çıkarları içın kııl.ınıldığını anlamadı mı? IMP hu acı cerçeklerin ortasında 1974'den beri ulusal sa\unnidinız ovalama politikasınuı beşiğinde sallannor. Cimku kafalar sartlanmı< bır ke7 Bu sürede ABD ne ya|>tı, ne ^ p ^ o r ? Türkiye'ciekı sartlanmış kafalılara ıçore bır polıtika uygulu\or. Bu politika amacına ulasmış. NATO Bav kumaııdanı Haig'in dediği gibi Silâhlı Ku\Trtlerimızin etkinliği yuzde 50 düşürülmiistur. Washington inat edıjor . Ya benim dediğıme gelirsın: ta da Ordu'nu çokertirim. dnnr. Bu hakı karsısında bizimkilerin hâlâ Amerika'dan medet ummaları şasılacak bir istîr. Tarihimizde bfnle.Miıe aymazlık var mı? B Iki Yeni Kitap larını bır arada toplayan ıki kitap, bırkaç gün once, yayımlandı. üzerlerınde sa'ış fıyatı yazılı değıl. Bırinde Turk Edebıyatı Cemıyetmce yayıı~üadığı açıklanmıs. Bjna karşın, Sayın Kafesoğlunun tesekkur sozierinder., bu kıtaplarm ödenegımn Mıllî Egitim Bakanlıgmca karşılandıgı anlamı çıkıyor. Demek kı, Milli Eğitim Bakanı, bir yandan kımmin sayfalarırun yırtılması içın buyruk çıkarttığı, kımınde yanlışlar buiundugunu kabul ettığı ve b:n ıçm de savcılığın kovuşturma açngı; ustelık sorumlulann saptanması ıçın Bakanl:k ıçmde kendisınm de sorusturmalar yaptırmakta oldugu bu kitapların yazarlanna öbür yandsn da olanak saglayarak yine yan tutmasını surduruyor «Türk Dil Kurumuiîun Ders Kıtapları Hakkındakı Iddıalarma CEVAP» adlı kıtapta, ısmarlama kitap yazarlarının tümu Türk Pıl KurumuYıca yayımlanan mceleme kıtabım yamtlıyorlar. Eur.lardan kimılerı, Sayın Mehmet Kaplan'm vaptığı gıbi, yanlışlannı kabul edıp du7Pİteceklerım belırtirken ıhmlı ve bılımsel olmaya çaba gosterıyor. Özellikle, sayın Muharrem Ergm'ın yazısmda gorüldügü uzere, kimılerı de son rierece sınırli. Suçlayan, sövup sayan bir tutum ıçınde •Guneş ve Balçık» adlı öbür kıtapta ise yıne ısmarlama kitaplann yazarlan ile yandaşlarmm gazetelerde çıkan yazı, açıklama ve demeçlert top'.anmış. Bu yazılarda, ısmarlama kıtaplan etkin biçımde eleştiren Cumhurlyet gazetesıyle Türk Dil Kurumu'nun incelemelenne sayfalarında büyük üçlıde yer veren Günaydın'a ve bol Ismarlama ders kıtaplan yazarlannın yan Başarısızlığrn Nedenleri B:rkaçı dısır.da hemen tumu unıversıte t>Sretım uyesı olan kitap yazarlarının yanlışlıklara, başar.Sızlıga duşmelennin temel nedenleri kanımca sunlardır: lş, kım vurduya getırılmek ıstenmış ve çok acele yarütulmuştü. Ortada murredat programlan bıle yoktu. Yazarlar orta oğretım eğitim dızgesm: i =:semını ı bılmnorlardı. Oysa, bu gıbı gırışımlerden once Kurultayın toplanması, almacak karar'.ara göre miıfredatlann dÜ7enlenmesı, b'.rer jansma ıle kıtaplarm hazırlaîılması, Tal.m ve Tero.ye Kunılj'nun mcelemesıyle kesınl.k kazanraası gerekırdı. Bu yönteme uyulmaM şoyle dursun, sovlend;g;ne gore, kıtaplardan bır cogu mceıemeden. Talım \e Terbıye Kıır.ılu or.ayından geçıriimedı. Üsrehk, sorumsuz kımselenn. onaydan g.*en kitapları oıîe aeğıstırdıklen, kafalarına gore duzeltnıeler yaptıklan ılerı sürulmestedır. Bu durum, «gore^i ıhmal» ve 'kotuje kullanma» ohıp Turk Ceza Yasasına gore suçtur. Yalnız gorerhler ıçın değıl, Bakan ıçın de ış^em yapılması zorunluğunu anımsatmaktadır. Yazarların yanh'lıklara ve başarısızl'.ğa duşmelerının en onde selen nedenı; çağdı^ı yanlışlıklarla dolu ve haksızlıga dayanan duşuncelerp kapumış bulunmalandır. Eoı tur davranış ve dü Olgunun Gelişmesi Ismarlama ders kıtaplan konusunda. ilk tenki gösterenlerden bıri bend.m (Cumhurıyef, 12 agustos 1976ı. Dıhmızin ozleşrr.esı akımına ve Atatürk ilkelenne karşı bu tııtunr.ı Turk D.'. Kurumu da bir bıld.nyle kamuoyunun dıkkatme sunr.iuv.ur, ardından da ınceleme raporu yayımlamıştı. Basında ise başta Cuınhuriyet olmak uze Sertel Aramızda OKTAY AKBAL Evet Hayır L'MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIMIIIUL MERBOLİN = •»»»•»»»»>>••»• | Boya ve Matbaa Mürekkebi San. A.Ş. = ep TaBÜarsuuz, rafi eUlyi hulmus ardın kişiler arasında soz açılınca «Biz onun matbaasını yıkmıştık» diyen biıi çıkar. Biz onun matbaasını yıkmıştık: Biz derken 1945' tekl 3uksek öğrenim Kençliğini belirtmek isterler. Çoğu, bir oyuna araç edildiklerini neden sonra anlamıştır. Tek parti zorbalığıdır matbaayı yıkaıı. gazeteyi kapatan, riemokrasinin getirmesi gereken özgürlükleri daha ilk adımda ortadan kaldıran Bufun yaşı elli dolaylarındaki bu kişiler toplumun önemli görevlerine grlmişlerdir. O, 4 aralık 1SM5 olaMnı tatsız bir anı olarak saklarlar içlerinde . Bir gençlik aldatılışı, yanılgısı olarak rahatsız eden bir çeydir bu 4 aralık 1945 jrünü:.. Zekeriya Sertel'i İlk kez Mosko\a Otelinde gördiim. Tü 1968'di, yani dokuz yıl önce. Yurduna dönebilmek ozleml, isteği Içindej'di, dilekçeler vermisti, yazılar yazınıştık, birkaç jıl sonra felmiş, ama o zamanın hükümeti onu >urda sokmamıştı, bir gece Yeşilköy'de kaldıktan sonra Parls'e geri gönderilmişti. Bu hepimiz için. ikinci utançtır. Birincisi 4 arahkta matbaasını. gazetesiııi yıkarken islendi. ikincis de jurduna geri dönmüş yaslı bir insanı kapı dışan rderken Ikisinde de yasalann dışına çıkılmıştj da ondan. Tut, bir jfosteri yaptır, profesvonel uzmarüar sok araya, makineleri parçalat, binayı altüst et, gazeteyi yayınlanamaz hale «elir,. s o a n d» bavazannı tutukla, hayatını tehlikeye soktur. vurt dışına gltmek lorunda bırak. 4 aralıkta yapüan haksızhk korkunçtur, tek parti döneminin bağıslanmaz blr ayıbıdır. t'steUk de otuı iki yıldır tamir de edilmemiştir çeşitli iktidarlar gelip gitmesine karşın .. Perşembe akşam üstü saat üç buçukta Paris'ten gelen Air France uçağından seksen altı jaşında yaşlı btr adam indi. Kna boylu, zeki bakışlı, elinde kitap tutan bir ayduı kişi. eski bir Bazeteci, bir baş>azar . «Hatırladıklanm.ın yeni basımını incelemek istiyordu, ama dostları. gazeteciler bır an fırsat vermiyorUrdı kitabına blr göz atmasına. Bu heyecan, bu tutku bile, Serteldeki yazarlık çücunun capcanh olduğunu gostermeye yetivordu. Resimler çekilal, kucaklaşıldı. hoş geldin denlldi, a>aküstü soyleşildi. Sonra Sertel Istanbul'una ka\uştu, Boğaziçinc doğru >ola çıktı. Hepsi bu kadardı. Gflriinüşte... Ama bir de içte geçenler \ardı görulme>en, ama sczilen, duyulan, gözleri yaşartan . Altmış bir yaşında ajrılmış >urdundan, seksen altı yaşında dönmfiş. Ylnni beş yıl!.. Hangi güç bir yazarı yirmi heş >ıl yurdundan uzaklaştırabilir? Bö>ie bir güce sahip olan kinidir? lasalar ruı, değil. Anayasa mı hiç değil! Peki kim? Kaba güç diyeceksiniz, haksız da olnıa\acaksunr. Demokrasi>i. ama jerçek riemokrasiyi, dengeli bir düzen olan cok partilt yaşamı savunmaktı tiim suçu Sola açılmanın önciisü olmaktı. «Tan» gazetesi bııgun en ılımlı solcuların ^ovlediklerini yazıyordu. ama birtakım çıkarcılann, poUtikacüann huzurunu kaçınyordu. Yirmi bes yıl. karı • koca Sertel'leri jurtlarının dışında yaşatan. Sahiha Sertel'in rurbet elde ölümüne yol açan, Zekerha Sertel'in olgunluk çağının, halkına, yurduna hizmet etmeden yitip gitmesine neden olan bir çirkin, bir yanlış davranıstı 1945ten 197"'ye kadar gelip eeçen iktidarların .Vaptığı . Simdi bu yanhslık dnzeldi mi, ortadan kalktı mı? Hiç sanmıyorum. Turkiyede gerçek ılemokrasi varsa, Anayasa varsa, Zekerha Sertele otuz iki \ıl önce yapılan maddi \e mane\i haksızlık taınir edilmelidir, yaşlı başyazardan bütün bu yanlıs işlerden ötürü rizür dilenmelidir. Siyasal iktidarı eUerinde tutanlar, sıyasal iktidara kısa zaman sonra geçecek olanlar, kamuoyu önündeki davramşlan, sözleriyle bu olgunluğu gösterebümeUdlrler. «Dinlenecegim» dedi önce. Dinleıımek. Boğazda çermek, Ada>a gitmek.. Istanbullu bir aMİın. >aşamı bu gıizel ken^ te geçmiş bir klsi başka ııe ister once? Gözleri giıçsüzleşmiş. bacakları zor kıpırdar olmuş. ama yiireği sağlam. tekisı açık, kalemi işlek . Yazacak elbet. son yirmi beş yılın izlcnimlerini, gurbet eUerinde geçirdiği serüvenleri, jutdundan koparılmanm acılarını. hepsini yazacak.. «Hatırladıklanm»ın sonunda soyle diyor: «Bu yırmi beş yıl içinde vaşamım nasü geçti? Bu unın hir romandır. 1yi ve mutlu gtinler gördük. karanlık ve mut •z sünlerimiz oldu. Ama vatan özlenıi bizl bir an bile bı•u rakmadı... Vatana dönememek da.ianılır bir acı değil. Ozlenıi cia\anılmaz hale setiren korkıınç bir şey. Bunun ne demek oldusıınu bir ben bir de Nazını Hikmet bilir. Onun ozlem şiirleri benim ozlem gunlerimin ifadesidir. Sık sık onları okuyup için için ağiadığım olur.» Zekeriya Sertel artık yurdunda, aramızda, kalemiyle anıIarijle, gözlemlcriyle. izlenimleriyle başbaşa . Yazdığı kitapiar ^a^, yazacakları var. Toplıımuna. halkına sunacak hepMni. Okuyacağız, yirmi beş jıl sürgunde yaşamak ne demckmis, aolayacağız. H I İDARE MECLtSİ ) | BAŞKANLIĞINDANI E 5 E E = E S = ~ E ^ Ç E E ^ = E E ZZ n E 3 = E E = X E E E |Şj \EERBOLtN Boya ve Matbaa Mürekkebi San. A.Ş'run 24 Mart 1977 perşembe erunu saat 13 OO'te şırket merkezı olan Yılanlı Ayazrna Sokak Xo. 4 Topkapı'da yapüacafe adı umumi heyet toplantısarun görüşme gundemidır. GÜNDEM: 1. Açılış, Başkanhk Dıvanı seçimi ve zaptı imzalama ye^ kisının tanınması 2. Idare Meclisi faaliyet raporu ıle murakıp raporunun okunması 3. 1976 yılına ait Bılânço ve Kâr ve Zarar hesaplarırun tasdıki ile Murakıplar ve tdare Mechsı Azalarının ıbralan, 4. Carl yıl karı ıle evvelkı yıllar kârlan hakkındakı dağıtma ya da dağıtmama ve dağıtılacaksa şekh hakkmda karar ıttıhazı 5. Ştrkete bir sene müddejle ayfğ ücretle yenlden muralcıp tayını 6. Kapanış ve zaptı imzalahıa . {• Şirketımızin sajnn hıs^edarlfrının yukandaki gtlndemi görüşmek uzere belırtılen gun ve saatte merkezımızde yapılacak adı umumi heyet toplantısında hazır bulunmalan ve Türk Tıcaret Kanunu'nun hissedarların tetkıklne amade kılınmalannı öngdrduğünü kanunı belgelerın topîantıdan 15 gun evvehnden ıtibaren şırket merkezınde tetkık tanzim edılmış vel»aletname ile ya da sozü edılen topîantı tanhi belirtilmek kaydıyla umumı heyet toplantısında istınıal edılmek uzere dıledıklerı kımselere \etki belgesı verebıleceklerı ve ancak yetkı belglerınde şirketımızin unvanı ıle kendilerır.i temsılen toplantıda bulunmava ve oy kullanmaya yetkı verildığının serahatle belırtılmış olması onemle duvuruhır. Hazır bulunacakların veva temsılcılermm toplantıdan en geç bır hafta evvel hısse senetlerıni ya da hernangı bır bankaya tevdı etmeîen halınde banka makbuzunu ibraz ederek gınş kartlannı şırket merkennden tedarik etmeleri saygıyla nca olunur. tDARE İVIECLİSİ edilebıleceğ:. toplantıda bulunmayacak olanların noterden E H ^ E E E E şş E E Ş E E = E E E s E 3 E E = = E E ^ E 1976 Y.lı Tiirkıye'de Yapılan Reklamların Anahzı GAZETELER DERGILER GENEL TEKNtK DERGILER TV RADYO SIPJEMA NAKLÎYE ARAÇLARI AFİŞ ve ILÂN MEKTUPLA REKLAM SATIŞ KAMPANYALARI SERGİLER. FUARLAR BROSÜRLER ÎLAÇ KİM? NEREDE? NE K A D A R ^ REKLÂM YAPTI Ödemeli gönderilir : 500 TL. PEA'A tstıklâl Cad. Imam Sok. No: 1, ÎSTANBUL T e l . : 45 66 47 (Cumhurıyet: 2145) ÖLtM Aıle büyüğümüz / Personel Alınaeaktır. Işyeri Umranlye'de bulunan PTT Elektronık Haberleşme Cıhazlan Laboratuar ve Fabrıka Müdurlüğünde tesısatçı yardımcısı kadrolaruıa atanarak, bobınaj, kablaı, lehım, montaj, baskı devre, kaplama ve soçuk demır ışlennde çalışürılmak üzere erkek personel alınacaktır. a) En az Ilkokul mezıınu, b ı Askerlığını yapmış, cj Sınav tarınınde 18 yaşmı doldurmuş, 30 yaşından gün almamış. d) Vardıyalı çalışmayı kabul eden, Isteklilenn, 14 3 1977 Pazart*si günü saat 09.00'da yapılacak sınava gırmek içın, Dılekçe, nüfu"; cüzdanı. dıploma aslı ve 2 adet fotografla en geç 11 3/1976 Cuma gıinu saat 17 OO'ye kadar Umranıye Şıle yolu üzerindekı Müdurluğümuz personel semsıne şahsen muracaat ederek «Sınav Ginş Beleesı» almaları şarttır. Fazla bılgi 38 12 12 / 20 nolu telefondan alınabılır. (Basın 11432) 2142 MEHMET NURİ SUNAL 2 M?.rt 1977 çarşamba günu fiogum verı IZNİK'te refat etmış, ayni gun çok sevdığı bu ılçe de toprağa verllmiştn. Allah rahmet ejlesm. A t L E S î nilllMIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIln (Ajansada: 400129) 2131 Ankara îktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğünden Enstıtumuz Lısans Ustu Bılun Uzmanlıgı Master Programı 3 dervesme; Iktısadı ve Ticari Ilımler Akademıleri, Siyasal Bilgıler. IktısEt, Hukuk. Isletme, Orta Doğu Teknik Ünıversıtesı Idari Ilımler Fakultesı ya da eşitlerı olan yurt ıçı veya yurt dışı Fakülte ve Yuksek Okul (4 yılUk) mezunlarından (Cumnunjet: 2156; TESEKKUR Esım ve babamız, GAZETECİ Öğrenci Alınacaktır Gerekli bilgıler Enstıtu Sekreteriığınden öğrenılebılır. rCATIT TARIHI: 3 Mart 1977 31 Mart 1977 KAYIT SAATI: 15.00 19 00 DERSLERIN BAŞLAMA TARIHÎ: 4 Nısan 1977 SAAT. 18.30 A.l.T.t.A. BANKACILIK ve SİGORTACILIK BeşevlerAXK.\R.* ENSTtTt'SO KAT:4 Tel: 13 20 55 276277 Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Başkanlığından Ahmet Nadır CANER'in ölümü dolayısnla yakın ılgilennı esırgenuyen Gazetecıier Cemıyetı Genel Sekreterı Sayın Muitaîa Yucel'e. Idare l l u duru Redrı Koça, buun gaze'ecı \e yazar arkddaşlanna, acımızı paylaşan eş \e dostlarır. yakın •.lgılerınp teşe'ikuru borç bılınz. ESI X P ÇOCL'KLARI (Cumhuriyet: 2144) Eleman Alınacaktır Akademımize aşağıda sınıl ve sayısı belırtılen kadrolara sınavla eleman alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devle: Memurlan Kanununun 48. maddes.nde belırnlen genel ve aşağıda belırtılen özel şartlan taçımalan gerekir. Adaylara 657 sayılı kanun hükumlerine gore maaş ve yan bdeme verılecektır. Adayiarın 21 Mart 1977 tarıhır.e .iadar 1 adet fotoğraf ve ozgeçmışlennı belırten bir dılekçe ıle Akademı Personel Mudürlugune başvurmaları duyurulur. Sınavlar 24 Mart 1977 tarıhmde saat 10 00'da Akademide yapılacaktır. Yazııı sınavı basaran adaylar mulâkat ve uygulama sınavından şeçırılecektır. Adayların belırtılen tarıhte Akademıde hazır buîunmalan duyurulur. (Basın 12447) 2138 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sejir Hidrosrafi \e Osinoı;rafi »airesi Başkanlığından Bildirilmiştir: Î.E.T.T. ÎŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ankara îktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kooperatîfçilik Enstitüsü Müdürlüğünden Enstitumüz Lisans Üstü Bılım Uzmanlıgı (Masterî programı 7. devresine yuksek öğretım mezunlarından Teknik Teknik Teknik Teknik Sınıfı Hızmetler Hızmetler Hızmetler Hızmetler Teknik Hızmetler Kadro Ünvanı Âdedi Kımya Muhendisi . 2 Kımya Laoorantı 2 Torna Teknisyenl 2 Ele'ctrik elektronik teknisyeni 2 Kaynak ve me'al ışleıı teknisyeni 2 1 1 3 2 1 2 1 DENiZCiLERE VE HAVACSLARA 15 SAYILI BiLDiRi 7 ve 8 mart 1977 rarıhle;mde U ı\ı dan 17 ı»0 je kadar aşa9 ğıdaki noktaları oırleştiren saaa ıçınde seyretıne, demıneme, E.lpnma ve mı sahan:n 13 iKrti r.erıeve kacia ılan vuks3klıaı can ve mal emnıyetı oakımmdan tehlikehd.r Sınavla Teknik Ressam Alınacaktır. 1 Muracaat tar:h:nde 30. yaşından ?un almamış olması erkek adaylarm askerlığmı yapmış. teknik ressam yet:ştue:ı TeKmk ve Meslek L.se veya Yapı Sanat Enstıtüsu mezunu clup Yu.<ses O:ulla ılışkisi bulunmayanlar arasmria 21 3 197? tarınınde yapılacak vazılı ve sozlu sınavla Personel Kanunj seregınce avlık verı.mek suretıyle uışaat ressarnı alınacaktır. 2 Isteklılenn 18 3 1077 günü saat 16.30'a kadar Işletmelenmız Özluk Islerı ve Sıcıl Mudürlugune nüfus cuzdanı, dıp'.oma ve bır adet vesıkalık £otograna müracaatlan duGENEL MIÎDLRLÜK Öğrenci Alınacaktır. Gerekli bilgıler çalısma saatleri ıçerısınde Enstı f ü Sekreterlığinden öğrenılebihr. Kestn kayıtlar: 20 mart 1977 ıle 11 nısan 1977 tarıhlerı arasında yapılacaktır. AORES: Ankara İktısadi ve Ticari Tlımlfr Akademisi Kooperatııçılık Enstıtusü Kat: 1. (Eskı Bina) Tel: 13 20 55'203 B^ŞEVLER/ANKARA Genel Idare Hizmetlen Idare amiri Genel Idare Hizmetlen Muhasebe şeji Genel Idare Hizmetlen Memur Genel Idare Hizmetlen Daktilo Genel îdare Hızmetlerı Sofor Yardımeı Hizmetler Bahçıvan Yardımcı Hızmetler Bekçı ÖZEL ŞARTLAR: 1 Teknik hızmetler sınıfındaki KARADENiZ ÎSTANBUL BOĞAZI K 14 SAHASI 41 DLKLCİ. 1İ DAKIKA . 29 DERECE 09 DAKIKA Vi> 41 DERECt, 27 DAKIKA 29 DERECE 15 DAKIKA (3 41 DERECE 21 DAKIKA 29 DERECE 29 DAKIKA (4 41 DERECE 11 DAKIKA 29 DERECE 29 DAKIKA (1) KLZEY DOĞU KLZ£Y DOĞU KUZEY DOĞU KUZEY DOĞU DUYfRfLLTl. adayların branîlan İle ılgılı öğrenım görmüş olmalan, 2 tdare amiri ve muliasebe şefı aday".arınm yuksek ogrenım gormüs olmalan. 3 Daktilo adaylarınm on parmak daktilo oılmeleri, 4 Sofflr adaylarınm ağır araç ehlıyetme sahıp olmalan jarttır. 5 Butun ad^vlann ',«\ yasından gün almamış olmalan, prksk ada; lann askerlık yapmış oulunmalan tercıh sebebıaır. 'Easm: 12R24) 2151 DEMZCILERE »e HAVACILARA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog