Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

JRKİYE'DE YABANCI ERMAYE ]VTEVZUATI ion Portant Investissementa rs En Turquie îîslation of Forcign tnvestment ;ey ebung Uber Die Auslaendische anlaçe in Der Türkei KLAMALl VE UYGULAMALI) AVUKAT İSMAİl HAKKI AKIN Planlama Teskilâtı Eski Uzmanı iresi: P.K. Î3fi Tel: 28 S6 63 İSTANBI'L Fiyatı: 200 TL. umhuriy S3. Yll. SAYI: 18895 TARIHBOYUNCA YAHUDİLER ve TÜRKLER * Prof. HİKMET 7ANYU Yahudilerin Türk ve dünya tarihinde oynadığı roller. flydınların kitabı. CUMAR1ESİ Tamamı 2 Citt !4OOSayfa 100 TL. Kurucusu: YUNTJS NADt 200 Maliye ınbul'da da heyecana yolaçan şiddetli sıntı birçok Avrupa ülkesinde hissedildi Bakanlığı, remin merkez üssü olarak saptaBükreş'in 65 mil kuzeyindeki yör, Richter ölçeğine göre 7.2 şidıde sallandı, Van depremi 7.6 şidrıdeydi Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, Italya, Avusturya ve Sovyetler Birliği'nde de deprem hissedildi; Trakya bölgesinde duyulan deprem hasar ve can kaybına yol açmadı MSP'ye ba»h Bakanlıklarm yatırjm Lomanya'da deprem an kaybına yolaçtı huriyet Haber Merkwl) 3'nin Istanbul başta olre bazı illeriyle Avrupa' ınistan, Bulgaristan, Sov irüği, Yugoslavya, Roe İtalya'da dün gece sa ile 21.30 arasında şiddet sarsıntısı olmuştur. İlk göre deprem, Türkiye1 mgi bir can ve mal kay :açmazken, Romanya'nın Bükreş'in 65 mil ltuzey kesiminde can ve mal Kaybma yolaçtıgı bildirilmiştir. Bükreş Radyosu TSÎ 02'de depremin can kaybına yolaçtığını, ancak bölge ye henüz ulaşılamadığından ölü sayısı haktanda kesin bir bilgi alınarnadığanı haber vermıştir. Öte yandan Avusturya'ıun Jeodinamik ve Meteoroloji Enstitüsü Merkezi. depremin özellikle Romanya Alplerinde büyük hasara ve can kaybına yolaçtıgım kaydet miştir Moskova'daki Homanya Büyükelçıiiğı ıse. depremin can kaybına yu:..çtıyını bildirmişse de aynntıl! bil"îi verememiştir. Depremro merkez üssünun Bükreş'in 6. ır.ıl kuz«yinde oldu ğu. Amerika nın Colorado kentin deki ülusal Depretn Enlormasyon Merkezi tarafmdan saptenmıştır. Richter ölçeğine göre, 7.2 şiddetinde olan depremin bölge d« ağır ölçüde can ve mal kay bına yolaçabilecegl büdirilmiş tir. Türkiye'nin Van ilinın lcuzey kesiminde 1^6 sonlarında mey dana gelen depremin vddetı ay nı blçeğe göre 7.8 şiddetindeydi. Yer sarsuıtısı İstanbul'da şiddetli olmuştur. Ağır beton binalar gözle görünürcesine sallanmıştır. Sarsmtı sırasında halk panik ve heyecana kapümıştır. Baa yurttaşlar uzun süre konut (Dev»mı Sa. 9 Sü. 3 d«) harcamaları için bir dizi koşul getirdi ANKARA, (ANKA) MaHye Bakanı Yılmaz Ergenekon ımza sıyla yayınlanan ıkıncı b:r genelgeyle, 1977 mali yılı bütçesi'nde yer alan forların kullanımının Maliye Bakanlığı'mn yetkisinde oldugtı tekrarlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Müdürlu ğü aracılıgıyla yayınlanan genelgede. başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üz?re MSP'lı (Devamı Sa. 9. Sfl. i de) Derairel: "Hükümette I AP'nin seçim dağılma yok,, işleriyle görevli Başkan Yardımcıs» derken; Necmettin Cevheri ve Cumalıoğlu. Sabit Osman Avcı ile CHP Genel Malive'nin Sekreter Yardımcısı ismail Hakkt genelgesi için Birler arasında bir toplantı "ihanettir,, dedi yapıldı I Demirel, erken seçim konusunun 15 marttaki AP ortak grubunda görüşüleceğini söyledi (CnmhuriyH Haher Merkez)) Hükümet ıçindeki anlaşmatlıkların açık seçis onaya çıktıgı v« erken seçimle ilgili haberleîin yo ğunluk kazandığı bır sırada AP1 nın seçim işleriyle görevli Baş kan Yardımcısı Necmettin Cevheri ile yine bu partinin önde «e Senlerır.den Sabit Osnıan Avcı ve CHP Genel Sekreter Yartiımcılanr.dan İsmail Hakkı Birler rinc*ki gün bir toplantı yapmışlardır. öte yandan Cumhuroaşfcaa» Fahri Korutürk'le dun haitalık olagan görüşmesini yapan Başbakan Demirel. gazetecilerin sorulanm yanıtlarken, Hükümetin kendı ıçinde da£ıldı£ı yolundaki göniş lere karsı çıkmış «Karşıdan yakıştırmalar yaptnak su retiyle bir yere vanlmaz, bılhassa Ana Munalefetin söyledikJerine bakarsanız. bu hüküraetin çoktan toz olması gerekir di» demiştir. Demirel. erken seçim konusunda da yorum yap maktan kaçınmış. ancak konunun 15 martta toplanacak AP or tak grubunda ele almacağım belirtmiştir. Öt« yandan, ANKAnın haberı ne göre MSP Genel Baskan Yardımcısı Fehmi Cumalıor'u. Malı ye Bakanlığınm MS^'li bakanhk lann yatırım harcamalarım koşullara bağlayan genelgesini «ıhanet» olarak nitelemiş ve düzeltilmesini istemiştir. Başkent kulislerinde hükümet ve erken seçirne ilişkin haberlerin yogunlastıfv bir sırada, AP ve CHP yetkililerinin önceki gün yaptıklan toplantı dikkatleri çek miştir. ANKA Ajansımn haberine göre, AP'den Necmettin Cevheri. Sabit Osman Avcı ile CHP'den tsmall Hakkı Birler"in bir araya (Devsmt Sa. 9 Sü. 7 de) TANBUL TİCARET DASI BAŞKANI, CONOMİK VE YASAL ITİKRAR ÎİN ERKEN ECİM İSTEDİ ıbul Ticaret Odası Başkaâl Umur ekonomiK ve siistikrar için erken seçime esirü istemiştir. Bu arada :ri asgari müştereklerde birleşmeye çagıran ümur son kur ayarlamasuun doz ve zamanının yanlış saptandıgıru ilerı sürmüştür. tTO yönetim Kurulu Başkanı Celâl Umur dün düzenledıgi ba sın toplanüsında ağır sanayi vs tınmlarırnn devlet eliyle yapılmasıru çelişkı olarak niteiediklerıni belirterek şurjarı söylemiş tir: «Afır sanaî'i yannmlarının dev let eliyle rapılmasırmı pesinea kabul edilmiş olmasının, karma eKonomi sisteıni ıçir.de kamu ve özel sektör dengesir.i olumsuz yönde ve önemlı derecede etkile yecegi kanısındayız. KÎT'lerin sürekli zarar ettiklen ve bu zararın bütçeden karşüandığı ve bütçe açıkları ile enîlasyona neden oldukları kabul edilmisken aftır sanayi vatınmlannm devlet eliyle yaoılr«ası. büyük bir çelis (Devamı S». 9. Sü. i de) Avukatlar dün duruşmalara girmedi BAfiOLAR BIRLİGİ'NIN «YÜRÜTME ORG&NININ IDARI YARG1 KARARURINI UY&ULAMAMASIt;i KIHAMA> EYLEMİ, TİİM YURÜA 6A$ARIYLA UYGULANDI. ISÎANBUL BAROSÜ BAŞKAN! APAYD1H. DEMOKRAÎİK HUKUK DEVIETI !L KESİNİN VE ANAYASA'NIN ÇİĞNENMES! AN LAMINDAKİ DAVRANIJLAR KAR^ISINDA SAVC1 LARI &ÖREVE ÇAGIROIKIARIHI BELİRTTİ. (COIHrBİVET HABER MERKEZt) Türkiye Barolar Birllği'nin «Yürütme organınm dari yargı kararlaruı» uygulamâmasını kınama gunü» dolayısıyla Türkiye'deki a%nskaUar dün duruşmalara girmemişlerdir. Kmaraa ifünü Türkiye'de tam bir başarıyla uygulanmış, avukatlarm b\ılunmaması ııedeniyle durjşmalar genellikle başka günlere bıraKihnışlır. Bu arada. bazı ülercte duruşmaiarh gıren çok »z saindakı avukat hakkmda ise, Türkiye Barolar Birüği'nin Kararına uytnamaktan ötürü soruşturma vapılacaâı bildirilmiştir. îstanbul'da. baroya baglı avukatlann tümü karara uymuçtur. îstanbul Barosu (Devanu Sa. 9. Sü 1 de) I İş: ürk İş neticileri rumluluk igisinde leşmeli,, ARA, (Cumhurlyet Bflrosn) nguldak'ta 8 martta yapılaTürk • îş Yönetinı Kurulu nıyle dün bir demeç veren ; Iş'e bağiı Yol Iş Fedeonu Genel Başkanı Halit Mığlu, «Türk • Iş sıyasal yaşabaşıboş bırakmayacağını aa ilân etrr.elıdir» demiştir. irk Iş Yönetim Kunılunun guldak'ta yapacağı topianti«Türk demokrasısi ve işçi Eınm geleceği açısından tari)ir önem taşıdıgım» vurgu.n Mısırhoğlu, Batı sendıkau, işçılerin özlerr, ve istekleloğruitusunda. birlik ve bülük ıçinde ılerlerken, TürK dikacıhğmm bu gelişrr.emn ısinde kaldığır.ı. tam bir daıklık ıçinde bulunduğunu bemiştir. Yol • Iş Paşkanı, «Dekrasiye, özgüıiükçülüge. eşit ;ilığe, halkın kend; kendım ıetmesı esaslanna açıkça Karçıkılan yurdumuzda sendıkairımız, en kısa zarnanda akıltedbirler almaz, ortaya çıkan (Devarru Sa. W Sü. 4 de) . îstanbul Adliyesi <Hnı tarihl eünlerinden birinl ysşadı ve avukatlar dnruştnalara girmedller... DEVALÜASYONDAN SONRA YURT DIŞINDAN GELEN TÜM MALLARIN FiYATLARI ARTMAYA BAŞLADI (Cnmhuriyet Haber Merketi) Cepne hükümetinın TüTk parasuun degerini \"özds 6 oranında düşürmesinden sonra bir dizı ithal malı kendiliğinden zam görmüstür. Yapüan ilk saptamalar» göre para değerinin düşürülmesinın öncelikle ıthal malı traktör ve zirai araçlan fiyatmı etfcilediti ancak bu durumun Kısa bir zam&nda bütün mal re mamullera yansıyacagı bildirilrnektedir. Bu arada dcviz yoklufeu nedeniyle ıthali yapılamıyan ve bu nedenle son zamanlarda kara.borsada satılan yuvarla's demirin devalüasyon ile birlikte daha da pahalılaşacajı anla4ilmaktadır. Bütün bu gelişmelere karşüık bir açıklama jTipan Sana5i ve Teknolojı Bakanı Abdülkerım Doğru, «sanayicilerin kütük demır tahsıslennde bır aksaklık olmadıgını» öne sürmüştür. MC hükümetinin y?nt bütçenin kabulünden sonra, «istikrar önlemi» adı aitında yaptığı devalüasyon sonrası Batı Alrnanya'dan ithal edılen Fendt mar'sa traktörlere yuzde 11 oranında zam yapılmıştır. Eskişehir Ziraat Odasının acsntalıgını yaptığı Almanya'dan ıthal edilen Fendt traktör lerinden 103 S kiiçük tipleri 155 hin liradan 169 bin S00 liraya ve 106 S hüyük tiplen d? 1P5 b:n (Devamı Sa. 9. Sü. 2 de) İstanbul ve Ankara'da bazı yerlere patlayıcı madde atıldı; Site Yurdunda ölüm orucu sona erdi (Cumhuriyet Haber MerKezl) Çeşjtli ögretim kurumlaruıdaki olaylar dün de sürmüş, Anka ra ve Istanbul'da bazı yeriere patlayıcı madde atılnuş, Saruhan lıda bir lise öğrencisini yaralayan Ülkü Bır üyesı ögretmen ile Van'da üniversite smavı için kaydını yaptırmak isteyen bir öğrenciyi döven üç ögretmen tu tuklanmıştır. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (DTCF) Fakülte Kuru lu karanyla 10 mart gününe ka dar kapatılmıştır. Kararm olaylann takülte içinde giderek tehlikeli tırmanma göstermesi üze rine almdığı bildirilmis, bazı öğ rencilerin öğretim üyelerine kar şı tutumları kınanmıştır. Maltepe'de Devlet Mimarlık MühendisUk Akademisı (DMMA> karşısında bulunan bir binada oturmakta olan Emekli Albay Halit Demli'nin evine sabaha kar şı biünmeyen kişilerce ateş edilmiş, dairenin ön camîan kınlnaıştır. Bahçelievler'de bes öğren cinin kaldığı dairenin önüne pat layıcı madde atümış, yaralanan olmamıştır. Diş Hekimligi Fakültesi dün sağcı militanların saldınsına sah ne olmuştur. Öğrencilere muşta. züicir. bıçak ve tabancalarla sal dıran komandolar, üçü kız olmak üzere beş öğrenciyi yaralamışlar dır. Yaralılardan Hasan Akbay' m dunımunun ağır olduğu bildi rilmiçtir. (Devamı Sa. 9 Sü 2 de) TRT Seçim Kurulu Karatas'la ilgili topiantısını bugün de sürdürecek ANKARA. (Cumhuriyet BÛTO«U) TRT Seçim Kurulu, Genel Müdür Şaban Karataş'ın gorevine tievam edıp etmeyeceğine ilıskin olarak dün bir karara varamamış tır. Milli Güvenlık Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Nurettin Ersin'in başkanlıgındakı TRT Se<;un Kurulunun toplantısı dün öğ leder. sonra başlamış ve akşam geç saaclere fcadar sütTnüştür. TRT Seçim Kırulu b'igün yeaiden oır ars.ya gelıp topiantısvnı sürdürecektır. Orgenerai Ersir.'in başkanhşan riaki TRT Seçim Kurulunda Baş kan Yirdımcısı olarak Ankara Üniversitesı Rekrörü Proî. Tahsin Özgüç. üye olarak da Hacettepe Üniversitesı Rektörü Prof. Doğan Karan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Necat: Akgün ve Istanbul Teknik Üniversitesi Rek törü Prof. Kemal Kafalı buiunmaktadır GÖZLEM UĞUR MUMCU 1 ÜLKENiN ATILACAG1 İRET i NEBi ONFERANSl 2 MAYISTA STANBUL'DA OPLANACAK ANKARA, (ANKA) Siret1 ebı Konferansının 12 mayısta tanbui'da topîanacağı bildirilııçtır. Ds.ha önce 2 martta yapılması lânlanan K<mlerans;n bazı orgaizasyon aksaklıklan ve görüş vrılıkian npdenı ıie 12 mayısa rteîendıgi selırtılm?kteöir. Dışışlerı Bakanligı yetkililen, a konuda resmı bır açıklams apmamakta, Konffrarsın Dfvle? îakanlığı insiyatıfinds yapıla:afını söylrınek'eüır!"r. Zekeriya Sertel I. Şube polislerinin gözetiminde basın toplantısı yaptı 25 yılhk bir ayrüüttan sonra Türkiyeye Damştay karanyla dönebüen Zekeriya Sertel dün 1. Şubeye bağİı sivü polislerin gözetiminde bir basın toplantısı yapmıştır. Gazetecilerin çeşiüt konulardaki sonılarmı yanıtlayan Sertel, Istanbul'un «son derece ihmal edilmiş, sahipsız bir şehir olmasının» kendisini çok etkilediğini söylemiştir. Istanbul'un her bakundan tam bir Asya şehri izlenimi uyandırdığını söyleyen Sertel, «Hâlâ ath arabalann dolaştığı bir kent bugün belki Asya'da bile kalmadı. Sırt hamalları görtilüyor caddelerde. Kirlilik müthis. Bunlar bende çok etld yaptı» demiştir. 25 yıllık yurt dışı yaşamiM özetlemesinı isteyen gazetecllere «Bu yaşam, bu <Devanu Sa. 9. Sü. 6 da) TRT'deki Bır Komisvoncu Hasan Tan'ın ODTÜ Rektörlüğüne atama işleminin iptali için Danıştay'da dava açıldı ANKARA. (ANKAl ODTÜ Rektörlüğüne Mütevelli Heyet tarafından atanan Profesör Hasan Tan'm atama işiemı hakkında Danıştay'da iptal davası açılmışttr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversite Konseyî üyelerindpn bir öğretiiTi üyesi adına a\aıkat Ersan Şansal taraîından açılan davada atama işleminin siyasal amaçlar taşıdığı ve ODTÜ Kuruluş Yasası'nın bir kısım maddelerini iptal eden Ar.ayasa Mahkemesi kararlanna aykın ol duğu öne sürülmüştür. en bu satırları yazarken. TRT Seçim Kurulu, Şabao Karataş'm genel müdürlükte kaiıp kalmayacagına ksrar vermek için toplanacak, siı bu satırları okurken de. kurıılun karan, büviik bir olasılıkJa belirlenmi^ oîacak.. Kurul, dört üniversite rektörü ile Milli Güveıılik Ku rulu Sekreterinden oluşuyor. Dört üniversite rektörö ve Milli Güvenlik Kumlu Sekretert Orseneral. bakaUm, yiice mahkeme kararlaruıın uzerinde basdaş kuran Karataş için ne karar verecek?.. Karatoş'uı klmliği, Jdşlliği hiç de önemli defüdir. Cephe partileri, tam keodilerine göre genel müdür bulmuşlardır. Aynı partiler, bu genel müdürün vanına da. bir de, Hami Tczkan adında Haber nairpsi Ba*kanı yerle«tirmislerdir. Tezkan, bir AP esld miUetvekilidir. MUlervekllliğinden ayrıldıktan sonra, Adalet g&zetesinde yazı işleri müdürlüğü yapnuş, bu arada, ticarete de atılarak, komlsyonculuk görevi üstlenmiştir. Hami Teıkan. şu ünlü Lockheed uçak yapım şirketi fcomisyoncnsu Nezih Dvıral'ın komisyonculuğn görevini yük(Devamı Sa, 9. Sü. 1 de) B OLAYtARIN ARDJNDAKİ GERÇEK a7etelrrin dünkii haberleri MC Türkiyesinin haritasını çiziyordu. Geliniz dünkü Cumhuriyet'in hlrinci sayfasına biı göz atalım: 1 Koaljsyon ortağı (Xif, Bakanlar Kurulu toplanlısına katılmıyor. MSP Cienel Başkam ve Başbakan Var'iımcısı Erbakan, Hükümeti oluşturan partilerin liderleri arasında >apılması kararlaştınlr:n top!antıya eelmfvor. i Türkiye Barolar DİRENİŞ sıru, vurt çapında protesto Jçln duruşmalara girmiyorlar. 4 Yargıtay, Jjaban Karataş'ın TK1 (•eııel Müdürii olmadığını ov birliğiyle karara bağlıvor. Böylece iki yıiksek mahkeme. Damştay ve Vargıtay, TRT'nin basında gayrimeşru Genel Müdür bulunduğunu saptıyorlar. 5 FUistin Kurtuluş ÖTsiitü yetküist, Mİ1 tarafıidi'n gözaltına alınıyor, ve kendisine işkence uygulanıyor. den kapatüıyoT, rurdun çeşitH yerlerinde saldırı olaylan sörüyor. Bu görünüm Içinde Basbakan Demirel, gazetecilere «Koaüsyon devam ediyor simdUik . » diye demeç veriyor. Bu görrnüitı saşntıa değil mldlr? NATU Kumandam Haig, Türk Silahlı Kuvvetlcrlnin gücünün ambaryo nedeniyle yan yanya »iıklamıstır. Türk pa G MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLAPJ TAN ORAL'ın vtMK DÜSCRÜLDtİ BASIN.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog