Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

0 Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve gazetecilik T.A.Ş. CUMHUTÎÎYET tSTANBLL adına NADİR NADİ TELGRAF ve MEKTUP adresi: • Genel Yayın Müdüril OKTAY KliRTBÖKE Posta Kutusu İstanbul No: ^46 • Sorumlu Yazı t$ı«n Müdüriı Bl I.KN I DIKMKNKK • Basan ve Yayan: CUMHURİYET Matbaaeüık ve TELEFON : 28 9" 03 Gazetecibk T.A.Ş. Cağaloğlu, Halkevi SOK NO: 3941 (Beş Ha:) * rıiMUiiD:vcT B A S n T AJTLÂK YASASINA • Bl RÜLAR : Ankara Atatürk Bulvan Yener Apt. Venişehir Tel.: 17 58 66 :5 57 01 # İZMİR Halit Ziya Bulvan No. 65, Kat 3 Tel : 13 12 30 U47 09 • ADAN'A Atarürk Caddesi Uğurlu Pasaj Tel: 1455ü 19731 ABONE ve ÎL.lN Aylar 12 6 3 1 Yurtiçi: 720 360 180 60 ' rcıişı: 1170 535 292.50 07.'0 Ülke gnıplanna ve ağıı\ı§;na göre uçak farkı okuyucu tarafından aynca ödenir... Başkk (Maktu) 2 3 ve 9. sayfa (santimi) 4, 5, 6, 7. sayfa <sanümı> Olüm Mevlıd leseKkur '5 santimi) Nişan, Nikâh, Evlenme Dogum Yayın Hayatı <ke!:mes:> Kayıp ıkelimesi) T5n Lira 200 160 *wı • 300 4, 3, 449 4 MART L977 îmsak Güneş Öğle İkindi 15.36 6.30 Akşam 18.02 T AKV iM 12.27 Yataı 19.34 Erbakan liderler (Baftarafı 1. Savfads) CGPULER KATIIMAM CGPIi 4 bakan Turhan Feyzıofclu, Perit Melen, Kemal Dem:r •e Orhan Öztrak dünkü Bakanlar Kurulu toplantısına katılmamışlar, Bakanlar Kurulu'nun topl&ndığı saatlerde Meclis'teki CGP Genel Başkanlığı odasında oturarak kendi aralarında konuşmuşlardır. CGP'li bakanlann toplanüsı saat ll'de başlamıştır. Birkaç günden beri Turhan Feyzioğlu'nun başkanlığında toplantılar yapan CGP Yönetim Kurulu, AP Genel Başkanı ve Başbakan Demirel'in CGP'ye gönderdiği 50 sayfalık yanıtı incelemeye devam etmiştir. Bununla ılgıli olarak CGP Genel Yönetim Ku rulu diin bir bildiri yayınlamış, bildirinin sonunda şöyle demiştir. «CGP Genel Yönetim Kurulu, hükümet çalısmalannda gerekli müessiriyetin, uyumun ve protokol esaslarına sadakatm sağlanması amacıyla yapılacağı vaadedilen Başkanlar toplantılarmın fiilen yapılıp yapılmayacağını, özellikle CGP'nin üzerinde önemîe durdugu hususlarda uygulamanın ve fiili sonuçların ne olacagını incelemeye ve yalnız sözleri değil, fiiliyatta elde edilecek sonuçları göî önünde tutarak takip edilecek yolu tesbite karar vermiştir.» C&P'KiM ifZEIiHDE DURDUfcö kanlarının toplantıstnda tesbitinde yarar görüyoruz. Bu usul aylarca uygulandı ve uygulandıgı zaman başanlı sonuçlar verdi. Bizde koalisyon protokolüne uyulacak kanaatı hasü olursa Bakanlar Kurulu toplantısına ka tılırıı.» CUHALI06LU'NUN ŞOZLERİ Bu arada, Erbakan'ın başkanlığında toplanan MSP Başkanlık Divanının bu toplantısı 6.5 saat sürmüştür. MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu yaptığı açıklamada CGP'nin Bakanlar Kurulu toplantısına katılmaması ile ilgili olarak, şunlan söylemiştir: <Lid;rler toplantısma sayın Erbakan katılmadı. Toplantıyı isteyenlerin özel mesfilesi görüşüldü herhaide. Erbakan hocamız önemli memleket meseieleriyle uğraştığından bu özel toplantıya katılmadı. Bu katılmama sonucu CGP hükümst ten istifa etse bile birşey farketmez. CGP isterse gitsin. Hükümet düşmez. İsterse Türkeş'i de bsraberinde götürsün, bu daha iyi. Hükümet yine düşmez. Eğer nükümet düşerse. Yerine yeni hükümet hemen kurulur. En kısxı za manda kurulacağuıdan şüpheniz olmasın. CGP ve Türkeş ayrıiırlarsa daha hayırlı bir iş yapmış olur lar.. DEMİREL TUHÇ &OCUŞMESI Filistin (BaştaraTı 1. Sayfada) tulus örgütü'nün başkenttekı ışlerinı düzenlemekie görevlendırdiğı Abdülaziz adındaki bır Filistinliyi de gözaltına almıştır. Öğrenildiğine göre, geçen nal:a Ankara'ya gelen iki Fiiistuıli gencin pasaportiarmdan kuşkuıanan polıs, gençleri gözaltına almıştır. Bunun üzerine bazı Arap Büyükelçiükieri İçişlerı Bakanı Oğuzhan Asiltürk'e başvurarak Filistinlilerın pasaportlaruıın nor mal oldugunu, eğer bir kuşku varsa kendilerinin bu gençlere pasaport verıp Türkiye'aen gönderebileceklerıni söylemişlerdır. Bunun üzerine Asiltürk Emnıyet'e emir vererek Filıstinliıerm serbest bırakı'malarmı ıs'.emiştır. Iddiaya göre, Emniyet ten gıkan iki Filıstınli kaldıkları »teie geldikten kısa bir süre sonra MİT elemanlan taralından alınarük Ankara'ya üç kilometre mesafedeki bir yere görüriiimüşlerdir. Filistinlüerin çıkışları ıçin hazırlık yapan Arap Büyükrlçilikl»ri Filistinlüerin ortadan Kaybol"iaUrı üzerüıe yeniden basta Oğuzhan Asiitürk olmaîc üzere bazı MSP'li Bakanlara da başvurarak Füistinliierm durunıu hak kıuda bılgı isıenıişlerdir. \siitürk İçişlerı Bakanlıgında Fıiıstınlilerle ilgili bir işlem olmadığını belirtmiş ve yapılan ıncelemede iki Filistiniinin MİT tarafuıdan gözaltına aimdığı ortaya çıkmıştır. Durumun ar.laşılmasından üç gün sonra MİT elemanları. üci Filistinliyi, aldıkları otele bırakmışlardır. Bunun üzer:ne Filıstinliler yeniden Arap Büyiüeiçılikîerini aramışiar, Arap dıplomatlar ıkı Filistiniinin iîo.ence görciüklerinı iddıa ederek F.listiniilen alarak Oğuzhan Asiltürk'e ve diger bazı MSP'li Bakanlara götürnıüşlerdir. MSP'îı Bakanların olaycian büyük üzüntü duyduklarını sös'ledıkleıi > g reniîmiştir. Daha sonra bır rap Eüyükelçiliğı Filısinıliler için yeni pasaport düzenlemis ve Filıstinliler Libya'ya görıderumiştir. Barolar Birliği (Baştarafı 1. Sayfada) mişte bunun yüce örneklerini onuria vermiş. bugün de kararları ile aynı çizgide bulunduğunu göstermiştir» denilmiştir. EREM'iN BAS1N T0PL&NTIS1 Basın toplantısuıda Faruk Erîm, 4 mart cuma gür.ü bütün avukatların duruşmalara girmiyeceklerini açıklamış, bu konuda bütün yargı mercilerine de bilgi verildiğini bildirmiştir. Erem kınama günüyle ilçili olarak şunları söylemiştir: «İdari yargı kararlarırun uy»u lanmaması evvelâ üst düzeyde başlamış. halen yürütmenin bütün kademelerin? sirayet etmiştir. Elindeki mahkeme kararını uygulatmak isteyen meslekdaşlanmıza bir genel müdüriin ıDanıştay'ın karan yalnız Danıştayı ilgilendirir» diyebılmesi, hatta bazı belediye başkaniarının dahi Danıştay kararİErmı uygulamamak cesaretini kendilerinde gorebilmeleri, konunun ne kadar ağırlaştığını göstermektedir. Yütütmeye karşı alınmış genel yargı kararlaruun yerine getirilmesini sağlayabilmek olanakları da kaldırılmakta ve>a sürüncemede bırakılmaktadır. Kişinin özgürlüğüne ilişkin konularda bile (örnegin haksiz tııtuklamalarda ödenmesi gereken tazrr.inat konularında) genel mahkemelerin kararları yerine getiıilmemıektedir. Hak arama ve hakkını elde etme özgürlüğünün gerçekleşmesini sağlayabilmek, görevlerini gerçekten yerine getirebilmek amacından gayrı hiç bir maksadı taşımayan Türk avukatlarının kmama gününün. adalete karşı geHnebileceği yolundaki direncin, hu kuka aykırılığını daha açık biçinı de ortaya kojacağını ümit etmek teyiz. Anayasamızın 132. maddesmde yer alan, «Y'ürütmenin mah keme kararlarım hiç bir suretle degişiiremeyecegi. bunların yerine getirilmesini gecıktiremeyeceği» kuralının ihlâlini haklı gösterecek hiç bir neden düşünülemez. Bu Anayasal kuralın, hangi iktidardan gelirse geisin, ihlâl edilmesine karşı çıkılması yalnız avu katlann değil, bütün Türk hukule çuiarınm görevidir.» TBB YÖNTTiM KURUIU BilOiRiSi «Hak arama özgürlüğü. Anayasal temel haklardandır. Yargının engellenmesi, kararlarının uygulanmaması, yıkıcı etkisini, her şeyden evvel bu alanda hissettirir. Yürütmenin, yargı kararlannı yerine getirip genrmemekte bir tasarruf yetkisirsın kabu'ü hahnae «Hak arama özgürlüğü» anlamını yitirir. Uygul^nmayan bir yargı karan. öyle bir «acz vesikası»dır ki, devleti manevi iflâsa sürükler. Bunun sorumu pek ağırdır. Türkiye Baroiar Birliği Genel Kurulunca alınan karann amac:, yârgı kararlarının yerine gerinlmesini yönetimir. takdirine bırakan anlayışm terk edilmesıni sağ iamaktır. Verdiği hükmün yerine getirılmediğini gören hakimır. duyduğu mesleki azap, müvekkilinin lehindekl karann uygulanmadığını gören a\ukatm kırılan meslek onuru, müvekkiline verecek cevap bulamamak'.an gelen meslek güvenini yitirmesinden duyduğu büyük yıkıntı açıkça ortadadır, bu duruma kesinlikle son verilmelidir. Türk yargısmın ulusa dayanan Anayasal gücünün toplnmdaki e:kin ve saygm yerini daima koruyacağına inancımız sor.suzdur.» DES7EKIENİY0R TMMOB Genel Başkanı Teoman Öztürk TBB Genel Başkanı Prof. Faruk Erem'e. TÖB DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu da istanbul Barosu Başka nı Orhan Apaydm'a gönderdikleri telgraflarda. avukatlann direnişini desteklediklerini büdirmişlerdir. îzmir Barosu Başkanı Cengiz llhan. bugün yapacakları direnişle ilgili olarak yaptığı aç'.klamada. «Türk avukatlan her şeyden önce hukukun ve adaletin hizmetindedirler. Hukukun tam bir biçimde uygulanması. adaleîin tecelli etmesi için görev alır. bunu savunurlar» demiştir. Kırklareli Barosu Başkanı Beh zat Güre, baroya kayıtlı 54 avukatm bugün duruşmalara girmeyeceklerini bildirmiştir. ABD'nin (Baştarafı 1. Savfada) ambargo ile bir ilişkisi olmadıgım belirtmişler ve ABD 1978 yılı askeri yardım programının Ford yönetimı taralından hazırlandığını söylemişlerdır. Yetkililer, 1977 yılında ABD'nin askeri yardım çerçevesi içinde de Türkiye'ye 125 milyon dolarlık bir yard'.mın yapuması karan aldığını ifade etm;şlerdir. Bu konuda konuşan bir yetkili şöyle demiştir: «Türkiye'ye 1 7 yılında verilPK mesi öngörülen 250 milyon dolarlık askeri yaraımm ambargo ıle ilişkisi yoktur. ABD bütçesinin diğer üikelere yaptığı gibi. Türkiye'ye yapacağını belirttiği yardımın 2(ifı milyon doları kredi, 5 U milyon doları ise hibedir. Bu yardımlar askeri ar.laşma çerçevesi içinde olmuştur. Bilindigi gibi ABD, Türkiye'ye ambargo koyarken kredi ve hibe yardımiannı tamamen kesmistir. Bu tıkanıkhk giderumiş, ambargo kalkmış degildir. Bugünkü durumda sadece Türkiye kendi parası ile ABD'den askeri araç, gereç aiabilecektir. Hibe üzerindeki ambargo da devam eimektedır.» ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Amerika'nın yeni malı yılda 49 ülkeye askeri yardımda bulunacağım ve bunun için Kong re'den 2 milyar 533 milyon dolarlık bir ödenek istendiğini beiirtmiştir. Dışişleri Bakanı. Anı?rika'nın insan haklarına saygı göstermiyen üikelere yardinu Kesmeye Kararlı olduğunu ve dış politikanın genel bir değerlendirmesinin yapılmasından sor.ra da, yeni kararlar almabileceğini, şimdiük insan haklanm çiğnediği iddia edılen Arjantin, Uruguay ve Etiyopya'ya, geçen yıllara kıyasla çok daha az askeri yardım ödeneği ayrıldığını söylemiştir. Vance, insan haklarırun çiğnendiği iddia edilen Güney Koreye yapılan yardımda bir indirim olmayacaâmı belirtirken. bunun bir çelişki olmadığını, insan haklan için duyulan kaygının, ekonomik ve güvenlik hedefleri ile birlikte mütalâa edildiğini anlatmıştır. Or:a Doğu'da Amerikan yardımından en fazla yararlanan ülke, 1 milyar dolarla İsrail'dir. Ürdün'e 13R.3 milyon dolar verilirke.n Fas'a 46.2 milyon dolar ve Tunus'a da 26 milyon dolar verilecektir. (a.a.) GÖZLEM (Baştarafı 1. S»vfada) Pekl. lşkence sanıklan Tarpılanabildi mi? Ne geıer Işkenccciler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Orjenerml Faik Türün, .L'mumi Mağaular» yönetim kurulu ÜTBSİdir istanbul d» Orseneral Türün'ün emrindeki «ZİT*r Bey Köşkfcnde. sorfuları yönei*n Tümgeneral Mernduh Ünlütürk. Ereğli Uemir Çelik Fabrikalarına yönetim kurulu üyesi oluvermiştir. THY Sivil Sarunma uzmanı Eyüp Öıalkuş. iskrnce konusundaki suçlamalaıa karşı neden hiç sesinı çıkarmamaktadır?. «Kurt Bedri» adıvla bilinen işkenceci. buçün ııerededir?. Hem ijkencelerde, hem «operasyonlarda» buSunan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu «Bay Hıram» bugün hkngi görevdedir. ne yapmakudır? Türkiye'de, devlet adına Ifkence yapıldığı gibi. sorumsuzca cinayet de i^lenmektedlr. 197S yılında ODTt öğrencisl Korav Doğan. çüpegündüz, Ankara'nın Ayrancı caddelerinde, Mehmet Be\azıt adiı bir polis mrmuru tarafından. yanm mftre uzaklıktan. sırtına sıkılan kurşunla öldürülmüştür. Koray Uoğan eğer ölmemlş olsaydı, 12 Mart dosyaları arasında unutiurulnıak istenen «Elrom olayı» ve «Yüzbaşı llyas Aydın»in çerçek kimliği oruya çıkacaktı. Koray Doğan vuruldıı ve nlay da Koray Doğan ile birlikte toprağa göraîilmek istendi Istanbul'da Zeytinburnu'nd* Atilla Ozkan, polis görevlisi Muhsin Boüur ve komiser Mete Altan tarafından vurularak öldıirüldü. Son günierde Ağır Ceza Mahkemeleri polisin siyasal suçlarıla kovuşturma yapama.Tacağını hükme bağlıyorlar. Şimdi Zevtinburnu olayı ile bu kararları ksrşılaştırın. . Ne oluyor, yargilamadan, savunma alınmadan ölüm cezaları yerine çetiriliyor... Ve böylece cinayet. devlet adına işlendiği için, suv olmaktan çıkıyor. Cinayet, yolsuzluk ve işkence.. Bu uğursuz üççeni kırmadan. ne demokrasiden söz edebilirsiniz, ne de özgürlükten. Kapatılan yolsuzluk dosyaları. demokrasi uğruna... Ödüllendirilen işkenceciler demokrasi uğruna... İ?lenen cinayetler hep demokrasi uğruna... Üyleyse, bu düzen. bu devlet, bu demokrasi, lam için, ne için? Söyler misinlz. ne İçin ve Idm için? MC liderlerinin toplantı saetinden önce 17.30'da Türk1:. Genel Başkanı Kontenjan Senatörü Halil Tunç, Başbakan DeKONUUR mirel tarafından kabul edilmişCGP'nin üzerinde durdugu ko tir. Yanm saat kadar süren gonular da bildiride özetle açıklan rüîmeden ayrılırken Tunç. «Bumaktadır. Başbakan Demirel's nalmıdan kurtulmanın bugün iverilen mektuptaki esasları kap çin tek çaresi erken seçimdir asadığı sanılan bu hususlardan ma. bu hükümet ile değil» debaralan şöyledir: miştir. Tunç şunları söylemiş'ır' «Pro*oXolda her gün denecek «Ev^'ela erken seçim ilkesi bekadar sık toplanacaklan bildiri nimsendikten sonra seçim gulen parti başkanlarının 5 aya ya venliği esas olduğuna göre, sekın süredır toplantıya çagrılma çim güvenlıgi sağlayabilecek tu mış olması. tum ve davranışa dünya görüKatsayıdan asgarî geçim indıri şline sahip. demokratik rejim mine. asayiş sorunlarından dış anlayiîina sahip ve geçmişte bu poütüea konulanna, Cunohuriye kabil konularda sabıkası olma tin ve hür demokratik rejimin yan, yani seçim güvenliğini enbütün nitelikleri ile korunması geller endişesi yaratmayacak bır konusu, hükümet içinde uvum hükümet formülü denenmeye sağlanması, ülkede kanun haki deger.s miyetinin, ögretim kurumlarında öğrenim ve öğretim hürriyetinin ERKEN SEÇİH 6NER6ESİ saglanması, nereden gelirse gelBu arada erken seçim için Masin her türlü şiddet hareketîerinisa AP milletvekili Süleyman ne ve hangi ybnden gelirse geisin Çaglar ve Eskişehir milletvekili anayasa dışı her türlü ^kıcı faaliyete knrşı Cumhuriyetin bü Orhan Oguı tarafından hazırlanan önergeye 46 imza atümıştır. tün nitelikleriyle etkili şekllde korunmaaı yolunda gerekli ted 45'inci irnza Ahmet Çakmak, 46'birlerin aztmll ve kararlı şeldlde ncı İmza da Hüseyin Sungur tarafından konulmuştur. Önerge almması. sahibi Çağlar «Ayın lO'undan sonTayinlerde ve iş« almada izlen ra minetvekili arkadaşlarunız An mesi gereken objektil ölçülerin kara'ya dönecekler, biz hepsinin her türlü yolsuzluk iddlalannın inusumı aldıktan sonra bu kosoruşturulmasmda azarni hassasi nuda grup kararı aldıracagız.» yeün gö»t«rilmesi. Seçim tarihi demiftir.. nln tesbîtinde partiler arası anla$ma, dış ödeme dengesi, 4. plan BOZBEYli SU^IUYOR hazırUğı ve başka birçok konuöte ynndan DP Genel Başkanı lar.... Ferruh Bozbeyli Amasya îl Kong Bajbakan Demirel'in çagrıaı resitıde ve Çorum'da yaptığı koüzerine dün saat 18de başlaması nuşmalarda, fki yüda ölenlerin gereken koalisyon liderleri toplan tısına Başbakan Yarduncısı ve sayısını hükümet in de bilemedlMSP Genel Başkanı Necmettin ğini »öylemlştir. Bozbeyli. CumErbakan katılmarruştır. Erbakan hurbaşkanınm Cumhuriyet E«yın ayıu saatte MSP Başkanlık Di rammda, ülkede Anayasa suçu iş söylediğini. bugüne vanmı toplantıya çagırdıgı gö lendigini kadar bu suçu işleyenler hakkınrülmüştür. da hiç bir işlem yapılmadığını DEMİRH NE DEDİ! belirtmiş, «Bu hükümet, devletl yagma ediyor, memleketin birlik Erbakan'ın dışmdaki üç lider ve dirliğini bozuyor. Bunlar miiarasında 1.5 saat süren görüşme liyetçi değil. sarite milliyetçidır. den sonra Demirel, AP Genel Sek Yalancı milliyetçidir» demiştir. reteri Nahit Menteşe ıle bir görüş MC döneminde ülkede rüşvet me j'apmıştır. Demirel daha sonve partizanlıfcın alıp yürüdügünü, ra gazet«cilerle konuşmuş, «Sayın Erbakan'ın da «Bana haram olan Erbakan toplantıya gelmedigi için düşünresiyle mazeret bildirdiler mi?» biçimin parüme helâldir» deki bir soruyu yanıtlarken, «Yo davrandığmı söyleyen Bozbeyli. rum yapmam. Her şey gözünü «Bundan sıynlmamn yolu seçimzün önünde oldu. Meselenin bü dir» demiştir. yütülecek tarafı yok. Hiç bir şey DP Genel Başkanı. iki büyük olmanuştır da denilemez. An» partinin birbirini suçlamasını kıbunlar aşılmayacak güçlükler de namış «Anarşiden yakınanlar agıldir» şeklinde konuşmuştur. narşi yaratıyor» şeklinde konuşDetnirel, «Koalisyon devam ede muş, bozkurtlann eylemlerini cek mi?» biçimindeki bir soruya sert dille yermiştir. Doğu'da Ece da «îş gördüğü sürece evet» karvit'in karşısma çıkanların. affetşıltğını vennis, Erbak3.n"ın bım tiği kişiler oldugunu söyieyen dan sonraki toplantılara gelme Bozbeyli, «Bugün. CHP'ye oy ver raesi için bir neden bulunmadı mişleri komünistlikle suçlamak ginı söylemiştir. hainliktir» demiştir. FETZİOWU Hİ DEDİ! ECEVİT TİMİSİ CGP Genel Başkanı Feyzioğlu ise hükümette kahp kalmayacak larının sorulması üzerine «cevabımuı öğreneceksiniz. Karar şu anda benim kişisel tutumuma bağh degildir» şeklinde konuşmuştur. Feyzioğlu toplantıya Erbakan'm katılmadığının hatırlatılması üzerine şunlan söylemiştir: «Koalisyon partileri başkanları run bir araya gelmelerini istediğimiz dogrudur. Bu hüküm koalisyon protokolünde açıkça yer alnuş bır hükümdür. Hükümeün erkili ve uyumlu çalışabilmesi için ve koalisyon protokolünü sadakat içinde yürütebilmesi için koaiisyonu teşkıl eden partilerin Genel Başkanlarmın her gün denebilecek kadar sık bir aıaya gel meleri protokolde açıkça hükme bağlanmış, ve bütün partiler tarafından imzalanmıstır. Fakat Sayın Erbakan gelmedi. Niçin »elmedi. Bunu ifade edecek durumda değilim. Bunon sonuçlan ne olur, bu toplantıya mı katılmadılar, yoksa devamlı olarak bu toplantıiara katılmak niyetinde mi tlegiller, bütün bunlar aydınhğa çıkacaktır. Ve mesele aydınlanacaktır.» Feyzioğlu CGP'li bakanların dün sabahki Bakanlar Kurulu top lantısına katılmamalan ile ilgili bir soruyu da şöyle yanıtlamıştır. «Bakanlar Kuruiuna katılmamak la bu konunun hiç bir ilgisi yok tur. E:zinı Bakanlar Kuruiuna katılıp katılmayışımızın sayın Erbakan'ın tutjmu ile ilgisi yok. Biz sayın Başbakam muhatap olarak almıştık. ^re bu toplantı davetinin yapılmasinı istemiitik. Bu toplantımn yapılacağı bi ze hem yazılı hem sözlü olarak vaad edilmişti. Bir takım aksilikler ve aksaklıklar \"üzünden yapılamadı. Ger.el Yöne*im Kurulu toplantıırjızm dün geç saat lere kadar siirmes; sonucu bugün Bakanlar Kuruluna katıiamadık. Hükümet çalışmalarının yapılabilmesi için biz Bakanlar 'Kurulu gündeırnnin bile daha OVVAIIM» nldıı&u eibi Dartı bas DILTARIH Öte . idan CHP Genel Bas'.:anı Bülen: Ecevit, dün TBMM'deki odasmda, TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi ile bir saat süren bir görüşme yapmıştır. CHP Genel Sekreteri Orhan Eyuboğlu'nun da buîundufu toplantıda erken seçim konusunun ele aiındığı açık'nmıştır. Ecevit. görüşmeyle ilgili olarak şunları söylemiştir: «TBP Genel Başkanı sayın Timisi ile zaman zaman bir araya geiip siyasal geUşmeleri birlikte degerlendiririz. Bugün de böyle bir ?örüşme yaptık. Bu aradr. erken eçim olasılıklar üzerindeki düşüncelerimizi de kendisine sun duk.» Japonya'da (Baştarafı 1. Savfada) Polise göre, komandolar aşırı sagcı Japon romancı Yukio Mışıma'nm kurdugu «Kalkan Örgütü» (TATENO KAİı üyesidir. Bilindigi gibi, aşın sağcı romancı. 1970 yılında harakiri yaparak yaçamına son vermişti. (a.a.) Fethi Naci kitaplarını imzalayacak Eleştirmen Fethi Naci bugün 15 19 arasında Nişantaşı Akademi Kitabevinde kitaplarını okuıla rına imzalayacaktır. Dr A Z i Z Ç Ö L İKAVMATOLOJİ MtTKHASSISI (KırU cemtk rt mıfttl Hatmsk&rgaS c»ri rnn seaet âpt > t 73 Bl «6 ı fCLEFUN: 4? 41 N fı 1. S Harun Çivicı dün İzmir'de top rağa veriımiştir. Cenaze sırasın da Ülkü Ocaklı komandolar, yol •oyunca çeşitlı gösterüerde bulu narak sloganlar bagırmıslardır. «Asiltürk istifa, Harun'un intika mı alınacaktır» diye bagıran ko mandolar cenazeyı Buca'ya götürerek toprağa vermişlerdır. Urla'da ise devrımci gençlık Ankara'da Arap Büjiikeiçüıkimzasıyla «Halkımıza» baslıklı leruıin Başbakan Süleyman Debildiri dagıtan 7 kişı gözaltına mirel e yemek verdıkleri gece alınmış, bunlardan 4'ü tutuklan(Baştarafı 1. Savfada) ise. MİT, bu kez Ankara'da bumıştır. Tutuklananlar Kadir Hay sözlerine, sese göre, sağa sola dölun<»n Abdülazız adındaki oır FiTürkiye Barolar Birliği Yöne nüp karsıhk verdi. İlk sözltri man. Erdogan Güle. Bülent Ata listınli gencı göza/ıina ahıuştır. tim Kurulu yaymladığı bildiride «Y'ahu dün burda kar fırtınası lay. Ayet Eray'dır. Onümüzdeki hafta Ankara'aasi özetle şöyle demiştir: Nazıllı Osretmen Lısesı'nde ög var demişlerdi. Halbuki hava bubürosunu resmen açması beklerenciler arasında çıkan çatışma gün güzel» oldu. nen Filistin Kurtuluş Ürgütu Anda ise Çetın Uslu ıle Mehmet Bu arada İstanbul 'u uçaktan kara'da okumakta olan AbdiıTürkova çeşitlı yerlerınden yara nasıl gördüğü soruldu Sertel'e. aziz'e resmi bir yazı vererek bülanmıştır. 1. Savfads) İtiraza benzer bir sesle karşılık ronun açılmasmdan önce yapılaDKF Tan'ın resmen Üniversite Konse verdi Sertel bu soruya: «Ne göcak hazınıklarda yetkili kıldığıyine başvurması gerekmektedir. receğim artık bir şey göremiyo(Baştarafı SPÜR Savfasında) Öğrenciler arasındaki olaylaı nı belirtrmş ve yazmın bir örneAncak Rektör Hamn Tan bugüne rum ki.» nedeniyle önceki gün ^ğrenime kızıyorum. En unutamadığım ği, Abdüiaziz'e yarduncı olmaıaUçağın bulunduğu yere gelen açılan Dil Tarih Coğrafya Faküıörneği Adanaspor maçında olrı için başkenttekı Arap Büyük degin Üniversite Konseyine başvurmamıştır. Bu nedenle egiti havaalanı otobüsüne yine gazetetesi Pekanlık kararıyla yenıde.ı du. Bir frikik kazanmıştık. Müelçiliklerine gönderümiştir. min tamamlanabilmesi amacıyla cilerle birlikte girdi Zekeriya Ser tatil edilmiştir. Okul, «ornandu fit topu diktl, geriledi. Bu sıraAbdülaziz bina kiraı&nması. dönem sonu sınavlan ertelene tel. Karşıhklı sorular ve yanıtlar öfrencilerin devrim larihınden da İsa geldi, vurdu tekmeyi ve telefon satın alınması gib; ışlermejecekrir. ODTÜ'de dönem so burada da silrdU: çıkan öğrencilere saldırmaiarın yıktı. Dünyanın her yerinde bu le uğraşırken Arap Büytikelçüııcnu sınavlan 19 mart tarihine de Kendinizi nasıl hissediyorsudan sonra kapanmıştır. Ote yar. hareket kırmızı kart görür. Müleıırin Başbakana yemek verdüt gin sürecektir. nuz? dan güvenlik kuvvetlerince du^ fit haslaneye gilti. İsa oyuna leri gece MİT tarafından guzal'usabah SBF de bır arama v^pı. OORENCfLER TOPIANDI 6 sene önceki torşılamayı devam etli. Yani suç 'f'^BM a r " na almmıştır. .: mıfflı. Arama sonunda ıkı adeı Dün sabah erken saatlerden îti haîrrîıyorum. Şimdi o jtodar fark^ "tnağan^amtl, biz cezasınyycekOîaylar Arap Büyükelçıiiıderın" paŞimaya hazn dinamıt lokıSnu baren ODTÜ öğrencileri velile lı ki. Sonsuz sevınçlij&n. İnşaltik. Bu hakemlik mi şimdi? Bu de büyük bir hoşnutsuziuk yarat bulunmuştur. Ayrıca GençliK cad riyle birlikte Küçükesat'taki ön lah endişe verici bir durum yok. tür oiayları görünce, Türkiycyi mış ve durum merkezlere bilaıdesı Zıraat Bankası Şubesüıden Yurt dışmda Türk basınını izlecü Sahne Tiyatrosunda toplanbırakıp kaçmak geliyor icimrilmiştir. Kendisiyle görüştügüçıkan bir gençten şüpheıenen pomışlardır. Salona arkadaşlarını, yip izlemediği soruldu Sertel'e. den. Çünkü onurlu olnıayan davmüz bir Arap diplomat. «Filis'.is yaptığı aramada Ticarel Iise kimlik kontrolünden sonra alan Esgi gazetecı şöyle yanıtladı bu ranışa tahanımül edemiyorum. tinlileıe karşı son günlerde TÜIK si ögrencis' Kaya Güven uı üae öğrenci yöneticileri, Üniversite soruyu: «Basın çok değişti. Bizim O maç İstanbul da olsa, tsa o rinde 7.B5 çapmda bir tabanca istihbarat kuruluşunun ginştıtsi kampüs'üne gitmek için Tunus zamammızda iptidai idi. Teknik bu davranışlar, taralımızdün iuy yundan atılıp, ardından ağır da bulmustur. caddesinde bekleyen servis oto açıdan da böyle. Ancak sorumluret ve şaşkınlıkla karşılanmışceza alırdı. Kurallar Istanbul'büslerinin tiyatro önüne getiril luk açısından bakarsanız o başka BEKÇİ 010U tır. Dogrudan kendi hükumetleda başka, Adana'da başka uygu mesini isternişlerdir. hikâye. Şimdi Türk basımnda bir rımize karşı bir davranış oımaAdana'nın Kadirii ilçesinde onlanırsa. olayın namuslıı olduğu gönjyorunı. dığı için durumu Dışişleri nezceki gece saat 01.30 sıralarında Çevrede geniş güvenlik onlem anonim gazeteciük söylenebilir mi? Bu tür futbol dinde dogrudan protesto euniyomeydana gelen bir patlamada bır leri aian Güvenlik Kuvvetlen yet Gazete.ler şaiısın malı olmaktan ihanetleri beni çok etkiliyor. ruz. Ancak şiîahi olarak olaygecc bekçısi ölmüş. yanmdaki arkılileri ise oğrencileria dagılarak. çıkmıştır. Bunda da halkın uya Futbolla ilgimi bu yüzden kelar Türk Hariciyesine mtıkal etkaüası da agır yaralanmıştır. Tunus caddesıne gitmeierini ve nışının rolü büyük.» sebilirim. Belki beni duytrusal tirilmiştir. Ayrıca İçişlen BaSonra Tiırkiye'de ilk önce ne oradan servis otooüslerine binGece devriye gezen emniyet bek bulacaksınız ama, adaletsizliğe kanı olaylardan haberdardır. Omelerini istemişlerdir. Bu arada yapmak isteciği soruidu Sertel'e. çisı Yaşar Tank beraberinde 3ivil tahammülüm yok. Türkiye'de nümüzdeki halta Ankara'da göregüvenlik yetkilileri gerekli tüm Hiç bir şey yaprnayacak «Önce bu çok oluyor. Kaçarsam, bunarkadaşı Davut Olcay olduğu halve başlayacak Filistin Kurtuluş önlemlerin alındığını ve öğrenci buranın bir zevkini çıkaracaktı.» de İş Bankası şubesi yanında Dudan kaçarım. Örgütü temsılcisi mutlaıta resniı lere bir saldın yapılmasının olalunan park'a gelmış. burada bank Otobüsten inerken yazar Aziz girişimlerde bulunacaktır. fTiö naksız oldugunu bildirmişlerdir. Nesin. Kemal Sülker, Oktay AkS Kaldınız diyelim. Translardan birinin yanında bir kutu bürosunun bu ortamda açılması Ancak öğrenciler kaıarlannda ferde ne yapardınız? görmüş'.erdir. Bekçi Yaşar Tank. ba! ve yakın akrabalan karşıladı gerçekten üzücüdür» demı*tir. direnmişler. aynca 20 servis o Serteli. Hepsiyle eker teker ökutuyu kontrol etmek ısterken A Kalırsam dört kişi ala». tobüsünün tüm ögrencileri taşı püştü. Hoş geldin 'emennilerini ani bir patlama olmuş, bu sırada cağım. Gorürsenı, bulursam tamaya yetmeyeceğira v e Belediye yanıtladı. Serfel'in e?ki arkadaşbekçi ile arkadaşı ağır yaralanmı? bii. 17 yaşmda da olabilir, 30 yaden takviye oobüs çağırılmasını larıyla karşüaşmaktan büyük mjt laıdır. Hastaneye kaldınlan yaraşında da, ama dört adama ihistemişlerdir. Belediye otobüsle luluk duyduğu bellı oluyordu. Bu l;lardan oekçi Yaşar Tank, ifade tiyacını var. veremeden ölmüştür. arada Türkiye'de ikinci baskısı (Bastarafı 1. Sayfada) rine bınerek üniversıttye haicket S Hangi mevkiler için? Gaziarrep Endüstıi Meslek Likoalisyon partilerinin, bütçe kay eden ODTÜ öğrencileri kampü yapılar. bır kitabı verildi kendisiA Belli bir me»ki yok. Zeki, sesindekı öğre:men lojmanı da naklarından yararlanarak, veri se girerken şebeke kontrolünden ne. Sertel gözlüklerini çıkarıp, akıllı dört adam. Bazen genç geçirilmişlerdir. öğrenciler şe gözlerine iyice yaklaştırarak kitagece 2ü sıralarmda kurşunlanlen ilânlar ve basîirılan yayınlarbeke kontrolünden geçtikten adamlardan boylesi çıkıyor. Bamiştir. Oiayda yaralanan olmala, Anayasamn fırsat eşitliği 1 sonra topluca yurtlara giderek bı inceledi. 1 zen de tecrübeli adam gerekimiştir. Diyarbakır'in Çermık il Pasaportu hiç bekletilmeden kesini Uılâl ettiği hükmüne var yerleşmişlerdir. yor. 30, 31 yaşındaki adam geçesi lisesınde okuyan 75ü öğrendamgalanan Sertel valizini bekler mıştır. rekiyor. Bence önemli olan, ken ci derslenn boş geçmesinı proODTÜ öğrencileri kampüse gi ken, giriş gümrüğünde bir oda Bu arada, suçlu bulunan Fedisine verdiğim görevi yapıp yatesto etmek için dersleri boykoderal Almanya Hükümetinin, rerken jandarma tarafından şe ya sokuidu gazeteciler tarafından. ta '•aşiamıslardır. pamayacağıdır. Yaşına bakmahkeme masraflarmı da öde beke kontrolü yapılmasına karşı Burada da sorular süraü. iki mam. Bunları bulup, başkana çıkmış ve bazıları şebekelerinın geliş arasında ne fark olduğu soGires ın a bağlı Bulanca» ilçemesi gerektiği bildirilmektedir. önereceğim. Alırsa alır. Bana bildire ruldu örneğin. Sertel'in yanıtı şu si lisesınde çıkan olaylar nedeAnayasa Mahkemesinin kara yanlarında olmadığını oyıın kurma zekâsına sahip dört niyle 30fl'ü aşkın öğrenci derslennı siyasal yaşamda bir dönüm rek, şebeke kontrolü yapılma oldu bu soruya: «Çok büyük bir dan içeriye aiınmalarını istemiş fark var. İlk seferinde ne deni adam gerek. re srirmemiştir. Konya'da Ozyol noktası olarak nite'.eyen Hıristi lerdir. İş "endıkası Başkanı Hakkı EuS Bövlesinî Türkiye'de gör zi. ne de İstanbul'u görebilmişyan Demokrat Partisi Genel }rükharpi!* bir otomobile pa;iaBu arada. Öğrenci Aileler: dünüz nıii? Sekreteri Kıırt Biedenkoof, hü Derneği Başkanı Merkez Valile tim. Şimdi de güremiyorum. C'ün yıcı nadde attığı iddias:yle gözkü siz bırakrmyorsunuz. Fakat A Bir defa bizim kullanakümetin prestij kaybma uğradığı rinden Turhan Beyazıt da. üniver alrıra alınm:ş:ır. bu seferki çok güzeî bir şey.» madığımız Ali var. Sakat olmanı öne sürerek, iktidardan çekil sitedeki güvenlik kuvvetlerinin IŞTANBUL'DA Çevresi dostları, akrabalan ve ya kendini alıştırmış. Oynamak mesinin söz konusu olabileceğini komutanı Yarbay Nevzat Yöney isterniyor saııki. Yazık oluyor gazetecilerle dolu olan Sertel'e öne sürmüştür. Bostancı'da Emin Ali Pasa cidile görüşerek, öğrencilerin istek bugün için bir arzusu olup olmaona. İki tane Galatasaray genç desinde otottüs durağında bek.elermi iletmiş, şebeke kontrolü ya takımında tesbit ettim. Elden dığı soruldu yakınlan tarafından mekte olan Özel Doğuş Lisssi 3. pılmadan tüm öğrencilerin kamkaçırmamak lâzını. Gördüğünüz sır.ıf edebiyat öğrencisi SeciF.t püse alınmasmı söylemiştir. Gü Sabahtan beri ayakta idi. Çok Korj'Oİ ile Aiımet Özayhan admda venlik görevlisi Yarbay Yöney yorulmuştu. Once iyice din gibi, dört tanenin üçü. Galatasaray'ın elinde zatcn. Transfer(Baştarafı 1. Sayfada) ise, ancak şebekesi olan öğren lenmek, sonra da gözlerinin izin ki arkadaşı kimliği saptanamayan de kaçırmamak gerek. DördünDenktaş. Pravda gazetesinin mu cilerin kampüse alınabileceğın;, verdiği ölçüde İstanbul'u görmek bir kişi tarafından kurşun yağmuhabiri Vadislav Brokoy'ın Kıbrıs şebekelerinın yurtlarda cüsüııü de henüz hiçbir takımruna tutulmuştur. Olay sırasL'ida olduğu istiyordu. Bir gün önce İstanbul'sorununun çözüme bağlarunası nu söyleyen öğrencilerin de gü da kar fırtınası olduğu için yola da bulamadını. Belki dışardan Koryol ile arkadaşı ayaklarıncian için aracılara veya dışarıdan mü venlik kuvvetleri tarafından yurt çıkamamıştı. Bu bir günlük ge getiririz. yaralanmışlar, saldırgan ise kaçdahalelere gerek ohıp olmadıîı larma götürülerek şebeke kontro cikmeyi bile üzüntüyle karşılıyor. mıştır. Yaralılar Haydarpaşa .\uBij >IaI ile ilk konuşmanuş sorusuna karşılık ABD'yi Kıorıs lü yapılacağını büdirmiştir. «Tam dün geliyorduk, bak şar.sımune hastanesine kaldırılarak teburada bitti. Allison'un gerek düzeni içerisine sokma teşebbüsü davi altma almmışlardır. kendi sağlığı, gerek GalatasaŞebeke kontrolü yapılıp yapıl mıza» diye söyleniyordu yakmlatoplumlararası görüşmelerde met maması komısunda uzun süren rına. Sertel'in bu hayıflanmasına ray'ının en kötü günlerinde yaÖğrencilere yaylım ateşi açıidıdana gelecek gelişmeleri engelle tartışmalardan sonra. öğrenciler Mehmet Ali Aybar esprili bir yapılmış bir konuşmaydi bu. Ama yecektir.» demiştir. Denktaş, Xıb şebekelerini göstererek kampüse nıt verdi: «6 sene evvel iktidann ümit doluydu Allison. Güvenir>s Rum lideri iyi niyetle barış girmişlerdir. Şebeke kontrolü muhalefeti yüzünden gelememişyor ve inanıyordu. Istediği saiçin esas olan iki toplumlu fede yapımı sırasmda Büien: Forta tin. demek bu sefer de havanın rr.u dece sabırdı. rasyon sistemini kabui ederse adındaki bir öğTenci temsiltisi halefeti yüzünden gecıktin.> Ser(Baştarafı 1. S»vfad») Hıvatlannda hiçbir şey ispat 1963'den beri devam eden Kıbrıs nin şebekesinin alınması da tar tel bu sözlere içtenlikle güiüyordu. memesi için Türkıye'nın dostça etmemiş, yığınla müflisin ansorununun çözülebileceğini söy tışmalara yol açmıştır. Ancak, da Görülen oydu ki Zekeriya Sertel çabalannı sürdürecegini ve r ı r trenör lisansına sahip olduğu lemiştir. <a.a.) ha sonra şebeke geri verilmiştir. geç de olsa, güç de olsa vatanıkiye'nin Ankara ile Moskova abir iillcede, hir Manchester Ci rasında bir gerginliğin yaratılÖğrenciler şebekr kontrolü ya na dönmekten mutluydu Ancak ty, bir Crystal Palace mucizesi manıasından yana oldugunu Sovpıldıktan sonra topluca hazırlık yakınlannın desteğiyle hareket jaratmış, tüm İngiltcre'de en yet yetkililerine bildirmesini isbölümü önün«! giderek, burada edebiien bacaklarına. bir kaç san büyük saygıyı ııyandırmış bir temiştir. Demirelin Sovyeıler ie (Baştarafı 1. Sayfada) bir forum yapmış ve daha sonra tim ötesini zor gören gözlerine ve 86 yaşına karşın yurduna dön adama da, her halde güvenmek olan ılişkilerini bu dönemde ilişkilerinöe yürütülan politika yurtlarına dağılmışlardır. çerekir. mekten ve burada yaşamakran «dondurmak» eğilimınde olduğu yüzünden hükümet ile anlasmazTÜMÖD'ÜN AÇIKIAMASI Malcolm Allison, Türklye'ye üzücü bir sevjnç duyuyordu. ve siyasi belgenm imzalanması hga düştüğıinU hatırlatarak Türelinde sihirli değneği ile dokunı istemediği belirtilmektedir. kiye'nin ulusal güvenliği ile ilgili Bu arada ODTÜ kuruluş yasanup mucizeler yaratmağa deAncak Başbakanın, iki ülke asorunlann gizlı diplomasi ile çösına göre mütevelli heyetin haŞTİl, gerekli sabır gösterilirse, rasındaki ilişkilerin bozulmazümlenmesine son vermek zonın len üyesi bulunan Ege Üniversi10 yıl yenilmez bir şampiyon ması için Dışişleri Bakanını luğunun duyııldugunu öne sür tesi Fen Fakültesi profesörlerin(Baştarafı 1. Sayfada) yaratmağa gelmişti. «Bunu yaMoskova'ya gönderdiği ifade « mektedir. Dsmirel ve Caglayangü den Yusuf Vardar'ın ODTÜ müte bakanın kişisel sorumluluğunu pacağım. diyor ve karşüığında dilmektedir. in Yunanistan'a Ege'de ve F1R velli heyetine ü;e olabilmek için gerektirdiği belirtilmektedir. sadece «sabır ve zaman» istiDışişleri yetkiliieri, Türkiye'hatrında ödür.ler vererek ambarbağlı bulunduğu fakültenin yetkıÇalışma Bak: nı Müsteşan Çeyorsa. bu ona değil de kime nin Sovyetlerle şu sıralarda sigojaı kaldırmak vs ABD hüküli kurullarından onay almadığı tin Ziylan Demirei hükümetinin metinden gerekh yardımı alarak verilecekti?. yasî belge imzalamasmm ABD öğrenilmiştir. Tüm Öğretim Üye °T'ivpno\ru alınmasırii ızieyen SÜÎ1 seçimlere güçlü gitrıeyi amaçlaleri Derneği (TÜMÖD) Genel Baş Başkanı Carter'in Türk • ABD Malcolm Allison'un sadece Ga lerde. Bakan Paksu raıafından dıkları iddia edilmektedir. kanı Prof. Cevat Geray derneğin ilişkileri, Kıbrıs ve Ege konulalatasaray değil, Türkiye futbogörevüıden alınmıştı. Ziyları aîzmir şubesi üyelerince yapılan rı üzerindeki politikasını etkilelu için büyük bir kazanç olduvukatı Yahya Zobunoğlu aracılı yeceği görüşünü savunmakta, ğunu bilelim. Bekleyelim. KAYIP İ.D.M.M.A. lisans us araştırmalar sonucu, bu duru ğı ile Danıştay'da açtığı iptal damun ortaya çıkarıldığını belirt vasını kazanmış. ancik karar Ba Başbakanın bu nedenle böyle bir Gölge ctmeyelim. Adam başka tü giriş kartiı ıı kaybettim. miş ve bu davrarujı «usulsüzlük» karar alabileceğinı kaydetmekteihsan istemiyor. kan Paksu tarafından yerine & Hükümsuzdür. olarak rütelendinniştir. dirler. tirilmemisti. BİTTİ Hüserin RECAN Sertel ODTÜ Malcolm Allison Batı fllman gını gören görgü tanıklan olayı neden oian kışınin b:r arabaya bı nerek uzaklaştığını söylemişlerdır. Koryol'un arkadaşları. salaır ganın komando oldugunu öne sür müşlerdir. üıger taraftan bir grup komandonun okulda öğretimi sürekli olarak engellemek ıstediğinı bne süren Fatih Ticaret LAsesinin son smıf öğrencileri dün derslerden çıkarak durumu protesto etmislerdir. Bir grup komandonun Fatıh Tıcaret Lısesinin 3 B son sınıfm da erkek kız ayırımı tanımadan baskı ve saldirıiarıni sürdürmekte oldugunu bildiren öğrenciler okul müdürünü komandoların ta rafını tutmakla suçlamışlardır. Oğrencüer okuldaki diğer öğrenciler üe birlikte dersleri protesto edeceklerini duyururken okul müdürünün, «zaman komandoların zamanı, hükümet onların hükümeti» sozünü sımfta herkesin içinde söylemekten kaçınmadığı nı öne sürmüşlerdir. Ögrencileri, Shakespeare'in «Ko riolanus» adlı oyununun oynanmasına okul yönetimince izin verilmemesi nedeniyle 2 gündür boykot yapan Kadıiöv Maarif Kjlcji öğrencneri Banar:ye'den Altıy>1' k?dar bir vüriiyüş düzenlemişlerdir. Yıldaz Mühendislik Mimanik Fakültesine bağlı Acıbadem'deki Kadıköy Mühendislik Yüksek Okultı, • ıkması muhtemel olayları rtnlemek amacıyla pazartesiye kad .r kapatılmış ve polıs taralından oku1 rosaltılmıştır. SİTE rURDU Kapatılma karan üzerine ögrencilerin ölüm orucum başladıklan Site Yurdu ile ilgili bir açıklama yapan istanbul Valisi yurdun kapatılması veya boşaltılmasının söz konusu olmadığını bildirmiştir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanb'.ü Müddrlüğüne bir yazı gönderen İstanbul Valisi Namık Kemal Şentürk özetle şu açıklamayı yapmıştır: • Kurumunuza bağlı İlimiz Veznecıler (SiTe> Erkek Öğrenci Yurdu'nun kapatılması veya boşaltılması söz konusu degıidir. Bu hususta Kurum Genel Müdürlüğü ile de mutabakata var;ımıştır. Ancak yunlarda ilgili yönetmelikler hükümlerine ve TC Yasasının 537. maddesinin gereklerine titizlikle uyulması gerekmektedir. Bilgi edinilerek gereğinin buna göre ifasını ve yurtta kalan 6grencilere de duyurulmasını rica erierim.» Yargıtay (Baştarafı 1. Sarfada) Karataş'ı TRT Genel Müdürlüğüne atayan Bakanlar Kuruju karannı iptal etmesıyle doğan hukuksal durumu dikkate alarak Şaban KajatAş'ın hukuken TRT Genel Müdurü olmadığına ve bu nedenlf açılan «görevH memura hakaret» davasının »adiyen hakaret »ten ibaret olduğuna karar vermiştir. C. Savcüığı taraündan Yargıtay'a açılan bozma ıstemi davası. önreki gün Yargıtay 4. Ceza Dairesınce karara bag'.anımş ve Savcılıgm istemi reddedilerek, Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar onanmıştır. TRT SEÇİM KURULU Denktaş Dışişleri Bakanı Milli Öte yandan TRT Seçım Kurulu, CHP ile DP'nin kurum Genel Müdürü Şaban Karataş hakkındaki iddialarını görüşmek üzere bugün tekrar toplanacaktır. TRT Seçim Kurulu 18 ve 19 şubat tarihlerinde yaptığı son toplantılarda, CHP ve DP'nin başvurulannda yer alan iddia ve belgelerin incelenmesini tamamlamış ve karara esas olacak değerlendirme çalışmalarma başlamıştır. BiR KINAMA Danıştay înşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Erdinç Köksal, dün TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'a gönderdiği bir yazıda. TRT nin israrla tnşaat ^îülıenQislerı Odasıyla ilgili haberleri yayınlamadığını belirterek, «En küçük sağcı derneklere. tabela dernekIerine ilişkin safsatalara geniş yer veren kurumunuz, Türkıyenin en büyük meslek örgutüne ilişkin önemli haberleri kamu oyuna duyurmaktan kasıtlı olarak kacınmaktadır» demistir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog