Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

KARTVIZIT YOLSUZLUGU SURUYOR Deniz SOM înönü Stadı'nın kartnzat yoluzluğunu yaratanlardan Futbol 'ederasyonu îstanbul Büro Mülurü Remzi Tosyalıoğlu, yasa LLŞI kartvlzıUennı geçen hafta »ynanan maçlarda da kullannıştır. Bu arada Beden Terbıy»i îstanbul Bolge Mudürlütü'nUn •asada belirtılen sayınm çok üsünde davetıye dsgıtnğın» ilisan belgeler ortaya çokmıştır. YASA DtTOR K t 3530 sayılı Beden Terbiyesi Yaası'run 9. maddesıne gore hazıranıp 13 şubat 1971 tarüj ve 13749 ayılı Resmı Gazete'de yaymlalarak vurürluğe gıren «Musaba:a Yerlenne Serbest Gıns Yb•etmehğunın ılgılı maddeleri Limlenn kaçar adet davetıye veebıleceğıni belırlemiştır. Söz ko tusu yonetmelığın baa maddele1 ıse 21 hazıran 1976 tarıh ve 56232 sayılı Resmî Gazete'de yainlandığı şekılde değıstınlmışır. Son defişlkliklerle «Müs&b*a Yerlerine Serbest Gınş Yöıetmelığl»nin «Bir defaya alt giiş davetiyelen» beşlıklı 226 mad lesi'nln (a) bendi «llgılı bransarda Federasyon Baskanlan'nın O'şer davetiye kullanma hakkıla sahıp olduklannı» açıklamakadır. TOSTALIOGLU R4.ŞKAN MI? Söz konusu yonetmeligın llgili naddesınde belirtümesine rağnen Putbol Federasyonu Başkau'nın yanısıra Îstanbul Büro Mü lürü Remzi Tosyalıoghı'nun yasa Iışı olarak dağıttıgı kişısel kartlzıtleri beledıye memurlarmcs •aptanmıs ve zabıt tutulmuştu 3u zabıtlann kamuoyuna yansınası, olava Vahhğın el koyma>ına ragmen Tosvalıoğlu 27 2 1977 anhınde oynanan Beşıktas 3oluspor lig maçmda da bu kart rızıtlennı dagıtmıştır Remzi Tos?alıoğlu'nun Futbol Federasyonu Başkanı olmamasma rağmen daİıttığı bu kartvnzıtlerin üzerinde Musabaka Yenne Ginş Kartı» •azısının bulunrnası ve hlçbir seri mmarasjnuı oımaması komıvu laha da ilginç "bir nofctaya getdr•nıştjr. C ı ı.. « F e d e r a l Alman takımları Üzerlerinde seri numarası • Daha önceki kartvizit yololmadığı için Tosyalıoğlu'suzlugu olayına VaÜliğin e! nun bugüne dek kaç adet koymasına rağmen, Remzi davetiye dağıttığı bilinmiTosyalıoğlu, Beşiktaş Boyor. Yasa dısı uygulamada luspor lig maçında da bu resmî mühür de kullanılmış. kartvizitleri dağıttı. FUTBOL FE Başka Muotabı lar ! \l trbcr oldufcu ırjhjl /\tf ***** FİRUZA1M TEKlL ı n» Kuru un'â ha^ıt ıaın muwb«ki' ^* c tnc Tosyalıoğlu, yasa dışı kartvizitleri ni geçen hafta da kullandı FEDERASTON DAVETÎYESt Funuao TekU'in Tasal davetivesi Ancak seri numaralaruıdan gereken saMda kullanılıp kullanümadısı mufettlşlerce ortaya çıkartilacak Federal Almanva'nın unlu ekibl M Gladbach Bruges dnunde beraberlifi ZOT \«kalavarmk rovanş jçın avantsj sağlavamadı FotoğrafU Bruges'in ikiııcl golunden onceld pozısyon gönıluyor. Soldan ıtıbaren Courant. Simonsen, Klınkhammer ve Bastajan topa eftmen olma çabasında. (Radyofoto: AP •»».) ıçın tehlike çanları çahyor,, BASINININ İDDİALI T&ZIIAR1NA (Oavetıve) KARŞIN ALMAN GAZETELERİ BAYERN VE M. ROVAN$URDA ÜSTÜMLLrK GUD8ACH1H SAöUYACAKLARIKI ONE SURDUIE& Kendı kendısıne serbest giris tartı hanrlayan Tosyalıoğlu'nun DU kar*lardan kaç adet dağıttıgı a da bastırdığı bıhnmemektedır Üzerlerınde sen numarasınm ol•naması ve şu maddelenn bulun man da ilginçtır. 1 îşbu glrl? kartı verildıgi tanh için muteberdır. 2 SaUsı sureti katıyede ja s&ktır 3 Bir klşıliktır Tosyahotlu'nun «Musabaka Yerl ne Gınş Kartlan»nın on yuzılnde aynca Futbol Federasyonu'nun sembolu de konmuştur. «Serbest Giris Kartvızıtlen«nln arka yuzunde ıse daha da ılgınç bır göruntü yer atmaktadır Burada Remzi Tosyalıoğlu, «T. C. Gençlık ve Spor Bakanlıgı Beden Terbıyesı Genel Mudurluğü Futbol Federasyonu Bşk » nın resmi damgasını kullanmıs ve üzenne d© ımzasını atmıştrr Tosyalıoğlu'na bu resmı muhüru yasa dısı davetıyelerde kullanma yetkısı nı kımın verdigl ise bılmmemektedır. Soz konusu «Kartvızıt»ın arka yuzunde avnca «Inonu» VP tarıh ıle hangı kapıdan gırılecegı yazılmaktadır. Remzi TosysJıoğtu"nun yasa dısı kartvımtlerinın yanısıra Futbol Federasyonu'nun da yasada bellrtilen sayıdaki resmi davebvelenn çok ustünde davetı>e dagıttığı beledıye kontrolbrlerınoe saptanrruş ve zabıt tutulmustu. Federasyon Başkanlığı'nca dagıtılan davetıyeler uzennde seri numaraları bulunduğu için mufettişlerın yapacagı ınceleme sonunda kesm saytnın ortaya çık ması beklenmektedlr Beledıve konrrolorleri son dört ay ıçınde kı 7 karşılasmada 1929 davetıve saptamışlardır. Oysa bu rakamın 140 olması gerekrnektedır. öte yandan Putbol Pederasvonu Başkanı Füruzan Tekıl, Bulganstan mılli maçında dagıttıgı davetıyelerın sayısının kabanıt olmasını eskı mılU futbolcuları bu maça çağırmalanna bağlamış tır ^ncak ne var kı «Musabaka Yerlerine Serbest Gınş Yonet melı|ı«nın 26 maddesinın (b) paragrafı bu komıya da açıklık getırmıştır Buna gore «Beden Terbıyesı Genel Müdürlüğü ve Federasyonlar tarafından düzenlenen her turlü musabaka ve gosterıler ıçın bır defaya aıt davetı ve her defasında ılgılı Federasjon tarafından tekhfte bulunulması ve onay alınması şartı ıle ılgıli Federasyon tarafından düzenlenır Bunlann mıktan kapa lı spor saıonları ıçın 100, açık olanlar ıçın 200 adeti geçemez » denılmıştır Oysa Turkıye Bulganstan mılh maçı ıçın Beden Terbıyesı Genel Müdurlugü'nden herhangı bır onay alınmadığı gıbi dağıtılan davetıyelertn savısı 200 degıl 574 adet olmuştur Bun ların 324M K 1 32 sı L kart 22 sı L şeref, 11 ı F, 15 ı D 1, 85 ı Ml M2 ve 85'ı N açık trıbunlerın ae kullanılmıştır Yasava rağmen K 1 kapısından 324 eskı mılh fut bolrjja davetıye venlmı» ancak 250 davetıyenın kımlere dagı'ıldıgı anlaşılamamıştır I Hollanda yayın organları ise Feyenoord'un kendi sahasında Bel çika'nın R. W. Molenbeek takımını yenemeyişine değinerek, «Hollandalı futbolcular Belçika futbolunun hizmetinde» sekünde başlık attılar BERLtN, (Rıaı TAŞOL bndlrivor) Avnrpa Kapalan çeyrek fınal mucadelesi ılk maçları sonunria. Belçıkalılar Avrupa'nın en guçİJ esıbl oldjklannı one sürerek Federal Alman takımları ıçn tehlıke çanlarının çaldığını öelırtiııslerd r Federal AİTianva basını ise takımlanrm aı dıgı sonuçlan başaruı bıçunde vonımlamış ve rovapftan ümıtlı olduklarıııa değınmışlerdar BELÇtK\LILAR AGlR BASTI Kupalardakı 12 maçta 25 gol a'ılırKen Bel çıka tacımları kendı sahalarında bır galıbıvet, deplasmanda ıse ıkı beraberhk almışlardır Federal Almanlar ıse ıçerde bır galıbıyet bır beraber1 A dışarda bır beraberLk, bır yenılgı almışlar aır A L M \ \ U R ÜMÎTLÎ Bıld gazetesi Bayern Mümh'in Dınamo Kiev karş sırda aldıgı tek gollü galıbıyetı ıkı yonden degerlendınruş ve «Sovyetler Bırlığı'nde Kiş tatıli oİTiasına ragmon Kıev çok ıjn hazırlanmış bır ek'p olarak karşımıza çıktı Hoeness'ın kotü bır gununde olrrası ıse ovımumuzu etkıledı Hoeness ılk yarıda orJndan çıkartılsaydı en az 20 kara seklinde yorüm yapmıstır. «M. GLADBACH'IV BERABERLİK ALMASI B4ŞARIDIR» Avnı gazete Monchengladbacn m kendi sahasmda Bruges ıle berabere kalışım da başarı olarak rutelemış va Bruges'in Avrupanın sayılı takımlarından bırı oldugunu behrtmıştır. BELÇİK.%, AVRUPA FUTBOLUNUN \ENI DEVÎ Belçika, Avrupa futbolunun yenl devi olarak; kabul edılmeste, spor dunyasında. Boyle düşünenler haksız sayıunaz. Bu küçuk ülke, 197677 Avrupa Kupalarında, başan sahasında tüm ulkelerı gende bırakmış durumda. Bunun en taze belgesı, çarşamba gecesı, ılcsı dış ve bıri içto mücadele eden Belçıka takunınm 1 >engı ve 2 beraberlfK alması Belçıka'nın çeyrek fınaldekı her uç temsılCiSi. FC. Bruges, Anderlecht ve RW. Molenbeek ın, bu yülu kupalarda hıç yenılmemelerı onlann başansını bır kat daha degerlendirmekte. FİNAL KAPISDfl ARALAYANLAR Avrupa Şampıvon Kulüpler Kupası'nda Dınamo Dresden ve F C Bruges, Avrupa Kupa Galiplerı Kupasında Anderlecht, Atletico Madrıd, Ozcan Arkoç un takımı Kamburg ve Napoll, U E.F.A. Kupası'nda da Oueens Park Rangers, Juventus ıle R W Molenbeek, yarı fınal kapısmı aralamış durumda. ERHAV, S\KATLIĞI NEDENtYLE 12 DAKİKA OYNAYABİLDİ Takımının oyunundan memnun, fakat aldığı sonuçtan hoşnut goninmeyen Bayem Münıch Antrenoru Cramer, daha önce resmen açıklamasıoa rağmen, Türk futbolcu Erhan Önal'a takımda yer vermeyışımn nedenı olarak saitatiıgınm geçmemesını gosterr.iştır. Maçın son 12 dakikasında, Welso ıle ovuna gıren Erhan, vasat bır futbol gbstertnıştır Belçıka basını, çejTek fmahn ük maçlannda takımlarının başansını ovmekte. Le Soır gazetesi, «tç kjpada da şampıyonluk şansına sahıbız» devımmı kulıanmıştır Yayın organlan, Avrupa Kupa Gahplerı Kupası'nda mucadele etmesıne ragmen, Anderlecht'ı, Avrupa ve Dünyanın 1 numaralı taKımı olarak gos'ennekte. Geçen yıl, Avrupa Kupa Gahplerı Kupası ve Saper Kupası'nı kazanan Anderlecht'm, 197677 dekı kupalarda mücadele eden 128 ekır) ıçmde tüm maçlanru kazanan tek takım oldugunu belırtmekte. Hollanda yavın organlan ıse, ayakta kalan tek temsücılerl Feyenoord'an, kendl sahasında R.W. Molenbeek'i yenemejTşıne değınmekte ve «HoUandalı yıldızlar artık Belçıka futbolunun hızmetinde» demektedirler. emriyle tutuklandı Mumh Olımpıyat oyunlajınm İ00 metre engelhde altın madalyalı sporcusu Ugandalı Akil Bua, tutuklanarak Kampala'dakı ceza Bvıne konmuştur. Uganda emnıyet orgutunde onemlı bir gorev de olan Akıı Bua'nın tutuklanrnasmın nedeni hakkında herhan gı bir açıklama yapılmamakla beraber İdi Amın'ın ozel emriyle tutuklandığı beUrtılmektedır Son tutuklamalarda Akıı Bua'dan başka emnıyet orgutunde çalışan ve Uganda ulusal takjmında oynajan 3 futbolcu da cezaevıne konmuştur özel Ugandalı atlet Akii Bua, İdi Amin'in 1 lhu »:"* v»f» »tnlött ı r " > MALCOLM ALLİSON ANLATIYOR mak gerek kl, oncelikle raklpler ROI atamasınlar. Bunu ssgladıktan sonra, Doğu Almanva'nın bejın futbolcusunu iyi kontrol etmek gerek. O zaman Almanlar maglup edilebılir. Avusturv a ıle de berabere kalınabiUr. O halde sistem sizi koruyacak. forvetlennız de bır ıki kere rakıp defansı maglup edebılecek şekılde belırlenmeb. Bunu belırleyınce, soru şu şekli alı>or? Nasıl ovnayalım, hangı futbolcularla" O zaman futbolcularla çalışmava başlamak gerek. Bır arava getırmek ve her hafta bir maç japtınnak. S Her hafta mı? A Evet. Doğu Almanya'dan döner donmez başlamahvdınız aslında buna. Ingiltere'de de aynı sorun \ar. Don Revne ne japacağını bilmiyor. Kaybediyor. Gazeteler «Şu tutbolcu oynamalıydı» diyorlar, ertesi maç onu oynatıjor. Onu al, bunu al, dıvorlar alıyor. Çünku ortada ne takım var, ne plan, ne sistem. Bovle olunca Mıllı Takunda ne komunikasvon oluvor, ne devamlıhk. Devamlüık çok onemll. Bir futbolcu topu Stop ederken, yanınd»kin<n ne vaptığmı bilemezse, takım olmaac, devamlıhk olmaz. Pas venrken, arkadaşınm hanr oldugunu bllmeli. Takım bu. Futbolcu bu. Seyiıciden farkı da bu. Seyirci topu izler. Pas gıdınce, otekl ovuncunun boşta olduğıınu farkeder. O>sa lutbolcu, daha Snceden ötekimn boşa gıdecegini bilmelidir Oteki de ora\a gitmesi gerektiğini. pasın oraya atılacağını bilmelidir. Bu futbolu basitleştinr. Turkiye'd bunu anlamıyorlar. Basit oynamak, kolay oynamak akılbnın, dehânın işidir. Akıllı olmak, basite indlrgemek demektır. Basit olmak akıllı olmaktır. Çocuk topla ovnarken, ona sahip olmak ister. Gelışmış bır bevin ıse, takmun topa sahıp ohnasım duşünfir. Bu da basıt oyunla olur. S Sız Türk takımının başında olsaydımz, Arjantın şansı mıı ne olurdu? A Once bir takım kurardım. Siz hiç takım kurmadınız. Tıpkı lngiltere'nin yaptığı gibi maçtan önce bazı kişilen bir araya toplayıp, MUIî Takım dive sahava çıkanyorsunuz. Bir takım kurar, onlara her hafta bır maç yaptmrdnn. Sanınm bu takımı da, öteki Alman msçma vetiştirirdhn. Çünku takım kurmağa yeterü malzemenız var. S Galatasarav'a dönelim. Bir sezon daha kalıcak mısınız? Kalırsanız, transfer politikanıı ne olacak? A İlk soru kalacak mıyım? Bu bay Bevazıt'a bağlı. Bır anlaşmava vanrsak, ki sanınm varacagız, kalınm. Turkiye'den memnunum. Ben onurlu kişıler| çok severim. Turkiye'de bovlesı çok. Futbolculan, beni sık sık hd\al kınklığma uğrattıkiarı, kırdıklan halde çok seviyorum. Bazen hakemlere çok (Devamı 9. Sayfada) ,ı.ın 2 1 Sa.llı »ureı B I R lıv'.ıll ı TOSYALIOGLC'NFN D4\rETtYESt Yasa dışı davethe ya da kartviritl«?r. tzerlerinde seri numarası olmadıfi için bueune dek kaç adet kullanüdığı bılin miyor. Buro Muduru olmasına rağmen, Başkana verilen vetkıyi ve muhurü nasıl kullandıpı da araştırıh; or. 2. Amatör Futbol Ligi'nde geçen hafta 86 gol atıldı Fehmi ÖZGULER Îstanbul 2 Amator Futbol Lıglnın 6 haftası olaylı bıçımde kapandı Alıbeykoy Stadmda oynanan Cerranpaça I Ü S K maçında Cerrahpasalı Huseyın'm orta hakem Vecdı Parmaksız oplı nu yumruklaması spor adına hıç de hoş karşılanmayan bır hareket oldu 86 golun atıldığı karşılaşmalarda î$ tanbulspor lıgm en fazla gol yıyen ekibı B. Boronkay ı 51 yenerek naftamn en pazar) Akgun (U Soğanlık), Ataman ıSıhvrı), Abdullah (Haydarspor), Sınan <K Ayasofya) A. Osman (K Pazar), Eulent (Sakarya), Orhan ( Î U S K i Mustafa (Sılıvrı) Selım (Altınyıldız>, Nafer (U Soğanlık) (D) GRUBlh Haftanın Takımı YeşıldıreK Haftanin Hakemı Cumhur Demır Haftanın Karması Derya (Yeşıldı TÜRKİYE BAYANLAR VOLEYBOL BiRiNCiüOi BUGÜN BAŞLIYOR Turkıve Bayanlar Voleybol Bırmcıhgı bugun îstanbul Bağlarbaşı Spor Salonunda japılacak karşüaşmalarla başlayacaktır. Sampıjonava Eczacıbaşı, Galatasaray, Kolej, Muikıye, Yeşüyurt ve Baiıkesır Federasyon Karması bajan takımlan katılacaklardır Uç gun surecek olan sampıyonada bjgun şu karşılasmalar yaptfacak'ır 10 00 Eczacıbaşı Bahkesır Fed K 11 f)0 Galatasarav ~ Yeşılyurt 12 00 Koleı Mulkıye 18 00 Eczacıbaşı Yeşılyurt 19 00 Mulkne Bahkesır Fed K 20 00 Galatasarav Kolej ^ f^ (C) Grubunun iddialı takımı Knçükpazar, Sakar>a onund« bir puan kavbettı. Fotoğrafta, Küçukmzar takımı bır maç onceslnde. farklı galıbıyetmı aldı Geçtığımız baftanm başarılılan şoyle oldu(A) GRUBL: Haftanın Takımı Adalar Haftanın Hakemı Emın Tuncalı Haftanın Karması Huseyıu (Adalar) Fıkn (K Gümruk). Enver (Ist Spor), Hüseyın (Levent), Cemal (Fethiye) Hakkı (Langa), Umıt flst Spor), Rıdvan (Adalar) Tamer (Isk. Paşa). Mustafa 1 (Beylerbeyı\ Nejat (Mıınarsınan; <B) GRIBU. Haftanın Takımı Altınay Haftanm Hakemı. Necmettın Çakan Haftanın Karması Şaban (S Kulespor) Ahmet (Beykoz), Abdullah (Al tınay), Mıthat (Çatalca), Tamer (Çatalca> Evüp (Altınay), Lutfu ıŞışll), Semıh (tstiklâl) Salıh (S Kulespor) Cmıt COmekspor), Sezai (îstıklâl) (C) GRUBU: Haftanın Takımr U Soğanlık Haftanın Hakemr Fıkret Kızalkapçı rek) Nedız (Gokspor), Mehme* (D Şafaka), Havri (Özfatıhı, Zafer (KJI Paşa) Oğuz ı Vlemdar), Ahmet fA.lem dar), Numan (Sarıyer) Kemal (Yeşn dırek), Melıh ıŞehremmJ Bajsal (GOK spor) (E) GRLBU Haftanın Takımı Vardar Haftanın Hakeml Bedehat Cprrah oflj Haftanın Karması Yılmaz fVardar) Ergun (Vefa), Ilhan (Kurtuîuş), Vedat (Selımıye), Mujdat (Tepebaşı) Al tan (Çınarspor), Turgut 'Bozsurt), Is maıl (Tarabya) Nefı (Vardar). Şamıl (Selım.je), Vahıt (Vefa) (F) GRUBU: Haftanın Takımı P T T Haftsıın Hakemı Alı Çolak Haftanın Karması Sulejman (Has koy) Emın (K Burnu) Huaeyın <Us KUdar), Ali ( P T T ) , K Hasan (Emın onu) K. Bekır (Haskoy), A Osman ( P T T ) Şaban (Şıle) Özkan (HasK f y)' S GalatasaraVın, Türk futbolunun en buvuk eksı^ı ne sixce? Yazan : A Fundernental \ani bir Hıncal ULUÇ futbolcuda olması gereken temel futbol biİBİleri. Topa nasıl vurulur nasıl surıılur, şut, pa«, du, sor» dedl Halâ ıstedıgım stop nasıl vapüır'* Bunun çoıü basıt ovunu ovTiamıjnr. Rısklı mu oncelikle tesıs Antrenman şevler vapnor. Belkı seyırcı ovverı Öçrenıme ^ardımcı temel le ıster sanıvor. Gokmen çeldı Simde 88 talovdu. Ona asçan aietlcr. Geçenlerde Gokmen ja sekız kılo vermesimn onemını nıma geltiı «Sor» dedı, «tlO vıl dır Galatasarav'da oynu\orum. anlattım Zavıfladı. Sonra ovun Bunu bana kımse ögreünemis taktiğım değıştırdım. Iki sanvra tı •» Ogrettığım, çok koçuk, ç<jk for kovdum. Orta sahadan iVj basıt birşevdı, ov«a. Gokmen e adamı, hucumlarda kanada sur dum. Bo^lece Gokmen in vukü pek çok şev öçretmeğe çabşı vorum Futbolculara oçretılecek azaldı, ama görevi arttı. Şimdı çok v?> >ar Doğru>Ti ögretmek hem gol atnor, henı de, rakıp olarak, onlan perpk Bazan oğretmen, öğrenci defanvm hedefl ie çore çok ılerde oluvor O Ptrafında toplavıp ikinci santra bence kotü öğretmendır Çunku fora boşluk hazıriıvor. Daha da komunikasvon kııramıvor Ko ıvı o\nuvor artık nıunikasvon, dediğini anlatabilS Turkiye'de akttel bir komektir. Sıze «Ekmek» yazmağı nu var. Yabancı antrenor. Gorüoçretmekle gorcvll olabilirim sdnüz ne"1 örneğhı bır \abancı, Dunvaıun en buvnk profesörle Inçilız fntboluna iaydah olabilir nnden biri de olabüirim. Am» «ize «Ekmek» vazdıranuyorsaın, ben kötu OEretmenimdir. Bu ışi ^aptıran bır İlknkttl hocası da, i\ı oeretmcndir Türkive InsanlaTI arasında gorduğum en buvuk eksıklık bu Komunikasron vok. Durmadan konusuyorlar, durmadan bırşevler sovluvorlar, ama kımse dınlemiyor. Bakmıyor, Uçılenjnlyor. Soyunma odafinda konusuvnrum Bakıyorum Fatih başkası ile konuşuyor. Lç tanesi tavalete gırmis, bllivoruın kı, koşedeki dört tanro beni dinlemıvor bile lste komunlkas vonsuzluk bu. Turldye'de bu soTun inamlmaz seviyede TuTkiye de kımse anlaşmak için konuşmuyor. Bu sadece futbolda deffll, her sahanızda böyle. Herkes konuşmak için konuşuvor. Futbol takıraında anlaşma, hepsinden önemlı Çünku oolar tek tek ovuncular deçıller. Bir takım dırlar Turkıve'de antrenöriuğii meslek olarak seçsem, boks, tenıs çures antrenorü olmak ıs terdım Çunku bir kişi ıle »nlasmak daha kola>. Turkiye'de futbolcu topa nasıl vurulur, stop ve pas nedir bilmiyor,, Harun Akkaya ve Savas ^gaoğln Atina muhabirimiz Antonl Gdondeill ile.» Şeref Teymen Kayak Federasyonu Başkanlığma vekaleten atandı ANKAR4, (Pertev ATVSAÎ bıldınvor) Kaya^c Federasvoru Başkanlığma vekaleten Şeref Tevmen getırılmıştır Beden Terbıyesı Genel Mudurlugu Tesı^leı Daıresı telesıyej uzrnanı Teymen ve»n Feaerasvon Başkanı atamncaya kadar bu goreve vekâlet edecektlr Yem Federasyon Kurulu oluştumluncaya kadar gorevde kala cagını belırten Te"men sunlan so}lemıştır «Kavak sezonunun tam oıtasında Federasyon Bas kar Denır Ataş ın gorev den * lınması falıvetlere bujuk sekte vuracaKtı Yer karul oluşuncava kadar kayak sporunun aksa maması ıçm goreve getınld'm Önumüzde Turkıve bırıncıl gı \ar Bu organızasjonu en lyı şe Ama onbir Idşi ile anlaşmak, onların bırbirleri ile anlaşmasını saglamak, en buvük sorun Futbolun temelını, fundementa A Onemlı olan m ogretmen lını ogretmek jruç defü. Yapılabiür. kolav vapüabılir. Herhan dır. İyi ogreten. Inçıltere'de hıç gi bır antrenor yapabilır bunu. >abancı olmadı bugune dek. AAma Turk antrenörler bunu an n u şimdi Arsenal bir Yugoslavlamıvor. Oitretmelen gerektıçını ın peşınde. Bana gore en iyi hoanlamıyorlar «Bu profes\onel calar, Hollanda'dan çıkıvor. lnbır futbolcu. Bilmem kaç >uzbın gütere'dekı antrenör seminerlıra verdık aldık. O halde bilme lerınde dunvanın en iyi antrenör sı gerek» dıvorlar. Bılriığım ka lerını çorujonım, her yü. Ama Hollandaüiar kadar ıvisınl gorbul edıvorlar Ama adam bihni medim Antrenorun. öpretmerıin, jor. Bilmedığı için de olmuyor ögrenmenın sınırlan olmaz, S Ya biz" A Ben oğretmefe çalışıvo olamaz & Turk Mılü Takımının ant nım. îşte Fatih. Futbolu en çok bılen o sıze gore. Ovsa en basıt renorluğunu yapar mıvdınıı, Galatasarav ile şevi bılmnor. Öğretmeğe çalışı teklıf edilse \orum «Fatih» dıvorum. «Pas birbkte milli takımı da vonetevermeçı oçrennıedıkçe, iyi bır bihr mijdiniz? futbolcu asla olamazsm İyi futA Pir zorlnğu olmazdı bubolcu olmak için, topu, kolav, nun. lapardım tabiî. basit şeküde ılerı geçirme^i öf;S Şu anda Dunya Kupası renmelısın Basit ovnamahsın. İçin çoreve gelseniz, planınız ne Basit. Basıt Çok basit «Her olurdu" maçta bovle bağınvorum ona. A Planım mı'. Once hedtfEtraf ne der diye duşunmeden. lere bakalım En öneınli ild Yava? vavaş oğTenivor. Geçen maç, \ ıvana'da Avusturya, İzlerde bana «Ilk oğrendığim In mir'de Doğu Almanya ile. Bu gilızce kelim« «SünpleBasıt» ol ikl maçta oyle bir sistem bul Atina'da düzenlenen Uluslararası Halter YarışmalarTna tek başına katılan Harun Akkaya 4. oldu ATİN'A, (Antoai GDONDELLİ bıldlriyor) Atına da düzenlenen Uluslararası Halter Yar.şmalanna katılan Harun Aksaya dorduncu olmuştur. Karşılaşmalara, Bulgarıstan, Sovyetler Bırlığı, Polonya, Macarıstan, Fransa, Portekız, Danımar ka, Ispanya, Israıl ve 'iunanıı haltercıler katıl mışlardır. Turkıjeyı, >alnız Harun Akkaj'a temsıl etmıştır. 7D kıloda yarışan Harun Akka.»a koparmada 115, sılkmede de loO kllo kaldırmıştır. Bu sıklette bınncılığı Olımpıjat sampıyonu Bulgar Lıpovanskı, ıkıncılığı Fransız Savını, uçünculugü Polonyalı Vasofskı alırken, Akkaya nın anündan beşıncı lığı Sovyet Vardanyan ve altuıcılıgı da Lagotodoros kazanmıştır. Dunvanın unlü haltercısı Aleksıyev' n «Rakıpsızım» dıjerek jarışmaması seyırcıler tarafından protesto edılmıştır «PROGRAML1 VE ÇOK ÇAUŞJMAK LAZDI» Bu arada ünlu haltercı Aleks^yev, Cumhurı vet muhabnmn sorularmı yarıtlamış ve «Her sporda ı>ı netıce almak ıçın tereddütsuz, prosramlı ve çok çalısmaıc lozımdır. demıştır Harun Afckava ıse Bulgar ve Polonyalı rakıpleri arasında aldığı dorduncülukten hcşnut ve amacının dah \ Ht
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog