Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ŞL!11İI!IIIIIII!IIIIIIIIIII!!!I!I1III!I!III!IİI!I!İ1!II]|]!!!1IIII!I!II!I1II|[!İII!!!İIIIİIIH G RÜŞTÜ ERİMEZ TATTNLABl ÇAGDA? unun itapîarı Nallttjct ekonomik^ypmmlar Dr öztm Akguç'un 1977 MALİ YILI BUTÇESÎ Kemal Kurdaş vn 1977 YILI BAŞIND4 TtRKlYE EKONOMtSÎ Sermave Pivasası jle ılgüı genış haberler \e dığer seçkın kalemlerın jazılanyla çıktı Odemeli Istek \dresı P K 769 Karakoy Avllk 12 5 TL. Yıllık 150 YL bankave cem yayınevi Baskılınnın toplamı yarım mıiyona ulijan (MB Muşavır Hesap Uzmanı) VERGı HUKUKU VE OZEL HUKUK AÇISINDAN HAIİMJHUS Şirketlerde Kâr Dağıtımı ve Yedek Akçeler GenışletUmlş ve 2 BiSI Azra Erhat Pijraa. ea Lira ÎSTEME AURESt YAYLVLAKJ Halkevi Sokak 39/41, Cağaloflu / İST. BEHRYILDIZ demir bebek 101ın çocukoyHtüsS.2rka(U;kıapbr 1 0 lint 'in yenı kıuptarı Ç A C D A Ş YAYINLARI Prof Nıyazl Berkes'ın jenı kıtabını sucar. SANAT DERGİSİ 30. ölüm yılddnümünde^ : Arukat EHat en son nyle Izahlı Notlu lçtihatb VERGı KESıNTıSı YE KÂR DAĞITIMINA AıT VERGı VE MUHASEBE PROBLEMLERı 465 sahıfe, cıltlı . 150 ASTâ MEKTUPIARI Doğu ülkelenrden ızlenımlerı, gdzlem'.en şaşarak, ibretle okmacaksımz Rvatı 23 Llra ÇAĞD4S YAYINLAEI Halkevi Sok 31 '41, Ve otcki kıtaplvının yeni basımUnnı sunar HUKUK USUlO MUHAKEMElEBi KAMUHÜ sayla ltUcs cütll 300 TL. tsteme Kooya Sok. 34/18 ANKAKA 1268 CEMAL NADİR Günumüz karfkatür ustalanna onculuk eden, çağdaş karUatur sana'ırnızın onculerlnden Cemal Nadîr eserterınden omeklerle tanıtılıyor. • YUSUF FRANKO PAŞA Bzde ÎP< karkaturu Du unm3,a r ı 11k T(JK Kankaturcüsü (RenK ı yapıt a r ı/ia) ALAİN RESNAİS Urlü yö~etmer>. son fılmı "Proı/ıdence' ıle neyı d e ^ GÜRER AYKAL Scn yıUarın başanlı orkesrra yoneimenl ıle yapılan dır konuşrra JOHN STEİNBECK Yaşamm iç nden doğmuş, yaşam doçrmayan Dır yaza r HALKEVLERİ 45 YAŞINDA Genel Başkan A Yıîdız, Sanat Degısı n n sorularını yaiıtladı TÜRKHALKEDEBlYATIveFOLKlOR Halk oyunlarımız ve ei sanatlarımız Haftantn Yazısı'nı SADUN TANJU yazdı * 221 sayısı çıktı 44sayfa500Kuruş j GENEL DAGITIM VE OOEMElı ıSTEME ADRESı ı Yenı Unıversıte Kıtabevı Ankara cd 80 Ist ı îstanbul Üniversıte Kıtabevı Dıvanyolu cd tst Büştu Enmez M B Müşavir Hesap Uzmanı Karakoy / îst. r an koro vogon reşo olmon ekmeği 6 t»SIITl . 9 bıtıtn lOfira 6 bısım ISSra 9 buım . 101ın 5 buun 101ın KABATAŞ LİSESİ FIZIK OĞRETMENİ CEMİL FENMAN'IN iJ^VE v« DEĞIŞIKLIKLERI ILE ...VE İSTE • Köln Davası EAVUTGÜNEY'İN I3BÖLÜM REDHOUSE ELSÖZLÜĞÜ Üzerine Açıklamalar UZ Sajta, ZM TL. îsteme adresl ANA Yavmlan, Babıali Cad PAK Han, No 16 Cağaloğlu Ist (Kıtapçılara "n 25 ındırımlı gonderüır 2 kıtaba ısteyen karşılığmda posta pulu gondermelen rıca olunur Dafıtım. Îstanbul \nkara, Izraır GEDA ÇÖZUMLÜ FİZÎK PROBLEMLERİ UN!VERS(TEI£REGIR1S TEST SORLJ veCEVAPLARIYLAYENOEN DUZEMENtt SATBYtRI Ce'tut Marbac* KeO S'ı NufUBS taüM 223*5436729 ARANILAN sohipsizler 5 bisım .horron 10 r» 4 beyoztürkü 10 lın 5 bajım evlilik şirketi 10 lı» dünyodan bir Zbuım atlıgeçti 10 Sr» lOlıra . PROF DR SEIÂHATTİN ERTUKITim ESERIİRı • Egitımde Program Gelıştırme • Dıktacı Tutum ve Demokrasl • Gonlumce • Tecelli GÜL YAYINEVt ANAUIIN, BABAIARIN, ÇOCUKURIM, «EN(l»IN KİTABI • REDHOUSE ELSOZLÜGÜ INilllZCE TURKÇETURKÇEINGILIZCE OBTA \ t LISE Og »ncılet c ı cok t»i dal bu joz uk • 618 Slyi» rib» adatjozcuk insan posası Üd 2.bwm 10lır» TAYINUJH # • Bu Çocuğa Sahlp Olun • Bu Gence Sahıp Çıkın Yazan GÜL MAVİ ve KARA 14 yazı efclenmıs veıv baslusr TaJcuıda çiKiyor. Fıyatı 25 lır» tsteme Adresl Çağdaş Yayırüan Haı'ıev» Sokak 39/41 Cagalojlu îstanhul Sabahattin EVÜBOÛLU Salim S«TCI REDHOUSE WHNEVt YAYINEVÎ DÜNYA KUPASI TARİHİ • • % MAÇLAR GOLLER GOLJ^ERE ATANLAB • • İLGINÇ NOTLAR VK FOTOĞRAFLARLA 1930 T>AN 1974E 10 KUPANIN ÖYKÜSU Odemeli isteme. P K 606 Sirkecı İstanbu] • • e • Y^TNLARI 73. • ^.ı Eğitim Dizisi Brosurleri SAYI ÇIKTI AYDIKLIKTN TEZLER1 Savaş ve Yvtrt SaTunınası TOPRAK Devnnü Mılli Mesele •\o 1, No 2 No 3 (lenlden Basıldı) \To 4 Kapıtalızm Nedır' / 3 (Yeni Çıktı) No 5 Kaoıtalısr Toplumda Sınıf Mucadelesı (Toplatüdı) No 6 Emperjalızm Nedir"* (Yeni Çıktı) tsteme 4dresı Başmıısahip Sok. 10 / 11 Cağaloğlu îstanbul Başvazı «Proleter De\nmcılenn Tdeolojik Bırlıği ıçin Tartışma Toplanhlan.» •.<•• • • . okul çagındaki yavrunuzun başarısına destekolun ÜNİVERSİTELERARASI SEÇME SINAV1NA HA2IRLANMAKJÇİN BORA GÖZEN : «Oportunizmi Aktif tdeolojlk ve Dofru DeTrimci Pratiklo Yıkalnn» MAO ZEDLXG «On Buynk îlısln Üzenne » "MODERNKIASİK^ ^Lt HAYDAR 1ILDIRIM : «Butün Proleter Devrimct Arkadaşlan AYDIMJK'ın Bayragı Altında Toplanmaya Çatınyormn.» Gen Dağıtım TÜR DA. PK 242 Aksaray ÎST Yazışma Adr %ıtı 50TL. meme adrederi: kale derunesı>5ihhıyc/ankare gul ya> ınoı^dem yavuz sokak no 11 kızılay/ankan ŞİMDİ TAKSİTIİ SATIUYOR OKULVE EV ANSİKLOPEDİSİ MihriBeiü Devrimci Hareketimizin Eleştirisi (19611971J ÇAGDAŞ ıAıLNLARı Sanat Tarihimizin Sorunları Prot. KUBAN Anadoluya n sanat varlıgımıza bıUra açısından Dataş ar. Flyaü: 15 Un Burhan Oğuz Türkiye Halkının Teknikleri müesseseleri jnanc ve âdetleri Türkiye'nın kültürel envanteri 950 sayfa, 350 lıra Genel dağıtım: Batet Bılıyoruz . oğrenım çağındakı yavrunuz herşeyı soruyor, herşeyı oğrenmek, herşeyın nedenını bılmek ıstıyor Gene biliyoruz onun her sorusuna doğru,ozlu cevap'ar verebılmek mumkun değıl her zaman Renklı Resımlı Bılgı yı tavsıye edıyoruz, bu nedenle Yavrunuzun ders ıçı. ders dışı tum sorularının en ozlu, en anlaşıhr cevapları Renklı Resımlı Bılgı cıltlerının ıçınde . Ona araştırma, bılgısını ve goruşunu genışletme olanağı verecek sınıfta sıvrılmesını sağlıyacak bu ansıklopedı ıle desterc olun . O da sız de onun başanlarından gurur duyacaksınız . io ckr+2 cm timvstyk YAiTNLARI isteme Adresl. ÇAĞDAŞ YAYINLABJ Halken Sokak 10 Ml CaSaloğ lu ÎSTANBUL ÇIKTI 20 TL. ödeme şeklf 250 TL. Peşın 150 TL Ayda Tamamı 2.200 TL. j Butiın kıtapçılarda § P«şın 20C0 TL'ya 1 satılmaktadır DA6ITIM ISIAN&Ul ANKARA IZMIK VE TAJRA DAGITIMI G E D A Ç A G DA Ş rAIINTARI u LEBff deyince LEBLEBİ iki hatıraı üçşahsiyet ÜNLÜ YAZAE ve TARİHÇÎ AHMET RAStM Bu yapıtında Abdül hamıt nîstıbdadıunı belgelere dayanarai: dıle getıriyor. "LOCK^deyince, RÜŞVET! Her ayı LOCKHfcED rtşvet haberlenyle dolu «eçen 1976yı REŞJT AŞÇIOCLU espnb kalemiyle o cykuler eMaiter 15 tt BOGALARIN OLJUMU ÇIPLAK 20 tL 2trasım nEvzfliifsnııı Taksitli talep için roüracaat HALK EL SANATLARI VE NEŞRİYAT A.Ş Cağaloğlu Molla fenarı Sokak No SANTRAL Tel 27 6 1 1 O ( 3 H a t ) ANKARA ( Büro ) Mıthatpaşa Bulvarı 21/A Tel 17 99 46 IZMİR (BOro) Bırıncı Beyler No 22 Tel 132 639 ADANA (Büro) Inonu Cad ( Set Sıneması yanı) Tel 1 1 347 Dağıtım BATEŞ İSTANBUL VE TAŞRA » T JK£/MDİ ULU5LARARASI RÜSVETı YILI ilân etti. Tahuan sallanoıran, koltuklan devıren LOCKHEED ruşvet olayının aynntüannı fotoğraflan, kankaturienyle bu kıtapta bulacaksuuz. TÜRKiYE'DEKİ AMERiKA 15 tL 2 basım ALAMANYA BEYLERi, PORTEKiZ'iN BAHÇELERi KÖPRÜBAŞ!. ^Tİer 10 tl 2 bas m şjrter jOtL r 1 fl 5 tsteme Adresl: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Halkevi Sok. 39/41, Cağaloğlu / îstanbul FIATI 15'TL. DAĞITIM: GEDA AK YEŞiL KAVAK AGAÇLARI, UÇÜIMCU BiR DUNYA r n s tunjs czıry' \ bic.n g^zı anılan 15tl hsberleşı e Ddbıibck2/i0alturticiKkaisısiı st ilıınınııııııııııııı:ııııııııııııiiiıııııııııi!M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog