Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

nkara, 3 CMuhabiri mahsusadan) Himayei Etfal Cemi"nin (1) «Çocuk Sarayı» namı Llen yeni blnasmın resmi küı (Z> bugün saat on buçukta lak bir surette icra edılmişKüşad merasiminde Başvekil ıet Paşa, vefcUlerden Recep, nil. îhsan, Sabri, Mustala, lülhalik beylerle Amiral Brigve refikası, Amavuttuk ve ;an sefirleri, bir çok mebusve daha diğer mumtaz ze(3> hazır bulunmuşlardır. Evı Himayei Etfal Cemiyeti RsKırklareli mebusu Fuat bey ieki nutku irat etmiştir (4): Vatanımızın bânisi <5> ve cs'etimizln hâmlsi (6) Reisicumu m u z Gazi Paşa hazretlerinin metli himayeleri (6>, muhteı hükümetimizin ve âlicenap, niyetli halkırmzın ve Amerika' â vatandaşlanmızın müzaheve muavenetleri (7) eseri oÇocuk Sarayında sizleri sedamak şerefine nail olduguroı cidden bahtiyanm. ümayei Etfal Cemljetl. evı şübedânın (8) ve diger vayavnılanmn hayat ve sıhhatnl temine matuf 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 4,3.1927 (OCUK UBAYI takviye ve tevsie <9) gayret etmiştir. îlk günü içtima mahallindeki zevatın verdiklert yirmi lira ile mesaisine başlarms olan merkezi umumu flO">, bes sene sarfında 557.124 lira cem'ine muvaîfak olmuştur. Bu meblâğdan yüz altmış dokuz bin lira sarfiyle su üç bina vticude getirilmiş, iktsi elll bin lira mukabilinde ıki sene için kiraya veriimiş, yeni seneye muhterem hükümetimizjn bütçeye koydugu 33 bin lira ile 185 bin lira mevcutla girilmiştir. Bugün cemiyetimizin merkez çubeleri dahilde 305, vatan haricinde 34' tUr. Bu suretl» bir cihetten fakir ve muhtaç valideler, Anne Koruma Birligi tarafından rrazharı muavenet (11 > olacak, bir taraften da bu validelerin yavrulannı koruyaeaktır.. DUVAR tLÂNLARI ÎNHtSARI Dııvar ilânları tarifesi hazırlandı ve tasdik için Emanet Encümenine (12) sevk edıldi. 63 • 95 sar'in.etre ebadında oîan duvar Uânlannda 500 îd°dine kadar beherinden 6 kuruş, 500'den îazla için tanesinden 5 kuruş inhisar resmi alınacaktır. Cesametlerl (13i bu hadden fazla oian duvar ilânlarında 500'e kadar behertnden 10, 500'den fazlası ıçin tanesirmen 8 mınıs restm a n a s \ caktır. ', SÖZLÜK (1) Himayei Etfal Cemiyeti: butrünkü Çocuk Eslrgeme Kurumu. (t> resrnı küşad: açıns törani. <3) milmtaz zevat: seçkin kişiler. (4) âtîdeki nutku irat etmiştir: asagıdaki söylevi vermiştir. (5) bânî: kurueu, yapıcı. (S) hâmî: koruyan, koruyueu; himaye: koruma. (T) müzaheret ve muavenet: yakınlık gösterme ve arkalama. yardım etme. (8) evlâdı şühedâ: sehitlerin evlâd'larM. (9) takvire ve tersi: güçlendirrne ve genişletme. (TOi merkezi umumi: Renel merkez. (11) mazharı muavenst: yardım edilecek durumda(lı Err.anet Enıümeni: Belediye Encümeni. Şehremaneti: bslediye sözciifü. tasaltılmış olarak «emanet. biçiminde kiıllanılıyor. (13 cesamet: irUik, büyüklUk. HAFTANIN FILMLEK1 • YÖNETMEN: SOtf ARIN / KAMfRA: ÜMiT GÖLSOY / METiN: ÇELiK GÜLERSOY / MÜZİK: KÜTLU PAYASLI / RENKli BiR 1. ' TURiNG OTOMOBil KUIÜ81 YAPIMI / SÜRE: 4 5 DAKiKA. ELE ViZYON •dam çok içmekte ve sarho$ olduğu zamanlarda çocugunu dövmektedir. Adam. çocugu doğarken kan s u u kaybettiğinden, yuur altında annesinin ölümüne sebep olduğu fikri yerleşmiştir. Çocugunu dövdügü zamanlan da hatırlayamıyan adamı ve çocugu bu zor durumdan Inglas ailesi ve yöredekıleri kurtarmaya ^lıştrlar.. cak» sorusu da soruluyor. tki bölümden oluşan yan ş m a programjnın ilk bölümünde genel kültür ve aktüalite sorulan, üânci bolümünde ise tıyatro ve Erhan Gokgücü"nün parodileriyle müzik s o n ı l a n da yer alıyor. BÎR OTTTN Istanbul Televizyonunca hazırlanan programda, Emine Işılsu'nun yazdı£ı Bir Tfirek Satıldı adlı oyun yer alıyor. Oyunda toplumda belirli bir çevrede yaşayan kişilertn madAı ve mane%i deger yargılan hicvediliyor. Oyunda rol alan başlıca sanatçılar şunlar: Ahmet Mekin, Suna Yıldızoflu, tsmet Ay, Kayhan Yıldızoğlu, özdemir Han. BULMACA Safranbolu5da Zaman Tepederı ovay» d o g r i ewsg yılaraK, birbirinı kapatmadan, neredeyse örgensel (organikl bir konumda inen evler... Dofanın genel çizgilerini bozmaksızın. tam tersine ona alabüdiğine uyarak onu bütünleyen. onu tamamlayan yüzyıllar bcyu oluşmuş bir insan eli çabası... Çizgilerin şaşılası sadeliği içinde erişilmiş, yüksek düzeyde bir güzelduyusal olgunluk... Yalnız evlen çerçevelemesine izin verilmekle yetinümemiş, evlerin taa içine dek getirılip sokulmuş bir doga: Uzaktan uzaga Selçi.ık ahşap işçiliginin kalıtımım taşıyan ve agır agır açılan bir kapınm ardında karşmıza çıkan beklenmedik görünrü: Odanın ortasında koca bir havuz. zarif bir çeşmeden akan ve yine süslemeli ahşap komişlerinde kendine özgtı sesdizimi ile yankıyan su... Tiirk ev mimarlığınm, lçt* ve dışta, en olgun, en süzülmüş, en ı» Safronboln'daa bir göninüm.. manötesı çizgilen. zamana meydan okumuş ve okuyan uygulaması... Çorak Anadolu'nun bagnnda, ;.üzyıUardır yatan uygarlık kabntılannın ortasıiKla. yalnız büyük merkezlerde toplanmış görkemli dinsel mimarlık yapıtlan degil, onların dısında başka şeyler de yaptıgımızı, yapabildiğimizi ferahlıkla düşündüren. «işte Türk zevkı. işte yaşamın içine kanşmış, yaçamın kendlsiyle lçiçe yaşandıgı Türk güzelduyusu» dedirten bir yer. Safrar.bolu.. İşte tüm bunlar, Safranbolu . Ve burada •nlatamadığım. kalemimin anlatma giicünün dışında kalan daha başka şeyler «Safranbolu'da Zsman». son yıllarda Ozellikle dikkat çeker. ilgi toplayan bu ilginç yurt kösesı üst'îne hazırlanmıs bir belgefilm... Filmin nze! gösterisine giderken. ne filmin bıı denli ilginç olacagım, ne de bu denll ilgi toplayabüecefıni düşünmuştüm. Ankara'daki gala da büyült ilgi toplamış ya gerçi, ama Istanbul'daki gosten aklm alamıyacagı derecede kalabalıktı. Giremeyen sayısız seyirci dışarda kaldı, içerde ise zorlukla oturulacak yer bulunabıldi. Gösterilen, Avrupa ve Amerika'da gişe rekorlan kıran bır ünlü film değıldi. «star» oyuncu filan yoktu. «Safranooluda Zaman» ve «Piri Reis» isimlı 2 belgesel filmdı yalnızca.. Belgefiltnin, sanat üstüne fılmlerin ve genel olarak kısafilmin hiçbir ılgi görmedigi bır ülke olan Türkiye'miz için, ne şaşımcı bir olaydı bu Döyle1. . «Safranboluda Zaman»ı bekledifcimden, umut ettıgimden çok daha iyi bir film buldum. Safranboiu yu (yıllardır ıstememe karşm) görememiştim daha. Ama gördügüm say\sız resimden. okuduğum sayısız yazıdan canlandırıyordum kafamda. ve filmin de niteliklerini tahmln edebılıyordum. Ama, Çelik Gülersoy'un çok ılemç metni, Süha Ann'ın yönetimi ve Cmit Gülsoy'un kamerası. beklenenin de btesinde bir bileşim oluşturuyorlardı. Füm, Safranbolu'nun tüm güzelliğini, mlmarlıkla dogarun olafanüstü karışımını perdeye yansıtmakla kalmıyordu. Tüm bu güzelliklerın verılmesını, sonunda ince, ama keskin bir hüzne dönüstürmeyi başanyordu. Evet, filmden yüreğinizde bir sızıyla, ıçinizde tanımlaması zor bir hüzünle aynlıyordunuz. Çünkü, tüm bu güzelligin geçmişin fonksiyonu içinde oluştuğu, geçmişle dolaysu bağmUlı olduğu, degişünle birlikte. çagcıllaşmayla birlikte yokolmaya mahkum oldugunu da duyuruyordu film.. Bir Safranbolu evinin cephesine yerleştirilen ve evın tüm dogal (evet, neredeyse dofal) boyutlarına aykın bir çagcıl pencerenin, betonun ahşap ile tasm olaganüstü uyumuna karışıp onu mahvettigi bir d u v a n n karşısında, neredeyse bir insanhk trajedisi karşısında imişcesine gözlerinize yaşlar doluyordu, isy a n ediyordunuz. Yitip giden güzellilüere. insanlann, atalanmızm, yuzyıllar boyu bir yaşamın aynlmaz parçası halinde oluşturduklan güzelliklere karşı sonsuı bir özlemle doluveriyordunuz birden.. «Safranbolu'da Zaman», bu hüznü, bu özlerrJ ve bu isyanı yaratmayı blliyordu seyircisinde... Onünden geçsek (her gün geçmiyor muyuz?) belki de aynmsamıyacağımız bir görüntüyü, ustalıkla gösterdigi onca guzellikten sonra filmin sonuna ekledigi «çağcıllaşan Safranbolıı» bölümleriyle bir yürek sızısı, blr üzüntü kaynagı haline getirmegı başanyordu. «Safranbolu'da Zaman», Tanpmar'ın «Bursa'da Zaman»mın çu dizelerini düşündürüyordu: «.. Bir riıyadân srta kalmanm höznü içinde çulüvor bana derinden Yüzlerce çestnenin serinliğinden Ovanm ytşlli, göğün marisi Ve mlmartlerin en Uâliisi». Oysa Safranbolu'nun janıbaşında yerj yasama bıçımlerı, yeni ış alanian doguyordu. Karabük'te ve a v a n n d a yeni bu> yük sanayi merkezleri oluşuyordu. Anado l u n u n çorakhgıcdan yüzlerce. binlerce köylü geliyor, yeni bir toplum yapısının yeni ve güçlü smıfını oluşturmaya başlı yordu. Bu hızlı, bu önüne geçümez yapısal degtşim karşısında, eski, eskinin degerleri, eskinin kalıntıları nasıi yaşayacak, nasjı yaşatüacaktı? Saf ranboiu nun yambaşında yeni ve çagcıl betonarme kentler yüicseliyordu. Safranixîlu yok mu olacaktı. bu degişmez bir yazgı mıydı? Film, Saf ranbolu'da yokolmaya başlayan çevTe dü zeni ile birlikte, insan ögesini de işliyor, özellikle yıtip giden eskı zar.aatlan, eiıçlerini, ustalıkla da gozler önüne seriyordu. «Safranbolu'da Zaman», birçok soru getirerek sonuçlanıyordu. Safranbolu çapında degil yalnızca, Türkiye çapında, toplum çapında kendi kendımize sorduğumuz, sormamız gereken. cğer güzellik duygusuna âşlna isek. ejer geçmişin güzeUiklerim her türlü bağnazlık duygusunun dışmdd korumak istiyorsak sormamız gereken sorulardı b u n l a r . Ve yanıt bekliyorlardı. «Salranbolu'da Zaman». Türk Turing/Otomobil K u r u m u n u n bu önemli filmi, bu yaıııtın gerekliliğini ve bır an önce verilmesindeki önemı vurguluyordu. Kendi tü rü ıçinde, Türkiye değil. dünya çapında önemli ve ılgmç bir yapıt olarak. sorulan. sonınları getiriyor. janıtların araştırılma sındaki accle davranma zorun'.uğunu arumsafıyordu. «Safranboluda Z?.man»a emeği geçen h?rkesi kutlarım. Not: Pu yazı, filmin Konak sinernasndakı gös"°rısin:n ızlenimleriylp yazıldı B;r gün sor.ra TV'dç dç gös'enlen filmin. renk VP ?es özollik!«;r:ni yıtirmfsi doîan siyle çok dr.'r.a nz başanlı gözüktüğünij k ıstprim. 15 GtTSZ BAKIŞ » NAKLEN YATIN Artistik Buz Patenl piyonasvnın Tokyo'dan n*k len yayını. $0 ANTtKACI TBT Televizyonu bugünden ltibaren ünlü Fransıa yazan Paul Feval'in aynı adlı eserinden televizyona uygulanan otuzar dakikalık 15 bölümden oluşan Antikaci adh yeni bir sürekli filmin yaymına baçlıyor. Yönetmerüiğini Rene Lucot'un yaptığı sürekli filmde, ondokuzuncu yüzyıl Praiîsasmda kaybolan bir antikanın aranması konu ediliyor. M HABERLER VE HAVA DITRUMTI 40 KÜÇÜK EV «Kederli Bir Çocnfc» Volnat Grov'da oturan btr 22.45 sraA SIZDE Irmir Televizyonunca hazırlanan bu y a n ş m a progranunı Necla Berk r e Atan Aclan Aksel ikilisi sunuyor. Ugur Akdora i!e Lal« Belkıs'm solist olarak katıldıklan programda yan ş a n gruplara Devlet Tiyatrosu sanatçılannın oynadıklan bir oyvmda «Ka«til ve delilleri kim bula 4 5 6 7 8 9 1 2 3 1 2 3 4567 8 9 M• nU " •rfn"T U II =l A D Y O TRTI «.00 11.00 11.01 11.16 11.30 12.00 12.10 12.55 Kısa haberler Cocuk bahçesl T. Yakarçelik'ten sarkılar Yabancı dil dersi Bölge haberleri öğle üzeri Radyo TV program haberleri 17.02 13.00 19.00 19.30 20.15 20.40 20.55 21.00 21.02 21.17 22.00 22.02 22.02 22.17 22.35 23.00 Akşama doğru Bölgesel yayın Haberler Bclgesel yayın Köy dagarcıfı A. Yavasça'dan sarkılar Çocuklar için Kısa haberler Türkçe sözlü hafif müzik Ses ve saz dünyamızdan Kısa haberler Bölgesel yaym Türküler Sarkılar Türkçe sözlü haftl müzik Haberler Açüış, program ve kıs* haberler •5.05 Türküler, şarküar, oyun havalan Kısa haberler 16.00 «.02 Günaydın 13 00 TJftberİpr 16.30 ve yorumu 13.15 Oyun havalan )7.00 Kısa haberler 13.30 Bölgesel yayın Köye haberler )7.02 14.32 Yurttan sesler 17.07 Bölgesel yayın 15.00* Kısa haberler 15.01 Sizlerle birlikte n.3o Haberler 57.40 Sabahtan sabaha 18.00 Bölge haberleri ».00 Kısa haberler 16.05 Yabancı dil dersi | * l * 3 5 . * t i a i i f fijflsük > » "\.Jİ ».02 Kadın dünyasifc LflkOO Kısa habeiler" '16.45 Çocuk bahçesi lff.01 Arkası yann 17.00 Kısa haberler Bölgesel yayw 1021 SOLDAN SAGA: 1 însanhk, insanoglu. 3 Bir mey\a El sütnşma. 3 Şimdiki zaman Tersi bir hay van sesi. 4 Bölüm Tanm aleti. 5 Tersi bir uzunluk ölçüsil birimi. S Bir ünlem İnceltilmiş. 7 Satrançta yenü gi Kimyada bir madde. 8 Tersi eskiden padişahların Yenıçerilere dagıttıklan para Gıda maddesi. 9 Öldürme Bir kimsenin iyeligi altında bulunan eşya. YtTiARIDAN AŞAĞIYA: 1 Hamur topagı yapmak. 2 Er topluluğu Bir portakal türü. 3 Kuzey Bir bu>urox. 4 Kodamanlar Bir sıfat eki. 5 Yapraklan salata olarak da yenilen bir bitki. 6 Tersi yetenek Bir nota. 7 Tersi rey Tersi bir bayan ismi. 8 Tersi bir spor yarışmda birinci gelen. şampiyon Müzikte perde ışareti. fl Bütü nüyle anlamında bir söz. DfN'KÜ BCIMACAMN i HAZRETt MUSA • iMOSES) / YÖMETMEN: GiAHFRAHCO M BOSiO / MlZiK. ENNiO MORRİCONE / OYUNCULAR: BURT LANCASTER; ANTONY ÛÜAYLE. İNGRiD THULiN: IRENE PAPAS; IAURENT TERZiEFF; MARiNA BERTi ; VYilLiAM LANCASTER / RENKl i İTC / RAİ YAPIMI (EMEJC SiTE) 3000 yı: önce ilk kea putperestlige, çokrannlılıga karşı çıkarak, «Tek T a n r r fıkriru ortaya atan, evrenin yaratıhşı ve düzeni üstiine tüm dinlerin temelini oluşturan düşünceler ortaya koyan Musa'nın öyküsü.. Bu konuda ilk akla gelen film, yıllar önce seyrettigimiz. Cecıl B. De Mılle'in «On Emir»ı oluyor. Musa'nın öyküsünü. bu kez 1924 dogumlu İtalyan film ve örellikle tiyatro yönetmeni Gianîranco ae Bosio sinemalaştırnu;. Aslında İtalyan TV kurumu RAÎ'nin ortaklıgıyla TV için çevrilmiş 6 saatlik bir film olusturan «Musa»dan, 2 saat İS dakikalık bir bolüm. sinema ıçin hazırlanmıs. De Bosio"nun çabası. kuşkusuz De MiUe'ın görkemli «gösteri. anlayışına, gözboyacılığına bir ölçüdp karşı çıkıror. Musa'nın Tann'yîa konuşması ols^ın. 10 Cmır'in T a n n tarafmcian M.tiKı'ya 7eTİllşı olsun, giderek mucizelerin bir bölüm il olsun, olabüdigince yalın, sade bir biçımde anlatılrmş. Bir açıdan, bu tür filmlerdeki üstün yapım boyutlan insancıl boyutlara indirgenmeye çalışılmış. Musa' nm insancülıtı, T a n n tarafmdan kendisıne verilen görev karşısındaki korkusu, oekingenligi, kendisine güvensizliği inandıncılıkla veriimiş. Musa kavminin nankörlugü, inanmak bilmezligi, yüzyıllardır süregelen putperest ınanç, gelenek ve yaşama biçimlerinden kurtulmada gösterdifi direnç de, filmin ustalıkla verüen bölümleri arasında. Bunlara karşın, t&rihsel ustün yapım nitelikleri yine kaçımlmaz biçimde agır basıyor ve bu tür bir filmin getirdigi kaçınümaz durgunluk, duraganhk, tilmin aleyhine işliyor... De Bosio'nun belli bir sinema duygusuna sahip olması da, filmin bu ağırlıgını önleyerniyor. Filmi, bolümler halinde ve ayrıntılı biçimde tümüyle TV'de izlemek, belki daha iyi olurdu. Oyunculann, De Mille'ın fUmindeki abanılmış oyunlara kıyasla sade bir o r ^ n verdikleri de gözden kaçtruyor. Musa'nın gençliginde, babasına son derece benzeyen ogul Lancaster'in oynaması da ilginç .. «Hazreti Musa». ınsanlık tarihinin önemli bir bölümüne deginrnesi, 3 temel kutsal kitaptan birme getirdlği yorum açısmdan ilgi oekebilecek bir film.. A n » ayru şeyı sinema açısından söyleyebilmek 7.or... çöztivrü SOLDAN SAGA: 1 Bezirgan. 2 ereD tlik. 3 zavA Raca. 4 Eta min El. S Bekle. 6 Et 1E UM. 7 Kemer iK. 8 Kin . 9 Melekeler. İ YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Benzemek. 2 Erat Tere. 3 Zevaî. 4 tdam Leke. h îberik. 6 Girne Ne. 7 Ala klt. 8 Nice lik 9 Kalem Ar. 1!2fctt SrntU gecestj^4*t^:,â>i Ö0.55 Kısa haberler ' ^t 01.00 05.00 Gece yansı TRT II 08.00 99.00 09.30 10.00 10.3ü 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 Gün başlıyor Olaylann içinden Küçük konser Deyişler ve ezgiler Okul radyosu Zıya İzgin'den türküler Gönül Akm'dan sarkılar Hafif müzik Beyin gücu Halkm dilinden sazın telinden 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.35 15.01 16.00 16 20 16.40 17.00 18.00 18.30 Haberler Halil müzik Olaylarm içinden Tuğrul Şan'dan türküler Beri gel bansalım Solistlerden seçmeler Okul radyo?oı Türküler geçidi Arkası yarın M. Yıldınm'dan sarkılar Konser saati Dtn ve ahlâk konuşması Yurttaa sesler 19.00 1951 19.45 20.15 20.30 21.00 21.45 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23.55 Haberler Çeşitli müzik Küçük koro Barok müzik Olaylann içinden Spor dergisi A. E. Çiçek'ten türküler YAYKUR saati Türkçe sözlü hafif müzik Bir romanımız var Haberler Türküler ve o. havalan Program ve kapanış. ECZANELER İSTANBUl BAKIRKÖY: ü m i t <Dr. Tevfik Saglam Cad. > Yeni Osmanij'e (Osmaniyeı Yılmaz (Kocasinan'ı Başaran (Şlrinevler). Pelin (Yeşiîköyi, Atalay (Kanarya) tlknur (Esenlerı Güitepe (Sefaköy). Ege (K. Çekmece). Sevim (Merter Sitesi) BEŞtKTAŞ: Meral (Çıragan), (Kılıçali), Hekimoglu (Dikilitaş), Cerrahoglu (4. Levent), Ortaköy (Ortaköy), Parlak (Amavutköy). B E Y O G L t : Ege (Tarlabaşı), Tokgöz (Ağahamam Cad.), IUr (Taksim Meydanı). BEYKOZ: Olgun (Fevzipaşa Cad.) EMİNÖNÜ: tstanbul (Bahçek a p n . Altın (Gedikpaşa), Suleymaniye (Süleymaniye) Alev (Cagaloğlu > EYÜP: Güven (Akarçeşme), Levent ISilahtar), Mehtap (Altıntepsi). ö m ü r (Rami) FATtH: Ömür (Fevzipaşa Cad.) Kar&gümrük (Karagümrük, Nuh fÇapa), Ladin (Aksaray), Halfe (Kocamustaf apasa), M ülkiyeli (Cibali). G.O.PAŞA: Çetin (Küçükköy yolu), Nur (Küçükköy). K.\DIKÖT: Pazar (Muvakkithane Cad.), Hülya (Altıyol), Yigit (Moda Cad.), Çiçek (Bagdat Cad.), Şensoy (Bostancı), Afiyet (Erenköy), Seda (çütehavuzlar) KARAKÖY: Sema (Lüleli Hendek Cad.) KAS1MPAŞA: Karaaeniz (Bah riye Cad.), Dikilitaş (Hasköy). SARIYER: Büyükdere (Çayırbaşı Cad.), Karanfil CRumelihisar üstü). Ş t Ş L l : Etfal (Etfal Has. s o k ) , Bozkurt (Kurtuluşl, Gülsün (Nişantaşı), Semt (Gürsei mah), Harmantepe Deva (Güitepe). Nursel (Çeliktepeı, Güvenevler (Mecidiyeköy), Bilgi (Sanayi Mah.) CSKÜDAR: Evren (Selamsız Cad.), Altın (Zeynep Kâmill, Yeni Tunusbağ (Tunusbag Cad.'. Beyierbeji (Beylerbeyi). Slrin (Ümraniye) ZEYTÎNBCRM;: Saflık (Yenidoğan Mah.) TRT III 07.00 07.02 07.30 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 11.45 Açılış ve program Güne başlarKen Sabah ıçin Cuma konsert Bizden besteler Sazlanmız ve icracı'nn Diskoteğimizden Yurttan sesler öğleye doğru 12.45 Blr solist konseri (Türk sanat müzigi) 13.15 Müzik şöleni 14.45 Çigan müziği 15.00 Türk bestecilerinden 17.00 Türküler geçidi 17.30 Erkekler toplulugundan seçilmiş eserler 18.00 Müzik kutusu 19.00 Sizin seçtiklerinlz 20.00 Türküler ve oyun havalan 00.30 01.on 16.00 20.30 21.45 22.30 23.00 24.00 Caz ustalan Program ve kapama. Müzik sohbetleri Opera albümlerinder Türk yorumculan Lied saati Geeeden gecey» Gece ve müzik Elliott Gould ve DonaJd SntheTİand «ŞAŞKIN AJANLAR»d&. 21.00 Çağımıon muzigi 21.30 Bir solistten türküler ŞAŞKIN AJANLAR «Şaşkın Ajanlar., daha önce de twua güldürüleriyle tanıdîgımız Irvin Kershner'in. özellikle bu 2 oyuncu üstüne kurdugu bir güldürü.. Senaryo. gunümüzür. göz de koniüarındaE olan CİA'den yo\a çıkıyor ve 2 «beceriksiz» CİA ajanmın serüvenleri anlatılıyor. Senaryoda gerçekten de ilginç bölümler/buluşlar var ö m e t i n . CİA Paris örgüt başkanıyla, yine Paristeki Rus haber alma örgütü başkanı ara' sı.nda. easuslann yaşamı üstüne yapılan pazarlık bölümü gibi: yanlışhkla öldürtiİen 2 Rus ajamna karşı, CİA Başkanı. kendi örgütünün 2 adamını kendisi öldürroeyı önerıyor! Filmdeki btı «gags. daha sonra çevrilmiş olan «Akbabanın 3 Günü»yl'> hemen bir çagrışım sağlıyarak. daha «cidd.;> bir nitelik alıveriyor Bu tür ilginç bazı taşlamalann dışında, Kershner'in filmi, deli dolu bir kaçıp . kovalama filmı gorünümünde gelişiyor. Arada, Gould ve Kutherland'in «tiplerinden» ve kişiiik'.erınden de bol bol yararlanmış yönetmen... Seyredilebilir. SiNEMALAR 1EY061Ü ANKAKA (64 16 86): Bizim Kıs i. Bubikoglu T. Akan R. AS (4Î 63 15): Şaşkm Ajanlar ). Sutherland E. Gould R. ATXAS (44 08 35): Yasamak !abası R. Stigwood R.t, DÜNYA ( « 01 66): Skandal '. Nero R.l. EMEK (44 84 39): Hazreti Mua B. Lanchster R.t. FtTAS <4f 01 66): Eva Nera '. Palance R.l. GAZİ (40 36 25): Yasamak Ça>ası R. StigTvood R.Î. tNCt (40 45 95): Kan Kardeser N. Nazır S. Gokhan R. KENT (47 77 (B): Bir Geca 7akti E. Taylor R . t KONAK (48 26 06): Mazismi Satan Adam C. Bronson L. Ventura R.l. MEU)Dİ (64 13 14): Golgedeki işk A. Delon R J . MISTIR (46 15 14): 1 Yasamak Ç&bası. 2 Röntgenct Kı« R.T. ÖZl^M (66 B0 83): 1 Şofor O. Gencebay. 2 Kan Kardeşler N. Nazır R. SES (45 24 18): Kocamın Bilmedigi R.T. SİTE (47 69 47): Hazreti Musa B Lanchster R J . SİNEPOP (44 24 82): Evlerinden Kacanlar E tntaser R.T YEMMKI>'K ( « İZ 89): lcimızdskı Tehlîke F. Gasnarri RT. Y11MI RCAK <R1 01 911: 1 AKMRAT BULVAR (2135 78): Şoför • O. Gencebay H. Koçyifit R. HAKAN 23 42 33): Şoför O Gencebay H. Koçyıgit R. tPEK (22 2513): 1 Asfc Rüzgârlan, 2 Üç Serseri Karetft^l R.T. SüR (23 67 12): 1 îçımlzfl©' ki Tehüke 2 Gönül Oyunlan R.T. ŞAFAR: (22 2513): îçimizdcö Tehlike F. Gasparri R.T. DOSTLAR TtTATROSC ( « »4 08) «Gün Dönerken Salı, Çarşamba 21.30 Cuma 1850. P=ızar 15.30 «Bitmeyen Kavgap Çarşamba 18.30, Cuma 15.30, aP zar 12.00 «Kerem Gibi» Cu martesi 18.30. G. ÜLKt) • G. ÖZCAM (UM 81) «Kime Nlyet. SaU b a n c her gün 31X0 • C u m a r t e » t>azar 16.0 KADIKÖT tL TtYATEOSO (TevfUc Gelenbe) «Kilidl Bnnık» Salı h a n ç ber «ün n SQ. CumartGsi. Pazaı 18.30 RENT OYUNCüLARl (4« 85 89) «Buzlar Çözülmedeı» Çarşamba. cuma 21.15 •Yasak Elma» Çarşamba 15.00, perşembe 21.15, cumartesl 18.15 21.15 «KatiT Tırnıği» Paaar 15.00 18.15 NEJAT ÜYGUB (Z2 41 U ) «Muıd&rip» CarsatnbB a a n ç her gün 2150 • Cumar'«sl, Dazar 18.30 N. SKREZLt T. 4ÎJKFNEB TİYATROSD (48 48 50) <Paxartesi Senlik »»r» Cuma, Cumartesl. Pazar 2150. üıuaartegi 15.30. Pazar 1850 «Basbakan Oluyonim» Oarsambe 1550. • (SPY5) / YÖNETMEN: IRViN KERSHNER / OYUNCULAR: ELliOÎT GOULD. DONALD SUTHERLAND; ZOU • ZOU / RENKLi EMi YAPIMI (AS) Amerikan sinemasının ünlü oyunculftnnı, bu sinemarun ü r u n l e n r j son birkaç yıldır pek göremememiz nedenijie perdede seyredemez olduk. Elliott Gould ve Donald Sutherland, bunlardan ikisi . Bizde «Cephede Eğlence MASH. fümiyle tanırnıştık bu 2 oyuncuyu.. Aynca Gould'u «Temas» ve «Kanmı Seviyt>rum»da. Sutherland'ı ise «Fahişe • Klute» filminde izlemiştik. Her 2 oyuncu da bugün dünya sinemasının en önemli ojoıncuları arasında sayılıyorlar. Özellikle Sutherlar.d'ın son olarak Bertoluccinin «1900» ve Fellini' nio «Casanova» filmlennde başrol oynayarak büyük bir saygınlık kazandığrnı anımtatal'm. KADIKOY OCAK (363*71): Kan Kardes ler N. Nazır S. Gökhan • R. REKS: (360112): Şoför O. Gencebay H. Koçyıgit R. SÜREYYA (36 06 82): Akbaoanın Üç Günü R. Redford RT. rıTAÎROUR ALI POYRAZOĞLC (49 56 ö ) «Dur Konnsm». f»«s Söyleme» cuma. cumartesı pazar 21.15. cumartesl cazar .550 «Deliler Bos»ndı» S*lı caışamba, persamba 21.15 "^ıçamba 18.30 ANYAMANYA KUMPANYA (44 » 28 SıraaelvUerı .SaJ.m Soluro Sobe» Salı, Perşembe 21^0. Carsamba, Cumartesl, P»aar 18^0 • 21J0 BAKIRKÖY rîYATROSP (71 !» 49) .Hahabam Srmîı Sıntfta Kald» Pazartesi haric f>er eün 2150 Pazar 1850 ÇEVRE rlYATROSD (A RThnlak M Serrali 23 Hl 7») «Isıklar Neden Karardı» Pazartesı hariç her gün 21.15 cumartns! Dazar 18.15 21.15 DEVEKl'ŞU KABARE (44 46 75) «Yalan Uünya» Fazartes! İR GECE VAKTİ WATCH) / YÖNETMEN: BRiAN G, HUTTON / OYUNCULAR: ELiZABETH TAYIOR, IAURENCE HARVEY; BiLLiE VVHiTEU W / RENKLi AVCO EMBASSY FilMi (KENT) Arr.erikalı sengm bir kadın oian Ellen Wheeler, İngiltere taşrasmda bir evde. kocası ve evde konuk kalan eski bir kız arkadaşı ile oturmaktadır. Bir gece yansı pencereden bakarken karşıdaki eski ve ^rkedilmiş evde bir ceset görilr. Polis çağnlır, antak evde hiç bir şsy bulunmaz. Ellen, ilk 'ocasını, kocasının metresiyle birlikte bir trafik kazasında ölmesi sonucu yıllar önce yitirmiçtir. Düşlerinde sık sık bu olayı görmektedir, pencereden gördügü «ceset» de sanki eski kocasıdır. Kocası ve arkadası, onu hayal eördügüne i çevresınde ona kortranç Wr t 2irianmaktadır? mi ha«Bir Gece Vakti», Lucılle Fletcher ısim U bır yazarın. bizde birkaç mevsim önce Gıiinz Sururı / Engın Cezzar tarafmdan oj.nanmış bir oyunundan aiınmış. Yönetmen Brıan Hutton, filme gerekli olan «Ingiliz» malzemeyi getirdigi için, film. buradaki oyundan daJıa basarılı olmuş. Eski evin görünümü, fırtınalı, şimşeklı geceler. gıcırdayan kapılar, vs.. Tüm bu ögeler, sinemada kuşkusuz daha iyi kullaııılabiliyor. Hutton, bu ögeleri bazen asın biçimde kullanıyor, seyircinin sinirleriyle oynuyor. Bu kolay yol, filme belli bir «merakla izlenme» niteliği getinyorsa da. ö^ün ve önemli bir fantastik sinema ÖTn?gi olma niteliği kazandırmıyor. «Bir Ge'e Vakti», korku sinemasının anılacak bir ömegı degil; ancak konunun (özellikle fınaldei taşıdıgı sürpriz ögeleri ve oyurkadrosu sayesinde ilgiyla ızlenebiliyor. Sinematek'te Fransız filmleri başlı/or Sinemaîee;n sp.)on sorununun çözümlenememesı dolayısıyla prtelediğı. Fransı? smeması tarih1. »osterılen. önümüzdckı sa lı gününden inbaren başlıyor. Her saiı •ŞF.a: 38'de E n e n pale'isi saloırmda \api lp.cak olan gösteri'.crde. tanni riiinva sineması tarihıyle koşur gıcien Frpn;ız sir.eması.îin. baçlanfnçtan bugurif en önemü ör neklerı sunulac&k. Kopy3larm Fransız sı nematep tarafından yeni basîınliriiş kop yalar olmssı vo filmlerin hepsınde İngiiizce alt VS7.) bnlur.ması. bu soserivi. iinc manın geçmişir.ı tanımak ısteyen gerçek sinemasCTerler için ksçırılmaz hale getiriyor. Gosten proîrramı çöT?\c: 8 Mart: :Seslı tmeınanın do§uşu ' Diın re bııgün Abel Gar.ce . Rene Clatr1/ in 2 gerçek üstiırü rilır.ı: «Artrakf» ve «Uvuyan Paris». 15 Mart : «'> yüz SPS'.I ve sarkılj film ier» / Claır: «Özgıiriük B:z:mdir » 22 Mart • Sesü sinemanm ilk klâsıkieri / Feyder: «Büyük Oyun.» f t 0 5 lABiB! SEHiB TİY&TROIARI FATtH (26 53 80) «Düğün Ya Da Davul» 21.00 HARBÎYE (40 77 20) tGardı yan» 2100 KADTKÖY (36 31 21) «Bozuk Duzen» 21.00 ÜSKttDAR (33 03 97) «Kirmızı Güller» 21.00 BÎRLİK SAHNESt (Harbiye • 48 53 461 «ZENGtN MUTF4GI» (Vasıf öngören) Pbrşembe, cuma 21.15; ORHAN TÜZÜN Utt 13 1? Amı Samatyi Uddesı Na. 100 leleion: 21 75 32 SOYADI TASHtHt Asliye 1. Hukuk H4kimliginin Esas 976/808 Karar 977/27 17 21977 günkü karariyle Sancaklı olan soyadım, SANCAK olarak defiştirildigıni duyuru rum.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog