Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

4 KiRl 1977 Hisse Senedi ve Tahvil İlanları BANK EP Denizcilik Bankası dış hat bilet ücretlerine dolara bağlı olarak yüzde 21,44 zam yapüdı Talçın PEKŞEN © KASTELLILER: 22 36 44 27 25 86 27 57 32 28 56 94 TELEKS: 23314 KAST TR BURSA: 203K9 TELEKS: 3213* 32184 ÎZMIR: 14 14 02 TELEKS: 52678 MERKEZ: 4. Vakıf Han Asma Kat No. 23 25 Sirkeci ISTANBUL • OZEI. FİYATHKLA TM.EP ETTir.tMtZ H t S S E SENETLERt: U l w ı r m a Bskanı Nahit Mentese, Denizcilik Bankası yolcu t«sıma ücretlerinde zam yapılmayacaf ı yolunda açıklamalarda bu lunurken. t ü m dıs hat seferlerin de bılet ücretlerine. dolara baftlı olarak yapılan fr 21.44 oranında bir zam sessiz sedasız uyfulama ya konulmuşt'jr. Denizcilik Bankası dıs hat seferlerinde 2: aralık 197S tarıhme kadar 1 ABD doları 14 T L . d e n :$lem gririirken. bu tarihten ıtıbaren ahnan bır karar uvarınc3 dolartn fiyatı 17 TL'ye çıkarılmıs. boylece dış hat seferleri yolcu bıletlerine % 21.44luk biT zam ge'ırılmîsnr. Denızcihk Bankaiı vetkıhlerı bu k a r a n n z^.m njteliftinde olma CENT ">.3r H2 2 7 f ' . B 3 3 • BANKER CENT (Süha CENT) • TELEFON : 22 32 62 27 26 33 27 48 98 • 4. VAKIF HA.N, ASMA RATTN t'ZERlNDEKt 1. KAT NO: 9 BAHÇEKAP1 tSTANBUL • PtYASANIN ÜZERINDEKI PTYATLARLA TALEP ETTICÎMİZ HtSSE SENETLERI • T. GARANTt Banka^ı (Rakıpsız bır £ıya*la talep ediioruz.) • T. GARAN'TI Banlcası rilç rtan hakki (Rakipsız bır fıyafla talep ediyoruz ) • YAPI ve KP.EDI Bankası lOzel fıyaMa alıyoruz.) • YAPI ve KREDÎ Bankası ruçftan hakkı (Özel fiyatla alıyoruz.) • • • TEKNO MESKEN T. ıŞ BANKASı T. SINAI KALKINMA ı FINANSMANA.J Ie! 442836451765 M£BAN< MENKUL DEGERIER BANKERUKve fBANKER , ZEKİ |J27 52t3 22 66EG • BANKER ZEKI: 23 86 88 27 52 13 IZMIR 13 82 21 • MERKEZ: 4. VakU Han Asma Kat, No: 8H • HÎSSE SENETLEHlNtZÎ Yt)KSEK FlYArLA ALIRIM. HISSE SENETLERINIZI EN OTfGÜN BORSA RAYÎCI VE CÜZt KARLA SATAHIM. • MtTESSESE VEYA ŞAHIS LARA AH 1 AHVtLLERI EN UYf.UN LA MENFAA1 DEN DERHAL MUBA\ A A EDERIM MtîESSESEMt MT*RACA.^riNI/DA YAPIU NtASI ICAP EÜEN (JPERAS YONtTN MUMKCN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILA CAGIN1 BILMELİSINIZ • rELEPONLA VERDIrtlN'tZ EMIRLERt DERHAl YERt NE GETÎREBtLMEK VA2I FEl.EIÎLMlZIN EN ONEML1 SIDIR ARANILAN KIYMETLER YAPI VE KRETJİ BANKASI YAPI VE KHEDÎ BANKASI Rt'CHAN HAKKI UARANTÎ BANKASI GARANTI BANKASI RUÇHAN HAKKI 1. TÎCARET BANKASI 1STANBUL BANKASI AKBANK r tS BANKASI T. t? BA>nCASI KT"«ÎL'CII T. SINAt KALKINMA BANKASI ODOKSAN SIFAŞ DEVA HOLDINO NASAŞ IZOCAM SINAI MAU T E Ş E B B f S L E P TAT KONSEHVE RABAK RABAK KUBDCU SARK DEĞIRMENLERÎ t T l t H A T DECtRMENCtLlK YTONO rEZSAN 1 SIEMENS OLMUK KORDSA BAGFAS EGE BIRACTLIK • ıÇ HAT BıLET ÜCRETLERİNDE %80'E YAKLAJAN ZAM A ONERıLERi BAKANLIKTA BEKLETıLiYOR. •H.100 ZAM Y SAPILMAS1 BEKLENEN AKOENiZ 5EFERLERİ ıÇiN BilET TI5I YAPILMIYOR. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • MEBAN'IN StZE SrjNTJDGO KIYMETLER: • AROMA Sermayesı 45 mllyon Uradır. 1975 yüuıd» % 18 t» mertıJ dagnmışür • ASLAN ESKIHİSAR Jüfi 6 mllyon sermayelı çırnento sek• törunün en eskJ kunüuîlann• AYCÎAZ dandır. • AYD1N IKKİTIIL • ÇIMSA 1 U mılyon »erTnayslt 8 çımento sektörilne bağlı Wr T. DEMIR DÖfCÜM 9 Tsiep ettıgımız slrket ve dev• HEKTAŞ 50 milyon sermayeh SARKUYSAN let tahvillen: 1375 yılıada « 37, 93 temettü A KAV ORMAN SANAYÎÎ i " d 8 *Mb %U f/»13 dagıtmıjtır. °,«12 «olO faızlı gsrantiH veSABANCI HOLDINO KuruluOTOSAN ya gsr&ntısız türn şırket tahşudur. • SA1ÎLIK KTYMETLER: rıllennl ve *™\\ faızlı tum • GUBRE FABRIKALARI 200 devlet tanvlllennl, gerçek bor• CÎNKO KUK5UN 100 adet mılyon sermayeU şırket sa rmyıcl ıle satın slıyortız. tstıkbal ıçm yatırun. H 31.25 ternettü dagıttruşur. i Tasarrut bonosu alış tiyatlan • MENSOCA [• SANTRAL 81 nül • SARKUYSAN 150 adet. Bo yu temerKj vermesl beklenıyor. rmz: yon sermayelj 1975 ıknda • ÇELÎK HALAT i(!0 adet Da% 25 temettü dagıttı. 1966 M>90 tıa yüksek temettü beklenıyor. 1967 76 • KORUMA TARIM 70 mılyon 1969 sermayell. 1975 yılında ** 35 • YTONG 10 ad • İ5 wm«t0 » 1970 %58 t*mercü dajıtmıjtır. »ermesı beklenıyor. 1971 "c54 • PİMAS .Vi mılyon sermayeh • ÇUKUROVA ELEKTRIK S 0 O .975 vılında % 14 temettü da1972 edel •• tf5 temettü rerdl ve • Ayrıca miyük mltrtardaki boSıtmıştır. «^ 20 oelırsıs russ» dagıtacak. nolara ftzel fıyatlar tatbik edi• OLMUK 150 mılyon sentıayell 1975 yılında %25 temettü da • N(Î3EI tiiç Sanarı 85 adet lerek p ı n m ödenır. nomınal tıyatlA Sıtmıştır. Falı Ituponu aüç tiyaU&ıımız: • KORDSA 1S0 mılyon serma • RABAK RUçOao nsxtn HJ*ı 1977 %n adet velı bır Sabancı Holdıng lcuru1978 >.,H2 luşudur. 1979 ^ 6 9 • EOE BtRACILIK RUçnan nai • SAJ.KUYSAN 150 rnllyon seru l"0 odet 1980 • •9 •5 ' mayeli bır kunılustur. • KAV n«ı adet. 1981 <Ü49 • TEZSAN 10ü mllyon Hra» 1982 */«41 yelı bır fcunılu$rur l»75't« 0 BORUSAN 70 «det CMemJ» • SATIŞA STTNTTLAN KenmLztn ea gtlçlü kurulıı$laH 20 temettü dajıtmıştır. nndandır ' KtSSE SENETLERÎ • ÇeşıUl şırket % 141518 fai» • MENSUCAT SANTRAt 100 • T. GARANTI BANKASI 2000 U tahvillerl. adet (H 25 MmettU ıtvn etadet ı tlgilenpnlerın istifadele • ARANAN HİSSE SENETLERI mıştlr.) rine sunulur) • GARANTI BANKASI • KORUMA TARIU «0 adat fH 9 AKSA 30 adet (1976 yılı müs • EGE ENDOSTRl 35 tem«ttU tera etmljtır. Ser• EGE GVBRE bet) geçmışnr. maye «rtttnmı ympacaktır.) O SARKUYSAN 100 adet (Bu • KARTON'SAN • POLYLEN M adet H 35 ΫT• DEVA yıl ilk temettü tevziiatı kemaye anınyor. • BAGFAŞ sinlesti.) • BURSA ÇIMENTO ^ b:n II..v • IZOCAM % KORDSA 30 adet (Sermaye • LASSA U bu \il daha y ü ü e i temetX tü bekleniyor. a r t t ı n m ı yapması kesınleştı) • KAV SATII.IK lAHVtLLKR: Q T. GÜBRE FABRIKALARI • RABAK • 1BRAHİM ETEM laürül «,'«18 • POLYLEN 100 adet ( 7 . 31. 25 temettü laızlı M bin TLlık • PLASTIFA7 tevziı etti) Suu bin TL1lk 2 yıl sonra pa§ KORUMA TARIM 50 adet • KOC YATIRIM PAZARLAMi raya çevnlebiiecek slrket ga<7o50 sermaye a r t t ı n m ı kes:r. • AKSA rantllı tahvil, 1000. TL'si leştl. *.% 35 temettü tevzıı e • KOÇ HOLDINO 920. TL. • StFAŞ deeek) • Jt'MtîSSUYÜ Haîıian taHvlll • LASSA 30 aciet (Sermaye art • NASAŞ •'. 15 raızll 30 bin TL.İ1K. • YTONG tırımı tatbıkatı tamamlanı• 1978 SAVUNMA tahvılı, 5 mll• TRANSTÜBK HOIJ3ÎNO yor) yon ltralık ** 11 falzU. • Her türlü yatınro kararian• E G E BtRACILIK 60 adet. nızda size yarduncı olabü • BANKEK ZEKİ: a 6(1 88 • VATAN KON&ERVE 50 adet. 27 52 13 IZMTR: 13 82 21 mek MEBAN "ın en enemll • KOÇ YATIRIM VE PAZAR• MERKEZ: 4. Valof Han amacıdır. LAMA KK) adet. Asma Kat, No: 8U ADRES: Istiklâl Cad Odalru9 DEVA HOLDING 75 adet. BsbçeSapı / tSTANBUL le Iş merkezl No: 286 Kat. 17 • SATIŞA SUNULAN TAHVİLLER: • DEVA HOLDtNG TAHTÎLÎ î LAN 1.750.000 TL.'lık C"i 18 faizli, 3 yıl sonra işlemış faızl Ue birlikt« paraya çevrilebilir) dANAYi VE TEKNOLOJi 9 I5.noo.oiw TL.nık °* n faiziı BAKANLlClNDÂN 197S Savjnma Borçlanması TaJivılı (Cazıp fıyatla emriruze amaded;r> 0 BANKER C E V I (Süha CENT) • TELEFON: £23262 Z72«33 Bakanlıjjunız, Teşnk ve Dygulama Genel Müdürlüfcün274908 de ıstihdam edıimek üzere, aşağıda be'.irtüen bran^larda, müiâkatia, sözleşmeü uzmac almacakttr. m 4. VAKIF HAN, ASMA KATIN t Z E R Î N U E K t L KAT I Maöna Yüksek Mühendısı NO: S BAHÇEKAPI II Metalurjl Yüksek Mühendısl tSTANBUU III Maden Yüksek Mühendisı Bankası T. TİCARET Bankası tSTANBUL Bankası AKSA ALTAŞ ANADOLÜ CAM BAKDIRMA GUBRE CELIK HALAT ÇtMSA DEVA ROLDrNO DOKTAŞ EGE B1RACIL1K EGE GCBRE HEKTAS FÜRSAN T. GUBRE FABRIKASI tZOCAM KARTONSAN KAV KOÇ YATIRIM PAZARLAMA KORDSA LASSA MEYSU NASAŞ OLMUK OTOSAN PIMA3 RABAK RABAK RÜÇHAN HAKKI SARKUYSAN SIFAŞ SUNTA • MERKEZ IstiklâJ Cad. Oflalcule 1} merlcezi No: 28» Kat; 17 Beyoeiu ISTANBÜL • ANKARA ŞÜBES1 Adres Gazı Mustala KemaJ Bulvan / Ankara Tel: 25 2» 83 17 42 86 Teleks: 43332 TTATR • H I S S E SENEDİ VEYA TAHVİL AL1M SATTMI: • PORTPOY IDARESI • PORTTOY ANALIZİ • H t S S E SENEDİ DEGERLENDIRME ETUDLERÎ ŞIRKETLER İÇIN H I S S E 3ENEDI VEYA TAHVÎL IHTÎACI ILE I L G l L ! BÜTÜN HI2METLER • .\fEBA.N ORTALAMASI Oncekı Gun 2358 Bugün 2415 Degışım (TL) f 37 Degıjım (%) : + 2.42 • ARTIŞ DÜŞÜŞ Artan : 20 Hısse Düşen : 3 Hissa Sabi* : 27 Hısse Toplam : 50 Hısse MEBAN TAYTNLAR1 I IHısse Mnedl nedir? islmII kitap, konusu hlsse senedi nastl ne zaman v« nereden •lmmalıaır. Fifatı: 5 TL. 2) Meban Sermaye Pıyasa. «a Buîtenı, konusunu fırma ve sektör raporlan ıle FÎYA 1 AÇIKLAMAL.ARI, Fıyau 5 TL Yıllık anone 120 TL. Yurt dışı abone yıllı* 240 TL BüJ'en ayda bir yay.nlanır. Genel Dagıtım NfEBAN MENKUL DEGERLEK BANKERUK VE FÎNANSMAN Uzman Alınacaktır DUYURU T B P. Şışü tlçesi Gençlik Kolu yıllık olagan kongresi 20.3.1977 pinü saat 10da yapılacaktır Duyurulur. Adre*: Anadolu Düğıin Salon'J. Gültepe, Son Durak (Garanti Bankası üstü> GÜNDEM: l1) Açılı?, 2) Divan seçiml, :i) Saygı duruyu. 4) Çalışma ve mali raporun okunması, 5) Eleşrınler. 6) tbra. 7) Yönetlm Kunılu seçimi, 8) Dilekler, 9) Kaparuş. (Cumhurtyet: 2114) ZAYt Azdavay Pınarbaşı NUfus Memıırlugundan aldığım nüfus hüvivettmı kaybsttim. yenisinl alacagımdan fıü'.<ümsüzdür. IV Elektrik Yüksek Münendısi V EndUstn Yüksek MUhendısı VI Zlraat Yüksek Mühendısj VII Orman Yüksek Mühendısl VIII Kımya Yüksek Mühetıdisl ŞARTLAR: I Kendl lhtlsas dallannda en az 3 yıl çalışmış olmak, II Askerlik hizmetlnl yapmıs olmak, III Ing. Almanca, Pransızca dillerinden blrtnl lyl derecede btlir olmak, Mülâkat, 14.3.1977 paz8rtesl günil saat 14.00'de, Bakanhğmuz, Teşvlk üygulam» Genel Müdürlügünde yapüacaktır. îsteklilerln, şansen »eya düekce ıle U'3/1977 cuma günU saat 17 TO'a kadar, aşagıda belırtılen belgeler Ue, Bakanlıgımız Teçvik Uygulama Genel Müdürlüfür» başvnrma. ları duvurulur. Terceme1 hallen Diploma, nüfus nüvlyet cüKlanı suretl, t»rhis belgesl ve btr adet vesikalık fotograt. Başka bir deyimle, bütçede yer ıkinci şartı ise devlet adına bır (Bastararı 1. Sayfada) alan bellı bır fonun harcanabilhızmetin gordurülmüş veya bır kanlsr 1977 Butçe Kanunu Tasamesi için 1050 sayılı Genel Muha malın ahnmıs olması yahut bellı nsını Butçe Kanurmnn «ödenekbir ödemeye öz«l bir kanunla ce seoe Kanununun 7. maddesı uya> lerin 1 mart 1977 tp.rihinden ıtivap verilmiş bulunmasıdır. Har ca fona ait giderin evvele:nird» baren serbest bırakılaca*ı» volun camalar için zorunlu olan ve b ı r özel bir kanunla ongörulmuş buda bir hüküm konulmasmdan lunması gerekir. Bu ön sartın vax çe k a n u n l a n ile venlen odenekler sonra ımzalamışlardır. Buna raç 1050 ve 832 sayılı kanunlarda nü^ l;gınm, yetKiiı mercılerce kabul men, 1977 bütçesinın yürürlüge me ba^lanan şekilde dafcmlmak edılmi5 bır proje ve buna dayagırdifi fcün Malive Bakanı Yılmaz ta ve bütçe uygtılaması bu öde nılarak hazırlanan bır fınansman Ergenekon. bir genelge yaymlayaANKARA. (Cnmhuriyet Büromı) programı ıle belgelendırilmes; lanek da^ıtımı ışlemı ıle bas'.amakrak ödeneklenn tahakkukunnn CHP II Yonetım Kurulu uyesı tadır. Bu işlemden sonra da gb zımdır. Ayrıca, devlet harcama kendısi taraf'.ndan yapılacağım ve ve Keç.oren'de bır rnahallenin ! belgeleri yonetmelıği gereğmce rev, yetki ve sorumlulukları Gemuhtarlı(tııu yapan t b r a h ı m Bör J bu konuda hıç bir tereddütün olharcamarun yapıimasına ızm vsnel Muhasebe Kanununda Ltelirmadıjını açıklamıştır. cek, Cumhuriyet Gazctes: okudurıldiginı gösterir bır «onsy»m ve lenmiş ve ita amiri tahakkuıc Koalisyon ortakları arasmda gu ıçın d ü n 15 kişil:'* b:r sajcı şart'ır. m e m u r u sayman şeklınde sıra n l e enırine baglanması yapılması onjjörülen dünkü ve grubun saldınsına ugramıştır. Bu onayda veya eklennde soz ko lanabılecek bir görevli Uçlüsü tabugünkü toplantıya MSP Genel Borcek. d u n mahallesınde serafmdan Mal veya Hızmetler Ka nusu fonun tahsis edılecegi proje Baskanı Neemettin Erbakan'ın çım yazımlanyla ılgıli çalışma ye aıt nakit akım rablolan. finunu. Türük, Bakanlar Karulıı katılmaması. Maliye Bakanlığının yaparken, elindeki rumhuriyet nansman gereklerı, stok ve ü r e butçe fonlarının kullammını ken kararı, yönetmelik ve benzerı mev jraıetesini gören bır .srubun salzuata dayarularak, taahhur. ta tım durumları gibı bılgilerm yer di vetkısinde toplayan Eenelged ı n s m a ujframıstır. Bör^ek, salITTÎHAT alması z a r u n d i r . hakkuk ve ödeme saihalanndasiyle yakından ilgili görünmekted ı n d a n korunmak :ç:r. v?kmdaki DEr,IR\IENCÎLlK sonra satınalınmakta veya yapdir. Siyasî eözlemcüer. MSP'nin. bir eve sıfınmış ve rr.^:.nl'e halkı YTONCİ tırılmakta ve boylece mas.raf gerÖte yandan, bütçe kanunİ3nnda propa.eandasını daha s o n m saldırKinları kovala ; yogun biçimde TEZSAN çeklestirilrrus olmaktadır. Mal ve yer alar. fonlara ilişkın ödenskleyaptıjh agır sanavi y a t ı r ı m l a n n n hizmetlerin satınalmması ile IIRIrnıstır. rin, mahiyetlen ıcabı ve 1977 yıü ve attıftı temellerin gelecegıni AP ISTANBUL'DA T. S I E M E N S li bu temel islemier için devlet butçe kanunu 9. maddesınd? Önnin kontroluna bırakmasına olaKORDSA harcama belgeleri yönetmehgmde görülen tutarlı. dengelı ve etkili Pendık'te Bahçelı Gençlik Spor nak oimadiKinı ve bu olavın koaçık bir düzenleme bulundugu EGE BÎRACILIK Kulubü Jokali ve Kafe Nazmi bibir bütçe politikasımn yurütülme alisyonu rıddi biçimde sarsacahalde belli bir kanunla özel bir AYG/.Z lârdo salonunda dün de bir ko£ını belirtmektedırler. Bazı EÖZsıne yardımcı olmak üzere, sadeodemeye cevaz verüen devlet m a s BAGFAŞ mi»ndo Cumhuriyet srazetesine el lemcüer ıse. AP'nın MSP'vı koace bakanlıklar merkez sa>Tnanlık raflan için uygulamada çeşitl; AYDIN r E K S I I L koymak ıstemıstır. Ancak salon lisyondan ayrılmaya 7orladıgmı larınca veya hazine iç t«diyel«r 1 rereddütlerin ortaya çıktıfı göT. DEMIR DOKO.I sa'r.:bı Cafer Tuncav ve birkaç ve bu volla erken st>çime eifme'' . sa\Tnanlığmrn harcanması uv^un rülmektedir. Özellikle etkilı ve SARKUYSAN kiş; riaha komandoyu yakalarruşpîanladıgını savunmaktadırlar. buiıınmujtur. tutarlı bir maliye politikasımn KAV ORMAN SANAYII lar ve gazeteyi elinden almıslarBılgılen ve geregi arz ve n c a Koalısyonun geleceğinı ciddi biaracı ve modern bir mall yönetıKOÇ YATIRIM VE dır Bunun Uzerine hir süre son çimdp sarsırı nıtelikte bu'ıman min gere&i olarak bü*çe kanunla olunur.» PAZARLAMA ra bir grup komando salona gel Malne Bakanlığının 127000 rı ıle öngörülen fonlann lcuîlanıOTOSAN mij ve Cafer Tuncav'a çirkin kü1 '7ıv>o savılı »enelsesi aynen asa mında bu tereddütlerin daha yay ; ALTIN YUNTS fürlerle saldırmıslardır Komanğidn <' pibidir: eın oldugu müsahede edilmektaOLAGANÜSTÜ G E N E L dolar. Tunray'ı bir daha CumhuTESÎSLERİ •Bıl:nd;*i iızere. devlet adına vs dır KL'RL'L TOPLANTISI r:yet gaz^>tesi almaması. aksi takpılacak harcamaların taahhüt. ta tirde saîonun altını üstüne getiO'.ağanüstü Genel Kurul hakkiık ve ödeme esasları lO.iO sa Söz konusu fonlann da W50 sa receklerini belirterek tehdit etToplantımız 19 m a r t 1977 cuyılı Genel Muhasebe Kanununda yılı kanunda hükme bafclanan ?e• Sayın nısse senedi saluplen mislerdir. Tuncay. mevdana srelemartesı günü saat 14'te îshükme bağlanmıştır kilde ve diğer kanunlarda beiirfi»ahıp oldugıınuz kıymetin sa j cek bir saldınyı ön'.emek amacıy tanbul, Pendık Geziboyu Cad Kanuna göre bir devle* masnılen genel esaslara göre. tahakkuk tışını d ü ş u n d u î ü n ü z zaman la d u r u m u Savcıliğa bir düekçey desi Altın Apt. No. 36/1'deki fının yapılabilmesinın ı!k şartı ve ödeme safhalarının gerçeklesmuessescmiıe müraca*tınız le bildirmistir. Savrılık da. diGenel Merkezinde aşagıdakı bütçede ödeneginin yer almasi. tırilecegi tabiidir. menfaatınıze olacaictır. İPkçeyi Kaymakamlıfia iletmiş, gündem maddeleriru görüç• Fıyatlarda gerçek oorsa kuru Kaymtkamlık da olayın avriınlıfea mek uzere yapüacaktır. Cikanlması için polis« emır vermusterıye gerçek anlamda rıız Bu toplantıda ekserıyst olmistir. met .nüessesemızın degısmez madığı takdirde çoğunluk aprensıbıdır. ranmaksızın 26 mart 1977 cumartesı günü Istanbul, lsSATILIK DEGERLERİ Pamuk ipliğinde tiklal caddesi No. 18/4 KorILAN EDİYORUZ: iadesi san çıfcmazı «YAPİ v e KRE• ÇIMENTAŞ 100 adet i • > 35 vergi Dl BANKASI A Ş. Umum sermaye artırımı japıyor) kaldırılmazsa Müdürlügü Konierans Salo• MENSUCAT SANTRAL 200 nunda» saat 10'da yapilacakadet ' r o 100 sermaye artırımı Ortakpazar, tır. Sapn uyelerımızın teşyapması çok muhtemeldır. rıflerıni rifa ederız. ithalatta kesin Tekstil Sanayimizın en gliçlü Şirketimiz Hisscdsrlan Alelftde Umurnî Heyetinın 23 I A P I VE KREDİ kuruluşu) mart 1977 gunü saat 15.30'da Şirketimizin KartalYunus'daki BANKASI A.Ş. olarak kısıntıya bürolarında toplanacagını bildirir, Saym Hissedarlarımızın • POLYLEN îno ade* (% 35 serEmeklileri bu toplantıya katılmasını n c a ederız. maye artırımı yapıyor) gideceğini bildirdi Sogyal Yardımiaşma 1976 is yılına aıt Bilânço ve K â r ve Zaıar Hesabı üe • KORUMA TARIM 100 adet Oerneü Ynnetim Kurulu îriare Meclisi ve m u r a t a p r a p o r l a n 7^.1977 gününden ıtibaANKARA. (Cumhuriyet Burosu) ' ' 1 50 sermaye a r t ı n m ı yap G t N D E M : 1 Açılış ve ren Şirketimizin Kartal'daki merkezinde Hıssedarlanmızm O r t a k p a z a n n Türkiye'den ıtması muhtemel) j voklama. 2 Kongre Baştetkikine âmade bulundurulacalctır. kanlık Divanı seçimi ve say• BAGFAS 100 adet (»i 35 tei hal etmekte oldugu pamuk ıpliUmumi Heyet toplantısına katılacaJc Hissedarlarımızın gı duruşu. 3 Faaliyet ramettü bekleniyor) | gınde vergı ıadesinın kaldırılmaH.3.1977 pazartesı sabahından 2U.1977 pazartesı akşamına ması halinde «kesin olarak mikporu 121.3.1977'ye kadar), • UNlROYAL 1.50 adet (38 mıl j tar kısıtlamasına gıdeceğıni» bll kadar hısselerını Bankalar Caddesi Banka Komerçıyale 4 Mısafırlerın konuşması, yon kâr elde etmış oldugu dğ j dirdiği ögrenilmiştir Hanın 4. karında bulunan Şirketimiz trtıbat Bürosuna tevdı 5 Faaliyet raporu içın mürenilmiştir.) j ederek karşılığında giriş kartı almaları rica olunur. zakere. 6 Yönetim KuruBundan bir süre once AvruG Ü N D E M : • SARKUYSAN 100 adet (Elek; pa Ekonimik Toplulu (AET) ken lunun aklanması, 7 Seçım 1 1976 yılma ait î d a r e Mecllsl ve Murainp raporun'jn trolitik Bakır Sanayiinin en !er (Yönetim, Denetım ve di sanayiinin rekabet edemediği oiıunması ve tasvibi, güçlü kuruluslarından. H 25 Dısiplin Kurulu), 8 Dilekve kendı sanayiinı öldürdügü» 3 Sözü edilen yıla aıt Bilânço. Kâr ve Zarar Hesaplantemettü tevzi edecegi duyuruller. nedeniyle Türkiye'nin Topluluk nın tetkık ve tasvibi ile Idare Meclisi Azaları ıle Mumaktadır.) ülkelerine ihraç etmekte oldurakıbuı ıbrası, • GOOD YEAR 50 adet (Asgari feu pamuk ipliğinde uyguladıgı 3 1976 işyılı neticeleri, •• 20 temettü tevzi edeceji du vergi iadesini kaldırmasını ıste4 înhilâl eden İdare Meclisi Azalarına yapılan tayinin yurulmaktadır.) mişti. Buna Türkiye karşı çıktasdıkı, • ÇÎNKUR 1 'K)0 adet (tşlerme mış, vergi iadesinin kaldırılama5 Idare Mecîısi Azalarmm seçimi aıdat ve buzur naklaÇok Acı devreye gırmıştır. tstikbal yacağını bildirmistir. rır.ın tesbitı, için en emın yatırımdır. Her Elde edilen bügilere göre, Tür6 1977 İşyılı içın Murakıbın seçimi ve Ucretinin tayıni, Bir Kaybımız zaman bulunmayacak *oplu kiye'nin Avrupa piyasalarına ih7 Şirket gayrimenkullerirün ıpotek edılmesı ve arazı bir mıktar.» raç etmekte oldugu pamuk ipiisatışı, Seneierinı gazetecıhk mes• E G E BİRACILIK 100 adet ğı halen gerek Avrupa, gerekse 8 Tıcaret Kanununun 334 ve 335'inci m a d d e l e n n e göre ieğme vermiş gerek Babıâli(Memleketımizin Bira Sar.adünya piyasalanndakı fiyat lara Idare Meclisi Reis ve Azalanna Şirketîe muamelede de gerekse gazeteci arkadaşyıinde bnder kuruluşu. 197S göre en diişük düzeyde bulunbulunmalarına ızın verümesı, ları arasmda Etem Baba faalıyet devresi başanlı geçmakta ve gehştniş sanayi Ulkele9 Başkanhk D:\anma Umumi Heyet zabtıru lmzalaması lâkabiyle anılan miştir.) ri, Türkiye'nin pamuk ıplığiyle için yetkı venlmesı. • NOBEL ILAÇ SANAYIÎ 50 rekabet edememektedirler. Bun 10 25.3.1976 tarıhli Gene! Kurul Toplantısında tadıl şeadet Kelepır fiyatla satısa arz Etem KAÇAR dan dolayı da, vergi iadesinin kal kıllerı görüşülmüş ve ön müsaadesı alınmış bulunan ediyoruz 1 statünün 7. ve 42. maddelerı hakkında karar ittıhazı. • KARADENtZ BAKIRLARI 100 dırıimasını isteyen AET, iadenin 3 3/1977 Perşembe sabahı kaldınlmasıyla, bellı ölçüde fiadet ı'Kelepir fiyatla satışa arz Ajanstür: 8022/2101 Allahın rahmetine kavuşmuşyat eşitliginin saglanabileceğini ediyoruz.) tur. Yarın öğle r.amazında belirtmektcdir. • VATAN KONSERVE 150 adet Kadıkoy Osmanağa CamiinAET ayrıca Türkiye'ye 15 mar(Transtürk Holdıng kontrol den kaldırılacaktır. ve ıstisaresine geçmıştir. Bu ta defin süre tanımıştır. Bu süKAYIP îsmaıl Taştemür KAYIP M.S.B.'dan aldıgım re içînde Türkiye görusünü beyıl atak. yapabilir. Kelepir fiAtLESt ve ÇOCLKLARI olajı soyadım Taşdemir olarak kimıik kartımı kaybettım. lirleyecek ve konu 15 m a r t t a yatla.) düzeltılmiştir. Duyurulur. Hükümsüzdür. Bruksel'de yeniden toplanacak • ASLAN ESKİHİSAR 100 adet İSMAtL TAŞDEMtR Kemalettin TANRIÖVER olan Ortaklık Komitesinde ele (Çimento Sanayünde memleke ahnacaktır. (Cumhuriyet 2121) timizin ilk kuruluşu. Tevsı (Cumhuriyet: 2117) Cumhuriyet 2111 faahyeti başanlı geçmektedır.) • BORUSAN 100 adet CCiro yönünden rekor bir düzeydedir. *.i 58 temettü tevzı etmiştir. Her zaman bulunmayacak bir hisse senedidır.) • NASAŞ 250 adet (Mevzuunda Devlet Su îşleri Gene! Müdürlügü Proje ve Inşaat Dairesi Baskanlığı Türkiyenin tek ve yegâne kuruluşu. '• 25 temettü tevzi 1 Adana DSI. VI. Eblgc Müdürlügü hudutları İçerisınae TL. lık. edecegi duyurulmaktadır.) bulunan (Aşagı Ceyhan Andırm projesi Ar.dırın ovab) Bugune kadar ikmâl ettigı ve halen taanhüdü altın• PÎMAŞ 100 adet. sı sulaması ve taş*ır tesıslerı mşaatıı işi kapalı zarf di. bulunan ışlerm hangı kuruluşa taahhüt edildigı, usulü ıle ılialeye çıkarılmıştır. Keşil bedelleri, ıkmâl taxıhlen ve yapılan iş bedeıSAT1LIK TAHVtIJXRl ÎLAN 2 Inşaatın munaiîiır.en keşif bedeh (124.000.090.) TL. len, olup, geçicı leminatı (3.733.75U.) TL dır EDtYORL'Z: c) 3. maddede istenılen nıakıne ve teçhızatın kendisi3 Müteahhitlikçe bu işte kullanılmsk üzere iş proğramıne aıt oldugiDU tevsık eden vesücalar, veya kjrilına uygun olarak şantiyede çalışır vazıyette: yacak ise, kiralayan şahıs veya tırmadan alınmış 2 adet Ekikavatör <1,5 yd3), 1 adet YıkamaEleme teNoterden tasdiklı taahhütname ıle makine ve teçhiTasarruflarına yılda net °.i)2U zatın ^ıralayana ait oldugunu tevsik eden vesiıcs.lar sısı, 1 adet Skreyper, 2 adet Dozer (D8', 4 adet Keçigelır arayanlara fırsat: Füve 1$ programına uygun olarak şantiyede hazır Vnıayağı Silindır ve çeklclsi, 1 adet Greyder, 4 adet Komp yuk b u kuruluşun garantllunduracağına daır usulü veçhile tanzım edilmiş resor ve kafi miktarda Betonıyer. V'ıbratör, Kamyon, sınde 5'ine büyük t ı r fcurutaahhütname, Arazös, Moîopomp, ve lüzumlu diğer ekıpman bulunlusa aıt olan tahvıller ıtcı durulacaktır d) Teknık personel beyannamesi ve kılit teknik persoy\\ sonra işlemiç fa:zı/le b:r 4 îhale 22.3.1977 Salı günü saat Uîı de Yücetepe Mahalnelm bıyografısı. likte Dara\a donebi^cektir. lesi îsmet Inönü Bulvan ANKARA. DSt. t'roje ve İne> Bankadan alınmış Banka Kredı durumunj gösterir 1.000. TL.sı 9 2 0 TL.'dan şaat Daıresı Baskanlığı katmda toplanacak olan DSI. belgeler. lO.OUn 000 TL.'hk venı bir Merkez Eksıltme Komisyonu tarafır.aan kapalı zarf 7 İsfeklıler, ıştîrak belgesı alıp almadıklaruıı 18.3.1977 parti daha ıstıfadenıze sunusulü ile yapılacaktır. sabahından itibaren DSİ. Proje ve İnşaat Dairesi Başdu!t. 5 Ihale tassrısı ve ekleri (îono.) TL. mukabilmde 4. kanhğı'na müracaat ederek öğrenebilirler. maddede yazılı adresten 4.3.1977 tarihinden itibaren 8 14.3.1977 günü saat (17>'ye kadar ihale tasansı ve ekletemin edilebıl:r. rıni almamış olanlara istırak beljresi venlmez. C KASTELLILER: 23 36 44 6 Isteklı şahü veya şirketlerin DSİ. Proje ve trsaat Dai9 Ihaleve ıştirak etmek isteyen şanıs veya şırketlerin teK27 26 86 27 57 32 » 56 34 resi Başkanlıjhna 14 3.1977 gTjnj saat (17)'ye kadar Oır lıf zarflarını 22 3.1977 Sa!ı gıinü saat '14.4.))'e kadar 4. TELEKS: İ.'CİH KAST. T S . dılekçe ile müracaat ederek ıha!eıe lşrirak belgesı ısmaddede nelirfilen adre?tp DSt. Merkez Eksiltme Kotemeleri ve bu dilekçeye aşagıdakı vesıkaları eklemeBURSA: TEL: 2O36y TLLEKS: misyonu Baskanugı'na makbuz ın'jka'oıünrte te<;lin! etleri lâzlmdır. 32184 melerı sarttır. a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış Mu'eahhitlın IZMIR: 14 14 U2 TELEKH. 10 Telgrafia yapılacak müracaatlar ve postada vâkı sekames) asiı, (A) grubundan cn az (124 000.0O0.) cinmeler kabul edilmez. 52S78 MERKEZ: 4. V»taı Han Asm» Kat Nn M 2S GARA>TTÎ BANKASI (Uvsıılad!*im'7 fvaî g e r çek bursa rsvıcıdır ' (lARANTt BANKASI Riiçhan rıakk) (Uvsııladıffı ITIIZ fıvaf sercek r»ırsa ravıcıdır ) YAPI ve KREDI BANKASI YAPI ve KREDI BANKASI Ruchan Hakkı T. TİCARET BANKAS1 t S T A N B f l BANKASI AKBANK T IS BANKASI T t<5 BANKASI KlTlfCU ODÖKSAN StFAS DEVA HOLDÎNG NASA? IZOC'.AM SIN*J MAL! TEŞEBBÜSLER TAT KONSEPVB RABAK RABAK SARK dı*ını. doıarna mevdana eelen jü3cselme!er sonucu ortaya çıkrıjını belırırSen. 22 aralık'a kadar dolarda rr.pydana gelen fıvat arfışlarımn nçden bi'.et ücretlerine yansiTilmadıg'. seklınd»kı so ruyu vamtsız bırakmış'.ardır. îç hat yoicu tajımalarınd» iss oilet ücretlerin» hsnüz bir zam yapılmamıştır. Ancak Akdeniz seferleri için eski fıvatlar Uzenn den bilet satışı yapılmadî«ı ve yer ayırtılmadıgı da ögrepilmistır. Venlen bilgıye göre Deniıci lik Bankası yetkılileri tarafından Ulaştırma Baiarüıgına önerilea ortalama '"r 80'lik zam tekliflert Bakanlık tarafından henüz onaylanmamıstır. tki ay once Bakan lıga ulaştınlan ve Karadeniz s«ferleruıde To 60, Akdeniz seferle rinde % 100'lük artıslan içeren zam reklifieri hıç bir açıklama yapmayan Ulastırma Bakanlıfiı'nda beklemekt«dir Ulastırma Bakarüıgının zam t«k llflerini kabul veya red konusun da bır bılgi vermemesi Uzerin» Denizcilik Bankası satıs btirolav n n d a kısıtlı bilet satışı yapü maktadır. % 60lık zam beklene» Karadeniz seferleri için bilet sa> f.şları eskı fıyatlar üzerinden y*pılmakta, buna karşüık Akdeniz hattmda, onceden yer ayırtro* ve bilet s&tın alma istekleri gori çevTümeJctedir. «Cumhuriyet» okuyanlara yönelik komando saldırıları Ergenekon'un onayı olmadan sürüyor Anadolu Çimentoları Türk Anonim Şirketî Idare Meclisinden T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog