Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

OtNiUBlYH 4 MART 1977 Kaddafi Libya'da şeriata dayalı "doğrudan halk iktidarı,, kurulduğunu açıkladı Ülkeyi 1969'dan beri yöneten Devrim Komuta Konseyi ve hükümet feshedildi, tüm yetkiler Halk Meclisi'ne devredildi Tasama ve yürutme retkilerl Halk Kongresine devredılmıştır Devnm Kcrmuta Konseyi Başka nı Albay Muammer Kaddafi'nın sekTeterhğe, Başbak&n Calhıd'un da ıkıncı sekreterlıge seçüdıgı Kongrede, ülkeyi halk adır» yonetecek ve iasama yetkısı ıle yurütme yetkismi elmde tutacak blr «Halk Meclisinnm kurulmas!na karar verilmıştrr. Ancak. yak laşık olarak 100C üveden oluşa eak olan Halk Merlısı, sürekh olarak toplantı halınde bulunmayacak, kurulacak olan rnerkeTİ ve yoresel komıteler aracılıgıyla ülkevı yonetecektır Yılda bır kez toplanacağı bıldınlen Halk Meclısı ulkenın sıvasa! ve ekonomık pohtıkasının ana ılkelenni saptayacak, ayrıca denetım görevı ni yaoacak ve gereklı rasaları tartıçıo onaylavsraktjr U D I H I A Î DA &SKERLUC YAPACAR Bu arada, Halk Genel Kongre sinde b ı r konusma yapan AlbVv Kaddafi. ülkede yürürluğe kona cak olan butun yaspların tek kaynağınm K u r a n olacagını ve Kur'an hükümlenne uygun b ı r tülusal Mısaksm Kongre tarafından onaylanacagını açıklamıştır. ülusal Misak'm saoece ülkede uygulanacak yonetımln bıçımını. izlenecek polıtıkamn ana ilkelerinı saptayacağını belırten Kaddafi. bu Mısak'ta aynntılara ver KAMPALA Uganda devlet verilmeyeceğıru, aynntılann Halk radyosu, onceki gecekı yayuuııMecUsınce saptanacağını bıicür da, 2600 kadar Amenkan ve Ismıştır. raılli paralı askenn, Kenyah asBu arada Konjreve, kadınerkerlenn desteğinde, Kenya sınıkek bütun Lıbyahların askeri egı nndan Uganda topraklanna saltıme tabı tutulmalan konusunda dınva hazırlandıklantu öne surbır önen sunulacağı bıldınlmi?müştür. Uganda radyosunun hntır. Goılemeıler, Kongrece kabul ben, ABD Dışışleri Bakanlığı ve edilme«;i beklenen bu onenden Kenya Tesmi kaynaklan tarafmsonra, Lıbya'üa kadınlann d a gödan yalanlajımısür. ABD Dışisrev alacaklan bır «Halk Müıs leri Bakanlığı, Uganda radyosuKuvvetı» kUTulacagmı rtr» surnun habenni «tümüyle gerçek dımektpnırlpr şı» olarak nıtelerken, Keaya TesDOötUDAN H&IK İMIDARI mı makamlan ıse bu habrrı Kaddafi, Lıbya'dn kurulan «münasebetsizlık» olarak tsnımvönetımm «doğrudan halk ıktılamıştır. darm olduğunu soylemış ve dünöte yandan Dganda Devlet yada uygulanan diger reiımlerin Başkanı Idi Amin, ABD Başkanı bırer sınıf ya da rümre dıktası Carter'ın iddla ettıği gıbi dlfceolduklannı ıddıa ederek. «halkın «nde 200'den fazla Amerikalı bu dogrudan doğruya kendı kendılunmadığını, Uganda'dakı tüm ni yönetecegı rejim ılk kez LibAmerikalüann sayısııun 82 olduva'da kurulmftktadırv> demıştır gu, bunların yansından çogurun Ülkenm adının da «Ubya Arap da kaçak olarak gırdiklerim one Halk So c "alıst C u m h u n v t i » olasürmüştur. Isteyen Amenkalılann rak değıştmldıgı Kongrede Kad ÜUkeden aynlabılecegıru belırten | riafi"nm baskanlıgındü bes WsıAmm, üganda'da kalmak ısteyen j !ık bır cGenel Sekreterltk» kulenn ise bu ısteklennı mal bel yannamejcrfyife bırijj^e resmi : n ^ " ' " ' (Dı? kamlara bttdrrmîlert JerelBigını belırtmiştit ^ ,. ~ J " (Dî? HaBerler Serrisi) TEBffE. (TJbva) Uby» Halk Genel Kongresı'nm ülkenın guneyındekı Tebhe kasabasında yap tagı toplantmın üçtfncü gununde. 1969 yılır.dan b e n ıktıdan elmde tutan Devrim Komuta Konsevı ve hükümet feshedılerek, butun İtalyan; Fransız ve İspanyol Komünist Parti Liderlerinin 'Madrid Zirvesi,, nde Helsinki Belgesinin tüm hükümlerinin uygulanması istendi MADRID ttalyan Komünist Partısı liden Enrico Berlınguer FTansu Komunıst Partısı liden Georges Marchais ve ispanyol Komunıst Partisı liden Santıago Carıllo nun onceki akşam Mad nd'de başlayan toplannları dun sona ermıştır Batı Avrupah ko munıs'' lıderlerın .Madrid Z ı n e sınnın ardından yaytnlanan ortax bıldınde, «Hplsinkı Konferansı mhaı belgesinin butun hükumlerının her ülke tarafından eksıksız uygulanması» ıstenmiî ve «Kişısel ve f oplumsal ozgurluklon n tumunu temınat altına alan yerâ bır toplumdan yana» olun dugu kaydedılrnıştır. Ortak bıldınde aynea Italvajı ve Fransız Kom\ınıst Partıler. nın. Ijpanyol Komunıstlennın ys sallasma çabasında. bu partiyle davanışma içinde olduklan kaydedılmıstır Amerıkar. AP Aiansının habenne gbre ikl gun suren topîann sırasuıda Doğu Avnıpa'dakı re ıım alerhtarlan konusu tiç ko münıst lider arasında sbrü? aynlıklanna yoı açmışur. îtalyan ve İspanyol Komünist Parti liderlen. toplantınm sonunda yayınlanan ortak bıldınde; Doğu Avnıpa reıırnlerını ve ozelhkle ^ovyetler Bırlığı'nı, reum aleyhtarlarma karşı t u t u m l a n r d a n oturü kınayan bır maddenın ver alrrasmı ıstemısler Transız K o münıst Psnısı lıderı ıs» bu maddenın ortak bıldınde ver almasına kesınbkle karşı çıkmıştır Amerıkan AP Ajansına gore komünıst lıderlT sonunda ortak bıldınde Doğu Avrupa'dakı reıım a'.evhtarlan konusundar RPnel olarak ve herhangı bır ısım bPİırtıimeksırtn «:o? edılmesındo gorü? bırlığıne varroışlardır (Dış HabfTtPr ServHU Dünyada Bugün Libya'da Yeni Aşama ALı SiRMEN Lfb*a Halta Hrtidann anahtarlanıu almak içtn çöle «etdldi Bn hareket devrim kadaT önemlidtr. Kendimi devrlmi serçekleştirdifimlı »ndüki kadar heyecanh ve mutlu hissediyorum. Bovle > nrumluyordu Albay Kaddafi şabatın son pinii vapılan Tebhr toplantısmı. Amacı iktidsnn dizginlerini halka devretmek olan Halk Genrl Konseyi. çahşmalan sonunda. Libja Devnro Konseyinden almıştır yetkileri. l'OO delegenin katılmasrrla yapılan Kongre'nin toplandığı Tchhr kenti. daha düne kadar kasaba, çöl ortasında blr vahaydı r e \lbar Kaddafi burada bâyümü; 1936 yıluıda, bu kasabanın •okaklarmda. Nâsır'ı destekleyen gosterilere katılmıstı. Butnin Tebhe, yalnızca çol ortasınd» blr vaha değil, dev vlnçlerin hurma ağaçlannuı çerresinde yenl ormanlar omjturdukları ;clişmc jolund» bir merkerdir Halk Cicnel Konsrresi çahşmalan. Kaddafinln slışılmıj hevecanı içiude açılmış. bu dujfuJu coşkulu oıiam Kiiba Lideti Fidel Castronun vapılan çağnyı kabul edip EPİmesi ile daha da artmıştır. Konçrc çalışmalan sonunda Devrimci H»lk nin başına Kaddafi «etirilmiy. Callad da Konsey içindr önemli eörpv mevkilerlne çıksnlmıştır. Bövlece bugün için, hlç deRİIsr ilk afizda değijen dnemU bir ?ev vok sibi görnnmektedir. I.ibya iktidannın öst kademelrrinde tlkenin vapısı. Kaddafi'nin Uhva'daki dıınımu da tsten daha ba$ka türlüsüniin gerçekleşmesine enıçeldi Evlül 1969da Bursa'da dinlenmekte olan Sumıoi'vi devirerek lktıdara gelon suhavlarm ba«ı olan Kaddafi, n gnndea hu va^a ülkesinde savjrınUtını. halkının kendisine duTcintru wvEİTİ vitirmemiştiT. Oenç onder dünvanin kendisine duvduıru 'lgin. şaşkmlığı da vitirmedi|i srfbi. çeiişik darranışlin vuninden kendisindcn en faria SÖT ettiırn kişilerden biri ol. mu«tur Libva Dnriminin ilk fdnlerinde Nâsır tarafından ulkpnin yeni voneticUerinl tanımaya, onlann görüslerlnl ö|renmeye gonderilen Hasaneyn Heykel, Kaddafi drn sık sık söz edlyor «1973 *rap Israil Savajı ve Ortadoğtı» adh vapjtuıda. Yeşll kitahında. prk tartıçma sötürflr «tçuncb Evren»el Teori»sini pcHîtiren ve «yetersizllği kanıtlanrniî» kapiUlıım ile komunizmin karşısında en ivi çozumtı setirdi|iai lleri suren Kaddafi. He>kel> gore «dalavcreler ve entrikalarla dolu hir dün\amn içıne dıişmüj saf bir kişldir». Kt Ahram'ın baş\azarı. Nâsırın arkadaşı. genç Udrrin aluslararası arena>a ilk çıktığı cunlerde aralannda geçen bir komısmajı sovle aniatıyor: «Kaddafi Rabat Zırvr^lnln sonlanna dogru hana tclmiş \e «Konferansla Ujrilı olarak ne yazocakstnız? Benım îörduğum Kadanjla başansız geçti» demişti. Ben de «EğeT hir şev yazarsam. her halde s u i vazardım» dlye cevap ^er• rniştim. Çok şaşırmış. «Beni tni? Brnim hakkımda yazaeak ne \ar ki'.N demişti. Ben de bir makale r a n p . adını da «Tar xan \pw York'ta» ko»acajrun dive cevap vermiştim. Ortnanların ı\l >urekli, früçlü adalet&e\er saf adamının dünvanın en bu\uk kentindekl şaşkm durumuyla arasında beHTerlıklcr kurnıa>a çalıştıgı Kaddafi İçin bnna beıuer başka ir^ler dp \aznnr H«^kPİ. \ma her satırda. genç ontierin va\sı>la amldtğını d» (tonı>or»unur Kaidı ki. taflıci bu denli go?e balınlmava çalışılan hu adamın nnderligindp Sunusi tahttan ko\ulmuş. petrol şirketlcrine karşı Mvasım açılmı? ve >?hancı üslcr temizlenmiîtir ulke topraklaruv dan Saflıçı bu denli abartılan adamdır. tsrail> k»rçı iavaşında Mısır ın her zaman vanınds yrr alan, Arap dünya sırnn »e pttrol ovunlannm dengeslne ağırhğım koyav ve tüm Doşjuıa Batı'ya kendini kabul ettiren. Iktldar tutkunundan >ok«unluçu. çocuküu temizligi. ödun kaba) e t m « dpvnrorillği ile kalı blr kişilikle ortaya sürulen bu adsmdır. 19'.3 Mİında iktidarı tprkettiği zaman sokak posterileriy. l* seri çiğnlan \e halâ ülkesindPki durumıınu sürdarpn lib>a şimdı Kaddafrnin öndprliginde ypni dönemp girmektedir Ulr«» devrimînln birçok n r e s i (ribl bu aşanıa da kaçınılmaz çelişkilrr ve anlaşılması cüç «örünrn. garrplikIPTIP cioluOur Ubva'da Devrim Komuta Konseyi'ndm iktidan alacak Halk Genel Konjreni, bir halk hareketinin. tabandan uelen hır itişin sonucn değil tepedcn gelett, ancak iktidarm tepedpn intneliğini ortadan kaldırmayı. girişimierin. atüımiarın halkla bütiınle?en bir devrime dönüşmeslBi »maçlayan bir rvlrmdir. Llbya'run buçünku koşulları da daha ba$ka rurlüsüne elvprmemektedır. Kuşkosuz Halk Genel Kongresinden sonra, halkın gittikçr artan olçude iktidara ortak olmasi, giderek ona *ahip çıkması evresinde dp Llbya'yı çok büvuk sorunlar bpklemektedir. Giri«imin başan olçüsunu Belpcek eoitpTPctktir. \ m a Lihv» dPvrtmi ve «Llbya »osvalirminin» haşarısı bn cirişimın haşansı ile orantılı olacaktır. Kaddafi bu gprçeği gormnş. bir evlemin ancak halka davandığı. or.unla bütıinleştiği oranda devrim nitelitini kazanacasını \e h a ş a r n a ulaşabilecesirti anlamıştır HeykelIn buyuk dostu Kaddafi'nin kcndisine ornek aldığı Nâsır. bn ırerçeçi vcterince eorememi^. RÖrtmiuse bile şeç kaldışı için, vpterince değerlendirip. Berçekleştfrememlstir 2600 kadar Amerikan ve Israilli paralı askerin Kenya birliklerinin desteğinde Uganda'yı istilaya hazırlandıkları one suruldu Ubya Devlet Bajkani Mıummft Kaddafi Mnyanın ülkelerinde ovfjuianan tüm rejiınler blrrr suııf, va da 7umre diktoaıdır. Halknt kendl krndinl yoneteceei rejlm. ilk keı Llb ( r a d » knrolu^or. UNIROYAL Uniroyal EndüstriTürk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlıgmdan Ana sozleçmemırm l.Yuncu marldesı cereğınre Şırketınıi7in 1976 hp c ap \ıh de\.re^ın(> aıt Ortiklir OHğan Genel Ku^ul Toplnntı^ı. aşağıdakı 2un<i<*mı poı aşmrk uzrro. 2 ! M.ın 1977. Çarşamba cur.u ^ a a i ; l*î 30'^lf UtapH^l Xldksiu> Dıv?n Oteh sal">nunrla vapılacalvtır Tıırk Tıcarpt Kanununun 3fi2 nı ı marldp'=ı trpr^gınce Bılanço VH KârZarar He«anı, Yt>nptım Kurulu ^r DenetmenİT Raporları 9 Mart 1977 tanhmden ıtıbaıen Savın Ortaklanmızın mcelemelerır.p açık hulundurularaktır. Toplantıva katılmak ıçın Sa>ın Ortaklarımı»ın vry yol aşağıda helirttlmıştır ıiı kartı alacak vfkıllennın tutarakları Amerikan Senatosu, Sovyetier'de insan haklarmm çiğnenmesinî kınayan bir karar tasarmnı kabul ABD osu, Sovyetler Birlıgı nde ınsan tıaklaruun çığr.enmesını kınayan bır karar tasansını n» bırhjıvle if^oul etmıçtır Sıfıra karşı S2 ovla kabul edl len ve Carter yonetımınce ona'lanan bu kararda. özelhkle Sovvftler Bırlığı'ndeki VP vabancı ülkelerde yerleştnış akrabalan nın vamna gıtmek ıçın goç vızesi \lmak ısteyen diger azınlık men 'uplannın tııtuklanmalan. hırpa a r m a l a n vp ted'rs'tı •rtılme'ert 'inanmajctadır ^.BD Senato^u Uışışler1 Komıs \onu, senatorlere karan onavia Tmlsfını oneren bır "Tiporurda. iararın kabulunun Car'pr vone 'jmınm ınsan haklanna saysı ^os tenlmesı volundakı •îivasetır'i Kongre'nın destekledı&mın Kanı»ı behrtrnıstır (a a ı r BEYRLT Bevrut'takı resral çevreler. bugün vaptıkları açıkla mada, son bırkaç hafta ıçınde Güney Lübnan'da evlenni terk"denlerle Kuzeye kaçanlann ^a^T^ı nın otuzbeş bın kısıve ulastıgını belırtmışleraır Boyle bır soço neden olara;, blr 'andan lsraıl topçularının bu bolgedekı koylere ates açması. bte yandan bu bolgevı denetımle n altında tutmak ısteven Muhi fazakâr Falanııst bırlıklen ıle Fı hstınlıler ve Lubr.an Üenoı Mus lumanlan arasında süren karşılıkh carpışmalar gostenlmektedır GUney Lubnan'dan kaçanların Beyrufa, va da Bevrut un 36 kılometre crunevınde bulıınan Savda'va s.âındıklan kavdedlımek'edır (a a i GÜNEY LÜBNAN'DA SON HAFTALARDA 35 BiN KiŞiNiN EVLERiNi TERKETTiKLERi BiLDiRiüYOR MENKUL SATIŞ İLÂNI Bakirkfiy tWnd t c m Memurlnpundan 976/4336 Talimat Bir borçtan dolayı mahçuz olup satı'masına karar verılen ve halı h a n r 650 000.00 lıra muhammen kıymetınde bulunan 88 S e n No lu E. 1546 Caterpıller marka Motor Scrayper açık a r t n r m » suretıyle satılacakür. Mahcuzun satışı 1 î K."cun 118 maddesı gereğınce 113. 1977 jrürju saat 13 30 ÜP H 10 arasında Eakirköy Altınsehır kö^lndp K a d n Vezıroğltı înşaat Lımted Şirketi Beton Trares Fabrıkası sahasmda '.apılaca^ı. ve t î K. llb 2 maddesı gereğınce sat.ç peşm para oiarak en çok f v?t verenP satılacagı. ciamga resmı ve tellâhye ücretip\n alıcıya aıt olduğu, daha fa?la bılgı almak ısteyenlenn vakanda va?ıh dosya numarası ıle bır'rkte t r r a Memurluguna muracaat ermelerl :iân oHuıur. (Ba«ın 1642 "2106) 1 Ginç kartlan 16 Mart 1977 cunıı «aat 17 00>Q kadar dagıtıîacak. bundan sonrakı baş%uvmalar aıkkate alınma\.ic.ıktır 2. Oınş kartı almak ı^te^en ürtikî?rırnız veva vekilîerı a Hı^e senetlennı doüruciın doğru>a " tahıjazarı, Orya Han No 323 K\\ 1. l«tanmıl" adre^ındekı Şirket Genel Sekrelennc makbuz karşılıcında teslım edecekler. veya. b Hısse senetlerim herhancı bır banka şubejir.o peçicı olarak ymp nT>kbuz karşıheır.da teslım pdevpk, slacaklan belgeyı yukprıda yazılı Şırkft Genrl Sekreterlığine teslım ederek. g.n^ kartlarmı alac'kîa'dır, c. Toplantıya ıştırak pdeme' erek. kendı'prmı bır 'ek'l va^ıtası ile terrsıl eUıımek ısteyen ortaklanmız. aşağıda pösterilcn orneğe soro duzenie\eceklen bır vekaletname%ı dolduracaklar. yukarıda ( a ) \e ı b) maddelerme gore hr.reket ederek bankalardan veya Şırketımızden alacaklan belseM vekâletnamelenne ıhstıreceklerdır Saym Ortaklarımızın toplantıya katılmaları rıca olunur. Yonetım Kurulu \*EKALETN^ıME ÖRNT.Ğt Ortağı bulunduğum ( bulunduğumuz ) Uniroyal Endustrı Turk A.^ 'nın 2T Mart 1977, Çarşamba gumı, saat 16.30'da Îstanbul Tak?ım Dıvan Oteli salonunda yapılacak Ortaklar Genel Kurul Toplantısında yenme (yerımıze ) bazır bulunmak ve her turlu hak va vetkılen ıle benı ( bızı) temsıl etmek uzere Bay (Bayan ) 'ı Türk Tıcaret Kanununun ve Şirket Ana Sözleşme«ınm ılpılı maddelerıne da'anarak vekıl taym ettım ( e t t ı k \ Yekâlet vprenın Adı Soyadı larıb Imza Hı«se Tutan CTL) GUNDEM 1. Başkanhk Dıvanı seçımi. 2 1976 yıh hesap devresıne ait YorseH• t'iTrulu v e Denetmfnler Rarıorunun okunması. 3. 1976 yjhna aıt Bılanço ve Kâr Zarar hesaplarının goruşulmesı ve onayı. 4. Yonetim Kurulu uvelen ıle denetmenlerın ıbrası.. 5. Yonetım Kurulunun 1976 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tanhi konusundakı oner.sının onayı ve\a değiîtırılerek kabulu 6. Hızmet muddetı dnlan Yonetım Kurulu için seçitn japılması ve uvelere >apılacak odemelerin te?pıtı. 7. Denetmenlerın seçimı vu kendılenne yapılacak • odemelerin tespitı. 8. Yonetim Kurulu uyelerine Turk Tıcaret Kanununun 334 ve 335'mcı maddelerı ıle Şirket Ana Sozleşmesmın 14 uncu maddesinde yanlı ıznm verilmesı. 9. Genel Kurul Toplantı tutanağınm ırıza=ı konusunda Başkanlık Di".anma yetkı venlmcsi. 10. Dılekler. ... . ..... SURiYE DEVLET BAŞKANI ESAD'IN CIA'DAN RÜŞVET ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ PARÎS Amerikan Merkezi Haberalma örgütu CİA dan para aldıkları one surulen devlet ya da hukumet başkanlanna venı ısımler eklenmış ve Surıje Deviet Başkanı Hafız Esafın da CÎA'dan para alan devlet başkanlan arasında yer aldığı öne suru'muj fur Paris'*e yavmlanan «Afrque Asıe» dergısı daha nnre Ampr ka'mn «Va&hıngton Post» gazetesınde, CIA'dan yardım «ua'klan one surulen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Trdun Kralı Hu seym ve dıger bazı devlet baş kanlarmdan başka. Surıye Dev let Başkanı Hafı? Esad Sudan Devlet Başkanı Cafer Nuroeyri Fas Kralı Hasan, Zaıre Devlet Başkanı Mobut ve Lübnan Falan Jıst Parti hderı Pıyer Gamayel' in de CtA'dan buvuk mıktarr'B para aldıklarmı one Haberler ŞEF SEKRETER HANIM ARANIYOR e 3 avnttann buUr.öuğj mr Büroca ve fi kışl'.k rardımcı personplın ba^ında çalışabılecek retenekh buro sefı hanım aramvor Seri dakf.lo ve nesap ma«;nası kuüanması, tecrubes] olma<îi *ernsı! etme nzel.ıfi bulunması 'ercıh sçbeodır. Dolgun maas ve o n m devamlı 15 ^emIrıatı ve aynes fcendısine kaloriferlı <uç'jv BU daırp veı!ecektir Möracaal \v»hatl»T Fprhıınde tnal * rıırnıt Inal Fuat Knradag Tel. 1590 2 W Gece: 3fi 2 B\l İKESİB W X TOPRAK MAHSULLERi OFiSı GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (Cunhuıvet 21091 Müfettiş Yardımcısı Alınacaktır 1 Tef'ış Kuruluna sına\la ye'en kadar Müfettiş rardırocısı aUnacaktıı 2 Sın.nlara katılabılmelî lç;n.: A Hukuk, Iktısat, bı;.asal Bıigıler Fakultelennden, .Ut.sadı ve Tıcarı llımler Fakuile, Akademı ve Yuksek Ükullarmdan, dığer Utmers.telenn Ekonomı Isletme. Idarı llımler Fakulte ve bolumlerınden \eva Mıll1 hğıtım Bakanlığınca bunlara eçıV lıgı kaoul edılen yabancı Fakulte, Akademl ra ^uksek Ukullanndan bınnı bıtırmiş olmak, B Vazılı sınav tarıhınde (3(1) yaşını bıtırmemış olmak. C Uevlet Mernurları Kanununun 48 ncı maddesmde betırtılen nıtelıkler ıle TMO Personel Yonetmelılıgınde behrulen Oîıs'e memur olabılmek lcın ar« nan genel şartlan rıaız bulunmak, D Muîettı$h|e alınmasına sakmca teşkıl eden bir nalı olmamak E Erkek olmak ve askerlıgtnl yapmış buîunmak. F E\Teloe açıırmş smavlara bir defadan fazla gırmam:ş olmak, Gereklıdır. 3 Yazılı sınavlar s Nısan 1977 balı ve B Nısan 1977 Çar şamba gunlen Ankara îstanbul ve îzmjr'de yapüacaktır. 4 Sınava k a t ı l m a k t s t e y e n l e r m d i l e k c e ü e b a ş v u r m a l a n ve lstenılen b e l g e l e n e n geç 28 M a r t 1977 p a z a r t e s i g ü n ü rnesaı bıtımıne k a d a r Teftış K u r u l u Başkarüıgırıa verm e l e n veva bu t a r ı h t e b u l u n a c a k ş e k ı l d e g ö n d e r m e l e r l gerekmektertır 5 Sınav k o n u l a r ı r u ve g e r e k l l s a i r Dilgılerl fcapsayan b r o çür, T e t t ı ş K u r u l u B a ş k a r ü ı ğ ı n d a n bızzat veya t n e k t u p la »star.itebıleceğı Kibi î s t a n b u l , l z m ı r , Afyon Konva S a m s u n . t s k e n d e r u n , D ı y a r b a k ı r ve E r z u r u m Bolge M ü riılHüklerımızden de temın olunamlır. NOTn 2 1P77 rarıhll s a y m ı z d a b a ş v u r m a rarıhı Jn m a r t îstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan Memunvetımız n :.~>ö62 V277î sıcı. s a ' i s n a a Kantlı E L Î i r i C A R t î K »LLKK1IF SIR KETI tBRAHIM SU».T STTNEBİN' VE ORTAGI unvanlı s.rket tıcaret 1 terk edecegınaen ortak :ar tarafmdan ranzım edılmış bulunan aşağıdi X' MPI beyanname=ı S38 saıın lcra \p tflas Ka nununun değıs'.k 44'uncü madder. h'akmım" re* fircan I n olunur MAL BEYANI EIIF ÜCARET KOLLEKTiF JlRKEÎİ Hirahim S u a t S ü n e r ı n ve Mustafa Tptik IJ ıfl IVl S57 71 111' 199 ;h 1 12ı mıi.nn Î25 ftd 2S3 14'» 0(1 JVJ KASA HESABI BAXKALAR «Alacak. TEMtNAT SENETLERİ HESABI CAR1 MENKUL KIYMET LER ŞÜP ALACAKLAR 1975 YILI ZARARI 121.4810" 745 851,0<' 20.00O,on 283 149.0^ 145.426.33 SEKMAYk. HfcSABl î SUAT StîN'ERlN H. M U M A F \ TETIK B\NKA1AR Borç. BOKC Sr.NHTLERÎ MUV ALACAKLILAR PUP. AL. 1.31R.933.05 Adres: Üsküdar Üsküdar Îstanbul Üsküdar tstanbul üsküdar Dogancı.ar No. 18 tst. MUVAKKAT ALACAKL1L\R : Üsküdar Vergı Daıresı (S Mesıekc Stopajı) BANK.%LAR «Borç. Halk Bankası t'skıidBr S;b. Akbank t'skıjdar ^b BORÇ SLNETLLR1 : Ihsan Namjr (Basm 1515) 2103 525,nn TL 47 «72 79 TL. 82 7:M7 TL olarak yazıimıştu. Do|rusu 28 mart 1977 dır Düzel'ır.z (Basm: 1166) 2103 (Manajans: 599) 2099
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog