Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

4 MAIT \nt T ıirklye îşçi Partisî kongminde başkan B»mce Boran'ın CHP v u ı e soyledıklerı DI.iK' ın seçımlerde CHP'yi destekleyecegırm dııyurulması uzerıne, butun gozler bu kez her zamankınden daha buyuk bır ılgı lle CHP'ye dön6ü. Bu eskl ve guçlü parti. şimdı yurttaşın umudu durumundadır. Yaşamı ınsanımıza her gün bıraz daha çekilmez kdan Mılli Cephe iktıdanna karşı tek kurtuluş yolunun seçımlerde CHP'nin kazanması olduğu kanısı yavgınlaşmışrtr Onun solunda olan partiler de ondan bekledıkleruu birer koşul olarak öne suımek biçiminde de olsa, bu kanıya katılmaktadırlar. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER re bugttnkti eumhurlyet rejitnl dışind* yepyert bır sıyasal. esonomık duzen kurmak demek ol mayıp, polıtıkaya yukardakı olanaklan getırerek halkt kendı çıkarlannı koruma dogrultusunda dofrudan doğruya soz sahibı kılmaktır.» Butun geziıerınde işçılerle, köylulerle konuçurken «Sız ıktıdara gelırsenız. bütün sıkmtılannız sona erer» dıyen CHP Başkanı Bülent Ec«vit'ın butun demokratık guçler bu yolda yarduncısı durumundadırlar. Ona ve partısme bunu gerçekleştirmek duşuyor. Ama solun gelışmesi, özgürlukçü rejimln tam olarak oturtulması, halk iktıdan gıbi sorunlar, gelıp seçım kurumunda dügümlenmektedır. B:ze şimdı CHP'den bekledığımız bu ılencı atılımlan sağlayacak bır ıktıdann nasıl bır seçimle oiuşacağı sorununu çozmek düşmektedır. Iktıdar nasıl halkın ıktıdan olacaktır? Yalnızca soz, yalnızca iyı nıyet yetmez bunu gerçekleştırmek içın. Onseçım sorununa gelmek istedıgim anlasılmıstır sanırım. CHP'nin son Kurultayında önaeçım ıçin kımı çahşmalan oldugunu duyduk, ama benim bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan yeni bır seçim yasası taslagmdan haberim yok. Bunun yanında, geçen gun yolda karşılaştığınuz, uzun uzun bu konu üzermde durdugumuz CHP Ankara senatoru sayın Hıfzı Oguz Bekata'nın yasa onerısımn ne zaman ele alınacagım bılmıyoruz Bu onerının onsozunu ve gerekçesını okudukta,ı sonra şu kanıya vardım kı, bugunkü onseçım kurumıı kaldıkça gerçekten ozgurlukçu, demo!î*atık bır halk ıktidarmın kurulması olanaksızdır. Sayın Bekata. «Anayasaya gerçekten baglı ısek ve mılli egemenlık kayıtsız şartsız Turk mılletinm ıse dnseçim kaldırılmalıdjr» diyor. Seçimler yaklaşırken ciddi kaygılar içindedır seçmen Partılerce ona verüen adlar lıstesıni sandığa atmak onu umutsuzluğa duşurmektedir. Her ış seçımlerden önce partılerce pişırilip kotarüacak mıdır"" Seçmenler kukla durumunda bırakılacak mıdır? Özel orseçımde, seçmen kitlesıni bır oranda çoğaltmak yeterlı savılacak mıdır° Bunlar gunun somlandır. Genel seçımlere bunca umut bağlamış olan halkımız ıçin bundan dofal bir sey olamas. Düşürme Sanatı Seçimler Yaklaşırken Melih Cevdet ANDAY j büyük öleüde g ö » çarpan, kendını tannan Bulent Ecevıt, partı içınde Inönu ıle savaşımı, bu savaşımı kazanıp başkan seçılmesı, her konuda açık ıçten konuşması. alçakgonullülugu, msancılhğı, gerçek bır haik sevgısı taşıyan yureğı, kurama bogulmamış görüşleri ile yurttaşın başıacı oluverdı. Kıbrıs çıkarması onu ulusun gozbebeğı durumuna getırdı Hep bıldiğımız bu oykuyü yinelemektekı amacım, CHF'nın bugun çoğunlugun umudunu kendıne baçlamasmda, Başkanınm yermı belırtmektır Yoksa partının samldıgınca tutarlı, geregınce solcu olmadıgı ranarça soylenebılır. Bu durumda. yapacağı ışler bakımından onu şımdı den bağlı gormek. seçmenm hakkıdır. Ama ona yapması gereken ıslenn lısre<nnı vermek olmamalıdır bırım gorevımız B17 CHP'den ancak temel sorunlarda açıklık ısteyebılırız, ıstemeiiyız Çunku ıktıdara adaydır. TUrkıye Işçı Pamsı kongresınde Başkan Behıce Boran'ın da belırttıgı gıbı, tam demokratıkleştırılmış bır rejımm gerçekleştınlmesı, solun gehşmesını onieyen engellenn ortadan kal dınlması ve CHP'nm emperyalızme, faşızme karşı savpşımda kendı solundan destek araması ıîe olur Demokrasmır. gostergesı budur Bu bakımdan CHP. ortanın solu olarak, demokrasıyı tara anlamıyla uygulayacağını söyleyen bir partt olarak (daha once kaç kez başkanın ağzından duydugumuz) geleceğe ılışkın tasarılannı, saglama bağladığını şımdıden gostermelıdir. Bu toplum, çafdaş demokratıs rejımlerm en ıyısıne lâ yıktır, luks değıldır bu. Çok partıli düzene geçıl dığı sırada, bu halkın boyle bır duzene daha u zun yıllar alışamayacağmın soylendığıni unutmamışızdır. Belkı boyle dusunenler bugünku CHP ıçmde de vardır hâlâ. Ozgurlukçu demokrası yolunda gereklı olan açıklıga kavuşma. CHP'nin kendı ıçinde kımı oluşumlara neden olabılır; kafaları yeni dünyayı. yenı Turk:ye yı almayan kımı uyeler bundan telâşa duşebılirler. Fakat şımdıye dejın oldr.gu gıbı, CHP bovle bır oluşumdan daha guçlu çıkacaktır. Bırıncı ış. bu açıklıktır Ikınci onemli ış, AP başkanmı çok sirurlendıren nHaik» kavramı ıle «Halk ıktıdan» karramma açıklık kazandırmak olmalıdır. Gazetemızde Prof. Faruk Erem'ın aydınlat'cı bir biçimde yazı konusu ettigı bu soruna, Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu da iki yazı ıle defındı. Halk iktida rı. Faşbakanın sandıgı gıbı Anayasaya aykın bir kavram de^ıldir. Tam tersme, yurütme. yasama ve yargı karşısında yurttaşın durumu konusu, ozgurlukçü, eşitlikçı Türkiye'nın temelı olarak ele alınmalıdır Gazetemızdekı ıkınci yazısında saym Velidedeoğlu şoyle dıyordu «Halk ıktidınnı kurmak bizim anlayışımıza gore, 1961 Anayasası H Gerçı MSP ıle kurdufu koaîısyon zamanında kısa bır sure ıktıdara gelen CHP Başkanınm ağzmdan duyurduğu vaadlerı gerçekleştırmek fırsatını bulamamışnr: öyle kı. seçımlerde kazandıgı buyuk beledıyelenn sıkıntısım çok yakındaD bıldığı, gorduğu haide, belediyelen parasal bakımdan guçlendırecek yasayı bıle çıkaramamıştır Turkıyede rejımın Batı demokrasılennden hıçbir aynmı olmarnası gerektığiru ılen sürduğu halde, bu amaca varmamızı onleyen yasalan değıştırmek hazırlığı ıçinde görülmemiştir; ulkemızm çok gereksedigı vergı reformu konusuna el atamamıştır. çalışanlar bu yuzden hep yakınma jçmde kalmışlardır; toprak sorununu çozmek ıçın geçerli yontemler önermemıştir. Bu tur eleştmler çoğaltılabilır, ama sonunda genellıkle koalısjon hjkumetı, ozelhkle de MSP ıle koalisyon hükümeti kurmus olmanın ya rattığı guçlükler öne surülürse, CHP bağışlanmak ısteyecektır. Ama onumüzdeki seçimlerde tek başma ıktıdara geleceğını duşünen bu partı, kendismden bekienenlen, kendısınm yapabüeceğı ışlen tartmalı, bunun sonunda varacafı durumu açık seçık amaçlar olarak ortaya koymalıdır. Fu partı, uzun süren tek partı vonetimınden sonra halkın gozunden dusmuştu, fakat kapatıl mış olan DP'nm bır zengınler partisı oldugunu anlayan halk, başka bır seçenek bulamadığı ıçın ona dor.meye başladı yavas yavaş Bunda Bülent Ecevıt'ın kışıhğının. yaptıklarınm buyuk payı var dır. Çalışma Bakanlığı sırasında çıkardığı. ışçı sınıfınrn çıkarlarını koruyucu birtakım önemli Yanlış Bir Işlem.. OKTAY AKBAL Evet Hayır elsinki bildirisinde söyle yazılıdir: •tnsan Haklan ve Temel Özgürlükler alanında. Devletler. Birleşmiş Milletler Anlaşması amaçlarına ve 11kelerine ve Insan Haklan Evrensel Bildirisine uygun olarak da\ranırlar. Bağlı olabllecekleri tnsan Haklanna tliskin Uluslararası Sözlesmeleri de kapsamak üzere. bu alanda nluslararası bildiriler ve sozleşmelerdeki kavıtlı yükümlülükleri yenne getjrirler.» 1975 vılnıın 1 ağustos günü Helsinki'de imzalanan bu Sözleşme">i Turkne Basbakanı Demirel de Türkne Cumhııriyeti adma imzalamıştır. Hatta Demirel bu toplantıda ;aptığı bir konuşınada «Bu belge uluslararası bir toplum kuşağının oluşmasına yardım edecektir» demiştir. Şimdi bu belgeden bir parça daha okuyalun; «Katılan Devletler, kendi ülkelerinde ya da gazetecilerin konuk olarak bnlunduklan ülkelerde onların çalışma kosullannı kolaylastınrlar. Katılan Devletler, gazetecUerin. meslek uferaslannı yasal yoUardan yürütmelerinden ötürü sınır dışı edilemeyeceğini veva baska bir biçimde cezalandınlamayacagım açıklarlar. Gorevlendirilmesl kabul edilmiş bir gazeteci smır dısı edilirse. bu önlemin nedeni konusunda bllgili kılınacak ve durumun yeniden incelenmesini isteyebilecektir.» Oysa Evet. uluslararası sözleşmeye imza koynıuş Türkiye Hükümeti 10 ocak 1977de Türkiye'ye gelen bir Isveç Televizyon Kundunu 28 ocak" 19TJ çünü »ımrrtışı etmistir, DSyBTiılan yasalardan biri Polis Vazife ve Selâhivetleri 1asasının alüncı maddesidir. Buna göre «Hariçten gelen filmlerin gösterilmeM ve dahilde yapılacak rilmlerin çekilmest polisîn iznine bağlıdır. Polis, filmlerın ve senaryoların tetkik ve mua%ene işini alâkalı makamlarla birlikte ve nizamnamesine göre yapar» Bu yasa 1934ten beri yürürlüktedir. Tam kırk uç yıl geçmiştir aradan Dünya değişmiş, Birleşmiş Milletler kurulmuş, neler neler olmuş. en sonra da Helsinki'de sözlesme imzaianmış. ama bizde bu tür eskimiş ^asa maddeleri hâlâ ayakta kalmıştır. Bir de 1950 yılında kabul edilmiş «Yabancıların Türkiye'de tkâmet ve Se?ahatleri Hakkında Kanun»un 19. maddesi var: «Içişleri Bakanlığınca memlekette kalması ıımumi gu\enliğe sijasi ve idarı icâplara a\kırı saMİan jabancılar verilecek mua>Ten nıüdriet zarfında Türkive'den çıkma>a d.1^et olunur. Bu müddetin sonunda Turki>e'>i terketme>enler smır dışı edilebilirlcr.» İs\eç Tele\izvonu, dünvamn bir çok ülkesi için kırkar dakikalık T\ filmleri hazırlatıyormuş. Türkiye'ye de dbrt gore\lisini >ollamış. Istanbııl'a gelen T\"ciler. daha sonra Ankara'>a gitmişler. parti lıderleriyle de görüşmüşler. Ne ^ar ki İs^eç TV'cilerı. Istanhulda olduklan gunlerde ilginç Eorüntüleri de çekmisler. orneğin bir öğrencinin cenazesi, belki çatışmalar. ka\galar. buna benzer şeyler \ma hiç bir gizli \cre sokulmamıslar. askerı bölgelere falan girmemisler. Caddeleıcie. sokaklarda olup biten olavları. hepimizin g07İeri dnünde geçen isleri çekmişler yalnız Suçları bu kadar Isvef'li T\ cilerin Derken. kendilerini \ukardaki maddelerin balyozu altında bulu\ernıiş. sınırdışı edilivermişler Tıpkı Şili'li Parralar gibi Nerde kalıyor İn«;an Haklan. cağdas uvgarlık. demokrasi. Birleşmiş MılleUer Yasası, hele hele daha mürekkebi kurumamıs Helsinki bildirisi? . Hem bu bildirivi imzalajan kişi rie bueun iktidarın başı! Bu işleme ne anlam \erüebilir? Nitekim îsveç Gazeteciler Federasyonu ve îsveç Yayıncılar Kulübü Başbakan Demirele başvurmuşlardır, Uluslararası Gazeteciler Federasvonu <FİJ) da bu sınırdışı etme işleminin 1 ağustos 1975 giınlü Helsinki Sötlesmesi'ne avkırı oldugunu belirtmiştir. Bu konuda uzun bir iııceleme hazırlayan avukatyaıar, Demir Ozlü şöyle divor: «Yabancı gazetecilerin Türkiye'de serbestçe çalışmalarına olanak tanunayan anlayışı. Anayasaya ve Lluslararası İnsan Haklan bildirilerine karşı «zaptije nizamnanıeleriani ustün tutan anlayıştır. Bu anlayış Helsinki Nihai Belgesinde belırtildiği üzere halklann birbirinç yakınlasmasını. insanlann kardeşliçini. banşı. toplumsal ilerlemeyi. demokrasiyi benimsejen anlayıştır. Türkiye'de hukuk alanındaki en derin temel, bunalım. yasalanmızm. jasalara bağlı tüzuklerimizin. Anayasa\a ve Ana^asaların da üstünde bulunan Uluslararası Hukuk Kurallanna uvgun hale getirilmemesinden doğmaktadır. Asıl önemlisi de, Ana^asaları ve Devletimizin taraf olarak imzaladığı uluslararası sözlesmeleri «Lüks bir kâğıt parçası sa>an ilkel anlayışla. onun ka\naklandıçı. gerici çıkar mekanızmasıdır.» H ÖNÜNÜZDEKİ KIŞ DA SOBA İLE MÜCADELE ETMEK* • NİYETİNDE MİSİNİZ?.. KIŞ GEÇTİ DEMEYİNİZ ŞİMDİ TAM ZAMANI. » BUGÜN ALACAĞINIZ FİYATI BELKİ YARIN VEREMEYİZ FİYATLAR HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA. Hanımlar !... ACI BIR KAYIP Merhum Dr. Ali Rıfat Baran ve merhume Verdınaz Baran'ın oglu. merhum Eulent Baran, Bedı Baran'm kardeşı, merhume Nükhet Baran ve merhume Fırdevs Baran'm ka.Mnbıraderı, Fatma Baran'ın sevgılı eşı, Ayla Yenen, Ayşe Baran, Fatoş Karaaslan, Fusun Oğusman. Ra^în Yenen Oktay Karaaslan, Melıh Oğusman'm amcaları, Fuat Baran'm sevgılı babası, eskı Endonezj'a Buyukelçisı, Semih BARAN 3 3 1977 perşembe gunu ani olarak vefat etmışt'.r. Cena»si 4.3 1977 cuma gunü (bugun) dğle namazını müteakıp Maltepe Camiınden kald'.nlarak Ankara Karşıyaka mezarlıgında defnedıleceknr. AtLESt T&kord KAT KALORİFERİ CKONOMIK VC KAHATUK ödemede kolaylık 1 haftsda teslim © hürsan Yatkili Bayii : LIMİTED ŞİRKETİ Mumhane Cad. No. 31 Eçnek İy H»nı Kat 4/401 KaraRây ofcörütıuı Türkivemiıde, çok değil, 10 . 15 yıl önce gakai bırakmak olanağı yok gibiydi. Sokaklarda aakaılı kışilere Ay'dan duşmüş varatıklar gibi balulır; bu \ u den çoğu zaman maraza çıkardı. O>sa Osmanlı donemınde sakal saygınük simgesi^dı. Çabuk değisiyoruz. Son yıUarda sakal bıraKaniar çogaldı, sakallılar uogal karşüanı\orlar. Uemek ki demokrası >ulunda ilerledık; fikir ozgurlüğune kavusmasak da sakal ko>verme ozgurlüğune kavuştuk. Bu özfurlüğu Inıllananlardan biri de Ankara Büromuzdan Yalçın Doğan'dır. Ne \ar ki sakal bırakmasına karşın Yalçın ın socüııü dinleyen yok. Onceki gunku Mali>e Bakanının vaptı(i baaın topUntısında bu gerçek bir kez daha aulaşıldı. Gaıetelerde okuduğunuz gibi MC yine Turk parasının degerini düşıirdü. Paranın lafı 1111 olur? MC ıw>in değerini dusurmedi ki . Sozun, ahlâkın, erdemin, insanlığın, hayatın, natnusun. her şeytn değeri iki >ıldan beri bızla düşfiyor. Bu arada Tiirk parası da >üzde • oraııında devalue edildi. Bu > kaçıncı devalüasyon? Dokuzuncu. Hem de bu kez devalüas>on kararı 1977 butçesiııin ja.vıulandığı Resmi Gazetede >a>ınlandı, 1923'ten, >ani Cumhuri>etin ilanından bu yana ılk kez boylesine bir garip iş olu>or. Maliye Bakanı Yıbnaz ErKenekon, bu konuda bir basın toplantısı yaptı. Y'alçın Doğan toplantıya katıldı. \ e sordu: «Sayın Bakan, bütçe Meclislerde üç ay süreyle cöriişülürken gerek hukümetin tum uyeleri. gerekse iktidar partisi üyeleri, butçenin gerçekçi, enflas^onla mücadele edici. \f istikrar sağlayıcı oldugunu sa\undular. Oysa butçenin yürürluğe girdiği gün Turk I.irasının değeri düşürüluvor. Bu düşuş. Amerikan dolarına göre yuzde 6. Alman markına gore yüzde t>,5 Ne dersiniz?» Bakan. Demirel mantığı>la yanıt \erdi: «Aslında slzin sorunuzun içinde cevabınu da var. Bizim (erçekçiliğimizi dogruluyorsunuz.» ¥alçın Doğan: «Demek ki sizin gerçekçiliğiniz bütçe>i devalüasyonla yürütmeve dayanıvor 1e devalüas\onla fıyat artışlarını ithal ederek enfla*^onla mücadele ediyorsunuz. Bu gerçekçiliğiniz 1977 yılında kaç kez yinelenecek?» Bakan: « I n u n ı 1977'de bu yola bir daha gidilmez. Ama bunlan , höyle yerleri taahhüt etmek mümkün deçildir.» • MC hükümeti her bakımdan Cumhuriyet tarihinde jörnlmemis bir Bakanlar Kurulu görünümünü serglliyor. Bu gerçek artık »nlaşıldı. Butçenin yiırürlüğe girdiği gün Tiirk parasını devalüe edip, kararı Bütçe Kanunu ile birlikte Resmi Gazetede yayınlayan Maiiye Bakanı, parlsmentnya 1A77 bütçesini sunarken «Butçenin Ozellikleri» başlığı altında şunları söylemiş: «Bu. enflasyonla müeadele bntçesidir.» «1977 bütçesi gelisme Ue beraber istikrarı da Sngören gerçekçi bir bütçedir.» Şimdi parlamento kürsüsünde böyle konuşan Yılmaz Ergenekon yeni bötçeyle birlikte Tiirk parasının değerini du?üreoeğini de bilivordu. Ama yeğen Yabra Demireltn hayali sirketlerle ticaret yaparak teş\ik tedbirierinden yararlandığım bDirken de tersine konuşmamış mıydı? Bu. yeni tip bir politikacıdır. Comhuriyet tarihinde görülmemiş hir tip politikacı. Zaten MC dönemi görülmemiş işler. olaylar, kişilerle dolu. *ncak bu hükümet döneminde «enflasvonla mücadele bütçesi» giı\enovu aldıktan sonra bir gün bile beklevemeden enflas>onu pompalıyacak devalüasvon kararı \ayinlanabilir. \e butçenin «istlkran öngördüğü» sö^lenirken dosyamn (rizli bolümünde Turk parasının istikranna ters du^en karar saklanabilir. Gazeteler MC'nin iki yılda Türk parasını dokuz kez d8yördügünü yanyorlar. Eee, ne de olsa koalisyon harcında dokuz ısık Ukesl bulunuyor. Tel: 44 20 1644 36 03 Kamuoyuna Dııyuru Gunumuzde tura^a'a$a£]ann ^Hteelen ekonomlk. demokratik talepleri. örput'ıerme ıslemlerî. baskı, teror, kıyım ve cınajetVrle ciurdJru'inak ıstenmektedır Yargı oırranlan k a ^ r i a n uygulanmamakta. anayasamızda ongorulen temel lıik ve ozgurlukler geçersız kılmmaya çalışılmaktadır Yasa aışı eylem ve ışlemler, teror ve kaba kuvvet ülkemize egemen oıma durumundadır. Bu tırmamşı durdurmamr tek yolu başta işçi smıfımız olmak uzere tıim ulusal tfemofcratık gUçlerm bırlığınin guçlendırilmesidır. Muhendıs ve Mınıar Odalan Istanbul Şubeleri olarak Türkıve Barolar BİTİ:ğının \uksek mahkeme kararlarınm uyeulanmamasını kmayan eı'.emlennı destekledıgimızı, tum antı demokratik uyguiarr.alara bütün gucumuzle karşı çıkacağımızı kamuoyuna duyururuı. TMMOB TMMOB IMMOB 1MMOB TMMOB TMMOB TMMOB TMMOB Tt^TED Elektrik Mislırndislerl Odası Istanbul Şubesi Gemi Mühfndıslrri Odası Insaat Miıheııdisleri Odası Istanbul Şubesi Kimya Mühendioleri Odası Istanbul Şubesi Makina Miibendislen Odası IsUnbul Şubejl >llmarlar OriaM Inanbul Şubesi llırita Kudastro Mfihendisleri Odası Istanbul Şube«t Ziraat MühenıUsleri Odası IsUnbul ijubesi İKİ ADET GEMİ SATILACAKTIR 1 Teşekkulumuze aıt MANİSA ve ÇORUH kuru yük gemılen açık arttırma suretıyle satılacaktır. 2 Açık arttırma 23 Mart 19T7 saat 15 OO'de tstanbul1da Teşekkul Genel Mudürluk Merkez bmasında yapılacaktır. i Bu işe ait şartnaıneler bedelstz a) tstanbulda: Meclısı Mebusan Caddesl No: 939Î'dekı Genel Müdurluk Dınası bıtışığuıdeki bınanın 4.cu katında Malzeme Ikmal Mudurlügunden. b) Arüsara'da: Selânık Caddesı No. 32, l'deltl Ankara temsılcılıgımızden c) îzmir'de: Alsancak. Ataturk Caddesi No 3fXV3O2 dekı tzmlr Acentelıgımuden etmın edilebilir. 4 Teçekkülumuz, 2490 sayılı ıhale kanununa tabi d»Mdir. D.B. DENİZ NAKIİTAT1 T.A.Ş. GENEL MtTJtKLÜĞÜ JWART 77 sayısı çıktı FUTI.15TL. , yemek patronhı tariîleri ^cocukcamasırları Klvcı n bayknlt ıriTMiı G«Mİ Dafıtıın • GAMEDA 6 «rlık eiltl«r 120 T L odasaall olarak UĞRAŞ YATtNE\1 Kl«rtflr«r O*d.*o4T/l flt •dr«stnd*n t«nılo teblU uvit\t .1 .rr t* ır 1 rr r iBasın: 12321) 2104 UNIROYAL' ts^eç TV'cilerinin sınırdışı edilmeleri uluslararası btr olaydır. Yersiz. çirkin, yanlı? bir ısîemdir. Böyle tutum ve davranışların uygar dün>adaki kötü izlenimlerini silmek çok ZOT oluyor. acısını da tum ulus çekiyor .. Uniroyal Endüstri Türk Anonim Sirketi'nden, Hisse Senetlerinin Degistirilmesi Hakkında: îstanbul Ticaret Sicilme 29 Aralık 1975 tarih ve S0988 23676 sayıyla tescıl edilmiş ve Turkıye Ticaret İMcıh Gazetesının 7 Ocak 1976 tarıhh sayısında duyurulmuş bulunan sermayemizın 120.000.000.TL'dan 150.000.000.TL'na çıkarılması kararına ilişkin hisse senedi değiîtirme ışlemlerine 5 Kı.=an 1976 tarihinde başlanmış \e bugune kadar bir kısım ortaklaumızın ellenndeki 1. ve 2. surşarj işlemlerinı pormu^ eskı hıs^e senetlerinı yenılerıvie değiştırmedıklerı frorülmuştür. Bupüne kadar, nominal değerleri 25OO.TL'na ulaşan eski hisse renetlerini yenilerivle değiştirmeyen Saym Ortaklarımızın. " Istanbul Salıpazan. Orya H,m Kat 23 "dekı Şnket Genel Sekretenne çalışma gunleri ( Cumartesi harıç) saat 09.0012.00 arasında başvurarak kanunı zorunluluklar dolayısıyle en kısa zamanda depiijtırme işlemınde bulunmaîarını rica ederız. Sayın Ortaklarımıza duyurulur. Uniroyal Endüstri Turk A.Ş. Yönetim Kurulu TürkTuring Turizm İşletmeciliği Vakfı 1976 Yıh Kâr ve Zarar Tablosu GİDERLER AYLIKLAB YOLLUK BÜRO KIRTASÎYE BASILI KÂĞIT ve BELGELER ILAN ve REKLAM GÎDERLEBI ORGANIZASYON GIDEBLERI YAYIN GÎDERLERİ MUHTELIF GİDERLER AIDATLAR AMORTISMANLAR POSTA GÎDERLERİ 1976 YILI KÂRI S09J97.SO ORGANIZASYON GELIRLERI 52.»0,29 SIGORTA KOMISYONU 6.396 44 OTEL KOMISYONL.\RI 30.174,35 YAYIN GELİRLERI 109 080 75 SAIR GELİRLER . .. 3.981426 59 BANKALAR FAIZI fiü.122,90 20.618,22 6 478.75 4991.10 9297,50 104.795,68 GELİRLER 4 469 977.54 344.240,51 74.798,10 69.930. 20 41757 22 306,25 5.001.670.37 5.00i .s MART SAYISI ÇIKTI Tiirk Turing Turizm işletmeciliği Vakfı 1976 Yıh Bilançosu " AKTİF HESAPLAR KASA . 56 858,78 BANKALAR VADESK MEVDÜAT ... . 1.365.145.19 Akbank Sışli . 165.726,76 T. Dış Ticaret Şışlı 1199.418.43 MTHTELIF BORCLULAR406.670,13 YABANCI ACENTALAR CARI HESABI 198.963,84 YATIRILAN TEMİNATLAR 50.000, DEMİRBAŞLAR 70.954,75 TEMINATMEKTUBUNDAN BORÇLULAB 206.500, BÜLENT ECEVIT BÜTÇE KONU$MASI Ernan BENER Besım USTÜNEL thsan TOPALOĞLU M. Özcan ÜLTANIR O. Nuri KOÇTÜRK Necdet TUNA Yaman ORS M. Kadir ATABAŞ Orhan KOLOGLU Ayşegul YTJKSEL Mahmut T. ÖN'GÖREN Vecıhı T I M U R O Ğ L U BAŞARAN Israet KEMAL Turan EROL Cemil EREN. Hasan Hüseyin Bakır \e Güherçile UMIT A ORHAN DOCTRUER ve REFÎK'in Karlkaturlerı EKONOMI POLITİKA TOPLUM SORUNLARI EDEBIYAT RESÎM ELEŞTIRÎ OKUYU PASİF HESAPLAR FON GEÇMIŞ YILLAR KÂRI T T O K . CARI HESABI MUHTELIF ALACAKLILAR TAM SIGORTA CARI HESABI TEMÎNAT MEKTUBUNDAN ALACAKLILAR AMORTISMAN KARŞILlGl K A R 100 000,123.680,24 500 000.613 35524 696 83U3 20fi >50 10180 °0 104.795,68 2555.092,89 2.335.092.69
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog