Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Yeni çıktı • Yirmi lira NURİ PAKDİL BİAT II EDEBIYAT DfRGISI YAYINLARI MKMA 9X. 50 MMMUMAR 53. Y!l. 5AYI: 18892 umhurıyet Kurucusu: TUNUS NADİ 200 KUIHİ* ^istemtest t ll\/IRllk 1IST Mektupla oğretım ve test yonıemiyıe UNİVERSITE GIRIŞ sınavına hazırlık Ücretsız broşur ıstcyinız Adr<* <>İSTEMTEST . Bardacık sok 42 B Kuçukesat ANKARA 4 M R 1977 C M AT U A Ergenekon'un onayı olmadan MSP harcama yapamayacak ANKARA, (4VK*) Malıve Bakanj Yılmaz Ergenekon, 1977 mall vtfı butçes'ndc j'er alan bıitıin fonlann kullanı mını kendı yetkısınde toplamıştır Butun bakanlıklar ile bakanlık muhasebe mudurlüklen ve bakanhk merkez saj manlıklanna Maîıye Bakanı Yılmaz Ergenekon ımzasıyla conderılen bır genelgevle Malıye Bakanı'nın «onayı» olma dan 1977 trj'çesıyle ılgı.ı hıç bır harcama yapılmayacagı bıl dınlmıştır Malıye Bakanı'nın Butçe nın yururluge gırdığı 1 mart 1977 tanhını teş,van genelgesı, bu konuda MSP'je venlmış olan oır sozun tutulmaması biçımınde degerlendı rılme':tedır Btlındığı gsbı 1977 bütçesi Bakardar Kurulunda gorü şıilurken MSP kendı«ıne bağlı bakanlıklarm harcamalannı Mal've Bakanı'nın «onavı»na gerek olmadan harcama yet klsınln sag'anması konusunda ısrar etmıştır MSPIi ba (Devamı S. savfada) CGP'li üyeler Bakanlar Kuruluna katılmadılar, Demjrel'le görüşen Tunç, «Tek çare erken seçim ama bu hükümetle deği!» dedi Erbakan liderler toplantısına katıltnadı AVKARt. (Cumhurivet Burosu) MC Hukumetmın geleceğı konu sunda dürt de yenı gelışmeler olmuş, Bakanlar Kurulunun sabah 11 de başlavan toplantısına Feyzıoglu ile CGPIi Bakanlar katılmazken, saat 18'de yapüması *ararlaştınlan cephe lıderlen ar<» sındakı dortlu toplantıva da ou kea MSP Genel Başkanı Necmetr n Erbakan gelmemlştır Başbakanlıkta Demırel, Feyzıoğlu ve Türkeş arasındakı uçlu toplartıja bu ytjzden 1 5 saat geç başlanmış tır Toplantıdan sonra BaşbaKan De mırel gazelecılere, «Olan bıtenler gozunuzun onünde oldu Kıç birşey olmadı dıyemejız. Ancaü bun la> aşıİTiavacak şevler degıîdır » demıştır Fe>aoğlu ıse gorusmpden sonra Erbakan'm katılmamısı konusunda. bır yorum >apıra\a cağıru soylemış, Bakanlar Kurulunjn bı ndan sorrakı top'.antılarına koalisyon protokolune uyuîması halınde katılacaklanm sovlemış,tır Pevzıoğlu bu arada CGP'nin hukumette kahp kalmaması ile ılgılı bır soru>a «Ksrar şu anda benım kı ?i sel tutumuma bağlı değıldır» karşılıgını venııış tır MSP Başkanlık Dıvanı tiplantıîindan sonra bır açıklama yapan Genel Başkan Yarcumcısı Cu malıoğlu ı«;s, olavı yorumlarker, •Keşke CGP ayrılsa, Türkeş'ı de beraber gorurse» demıştır. Barolar Birliği: Uygulanmayan yargı kararları devleti manevı iflasa sürükler,, • fiJRUÎME ORGANININ ıDARı YARGI KARARLARINI UYGULAMAMASIM! PROTESTO EDEN AVUKATLAR. BUGÜN TÜM YURTTA DURU5MALARA GıRMEYECEK. lu bıldırisinde, «Vatandaşlarda adalet duygtısunu yok edecek bu vahım durumun hukuka bağlı devlet ilkesuu tahrıbe varan et kılen yaygınlaşmaya başlamıstır Onunun alınması hususunda gereklı duyarhk yıtınlmıştır Yar pva karşı nereden gelırse Relsın gostenlecek her dırenç Türk avu katlannın karşı dırencını gorme ye mahkumdur Turk yargısı geç (Deranu Sa. 9. Su. 4 de) Filistin Kurtuluş örgütü yetkilisi MİT tarafından gözaltına alındı Ümit GÜRTÜNA AVKARA, (Cnmhnriyet Burosn) Fılıstın Kurtuluş örgutu nun (FKÖ) onümüzdekı hafta ıçmde \nkara'da Turk Hükumetıyle vanlan anlaşma uyarınca temsılcılı gını resmen açacağı b r sırada Mılli Istlhbarat Teşkıl&tı MÎT'ın bazı Fılıstınlılerı Ankara'da gozaltına alraast. başkentteki Arap Büyukelçilıkler! tarafından tepkı ile karsılanmıştır. Işkenceje uğ radıgı one sürulen Fılıstınh genc ıer bu elçılikler tarafından îçij 1 ^n Bakanı Oguzhan Asıltür' e goturülerek, yapıldıgı lddıa edı 'en ışkencenln izleri gosterılmıs tu Bu arada MİT, Pılısrın Kur (Drnunı Sa. • Su 3 de) AVKARV (Cumhuriyet Bfirosu) Yurütme organının, ıdarı yarjn kararlannı uvgulamamasını O*e jandan, Turıt îş Genel protesto eden avukatlar, bug\m mahkemelerde duruşmalara gır Baçkanı Hahl Tunç saat 17 30 da Başbakan Demırel ı zıyaret cttik1 mejeceklerdır Bu konuda dun bır basın toplantısı duzenleven ten sonra gazetecılere saptığı açık Tur*ı>e Barolar Bırlığı Başka.u lamada Bunalımdan kurtu'ma Faruk Erem goruşlennı açıkla n n tek çaresı seç mdı r \ma Ou mı? aynca TBB Yonetırn Kuru hükümetle defıl> dem ştır İu bır bıldın yaymlamıştır (Devamı Sa 9 Su 1 de) 1 Barolar Bırlıgı Yonetun Kuru Japonya'da aşırı sağcı bır orgutun üyeleri, ülkenin en güçlü işveren kuruluşunun genel mudurunu rehin aldı TOKYO 27 28 yaşlannda dort kışıden oluşan btr sılâhlı grup, Japon Isverenler Odası (KEt DENBEN) Genel Mudürü Tetsuya Senga'yı dun. sabah Tokjro'daki burosunda rehıne almış ttr. Süahlı dort kışı buroda Genel Mudürden başka uç kışıyı da ha rehın« tutmaktadır Genel Mü dılrun sekretennın büdırdığıne gore komandolar, havava ıkı el ateş edıp buronun gınşıııı sandaiv.elerle kapatmışlardır. Sekreter, süahh grubun basKi IU sırasında kendısıyle bırlıkte bır çok kışının daha dışarıya kaç mayı başardığını belırttıkten son ra, aşırı sağcı komandoların ken dısıne «Yaşasın Imparator, Japon Amenkan Guvenlık Antlaş masını ıptal edm \e Ulusal Ana yasayı değıştırın» yazılı bır kagıt \erdıklennı soylemıştır Japonya'nın en guçla işveren brgutü olan ve ulkenın sıyası ya samında onemlı nuluz sahıbi bu lunan Keıdanren'ın Genel Merkez bmast Tokyo'nun merkeaindela ımparator Sarayı vakınmda bu lunmaktadır. (Dovamı Sa 9 Su 2 de) Milli Güvenlik Kurulu TürkYunan anlaşmazlığına ilişkin politikayı 10 martta karara bağlayacak ANKARA, (ANKA) Mılli Gürenlık Kurulunun 10 martta yeruden toplanarak geçen toplantıda görüslüen dış sorunları karara baglayacagı ogrerulmıştır Başu Cumhurbaşkanı Fahrı Koruturk olmak uzere kurulun asker uyelennın bzellıkle Ege so runu ve Türk • Yunanıstan ılış kılerınde ulusal güvenlik çerçe vesınde genel ılkeler saptamak egıllmınde oldukları büdırılmek tedır Turk Yunan llişkılennde an laşmazlık sorunlannın parça par ça ele eJınmasında salancalar goruldugu ve şımdıve kadar yuru tulen polıtıkanm askeri ujeler ta rafından olumlu karşüanmadıgı one surulmektedır Başkentm sıyasal w dıploma tık çevrelen, Dışışlerının \uksek de Turk \ unan {DeTamı Sa. 9 S u 3 de) > ABD'nin yeni dış yardım programında Türkiye'ye 250 milyon dolar ayrıldı W VSHÎNOTON ABD Dışişlen Baksnı Cynıs Vance'm oncekı gun Kongre ye sunduğu denizaşın ülkeler as kerı yardım programında Turkıye ye 250 mılyon dolarliK bır fon aynlmıştır. Bu müctar ıçınde bulunulan malı yıl da Turta>e ye avrılan 214 mslyon dolarhk odenekten 36 mıUon dolar daha fa7İadır Programa gore 2îO mılyon dolarhk fonun 200 mılyon dDİan kred'lı satışlara tahsıs edılecek gerı kalan 50 mılvon dol»r ıse, hıbe şeklmdekı askeri jardım ıçın kullanı lacak<ır Yunarustan'a avnlan bdenek Ise. bu vı] lçn ayrılan fo^dan 5 mılyon dolar fazla«rvla 175 müyon dolardır Bu mıktann 140 mılyon dolan kredıll sılah satışlanna tahsıs yandan, Ankara da D'sişierl vetkililerl bu vardımır (Deramj Sa 9 Sü 6 da) Yargıtay da Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdiirü olmadığma karar verdi Sofu TUĞRUL AVKARA, Cumhnrfyet Burosu) Yuksek vargı organlanrun, TRT Genel Müdüru Şaban Kar&taşın hukuken TRT Gecel Mudürtl olmaaığına ılıştan çeşıtlı kararlanndan sonra, Yargıtav 4 Ceza Dturesı de, bir hakaret davasıyla ılgılı olarak, Karatas'm hukuken TRT Genel Muduru olmadıgını oybırlıgıyle karara baglamıştır. Karar, Ankara 8 Asliye Ceza Mahkemesııun, Karataş taralından açılan bır hakaret davasını «gorevll memura hakaret» de gıl, «adıyen hakaret» b'çıminde ruteliyerek verdıgı bır ka rarı onamasıvla alınmıstır Bır sure once TRT Genel Mudıirü Şaban Karatas kendısıne ve dolayısıyle gorevlı memura hakaret ettığı ıd dıasıyla emek'ı mühendıs Mehmet Alı Şenocak aleyhıne Ankara 8 Asliye Ceıa Mahkemesıne davn »çrmştır Dunısmalar sonunda 8 Ashye Cesa Mahkemesi, Danıştay Dava Daırelennm, Şaban (Deramı Sa. 9 Sn. 8 de) 250 MılYON DOLARLIK FONUN 200 MıLYON DOLARI KREDıLı SATIJIAR. GERı KALANI ASKERİ YARDIM ıÇıN KULLANILACAK DÖRDfalfCO CE2A DAıRESı. KARARI OYBıRlıGıYLE ALDI, Î R Î SEÇtM KURULU BUGÜN TOPIANIYOR, IHŞAAT MUHENDiSlERi 00A5I T R H ı KINAOI SERTEL 25 YIL SONRA VATANINA DÖNEBILDI 610 sefer sajüı Aır Prance uça ğmın merdıvenlennden ınen kısa bojlu, sırtı kamburlaşmış, goz luklerının ardında görlen kuçu cuk kalmış vaşlı adam, portatı! merdıvenlerm dıbıne vardıgı hal de hâlâ kendısıru karşılamaya ge len gazetecılerı farkedernedı So nunda genç \eğenı Gunduz Vas saf ın kollarma dayanarak ağır a gır ınılen merdıvenler oıtfı ve gazetecı Zekenye Sertel 25 yılda ıkmcı kez asagını vatan topragına bastı Ve burada kendisınl çevreleyen kalabalığı seçebıldı «Hosgeldıni7» (Devamı Sa 9 Sn 5 de) Batı Alman Koalisyon Partileri, seçimlerde çıkar sağlamak için ülke kaynaklarını kullanmaktan suçlu bulundu BONN <WKA) Federal M mar.ya ^najasa Mahkemesı, ık tıdarda buıunan Sos' a) Demok rat \e Hur Demokrat Partileri jaklaşık 8 mıhon Turk Lırası U tutarmaakı butçe kaynaklarını geçen ekımde sapılan seçunler de çıkar sağlamak amacı>la kul lanmaktan suçlu bulmustur Muhalefette bulunan Hırıstıjan Demokrat B'rlıgı Partısının baş vurusu uzenne konuyu ıncele\en Anayasa MahkeTiesı, ıktıdardakı (Devamı Sa 9 Sn 3 de) DIŞiŞLERi BAKANI ÇAGLAYANGiL, 1 3 1 4 MARTTA MOSKOVA'YA GiDiYOR KA (ANK\) Dı r ı Bakanı însan Sabrı Çağlaj. ngıl 13 va da 14 mart taıihınde M<ıs ko\a'ya resmı bır nyaret vapacaktır Cağlavangıl'm bu zryarette »aş bakan Suleyman Demırel tara îından talımat almadıgı ıçın Turkıye ile Sovvetler B rlığı arasında ımzalanması da kararlastırı lan sıyas belgevn ımzalama'a cagı behrtümek^dır. Bısbakan Dem4rel Çağlayan gıl aei Sovyet yetkılilen >^rdugu takdi'de Turkıve'nın sıyası belge', ımzalavacağırı ancak bunu uıksek duzejde bır Turk vetkılısının Moskovaja vapacagı zıvare' sırasında gerçeklestırme vı dusunduklerını sovlemesmı ıste*n şt r Başbakan Çag.ayangıl'e bu konuda verdıgı talımatta Sovyet lerle ^'an ılışkılenr geremles (Devamı Sa. 9 Su 7 de) DİL TARİH, KOMANDOLARIN OLAY ÇIKARMASI ÜZERINE YENIDEN KAPATILDI • KADİRU'MKI PATUMADA BIR EEKCI OIDÜ KjEl'IN GÜ1NAR İIÇE SINDE CHP'li YONETICININ KIRAATHANESINE DINAMII ATAN 4 KO MANDO TUTUKLANDI. M V f N U K KUVVETIERI SBFDE ARAMA YAPTI (Cumhurivet Haber Merkezı) Guînar üçesınde bır kıraatha neve dmamıt atan 4 komando ile Buca'da bır kahvehaneve ate$ a çılması sonucu o r kışuıın olda rülmesı olayı>la ugı.ı bır kışı tutuklanmıştır Olaylar sonucu D.l Tarıh Coğrafva Fakultesı, Is tanbul DMMA'ya baglı Kadıkov Muhendıslık Yuk"=ei' Okulu'nda ogretıme ara verılmıştır. Taş ın evıne ve CHP Gençlık KoUarı YoneUm Kurulu uvesı Zetı Nur un sahıbi bulanda n ıı kıraathaneje dınamıt atarak ka çan 4 komanao tutuklanmıijtır Oncekı gun 18 sıralaruıda ej de kırrsei.n bulunmadığı sıraaa ık lıse oğretmeiımn evme d'ra mıt atılmış ola^da can ka>bı olmamış, ancak her ıkı evde ha sar meydsna gelmıştır Avnı gun CHP Gençlık Kolları Yoret nı Kuıulu uyesı Zekı Nur'un kıraaı hanesme de dınamıt atara.^ Kaçan Celal Unlu, Ahmet Durmai Metın Kose ve Harun Onay aalı komandolar avnı gun vaKalana rak adhyeye sevKednmış ve tu tukıanarak cezaevıne konaımus Zekenya Sertel, leşilkov'de dostlan tarafından karşılandı.. (Fotoğraf Tulay DIVITÇIOGLU) Karakış sürüyor, Antalya'ya 15 yıldır ilk kez kar yağdı (Cumhuriyet Habet Merke«H Yurdamuzun Batı ve ıç bolge lerınde uç gundenben etkısını gos teren soguk ve yagışlı havanın et kısını ^ajbettıgı ve Doguya kay dıfı bıldırılmıştır Antalva'da 15 vıldanberı Uk ket kar vağmıs ve 1 5 saa* kadar sur muştur Sr as ın HaîiK ılçesınöe \olların kapanması vurunden 1W kadar oğretmen koylerlne done memışlerdır Ordu da ışlenen bır cınayetın soruşturmasını surdürmek ve otopsı vapmak uzer Özlukent kovune s den Savcı Yardımcısı Şevket Dınç ile Huk'J met Tabıbı Bevtullah Genç, kat p Mehmet Inan ve mustahdem Ra mız Özdemır anı bastıran kar nedenr le kovde mahsur kalmış r lardır Savcı \e be abenndekıle rın kurtanlması ıçın koye bır kur tarma ekıbı gonderümıstır Balıkesır • Bursa volunda ulaşım guçlukle vapnabKmekte, Ba lıkesırın Balya, Dofanlar ve Ilı ca yolları hala kapalı bulunmakf adır Burdur Ajıtalva arasında mahsur kalan IM araç dun kur tarıîmıştır Konva \e Denızlı >o resıne duşen kar da gunluk ya şamı etkılemıştır Lç gunden ben dalgalarla bo eiaşan ' e sureklı olaras «SOSa \ern İspanyol bandırah «Hopes» adlı şılep Gırıt adasına sıgmmış tır Me'eorolojı yetkılılerı, hafta so nundan ı'ıbaren hava sıcaklıkla "nm ar'acağını bıldırmıştır Sı raklıklarm artmasıvla dun enme ve baçlavan kar ^ulan vollan vu ranemevecek hale eetırmışnr. IÇElOf Gülnar llçesmde lıse ofretmen leınden Kâzun F.lız ile Ali Rıza tur GÖZLEM UGUR MUMCU İZMİR'DE ıSe îçin, Kım İçın ? Buca nın Utuk mahallesmd°k] b^r kahvede çıkan ve Ha r an Ç.vıcı'nın olumi'vle sonuçlanan oUv dan sonra gozaltına alınan bsç k s.den Remzı Cacak tutuklanmış ür. (Deraou Sa. 9 Su 7 de) Danıstay kararını uygulamayan eski Çalışma Bakanı tazminata mahkum oldu A\K\R* (ANKM Çalısma eskı Btkan'anncia ı \hmet Terv fık Paksu BakarhK Musteşan Çetın Zulan 'le ııgılı Danış'aj karaTinı ujgulamadıgı eerekçes ile 50 bın lıra tazTiınata mah kuır. o'maştur ^nkara İU Asb ve HukUA Yargıcı MesJt Esat oğlu nun kaarmda mariKeme lca rar'annın u>gulanmasının bıı Anavasa gereğı olduğu kaydedıl mekte ve aksıne tırumun Bas (Devamı Sa 9 Su 5 de) Denktaş: "ABD'yi Kıbrıs düzeni içine sokmak görüşıneleri LEFKOSE KTFD BaşKam Râuf Denkta* kımsenın TurK toplumundan Kıbns konusunda tavız vermesmı ve Turkıye nın garantısınden vazgeçmesını ıstevemeyeceginı soylemiş^ır Denktaş burada Pravda gazetesı muhabınnm sorusana karşılık verırken • \BD'yı Kıbrıs da7enı ıçerısıne sokma teşebbusu görUşrnelede mevdana geleces gelışmelerı engelleyeceırtır» aemıştır Deruîtaş dun Makarıos'un Pravda'da çıkar demecım j anıtlamıştır Makarıos bu demecınde Kıbrıs sorjnuna bulunacak çozum şeklının Turkıve, Yunanıstan Ingıltere dışında, Bırleşmış Mılletler orgütunce garan*ı edumesi ge engeller,, O rektığını savunmuş, Türk taralının toplunılararası goruşmelerı «oytdavıcı bır tast.k» olarak kabul ettıgını de ıma etmıştır KTFD Başkanı Denktaş, gazetecılerın bu konudakı sorusuna karşılıs şunları soylerruştı •Turkıye nm garantısınden vazgeçmem'z ve emmvetımızle ılgılı «onularda tavız ,ç r tanhten ders almamış olmamız gerektır K'mse bızden bunu bekleyemez Bunj beklemek ınsanlığa sığmaz ınsafla bagdaşma7 geç m.şte basımıza gelenlenn ınkâr ve bunlann tekerruninu dav«t oîur» (Deramı Sa 9 Sü 3 de) Hava kirliliğine karşı geliştirilen cihaz bugün denenecek Hava B nbaşı Beh çet Başkent'ın Ankara'nın B hava kırlıhgını gıdermek uzerc g rçek leştırdıgı •Proto'ıp cıhaz» tecrube edılmek uzere Devlet Su tşle n Genel Mudurl Jgu nun bacasma taıulmştır Bmbaşı Behçet Baskent bugun DSt Genel Müdurluğu'nun barasına takılan cıia7inı çalıştıraca< lavlar övlesine hızla eelisiroT kı, garetecilcr îzlemeve vetışemıvor Hergnn blr cınayet, herguıi btr saldın Hanei bırinı izleveceksiniz, hangisinı kovuşturacaksınıı1* «Cinavet» «jolsuzluk» \e «ışkence» bu uç kavram demokrasunızın templıne veılesti artık. «Yolsuzluk» dıvorsıınuz: tşte mobılva volsuzluğu, butun belçelerıyle ortadadır Cç ayn Bakanlık mafettişlerı hazırladıklan raporlarla yolsnzluğu belgelere hağladılar Ne oldu? Hıç Parlamrntoda kurulan konüsvon bir turld çalışamat*'. Once ba^kanuu seçemedl. Scnra da, komısvonun APIı dveleri topiantılara ?elmevlnce. roobılya Tolsuzluğn, şimdüık hasıraltı 1 a Lockheed ovle defeil ml? Lockheed volsazlugu ortava atıMıgından bu vana bütujı dunvada. sidece Turkıye' •*c bu uçak \apim şirketİDden ruşvet alanlar belırlenmedı. t^tclık ABD Adalel BakanJıgirun lurkiTere vollavacaği \risuzJuk belgelerı cKsik sönderıldl Vjenelkurmay Savcılıçının. \olsuzluk olmadığrıı ılişkın «Kovuşturmava Terolmadıfcı karan», bu eksik belgelere raçmen aluıabıldi. Sa 9 S'j 7 rtc) ODTÜ VE YURTLARI DUN YENİDEN AÇILDI ANKARA, (Cumhuriret Burosu) Danıstay m verdjğı »vurutmeyı durdurma» kararı uzerıne ODTb ve uıuversıteye bağlı vurtlar, dun açılmıştır ODTÜ \kademık takvım.ne gore kış donem jarı yılı bugun sona erecektır 1 mart pazartesı gunu ıse donem sonu s ^avlan başla'acaktır ODTü Akadsmık \ onetmelığıne gore Unıves.tenm kapah bulundiigu gunlerdeu egı tımın yapıliDilmesı ve bu neden 1P donem sonu sınavlarının erte lenebılmesı ıçın Rektor Hasan (Devamı S». 9 Sü i d c tır. 'a a)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog