Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

44IKAK eüık r« : 3»41 Posta Kutusu ıstanunr na; *w 1 TELEFOV : 28 97 03 (Beş Har) j | AHI TA. : Ankara Ataturk Bulvan Yener Apt. : 17 58 66 25 57 01 • İZMIR Halıt Zıya •* ^""i" ^ Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 1312 30 12 47 09 • ADANA Ataturk Caddesı Uğurlu Pasaj Tel: 14550 19731 nlYETrjYMAYI 1 ABOVE ve I 3 1 Avlar 12 6 Yurtıçi: "720 360 180 60 Yurtdısı: 1170 585 292 50 97 ^Q t l k e grjplanna ve ağırhğına gore uçak farkı oîert ıcu odenır .. taralından aynca 750 Lıra „ Basük (Maktu) 2 3 ve 9. savfa (santımı) 200 » 160 » 4, 5, 6 , 7. sayfa (santimi) Olum, Mevlıd, Teşekkur (5 santımı) 4on » 300 » Nışan, Nıkâh, Evlenme Doğum 4, » Yaj ın Hayatı (keiımesi) Ufainesıı 3, » 1 400 AK V i M Guneş 5 44 AKsam 18 33 Imsak 31 MART ı«m O*!e ÎKindı 15 52 12 13 Yatsı 20 06 KOMANDOLAR (Baştarafı 1. Sarfada) renci gözaltuıa alınmış. bu arada bu ogrencıler polıs tarafından epey tartaklanmışlardır Atarurk Ogrencı Sıtesınde de önceii gece süah atılmış, bompalar patlatılmıştır. O.aylar sırasında yakındakı Teıcuman gazetesıntn de ıjtı camı kırılmışar. Ikı ogTencı grupu, ateşı ılk oaslatmakta bırbırlerını suçlamışlaraır • Istanbıü'da çeşitiı fakültelerde okuyan oğrencıler. 19Î2 Kızıldere olaylarırıın beşıncı yıldonümunde derslere gırmeyerek forumlar duzenlemışler ve oır g^nluk boykot kararı ahnışiardır. Bu arada. başlarında Ulku Ocaklan Istanbul Şubesı Başsanı Mustafa Verkava'mn bulundu£u Oır komando grubu Fen Fakultesı ofrencılerme bıçak ve sopalana saldırmış, uçu agır sekız oğrencı yaralanmı^tır Fen Fakultesı'ndekı olaylar nfc ders başlamadan olmuş bir î r u p komando korıdorlarda rastladıklan ogrencılenn uzerıne saldırmışlardır. Saldınya uğrayan ogrencılerden Cafer Çp'alsurt sırtından ağır şekılde varaıauirak Cerrahpaşa Tıp Fakuîtesı h ı s t a nesıne kaldırılmıştır Bu araoa Burhan Tarhan bıçakla çeşıtlı yerlerınden, Isralıl KayabaşagJu da sopa darbes:yle oaşından yaralanmıştır. Komandolar saidırılanru falrfıltenın dıger bolumlerınde de surdurmüşlerdır. Bu olayaa da, dort ögrencı çeşıtli jerlerınden yaralanmıştır. Karşıhklı sopalarm kullamldığı çatışmadan so.irs, UI<cu Ocakları Is'anbal Şubesı BaşKanı Mustafa Yernaya ve komando arkadası HasaD Ersnnlı jajtalanarak Beyazıt Ka~ako]una goturulmuştur. Her ıkı komando elebeşısı daha sonra turuklanmışlardır Olaylardan sonra polıs ogrencılerı coplayarak okul dışma çıkart mıştır Bu arada komandolann polıse karşı geld:klerı ve çıkmamakta dırendıJçlerı goruimustur. Fen Fakültesı ogrencılerı, «Okulda sayılan 20yı geçmeyen komandolar, Fen Fakul'esınm devnmcı geleneğmı \ıkmak. dersierı engellemek ıçm pohslerle apaçık ışbırlığıne gırmışlerdır Po'ıs, saldınya uğravan arkadaşlanmızı copladığı gıbı durust davranış lar gosteren Dekanlık Sekreterını de coplamıştır» demısle*'. Kızıldere de oldürulenlenn anısına saygı duıuşunda bulunarak bır gunluk bovkot kararı aldıklarım bıldırmısierdır. Fakulte vonetımı de derslere pazartesı günune kadar ara venldığını açıklamıştır ITÜ'nun tum bolıunlerınde Kınldere olayı forumlarla protesto edılmış, oğrencıler derslere gırmerruşlerdır. Istanbul Unıversıte sme bağlı Iktısat, Işletn.ecıliK, Eczacıük. Cerrahpa?a Tıp Fakultesı. Yabancı Dıller Okulu bğrencılerı ıle ITIA'ya baglı Beyazıt fıtahr« M«ü»«f»>e Yuks«k Okutu öğrencılen de Kızıldere olaylannı protesto etmışlerdır Ataturk Oğrencı Sıtesınde de öncekı gece sıiâh atılmış. bomba Jar patlatılmıştır. Olaylar sırasın da yakındakı Tercuman gazetesının de ıkı camı kınlmıştır îkı oğrencı gnıpu, ateşı ılk başlatmakla bırbırlenni suçlamışlardır. Fatıh Iş Bankası subesme pat layıcı madde atılmış. patlamanın tesın ıie bankanın camları kırıl mıştır Bu arada Fatıh tekı CHP ılçe merkezı ıle Fatıh Halkeunın bulundugu kesıme de ateş a çümıştır Aksaıay, Şehremını ve Karagümruk'te açılan ateşler kor ku jaratmışıtır Halk Bankası Malta sııbesının camları da bazı kışılerce kırılmıştır Bu arada bugun oğretıme başlavacak olan DMMA'da dersleıe ara verme k a r a n uzatıinıiş''ir. DMMA'da dersler 5 nısan gunu başlayacaıttır. Galatasaray Mühendısiık Yu.< sek okuiu da gerjrın oıraının surduğıl gerekçesıyle pazartesı gunune Kadar kapatılmışt.r Komandolaı ın ışgalı altında olan okulda dun de çatışma çjk rruş ancak buyu'meden onienmıştır Bır ogrencınm yaralandığı bıldırılmıştır Şışlı Sıyasal Bılımler Fakultesınde ıkı gun once meydana gelen olaylarla ılgılı olarak gozaltı na alınan 29 o&rencı dun 2 Aslı ye Ceza mahkemesmde .vapılan sorgularından sonra serbest bıra kılmı=lard r ANKARÂ'DA PATLAMALAR • Ankara Etımesğut joıunda bulunan Erkent Sanavı A S 'nın hızmet bır.asına onceî' gece pat layıcı rnadde atıliııştır Patlamavîa bınanm camları kınlmış ıvı bır »esad'LÎ sonucu jaralanan oimamıştır SSK Genel Mudurluğünun karşısındakı Hava Kuvvetlerı Guçlendınne Vakfı ıie Bankalar Bııhğıne aıt bmava dun sa ?t 15 da meçhui kışılerce ates açılmı^'ır Ateş «onunda 'oıw nın camları kırılmıştır. Amerıkan Haberler Merkezı bmasının camları da meçnul kı şılerce taşlanmıstır Et'uk Ba>=m Evlerı Halk Oda s'na da atılan patlavıcı madde'e bmanın camları kınlnıts, cıvar bmalarda da Insar meydana gel mıştır. İZMiR'DE • Zekı U\gıın aaındakı pol.s memuru dun gece devrıve gezerken kıml'gı b lmmeven kısıleree Kar«ıvaka Bomo\a kav^ağında < alnından kuı =un;anrr"^t:r Koma hahnde hastaneje kaldınlan nol:? memurunun durumunun cıddı o!duğu bı dır.lm:ştır Izmı c> Kızıldere ola .=»•! nın beşmcı 'ıldonumu nedenı%îe E ° P T ni''er^ »s''np baâ'ı faku."> ve yuksek okul'.arda bır gunhıs bojkot japılmıştır Izmır'de oncekı gece yme ba n yerlere bombalar atılmıştır. Patlamalardan ılkı Karsıyaka'da mevdana gelm st:r. Yalı cad desmdeki bır ara sokağa parke dılen 35 K>." 578 plakalı ozel b r otomobıle atılan patlavncı m?c; delerle araeın hasar şorduğu bıl dırılmiifMr. Aracın NATO'da go revlı Ameri'îalı John Derre'je »ıt oldı^gu açıldanmîştır. Bu »rada Birınci Kordonciö.kı Anıer kan Has'anea: onündeki 2 ozel otomoa.l de oazı kıs.lerce ateşe \er:lerek \akı!mı«tır Olavda yaralanan o!ma*nıştır Hatay'da bulunan Amerıkan Konsolosluğu onunde meydana gelen ıkıncı olavda ıse, bır araçtan konsolosluğa once areş açılmış, daha sonra patlayıcı madde atılmısür. Bornova'da Buyıık Ülku Derneğıne de oncekı gece patlayıcı madde atılmış, ancak paılama sırasında yararlanan olmamıştır Patlamada, Bu>uk Ulku Dernegırun camları kırılmıştır. OI.AYLARIN ARDTNDAKf Içtüzük değişikli^i Meclis'te (Bastarafı 1. Savfada) rumesmı ısfenz Her zaman yapı cı olmuşuzdur Ancak nem erken seçım, hem yenı husumet bır ara da olamaz» yanıtım ymelemış tir. «En ıvı hangı partıyle daha rahat çalışılıı1'» sonısuna da Erbakan «En rahat MSP ıle çal.s !ır» yanı'ını \erm:ştır Basm toplantısında Erbakan, oncekı gun Anayasa Komısyonun da alınan ıçtuzuk değıiıklığı ıle ılgıh kararı eieştırmıs. karan alanları «Hukuk auvarlannı yıkmak ıçın gozlerı donnıuş» oiarak nıtelemıştır «Anavasa Komısyonu kanunsuz. hukuk dışı olarak toplanı»ıı«*ır Korun'jn gorusulmesı ıçın 4tsaatın geçmes: be.cler.memışr r Anavasa Mahkemesıne ba>iıi'.dugumuz zaman sadece bu hıle erken <;eçım !tA"arının ıp;all ıçın yeterlı olacaKtır Tahakkumlenn en kurkuiKiı. parlamer'o tahakkuınudur Anajasa Komıs \onunda alınan karar ı,e<,'rsızaır» dı>en Eıbd.^an 'çmzugun "»J maddeîinın ısletılınesı ıç:n DGM ve en az aecım ındınmı konııU rında Merlıs Bas'ranlığma kenriı lennuı ae o. svurduklaıını sojlemıs {tSeçımlerın guvennk içtnde olacagı dusuncesınde mısıni79» şeklındekı bı sorıısa da şu karşllığı vermısMr «Bunun nın eamızden gelen her tıırlu ter'iDan almakta karar lnız. Kanunlaıa savgı deaıg mi7 zaman bu sozleMmızın ıçme o da gııer. Bugun 'dunı Meclıs grubu muzun gundemınde anarşık olay ların onlenmesı ıç^n genel plânm ne olacağı vardı > Erbakan ıc'unık değışıkıiğ: ıle eıken seçım kararı mpcl!s*en geçerse bunun Bakanlar Kurulunda ımza.anıp ı jolundakı b r s o n r a geçm'^, ancak kara'nameier. ç;x mamış bıı <,ok maddeler vardır Bakanlar Kurulu bır kuruldur Bır tek bakanm muhalefe'ı, o kanunun geıçekle'mesını engeller. Başoakan da bır ujedı: herhangı oır bakandan farksızdır» yamtını %ermıştır Erbakan «Onümuzdekı hafta dananın kuyrugu ıcopacak mı*» şekhndekı bır soruja da gulerek «Ikı dananın kuyıugu bırden kopacak» karşılıgını vermış, yenı hukume1" bıçımlerıvle ıl?ılı olari'k da «Bıze bırısı hukumer kurmaya geldıgı zaman ona berzır deposunu soracaaır Ajr.ca huk !• met programlanmn takvıme bağ lanmasını ısteveceğız Basın Ya yın. MPP'je bağlanacaktı. hala baglanacak» şeklmdp 1 onınmujkan Demirel dun par':sınm o 1 ' a * grubonda >aptığı k^nuşmadj Meclıs Baskanı Guven ı ıçtuzüfJ yanlış anlama/C ve ujgulamamakla suçUmış, Seçımın yer.ılenmesı gıbı 20 vılaa bır aefa ras' lanan bır konuda ade'a Mecı s onergeyı konusamaıaca^ duruma djşuruîmustur» demısr.r. Meclıs Bas'canırmı ıçtuzügun dışına çıkarak tuzukt^ mevcut olma\an sartı adeta empoze efı4inı CHP'nın seçım :stenvnde ne kadar samımı olduğunıj boyle' e b.r defa daha O'iaja çıkardıgm one suren De.'Hire.. tçtuzuk radılıne gıdılıvor. Kanaatımce buna luzum yoktuı .Vncas. erkeı seçım engel"ıl"nrıe b.r bahane \ermemek ıçın Içtıızuk tadılm. desekle\elim Yarın '31 mdrtı bu konu îamamlanmalı. \e 4 nısan 197"'de erken seçım onerge; Mıl'er 'Vfeclsınde konuşulab'imelıdır ErkPn seç.m mı'letımi'ia arzıısudur LT:ev. ıdare edece.*lerın ven'den bel.rlennıesı !âzırrdır» >ekhnde konuş.nıus'iır De'iurel, er<cn seçiT.ın çeşı'lı gere;çelenrı ortaya kojTinıarın bulunauğnna. vapılmamcı^ır.i >s*eyenıerın old.ı^unu ne'rtmıs, • Bunları gaj'et tabıı kar«ıl:yo!um Onemli olan seresçe ne ol'.rsa olsım erken se^mnın v»pılm?sıd r Bızım gerekçemız :nal md :r Mechslenn onu CHP mr^fındfn tıkanmıştır> d°mıstır. GERÇEK MAK.'SA'DA • Manısa'aa Is Bankası Çarsılçı şubesıne oncekı gece pa'layıcı madde atıimı^tır. .Merkez karakoluna l î j me*re uzakhktaKi bankaja a'ılan patlavıcı madden:n ınlılasljle, oftnkanm çevresındeui kasap. \un deposj Deger Saray Sınenıası ıle altınd&Ki pasaıda bulunan '\vn dukkanlar \e Beîedıve bmasının camları kırılmıştır. Eu araaa ka"=apta çalışan Kemal 6?alp kolundan \e bacağından ^aralanmıstır. • Antalyanın Ssrıt: ı'ces'nde bır sure once me\naiıa s;eL»n olaylarla lîgılı olaral: 25 kıı ı^akkında 'ut'iflaana Kararım*"i pl.nct gi, bınr.ır; j j ar£ı,maMni ba»r r d ' ğ ı bı 1:rı!mı = ' • • Kaş'ın Kalkan bııcagı ı!koku!u gece kırr.hgı bılınme\en kLŞiler iirafında;ı t a h r v edınnıs sınıft.ı kı kara ıtthtaya ıMj? jrr.m ı.l>ı I.UE» d ye yaz ;'.ı<>r»r. V.t^î avnı gece, okuı'aı •3ç:rfnı»nı T lâ, Pehııvan'ın evrMi 3Pjne v .ıd:t mektubu konuim '»tur jaııd<>ı ma, samk'arı aı^.iı^K adır SIIVAN'DA 1 2 YARALI • Sılvan Lıseiı bahçesmde toplanan ofrencıler Mahır Çayan ve arkadaşlarının olum j ndonümu nedenıyîe savgı dur.ı şunda bulunduktan sonra. «Kah rolsun sosyal fasi'tıer. dıye baSı ran b^r grupla, bu slogana karşı çıkan grup aras:naa tartışma çıkmıştır. Taşlı sopalı kavgaya donuşen olayda dordu ağır 12 kışı yaralanmıştır. • Elâzığ Valısı. Ulukent koyu yolundakı teneke kutu ımalathanesı, ıl merkezınde uç ayrı sokağa dınamıt. molotof koktey lı ve benzen patla\ıcı maddeler atıldığını bıldırm.stır Patlamalar sırasında can kavbı olmarnış. ancak 10 d'ikkin ve bınamn camları kırılmısnr. • Maden ılçesınde MHP lıler. CHPlılere saldırmışlardır. Bır kahvehanede sozle başlayan tar tışma dafta sonra bıçaklı taban calı ka\gaya donuşmustur CHP' lı Musa Dem»r bıça.<la, Muzaffer llhan ıse tabancavla yaralan mıştır. MHP'h N.ırettın Günal da bıçakla kalçasından vara almıştır. Yar^hlar Dıvnrbakır Tıp Fakultesi Hastanesme kaldınlmışlardj, • Gazıantep ODTÜ Makına Fakültesıne. Ankara'dan bır sü ıc Önce getîrllen 15.") komando öğrencının kayrları vapıhrken o lay çıkmıştır. tlerıcı oğrencıler, kornandolann kayıtlarını pngellerken. taraflar arasında kavga çıkmıştır. Olaylara mudahale eden polıs. kayıtlan surdurmuştur • 2k>nguldak. Bartın Egı'ım Enstıtüstınde ıkı grup ogrencı arasında slogan sovleme yuzündeu çatışma çıkmış. Ahmet OzdeT.'r Ve\sel Keser ve Sakır Senol yaralanmışlardır. (Basuratı 1 diçinl sovlemiştir. Genel Müdiirlük sıfatı bnlunma\an bir kimsenin TRT gibi en onemli de\Ifl Kurumlarından birinin başınıla bulunması, gerçekten llerlde çok sakıııcalı if karınaşık sorunları çundeme çetirecektır. Prof. Maamraer Akso\'un dediğı çibi, Sajıstaj ıa TRT nin hesaplannı \iıe etmeme'i gereKır. l ı i K a l a r s ı t a y Genel Kıırıılu kararının ^avcılan harekete getirmesi tlos;aldır. Ortada varRinın Kcsin sonucuııa kar?ın resnıı hir nıakamı Ksal etnıekte olan bır ki.ı \ardir. Saban Karatas olavmın tlginç bır \anı da sıulıırTRT fıeııel ^lutiuru. ga\rımesru nileliKle bir cMzi karar almak tadır. Runlani) (,<><u, yasalara a\kırı kıvım k.ır.ırlarıdır. Bu karaı ların ıHırdımılması \e iptali ırin Miıe Danıtaı'a da\a açılıııaktadır. fıa>rımesru hir genel miKİLirün \asa dısı kararları konusunda da\a dos\alan birikmektedir. Bo*lete TRF (ı«Del Mü diırlü^ıinün isleri tam bir keficıne sıırıiMenmKtir e \arKiıa\ Ceza Genel Kurulu kararıınlan sonra Saban Karatas'ın TRT'deki işlemleri «yasa dışı b'r çenel mudurun verecegı karariarın yasal ıçenk tasıvamiTOt agı» biciminde nHelendirilmelidir. 1977 Tıırknesinde genel secinılrre doeru çiderken TRT'nin icinde bulumtııt'u durura a\ nca onem tasımaktadır. Çönkü TRFnın vasa dısıııa düsen \oııetımi seciııı nrtamını etkileverek /ıncmli bir sil.ıhın. »a«rım«"i. ru ellerde kııll<nıılma«ına olanak tanımaktadır Cıımhurıvet Savcılarmın hıı olasan dısı durnmu \e kanıına aıkırr konumtı Yiifcsek Mahkeme kararına çrire *asal düzeve çetirmek icin geırkrn islemleri t a p m a l a n Wne vasalann ^uklediçi e ö r n l e r i içindedlr. (Ba^laralı 1. Sayfada) bile uygulayamaz hale geldıklerını belırtmıştıı a a ' n ı n haoerme gore. Daloka>, TEK m vakıtlı vakıtsız enerjı jusıtlaması yuzunden 1200 trafonun patlama tcnlıkesıjle karşı karşıya buluncugunu tuldırm'ş, Kurumun ener;ıyı 170 megavit' tan 110 megavata mcurdığını soylemış, şunları eklemıstır <TEK'e aıt oldugu soylenen nat arızalan gıdeıılse bıle ne Ankara'nın, ne de Tjrkıye'nın enerjı sıkuıtısı karjilanmış olnıayacaKtır. Bu k r u O.vmapınar ve Karakaya barajlaımın tamamlanıp devreje gırmes.ı>le en az 19S1 yıhna Kadar surup gıdece.mr • Ote yandan. EGO Işletmesi Genel Mudurlugu'nden \ apılan açıklamaoa elektnk Kis.tlamasının Ankara'dd 18 30 20 00 arasında uvşuıanacağı o.ld'rılmıştır. GÖZLEM 1 Savfada) kapılarına. (e\iz kaplamalı suntalarla fittik. «Hayalî şirketler» elıjle butun 4\rupa gumruklrrini fethettik. Herkese so«al srmenlık sağlandı. Altnıış bes yaşına gelmi? kim«esiz re >ok«ul jurttaşlarımıza beserjuz lira bağlanırken. >irmı bes >asına jrelmemlş çocuklara, deilet Hazinesinden mihonlar bağışladık.. Dos* diısman duysun, bnndan sonra artık trilyona gidlyoruz. triljona. •Jiiksek okullanmızda. iiniversitelerimizdp. öğrencilere Um öğrenim ozjrurlufeu sağlandı. Bunun için Devlet Bakanı \e Başbakan Yardımcısı \lpaslan Türkeş neîer çekti, blr bılsenız.'. lemetli. icmedi. uvkn uvumadı, pece fundüz çalrşarak oçrencilere bujiınku can \e ofrenim gmenhğlm saglacİL \ atan kendisiııe minnettardır. Şu ıkı Ml Hinde oWe çurel gunler jasadık ki. bilemezsinız.. Butiın jolsuzluklar tek tek ortava çıkanldı Malive Bakam. Basbakanm iegenini n vakasına »apışarak. fle\letin miUonlatının hesabmı sordu. Lockheed volsuzluRunu nrtaja cıkararak. butiın duınada ne kadar (itız alııs olduçumaiu kanıtladık. Bıitün rusvetçiler, birer birer cezaeiini boylıdılar. OKuIUrda. balnelerde. soUaklarda banş >e özçürlük turkulerı «o\lennor. Gençlerımiz birhirlerini kardeş biliyor. Sokak nrta^ıııda bir tek kisi vıırulmuvor. Su iki yılda. ulke^e barıs çeldi ozçurluk gtldi Secım kajbedrn de\let buvuklerimıze idnetim kurullarında bol ücretli ısier bulundu. Hukuraet yanlısı emekH eenerallere. bu\ııU bankalarda yerler ayrtldı. Kırase aç bıralnlmadı. açık bırakümadı. \e su iki A ıl sonunda huküraeli olusturan partıler tam bîr çoruş birliei icinde. kalkınma hamle^ine devam edıyorlar Bi/ iki >ıl önce. de\leti komonizm tehlikesinden kurtarınası ıçın. butıin hu isleri. çok ucuz bir fiyata. bir Amerikan şirketf nıuteahhidine «ihale» etmemiş mivdik? . ONİAL'IN SOZlERi DP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Onsal bır yılda eııı baraj yapmakıa ovunen ıktıdar zamanında tam ulkenın eiektrıks.z kalaıgına aegmmış .Hajalı tesıs mucıtler: enerjı buhıanıuı sa*la\abılmeK ıçm şımaı ae hayalı tab.at olavlan ıcat etmekle mejgailer» demıştır. Onsal bır ıkı yıl içmde 2030 >ıl sonrası ıçm parlak vaadlerde İjulunan ıktıdarın vaatten ote bır ı> şapmadıgının meydana çiKtığma, memleKetm karanlığa bogjiduguna degınerek şoyle aem:ştır .Hukumetuı laf.a \.kıt gec.rdıgi. baslaıulmış tesıs.en lanuifia\a:ak hızmete sokamadıgı v« ıhtı^acmı zanıanmd ^ t i^arvakı' temın edeme\erei enei)ı b j n ı a nma seoep oîdjgu açıklıila ortaya çmmLStıı > fruBooıu CHP Gen»l Sekreier' Orlıan F\ubo'» u aun Bı.'^a'da verdıg: demeçte Her zaman 'il^p CKaılarını or. planda tutan >HP •*• c mler.n one ahnmasırda nrnr,leke • ararları 'bakım.rrl'n <ÎI,Inıimaz bır zonınluk ? riıcktfdır» dem.s'Lr TÜZUK MGfJİKUGi BU6UN MEClîS'TE GORUSULECEK Mec s ^ctuzugunjn «seç mler n venılenmesı./Vİe ılgılı & mac. T desmın degıştınlmesın. or.goren onen Meclısin bugun saa 15 de vapacası »oplantıda gorusulecektır Meclıs Anavasa Kom.sjoıvınun bu degıŞikıııc onerısıne ılışkın raporu oncekı gece basılmış ve uveleıe dagıtılmıştır CHP'lı Hayrett'n Uysal tarafm dan hazırlanan oner 1 MeCiisın bugunku toplantısmda kabi'I ed l'rse Mecl s kararı olarak Resm Gazetede •vavmlanaraK yuru:ltıge 0 ecek"r Bu vavımdan sonra. AP vo CHP arafından seçımlerın hazıtanaa \ao'lmas! ıle ılg.lı oner°eler Anavasa KomisvonJna sevkedılerektır Komısvonun ra pom daha son a Meci.se sevk">d:lecek ve gundemdeKi kon ılardan or.ce goruşülerek açık oya sunulacakıır Açık oviamaya 226 u\e nın kaMlması yeterli olacaktır Eğeı 113 uye ıcabul ovu vern=e. erken seç m Meclısce kabul edılm:ş savılacakur Seçım Kanunr na gore. Meciıstn bu kararı ha kumete bıldınlecek. hükümet de. seçım fanhını saotavarak bun ı 48 saat Uüaüe üân edilecekür. E'<en seçim onergelerinın Mec hs'ekı o;. lanmasmuı ar.cak 5 n san salı gunu mumkun olabılece ğı bıMırılmıştır. Bu arada MSP. dunku Danışma Kurulu toplar.f.sına katnmadıgı ıçın Meclısn cııma \e pazartesı 5*anJ toplantı yapamavacağı an.aşılmıştır Meolısm pazaresı ve cuma gunlerı toplanamaması sonucu, partıler arasında »artı«maya neden olmuştur M&P lıler, Meclısm 31 marttan sonra ^azaıtesı ve cuma gunu toplanamavacağını one surerken. CHP \e DP bu gunıeroe de toplantı japılaoı lecegını savıınmuşlardır CrlP'lı Uysal Danışma Kurulunun b ı konudakı Kararının MSP 1 lerce yanlış yorumlandığını savunmJs tur GdVEH'ıN MSPYE CEVABI Ote >andan. Mıllet Meclısı Bas kanı Kemal Guven, MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yarduncısı Necmettın Erbakan ve \dalet Bakam İsmaıl Müftüoğlu'nun DGM'lerle ılgılı yasa onensınm ıçtuzuğun 53. maddesme goıe oncelıkle gundeme alınmasına ılışkın başvurusuna yazıyla kars'lık vermış, .Hukumet adma sadece Başbakamn onerge \erme\e haklu vardır. Istegınız Danışmi Kurulu'na goturulecek orada sırası konusunda goruşulecektır. demıştır. Mechs Başkanı ayrıca hukumet adına oncelık ısteyen Necmettın Erbakan'ın başvurusuni da aynı karsüığı vermıştır. Içtuzuğun 53 maddesme gore nutcumet ve esas konr.syon bır oner' veya tasannın oncelıkle gundeme alınmasmı ısteyebJmektedır Ancak 53 madde hazırlanır;en dıizenlenen gerekçede buradakı hukumet sözunden Basbakanm kastedıldıği açıklanmış bulunmaktadır. TSİP'İN GÛR'JJU TStP Genel Başianı Anmet Kaçmaz MC dısında b r ıktıdarla erken seçıme gıdılmes: ıçın tum demokratık guçlerın seferber olmasını ı«*emı«tır. f Çeşı lı denıokıatiK kuruLışlara \azili olaıak ^ap*ıgI çağnsında Kaçmaz. bır ercen seçımın demokrası açısmdan vararlı Jlacağını, ancas MC ıktıdarı ıle seçıme gı'menin «,akıncalı olacagını belırterek .Demokrası gıjçlerıne duşen gorev r.e paha5ina o1 ırsa olsun seçım bır an orn ? yapılsm anlajısından kur*ulara<c oncelıkle \e kesmlıkle MC s»7 bır seçim gerçekleştırmek '.7 n mucadele e'nıektn • dem.s :r ODTÜ öğretim IBaotjra'ı 1 Sa%rada) lerıne son verılen 29 gorevlı dun saoan unıversı'eye alınmamışlardır Kapıda 20ie\lı olarak oulunan bır şanıs unıversı'eye gelen goıevi lere nend:)erını ıçen alamajacagmı bı dırmış, ancak va71lı bır em r gosreremem.şt.r rıne 12 saat derslerın aksadıgıru kaydeden Arf. .GaiTetlen s.0mandolarm ODTUve yerleştırılmesı ama ODTC de nedense komando bulunmuyor» dem;ştır. \\m ÇIKAftllDILAR Bu araaa Profesor Sadun Aren'ın ODTT'de gorevlı olan esının ışıne Rek'or tarafından son verılmıstır Kutupha^e mudiır yarduncısı olarak uzun suredır Orta Dogu Teknık Cnıversıtesınde çbrevli olan Munıse Aren'm kisa bır sure sonra emekhye ayıılması beklenıyordu Ote yandan Munıse Arenle birlıkte uç de sekreterın ışıne son verıld:ğı ogrenılmıştır Islerıne SOT venlen seKreterlerden Zehra Oner son verme kararmı teoellug etmıs, Tezen Benlı ıle Nıhâl Goğener ıse laporlu oldukları ıçm henuz kararları almamışlardıı TAZMiNAÎ DAVAIARI öte yandan ODTU nun bolumlenne ve dekar.hklarına atarr.a \apmadiklan sınavları bu nedenle aksattıkları ve ofrencılenn maddl ve manevi kavba ugratıldıkları gerekçesıyle ODTÜ Mutevellı He3et: ıle Rektor Hasan Tan aleyhıne maddi \e manevı tazmınat davası açılacagı oğrenılmıştır ODTU Oğrencı Velnen Dernegi Başkanı oğrencılenn vekâle f namelerını vermeye başladıklannl behrtmıs «5 bm lıra maddi 1" bıner ııralık da manevı tazmınat davası açılacak. Bu m:ktar!ar Mu tevellı Heyetı uyelenmn ve Rektorun şahıslarından r alep edılecek^ır Çunku olav şahsı kusurlarından dolayı ortaya tır demıştır. (UKUROVA ••• Denizcilik (Basurafı 1 >avfada) KAMUOYUNA AÇIKIANMADI Bankasındakı sendıkalar. nayat pahablıçı gerekçeM\ e alınaıı bu karara karji çıkmıslardır Turk Büro Iş Sen dısasının bu karar uzerıne ış anlaşmazlıgı çıkarmaya Ka:ar verdıgı ogrenılmıştır DenızcılJc Bankası yonetRilerının bu karar ları, bugun toplanacak hıssedarlar kurulunda engellenmemesı ıçın kamuoyuna açıklamadıkları da ılen surulmuştur. .Son zam kararları konusunda bılgılerme başvurdugumuz Denız cılık Bankası jonetıcUerı 20 ocakta alınan ıİK zam kararının yaiıiizca mulıenaıs olan vonetııılere uvgulandıgını. boylece mu hendıs olanlarla muhenaıs olmayanların eşıt duruma getınldıklerını. bu yuzden ıkıncı zam kararının ıkıncı kez alınmış bir zam kararı sayılamayacagını soy lemıslerdır. ... VE İJÇilER Üst duzeydekı yonetıcılerin taz mmatları 3500 6000 TL. arasında artnrılnken, ;şç:lenn kasım 1976 tarıhınde ımzalanan toplu sozleşmenn ge'ııdığı alacaklarımn hâ!a odennıedığı oğrenılmıstjr. 11 ay suıen son toplu soz leşme goruşmelerı l 1 197ö'dan ıtıbaren geçerK olacagı ıçın, ışçılerın Denizcilik Bankasında bıJikmış 15 ajhk maaş ve ıkramıj e farkı alacakları bulunmalctadır. tur. CÜMAIIOÖIU'HUN GÖRtTŞÜ öte vanoan. MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehm. Camahoğlu, «AP ve CHP anlastıktan son ra erken seçım gerçekleşr Er ken seçım kararının huKamet taraiından ılânı bır prosedurdur. Burada b.r engelleme oiamaz K*rarm ıptal: :çı:ı Anajasa Ma/i Itemesı'ne besvuracağız» demıştır Cuma'ıoglu (aaı'ya verdiğı demeçte MSP de erken seç m ....*., ısunda bır anlaşmazhk olmadıgını behrtmıs, .AP ve CHP danışmanlainaan aldıkları emırle erken seçım ıstıyorlar» şek..nde konusm ıstır DEMİREL'İN KONU^MASI AP Gene! Başkanı VP Basba AYDINUK'IN AÇIKIAMA5I öte vandan Avdınlıs dergisı yönetıcılerı. C H P n m Gazıanten mıtingınde çıkan olavlarla kendılermm hıç bır ligısı bulunmadığını açıklamışlardır CHP lıderı Bulent Ece\nt'ın konuşmasından once «Ikı super devlete hayır», <Ne Amenka r.e Rusya», <Kurtu]uşa kadar saiaş^. «Kahrolsun sosjal faş;stler> yazılı pan kaıtlar taşıyan ve mıtıng yönetıcılerı tarafından saptanan slogan ların dışında slogarlar bağıran bır grup gençle CHP uler arasında ver yer tartışma ve çatışmalar çıkmıştı. Oiava ılıskın olarak gazetemîzde ver alan haberle ıls:lı bır açıklama vapan Aydınlık dergisı yazı ısleri muduru, olavla dergılerinın goruşlprım savjnanlarm bır ılıskılerı bulunmadıemı ve CHP mirınglermde olav çıkartılmasına kesmhkle karşı olduklannı bıldırmı^tır. Kıbns (Bastarafı 1 Savfada) geli federasvonu ongoıen bır lıarıta ıle Vı\ana\a geldklerını açıklamış bulunmaktadır. Kıbns Rum delegasjonuna >akm kaynaklar, Makanos yonetımınm one surmeğe çalıstıgı ,kı bölgelı federasyon planmda. Turk tarafına tekJıi edeceğı alanın KTFDnm sundık' bolgesmden çok daha kuçültülmuş, daraltılmış bir oolge olacağını soylemekte bir sakınca gormemışlerdır. Rum goruşmecı ıkı bolgelı federasyonu, Ada'da serbest yerleşım ve dolaşım ozgurluğunun ka bulu koşuluna baglamaktadır. Vıyana'dakı gozlemcıler, Kıbn s Rum yonetımmın temsılcısı Papadopulos'un ıkı bolgelı federasyonla, goruşmelerde paket anlasması esasının ızleneeegım açıklamakla, bır yandan ABD ve dunya kamuoytına şırın gorunmek. dığer j'andan da Turk toplumundan goze alması soz konusu olamayacak tavızler ıste/.ek amacına yoneloığını soylemışlerdır. Bır Turk yetkılı, Rumlann mantık dışı taleplerle Turklen masa başından kaçııma>: ıçm azami çabayı harcayacaklarını, ancak şımdıye dek hıç masadan kaçan taraf olmayan Türk taıt.fınm bu tur Rum tertıplerı karşısmda yme masadan kaçmayacağını soylemış «En kotu Rum onerılerme rağmen. y.ne masaM "erjcedeıı b.z onıa\acagız» dem.ş tır K.bııs R J T I .onet:mı geçtıgınıız yıl da V.\ana', a Rum gorus mecı Kleno.es el.%le b.r haııta gondermıs, Omoıfo. Maıas ve T r ı s o n ı o j a kadar uzanan Mago sa Korfezmı ^'emış'ı MAXARIOS'UN OEMECI Oîe '. aııdan Kıbns Ru:ıı Yonetımı Ba^canı B^şpıscopos >.'aKanos Norveç'te yavınlanan Dagblaae: gazeıes.ne veıdıg; demeçte, Kıbrıs'ın baMna gelen lelaketle rın Enosıs vuzunden geldığırı so\iem ş. «Rum sıyasefımn daıma Enos'S e doğıu r z Hıgı doğrudur Yur.anıstan la bnleşnıe mılh hıslerın bır tezahuru ıdı. Ş.mdı anhyoraz ki. Enosıs artık bır pol:tfca değı'.d'! B'i"u \ıl!arca onc» "i>n • (i«"ivs*"' PARAS1Z YOLCUIAR Denizcilik Bankasında görevli bulunan ust duzey yonetıcılere bu şekılde yenı haklar sağlanırken geçmış yonetım kurulu uyelerıne %e aılelenne tanman bırıncı mevkı parasız permı uygulaması bankanın zararını arttıran bır unsur olmaya başlamıştır. Denizcilik Bankası acentaları parah yolculara bılet olmadığı gerekçesıyle satış yapamazken, J5 20 yıl once çok kısa surelerde yonetım kurulu ve mudurler kurulu uyehğı yapmış kışılere kamara ayrılması ıslemlen tüm hızıyla surmekfedır. Son zamlarla Barcelona'ya gıdış gelış ucreti 15 bın lıra dolayında olan IA klas kamaralarda 10 yıl once bankadan ayrılmış Emm Erer ve eşı, Teoman Ozalp'ın çocukları, Nedret Utkan'ın eşi ıle 10 kadar eskı yonetım kurulu uyesı, eşlen ve çocııklan tatıllerini geçırmişlerdır. Denızyoîları yetkıhlen geçen ağustos ayında alınan bu kararm kaldırılmaması halinde birkaç yıl ıçinde gemılenn luks kamaralarında hıç yer bulunama>acEğ:nı :lerı surmeKted rler. Tııks kamaralann ancak eskı yonetıcıierın es \e cocuklarının *gereksmmeleıını kars:la\acagu,ı ılerı sıuen vetkılıler, «Bu hakkın kaldırılması ıcın Ulaçtırma Bakanı ve Basb?kanın olava e'kovması ş a r t n r ı seklınde konuşmaktadırlar. Ecevit, Demirel 1 Savfada) koyarak, Zıraat Fakultesıni hızmete açacak'ır Demirel. cumartesı sabahı ozel bır uçakla Van'a gıdecek. oradan Mıradıye ve Çal dıran'a geçerek depremzedeler ıçm vaptırılacak sosval konutların temelın: atacak. daha sonra Van'a donerek buracta halka hıtaben oır konuşma vapacaktır. Aksanı saatlennde uçakla Ankara'ya donecek olan Demirel pazar sabahı >me bır ozeı uçakla Urfa'ya gıderek 21 mıljar lıralık b r proienın temelını a tıxtan sonra halka hıtab^n bır Ko:ıu«ma yapaıak seçım prop^sandasını surdurecektır CHP Genel Baskanı Bulent Eee vıt de 2 nısan currartesı gunu özel bır uçakla Buısava gıdece< saa' 13'de duzenlerecek açıkha\a toplantı^mda kon.:stuktan sonra yıne Ankara'ya donecektir. Ece\ ıt 3 nısan pazaı gunu de karavolu ıle Kaysen^e gfdecek. saat 1' 'de duzenlenerek mıtıngde konuştukran son^a saat J4 30 17 30 arasınd ısçı sendıkaları ve esnaf • san? karlarla goru^ecek, ^aat 18'de uçakla Ankara'va donecektır. MSP Genel Ba^kanı Xecme* n 5 Eıbti<an da bu akşam uçakla I ;tanbıl'a gıderek Hılton otelınde psnaf ve sana'karıara bır konîerans vereceıî. yaıın Izmr'te saat ll'de halka hıtaoen lıonusacaktır. J nısah giınu Tekı:dag çımento fabnkasnır »"emclını atacak olan Eıbakariv at 14 de Luleburgaz da halka hıts'oen konu<;acak, daha ^onra karayoîuvla Bolu'sa gîde ıek geceyı tnrada seçırecektır. 3 ı ısan sabahı Gerede'de ıncelemeler vapacak olan Frbakan saat J! jO'da KarabuKe halka hıtaben konuşacak, 4.ksam saaflennde Arücara'ya doneceKtır. İşadamlarından iBaşiarafı l Savfada) içın geçen gez'de oldugu gıbı çe şıtlı tanıtıcı ılânlar hazırlamıstır. Bu ılanların kurulun ABD gezısı sırasında vaymst konacatrı bıldınl mektedır. Bu araaa »ezının iîgınç \anı. senı ABD Ba^kdnı Carter , e ku rulacak ılk dogrudan baglantı olmasıdıı Kurulun bu ıvdenle Turkıje'den japtıgı on başvuruda Carter ıle gorusmes ıçın rande\ıı dilegmde bt:lımdı,gu ancak bu dıiegm bugune dek yanıtlanmadı gı bıldınlmektecîır. Bılındığı gıbı geçen yıl TUSIAD biikanlıgında bır ışadamları hp vetı Turkıve'nın Kıbns tezmı ak tarmak ıçın bır gezı duz^nlenm's \e bu arada kıralanan bır Loobv aracıhğıjia ABD Kongresı uzerın de erkı saglanmava çalışılmıştır Ancak nevete vakın çevreler bu ae7inın belırgın bır gereğı olma dığmı ve ABD'de (.eşitlı konular aa ılışkı kurulacağıru soylemıs lerdır. Süt Endüstrisi (Baştantfı 1 .^ yet sınırlı kalnıış 1e bu nedeııle de bilhassa vaz ayıarında Izm r ve Adana boigelerınde bozulnıalar olmuştur. Izmır Muessesemı zın stok ıçın depolann . etertı 7 lıgı nedemvle geçen senelerdon aevreden jtasar stokları Burdur Fabrıkası depolarına munata?a ıçın gonaenlmıs ve gerek m'ii »• faza, gerekse naklıjesı anında pı yasaj'a verılmejecek kadar ulala nan 12 ton peynır ıstıfade edıl?mez hale gelmı.stır » 1976 yılı ıçinde çeşıtlı nedenler le yoked:len kasar peynırı I9~t vı'.ma devTfdılen 247 tcn 'îaşar peynırmın onıkide b ı n olmasradır. SOVYEUER'İN TUTUMU Sovyet :esmı Tass Ajansı, Kıb :ıs sorunu konusunaa BM çerçe vesmde uluslararası oı*" konfeıans top!anması gorusunu yme lemış. «Sovve'le batı ı emoer^al'st çevrelerın Kıbns halkma k"n oı çorum planlarını kabul et'ır mek içm aralıksız g.ıışınıleiim .:mama!:*adır» demıştır. Tass A'ar~, a\^'ca S n r »l'e n t Adada bagımsızlığın VP opra< ou t "JnIuğu rl ıı:ı korunmasından ya na oldJgu »oruşunu de savun muştur. Ontekı gun >apiıa:ı Çukurova ElekT.k Şırke'ı kongrei.nde, ^ırkerın jenı pıojelerınm aurdurul•OOTU'DE KOMANDO BULUKMUYOR» ması yolunda Danıştayda dd* a açan Turkıve Elektnk Kur ınıu Rektor >ara£mdan ODTU AICÎıTEKı Genel Muauru ıle ionettdemık Kurjıu'nan toplanmaması cılerı haKKiada Sırktftı zar.ı.ı nedenıjle unnersıtenın en eskı soktuklaıi' geresçesijle ;azni.nat \e en vaşlı ogıetım uyes; Ora. davası açılması kararlaşurı!mışProf. Cahıt Arf ANKA ajansı tır muhabırme, <ODTU'de bır facıa \ ar. Mıllet bunu duvmuyor m u ' Oncekı gun vapılan şırkec genel demıştır Arf. Mutevell: Keje*ı' kuruluna sunaıan yone r ım *..ıun.n yanlış tu'um 1 nedenıy'.e olu faalıyet lapoıunda Çu'r.u.o\.i Llriktı k Sır^e'ı nce ltTH • ılı i^ıiı kulda huzur kalrr.adığını bel:rt, de 1 301 t>46 2iıo k » n eneru y c mış, 1 ) ajdır o»renım n tamamen durdjgunu kavdetrciiyır 1 5 tıld gı ve bjndan 2lı) S60 154 42 TL av.ık sjre ıcınde ODTU'de herkar sağlandığı açıklanmış'ır şevm durduğunvı soyleven Proî. TEK'ın Ştikete karşı "utu.naArf, <Umvers:ten:n şu andaxı nıın çok sert bıçımde e!est,.n!dığı maddı ka>bımn 4u mıl>on I:ra kongrede, oır konuşma vapan s:r old ıgunu behrtıl.vor» demıştır. ket vonetım kurulu oasıca.ıı T .rODTU'nun ıddıa edıldığı gıbı gut Ye|enağa Danlstayda rçılbır ana;şı yuvası olmadı°ını bemıs olan davanın sonucuuu bekhrten Cahıt Arf . B T yanda 10 led klermı, TEK'm karşı tu^u'.uı bın oğrencı ve 700800 oğretım nedemvle 5 yıldan berı yytınn ııvesı dığer taıaf'a da Rektor ve japamadıklaııııı geçen za.Tian Mutevellı Heve'ı ^ar» demıştır ıçmae 30 m ı h a r lıralıî kaMp olODTU'de l,î yıîdır hıç bır olay duğunu ılen surmuştur Yeğenolmadıgjıı. yalnız Profesor Alağa, faalıjet raporunıi ^unuş koyanak'ın goreyden alınması üzenusmasında da •Allan b ı vil da ortaklarımızın gonlu:i3 gore \ t r di. Hidrolik santrallannıızm 'amamlanmış olması, 19T6 vılında (Bastarafı 1 Savfada) bolgenın ıvı '.ağış alması sebe46 mılyon 552 bm W ) lıralık ıtX bıyle gehrımız bugun. 3 kpdar elhalatta, hazıremn 2J mıîyon Î93 de edılen en vukses «eMyeve ubın 848 lıra do\ız olarak zanara laşmıştır. Genel kurul kararı :1e sok ıldugunun saptandığını bılbu yıl da ortaklarımıza t.»*mındırmıshr. Yılmaz Alpaslan ozetkâr bır temettu dağıtaoır.nz» dele şunları soylemıstır: nıısar. «Komısvonumuzun araştırma grubundan Metaluru Muhendis YİNE ELEKTRIKLER KESILDİ lerı Odası Baskanı Yuksek MuMC yetkıhiermın elt. .»k kıhendis Yuksel Atalav \e arkadaşsıtlamalaıınm Kaldırıldığmı açıklarının ha7irladıkları rapor, koiamalarına rağmen. elektrık kemısvonumıızda tcrtışılmıs, uzs'lmelen dun de surmus, Is*annıanlar raoorlarmı komısyona bu! gece bır sure karanhkta kaltum ayrmtılanvla sunmuşlardır mıştır 1973'\:knda Demır Çelık ışlet20 35'de başlayan \e 45 dakıka melermın, Italsan Ores Invest suren elektnk kesılmesı. şehır Estabhshement fırmasmdan sıpa ae jaşamı felce uğratmıştır TEK rıse bağl <aı°ı 40 bın ton demır ye:l.:lılen arızanm ne oldugu kutuk dış alımının, 20 bın tonu konusunda açıklama yapmamışgerçeklssmıştır Bunun 5 bın to lardır. nunun tumuyle hurda oldugu ra porlarla saptanmısnr. Italyan fırmasının T u r k n e temsılcısı Nı ha*" Caiuşogludur. Bu hurda demı*]erın aer)r?l (Baştarafı 1. Savfada) »en verılmesı gere:;ırken. kabul engel olustuıacağı ılen surulmus ecılerek ış. ortbas edılrr.sk ısten şu goruşlere \er verılmıstır mıştır. Bu yolsu'iugtm ortava «1977 jılında fıyat artışları deçıkması ıçm sorum.iîlarca vam edecek. Türk lırasının değeharcandığı anlaşMnakracl r rınde a\arlamalar olabılecek. ıç Sağlam olarak ku 'anuması cla talep ve uretım a r a c a k , ıhracat naksız bulunan bu r.urda t»emır 2.5 mılyar dolarhk programın gekuruklerı. ızabede hauia olaıal: ıısmde kalacatt \e dış odemeler kulianılmak uze:e Eregh Demır • a^ıgı en btıv^jK problemımız olCelık ışletmeleııne tonu 2700 lıra maya devam edecek gorunmekdan satılmıştır Hurda olmayan tedır » dem:r kutukierın ıse tonu, pıyasaya 2400 lıradan \eıılmıştır Ote %andan şırketm calışmaDaha açık bır devışle, hurda ları konusunda \enlen bılgılerde demır kuruğun fıyatı hurda olholdmg ıştırak portfo>unun oır majanaaıı daha '. uksek ııjatia ın.Jvar 100 m ı h o n lıra\a ulaştıgı Ereglı Demır Çehk'e satılmış 1976 yılmda 225 mıl' on lıra kar tır. Oîajın ılgmç jonlermden b ı n e'nğı bıldırılerek ş'rket ozvarîı de. ıthalatm yapıldığı tarıhte Ka gının da 1975 yılı ıhtıvatlarıvla rabük Demır Cehk ısietmelerı 76g mılyon lırava erıştıgı ka>aenın genel mudürü olan kışı, kudılmışMr Raporda sağlanan .<ar tuklerı hurda demır olaıak Er dan ıntıyatlar avrıldıktan sonra demır'e sa'ıldığı tarıhte Ereglı «er ve kalan 40 m:\on lıranm kjr Demır Çelık ışietmelennın gepa>ı olarak dagıtılacagı açıklannel muduru olmustur. Bu dış amıstır Bu rakam içınde temetfü lım jasalar cığnenerek tam bır payı brut vı:z de 20 olarak çerkej'fılık ıçmde, ıhale vapılmadan çe kleşmektedır. bır fumanın reklı£ı esas almaıak geıçeKİestmlmıştır. Ote vandan bu fırınanın Turkıve temsıic sınıı bu ıthalatta komıs\onculuk >apa rak onemli olçude dovız olarak (Bastırıfı 1 Sa\fadd) komısjon aıdı»ı kambıvo mercı lerıne her nedpn^e du"UrulmaISTANBUL BAYRAMPAJA'DA mıştır Karabuk Demır Çelık IsBa> 1 aıııpaşa cezaevınae cına letmelerı'nde bu kışı muhatap vetten sanık tutuklu ve mahkumkabul edılıp. ıthalat onun aracılar ba.ka cezaevleıme nakled.llığ:\la gerçeKİest.nldıgı nalde b j melerını protesto amacıyıa avakgenel mudurluk gorevını ıhmal 'anmışl<»r ı e kogıtsların camlaıı>a da kotuye kııllanarak durunı kırmışlardıı Isian gırısim: nıu kambıjo'ya T.Idıımemıstır kısa suıede j a n d a m a tarafınBu kısır.ın ka\ııı!ması sonu a r dan bas ırılm'ştır Çik deyımls Karabuk Demır Ce Bajrampasa cezHev^.ıae bırbırı!ık ışletmelermm kavırması sonı uleven fııarlardan sonra. cenu, Ores In\est Estabhshement zae\.ı sa\c:s: Mustafa Uçkan go fırması Tıırkne temsılcısının \er 3 revden alınmıs Adalet B' ' r'ıgı gı kaçırmasına i e dovızını Turda. bır grup mahkum ve tuıukkıve >e getırmemesıne olarak l i i u n ba«ks cezaevler:ne gonde sağlanmıştır Bu 20 bm f o n dsmır kutuk ıtn ıla'ıpa 4J m ı h o n ıılmesını ıca^a" ?s>ır'lmıştı Bu552 bın 800 bra odenmışHr Y^pı nun uzerıne dun saat lfi sııalarında F • 10"! ' ogıısunda <• navet lan yolsuzluklar .onunda bu a 1111 da ulkeni'z toplanı 13 mıl'.on 2&3 ten san:k rrahkumlar, elierınde bm 848 Lra do\ı? rarşı'ıs;ı zaraıa k: şı^'erle d'.sarıya çıkTiıslar v sokıılmuştur D ger demır kıituk «Savcı Mustafa Uclcan'ı ^tiyoshmlarır.ja da jei7;r ^olsu7lu'r:• ruz» dıye bağırmıslardır. Ba ara larla hazne .avn'a .1 m'ivon l i l " da koğuşlarm camlan d^ mahbm 762 lıra zaraıa «onıln :=luı 1 kumlar taıafından K r'In «Mr 10CKHHD KOMiSYONU, Bu olaylar « n=nri< v "ardıvar.m vaa^r5"*! b''c'rMmıştır. RAPORUNU HAZIRLirOR Ajaklanma jandarmanın mudahelesuie kı«f •surede ,?n tı . Ote jandan Lockhee.i > 1.21. YapIan a r s n s d a H « « P > Teç!• araştırmanın brmekte oldugu nlmıştır Bu arada dun f ^a'n ** komısvonun çok yakın bır zaman koğuşlardaki aramada sn adet da raporunu hazırlayacagi so>şış buiunmuşrur. İenmektedır. Iraştırma Koç Holding (BasUrafı 1 Savfada) ya koyulmasını ıstemıştır. Veznedar, «Sızm japîıguiiZ ış degıl Burası Emnıjet Sandıgı, dev letın parasını çaııyorsunuz. Bunu yapmayuı» demıştır Soyguncu sılahım bıraz daha \eznedara yaklaştırmış «Bız ne yaptığımızı ÇOK ıvı bılıyoruz. Bu para de\ letın parası degıl Halkın parasıdır. Haydı fazîa konuşacagına paralan ver. joksa ış kotuye gıder» uyarısında bulunmustur. Emnı>et Sandığı Saraçhane Subes! ılgılılerı. 300 bm lıranın, Sandıga oır saat kddar once getırıldıgını. soyguncular oır saat once gelmış olsalardı bu parayı alamajacaklarmı scn ıemışlerdır. 300 bın lıranın otekı şuoelerden Saraçhane Şubesıne aktaııldığını da oelırten ılgıhler, «Bu paranın getınlısındeT sojguncuların haben olabılır Bu yoldan da bır araştırma yapıyoruz» demışlerdır. Sılâhlı soyguncuların uzennde kahverengı den ceket ve beyaz balıkçı kazagı bulundugu, gorgu tamkları tarafından belırtılmıştır. Soygurdan sonra bankanın arkasındakı sokaktan kaçan sılâhlı kısılerm çevreyı ıvı bıldıklen sanılmaktadır Olayla ılgılı tum asayış ekıplerı alârma geçınlmıstır. Emniyet Denizcilik Bankası (Ba«.iaıarı 1 Sa\fada) gıye gore. s a n ı ^ a n n ^sdıkni.Sa\cılıgı uç y.la n.nı £ır 1îv lr pıs.erıiıı talep e t m ' ' t ' ' ' i Dovuime olayından sc,ua Ofnızcılijc Bankası Genel M auru Recaı Hanıoğlj. KadiKO'. s^.vCllıguıa oaşvjıaraK sar.ıklar hakkında s.ka\etçı oLnuş ve %edı gur.luk rapor almıs*ı Genr. Muduru dovdukten sonıa te.Tİ't.°nm telefon ıle de surc'i nukler. ılen surulen sanıkl?r bır kuaforden telefonla Hanıo; u nu t»>n aıt edeıken pol.s "ai'îtırrian yakalar.mıslar ve ioıgulır'nJa Denızcılık Bpnkasmdakı b<=z: .ıgılıler tarafından bu su;u ısVmeys teşvık ed.ldıklennı nerı su ıruolerd:r Sanıklaım poıis'ekı «E^z Genel Maduru dovm?sei.r J k :şımızden o]arax":k> ded' .lerı LÎerı surulmuştur Buca Cezaevi Yalnızca (Bastarafı 1 Savfada) KonsîM ne Camlrjrcaskanı Kos tantın Çarsos başkanlık et.nıştır. Topiantıda Turk Ynnan ıhşklle n ve Yunarıstan ın Ortakpazara ujel'ğne ılısiim sorunîar go" uşulmuş*ur Acıl bır bunal:m olınanasma ırj,rnen Korse\ ın t o p l a n m a ça* rı:masının, Kıbns x» Ege'dekı p an!a"=ma?]ık npdenıyle E rg'n o!an Turk • Yunan •lıjkı'.erının ışıgında. Yunan ha'k as^snda kaygıy.a karşuandi£ı t)el:rt:lrne/c tedır. (AP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog