Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Sadi Koçaş'ın Anıları Rauf MTJTLUAY • ATATÜRK'TEN 12 MARÎ'A. I. CıLT. 490 S. 40 L MARI 1977. DAGlIIM: CEMMAY ISTANBUL e çok var, Ititaphğımın anılar bdlümünde, 12 Msrt'ı doğrudan konu edinen eserler. Ayrırnı ve sıralaması daha t a m bıtmemış oldugu halde şunlar yan yana: «12 Mart'tan Sonra» (Meiımet Ali Aybar'm roeclis konuşmalan; Sinan Y. Nisan 1973), «Türlaye'de 1971 Rejimi» (Ali Gevgih'nin T a n m toplumundan sanayı toplumuna geçış aşaması yazılan, Milliyet Y., Nisan 1973), «12 Mart ve Nihat Erim Olayı» (Kurtul Altuğ*un anılan, 2. b. 1973, «12 Mart» (Ismaıl Cem'ln 1. cılt yazılan, Ceın Y. Aralık 1973), «12 Mart Devam Ediyor mu» (Ergın Eroğlu'nun tncelemesi, Soyut V. Kasım 1974), «12 Mart, öffceli Generaller ve îskence» (Mehmed Kemal'm gazetecilık yazılan, Soyut, Şubat 1974), «lcerdekiler ve Dışardakiler» (Mehraet Emın Bozarslan'ın gözlem ve arulan. Koral Y., Ocak 1975). «12 Mart Döneminde Dıs» Bağunlı Tekelleşme» (Dr. Ahroet Aker'in incelemesı, Sander Y., Ocak 1975), «27 Mayıs'tan 13 Mart'a» (Kurtul Altuğ'un anı ve incelemesi, Koza Y., Şubat 1976), «Psrlamento'da 9 Yıl» (Fatma Hikmet îşmen'in meclis. a n ü a n vo konuşmalan, Mayıs 1976).. Bitişikteki raf daha anlamlı bır birikimle dolu; gun ıçınde gerçegı gönne, degerlend:rme, soyleyip duyurma görevlenni yüklenmış öncu kalemlerın derlemelerıyle: H. V. Velidedeoğlu'nun ikı kalın cüthk «Türldye'de Cç Devir» izlenimlert arulan (Sinan Y. 1972 73), Nadir Nadi'nin «27 Msyutan 12 Mart'a» (Cumhunyet Başyazılan, Haziran 1960 Mart 1971 urürüeri. Sinan Y. 1971), «Sil Bastan» (Ağustos 1972 Ağustos 1975, Cumnuriyet başyanlan, Bilgl Y., Kasım 1975) (Hepsıni sayarsam y e n m bitecek: Velidedeogiu'nun, Ilhan Selçuk'un. Çetın Altan'ın. E. G. Sandalc/mn, Uğur Mumcu"nun, Mümtsz Soysal'ın Ilhamı Soysal'ın, Atillâ îlhan'ın, Mustafa Ekmekçı'nın, Ş. S. Aydemir'ın, Sadun Tanju'nun Hasan Pulur'un... Daha nıce kalera değerlerimn seçılmış örnekleri..). S:mdi aralannda Sadı Koçaş'ın (12 Martın ük nükümetınin başbakan yardmıcısı: 11'ler aynlışının yankılı adamı) ük anüar cıldı ekletuyor, Ikıncı kıtap «27 Mayıs>ı ışliyeceğıne göre «12 Mart'ı» epeyce beklıyecegiz demektır. Bu dönemı konu edinen r o m a n l a n bır yana bırakalım; belki hepsı biraz aceleciydiler. Ama Kurtul Altug"un ılk aruUr kıtabı ıçın tlhan Selçuk'un dediklerıne hak venyorum ben: «13 Mart muhtırasıyla Iktidardan düşürulen siyasi çevreler şimdl yarı yarıya iktidardadır; blrkaç aja kadar tam tanuna iktidara geçecekler. Böyiesine hızlı açıljp kapanan bir dönenıin anıları dn böyiesine hızüı yazıbr. (Ne var ki) Kurtul Altuğ' un dedi.çi gibi Erim hukümeti iktiıiarsız iktidar değildir. Daba doğTUsu ileriye bir ariıtn atmak istedi mJ iktfdarsızdır; geriye bir adım atmaJc istedi mi e.a muktedir iktidardır.. (Cumhunyet, 25 Nisan 1973). Bbylece derlet adamlığımn ulusal sırlan açıklamama ükesı. Sadi Koçaş'ı iyıce geciktirmiş oluyor. Bu; nem anılannın konusunu belleğinin ilk bilinç dilimınden başlatmak iste|iyle onu 1943'lere kadar geriletıyor; hem anılannın lıendısuıo gereklı gösterdigı bileşim değerlendirmesiyle Türk ordusunuTj yüz yıl"TT?cstfnîr.'iHiSr~eTırü anmasını. oıcmetıni d o j r j &osıe.:y^,r, ae.r. 12 Vart a hvt* 27 ilayis'a yaklaşmasuı enjselh/en duraKbainalar getiriyor. Amların gerçekligi ıçın gerekli pek çok adın hıç amlmaması ayrı bir tutum özelligi; bu arada, olülerin tanıkhk yapanuyacagı îlkesıni de biraz unutma cpilimınde sayın Koçaş, örnegın kıtabm 30. sayfasından başlayan b;r soğuk havada bahçe sohbetı, tnönii ıie Koçaş'ın yalnız ıkisinin arasında geçmıstir. Bu yırmi sayfalık konuşmanın söz gelımı teyp bandl bile elde olsa, gene de anı edebıyatl içın mandırıcı'ıçi az, freçerlıgi tartışmalıdır Anı edebiyatında en çok kaçınılması gerekli tutum budur oysa. Örneğin şoyle sbylerler: «Saıt Paüc'e Istiklâl Caddesinde rastladrnı. Koluma gırdj, dedi ki...» Ne başkası duymuştur bu sözlerı. ne anlatan hayattadır, ne okuyan inanır, n e d e harhangi bir tanık gosterileb:iir.. H e r şey, bu anıyı aniatanın bilın"* i e bıçnnlenmiş, özel üslubuna dökulmuştür; aradan geçen zamanm yaptığı «essahuk» değışıkliği de başka oır sakıncadır. Bütün kelimeler değişir zamanla; oysa anılarm kendi zamanları. anları, önem açıları açısından çok zaman tek bir sözcutün yeri, söyleniş tonu, edası bile alabildiğıne etkilidir. Herkes kendi sözcUkleriyle, kendı tümceleriyle anılmalıdır. Bu bakımdan örneğin 48. sayfadakı sekiz satırlık lnönü cüm!es:nj okurken ben ocu degi!, Sadi Koçaş'j dınlemış oldum. Aynı tutum, 437. sayfadan başlayan GürselKoças iirflisinin Bayreuth yolundakı konuşması ıçın de geçerlı. Araya bazı başka anı kırıntıları katıimışsa da özu, Koçaş'm Gürsel'ı devrım eyleminın baçma geçme çafns:dır. Yuzda yüz d o ğ r j olabilu; a m a herhalde okurlardan çok Koçaş ıçın gerçektir bu anlatı. 12 Mart 1971'le H ekım 1973 arasındaki, «politik alanda demokrasınin askıya almdığ», «Büyük sanayi sermayesinin ybnetıcri güç olma yolundakı ılk denemeyı yaptığı», «Ikincı smıf btr kapitalist ülke olrnanın...» sancılan içınde «reform» sloganlanyla ordunun yönetüne ağırlıgını koydugu... ddnemın ıktidar hesapları, herhalde kolay kolay venlemez. Ne var ki bazı kişüer, öteden beri halk! yoksayıp smıflan görmezden gelerek bütün devrimleri seçkin liderlere, yöneticiler küınesine, ülkucü aydın asınükterına bağlamışlardır Türkiye'de. Sadi Koças da bu konuda Maurice Duverger'nin yorumlaruîa yaslarunaktadır: «...Basıretle uygulanan bir tek partı yöntemmin, bir gun gerçek bir demokrasinin kurulmasuıı mümkün kilacak tek unsur olan yenj bir yönetici sınıfın ve bağunsız bir siyasal eUMn.. ortaya çıknasına ımkân vereceğı gorulmektedir..» (2102:2). Sadi Koçaş; coşkusu. ınancı, kendısıni hızlı değerlendirnaelere götüren almganlıklan ve duygululugu ıle ışte bu seçkınler ortamınuı ıçınde yer aidığına inanmıştır. Onlar, «Bütün devnmlerımıze on ayak olan ınsanlan yetışBrmış Türk Sılâhlı KuvveUennın en yuksek eğjtım örgütü olan Harp Akademıiennde» (203), Aödülhamıt'ın saray asiusı olan Yıldız'da yetışmışlerdır. Bazılan, «Bir gtin bır gune? dogar ve bu ış de olur bıter» (205; Alb. Cavit Çevık) romanüzmıyle avunduklan dönemlerden sonra tabanca üzerme and ıçerel: ruce eylern hücrelen kurmuşlardır. Kaç kitapta okudum bunları. Ama toplumsal olayJarla sorunlar, seçkin yönetıcılenn ülkücülıikleriyte çbzülemez kı; bütön yüreklerın teaıızhgi, bütün karakter sagiamlıkları, bütün soz ve öz doğruluklan... yetmez buna. Sadi Koçaş'ın anılannın ılk cıldın] iki günde okuyup bıtlrdım ben; gerekli ,ozet ve dikkat noktaiarının notlannı alarak ı^asa başuıda. Dogru&u bir yanlış ustalığı oln,asa. bunu yapamazdım. Yer yer özeleştın dejeri taçıyan duraksamalaruı janısıra, başkalannm sözleriyle de olsa kendisınl bne çıkaran alıntı1ar biraz tazla göründü bana (Sayfalar: C , 84, 85. 86, 156. 157 174...) Evet Sayuı Sadi Ko^aş «Görüp ahkâmı a s n münharif sıdk u silâ •letten / Çeklldik izıet ü ikbâl ile bâbı hüW«»»ten; 3;ye tesellı duvabıleceklerden birid^^ A n l t j r m ; n gereklnilında onlan hepimize okı: taca ; ı r . Ne var ki Herakleıtos'un ünlü ö'zdey 1 * 1 ıer zaman ge?erlidir: «Aynı ı r m a i a ikl ke ' , i r e m e a s i n l z ; bu rteçen başka bir sudur.» Istanbul Üniversite Kitabevi • Hasan OZKAN (Hukuk Hâkımı) Izahlı • Içtihatlı ÎCRA İFLÂS DAVALAKI VE TATBtKATI îst. 1977, 983 s. ciltU 200. TL. • Yalçm KOKEY (Vergı Dairesı Md Yrd) GELİB VERGİSİ K.4NÜNU VE t Ş KANTM, AÇISINDAN ÜCRET, SOSYAL YARDOILAR, TAZMtNATLAR Îst. 1977, VII + 232 S. 70. TL. • Av. Ergtın ÎNCE (MESS Hukuk Müşaviri) JŞÇILERE YAPILAN ÖDEMELERIN \~ERGl VE SİGORTA KESINTÎLERt (2. Baskı) îst. 1977, XVIII + 144 «. 60. TL. • Rüştü ERİMEZ (M. B. Müşavir Hesap Uzmanı) ŞIRKETLERDE KAR DAGITIMI \^E YEDEK AKCELER (2. Baskı) îst. 1976, 465 s. 150. TL. • Yılmaz GÖDEK Şahap GOKÇEER ÜCKETTE NETTEN BRCTE (Bu kitapta Ket U c r * tın brütüne yasai kes:ntilerbelirtilerek gidilmiş, brüt yevmiye vs saat ücretlen de gosterilmiştir) îst. 1976, 87 s. 100. TL. • Mehmet Kt'ÇUKÎNCE (M.B. Gelirler Kontrolöru; SERMAYE ŞIRKETLERtNDE KURUMLAR VERGlSt VE STOP.U MATRAHI Ank. 1976, 336 s, 100. TL. YASALAR DIZISİ: Yasalar Dızımız; î»tanbul Barosunun değerli Avukatlanndan oluşan YAYIM KURULÜMUZ tarafmdan en son ciegışıkliklere göre; yanlışsız, tam ve doğru metın olarak, yorucu, dikkath ve tıtiz çalışm a l a n sonucunda meydana gelmiştir. Her kitap. 4 renkli kapak ıçinde küçuk boy, cep ve çantaya sığacak el kitabı ruteligindedir. L TL"RK TİCARET KANUMJ VE KOOPERATtFLER KANTJM; îst. 1977, 2. Bası, 610 s. Ciltsiz 35, , Ciltli 50, 2. GELtR • KURUMLAR VEKGÎ t'SCL KANUNLARI î s t . 1976, 2. Bası, 495 s. 30.3. KARAYOLLARI TRAFIK KANUVD VE KAK.4YOLLARI TUZUGU îst. 1976, 110 S. 15, 4. BANKAI^.'VR KANUMJ ö d ü n ç Para Verme Işlerı Kanunu Sıgorta Şırketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun T.C. Merkez Bankası Kanunu T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi K a r a n îst. 1976, 174 s. 15, 5. VERAÖET VE İ N T t E A L \'ERGÎSt KANUNU VE GENEL TEBLtGLERÎ îst. 1976, 141 8. 15, 6. ICBA VE ÎFLAS KANUNU Nizamnajnesi ve Yönetnıelıgı îst. 1976, 254 s. 20, 7. SOSYAL SÎGORTALAR KANUNU S.S. Kurumu Kanunu Konut Kredısi Yönetmeüğı Bag Kur Kanunu îst. 1976, 245 s. 20, 8. IŞÇÎ SAGLIGI VE İŞ GÜVENLIGI TÜZÜGÜ Yapı Işlennde Iş Sağlığı ve î ş Güvenligi Tüzüğil îst. 1976. 246 s. 15, 9. DAMGA \ E R G I S l KANUNU Harçlar Kanunu Harcırah Kanunu ÎSt. 1976. 190 s. 15, 10. KAT MULKIYETt KANUNU Yönetim Plânı Orr.eğl Işletme Projesı Ornegi Kapıcı Ybnetmelıği örnegi Gayrımenkul Kıralan Hakkında Kanun B.K. Kira Hükümleri Ernlâk Aiım Vergısı Kanunu Emlâk Verglsi Kanunu Gayrimenkul Kıymet Artış Vergısi îst. 1976, 191 S. 15, 11. DAN1ŞTAY KANCNU Uyuşmazhk Mahkemesi Kurulmasj Hakkjnda Kanun Askeri Yüksek î d a r e Mahkemesi Kanunu î s t . 1976, 175 s. 15, 12. ANAYASA İst. 1977, 192 S. 15. 13. tMAR KANUNU Ankara • 1 tanbul • Izmir I m a r Yönetmelikleri îst. 1977, 20, (Hukufc Ce«a> 1929 1976 * Av. A. Nesrin ÖZBÎL Av. î . Dündar ÖZBÎL îst. 1977, 158 s. 20, GENEL DAGITIM VE ÖDEMELt tSTEK: * îstanbul Üniversit» Kitabevi Divanyolu îstanbul * Yenl ÜniTcrslto Kitabevi Ankara Cad. 80 Sirkecl îstanbul (Broşür isteylniz.) Tel.: 27 54 85 YAYIN HAYATI GÜVEN Yayınevi • CENNET YOLU (J. Steinbeck) 4. baskı. H e r bakımdan harıkulâde bir roman. Okumayan kalmadı, beyenmeyen de olmadı. 0 MELtSSA (T. Caldtvell) 3. baskı Nefretın, ihtırasın, çekingenliğın, iyihğin, kotülugıin elınde esir kalmış bır kızın, size, her ciakikası hıs va heyecan ıçinde geçen saarlar yaşatacak iıikâyesidir. BU DÎZIDE ÇIKAN KÎTAPLAR: • JOSEPHÎNE (F. W. Kenyon) • SABAH ŞARKISI (T. Ca!dw.e!l) 2. baskı • GÜNAHKAR RUHL.\R (D. H. Lawrence) 2. baskı • ŞAKAYIK (P. Buck) 3. baskı O KADER YOLCULARI (D. Du Maurier) • BUYUK OTEL (Vicki Baum) • ADANMIŞ TOPRAK (Andre Mauroıs) • SENI SE^ 7 MEK KADERİM (Sınclaır Le*ıs) 4. baskı « KUMSALDA tN. Siıute) • SAB.U1 YILDIZI (A. J . Cronin) 4. basla • NOTRE DVME'NÎN KAMBLTIU (V. Hugo) 4. baskı • IKLÎMLER (A. Mauroıs) 2. baskı • CENNET YOLU (J. Steınbeck') 3. baskı 0 VALSE DAVET (M. Drumes) 2. baskı • BİR GÖLGENÎN ARDINDAN (F. \V. Kenyon) • Mt'BAREK TOPRAK (Pearl Buck) • ORUMCEK (H. Troyat) • ŞVTODÂKI K\DIN (A. Bronte) • IRMAKTAN OTEYE (E. Hemingway) 2. baskı • KAZAKLAR (L. Tolstoy) 3. basja • AtLE ÇEVRESİ (A. Mauroıs) • BIR AC1 ŞARKI (A. J. Cronın) « VARLIK VOKLUK (E. Hemingway) • HAHP VE SULH (L. Tolstoy) 6. baskı • KENAR MAHALLE (J Steinbeck) • ALEV ALEV <F. W. Kenyon) • AŞK VE OLÜM (W. Faulkner) • GERMİNAL (E. Zola) • HACl MUKAT (L. Tolstoy) • H Z . SLLEYMAN'IN HAZİNELERI (H. Rıdder Haggard) • KIRMIZI VE SİYAH (Stendhal) • StLAHLARA VEDA (Hemıngway) 6. baska • GORtOT BABA (Balzac) • ERGUVAN AGACI (Cronin) • OtRtLtŞ (Tolstoy) 5. baskı • AŞK OIOBUSU (Steinbeck) 2. baskı • AŞKIN BEDELI (G. Elıot) • BtR AŞK LGRtNA 'Cronin) 3. baskı • IHT1RAS ENGINLERÎ (Kenyon) 2. baskı • HAYATA DÖNÜŞ (Cronin) 2. baskı • ÇANLAR KİMIN IÇÎN CAUYOR (Hemmgway) • HARP VE SULH (L. Tolstoy) 7. basia • DESİREE (A. Sehnko) • GUL BAHÇESt (F. Harclay) • YEŞIL ALEV (F. Yerby) • KABER YOLCULARI (Daphne Du Maurier) • KÖR (L. Bebreanu) « RENKLİ PEÇE (Somerset Maugham) ' • TERESA (Thomas Hardy) • HAYATIN ESİRİYtZ (Somerset Maugham) • AKRABALAR ıPearl S. Buck) • ŞAHİKA (A. J. Cromn) • ŞEYTANIN KURBANLARI ' S . Maughaıuj • BUYULU ÇİÇEK (L. Bromlıeld) GENEL DAĞITIM: OCAK KITAP DAGITIM ve TÎCARET Koll. Şti. Cafaloğlu Yokuşu Karlıbaiıçe Sokağı. No: ıı Î S T A N B U L Mehmet KIYAT'ın >edıncı şiır kitabı KOIJİOL.% çıktı. îsteme adresi: Posta Kutusu 109 Yenişehır ANKARA Necati CUMALI, «Mehmet KIYAT, pürüzsüz, sağlam bır deyiş ustalığı, simgelerinin zenginlığiyle dıkkati çeken bır şair..s diyor. Aylık kültür edebiyat dergisi Yöneten: Cemal Sureya YARIN ÇIKIYOR • H e r sajT bir sanatçı .hayatmı aniatıyor: H. İ. Dmamo, Nâzım Hıkmefle kurduğu illegal (!) örgutün nasıl provoke edıldjğıni TL'RKIYE YAZILARI1 na açıkladı. • H e r sayı bir ressanumız, urünleriyle: Ilk sayımızda Cihat Burak. • Halk Dıii. • Bır yazarın portresl: Ilhan Seiçuk. • Edebiyatta çağdas duyarlıl:. • Muzaffer Erdost. kültür politıkası uzenne gorüşlerını açıklıyor. • Mehmet Kaplan'ın şiır tahlillerinın eieştirisi. 0 «Kesit» bölümünde «kitaplar», «ctelevizyon», «müzik», «saklı güldeste>.. • Emre Kongar'ın kıtabının eieştirisi. 0 Niyazi Aîıncıoğlu, yülardan sonra şıirinl ılk kez TURKÎYE YAZILABl'nda yayımJıyor. • «Öltiler Dinlerüde Peyamı ve Kasım Gulek. • Cığerhun ve Can Yücel'ın yaratılan Uzerine. • Ve . Nıyazt Akıncıcğlu, Tevfık Akdağ, Metın Altıok. Arif Damar, Muzaffer Erdost, Ragıp Gelencık, Sait MadFiı, Sadık Munzuroğlu, Ozlem Ozgür, Demır Ozlıi, Alı Püsktıllü oftlu, Ahmet Say, Cem?.l Sureya, Vecıhi Timuroğlu, Aynan Toprakçı, Hılmı Yavuz yazı ve şiırlerıyle. 0 «Sözun ve yazuıın dost larıondan anket sorulanmıza yanıt beklıyo0 Yanşma ve havale adresı: P.K. 387 Kızılay, Ankara. 0 Yılhk abone 100, altl r.ylık, 50 lıra. 0 Genel Dagîtım: TÜRKIYE YAZILARI / Istanbul ve AnadoluTan Dağıtım / Ankara Das*ıtımı: Toplum Kitabevi. HABORA Romarlar. 0 BUYUK Mt'CADELE... (Daskalof / 35.) 0 ÎSTAN... (.Traven / 25.) 0 DEMtR PARMAKLJKLAR... (Ganço\ski / 35.) 0 3IACERA. . (Jack London / 25.) 0 INSANLIK UGRUNA. (Polevoy / 35.) 0 HTÇBİRÎ DONMEDİ... (Semercıev / 25.) 0 TOPAL... (Stancu / 35.) 0 PARTİZANIN KIZI... (Koraiof / 25.) 0 PARTİZAN (Kara^lavov / 30.) 0 AYAKLANMA... (Azuela / 15.) 0 YAŞAMAK GUZEL ŞEY BEKARDEŞÎM... (Nâzım Hikmet ' 20.) 0 SISLER DAGILIRKEN (Guma / 15.) Incelemeler: 0 MAOCU PARTt UZERÎNE . 'Zahanev • 8.) ' 0 SEÇMELER .. (Todor Jıvkov / 25.) 0 HALK fOTHURIYETlNE DOGRU... (Dimitrof / 25.) 0 Rulganstan Halk Cuınhuri>eti'nde DEVLET D t Z E N Î . . . (Spasov ' 20.) 0 LEIPZIG DURUŞMASI (Fıscher / 2u.) 0 GEORGİ DİMİTROF... (Ignatof ' 13.) 0 'IARKSCI AÇIDAN KAPİTALIZMIN ANALtZI . (Abıdm Nesımı / 8.) 0 REAYA VE KÖYLÜ... (H. A. Şanda / 15.) 0 MERHABA KOMŞU... ı Büient Habora 10.) 0 DLNl'A HUKUMETİ CİA . ıFınney / 8.) Odemel: gonderılır... Katalog ısteyiniz .. HABORA KİTABEVÎ PK. 6 BEYAZ1T ISTANBUL 0 GENEL DAGITIM: GEDA. . N ECZACIBAŞI İLÂÇ FABRİKASINDA İLK KEZ GREV YAPILIYOR Eczacıbası tlâç Fa'onkasırun ilk grevi d ü n saban t ü m işçilen n katılması ile başlamıştır. 1060 ışçinin çalıştığı, ancak yasalar geregi, acil olan serum üretiminin sürdürülmesi nedenıy İe fulen 900'ün üzerinde isçinın gerçekleştırdiği grev, ışçılenn is temı ile isveren ve sendikarun hazırlıklı olmadıklarının belırtildigi bir sırada başlatıtaııştır. Eczacıbası ışvereni ile Türk îş'e bağlı Petrol Iş Sendikası arasında 6 ay önce başlıyan top lu sözleşme görüşmeîerı; uzlastırma kurulu görüsrr.elerıne işverenin ge'.memesmden sonra grev k a r a n alınması üe sonuçlanmış tır. Ancak Petrol • Iş Sendikası 1 ay once almış olduğu grev ka rarını uygulamamış, taraflar arasında sözleşme görüşmeleri sürdürülmüştur. Arahklı olarak yapılan görüsmeler oncekl gun sabah d a devam etrruş. ancak ücretler bolümünde anjaşılamıyarak. yeniden anlasmazlJc zapfı turtılmuşrur. Toplantıya katılan Petrol î ş Başkanı Ismail Topkar, bu toplantı sonucunu işçüere bildirdiJt ten sonra isyeri temsılcileri tarafmdan ikinci bir toplantıya alınmış ve işçilenn istemi karşı sında grev kararının ahndığmı duyurmuştur. Işveren yetkilileri; bir ay önceki grev k a r a n n d a n sonra toplantılann sürdügünü ve oncekl günkü toplantı sonunda anlasmazlığa karşm görüşmelerin devam edeceği görüşünün agır bastığuu, ancak işçilerin zorlaması ile Sendikamn gre\i başlatmak zonında kaidığın: one sürmüşler. ışvererün almış olduğu lokart karannın uygulanıp uygulanmıya cagı sorusunun yanıtının ancak cuma günunden sonra belli olabıleceğıni soylemişlerdir. KOZA YENÎ KİTAPLARI • Tiirk T a z a r l a n DtrisJ: VEDAT NEDİM TÖB Yasaklanan Oyun «SAHTE KAHRAMANLAR» YALÇIN ÇETÎN Eşsiz bir Karıkatür albümü «D O S T A» EDİP CANSEVER Yaytnlanmamış Şiirler «SEVDA ÎLE SEVGt» ORHAN DURU Bılmedjglmiz Türfciye «KIYI KIY1 KENT KENT> MEHMET GÜLER Olağanüstü güçlü b i r hücâyecl «AK BADANALI EV» • Yenl Çocuk Kitaplan: «EZOP MASALLARI> Aisopos/ Tarık Dursun K. «EFSAN'ELERİMÎZ» Alı Pusküslüoğlu «VASRETTİN HOCA» A. Köklügiller «ALTIN BALIK» Puşkin'den Necati Zekeriya • T a n k Dursun K. Her P. İÎÇİL» NE DîYORJ ' Dafıtun: • • K. 836 îstanbol • kitaD 15 lira BATEŞ 147. dönem yedeksubay aday adayları 1 nisanda silâh altına alınıyor, öğretmenlerin celbi 1 ağustosta ANKARA 147. donem karışık sımf yedeksuoay aday adaylan, 1 nisan cuma günü silâh al tına almacakJardır. Milîi Savunma 3akanlığı Genel Sekreterliği Basın ve Halkla îlişkiler Şubesi'run konuya ilışkın açıklamasında şöyle denmiştir; «146. dönem süıhıye ve 147. dönem karışjk sımf yedeksubay a day adaylan, 1 nisan 1977 tar; hinde silâh altına alınacaktır. Bu dönemde: Kanşık sınıftan. 22, 23 ve 24'üncü g m b a dahıl olan yedek subay aday adaylan, Sıhhıye sınıfından, 31 ocak 1977 tarüııne kadar askerhgine karar aldırmış olan tabib diş tibıbi ve eczacı yedeksubay a day adaylan, Daha oncekl dönemlerden olup da, çeşıtli kanur.i nedenler İe sevk edilmemiş olanlardan, kanuni bzurlen sona erenler, as kerlık şubesi başkanlıklannca 1 nisan 1977 gunü, smıf okulları test ve mülâkar, merkezlerinde bulunacak' şekılde sevkedileceklerdir. Karışık sınıftan, 21, 22, 23 ve 24'üncü gruba dahil olup da, Milli Egitim Bakanlıgına baglı orta dereceli lise ve denge okul larda öğretmen oîarak gbrev ya pan yedeksubay sciay adaylan. ögTetimin aksamaması nedeniyle 1 nisan 1977 celbınde silâh aitına alınmıyacaklardır. Öğretmenlerin celbi, 1 ağustos 1977 tarihinde yapılacaktır. Kansık sınıftan 25 gnıp da hil daha sonraki gruplardan hıç b:r vükümlü silâh fiitına aîmmı yacaktır.» (a.a.) îsverenin ne ücretier n e de kıdem tazminatı, ıkramıye ve sosyal gtlvenc* haklannda işçi ısteklerini vermeye yanaşmadıgını, bu konulsrda açık bir göriis getirmediği içın aynlıklann çapını daiıi bilemediklerini belirt«n işçi temsılcilen ise, gelişmeleri şöyle özetlemişlerdir: «Eczacıbaçı'nda grev r* yacağı yargısında olan ve yıllarca ış yeri sendikalan ile işçi ücretlerı ve haklannın alînmasım engelliyen işveren. Türkiye çapında bır sendikayı seçmemız va direnişimizden sonra bile tavnnı değiştirmemekte dırenmiştir. Toplu sözleşme görüşmelerimizde basmdan anlaşmaz bir tavır içırıde olmuş, n e verebıleceginl dahi açıkça ortaya koymamıştır. Gorüşmeler aylarca uzarnış, çalışanların huzursuzluğu artmıştır. Grev karanmıza, lokavt tehdıdı ıle karşı çıkmıs, grev l:a rarından sonra görüşmeîerin sürdurülmesine karşm tavnnda yine değişiklik olmamıştır. îşçıler olarak daha fazla oyalanmaya tahammülümüa kalmadıtı İÇin, son toplantıdan d a sonuç alınmayır.cî grevi baslatma «onmlulugur.u duyduk » Eczacıba?ı i? verinin önemi nedeni ile görüşmelerde çok duvarlı olduklannı belirten Petrol Iş yetkilileri ise, yasal grev hakları doğduktan sonra da ivi niyet gösterdiklerini, ancak işveren'.n anlaşma konusunda olumlu tavır almaması sonucu, işçilerin de istemi ile, acele bir kararîa grevi başlattıklanru açıklamışlardır. tan yayınları Bayındır Sok. W2 Yenişehir ANKARA L E NIN • Ilk Bolşcvık Kongresi 12,50 (Çıkıyor) • Proleterj'a Diktatörlüğü Teorısı 12,50 (Yeni çıktı) • Proletarya Knternasyonalızm: 15. • Proletaryanm Demokrasi Mücadelesi 10, Bırlık Sorunu 10. Genel Dağıtım: GEDA Diğer kirapiar ıçın bro sür ıst«nmesı, 50 liradan az ısteklerde pul gönderilmes!. « ^IŞLETME MUHASEBESI MEHMKl URAGtN Başbakanlık Yüksek Dsnetleme Kurjlu Uzmanı ögretım gorevlısı IŞLETMELERIN YONETİCI VE UYGULAM ACI L.4RININ 0 Ma] ve hızmet maüyetleri, mali mevzuatımıza en uygun ve guvenılır bır sistemle (tekdüzen) nasıl çıkanlabılır? 0 Yonetım ıçın gerekli olan bılgılenn çıkarılması vo tüm gıderlenn kontrol ve analizlen nas'.l yapılabilır? gıbı sorunlarınm ömekleriyle çörümleri 900 sahıfe, 225 Lira Büyük kitapçılardan ya da P.K. 81 Kızüay/Ankara adresuv den lstenebilır. 31 MART TOPLU>ICU GERÇEKÇÎ EDEBtYATIN GUÇLU SESt 14. (NİSAN) SAYISI ' YENÎ BOYTJTUYLA ÇIKTI OKUYUNUZ Sayısı: 5., Yıllığr 50. Lira P.K. 41 Konak IZMIR NEREIERİ KAPSIYORI Eczacıbası grevi ilaç fabrikası icinde yer alan Bakster, Bristcl, Eczacıbaşı ılaçlan, bazı hayvan yemı vitaminleri ile ilaçlannı, çok çeşitll kozmetlk malzemes', deterjan, djş macunu, oralet turünden yan sanayi üretimini tumü ile k a p s a m a i t a d ı r . * * * * saca Nisan 197T Sayı 9 Nurullah Can Ahrr.et Kadir Caner Kudret Recep Emiroğîu • Faruk Erem Subutay Hıkmet Nedim Orta Şinası Özdenoğlu Siyami Özel Osman Serhat Ercument Uçan Ahmet Ujsal Halim Yağcıoglu P.K. 641 Sirkecl tstanbul TÜRK 0 TÜRK DTLInin nisan sayısı çılîtı. 0 Ocak, subat, m a r t sayısı tükenen TltRK DİLl'nin nisan sayısı 11. 650 basılmıştır. 0 Gazi M. Keraal'den b i r belge: «Basvekâlete». Atatürk'ün dılle ilgisine ilgınç bir ömek. 0 Bu sayıda agırlık yazım sorunlartnda: Doğan Aksan, A. Dilâçar, Tahır Nejat Gencan, Satı E n ş e n yazım sor u n l a n m ele ahyor ve Turk Dıl Kurum^mca yapılan \azım calışmalarıru anîatıyorlar. 0 Besır Goğus, hselenn konıporısyon izlencesinı (prosramını) incelıyor. 0 YARIŞMA: LJse ve den gı oku'.lar ogrer.cıleri arasında açılan yazı ya rışmasuıın sonucu vo odül kazanan üç yazı bu sayıda. 0 Şiırleriyle Ilhan Berk, Turgut Uyar, M. Sunul lah Arısoy, Mehmet Salıhoglu, Turgav Gonenç, Süreji'a Berfe, Abdülkadır Bulut, Hüseyin Atabaş, Mehmet Adem Solak, Mustala Bülbül. 0 Oyküienvle Burhan Gü nel. Nazlı Eray 0 Deginüeriy'ıe Emin Özdemır, Ataîay Yorukoğ lu, M. Emın Lebe, Mus tafa Serıf Onaran. 0 Kıtap tsnıtmalsrıyla Muzaffer Uygurar, Mu zaffer Kacıhasanoğlu, Bedrettin Comert, Türker Acaroğlu, Ahmet Uysal, Necati Tosuner. 0 Gunluğüyle Tuncer Uçarol, yazınyazın^ıiarıyla Adçan Binyazar. 0 TURK DİLİ'nın yıllığı 40. altı ayhğı 20; oğretrnenlerle öğrencilere yıl lığı 30, altı ayhğı 15 lıradır. Abone adresi: Türk Dili Dcrgisı, Atatürk Bulvarı 217, Kavaklıdere 'Ankara. DILIf Gelir Vergisi beyanname verme süresi bu akşam sona eriyor ANKARA Geçen yıl» alt G* lır Vergisi beyanname ver me süresi bu akşam sona pecektir. Yasa geregince, bu süre uza'ı! mamaktad'.r. Yıikümlülerin bu akşam, çalışma saati bitimine kadar Gelir Vergısı beyanname lerini, bağlı bulunduklan Vergi Dairelerine vermeleri gerekmektedır. Yükümlüler beyannamelerıni yetkili kılacakları bir kişl a racılığıyla veya taahhütlü olarak postayla da gönderebUeceklerdir. (a.a.) KAYIP Sebeke ve ÎETT kartınu kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Yener BEKTAŞOĞLU Cumhuriyet 2971 KAYIP Nüfus cüzdanımı, sefer görev kartımı kaybetrım. HukümsUzdür. ÎRFAN t B İ Ş * * MAVERA Aylılc edebıyat dergısı Nisan 1977 5. Sayısı çıktı • Ahmet Kot / Ş u r • O. Faruk Yılmaz / Sıir • M. Atilla Maraş / Şıir • Rasim Özdenören / Deneme • Ismet Ozel / Deneme • Sabri Tandoğan / înceleme • Mehmet Maraşlıoğlu / Hikâye • Cahit Zarifoglu / Senaryo • Ersin Gürdoğan / Eleştlri ve • Çeşitlemeler • Fıyatı: 10 TL. YıUık: 100 TL. • Posta çeki: Mavera 102695 • Ha'oerleşme: Bayındır S. 30 C Kralay ANKARA * * * 0 0 0 0 * * * Dersnsi'nin 31. s^ajnsı bayılerde ICINDEKİLER: GEREKLİ VE ZORUÎTLU AÇIKLAMALAR TL'RK DOSTU (!) PIERRE LOTÎ AYDINLIKTJA SADRETTIN CELAL IŞTIRAKDE EMIN LAMI Not: Bu say;dan itibaren dergımızın Ankara Istanbul Izm:r dajıtımlanm EMEK DAGlTI!M yapacaktır. ölen özkırım'ın yerine Merih Şamlı j Basın ilan Kurumu Başkanlığına getirildi Gazeteci Orhan özkırım'ın ölümü nedenıvie boşalan Basm îlân Kurumu Başkanî'ğma. Ydnetim Kurulu üyeler.nden Menh Şamlı geurilmiştır. Şamh, 12 yılci?n beri Yönetim Kurulu uyesiydi. * * * * * * * * BAĞIMSIZ TIKKIY?0 0 0 Haiialık Sıyasi Gazete İK. Sa>i CIKTI 250 Krş. Ku sa'.ıda: DEMOKRATIK DIRENIŞ KOMITELEF.I TEP izrmr Kongresi Yapıldı Mıhri Belh'nın Konuşması: KER OLANAK DEfiERLENDIRİLMELIDIR Türkıye'de Feodal Uişkifer ZANUnun Ufrettiği PARTI DISİPLINI L'ZERINE Ulusa! Saglık Po];tikası Fılistın Ulusal JTeclisı Toplandı Çevresinde bulamayan veya dagıtımında görev fllmak isteyenler ıçm «dres: Ticarethane Sokak No: 12 7 . \ Sultanahrnet ÎST. En kati temasfan Hannover'deki FuaHarda yapabilirsiniz Hannover Fuan 1977 20.28. Nisan UHUI Haftalık Siyasi Gazete 41 sayısı çıktı. Yoneten: Av. TURGCT AKIN CHP'li Parlamenterler Nerelerdesiniz? Erbakan'm: «Yeniden Büyük Tıirkiye'sı» Bir TV yanşması: Ecevıt ON, Demırel SIFIR îsteme Adresi: Ziya^ökalp Cad. No. I33/A Erganl/DİYARBAKIR 0 0 0 0 0 * * AVUKAT CEMAL OZEEY Yayınları Alevılık üzerinde tartısmalar 10, Alevi Bektaşi şairi Sa dık Babanın Nefesleri 15, Ibadetdili Ezan Türk çe olmalıdır 5, Ramazan Bayramı yoktur. 2,50. ADRES: Ulus U Hanı E 3/312 TEL: 106813 270207 ANKABA • 30ro ve Eı'crmasyon Mmif ı (CeBIT) »Sevk ve deoo'ana '»kr iı • NaHyalts ?• • îer r'eıeîetnıoıveasabıa aav'ir'»<u'> Bak'TO» O3*oU lekmçı • A,3t v» »3eva! • Sısîen, MB'oiJ'TaT , K j~îrda, Hîekeleçe; ~r*ç ,Tahı* !ej.nıcı Gc~tne P~OIC çr\e u'a^Taz <jrbır.lçn <:aq Ha'a'k lalal »e tösısaü Mcitaı .e kaııanrra : e l." ğiTazy>M.hjvotekngt.pnoınallkkMmandslardihıl Oıme koifolvs ctr>'naV9^>ntekiışı«b CKirorıkvaoıelerıa laı .«cucia» h^oer 'iie '•kmqı »ElcM' M Dze^sa^B an , e*• j * •.•'j.nçıear; ,»'.; # uekıntu errer,ı tafıh^i:! ve îa^avvulu •£: ektrl'ı emoj! cnıtifr.ı •£iek"rr<" lasısa'=rıveev!c: gıto=ıs'en«E eToa««o>;ı« ,gicT.e e eir'rc" gı) • l'ektrKt=ıv rtemıgı • Ara.tır^a\e ıtkrolotı • Dei: r veceıı' CJtr«ta'9rvLk5ekkaırteiıoiTavanrradenter'.dokıjr>n«mamu"«ri» Yaıdımcı teslımat Darça'arı • Vap' tskn 91 v? yaoı ıi'ı/acı • Rek &\ vasıiai3ı»De'<oatıfk<eı™en!easıPcse'eı. srak.cannucevi? ?, 533"er. 9urusesıa«Pa'/yan 3 9.76 îst. 1977 20, 15. OZF r HALINDE Y.4RGITAY İCTİHADI BtRLEŞTIRME 14. DEVLET MEMURLARI KANUNU AiMA\YA'DA KİTAP K A r N A B TÜRK KİTABEVÎ akla ge'.ir. D 4100 DUISBURG • HANSA STB 86 *gac sanayi ma.M,.e^' \e ieç Beynelmılel Branş Ftarı LIGNA HANNOVER ' 7 7 YASSIADA VE ÖNCES1 Prof. Rıfkı Salim Burçak Kıtapçılarda. Dağıtım ve isteme: Derya Dağıtım, Babıâli Caddesl 52 Cağaloğlu Istanbul KIPADA Kitap Pazarlama'Dagitim Plâsyer Bay ve Bavaniar Aranıyor. Şahsen ınuracaat. Divanyolu Kıodfarer Cad. No: İU Da. 2 Istanbui 18.2«.May:s denuıcr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog