Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUMET 'A. 29. (Podgorlçe'den ahtelgraf) Arnavutluk reisi.u Ahmet Zogo hükilmeaşına kadar rediflerin (1) jrligini emretmiştir. (2). 'da otomobiller Işkodra'ya radan da hududa (3) mühira ı harbiye (4) sevk eylemekte. Tarabos mevkii karşısında ı top vaz edilmiştir. (5) Buglin de or&Iara btr Cebel bataryası (6) gönderilmistir. Tahtı silaha davet (7) edilen redjfler 2000 ldşi kadar beş taburiuk bir kuvvet teşkil eeUlecektlr. Ylne mevsuk (8) haberlere göro Amavutluk'ta Ahmet Zogo', nun iskatı (9) için bir ihtilâl zuhurundan korkulmaktadır. Bir taraftan da Arnavutluk 'ta sefertoerlik llan edildjğl ve üıtilal (10) çücüğı giiri mütenaka (11) haberler almmaktadır. Paristen gelen bir başka haberde de Sırp Italyan ihtilafı yüzünden îtalya hükUmeönin Sırp hududuna asker sevk ettiği bildirfliyor. Am&vutluğun Roma sefiri Omil Mno iW gündenberi Atina'da bulunmaktadır. Ve şu beyanatta '12> bulunrnustur: «Italya A n * vutluğa hiç bir zaman asker çıkarmak fifcrinl ızhar (13) etmemiştlr. Amavutlugun tamamiyeö mülkiyesinin temin (14) ve muhafazası, (15) ltalya"nın bu maksadını M. Musolinl Meclisi Mebusanda (16) resmen tesbit eylemistir.» Sınır. (4) Mühimmatı harblya sevk et me: Cephane yollama. 50 YIL (5) Vazetmek: Koymak, yerleçtirmek. ÖNCE CUMHURiYET (6) Gebel bataryası: Ds^ bataryası. (7) Tahtı silaha davet: Silah 31.3.1927 alöna çajhrma. (8) Mevsuk' tnanıi'iT. f»ı Iskat: Düsürmek. (10) thtilal: Ayaklanma. BALMNIARDA (11) Mütenakjz: Karçıt O Fransa'da Türk halüarından i'tifadeye (29) devamlan temin (12) Beyanat: Demeç. (13) Ishar etmek: Meydsna çıalman gümrük vergisinin 'ıç mis edilmektedir. karmak, öne sürmek. line çıkanldığı baber alımnıştır. (14) Tamamiyeti mülkıyesini t«# Ankara. £9, (Hususi) Ti.irk.imin: Burada ejremenligirıi • Ksrakoy'de bir yanhaneds ye ile Ataîanya arastnda lî kanusaglama anlammda. nusani (ocak) 927 tarihinde An «Saat sürümü» şirketi aoü altın U5) Muhafaza: Konıma. kara'da imzalanan ticaret mua da kupon dagıtarak saat satan (16) Meclisi Mebıısan: Millet hedesi Büyük Millet Meclist ti Emert ve arkadası Korepçek'in Meclisi. caret ve hariciye encümenleri ta h^ileri şüpheli gnrülmüş ve vi H7) üç mislme: Oç katına. rafından tetkik olunarak (18) he zesiz pasaportla Bulgaristan'dan « 1 ) Tetkik: İnceleme. •8 yeti umumiyeye sevk edilmiştir. kaçarak buraya yerleştlkleri an (19) Heyeti umumiye: G^nel ku(19) Mukavele taraieyn <20> mu laşılan bu ikl dolandıncı bin kirul. şiden 780'er kuruş topieyarak kı (20) Tarafeyn mmaredatına: Buj varedatına on ziyade mazharı müsaade devlet muamelesi (21) sa zamanda büyük para yapnuşrada iici taraf ithalatına. tatbiki (22) esasına isrinat (23) lar ve binlerce ürarı ccplerinp a (21) Mazhan mtisaaâe: İzne erietmektedir. fVim, incir, pamuk, tarak LJoyd Triyestino rapuru şebürrıis. badem, afyon gibi başlıca ihra ile şphri ter'^ederken kenriılerini (22) Tstbik: Uyeulsmacat emtiamız (24) için Almanya izîeyen zabıta memurlan tara (23) tstinat: Dayanmak. tarafından diğer devletlere veri fından yakalanmışiardır. (24) Emtia: MaUar. len tenzilat (25) ve müsaadet (25) Tenzilat: Indirim. muahedede tesbit olunmak sure(Î6) Mezkur: Yukarda söylaıditiyle Almanya i! e mezkur (26) (1) B*vüf: Eskiden terMs p m pibi. devletler arasmda mevcut mukade yedeğp aiınan kur'a er(27) Fesih: Kaldırma. velelerin fesh '27' edildigi TAîprir.e verüen ad. man muahedeye merbut f28l cet(2) Seferberlik: Sarasa CJî) Merbut: Baglı. veldekl emtiamızuı tenzilattan oîma. (29) îstifade: Yararlanma. 3 1 HAÜT 1977 Tiyatro Evreninden Engin KARADENiZ Vî ' Pevler Opera ve Bales/• AHMETLERIM Cumhuriyet dbnemı oyun yazarljguıda oiunılu geiişmeler oidu. Özellikie son jillarda özgun örnekler venıdı. Meşmuyet dönemınde basladıiıları yazarlıklarım bu dönem başuıda s.ürdürenler arasmda Reşat Nuri Güntekın, Müsampzade Celai, Vedat Örfi Bengu, Refik Halit Karay, Hüseyın Rahnu Gürpınsr v.b. yeralır. Cumhuriyet donemımn Jlcncl kesün yazarian ara&uıda s&hne yazılan ıle Nazım Hikroet, Vedat îvedim Tdr, Cevdet Kudret, Oktay Rıfat v.b. soz konusu gelışnıeıer gerçeguıı pekışüren ıigınç denemelere eirıştıler. CusıJıuriyet dönenunm üçüncü kesun sahne yazarian ise dramacik edebiyatunıza yenikan aşıladılar. Bir Haldun Taner, bir Cahıt Atay, Refık Erduran, Çetin Altan ve bır Necati Cumaîı, Güngör Dılmen Kaiyoncu, Aziz Nesın, Orhan Ketnal, Güner Sümer, Sermet Çagan. Avdın Ant. Vasıf öngören son yıllarda yaptıklan çalışmalarla (iranıatik edebiyaiuni2a olumlu orr.ekler kazandırdılar kuskusuz.. •Nazım Hikınet'ın Ferhat ile Şırin», «Yolcu», Haldun Taner'ın «Keşanlı Ali Destanı», «Ser&sm Kocauuı Kurnaz Karıs;», Gozlerımj Kaparım Vazifemi Yaparım» oaşUklı Sâhne yazılan, Aziz Nesın'in <Çiçu», •Toros Canavan», Güngör Dılmen Kalyoncu'nun >Canlı Maymun Lokanta&ı>, «Kurbanı, • Mıdas»a ılışknı uçiemesi va heniiz sahnelennıemış «Ak Tanrılar» ba»lıklı vHpıtları. Orhan Kemal'ın •Eskıcl Dükkanı», • 72. Koguş» ve «Kardeş Payı» adlı oyunlan, Necatı Cumaü'nm «Vur Emrı», Susuz Yaz» denli yapıtları söz konusu örnekler arasıııda yeralır. Cumhunyet aonenıl sahne yazılannın ort^k («eUıgı, konu ve türünü Dirlikte geürmesı.. Bır başka deyişle melodram, fragedya, konıedya gibl türler yenne oy.ınlar ıtonuca biribinnden ajnlır. Kışinin tinsel (rııhıı rturumunu, çevreye uymazlıjmı, cınsel .va da parasal mtkulannı. yalni7.ııgını, yabancılaşmasını irdeleyen oyunlar vaniöira kusaklar arası çatısmayı deger yargılannın değlşlnı süzgecinden geçiren örnekler verılmiştlr çogu sez.. Sömürü •düzenine ilişkin loplumsal sonuıları riidikleyen, aga oaskısı. gericilik, dmsel OSSKI ve oagnaz çevrede gelenek görenek çatışraasını dile ıjetiren oyunlar da vardır bu dönem sahne yazılan arasında.. Bir de Kurtuluş Savaşı ve bunu ialeyen devnmler üstüne oyunlar.. Necati Cumalı'nın bu yolda verdiği bir örnek «Ahmetlerim».. İsmail Bekır Aglagül'ün yönettiği ve başkentte Yeni banne'ue sergilene;ı «AhniPt lerim.i Necati Cumalı bir TV oyunu olarak tasarlamış.. Oyunun tek figtıru .Türkan».. Agabeyi «Ahroet» Kurtuluş Sa\aşuıda ölmüş.. Kocası «Ahmet>, kurtuluş yıllarında bir gazeteCJ.. Ve «Türkan» lorunu «Ahmet» ile başbaşa imgelen ile ya$ayan yaşlı bir nine.. «Türkaıı.ın monologunu destekleyen öfeki figiirlep «ölü» oyun kisll°rı: Yaşamayan konuşmayan oyun kişilert ile Cumalı, dra* matik ağın olusması son derece zor bir yaa yaamış.. Oj~unda gerekli dialo^ıı saglamak da tiyatro teknigi açısından ttylesine zor. TV içm belM biçilmiş kaftan «Ahtnetlenm» ama ramp ışıklannda bu sanne yazısını oyunlaştınnak olaganüstü beceri Eerekürirtsmail Bekir Aglagüi. metne «ıkısıkıya bağlı olarak Cumah'nin yazısmı sahneye aktanms.. tki sast boyunca tek figürün ağzından olay dinlemek, ızle5^noyuncu iletişrminl gaglamak bir yana, valmrca sıkıyor.. Dramatik çerüımden, etkilesimden yoksun bir oyun «Ahmetlerim».. Salt dıli v« an tUmceleri ile bir TV oyunu yapılsa «Ahmetlerim», sahnere göre genJş anlatım olanaklan ile daha bir başanya ulasır.. Serpil Tezcan'm dekor ve giysilerini gerçefeleştirdiği oyunda «Türkan»ı Serpil Tamur çiziyor.. Sanatçınıa ectonasjronu, oyunu daha oır tekdüzeleşririyor. Kakafoniîc monologlarla daha bir bunaitıyor izleyeni. •Türkan>ın ıtocası «Ahmet. i çızen Alctan Günalp, belirgın bir kompozısyondan yoksun oyun kişisi olarak ne yapsm? «Türkan>ın torumı «Ahmer.te ise Serra Tamur do|al çizgileri ile belki de oyunun izleyene soluk ceren ?k figtlrü.. Cumalı'run «Ahmetlerim»i tsmail Bekir Aglagül'ün eünde başarıya ulaşamıyor. «Susuz Yaz. gibi beyas perdede, ra da TV'de daha olumlu sonuç verecek bir deneme «Ahmetlerim».. ISIANBUL Genel Sanat Yönetmeni: AYDIN GÜN NiSAN MAYIS 1977 PROGRAMI ŞAN SiNEMASINDA 152128 Kisan •1217 Mayıs 1977 tarihlerinde saat 18.45 da C. Gotınod ii 3 mı VALPURGİS GECESİ Bale 1 Peıds P Martlrı KoreogTafl Sshneye RiCCİPDE OUSE Dekor SEZA ALIIND&S Orkestra Şefi RORÎRT WİGHER Kosa:n OSMAN TELEViZYON 18.40 CİNGÖZ (NODDT) Küçiik seyirciler için hazırlanan kukla did fiimin «Cingöztin Başı Dertte» adlı bolümü yayınlanacak. Küçiik Clngöz, suçsuz oidugu halde hırsızlıkla suçianır. Cingö«, hırsız olmadığmı ispatlamaya çahçır. 13.05 BAŞBAŞA Teevizyon Çocuk Yayinlan Şubesinre harırlanan ve Tekin özertem'in sunduğu proçramda yine toplumsal lşbirliği konusu işleniyor. Programın bugünkü konuga bir kny öğretmeni. ögretmen, çocuklaria tanifiyor ve meslegl hakkında bilgiler veriyor. Prograrada aynca bir kukla oyunu ile Paiyaço Yalmp'un «Afişçis adlı gösterisi yer ahyor. 19J0 SERAMtK Istanbul Televisvonunea hazırîaran dizi programrn bu ildnci bölümünde pndüstriyel açıdan Seramik yapım yöntemleri eörüntiileniyor. Programda aynca Seramiğin kua bir tarihsel gelişimi anlatılıyor re .=°ram:k İle porseîen çeşiUerl haltkında bilgiler veriliyor. 20.00 HABEKLER TC HAVA DCRUMU: 2055 CÖREVtMÎZ TKHLİKE: Dizi fiimin «Aldatmaca» adlı serüveni İZ'Pnecek. Bu bnlümde Mr. Pheîps ve arkadaslan, karşı taraf ajanlannm hüvjyetlerlne girprek, Birleşik Devletlenten verilen yanhs bıigilerin aslında dognı olduSuna diışman kesirtıini Inandırmaya çabşırlar. M.4Ç ÖZETLERt TRT Haber MerkfTİ Spor Şubeslnce hazırlansn programda W mart çarşambs glinti oynanan Türkiye Knpaüi Ceyrek Final rovanş karşılaçmalarından özetler verileoek. SES ve SAZ nrNTAMIZDAN î/mir Tplevizvonnnca hazırlanan ve Ali Pıra Avr.ı"ni;ı sıındugiı pro^Tamda, Neyzen Tevfik'in yaşam öykiisii ile essrleri tamhlıyor ve eserlerindrn örrvkler verüiyor. .SABAHL.VKI ÖLDt LKR Belgese! dizınin bu böHimunde tlnlii Fnnsu yazan Anrfre Clıenisr konu ediliyor. Andre Clıenier ,1789 Fnuısız llıtiiâlinde !ki kardeşi ile bir!ıktr> £ÖTT slmış bir yazardır. Ateşli makaleîpriyie yı">n«timi kınıyan ve türiü baskılara rağmen bu mücacielp?ind?n yılmayan bir kişi olarnk tanınır. Yaaar, inancuıt hücreye göndenldiüi zam.an da. iriama gönder'lriigl zamnn da vitirmemıştif. GÜXE BAKIŞ BULMACA 123456789 KAPANDAKILER •m BURROW. Bale 1 PeroöK. MAC H i l U M Sprr.f1" r"ygulayan PiNO TROST OSMAN SJNGEZER1 21J3.Î SUNA ' 21.55 PATENCrLER «IES PATİNEURS» Bale 1 Perde 22.25 F. ASHTON Sahneye V GÜIOYA ARUOBA Orkestra Sefl PİNO IBOU r>çVo Knst'im SOLDAN SAf.A: 1 Zambakgilierrien. sapı In j re ve uzun. çiçeklerı sanmtırak i ypşıl meyvosi nohut biçiminde ı yuvarlak ve kırmuı renkte bır j bitki. 2 Yiice Kural. 3 j Sıgınn agzından akan salya Bir bujTuk. 4 Tersi bir hayvan sesi Bir \uz\i ülger denilen pek kısa ince ve sık tiıylerle kap!ı parlak ve yumuşak kumaf. 5 Trrsı omek. 6 1nanclı. 7 Tersi eskiden Osmanlı erkeklerinın baslarına giydıkleri Dileyiş, dilek. R Mü7ikre notaların yazıldjgı beş koşuk çizgi Kırmızı. 9 Fran sa'da bir nehir Ünlü bir maratoncunun adı. YlKARinAN AŞArtlYA: 1 K'imebıılJt. 2 Pilginler Esknmde bir dal. 3 Tersi doğy Anadohı'da bir ilımiz Bir kabı devirmeksızın ıçındeki n n j ı ba^ka btr kaba aktarmaya yarayan ve bir kolu ciaiıa uzun olmak uzere ikiye bükülen boru 4 Bir ay. 5 Üzerinde hafifCP eJ grîdirme Tersı binek ha\vani. 6 Sodyrım'un simcesi Tersi Orta Avrupa'da bir kent. 7 Ege'de bir ada. R Tersi bir sey uğn:na değerlı bir jeydpn vazgeçme Tersi eskirten tarikat seyhlerinin kanfma soyler.pn söz. .9 Tersi kanşık ırk Tersi bir göz rengi. P t N K t ' BULMACANIN SOLDAN SAGA: 1 Portekiz 2 Epe Kasap 3 Şu Zamane 4 tsA bA 5 îradi 6 Heterogen 7 tsiK R akkaD siM 9 iaM Koro. YLTtARIPAN AŞAGlYA: 1 Peştahts 2 Opus Eski 3 Re Antika 4 ekaM 5 Ekabir 6 Ksmarot 7 İsa Ag sO 8 Zar. D»mir 9 Pekin mO. OSMAN SENGEZER 2?55 R A D Y O TRTI 05.00 Açüış ve program '«J»5 Türküler, şarküar va .Cısa haberler jünaydın Bölgesel günaydın '<ısa haberler öye haberler îjlgesel yajTn berler ~ahtan gabaha îa haberler rJa danüa prera sa haberler rkası yann ölgesel yayın *<ısa haberler 11.01 Çocuk bahçesi l l . l f i M. Ta^ar'rian türküler 11.30 Yabaneı dil dersl (I) 12.00 Bölge lıaberleri 12,10 Ögle üzeri 12.55 Radyo TV haberlcri 13.00 Haberler 13.15 Oyun havalan , 13.30 Bölgesel yayın 14^2 2. tnönü Zaferi 14.47 Marşlar 15.00 Kisa haberler 15.01 Sizlerle birlikte 16.00 Bölge haberlpri 16.05 Yabaneı dil dersl lfi.35 Hafif mü^ık 16.45 Çocuk bahçesi 17.00 Kısa haberler 17.03 Akşama doğYu 18.00 Bölgesel yayın Haberler BölgesFİ yayın Köy dağarrîğı Ney taksimi Din ve ahlâk knnuşrnası Çocuklar için Eadyo tiyatrosu Kısa baberier Bölgpspl yayın (II) TÜTİtüler ŞarkJİar Haberlpr • oı po Bölg9«pl rayın Yurtfan sesler 23.40 H. Gökmen'den şarkılar 2i.no Kısa haberler (10.02 Gece yansından sonra O'"».4fl Küçük konspr P0.55 Kısa haberlpr 01.00 05.00 Gece yansı 10.00 19.30 20.15 20.40 20.45 20.55 21.02 22.00 22.02 22.22 22.40 23.00 C'i.lP Sanatçılar: AYTÂ t \ A L GtXEN ZOBtT >TER*L ÖGE TTLİN K^RABEL CAV4V KOBAVER SEMRA DENKER tTKt AKTEI, NEVİN ARIK LALE ÖZDE^rtROGLU NttC.t N KtÇANl Ntl, KtTV'AL SEMA ÎNDERE FXTtYA ERÖNDER l MİT GÖKHAN SÖNMEZ TX"\"GtTN AYSEI. ÖZDEL TVLİN S\niOGM AVDIV BATIH FtGEN ZAATOAKÇI MEHMET BAI K.1N RARI.AS KOBAVER EM>ER SAVAŞKITÎT *EL<TK BORAK Ü>ÜT KARABEI, HALDUN YEDtCAV OSMAN T.U1TACI FERtDVN" YEDİCAN. 519 Nisan / 310 Mayıs 1977 tarihlerjide «aat 1S.45 de Chr. W. Ghıck KADININ FENDİ KAOlYI YENOİ (BfTROGENE KADI) Opera 1 Perds SEIMAN ADA ÇEUKTAJ NE.IAT BOBEN ÖZCA.V ÖZ1HAN AYŞE tKTT FERDt ATTNEB İLHAMİ tTANTK Gt*T. SABAR G. Rossini OSMAN S.INGKER EVLENME SÖZLEŞMESİ Dekor jr TRT II ^.00 Gün başhyor t.00 Haberler ).1S Hafif mizik TUrküler 09.45 Once söz rardı 10.15 Sarkılar 1030 Okul radyosu 11.30 Türküler 11.45 II. Inönü Zaferl 12 06 Hafif müzik Aile cevrest v 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.45 15,01 16.00 16.20 lfi.40 17.40 18.00 Türkçe SözlU H. Müzik Habrrler Hafif miizik Türküler ve oyun havalan Şarkılar Cagımızın bilim oncüleri Ozanlık töresmi yaşatanlar Okul radyosu Şarkılar Arkası yann Kadın ve alle Sevilen sesler Atatürk'ten I<">.20 18.30 lf.00 19.30 10.45 20.15 20.30 2i.no 22.02 2Î.O0 23.15 23.30 23,35 2.155 Szz eserleri Yurttan sesler Haberler Çesitli müzilc K«»rma fasıl Barok müzılt Hafif müzik Açık oturura YavKur saatl Hafif mUzik Bir romanımiz rsr Haberler TUrküler gecidl Prp^ram VB kapanıs EMiN ÜCft (IA C4MBİAIE Dİ M/SfiİHOHIO Opera 1 Perde Kosrüm FI6ÎN SUAR KOYUNOÖIU Orkestra $efl SEIMAN ADA GOlKiL (EIKTAS Pahneye Koyan Sanatçılar: OYA TEKİN OMER SABAR SA.MÎ BAHAR (VZES SEZER SERD.\R ÖZTfRK ERDEM TÜRKBAY IXYA BOGIÇ 12629 Nlsan 1977 tarihlerinde saat, 18.45 d» G. Verdi IL TROVATORE Orkestr» Ş*B Opera 2 Perde TRT III 07.00 07.02 07 30 08.30 09.15 09.45 10.15 11.15 Açılış ve prograra Güne başlarken Sabah için Persembe konsert Bizden besteler Yurttan sesl^" Diskotegimizden Klâsık eserler 11.45 12.45 13.15 14.40 15.00 16.00 17.00 17^0 ifi.CO 18.20 ögleye dogru TUrküler geçidl Müzik şöleni Güfteler ve söylediklerl Türk bestecilerinden Müzik dünyasından Ceşitll sololar Konçertolar AldU sazj e!in« Oda müzigl 19.00 Arulann müzigi 20.00 İstanbul D. Senfonl Orkestrası Konseri 2130 TUrküler ve oyun havalan 22."0 Caz şarkıcılan 22.30 Erkekler faslt 23.00 Geceden geceve 24.00 Gece ve müzik 00.30 Sonat saafi 01.00 Program ve kapanıj (OBEKT mom ECZANELER Koro Şefı PEÎD JONAS Dekor ACAR BJSJKUT Kostüm SEIÇÜK rouu SiNEMALAR BETOGIU ANKARA (64 16 86> Gülen Gda Jer M. özkul A. Naşit R. AS (46 77 33) Neretva Köprüsü Y. Brynner S. Koscina K.î. 08 AH.A4 t** 35) Babam üğruna J.~Markey B. Benson (E.T.) DÜNYA (49 01 66) Zafcr Marşı F. Nero R.î. EflîEK {44 84 39) Kassandra Geçidi S. Loren R. Harris R.L FÎTAŞ (49 01 66) Ölüm Yanşj D. Carradtne RJ. GAZl (40 « 25) Zafer Marşı T. Nero R.Î. tNCl (40 45 45) Alev K. Inamr N. Naar • R. KENT (47 77 62) Babam üğruna J. Marley R. Benson E.Î. KONAK (48 26 06) Olmek Istlyorum E. Taylor R.t. MEUJDt (64 13 14) Ihtiyar DeUkanlı J. Gabin F. Testi . R.t. »nSTIK (46 15 14) 1 Hz. Muss B. Lancaster. 2 Dört Enayi Askerde R.T. ÖZLEM (66 60 83) 1 Tövbekâr K. lnanır. 2 Selâm Dostum S. Gökhan R. RÜYA (44 54 57) 1 Tepedeki Ev A. Okay. 2 Erkeğün B« nim M. înselel R. SES (45 24 161 O'mm Hîkâyesi J. Marruel M. Salerno R.T. StTE (47 69 47) Öiüm Yanşı D. Carradine R.I. StNEPOP (44 24 22) Delice Ta mas G Guıda B.T. YEKt MELEK (44 42 891 Selârn Dostum S. Gökhan R. YO1URCAK (61 01 91) 1 «••H "târ K t nanır " Bit' R. VJB BULVAR (21 35 78) Tnvbeksr K. İnanır R. HAKAN (23 42 33) Törbekâr K. tnanır R. İPEK (22 25 13.) 1 Selâm Dostum S. Gökhan. 2 Sah te Kabadayı K. Suna! R. .»L4R.MARA (22 33 60) Skandal F. Nero R.T St T R (23 67 12) 1 Çılgınlar Doktoru. 2 ölüm Yanşı R.T ŞAFAK (22 25 13) ölüm Yanşı 2000 R.T. AKSAPAY KADIKÖY KADIKÖT (37 15 P7) tçinjJadekl Tehüke F. Gasparri R.I. OCAK (36 37 7!) A]ev K. înanır N. Nazır R. REKS (36 oı 12) Tövbekâr K. tnanır R. SÜREYYA (36 06 82) Hz. Mu sa B. Lancaster R.t. riYATROlAt KÜMPAVTA (44 » 26 • Sınselvller) •Safnn Soltua Sobe» Salı. Perşembe Z130, Carçamt» Cumartesi, P»zar 18.30 • 21^0 BAR1RKÖV TÎYATROSU f71 5!) 49) «Şen Denİ7<iler» Pazartesl hario öer gün 2130. pazar 18.30. ALİ POYRAZOftLO (49 56 52) • Dur Konusma Sns Söylrrne» furna, cumartesi, pazar 21.15 Cumartesi, pazar 15.30 «De.iılpr Boçandı» Salı, çarçamba perşembe 21.15. Çarçamba 183<"! niRI.lK SAHVFS1 (4S & 4*iı 3 Zpnçfn MtıtfaÇt» Persemhe cuma 21.15 Cuma ramariesi pa' tar t8J5 cumartesi paîar 15.15 CEVRP rtYATKOSU (A Kr hulafc % S*>rp7l) Î5 11 W) 1 «isıkiar Nedea Karardı» Pazar BAKIRKÖT: Ugur (Kartalte pe, Yerü Osmanıye (Osmaniye), Yılmaz (Kocasinan), Murat (Şi rinevier», Tülay (Sefaköy), Deva (Küçükçetonece). BEŞİKTAŞ: Günsell (Barbaros Bulvan,) Sürmen (Ihlamur tesi harlç her gün 21J5 crnnart* Cad), Sezay (1. Levent), Asanj sl pazar 18.15 21.15 (Ortaköy), Bebek (Bebek), DEYKKDŞU KABARE (44 M BETOGLU: Özler (Galata92) «Senrtll Doktor» Her saray), Sebat (Tarlabaşı Cad.), gece 20.30. Çarşamba, cumarteEmel (Cumhuriyet Cad.). si. pazar 15.00. BEYKOZ: Beykoz ı Ferzipaşa DEVLET TtYATROSD (49 01 Cad.i, 92) «Köpriiden Görünüs» EMİNÖNÜ: HM (K.üçükpaHer gece 20.30, Carjamba Cuzar>, Huzur (Sultanahmet), Ye martesi, Pazar 15.00 ni ıKumkapı), DOSTLAR TÎYATBOSO (47 94 EYÜP: Güven (Aiarçeşme), 8S> «Gün Dönerken» Salı. Çarşamba 21.30. Cuma 18^0. P B Silahtar (Silahtar • K. Karabezar 15.30. cBltmeyen Kavpa» kir Cad.), Ömür (Rami), Zaloğ Çarçamba ISJO. Cuma 15.30. Ke !u O.Iurat Mah.), Ulugbey (Esenler). rem Gibi» Cumartesi 1830. FATİH: Saraçhane (İtfaiye G. ClSV • G. ÖZCAJ* (4BJ«) Cad.!. Gümüş (Mimarsinan). 91) «Kbne Nlyet» Saü nartc Xuh (Çapas Ladin (Aksaray), her ıjün 21.00 • CuJT»rt«Si pat'gur (K. M. Pasa), Unkapanı zar 16.0 • Unkapanı). . KADIKÖY tL HYATKOSO G. O. PA!>A: Saglık (Dortyol). (Tcvfik Gelenbe) «IÜHIU Borrîrin (Küçükköy). ruk» Salı hanc öer •mr, »ı xn KADIKÖY.: Murat CEahariye Cumartesi. Pazar 1830 Cad.», Yeni Sağlık (Kuşdili Cad. > KENT OrüNCtnLARI (48 85 Can (Ac.badem), Çiçek (Bağoat Cad.), Şensoy (Bostancı). S9) «Seneye Bu gür» ~ PprAfiyet (Erenköy), Seda (Çifteşpmbe, Cumartesi 21.15. Pazar havuzlar), 15.00 18.15 «Buzlar Çozülmeden» Çarşamba Cuma 21.15 KARAKÖY: BüJent (Rıhtım NEJAT UTGDK (Z2 « « I Cad.). KASIMPA$A: I$ık (Zincirllku «Muzdartp» Carşaaıtıe aartç yu Cad). Yonca (Hasköy), her gün 21.30 • CunMii«sl, oaSARITER: Büyükdere (Ça^rzar 18.30 basx Cad.), Bizim Ayral CTarab N. S E R F ^ U T AŞKIVKR TÎYATROSU tiS 48 59) «Basba ya\ ŞÎŞLİ: Kent {Halassargazi kan Oluyornm» Çarşamba özyar l.i.30. Perşembe, Cuma 2130 «Fa Cad). Ersoy (Fer;köv\ (Nısanfası), Semt (Gürseî Mah.) rartesl Şenlik Var» Cumartesi Nilgün ı'Gültepe). Mrhmet Rtı15.30 21.30. Pazar 18.30 21,30. şen fÇeliktppe), Mecidiyekov SKHlR TİYATROLARI (Mecîdijeköy), Seher ı Sanayi F^TtH (2fi 5.1 RO) "Ferhad Mah.''. i|p Strin» 21 00 t'SKrDAR: Merkez (Toptaşı FMRBİYE (tn 77 20ı Cad ». UJıırlu • Fısnkağacı), Ben ) n,ij.en» 21.00 Eisu (Örnek Mah). Kuzg'incıı.k: KADIKÖY (3fi 3J 1i y ı Kuzguncuk ı. Ahmet Tarlıan woort Doçvası» 21 00 T?SKt P4R (33 07 97) Hadl ZETTtNBtTRNX: Jale ryenido Öldürsf* Canliom. Ül.O'i. ğâR bd&h,)t • Sanatçılar. MERAL A1PER MERAL MANİZADE EROL TRAS METE t*ĞUR BET.KIS ARAN IŞIN GÜYER MİNE MATER Gt)L SABAR SERDAR ÖZTÜRK ERDEM TÜRKBAY NTJBAR BAYVERT MEHMET OKMAN ERKAN TEZCAN 722 Nisan / 6<13 Mayıs 1977 tarihlerinde saat 18.45 ds E. Kalman ÇARDAŞFURSTIN Koreoşraf! Operet 3 Perde REZZAN A6iDıN06tU Orkestra re Koro Şeu «> PİNO TROSr Sahneve Kovaa fcRiDUN AITUNA Deknr ACAR BAS.KUT Sanatçılsr BEGt>I SOTKA SONGtR tN.U, AYŞE ÎKTT tLHA3It tTAMK TAHtR TAHÎRGÎL SÜMERAY ARIMAN M'Rİ CANDAŞ FERDt ATUNER KOKSEKLER 4 Nisan pazartesi saat 19.00 da PNİNA SALZMAN (PİYANO RESİTALİ) 11 Nisan pazartesî saat 19.00 da Yücelen Yaylı Çalgılar Dörtlüsü LOS PARAGUÂYOS konserleri iptal edilmiştir 3 Mayıs pazartesi saat 19«0 da ISTANBUL DEVLET OPERA ORKESTRA VE KOROSU tff: FEMD ALNAR SOÜSI; STEFAN POPOV (Viyolonsen 9 Mayıs 1977 pazartesi saat 1900 da IİSELIR KORO KONSERİ Btittin temsi: rs konserlerin biletleri temsiî tarihinrie:ı 1 hafta once §AN Sineması gisesinde saat V).OO19.00 arası satwa çıkanhr. Gise Te!: 40 14 98 (Basın: 13996/2957) D O K T O B |J TARIK ZiYA KIRBAKAN DEKt SAÇ ve ZtHREVÎ Hastahklar Miitehasstsı tstiklâl Cad Parrrmkk9pı TELEFON 44 10 73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog