Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUUYET 3 1 MAR1 1 9 7 7 İ, *pçim roicPM *."r^ r a pol »ıkası t>n r h c H "' 'erini jaşv\<v C* > ce varıları bu muometle seÇiîne gıtrceme\ r^uKumeti degıştırmeK için \apilan toplantı'.ar bır sonuca ulasmadı O ofkelye olmalı, Erbakan bır basırı toplanusj düzenledı, zehir zemberek konusmasmı yapn Necmeddm Hoca'mn bövle apartopaî basın toplantısı yapmasınrian anlaşüıjordu biT şeyîer olup bıttıfcı «S 76 abı dıyerekten saurlanma başladım Sızinl» artık o kad&r lçlidışlı oldjk kı, başka turlü baçlamama ımkan yoktu Bu sanümiyet nereden geldı drveeeîsıruz'' Malum artık yaz'larınıza o kada<Rlıştık kı, OKumadan edernıyoruz. Bu nedenle kendıml sız» y*kıri buîuyorum. Sevgılenmi saygüanmı sunarak esas meseleye geçlyorum Utnaran, U«ak adı geçtace neden söz etmek istedıgimi «UamışFtnMdır Yardıklanmın doğruluğundan emln alabilırsiniz, çünkti olav lann ıçınde yaşadım ben Malum, Sabanvızvon, bu konuyy hlçbir çey yoKmus gıbı geç'ı Yalvarrvorum, bu konuyu özellîkla Cİım hurbaşk&nır.ın duymasını sağlayîr». Olay jo'.ie 18 man ögre*men okuîla~lnıp kurulusumm tarlht O gü» ES< tim tnstıtü^u nde gece duzenlendi Nasıl bır gece olduğunu sbvlememe gerek vok samnm (Esan seslerı;,le başb.van tiyatrolar, konuşmalar ) O gun bır kısi olduniiujor. Zaten salonda bır taptrdama olmus ama kımse fancetmemış, Ukı gun once, Ankara Ülkü OcBkları Baskanı geldı"ı tab.ı oıuyu Hıç vok*an yanl, hıç b'r kav ç» yokken ortava çıkaramıvorlar Bmı» bırakıp, bırme geçıyorum Bir açıkîama \ana\nm, okulda Yozgat'tan geine 2.İM kışı rar aşırı komandolar Hersnm çoculc dovüvor'ar Z*en hergun Yav Kiır fu ofcrencılere laf atıp oruarı taMcır edıyorlar Sonra, taş *opa Bı tîtn komando ar, bovîe bır ^a\aş yaratsınlar kı oluvu bahçeve af smlnr Su plnı ı ap3'iar Plan güzeldtt H°n\ olü çıkacak, hem de epev »olcu or'sda^ ka'cacak Abıcim surm ra eklıyevun, o'sula bir haf*a bnce<i"dt>n b?^hvar3k sil?h vıg'ldı \e\se geselım plana PlaT egı iki îa^ se Y?% Kur'a sanki oî'mde^ yaçarcasına bıi'aik b.r ba6ıraTaî gelmiçler (daha onre deı?ı^tn zı'o\, okulda her an solcuîar dovülü\OT, îfimdl kiTİarı da dövtı'u.oriar1! Yetışm bızi okulda ao\ü\'orlar djverekten Zaten kı?eın olan Y\lkse< Meslek OKu u ogrencüe^i srkpda^lv nm kurtarmak ^çın, hat*a vanl'da ırrn^Ier heyecanla çıkıvorlaT kt, bir de ne gor^jnler (vomanıfolar baıçedp hazır '<Tjiv\Bt beklı>rirlar Tabh, onm oıd ıgunu anhvamıyorlar. Her zamariK çatış*na ba>> lıvor Bu arada Havdar nlu\or Tabn, ce«çt de (tecavoz ed^mış vı T'yene) orfsa çısnor. Ba ovuna gelışlenn ükı Sz« anlatacak o kadar çok *ex • ar kı Sonra, l*i bın k'şıl k oayu< o>r topm'Jî c»na7eyı alıvor Ru arada Mlahlann •vO'raştuÇvm" so\lem°tre n>~ RprPk yok C°na7€'.ı vernıe.< ^ t e ^ rorlar ama, hastanp ba c ıh\nr ÇTuğa bak~r''"j doktonın araha=ı turda n l n n * tıo •« V.o a'i' a* iisacası o hj\nı< tonluluftun c öni'^de kımse du"muyor Bi2 \o.ruv\»su pordük çok^uvuctu Halk de 'ekledı O'a\'ar bj'uıîru ama başına van »ltılmadı Bu'un ÜTkU Ocaıvlar^ın cinlaıı < "î'dı So'o ıia" smrt oı na cenazevı 'ermemekle jteldi Çıinkü, riı=adan kOTwao pnl'sl°x Eelmı«tı ve bo^v bır zen'n ar,\ori?T(iı =oteutar cena7e1 ok Ua 2" türdtiler Pol ?ere4ı polıs'er de plraak ."îtedıler Xe olda. Ekm«»V<;' «bıeım, sanırm tahm.n e ' t n So'cular \errnı; eceklerdı ran oina dılar buna \> vavlım atesl haMrdı BİT sııni kiz da V*T6\ h^niini dıpçıklerle, na\aklatıa araba\a Vovup selvr dışına gotuıdu'pr ;nr> 3^0 ogrennve ışkence \apıWı Afızdan elek'rk rfrmeîer mı ro:'a ma\ar mı, pos'a posta dovmeler mi, ne ararsan var. Aklıra ovr.a tsu afear yarah'ar var . Ankara Notları EKMERÇt ALLI EVLENDi, GULLÜ GELİN OLDU MU? nıiın v'ardınıvîa carüı cenP7Pİ»T (') ev'erınç geUvorlar Ojtjlda mç derse e'rme^1»! altı Yozga'lı fcm"' ıBaşıarı .çer. a"l dı Mlâh t?.ırraktan) E»ı>ırı Eı stıtusu muauru Haut Akarra ar dınvüan F'dı! Anrnet Çetn Mıllı E^.tı/n muaarü Asıan Kılıç, Va lı Mus'efa B^zırgan bu ola> m pıancüan roı' Planlı 1pe^et edvrorlpr B ı araaa kızlann kajboldugunu ;a? Aılclen d rnıpdan arıyor » * * • îkmcı mektup da ytne bı v KCumhuriTeti! oıturundan Şnyle dl jor <Ben (panızanhgın ah • vurtıdu^l \ona7. ba^na? gfnci ("oMı > rulmuş p?rası çok, huzurj a7> bır kamu kjrulunda çabsmakt» \m Currbun* et okuduğum ıçın bu'un gozıpr ı^eri'n ı\?erimö» Çok bır se% ka'^i'cnu.ı onıar da bıldıklen ıçır kustanlıgı ıvıc« el» a'mış du^'in'dRlar Fakat memnun olc'ugutn taraf r'ÎCnın a\n avn paru ler»ne 'n^^sup oj ırsanlar ai^ima tadar ^^ b^rlçrını v ' or. bem de çalışıyorlar B»n susrrayı terr'h »dı^orıım 22 3 ıf.l wlı gıinü Aksaıaj dan Or*akov otobu^me bıniım Fiım gıbı CıımhuriTet OîobU«te V\ tosi kaf ar r»rdı Hır CHP Genel Başkan^ sayın Ece\it, bır konuşmasında Seçmen taiîinıda Bu hUkümetle seçvm olamaz düş nelemek., seçmeni kuskuya sokmakUr DoSnıdur belki, ama, bekleyen tehllke'.eri de açüç açu ona göre yftntem uygulamaınak da daha büyuk tehljielerl % lestrnı Seçım günü etbette, Anadolu'da Uç • beç komandoBun M maz Ko\ltıler cebıne bıçak, bshne tateanca sotanuş panpirik îaşonun hakkından gelıvenrîçr Orası bo^le Ama, detnotarasinı. şatüraasuidan sorurnlu lıderlenn başka sorumltüuklan d» kurısenın barnumı kanatmamak Ovle dejll m ı ' Çok kimserun «erken seçjm» Iftfmda Sıtkt nıye sıynldı'' MHP *e «erken •=eç:m» dedıgı zaman Zıaatçı'ar Btrtıfi Bajkaıu d» «erken ««çiın» deyınce oyle değu mı' Kulıslerde kormşyluyor Süleyînan Bey, ancak «erken seç:»»le fcurterae&twı dus'inüTOT Isendını Hanranda seç'm olursa bu hvikumetı degışr.recek zaman kalrnıyacak Kıme Başbakan olarak seçim* g decek1 BİT de demokratıklenn palazlandîklannı, ınsşı durdurduklanm gbrdü Kendılennl tops'lamadar) kıskıvrak rakalamak ıstıyor' Pe<cı, nvve CHP «erken ssçım»» boylesın* sanldj' Sol partiler seçınae preceklenni sovlüyorlar. h*örsr«la toparlanamarlar, hftl buyss ekımde oyle olm^/abıllr! E4r de, «defiştırme birhklerı var, o da eUsüıyor parlarnenteTlerı . O niye? Eee hasta vataktayken s«Tilmeli Kalkıp dogTulmadan Deglstırme birlllderı de daha kendilenni toparlamadan erken s^çıme pldılirse, parlamentcrle yeruden gelebıhrler • o*sa : ıhh Yanı sorun < blr bakuna «erkcn seçım» soracu defcıl «önseç'm» sorann' Bu sırada, «Ben hsted* bınnci sıray. alayım da nrrest n«rd» kalırsa kalsm» düşürcesi oldu mu, kim düşUnur artık, bj huMımeU nasıl düşüreceğız dıve . Bır CHP'li şoyle dedr Demı*e1, «erken seçim» resttai ç»Tc»iJtı zaman «rrtl»ns» btle demedık Gur.demi Demirel <n düzenlemesınden kurt'jlmal'.y» artık Son gun.ler.ri en guzel yazılannı Vcarikatünsüer yazıvorlar çagllenyle Bu hUkumet dev>np can g^ıvenlıjıri seçım güvenhğ ni lıvacajc bsr hükume't oKiîturmak varken «D«mirel A h\lkTlmene p seçıme vanz» divoniî UğTaş'jorlar am» anlasaTiıyorlar îıl'vorum o avları panı Küıkh hın bajırra cluv idı EVndP «Hergun» gazftpsi • ardı Bıri • Dogru\au, MSP oteden oeri. CHP den Urkuyordu CHP'der îiritkapıvı rutm ıkısı ae sabaniiKfR dıkildı v bulevmar. Beyin gerçeıcler. de soylemıyerek, seçımlerde sus< 'ulîanarrnet •> \ m n \aşu bı adama \prprp^ Nftlk'mn Basıma * oîas.Ugıydı Hıxılen gerç jebeke ıst«l, Bfn oğrcırı o maciıJiTiı sojledım, kar BakTi, gorüuruz mü, s«çımler« ?u kadar k»la eıttıler komü"mı gosterrî'm fl r m"s e le '.şbırlıfı yaptılar Srkecıde s^ırecm ' J J O tekmeleı'e aşağı attılar ÇOK uzui M^P büd.ğım, Demırel str olr hükürnetts »eçıme gıtmek isterdum uç \ıl once açlaiT'şt 111 =nı babanıin olıımurK" B r d > o j;un. di Bvnun %ol.annı düşunü\ordu olmuyor demek 5« demokrasımı? n olamune 'i'nılesetm nahne umuısuzluguvna ama Cepne ora^l'.gr arap saçına donmuş SüleîTr.an Br.le, \>cme<5 Ruçsütlu^umuTe degıl Belsı tels *ek defeıl ama 'um apmosratı* cîın Hncanın hatta sejımden sonra bıle bır araya gelebılmekn oıagu;ler b^r e^Mğmd? \rtnv bu sıclrm bır «onj oısa gprek Savm EK sılıgı \ok Bu cepheyı <3»v;rm<>k, can guvenlıg.n. «aglıyacak o r rrdkumpı trarrnaK işten o .e d»eıl Bütün fırsaHar onde Denosrattit Içımrde katen «oi umut kıvı. ı.mnm pariaıacagı \e tum \urau aj ler kenaı kend lerıne düsuruyorlar mıdır 1 cSjıla'acaj! gian° değın, mutıul ir»lar » îkı vıi once ^aptıfeımızı. herhalde îimdı yapmamalıyız • • * 1T3 terjr.ler.nde sol sağm genlş olçude bolunma&mden vararFu ıki mektubu da h j rıukumC'e =e<;ımp gnm o k >«te\»nlenn hel lanmı^tı Sjmd' gelmen osurüarla sag oylar, Suleyman Bey.n ceome kl golerını acar dıje 5~a\ın aom Coc'ını?r bı.p arliıi oyri'iıara gei aAiar'imsk ısteruyor mempn oğTentnı$>r de, h ı< «Vf» ovurnarda^ 0% anaıa *e. vorlar Seçıme gıder^en CHP de bir bUtünlügün sağlanmasırun torun2S m^'t cumarte«ı gırıu Tmın Dpğer m «'Cumhurr °T \P \sv.la. liıguna degvrCTiışnm Vedat Dalokay'ın, Erol Çevıkçe'nin Gazsantep'e n»n <CI\nın Ava^'anma K u n n ı \e Turkeı ja;=ı Tiı.... goturu.usun» sev.ndığımı soylemiştım Vedat Palokay, çağrılmtî l#rn tf7;âhUnn»k ı««ndığı kamtlar'a dolu Tırkr e rt» ama dana Esenboga Havaalanmda bıletsî oldugunu anlarru* Çagı ranlar, b letini almarmşlar ügur Alacakaptaxı a L'gur, ben uonüjorum, gıtmljorum demiî Olmar bu kadar gazetecı var burada, mesele "aparlar Erol Çevıkçe, Mahmut TUrkmenoğlu da, o>le ozel olarak lüan çagnlmarmçlar Kendı bîletlerini alıp gıtmısler Partmın çagnlılannın bıleUenrüjse, paru almış Şerıf YüzbasıoğKı Ue Şenay da cagnlmış Gazıan'ep'e gcturulmuş mu' N;ye çıkarümamış Şenay, mıkrotona? Nerden bsleyiTn'' Za oUet bulunruuş THY'nda da Vedat Gazıantepe gı+mıs Bu keî otelde y»r bulamamıs Veaat DalOKay Dedıklerım d© iyı anlaşümamış gauba Partıde tnttünluk gos«rmeLk olarak sağlanmaz Ece\ ıt ten Daskalan da çiıiin l sar^alerde, mikrotoniarai B T maç takun çalışmasıv'a Kap'amn bır 'başma oyrajarak maç kazandıgı gorulmerruşur Bununla CHP'n^n seçırrtlerae bır başına ıkt.oara gelemıyec'Sıni. mı «io,lemek 'stıyonım. Hayır UyarToas ls»iyonım CHP «ndara Eelmes ı«temese de ge*ınlerek işçüeT, kovlüî«>r taralından r»ıle»ın« Bır seçımnere katüma vuzde 70'ın ürennde olstm bır de cagu\enl gı «a.6iansm O kadar Halk, isçı khylü vıftnnlan, çoktaasn aşıp gıttl . " ^~x CHP'de p*rtı içinde%sp. ulak uîak partaanlıklaT, m ezrrif» egılımlen gıderüemcdı daha Buruan ılerıd* »ynntı »rım Belkl zamanı degıl Içtuzük defışiklıtinvn Eörüşoldügü «Anayss» Komis*ledim Gorüçmeler tam bır du^ kınkhgt \aratac«k nıte s.zmi tırmandıran AP tle CHP ıçtuzuk degısıklığmt içîn ışbırVgi yaptılar Seçımlerde can gmenlıg.ni «f^ Kizrüsü Ceyad önder'e düştu Hayreu n ü v a l CKP \ gibı, bacak bacak üsttıne atmıştı APlrterın yürlen bs« l^r, ıcl°Tinden geçenlen dîîan TOrmarav.s çahî 6" CHP'üenn de orda muha'eletı sıms;<renC«v3i Ondrr'ta ıîom.ışma',an*ıa katlanamadıklannı gord Kulı«te b'r CHP1İ şov'e dedı Alh evlenmış GülVü gelin oîmuş Sen bu hukümet boçona •'•onılnjorsun. MSPlılerden bln de sojle konuştu. Hoc». engellemev» geı;mekl« Ecevit'» pa* v»rdı &bu görmedı Pekı btSHın gorüşmeler olumsuz mu «onuçlandı'' Yenı gö meler olamaz m^ O,abıiır, belki ÇOIÎ ciçğıl, 8z kaldı C,nz\ ;p 1 n bakalım . TEŞEKKÜR cBEDıYETf ıNIıKÂl EKN ÇOK SEVGılı &ılt B' Kemal Kumla'nıı Schctub Ahmet bey adında birinin,bir televizyonu varmış. (Olmasa daha iyiymiş, çünku gerek sesiyle gerek görüntüsüyle ışte öylc bir televizyonmuş bu.) Ahmet beyin komşulan *Ahmet beyin televizyonu" diye diye gülerlermiş. Ahmet beyin canına tak etmiş. Gidip bir SchaubLorenz televizyonu almış, Hem evinde, hem çevresinde eski keyfine,iübarına yeniden kavuşmuş. Şimdi, eliyle tahtaya vurup söyle diyormuş Ahmet bey: w "Benim televizvonum SchaubLorenz! CEMME TöfttHıNE I5T1RAK EDEN, ÇELENK GÖHOEREH. TElORAfU, MEKTUPIA VE IıYfcRETlE kCIMlü PMflAJAH BİHÜM ^K RA8İ, OOST VE TAMDIKLARIMİZA EH DERıH MıNHET VE ^JKR&H URlMlll BiDıRMEYı 61R &ORÇ BılıRtZ. KUMLA, ONÜR, EKiM DiNÇER AiLELERi Curnh'ir • TEŞEKKÜR AHemızin çok sevfül büyÜgU. degeıü varlıgırrız Ka; Â. MES'UT SAYAR' gerek hastalıgında, gerek telatında yakın Ugılenru mlyen ABkara Hastanesı Başhekımı sayın Dr TCRA VEN'e, Numune Hasîanest Daruhye Servısı Şett sa' YAKVP %RtSAK Ue vardıroc.lanna, sayın Dr G«nera. BOSTANCIOfcLU'na, cenaze torenîne katılan, çelen deren, teleton, telgrafla ve eiımıze gelerek lçtenul mızı pavıaşan »aiı akraba, dost, arkadaş \e komçu' teşekkurler1m.zı sunarız. StLI SCHAUB 11 Caml: imtiyazU televizyon" T.C. EMEKLi SANOIG1 GENEL MÜDÜRUÜĞÜNDl *8xıdıgırmz SaÇîık Kurulunda mürthal buiunan rfan Yardımcısı kadrosuna bır uzman, Hekim Almacak îstekiüenn Saglık Kurulu Baskanhfcns hşt teı müracaaUan ne» olunur. i A^aasada: 400154 2%4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog