Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

•*• " , t .«:»• , CUMHURIYEI 31 MARI 1977 JDULCANBAZ OFCL iŞİHİ BifiAT AZAtPı. İSrcRAHATETT»; TURHAN SELÇUK IĞRIP UZUN HiKAYE EROL TOY 16 îçkiyi gakHVftsız düşunduğümuze gire, sıgara'i vasaklamanın anlamı ne* Babasının kar»ısında Mgara içmeyenlen odıiiez miyu? Ardrndan en olınayacak şe.lerı vapalar \ <rs?n .çsın •ügarasını Yalan oır saygının îKiyuzlulugu » rmesın aramıza. Oy'.e olacafma, gozumun onunde japsın japacagını Hsm de \apmı^tıı Ikjyuzlu 1lık hıç gırmedı aramıza Hıç valan so>lemedık bırbınmıze. Bu yuzdsn, ona sakiıraıklanr'da, kizıyorum ja Bılıyorum benden bır şe> gızıemedıgînı Benden gızlemeyen, kımseden guıeuıez Açıkça oıapda da kotuluk jokîur. Ko'dlugıaı kaynagı guhhk'ır bılaıgım Haks>ızııg,ma ınandığım 7aman sak.anm bazı şeylerı. Saklamıyor Saklamajınca da, kotulUÂ deg.ldır Ters re. ko'üluğu yaDanlar da, buııu saKiayanlar da benım oğlana saldıranJar Yipijorıar Yapacaklar da Ama, bılınsm sojlensın ıstemıyorJsr Oyıınları anlasıursa, sulannın kesılecegını bılrtiklermden. Zarra dnnedı mı yavrum. Onlann sozuyle alıp \erme baba Bırak iendı haUerıne. TepmiTiekte haklıdırlar. Adamlarm mıdelermde gordükJen lokmalan ^ekıp aJıyoruz bız Yoksulu sojmalarını engellemeya çalışjjoruz Çıxarlarına ket vtru\orU7 anlaşacagın Elbette saldıracaklar Scnı de kendı yarUaına çekerlerse, bızım işımızı guç leştırecekler Senı bümedıklounı ıspatlar bu Onlann nasıl bır korkuva kapıldıklannı kanıtlar Korkmasalar, boylesıne janlış iş yapmazlar. Korkujoriaısa kotu DedıMerı aogrujsa Rasjn'ın, kulagını bükeyım dıye bana yakınmalan jetreez Doğru, adayı ben anİRttun Nerden gelıp. bunca topraklan nasıl ele geçıröjklennı ben sovledım Eger bu dogruvsa onun ded'Çİ de doğru Dunyanm bır bolunıu ae bızım ada gıb. Burda ne aolap lar condu, da.îa nelcr donece^^e dtm>anın bır bolumunde de Bynı an iınlayıp duımakta Guçlu olan hemen yoksulun gırtlatlj>< £5ftuV»r Hsksızlığmı bıldıgınden de, doğrunun ustüne hor "lınor. Aldırrrıa 'Dqğr<ı guçludur Haksızın saldmsıyla yıkılıver meT Bunu da bıhnm bır ıjice Aiıa öızım kelek kafalarda yer tutuncaya çpk kurban \erır» Kendi vardıgi noktadan urktu Oğlnnun yuzüne. hedpnıne, gozlenne baktı SevecenJıkten başka bir anlam t?*ımlayamadı îçı cız fttı birden. Burnunnn direğınp bır sırı saplandı E!inl uzattı Otlıınıın kürek çeken esmer yumruklanm okşadı Kendıne dıkkat et yarrum, dedı Sen benım yaşamdakı tek dahmsın Rasım, izmantf ıki parmağıfın arasına sıkıştırdıktan sonra suya savurdu Bır sure dışlennı gıcıraattı Babasının. dönUp d o lafip avnı konuva gelmesırjaen srnımlu olanlan, ızmarıtle bırlıktp iııda boedu «Kendi \alnızhğmı dıışunecegıne bana kanat perıyor Boyle^ı sulu gozıtı d^fıldı babam. Fırden mı çoktu yoksa Kıç bellı etmezd: Ananıa buncasma baglı oldugunu bilmerdım Bir şejler japmnl) Yalnızlıfını unutturacak bır şeyler . Denızden kurtulmah bir zaman En küçük ayrmtıları >enıden yenıclen dusunmpk ıçjn en ıjı yerdır denız Alışkm olana ama. Babam alışkın Orda, koskoca bır gokyuzunıin altında, koskoca bır stı ku'lesının ustıınde, kuçukcıJk bır sandalda oldu mu kı?ı, dufünur Duşundukçe kendi yal.nzlığının bılıncıne varır B.r de perçekten lalnızsa Şımdı hep benı duşunecek. Duşündukçe de, kendi tamdıklannm kıjıcıhgını hesaplayacak Ya tanımadıkiarmınlcı . Dunya da ada gıbı dedım ona Büvuteceic. Puyüttükçe, korkusu, kavgıs: çokuntusu artacak Ne desem bılrnem kı E n o artsa Akın zamanlannın dışında tatıle gelenlere kıralasa . h .Ikı ojalanır. Kendinı, benı duşünmekten kurtulur Bır denen elı v Tasalaaoıa baba. Kendımı koUam&sını bılınm. Sen su evi «BoyJj bır şey soyleyecegını bıbvordum bu oglanın. Beni ya.nızlıktan kurtannak ıçın, gerekırse okulunu bırakıp ge'rneya katlanacagını büıyordum. Bana açıktır. Hıç oyun oynamadı demedım mıt Işte Belkı denızden, deıuzden de değıl duşunmekten kopHrım dıye onume yenı b:r ojuncak kojmak istıyor Bılmıyor kj, olanaksız bu Evı onartırsak borçlanacağiî Borçlanmak oır sey değıl. Borç yığıd.n kamçısıdır Odenır Ama sonrasına vuzam 5'ok benım Borcu odemek içm, yapılacak tek şey %ar Evı tatıle gelenlere kıralamak Içım kaldırmıyor bunu Bır yaz denedım. îs.:ele Flaboz arasmda sandaicıhk yaptım. Yo'un Jansmda yolcunıın yarısmı denıre dokmemek ıçin kendımı gtiç txıtum Tumu mu boyie, joKsa jalnız baraya gelenler mı, bılemem Bir ış karsılığı da olsa, bır adama para rermeyı, onu sarın almak dıje goruyor bızırn konuklar. Üç kuruş verıyorlar dıye. aşagılıjorlar Denızm ortasmda rota saptamaya kalkıyorlar. Samyortar kı, denız, kıçîarını yıkadıklan sudur Muslugu çevınrsın akar. kapatırsın durur. Ilkm gulmek geldi ıçımden Sonra baktım daTOnamıyacaJıra akıi vermelenne çekıldım Hem de onlar artt'.kça, daha uzaklara gıdercesıne Benım doleklenm, koyaklanm var. Dolanıp, denızde debelenmekten acıkmış baylara, bayanlara olta bahgı sattım mı, ekmegımı çıkarıjorum Hem bıraz çalkalanana, kalmadı dn,e. ıstahını kursağmda bırakma yetkesını Qe elırrde tutarak. Şımdı evi onartır, o yabancüan para karşılığında bır p> kapundan ıçerı sokarsam busbutün başım de derde gırrnez nu Onlara da hak verıjorum zaman zaman. Fuyüfc kentierden gehyorlar. Evlennde ujgarlık araçlarının tümu Tar. Burda da rahatlpr.ni, aUskanlıklaıım surdürmek ısterler. Bulanıavınca da sınırlenıp. ısı aşatılamaya dokerier . Ama, buna hakları yok ışte Istea'klen burda yoksa, bızım suçumuz degıl kı Ya ojlelerme çafarsam evımde' Ya hıçbır şeyı begenrtıezlerse0 Begenmemelen de doğal. En başta temızlik konusunda Î5ifjîTwer^e saglayamam. Evın Kaduıı \0ı\ Yazın bırını bulunım desem, i • Ysz eeldı de, konuklar sokun etmeye baştedı mı, ada karık ınm değen altm pahasına çıkıvor. Kışın, komşudur dıve ad?n m çaraasınnı /orla çıkartıp yıkayanlar, yazın kendi kocalarının, çocuklarımn kokrasma aldırmıyorlar. ÇofunJuk) «•rkekler r.pden bııakıp kaçıvorlar \azın° Bu juzden Sımdi ben tek başıma butun bur.lan da bılıvorken, nasıl kalkışınm ev onaureajra*' Degpr mı'» Değmez, dedı seslı gesli îlerde Ister'îon, .\endın \apaı«în. Galımı ka>alan:iı donduler îskelede mermer yukleyen takajn a\"nı anda gordulor Hemen a\rılnorlarmışcasma bir ısteksızhsa çoreklendı tçle n e \5'rlastı Ras.m m kolları Acı acni un'jtturdu Avrılmaıc go:ndıu:ler:rden kopardı onları bır an. Osman, ayaktan ısare» e*tı taka\a Rasım durağan surukledı sanrtalı Ba'iasınn duşuncelenn: .s'edığ noktava get.rmıs olmaktan tnneplı bır sııre sı^lırn du^dıı Rasım Sonra her sozcügTjnun etî.ısını mce mce dc^etleverek, Ruhsar ablamı çağ:rsan B rb r juze çok yardımmıl Olur1 . Ir<uldi Osman Kabuk baglamış bır yaranın. deşıhp oluk cluk ırın aâitmas'm gormuşcesıne g07İen buyüdu Ta Erdek'te, hastanemn d m a m a davanmi'ken. dusunduŞu b:r kıvılcımın, slaz alaz ftşkımempsıjle, ürktu Oğlıınun bakışlannda bir alay, hır ofse. bır kus.;unlus aradı uzun uzun Tprsıne ıçterüıgın dur jlduğunda dmgınlesn Isındı Yureklendı.. Genr mı' Bır çağır' . Bıl} mı? Umut mu' Is'ek mı' OJlunun or.ensı can evınden ses getırdı Har.gısı olursa olsur duşler n:r> jrerçel.leşınesıvdı bu Pek âlâ bı.ı olabılır Ismail' ln postas"l3 geldı Rasım Istanbul dan doğru buraya araç bulaRianıış haoen ahnca Bandırma'\a geç.p Erdek vapmı?. Ismaıl tüm ıskeleleıe ujrar aehrten Gıaeken ne Neden akıl etmedı A<cp ed:p de onceden ?orsavdı naba sa^la'n düşunebıiırdı Şrnıd. ooşlaÂt? u v ı ' o r Von'ye us;'ıdık'fir\nda ^e« dakıka 'çın de oîsa ufrsmıs'ır Rjlv^aı a Bı. b.ıd fı o!n.s»a ^^vle paf dıye sbvİpmez Bı'dıf P uısar ustunp ama Yiılar j <ııllpmesinı bıldı o Daha nojuu rijşurîmenp^ ba^crd: A rı<* nı ^ r a r daj •bı pr^îitr'P C!P iep derınleap ka'rh HK • 1 > •>IPTII$ Hıç . ıuşuimamış H ç hı'ır' wni(".ı ••eî>nm Ai' i ner zaman ı kor haİJlde .tabarmaiı b»ldcm.j blr KUi e sını onjaın !>»v\AS) Orta Ösretimde Reforra B./de ezb»rc»hgin e«kıdfnberi en nneml: kaynağı ders kıtaoı >azarlarının ışledıklerı konuva tanımlaria g rmes aiışkanlıfeıdır. Ogrencı\e \ew bır konuyu tanıtmanııı o mdan kotu bır IOIJ olama^. Ne vazık ıd, jazarlarm ba\iik çoaanlugu bu yanlış jo!a tırarlar, \a.ı:'ş dıyorum, zı~a rgıenc.nın bır sn^.ınun ıçme Rir meoen yanı mcel»necek soıunla rı e ırmedfii bu sorunîarın çozumuııae oasvuıı laojlecei jontemler naKkır.ai is başında lvı kotu bır fısiT edınnıeaen ou tanımlardan pek imşe\ anlarr.ısı mumıvun dcgıld r Kaldı kı, ışe taniTilarla baslamanm hır basrfa saKincası da ogrencıde sankı bılımler arasjpda krsin sınırlar vaımış giDi \anlij bır mancın yer'eşmesıne vol açmaüdır Hele felsefe, sosvolojı. psıkoloji gv bı zaten sınırları beilı olmavan dallaraa ışe sınır çızm'kıe başiaınak bu ba^ımrian busburun yamltıcıdır zıra çeşıttı ugraşı aisnlaıı dolajîsıvlp bıhmler ara«Tda ke^ın sınırlar \oktur VP olpmaz da Ama olsa o:le " 1 =7 n,;'oneı>e daha ıMn başmd^ buv butun yabancı oldugu aır alanın sınırlarmı çızen tammlar vermegp kplkar^siız, o unnla r dın oe'< bırsev anlamı>3oisı ıçin sovled k lerınuı ancak ezberleıehilir.. N'e vazık kı. «So«vo!ou» ki'ahı nın savın yazar; da avnı yanhs vnldan e'rmıs konma oğrencı vi d« \akından Us.lendırPcetıne ınandıgı (omefın nufus pa'lamn sı seh'.rleşme, anarştk olaylar ı gıbı nazı so«val nlavları e]p alıp bunlarm nssıl flçıklanabıl?regını, bu olavlan ı«ten'len yone >'onelf mek :oın r n ler vanmav gerekece fm' gostermeje ç>!ıssa ne kadar daha verın1!! ve başan'ı olabıhrdi Hıç defijse vazar Urlhsrl bır yaklasımla komıva gırebılır boy lece bır bilinı olarak sosyolnnn'n kim'er tarafndan ve ne tiir sonınlara bır çnzum b'ilmak amany!a gelıştırıldıSmı bu vesıle :1e te)sffi problenılerden «o^rolojive nasıl geçıldığını onemlı kavram!rrın nası! oluştuğunu lıse ogrpncısının anlayabılecegı bır dılle gostermej'e çalışabıî'rdı Bu vaklaîimlardan bangısı scçılırse seCilsın ana amaç oğrencıae onc? bır probletn bilinci uyandırm?< ondan sonra da onun bu problemlerin çozumunde başvurulacak vontemlen buimasına yardım efnek olmalıdır Bunu yaparken ozelhkle kullarulan ana terımle rm anlamı üzerınde durmak, bov Iece oğrencınm açıkseçıtc bır bıçımde duşunmesını (dolayısıyle söyledıklerımn hesabını %ermesı nı) osrenmesıne dıkkat e'mek ge rekır Yoksa oğrencı bır takım sozcukler. anlamlannı kavrama dan boş birer se« (fa*uıs vocıs) olarak KUİlanma alışkanlığını edınır Işte koü anlamda ezbercilik de budur Evet, r.e yazık kı, Sayın Prof Amıran Kurtkan'ın «Sosyolojusı de bu anlamda ezbercılıgı onleyecek rjıçbır tedbır aimamış. Gerçı Sayın Kurtkan'ın kıtabı «Felse fe» kadar «anlasılmaz» değıl ama kullandığı temel kavramları >e tennce avdınlarmamış; üstelık oğrencıvı sosval proolemler u?e rınde kendı kendıne duşılnmeye ozendırecek bır vontem uygula mamış K:tap, genel kuruiusu bak'mından, daha cok Amenka' da Koleı ve ünıversıtelerde oku tulan bazı «textbook»lan anaırı yor, ama o «textbook«larda he men nemen hıç eksık olmavan «a!ışnrmalar>a ve\a •anlama testlen>ne Sayın Kurtkan'ın kı tabmda ras*lamıvoruz Ama, hıe dejllse bır «bıbhyografya» ekle mış kıtabının sonuna Doç. Dr. Hüseyin BATUHAN SINIRLARI BELLİ OLMAYAN BİLtM DALLARINDA İŞE SINIR ÇÎZMEKLE BAŞLAMAK BÜSBÜTÜN YANILTICIDIR Bn ki'abın din ba^ınds. prk ÇOK lmd' bfn savn jazann dil 7fTkme bırçcv dı>emem, ar.cak kanınus ku !and>*ı dılın kendı ıç.ndp tııtar<ıi7 oluşa hem peda gojık bakırrdan «akıncalı hem oe bıraz o.ıce s vunu e;t»4im ezbercıllgı gyçlercur.C! br etfB«ı o.ması bEkım^rc'an spkıncalı O& renrı avr.ı cınılerie «munasebe'• ılp ılışkı*. 'tps.r. ile «etkı» Soz cukle'nı \anvana gorurs» ounla rı.ı degışık kavramların karşılıfiı olma^ı Kcrek'ıgı kan^sma kapıla bılır E^er gprçekten de oyle;,s° ara'aırd?kı an am ayrımını şu \eya hıi şpkıld° bellı etm°k geıp k:r; \o.;«a oğr^nrı "ara bır kav ram kar'^ıkhgınfi dıi5=büır Onun ıç n dildr Uıtjırlılık wrt. An Türkçe vı saıunan^r da 7^fen bunu arıkseçık dusunnvvl (wiı^'ırpcegıne ınandıkîanndan \a p< orlar Kıtabın pedasojik >onnen ve ıçerık bakımmdan elestı ılebılecek bırçok vorlerı var, ama bunlar bu yazının konusu kalıyor ye kadar gö7den geçirdifinrBnTe*»kıtaplan arasında ez . bercılıkten kaçmma açısmda er. nısı gauba «Psıkolou» kıtabı Kıtabın ^azarlan (Prof S özbavdar Prof B Öjbaydar ve Doç E Gungor) Orsozde bıldı^dıklen amaca yanı «herseyden once ogrenn'.erp. terrubeye davanan duşunme ahşkanlığının açıkl^nması» amacma oldukça tıvgım bır kıtap %azmışlsı Bu a marı gerçekleştırmek ıçın her boiumun sonuna o»rc>men]er ta Ezberciliğin en önemli kaynağı, ders kitabı yazarlarının konuya tanımlaria gırme alışkanlığıdır. Kullanılan ana terimlerin anlamı üzerinde durulmazsa, öğrenci bir takım sözcükleri «boş birer ses» olarak kullanma alışkanlığı edinir. «Münasebet» ile «ilişki», «tesir» ile «etki» sözcüklerini yanyana gören bir öğrenci, bunlarm değisik kavramların karsılığı oldukları kanısına kapılabiiir. yarlı vs Ituşkı doludur. Tek Mtapiann herhangı bır yarı^mA açümadan bır bakıma «el al"a oan», oeiırh bazı k.şılere hazırlattınlmış olması bu konudakı kuşk'Jan ousbu'un artıran bir etmen olmuşmr Sıylendığıne gore, "500 bm san basıîan kitapların her sajfasına lOOfi hra ödenmış; ınanılması güç bır rakam bu' Duşunun ki, bugun Türkıye'de bılımsel bır yazıva ödenen en yıJısek telif hakkı sayfa basına sadece 50 lıradır Yanı dunya çapında bir teonk fızıkçi yıllarca çalışıp çığır açan 10 sayfliK bır makale yaj'inlarsa, blltun omrü boyunca alacağı para topu topu 500 lıradır. Buna karjılık, Bakanlık uçuncü sıruf blr fızıkçıye bırkaç ay ıçmde 2i>0 sayfalık bır ders kıtabı hazırlatsa, ona ödeyeceğı para tarn 2 V <) bın lıradır1 Lstelık bu onun alacagı Uk telıf hakkıdır. «Yarısma»ya açık olmayan, «sdostia ış gorulen bır ortamda bunun n« büyuk dedıkodu v* kıskançhklara yol açabıleeegı mevdandadır Eskıden ders kı'abı \37an herhangı bır kımse once bunu Bakaniıga kabul ettırmes ıçın ugraşır, sonunda Bskanlık onayını alsa bıle Ki'abuu basaraıt vayıuevı bLİİrr.ak ıçın kapı kapı dolasır, ba engelı assa bıle hıçbır zaman krabından para kazanacagınaan emın olamizdı Ojsa, tek kıtap yazarlan ıçın bütun bu zahmet ve n^klere (firmeye de lürum kalmıyor Bakanlık ne7dınde cmuteber» bır kısi iseruz, buyuk bır senete ka\tı$manız ışten bıle değıldır. Kaldı ki, bu kitaplar bir «y»nşma» sonunda seçılmı$ b:le oisa, onlara bu derece vüksek telif hakkı odemenın doğru oJup olmadıfı tartışılabıhr Bu konuda da Bajcanlığın daha adıl sayılabılecek olçuler arapp bulması dogru olur, sanınm öte yandan, «tek kıtap» sıst*mı değışık bır bıçımde ahkonsa bıle, bu kıtaplan BakanJıgın Ken dısının oastırıp satması da bırçok bakımdan sakıncalıdır Bir kez Baıcanlıgın îflerını gereksız yere arttınr, dalıa da kotusü. geçımım ders kıtaoı basımı veya satımından saglavan vuzlerce aıleyı ışsızl;ğe suruklcr «Serbest pıyasa» ekonomısınm egemen oldugu bır duzcnde ı«» ou açık bır hassızlıktır Bu arada gsrte en sakıncalı olan nokta, ders kıtabı vazmanm Bakanlıgın ışıne »»• en bazı kımselere tamnan bir hak, bır «ımtnaz» halıne gettrıl mesıdır Bu ıse demokratık eşıthk ıİK?sıne ters du?en bır davramştır. Bırçok omeklerınden bızde bu gıbı ımmazlann «ideolojık» bır hesapia verıldığı an!aşılıyor; ancak sıstem bu bıçımıyle her türlu 'neDotızme' ehenslı olduğu ıçın en kısa zamar.da degıştınlmelıdır !?unu da belıneyım ki, bu ıslen «ıdeolojık» bır amaçla plan;ayanların arnılan ktırsaklannda kalacaktır. zıra bupıinün gencı «dusunce besırunı» bujuk olçtıde dersdışı kaynaklardan, vergı ve kıtapiardan, sı nema, televızron ve tıvatrodan sağlamaktadır. Dolayısıyia ders kıtaplan yoluyla gençlen bellı bır ıdeolojı doğnıltusund^ e'kılemek hemen hemen ımkansızdır. Şuna ıçtenlıkle manıyorum kı, bu uygulama bujuk bır fıyaskoyla sonuçlanacak'ır B'i arada ne dılımı^n arnasn»a volundaki gelışme'ir.e engel olabılecek, ne de genç'erm.z' «ni'llıvetçı» \e «mane\ıva!çı> doğrultuda etkılevebılecektır Çagdışı bır dusij nusıln çağn dngal ge.ısmPsmı ters vonde e»kı rnesı mumkua deg ldır de ondsn R İ T T İ duilan «Duşunulecek konuiar» dıve bır kasım kojmuşlar. og rpncılerds bır «problem şuuru« uyanmasına vardımcı olacağına ınandıkları bu kısıradan başka «ene her bolümıtn sonuna o bölümde geçen kavramların kısa tanımlarıntJan oluşan bır Iıste eklemışlpr Ikisl de kujkusuz çok faydalı, ama bu biçimJyle gene de jetenl değıl Kıtabın bek lenen raydayı saglaması içın bır «ogretmen kılavuzu sart, zıra bı7im lıse oğretrnenlerımiz kendi başlanna •düşünlUecek konular» kısmıru tiegerlendjremezler Kaldî kı PSMOIOU dersinı de felscfe öğretmenı rerd;»ı ıçın sı? bu dğretmenl bütün felsefe dersleri içm j»m anlanşla rajından njrşrtlecetinl um ona genel bir Ogretım yönteml \ermemışsemz, ondan bır psılcolojı dprsınde yepj'enl bir kımlıkle oğreno sarjiaına çıkmasını bekleyemezsmız Boyl" yetışmernıs bir oğretmenın, ashnda çok faydalı olması beklenen kaırram t«ıumlanru bıle ogrencıve «berletmeğe kalkmasmdan korkulur Bu yazı dızısmı bitırmeden genel bır dedıkodu ve sıkâyet konusu olan •telıf haklan. sorunun» da xısica değınmek ıstiyorum. Basında «Bakanlık, adanjanna ulufe dağıtıyor'» bıçımınde yansı>ran dedıkodulara ku lak asına^ai b.le Bakanhgın bu komıda da «dusuncesızce» davrandıgı snlaşıiıjor Devlet kesesın den çıkan paralar konusunda kamuoyu bızrie a?ın derecde du TiFFANY I yiiMUQTALAjii>4') HA ) V.ZlAm>lM.6CU'yOQL/M l GARTH OA61M) 8İUM&OATZ GABTH, VBceA SİIf fttfOUN BEKLEytP SOKA DÖN EMIRLEKÎ DKRHAL TERİNE GETIREBtLMEX VAZİFELEP.IMÎZÎN EN ÖNEMLİSIDİR, ARANILAN KIYMETLER: ?AP1 VE KREDI BANKAS1 YAP1 VV KRED1 BAJ«ükSl RUÇHAN HAKKI GARANTt BA^^K.^S1 GARANTİ H/LN'KASI RCÇHAN HAKKI 1. TÎCARE1 BANKASI ISTANBUl BA.VKAS1 AKBANK T ÎŞ BANKASl T. İŞ BA.VKASI KTRUCD T. SlNAl KALKINIA* BANKAS1 ÖDÖKSAN SIFAŞ DEVA HOLDÎNO NASAS ÎZOCAM SINAI MAL! TAT KONSERVE RABAK RABAK KUROCD ŞARK DEGÎR.MENLETÎÎ tTitHAT DEGtRME.NClLÎK YTONG IT2SAN Hisse Senedi ve Tahvil îlânları • • • • • • • • • • • • KORDSA BAGFAŞ EGE AYGAZ ATDIN rEKSTtL T, DEMÎR DOKÜM SARKTJYSAJ* KAV ORMAN SANAYÎİ KOC HOLDtNO OTOSAM SA1ILIK KTîMETTJSR: BAŞTAŞ çlmento 170 bin TL. Istıkbâl ıçın • PIMAŞ 200 adet ıstikbal Için yatınm. rıçhan hakkı 10 Adet % 35 temettu ddüyor. • DEVA Holdmp hamılin« M Adet % J0 temettu odJyor • NASAŞ 10 ade' • v^TKCHOVA INŞAAT MAK1 >"ALARI 10 on TL. • OLMUK 27 5213 22 66 86 • BA.NK.LK ZKKJ. U M 86 37 52 13 I2MIR: U 83 21 • MERKEZ. t. VakU Bao Asma Kat, No. 89 • HtSSE SENETLERtNÎZI YÜKSEK FIYATLA AURÜJ, HİSSE SENETLERINlZl EN DTGtTN BORSA RAYÎCİ VE CÜZİ KARLA SATARIM • MÜESSESE VEYA ŞAH1S LARA AÎT 1AHV1LLERI EN OYGUN ŞARTLARLA PAZLA MENFAA1 BEKİ£M& DEN DERHAL EDER1M MURACAATtNIZDA YAPIU MASI ÎCAP EDEN OPERAS VONUN MtlAÎKÜU UIJOJ EN KISA ZAMA.VDA YAPÎLA CAGIN1 BIIAfEUStNtZ • ARÇELÎK 15 btn TX. öu rü yüksek t«mettü beklenıyor. • KAV Orman Sanayl 100 adet % 26 temettü verecek. • SANTRAL HOLDİNG 300 bin T.L. u i . • ECZACrBASI YATIRIM HOL, DtKG 10 bin T.L. Istikbal lçın yatınnı • KARTAI/TEPE Mensucat 8C bın TLJık Istikbal ıçın • CÎNKO KURŞÜN tüO adet ltttktel lçtn yatınm. • SARKÜYSAN 15ü adet Bu yu Mmettu Termesi beklenıyor. • ÇUKUROVA ELJBKTRIK Wj •det H 37^ temettu »ercü ^ H 30 beılrsu tuas* daeıur^K • NOBE1 tlâç Ssnayı 85 SGPI oomınaJ ftjatim • EGE BtRAClLJS Ruçoan QaK D 100 MeL • KAV 1U0 »deL • MENSUCAT SANTRAt 100 adM <H a» tstnettü teva Mmı^tlr.) t POLYLJEN 100 adet * 34 sarmaye artınyor. SATIUK rAHVILLKR: • ARÇELIK tahvüi % 18 faizU 21U bın TL I ECZACIBAŞI % 18 falzli 33 bın TL. ı ERCÎYAS BIRACILIK % 18 faulı 100 bın TL lık. • Muhtelıf % 15 ve % 18 ıı gır ket tanullerı 500 W U TL ı SAN^YÎ KALKIN'MA 'HA.VKA SI tahvılı % 18 faızlı I SAKTEKS tanvıi. Jifl öın T L. EtıbanJt garan'ısınde lııııi) T L sı 90 ı >APMA2 HOLDÎNÜ mtınlı 200 3in T L. % 18 fa.zJ İOOO.T i . 101ü. • DEVA Hoiamg IKI. bm TL ım % 18 laızlı 7 )ü sonra paraya çevniebılır • ALT1.NY1LDIZ UL Din IXİ1J5 % 15 taızlı • GUMt'Şi.rYt Halıları 2K) bin rL. •% 15 faızll • SODA SAN4YI T^Hi'lLI 30 bın TL lık % 18 taızlı 600 Din 'X^ı!! 3 TU sonra p«raya çevnleb.ıocen sırket garantlü tarıvıi nnw. TL'gl 92a I*L • 1979 SAVÜNMf r a i ıi! S mflTOO llra.ll! »i II r^ ,ı • BANfCEh / İ K ' s. •* 16 71 S3 13 IZMÎH • <J il 9 MERKE2 t w*ı H^D Ajm» Kat No » • > Baüçekapı ' I S I ^ N M I L Oktay Cumhur AKKENT Opr Dr Şısü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog