Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 3 ) MABT t 9 7 7 ABD'rvn SALT2'ye ilişkin önerilerini Sovyetler birliği reddetti MOSKOVA. Stratejik silahlann sıruriandmlmasi tçin yeni bir çerçevenin eaptanması ve, silâhsızlanma sorunlarmı görüsmek üzere Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'nin SALT2 an'a^ması için önerdigi iki değişik altematif Sovyetler Birliği taraîından reddedilmiştir. Dıın Moskova'da b.r basın toplantısı dürenleyen Vance, Sovyet Komünist Parfi Genel Sekreteri Leonid BrejneVin, SALT görüsmeleri komısunrta Cumhurbaşkanı Jirnmy Carter tarafmdan öne sürülen iki öneriyi reddettiğini açıklamıştiT. Vance. «Brejnev. her iki önerimizi de inceletii ve jkisinl de kabul edilebilir nitelikte görmpo.1. Bu öncrüerin yerine herhangi bir onerids de bulunmadı» demiştir. Amerikan Dışişleri Bakam, basm toplantısmda aynca, Sovyet Dışişleri Bak&nı Andrey Gromiko ile önünıüîdeki niByısta yeruden görüşeeegtni açıklamı*, «İki lUîce arasındaki sonınlann en onemüsi Uzerinde ilerleme sağlayama/iığımıj için düş kırıklığına uğradım» şeklinde konuşmuîtur. Vance'a göre, Erejnevle yaptığı bir saatlik görüşme çok dostç» ve verimli geçmiştir. Ancak Bre.jnev, Birleşik Amerifca'nın iki önerlsini «Hakça bir alış verişe uygun olmadığı» gerekçesiyîe reddetmiştir. Vance. Amerikan önerilerinm aynntolannı açıklamamış, fakat ana çizgilerini Söyîe belirtemiştir: Birinci öneri: 1974de kararlajtınlan ilkeler Uzerinde, bombardıman uçaklan ve güdiimiü mermiler gibi nükleer stlâhlir tajıyan araçiara bir sınırlaraa konmasıyle ilgıli antlaîmanın hemen imzalanmflsı. lkinoi öneri: Uzun vadeli silâh indiriml komısunda rîört maddeli anlaşrr». YENi FRANSIZ HÜKÜMETi AÇIKLANDI, 2. BARRE KABiNESiNDE 7 ESKi BAKAN YERALMADI • YAZAR AUİN PEYREFİTTE'IN ADAilT BAKANU&INA GETİRİIDİ6I rENİ HÜKüMETİN YAPISININ GİSCARD IARAFINOAN SAPTANDIGI BİLOIRİLİYOR. FRANSIZ HAUI KARİHEYİ İIGİSİZÜKIE KMtjllADI Yeni hukiımerı Wr «s kabinesi» olarak değerlendıren P<ıymond Barre. onıki ayhk bir hükünıet prDgrarmnın hazırians cağını ve eKonomik somrüara onceük verilerek ülkenin ıçindp bulundugu bunalımdan çıkmasına yardımcı olmsya çalışılaca*ı nı soylemiştir. Paşbakan. İçisleri vp Devlef Bakam Mıcbe! Poniatnwsk}. Dev iet Bakanı Olıver Gulchartl ve mersezcilerden Jean Lecanuet gibi öneırüi politikacılann neden yeni hükürr.ette görev alma dıklan yolundaki sorulan. yeni hükümetin yapısırun bizzat DPV İet Başkam Valery Giscard A'11% taing tarafmdan saptandıgını söyleyerek yanıtlamış. bunda da «?ansasyon«l ve spek^aküler nı;denler aranmamssı aerektigini» öne sürmüîtür. Dünyada Bugün Halkın Belediyeleri Aü SiRMEN oo iffinlerde tfim dflrjra bssnunda Fnuısft'âat) faıtara söz açılır oldu. tabli Turk buımnda da. günümüzde uzaklıkJann kısalmasi, haberleşme araçlarımn görübnerals gelişme göstermesinİD yanısıra. ülkelerin sorunları arasındaki şaşılacak benzerlikler, konular.n akla tctirdijçi çajnşımlar ıla ijçiyi yofunlaştıran etkenler arasında. Türkiye'de son günlerrie iktidar kanadı içindeki eıı büyük tartışmalardan biri de erken seçim konasu. iipkı Fransada olduşru gibi. Fransa'ds yrrel stçholerde tıalk. kendl beledtytlerini, daha doğnı hir deyişle kendlnden yan» olan belediyeleri srçince, OT çoğunlugunu kaybeden «ağd* ürküntü artti. Bir an öoce seçime giderek. ba (teiism^yl frcnlemefeten yana olan Chirac ile GiscaTd arasıadaki tartışma venidcn siincelleştl. Verel «=eçim sonuçlsn karşısuıda soğukkanlılığinı korumaya çalışan sağ çevreler Içlnd? kimileri. solun. belediye scçimlerinde her ramaıı genel »eçimlerden daha çok oy topladığını ileıi sürrocklediıler Bu sav hrr nç kadar solun buçünkö (telişmesi karsısmria fp.zla dayamklılık kazanatnıyorsa da, tarihi bir eerçeği rtilc grtirmcktedJr. Gerçekten Fransada. yainız Fransa'da değil, iirnepn Itjüya çibi ban Avrnpa tilkelerinde >n\ partiler uıun yıllar yerel seçîtulerde «enel scvimlerden daha bi »onuçlar elde etmislerdir. Bu olçunun çeşitli p^ikolojik ve pnlitik nedenlerlmn yamsıra. şimdîye dek snl beledıyelerin bölge halklaruıa daha hüyük hiunet «otürmcde yadsınmar. tartışılmaz basarıları ver almaktadır. Fransa'd». sol bir partinin brlediye ynnelimini rlr çeçirdiği yerlcrde kreşler. spor «»hpılan. sağiık hizmctlcri her tiirlii sosyal hizmetler çok daha iyi «örölmüş. bolgfde oturanlar i> belediye yönrtimi arasmda büyük bir bütünleşme gÖ7P ç.ırpmışiır. Türkiyemiz"de de son yıllarda halktan >ana olan belediye voneticîlerinln isbaşıns geldiğini gorüyorur.. Halktan yana nlan bolfdiye yönetimlerinin ijhaşına grldiklcrini görüynruz cörmesine de. kentte oturanlara sunulan hizmetlerde hövlrsine bıiyiik bir rarklıhk çörmüyortız. Crfrçekte farkhlık var. var olmasına ama, bi». bımu açık «cçik dnyamıyoru/. hplki <ta . N>rr!en eeliyor bu farklılık? Acaba Fransız halla kendl bclediye sorunlannın ü'iU'sinden çelmede Türk halkından daha berrrikii. daha yetpnekh de ondan mı dcrstnüf? Knskuşut bövlc bir Börüs kabnt edilerneı. Edilemez çünkü onur kirıcıdır ıp daha önemlisi doğru dppil. »anlıştır da. ondan. F'ransız vrrpl seçimlfriııln beledtye yftnetirrlerf oylamastnın tartismaları. ynıum)arı sürerkeo. tManbttl Belcsiiye Ba^knnı Mımct t'svan ötıcekt çrce. Harbive Tiyatro«u salonunda hir toplantı yaptı. Istanbul halkı ile tstanbtılun «orunlan üzerindr bir söylcçi idi hu. Bin vıltian arta kalmış Istanbul. <1nn>arun en sonmlu hirkaç kentindrn biri kuştnıçuı. B«letllve hUmetleri ise. k«Cin vinko dama döldilmiiş bir kova MI kadar yrtcrsiz kallvor. Türkiye niifusumın '« 10'unun oturdugu ketıtte, her rurlü sorun var. hem de önür kentttrdrn daha fazla ve daha hüyük ölçüde. Islnnhııl nn »nkaklarında bir srtin t n t n kiji. Belediy» hakktnda pek hoç seylpr sövlpmez ^> düşiinme/. O^sa rakanv f lar ortartri. yeni vönetfm sreçmiş üç yila oranla d»ba »axla yol ıjıjm's. riaha fa/.la. asfah dokmüş. daha faıla vçşil «g. ha. daha fazla rortık hahçesl hi^mete acmı*. Avrnpa » » ka^ının iki vanını hirhirlne birlcstiren köprüler ifin daha fa7İa para harrampiş bu konuda daha farla hizmet cetirilmiş. \m* ncyp \arar? Halkın seçtipi ve halktan y»na olan. brlcrii>e hizmetlerinde veler«iz. (stelik bu vftrrsizti|J...Paîi kan Uvan kendisi Istanhul halkına açık arık <n,'fcv/ir tığı hi/.mctlerle öyle fazla kıvanc duymadj^mr ıla Prki nertcn olu>or tüm bunlar* Yanıtı açık sorunıın. Beled>>e Ra^kanı'nı Istanbnl hslkı «rriyor. Ama n halk. Bfledhe'nin tcrpkli ^etlolerle donatılmasmı sae:layamı> or. () halkın be)edl>c*i. çcrekli setkilrrp ve olanaklara kavn^amıyor. Kentlcrîn halklan, ken<îilerinden yana belediyeleri seçebilirler, ancak o beledİTel?r yönetemezler tam anlamıyla kentleri. büyük kentlerimiz merkerden yrtnetilivorlar. Bir ne»i vesavet »ltında<nr kendiınrzi yönetecek düzeyde Körmüyorlar btei. M»li olınnKSar yetersiı. yrtersiıin de ötesindr acm»cak durumda. vetkiler haskslanrun elindp. fstanbiıl'un eli kolu batlı. Belediye Başharu finrrki fiitıkiı konuşmasında. Ben elimdeld dar sınırli yetkileri her zaman hılk ».» rarına kullandıın. Mnanır.«am. bunrtan jırtanmak isterim. Kazclıgpm kanalifasyon. yaptığtm yol ür değil, hunlar elimlzdeki olanaklara cörc iyi de olsa. cereksinmeler karsısında vHerslrdir, di>onlu. Neydi Isvan ın halktan vana girişirnleri? Herseydcn önce lstanbul Belcdiypsinin Usinmazlanıun dökümü çıkanlmıstı ve Istanbul halkına ait topraklar üzertnde kirn\rrln milyonlanna milyon halıp tcUnierin kejif çattığı orta\a çıkmıştı. Artık Atabey drvrinde olduçu cihi Belediye yc 200 bîn lira verip Bryoğlu'nda kacak eazinn insa etmek olanap yoktu. Taksim ın orta yerini üçbe? kiji kuJüp adına parselleyemeyerekti. Kenerb*hçe teıyılan. »dı halktan yana. am» halkuı içine ciremedifcı, knlıipV>r tarsfın dan kapatılamayacaktı. Halk ile biitiinlesmrk. resayetten hurtul'na.va catıgtâufc. hslkin malını kimseve kaptırmamak. varlıklı. »uya kav»tmuş böigelerde. suyun tenekestne iW knnıs r*m yapıp. *»n fon ile gccekonduva su şötürmek. hfrmetlerin her türiüîânde Uentln en yoksul en olanaksı/ kesirnlertne öncelik fa»). ıtıak halktan yana olmaktır. Bir tstanbul halkı. Ankara halkı. Izmir halkı, biiytıkM ktiçüklü kentlerde oturanlar. arrık kendl seçtiğimiz be'ediyelerin yeterli vctki ve olanaklara sahip olmasını istiyoruj, Bu savasuru vercn Isvan. üç «eçit iki anıt dikmekten çok daha önemll bir ujsraşın irindedir. Bu uğTaşı destrklemeliviz. ls\an'ı ile Dalok»y"ı Ile vç daha nlceleriyle halktan yana olan kisilcnn bu ugra»Itnn> drsteklemeli^İT. Kendi belediyelerini seçtlklerinde onların yet^rli yetki ve nlanaklanndan vararlanan Fran^ı^lar gjbl o zaman hiı de. halktan vana olan bclediyeler(n hiımettettnden daha geniş ölçüde yararlanacaeız. Bu vesajetten Hjnlma. demokratik hir düzene kavujma, sömnnirten ve ha'kıdaa ktırtulma uğTasıdır. S â Zaire'deki yoğun çarpışmalar nedeniyle bölgedeki tüm Amerikalılar boşaltılıyor KtNŞASA Zaıre'nm Şaba eyalefmcle KaUngalı askerlçr i> Zaıreli birlikler arasınöa 20 jün dür süren çarpışmalanu gıderek yeni boyutlar kazanması üzerine ARD hükümcti bölgecîoki ninı Arr.eriksn vatandaslannı boşaltma ya başlatmştır. gilrı Zairs birlik":eri 11* KatanpaJı askerler arasmda çıkan yoğun çarpıjma sonunda l?0 Zaireli askenn rildügü belirtilmis tir. Zaire'nin zengin bakır madeni yataklan olan Kolwezi bolgesirıin yakımnda 40 müyon dolarhk bir enerji liretim merkezi yapımmda görev aJan 41 Amerikalının bölgeden çıkanldıfeı bildirümiştir. Associated Press Ajansının belirttiğine Köre. Katanpalı askerler tıç kol halinde ükenin içeri lenne dofru iierlemektedirler. AP A.iansımn bir yonımuna sn T«. yılda 1.S milyar dolar öakır üreten Kolwezi maden bölgesi nin Katangalılann eline geçmesi. Zaire'deki Mobutu yöne*imirtın ç^k yıpranmasma yol aça'aktır. Mobutu hükümetinin Ulkedcki 25 bin askerine maaşJannı öde^eme sı. ordıı içinde büylik bir karpaşaya ve morai bozukluguna yol açmıştır. öte yandan a a,'nın bir haberl ne göre. ABD Dıçljlerı Batamlıftı \Vashingtona Zaire'nin Angola sı nınndaki Saba ksr.tini istilft erin Katangah eski .landarmalann Mursatsa kentirj d« aldıklan vr. lunda haberler geldığmi do*nüa mıstır. Wa5h;nfft"r.a uiaşan haberler1P, Kinsasa hiikümetinın Mutsatsa ksn'ır.in hükiimetin rienctimm d* oldnğı yniımdaki açıklamaJa n birbirleriyle çelısmektedir Mutsafs» ken !. KOITTO.TI h»kır marfenien merkezımn 100 itiio metre kadar batısmria hullmmak Habfrler 1 PAR1S Devle* Baç'sara Giscard d'Estajng'm Raymond Bar rp'a kurdurdugu i<t:nci hüküm» ti olnsturan onb?s bakanın adlan dün aksam Eîysee »ar8:nnutn çıkan Baş'nakan taraîından sçıklanmıs'ır. Hindistan'ın iki eyaletinde yeniden seçim yapılacak TENt DELHt Htndjs«n' m yw,i Içiçleri Bakam Şaran Sng, parlarnen<oda yapnğı konuşmada Hindistan'ın Cammu VB Kesrrur eyaletlerinde üç ay içinde yeni s?çimler dürenienf cetini bildirmiştir. Yeni îçişîerı Bakanı. *öz ko nusu eyalette yeniden scçim ya piiacaSını; Kongre Partisinin. hüktimett pasar pünü Keşmir Yasama Meclisini dagıtmak ve eyaleti valinin yönetımine tv=r ketmekle suçlayan bir muhalft fpt öner?rsfm rş^anlsrhrn açıklamıştır. Eyale» Yasams Mec'.fslrnnin dafeıtilmaii ve yeni seçimler dü E=nlenmesı karan. Keşmit yeri hükıimeti başkanı T°yh Mu ammed Abdullah'ın istjfası ü?re rine almmıçtır. Şsyh Muamrned Abdullah. ŞP çımleri Janata Partisi ıle müttefıklerinin kazanmasıncian son ra tndira Gandi'nın Kongrn Partisinin yerel hük".inı?v des t«^ini çekmesi üzertaıe istÜE er miştir. (a a.) tSIAMABAD ~ Pakıstan'da rnuhaleîette bulurıarı Ulusal İitöak Partifi, Zülfiksr Ali But to'nun uzlaşma çajrısıru bir Jcez dah3 reddetmiştir. Mubalefet iıderlerinden Ns«rullali H«n, Lahor'da düzer.İP 1 diği ha?.ın toplantısmda. Butto nun, 1971 yılmda ılân edilen sı kıyonertrni kaldımıak. basm». daha frenıç ö^iirlük tanımak ve siyaaal t.ntukHıiarı serbe?* bırakmak karşılığında muhale fetfen. hükümetp karsı açılan kamp^nyprı d'jrdıırtn?smı istp öiğinı beiirterek, ".Mubalef1?' cephcsi, Butto is'ıfa edinrpv? ve seçımler yenilenir.ce5e d?s mücadelesini sürdürccer:*:T;> dp rpıvır. Kasmllah Han. Başbakı' n rr.ulıalefe^e «sar.ıaı» \"artıgıra ıci rlıa ctmi« son dir?niî r'rasında araiannda İttıfak iiderlerın.r f amama yakın bir kısniının da . O 0 k*.sinm hap^p VO <rı nz 100 kişinin öidürüidüğünü soylemiştir. (a.s ı Pakistan'da muhalefet, Butto'nun uzlaşma HGISIZ DÜn yürurlüfre pren yeni ?*m lar ve 2İ saatlik kahve ve bıra Itren ile tedırgin olan Frar.siz kamuoyu yenı hükilmeti ugtsız lıkle karsılamıstır Yeni kabinede Giscarö'ın parti sınden 3, Chirao'ın partısinden 4. meTkercilerden de 2 bakan bu lunmaktadjr Dığer bakanlar Dev le' Başkarunın kontenjanından seçilmiştir. Kabineye alınan dört Chirac'cı bakand?n üçüniln Gİ5 car'da sempatile.ri ile fanınan pn l:tikacTİar old\ıeu da zbzden kaç mamakıad'.r çağrısını reddetti m\ K4BINE AKBANK SERMAYESİNİ Yeni FTansız kabinesi ?u adlar dan olujmaktadır: Başbakan \e Maliye Ekonomi Bakanı: Raymond Barre. Dışişle rı Bakanı: Louus De Guiringaud < degişmedı). Maliye, Ekonomi Devlet Baian yardımcısı. Rober* Boulin, tçişlen Bakanı: Christı an Bonnrt. S^vunma Bakam: Yvon Bourges. Mill: Eğitinı Rakaru: Rene Haby. Kooperasyon (deniz&şırı Frans'.z topraklan). Robert Galley. Tarım Bakanı: Pi erre Menery. Ticaret • Elsanatları: Re.ıe Maıuıaury'. Kkipman ve Böîgesel Kalkınma Bakaru. J. Fourcade, Çalışma Bakanı: Bel lac. Saghk ve SosyaJ Yardım Ba kanı: Simone Weil, Kültiir ve Çevresel Sorunlar Bakanı. Mıchel d'Ornano. Dış Tıcarei Baka nı: AEdre Rossi. Adalet Bakaru Alain Peyrefitte, Birinci Baıre hükümetinden yedi bakan aynlmıştır. Bunlar üç politikacı lider ile belediye se çimlerinde yçnügiye uğreyanlar djr. LİRAYAYÜKSELTTİ AKBANK1S77 MILYON SERMAYE İHTİYATLAR TOPLAM. BOO MİLYON 665 MİLYON 1 MİLYAR 265 MOOMÎ Yeni kabineye pren ve sürp^ riz yaratan bakan ise Adale»' Ba kanlııhna getirilen Alain Peyrefitte oünuştur. PeyrefiUe geçen hafta pazetemiîde yayınlanan 6eel demecinde böyle bir olasıhgı kabıü etmişti. Çin Uyanmca v e Frsmsız Bunalımı kitapları i!e «bestaeller» rekorlan kıran ve birkaç ay önce Fransır Akade misine seçilen Peyrelitte CumhurbaskBnuıa çok yakın büinmek tedır. PLASMANLAR " ^ SABTJ ETLER KÂR AKTiF YEKÜNU SUBE ADEDİ PERSONEL ADEDi İLYAR 71 MLYONu 817 MİLYON 601 MLVON 353 MİLYON \ 29 MİLYAR 594 MiLtDN. 505 8154 Prens Charles Lüksemburg Prensesi Marie Astrid ile evleniyor LOSDRA Ingiltere Kraliçesı Eiizabeth II'nın oflu re Ingiüz tahtının veliahdı Pren» Charles'ın. Lüksemburg PrenseEI Marie Astrid ile evlenecegi bildirilmektedir. g yaymlanan «Daj]y Mail» gazctesınde Nigel Dempstcr ımzası üe yayınlanan bır habere göre, 39 yaşındaki Prens Charles ile 23 yaşınualü Lüksemburg Prensesi Mane • Astrid'in eTİıliği aylarca öncç Belçika Sarayında görüşülmüş ve karara baglanmıştır. Aynı gazeteye göre, Kafolik olan Prenses Marie Astrid, Prens Charles ile evlenebilmek için Anglikan mezheiiine girecektır. Öte yandan, Prens Charles'ın erlenmek istediği bütün kızlara simdiye kadar vetosunu kullannıış bulunan İngiltere Kraliçesı EBabeth'in. Prenses MarieAstrld'e «peki» dediği bUdirilmektodir. (AP • a.a.i KATIP Yozgat Emruyet:nd!»n lVn senMi H2S461 numîray)8 aidıfcm pasaportumu ksyVıettim. Ycjltlru alaetgırndân. tvu'ıcümsıizd'ir. GÜNEY AFRIKADA MAHKEME KARARIYLA RUH HASTASI DIYfc DAMGALANAN ZENCILERIN ZORLA^ HASTANEYE YATIRILDIKLARI ÖNE SÜRÜLÜYOR CENEVBE, (ANKAl Güney r Alrlka Cumhunyeti'ntie <.CK) kîşiye düsen r.ıii f.afctalısları yafl.OOO zenci rulı hastası, mahi:eıne karan ile özel kişilere aıt .aghk nın 3.3 katıdır. 'a.a.» k'jrunılannda tutulmaktsöır. Par lamentoda yöneltüen bazı sorular üzerine Güney Afrika Sajiı'r: Bakanı'nm konuşmalarında orîaya çıkan bu gerçek, Düına Saghk. Teşkilâtımn »WH0> yeni bır raporunda belirtilraektedir. B:rleşnoiş Miiletler Aparthe.id iie Mücadele Komitesı'ne sunulmak üzere hazırlanan rapor, res:n: be'.gelerin tahîilins, biîınısel vayınlaıa ve Güney Afrika Cuınhuriyeti'ncie ruiı sağiıgı ıle ılgıiı Bir ogulları ö'eki mevcut bilgı kaynaklarını nu s ' ciayanmakîadır. nırler. 25 m»rt 1 9 " Raporda belırtildıgine göre Güney AfTika da be; az ruiı hai'alarının büyük bır çogunluğu riçviet hızmetlennden yarHrlanırken, devle* tarafmdan «rıh nasta<.i> teşhısı konmu^ sıyahların çogıı mah/îeme kararıyla ve kâr amacıyla açılmış öze! «sanatoryum«larda yatmak zomndadır. Eııh hastaları için aynlmıs ya'aic sajısı da ırklara göre farkiüıi SAYÎN HALKIMTZIN DEĞERLÎ MUDİ VE MÜŞTERÎLERÎMİZÎN ESÎRGEMEDtKLERt ÎLGt VE GÜVENE ŞÜKRANLARi: J Z I TEKRARLARIZ AKBANK •MBO B«pro; N Î C A T I GÛVEN'Ç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog