Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CUKHURİYET lkemizrte kentîesme hızlsndıkça kentler baş dondurucu Dir hızla buyumekte, büyukkent sorunlan gıttlkçe dev boyutlar kazanm&kta, fcu sorurüan çozumlejeoek başhra kuruluş olarak beledıyeler de, gittıkçe daha büvük önem kazanmaktadır Beleaıyelenmızın gorev, yetJd vo gelirlerinl belirleyen yasalar ve bağh olduklan vesayet dü«eni, orJann büyukkent sorunlan karşısında halk yaranna koklu çozumler gearme olanaklannı o kadar daraltmaktadır ki, ılerıci beledıye baskanlanınn, beledıvelerın içınde bulunduğu haksıa durumu halka duyurmai gorevlen, demokrasinln kendıîenr.den beklediği en önemlı ödevler arasına girrrektedır. Demokrası oncesi dönemde hükümetler e\e$tlrilemez, halktakı bırıkımler beledıjeyı eleştirîneye yoneltılır, övlece, sonuç duzeru eleştinneye varaeak olan bır halk bılinçlenmesı ya\aşlatümış olurdu. Bugun yurüriukre olan beledıye yasalanınız o donemden kalnuştır ve demokrafiye karşm beledıyeîere ajTU ışlev gordurulmek istenmektedır. Bu yasalaı beledıyelen, boksorJerin alıştırma (antrenman) yaptıklan toplar gıbi fcentlinm onüne asmakta ve duzen bozukluğunun yarr.ttığı bunalımlara karsı halkta gelısen tepkıye, beledneyı hedef gostermektedır Gencl kesım var gucu ıle bu topa vurmakta ve topXumu böylpce avuttna yoluna gıtmektedir. îlenci kesımin gorevı i = kent > aşantısmdakı bunaüm<e lann düz.înle ılısktsmı ortaya kovmak ve bır demokrauk kuraluş olan beiedıvenm, düzendeki •bozukluklann eızıeranesı içm araç olarak h a t e z yere kullamlmasını engellemektir. 31 H&RT 1 9 7 1 Ü OLAYLAR VE GÖRÜŞLER Düzen ve Halkın Belediyeleri AhmetlSVAN ÎSTANBUL WICT.HU >l v iı Bu en lyı bır iki ornekle açıklanabilir. Istanbul'un nufusu yılda 150200 btn klsi kadar artı\or Artifcin yarısı Istanbul'a goç eden ler Bu, bütun dünyada az bulunan çok yuksek bir artıs hızı Yani ozel etfclH öntenüer getinlmesi ve çozume baglanması gereken çok önem Ji bır olay Üstelık bu olav \alnız Istanbul'a özgü de degıl, butun Turkıve'ce kovden kentiere goç var Cok yakında nüfusumuzun yandan fazlası kentlı olacak. Istanbul'a göç edenler oturacak konut, yapaeak ış arıyorlar Konut yapılabılmesi içm bolge ve şehır plânlarının hi7 a hazırlanması, venl alanlann verleşmeye (iskftna) açılması. buralara. yol eu, elektnk, kacalızasyon, ulasım o'anaklan gofurulmesı, oylece ucuz arsa sağlanması ve inşaatın denetlenmesı gerek. Yenı gelenlera iş bulabılinek içtn çevreyı kırletmıyecek, Istanbul'un tarıhı, doğal ve turistık degennt azaltmıyacak yatınm ]arla yeni iş alanian açmak gerek Bunlarm b Q birini beledıye yapamaz ve şımdılık hepsı son derecetat,son dereoe yetersla. yasaklanmıza rağmen kaldınmlara t«zgâh)ar kur maja, her trurlu yıyecek, giyeoek ve kaçak eşy a . kaçak sıgsra satmaya, başına bır kasket geçırtp park eden otonaobıllerden haraç aimaya ugraşıyor Bu vatandaşlanmızın, metrekaresı 10 000 jiradan lmar durumu olan arsa satın almalan v« konut yapmalan beklenemez Çarestzlıkten dağ baslanna gıdiyor, yolsuz, susuz ve ulaşıınsjz yerler» konutlar yapyor, gecekondu mahaUeleri kuruyor, yasa cüşı bu evlemlerıni riorjyacak gtıçlü ağalann, onlarla ortak bazı gorevlılenn sdmünl agına duşuyorlar. Beledıvesıyle, vilâyetıyle, poliEijle de\let bu eyıem^re karşı koymava çalşıyor. Çunkü \asak Yasak ama, o vatandaşlann yaşamak ıçın ne j'apacağı sora5una cevap yok Devlet nevın yapılacafını değı1, yalnız nev4n yapılamayacağmı açıklıvor, yalnıs vasak getıriyor. Bu yasaklan uygulamak gorevl de, «n başta beledlyenm Bız beledive olarak bütün gücümllrle uğraşıyor ve yasaklan ancak bırkaç deferh bofaz arasmda bırkaç fina meydanla bırkaç an» caddede \ı\ gulavabıhyoruz Ö^negln bız tstlklftl Caddesınde. Karakov Mejdanmda eskı gıvsı satümasiTıi onlevebılıyorjz ama, biznm sabıtamızdan çok daha guçlü, çok daha yptkıh coplu, sîlrhh polıs, buralarda kaçak "^ça^a satılma.<ıru önleyemıjor Çünkü SOTUÎ yasaklamakla önlenecek tur bır sorun de*ıld;r, auzenle ılgıHdır Dü» n ise, once ülke çapmda sonra voresel olarak koklu ekcnomık önlemlerle etkılenebillr, yasaklarla degü. Sonuç ortad». Bütün büvük kentlenmlz çepeçevre gecekondularla donatıldı. Bu blçüde onem!' bir sorun karsısmda Devlet kbklü çozumler getırmekten kaçınmakta ve on yılda bır gecekondu affı çıkarmakla \etmmskte 1966 vılında 775 savılı ilk gecekondu yasası çıkıyor Bu vasa o güre kadar kaçak olan ve yıkılması gereken gecekonauları ^asaI]açtı^vor. vıkumakran kurtanyor, hatta onlara tapu verdinjx>r, ama o gunden sonra yapıle.n gec«kondulan beledıve yıkmakla yukümlu. Gm« vatandaşın yapmayıp n« vapacağı sorusunun cevabı yok. Sadece yasak Bu vasak da on yıl surüyor 1976'da 1990 sayılı \asayla yenıden o gune kadar yapumış olan ve y kılmaları gereken gecekondular yasallaşıvor, yıkıknaktan kurtarılıvor, ama ondan sonra yapüanlar bugun 5111e vasak ve bu yasagı uygulamakla, bugıınku gece^ondula rı yıkmakla beledne olarak yıne bız sorumluyuz Yjıe gecekondu yapmak durumuna duşmuş olan vatandaşın ner°de oturpeaeı sorusu cexapsız Gorüluyor kı, devlet, gecekondu g bı duzenle vatandası karsı karşıya gatıren b c ls havatı bır a'anda, goren ve sorurr.lulugu beledıveye \ıkarak ve ona temellı çozum gehreoelt yetki ve olanakıan vermeyerek, halkın duzene karşı yonelmesı doğal tepkısını beledıveye kajdırnıakta, bozuk duzeni korumak ıçın iıalkın >onetımı olan beledıyeyi leda etmektediT. Çaıesız kaian vatandaşm, dışıvle tımağıyla yaptığı gecekondu yu yıkması gereken \e oır çok ola\la yiKan beledıyedır. G«cekondulara ;,ol, nı, ekk'^iK gotur mesı gereken, fakat gotürrıeven beled'jed" Tapulan \erme>en beledıvedır Gecekondj oıgusun da vatandaşı ezen bozuk duzen, V u ı^n en "uç > ve ıtıbar kıncı tarafını başka bır çok olayda r oldugu gıbı, beledıje^e sörduru , R*e?ı t 1 ^'ken maja kullarur gıbi beledıyevı kullanır B 1 poh hkanın sonunda halk kendı «seçtıgı tc^ruyeden umduğımu bulamavınca, demokrasıden umudunu kesmeve bajlar. Demokrasıden umudunu kesmıs bır halkla, demokratik dıİT^n c"ezi5iR'ığl va pılama7. ılericl polıtıkava destek sa*lanama7. Onun ıçın, ılencı bır politıka İ7i<"nek ı«=reven tüm avdınlann beledıyelenmıze karsı uvsruianan haksızhklara karsı çıkarak demokrasımıze ışlerlık kazandırmaya yardjmcı olmalan gerekır. mahaile çeşmelerl vapılmakta, stı îebekeM du«0nulmemekteydl Kentın gelışm ş ;^relerı e. ne eu aiabıllrken, geeekondular suju taşıyabıldıklerı kadar çeşmeden kovayla taşıyacaklar, ya da sakadan satın alacaklardı Sular tdaresinln abonele re tarıfesl, bır t^neke su için 3 5 kuruştu Gecekonduda lse sakalar sjyun tenekesınl 100155 kuruşB satıyordu Gerekondulara su şebekesı japılabılırse, onlar da uc ız su alabıleoeklerdı. Sular Idaresmır sebeke yapacak parası joktu. Boledı\e Msclısmde su tarıfesmi teneke basına 3 5 kuruştan 5 5 kuruşa vukselttık Boj'lece gecekondulara su şebekesı yapmak İçm "8 mılyon 11ralık bır kavnak safladık janı su gıbı vaz geçılmez bT nımetten \ ararîanmakta olan \atandaslanmızdan teneKe basma 2 kuru5 fazla alarak, su sebekesı olmadığı ıçın 1 'eneke suja 125 kuruş ode\en varanda<îlarımıza teneke"=i 5 5 kuruçtan su alabıleceklen bır olana: sağlariık O yıl jalnız gecekondulara 86 küometre su sebekesı doşpdık Kadıkoj'de Fıkırte'oesı, SarıyeT'de TJo*an e\ler \e Madei Be^ıkta^'ta Hısarustü, Zevtın^urnunda >e Gaz osmanpasada bırçok gecekondu mahallelen su şebekesine kavuştular \e su abonesı oldular. 1176 basında Suler îd?resı veni toplu soz le^me \e artan malzeme fiyatlan nedenıv.e gene jatınm \apamıvacak duruma duştü Bız gecekondulara ^sbeke yatınmı ıçın tarıfevi gene yukselterek su>un tenekesmı 5 5 kurustan 7 kuruşa çiKarttık Buraria, vukarda de|milmis olan vesayet konusunun aîtını bır kez daha c:rmek g«re<n doguyor Bozuk duzen kendiMm o kidar tutarlı bıçımde korumskrıdır kı. nalkın demokratık jonetımı olan beleaıyeler, duz°nı ılgılendıren bır karar p.lamasmlar dıve, nıçbıT or.emh kar, rı k«>i dı ba<=lanna alarnıvacakları bır vesa\et aıtındı tutulurlar. Halkın temsılcısı Bsledıye M»c isının alac3gı kararlar 5a ValinınTOda Bakanlıklardan biH"=lnın onayıra bağlıaır Su tarıfesı Enerjı \e Tabıı Kavnaklar Bakanlığının onavı olınazsa gec°rsi7dır 1974 tar.fesı hakanhk onayladıgı içm geçerlı olabılrru^tı 1976 bi=unda ıse, VC luku rre*ı .ardı Bckanhk 'irıfemi'i c ıa\lamadı Bu \U7den 1976 yılında 1974 ve U71) vıllannda \apabüdığımız kadar gecekondu su sebekesı yaparradık 1P77 yılında 7ens lq76 yılı tarJeıvı takanbğa gönderciık. OnayİRnmadıkça lstedığmiız \atınmı jrerçekiestıe'nıv'>''s5ız. TV;at bu gerç>k len bıımeven gecekondulu latandaslarımız karçısında su"u vermıven ıdare olarak kız gözukecegır Aydınlar beledıve sorunlanna daha fazla önem vermelidir Çünkü kentlerde açıkça ortBya çıkan temel duzen bozuk.ı.klannın halkın gozunden ve bılınc nden saklaiması içm be'eci'venın bır ortu bır snzleme perd^ı olarak kullanılma«nna b'lmçle karşı çıkıldığı zaman halkın çiKarları tîogrulmsunda hakça bır duzenın olusturulması hızlanacaktır. Sem Serüveni akın polıtika ıhımi7in unutulmaz anüarındandır. 1530 seçtmlerindemce CHP Taksim'de bir miting düzenlemiş, Cumhuşkanı Ismet Paşa. Ankara'dan gelerek kursuje çıkmıştiâmarun tstanbul Valisi Fahrettin Kerun Gokay, kalaljı elıvle Inonu'je gostererek: • tşte Istdn Paşam» demışti Y Gerçekten Tah Mevdanı ıçne atsan vere dÜ!<anlvepek biçımde dolmuştuma 1950 mavısmda vapılan seçımlerd» Demokrat Parti tık başan sağlavarak iktidara (fcçtL Fahrettin Kenm ı «Iste Istanbııl Paşam sozu, tarihin kubbesınde bır ya olarak kaldı. Çunku Istanbul, CHP*ye karşı çıkmıstı. Turkı\ede Ulaa>asa'nm tarihi 1876dır. 1946"ya değln yapılan U seçım, dereceli niteüktedir. Bu tnr seçimde önce birinci ••eçrter ikinci seçmenleri saptarlar; sonra ikınci seçmenler Jletıekıllerinı secerler. Tek dereceli seçım ılk kez 11i benımsendi. «GizU oy, açık lasnif» yontemi ıse 1950" geçerülık kjzanabildi. Buna karsm. 1923'teıı 1950'je dî 27 yıl iktıdarda kalan CHP'nın 1950 seçimlcrinde hotıir sonuç aldıçı sovleneme7. O vıl «eçmenlerin 4.242 S^DP'\e; 3.155 095 i CHP>e oy vermiştir. DP'nın o\ oranı de S3, AleclısteKi sandalve oranı yuıde S3'tur. CHP'nın ovanı Mİzde 40, "Meclisteki sandaHe oranı yuzde 14'tur. Seçıyasasındaki bozuKluk vu7unden o\ «ayısnla millcti ekılıvısı arasındakı oraıısızlık CHP'nin yenilsnsinı oîduçıınd.buvuk süstenıııstir. Gerçekte DP, scçmen Mçınlarını andan saruklemesine karşın, tutuculnğun ve çencıliçin orırifdu Halk nşnnlarını kapsayamamış ve giıdukleserek baslrejımine donüsmüş CHP'nln devrimciligme bir topkıvdı DP ile AP demçelenen dışa bağh kapitalizm, TurIdve de çeM*ek Mİ seçim sandığina egemen oldu. Bu çejrek vuzjnl surnde fikır O7gurluğunden yoksun bir l e p m n knMillannoa>atIıU 'S^hdan l<>'<7\e dek 101 yıllık seçim scru^enınd«âlkpmız fıkir oz«urluMerinden •»oksnn Kalmıvtır. Ilk Kcz77 scçımlernle bu zincıri kınnak olasılısı sı\asal cunde snrıvor. l stüste seçim jenilçilrrıvle sarsıntılar s;eçıren; solda kendisine yer arayan CHP, Ilk kez sandıktan çıbk ıktidar olmaya adaydır. 7. DevTİ' 178S'ua başladı, O dönemde aristokratlar topluma euendi. Burjuva sınıfı, koılu ugınlarını ardında surukle\c; bu egemenliğe son \erdi. Sovvet D e v rımı ]917'de patl.. Proletervanın orgutu, bir lokomotif isİPMiu \uklendı;ıristokratlarla hıırjiualann iktıdarııu jıktı. Her iki demde çarpıcı biçimde >aşanan olayîar, dun\a tanhinın ı yıİ7jTİlardaki temel çizgilerinl çekmektecMr, Insanlıkapsamında izlenen sureç budur. Bu surecııı kısalığı \c uzunluğu, çeşitli ülkeiere ve koşullara gore dep^ebilır. ıa bu siırecin dışında yasanması sozkonusu olanıaz. Ikive'vi de 1977 seçımlerinde etkilejen \e halk iktidarı ıulması doğrultusuna oturtan kuvvet, tarıhsel koşullanrüc\ gucüdur. Eıet. Turkne' halk iktıdanndan «nz açılmaktadır. N> demektır halV Acaba 1950 yılında Fahrettin Kertra Goka\'ın Ismct Pi'^a çosterdıîi kalabahk mıdır'' tkı vuı yıl once Paris'te ıstılle zıııdanım basanlar mıdır? Yirmıncı \Û7MI haşInıU Pctrograd'da ayaklananlar mıdır? Gecen hafta Alanfda Demirel i dınle*enlır midır' Ga7İantep'te Ece\ıt ı ckmla alkısla\anlar mıdır? Yamlçıv» dusnıpmek ıcııı e%nsel bir «halk» tanunı bulup. Turldye' nın somut ko^ııllua çore tlescrlendırmek gerckır Halk, tarıhın akışı ıcını her zaman efemcn sınıflar dışında kalanlar.ı cienmıst Buîrün Türkıve'de büvuk sermaveci, komprador. bıiMihnprak sahibi. aça, ve vukspk bürokrat dısımla ka'an so«4 guçlor daha açık devimle emekçi kıtlelen halk ka\nmı Mirsrular. lşte bu kıtlenin içınden bazı kalabalıklar, ızan AP'nln mitinjrrne de katdabilirler. Halk vığınları» şu veva bn parrt aTdında süröklenmpsı^le o partiletıalkçı olamazlar. Onemli olan, halkın hansı partı\e oy Tdıği değil, hançi partinin halktan yana oldDtrudur. Yasak'la Çözülmez Onun lçın arsa fiyatlan ve kiralar halkı sîV mürerek dsyanılmayacak kad£r yukselısor. Onun içm on bınlerce gezıci esnat yasaîarmuza v» Halk ve Ucuz Su lf»^ sonunda ılenci bir poliHkanm temsılclleri olarak beledıye meclısıni ve ba.'çkanlıfını ka Eanarak göreve basladık. Gecekondulara yalnız Köykentleri Oven Demirel! OKTAY AKBAL Evet Havır TARTIŞMA Çinkur'dan Sonra Karadeniz Bakır Işletmesi Ajans haberlen ve gazetelerden ogrendığımıze gore Başbakan «ıkı bm jilında Almanya' nın bugunkü durumuna yetışebılecegmuö» nulîetımııe bıldır6i. Herhalde bu gayeye enşeb:!mek ıçın olacak, bır taraftan Başbakan, ote yandan sayın Başbakan Yardımcısı Kecmftttın Erbekan, tatü günlerı ıçmde, hatta tatıl gunlerı yetmedı*ınde saır gunler ÜUcemizın muhtelıf yerlermde büyük torenlerle yatınmlar içm temeller atmakta ve bır yandan da yıne buyük torenlerle ıkmal edılmlş bazı tesisleri hizmet« açmaktacUr. Yalnız biz de DEV bir tesısin UMUTSUZ ortaklan sıfatı\la ne temel atmalardan, ne de ışletmeje açış torenlerınden senelerdır ağzırnıs yanmakta olduğundan pek sevınemıyoruz. Xedenıne gelmce28 5 1968 tanhmde 300 mıliOn lira sermaye ile Karadenıs Bakır tşletmelen A Ş. adıyls en buvük ortağı Devlet (Etıbank> olan bir şırket kurulmuştu. Gorevi Murgul, Küre'de bakır cevheri çıkartmak, Samsun ışletmesmde izabe ve flatasyon lşlerı ve asıt sulfink tesıslermi kurmak ve ışletmek ıdl. Bu sermayenin yetmij^ecegi bır sene içınde anlaşıldı ve umumı beyetın 11/11/1969 tanhlı kararıyla da sermaye 445 mılyona, 289/1973 tanhll karanyla da sermaye bJ kez 600 milyon lıraya çıkartüdı. (Yülık Rapor savfa 11). Sırket 1973 martında Murgul, Kure ve Samsun Bakar Tesıslcrıni ışletmeye açtı. 1975 yılı kasım ayında fıılen ve mart ayında ıse torenle asıt sülünlc tesıslermi hızmete açtılar. îşletmede 2500 işçi vo mustahdem çalışmakta, her işçı aılesının vasatî dort nufustan oluşacağı nazara alırursa en aşagı 10.000 vatandaşımızın geçımı sağlanmaktadır. Aync» tesıslenn ülke ekonomısıne katkısı ıse açıktır. Demek kl, tesısler ulkenındır, 40 milyon nufusun yarannadır. Ama blr devlet muessesesı olan Etlbankdan başka bu tesislerın kulfeti kıınlenn uzerine vıkılmaktadır ve tesislenn mali durumu ne vazıyettedır? Evet, bu lşletmenın Zlfi2/ tarıhı ihbarıyle odenmış sermavesı 600 milyon lira, geçrmç yıllar zararı 411 milyon lıra rakamlan kusursuz verıvo rum 1976 yılı zaran 247 milyon lıra kı. toplam zaran 658 mılvon lıradır. Yani zarar sermayesıni goturmüştur. Şırketın sermayesınden îazla zaran vardır, polıtık tabırle şırket dar boğazlara gırmıştır v» iflâsın eşığındecur Hatta tıcaret kanununun ılgıll maddesı yeregınce şırketın îeshi ve tasfıyesi blle icap etmektedir. tşta bu durum karşısında 13 aralık 1976 tarihrnde fevkalâde umumı heyet toplantısı yapılmıs ve şırfeet sermayesı 400 mılvon lıra daha artHnlarak sermaye 1 mılyar lıraja çıkartılmıştır. Huktüsen kurucu ortakların hısse senedı almakta ruçhan haklan vardır. Kurucu ortaklar yanı î ş Bankası, Vakıflar Banüası, Tüıkıye Sınaî Kalkınma Bankası, Endustri Holdlng AŞ., Akbank, Vakıflar Genel Müdurlugu'nden hlç bıjısı yenıden hısse almak yönunden tercıh hakkını kullanmak ıstememışler (nasıl istesınler, o?el teşebbüs cazıp kâr getırmejen ıse gırmez, zaten bu jcurucu ortaklığa da htıkümcın hatırına katümışlardır 1; azarın noru > Bunun uzerine 400 müyon liralık; sermayenin tamamı hazıne tarafmdan taahhut edılmıştır Yatırılması icap eden ılk 100 milyon lıra da Ticaret Bakanlığı adma bloke hesaba yatmlmıştır.. (Yülık rapor, sayfa 11). Sımdi unutulan bir nokta var, ulkemıze bujiık bır tesıs kazandınldı. t ş ımkânlan vatandaşa açıldı, yoreler kalkmdı, koruyucu devlet baba da artık buyük hissedar, hepsı guzel, ama şirkefln kuruluş vılı olan 1968 yıhnda ve daha ^onrakı sermaje artınmı sıra^.nda halkımız şırke'e ortak olmaja çagnldı, ılânlarla kandınldı, kâr vaat edılerek • umerbaıık sanayıde nasıl devlet demekse Etıbank da madencılıkte devlet demektır. Ve Etıbank bır amme muessesesıdır, ha'k nasıl kanmasm. Bovlece 7500 küçuk tasarruf sahıbı, 115 milyon 824 bın liralık hısse almak suretıjle or»ak edılmıştır Fakat Eregh Demır Çelık Tesisleri statusunde ver aldıgı gıbı s'atjye hazırhK de'. resı ıçın hıç olmazsa kuçuk Usarruf sahıplenne faız verılmesi duşunulmedıği gıbi ortaklar tamamen haval olan kâr umı*lerı ıle 1977 senesne de umırsuz olarak glrmışlerdır Aıleleri ıle bırliKte 30 bm kışıvı bulan bu kuçuk tasarruf sahıplennı şırkete ıcarkıda bulunan ayn bir devlet baba mı sanıyoruz'' Madem kı 1 Hazıne Etıban.<) şırket sermavesınm " ~0 70 me sanıptırler 7Tfv0 kuçuk tasarruf sahıbuun 115 mıljon lıralii hısse senedinı de hıç olmazsa karşılıâında DEVLET tahvılı \ererek alsn Boyiece bu ıstırao sona ersın Polıtıkacılar seçım mmtıkalarında tesıslerden dolayı oğunuyorlar, hıssedarlar ıse döğünuvorlar, re\& mıdır 0 Artık küçuk tasarruf sahıbı hıssedarlan kurtarmak zamanı gelmış ve geçmektedır Küçük hıssedan bu dertten kurtarın ki vatardaş bır daha devletin ortak olduğu şırketlere ortak olmaya tovbe etmesın Y Çtenllk nedır, ne degJdir? l%0 jnlında fi\düğü blr ko1 nujaı, bır ola\ı aradan on \edt wl geçtikten sonra yermek, venıı dıbine batırnıak değıldir herhalde!.. Blr sdredır Demirel «ko*kent»lerl dıline doladı, nereve gitse ondan soz açıyor, «kövluleri koilerınden föç etmeve zorlavacaklar» dıye batırıvor. haç kez, klmse bunu zorla yapmak istemivoT, EteMt bile «ısterlerse» dedi TV'deki konuşmasında. üstelık koyunde kalmak istcyen kovluler pründen RUne azalıyor, kentlesme hızlandıkça hızlanıyor, efcmek parası için «ırt dışına gidenler arttıkça artıvor, dedik, yazdık, yineledık. Ama AP (..enel Başkam «kövkent»leri yernıek, CHP'nin bu Hçinç nasıl gerçeklestirececri epevce «Je belirsız ta;ariMnı koilulere karşı bır Rİrlşım sayıyor, gozden düşurmek tçin tum çabasını harcıyor . Bir emeklı ^argıç okurum \nkara'dan vazıyor: «Samlmiyetten uzak Sulerman Demhel'in Su Işlerl Müdurliıeunun son gunlenne aıt bir anımı size anlatmak isterlm. Ola» sutlur: Demirel Israil Dciletınin davetlısi olarak îsrall'dekı Koy, sulama ve tanm alanlarmdaki başanlarını jennde Rormek için 1960 yıh başında on bes günlüğüne Uraıl'e gıtmiş ı c donmu^tü. «Israıl'de Gorduklerim» adı altında Deilet Su Işleri basımc\inde bir el kitabı bastımrış, a>Tica şimdikJ Enerii Bakanlığı blnasında o zaman Dbl denel Muduılusuydu serı konferanslar vererek «koykent»leri o^e o\e anlatnuştı. «Her ko\e Idtaplık, okııl, elektrik, sıcak sulu dıspanscr t e bastane vapmak. hem çok ma.srafh ve hem de imkânsız olduğunu düşunen Israil mılleti koilulerin kalkınması için bu eserleri seçtıkleri merkeıl kovlerden bırine vapmışlar ve ber unitenin (Bınmin) emnne bir İki otobfls \e ambolans vermişler. Iki doktor, bes ögretmen, bir İKİ teknikeTİe on bes ylrvai bin kojluvu kaikındırmışlar.» Hatınmda kaldığma göre Demirel komışrnasında boyle sozler soylemişti .. Ne samimijet, ne cıddıvet!» Emekli yarçıç oknnımun sözünü ettiği el kiubı ve konferanslann metinleri ilçi» genel mudurliiğün arşlvleri arasında olacaktır. Savın Demirel 1969'ta lerdıği bu konferansları da mı unuttu ctersınız? Gıt. cor, begen. donuste öv, vazılar 'az, konferanslar •ler Bes vıl sonra tek başına iktidara geldieinde Turkıve koylerinde ajnı başarılı yöntemlerı ınsulamak fırsatını rlıne geçırdiğiıı halde \an çit: unut git hepsini! Hem de kov kokenli oldugun halde:.. Sonra bir kent çocuğu olan CHP Genel Başkam Türkive kovlerinı, kövlulerini uvRarlıça. çağdas teknlpın olanaklarma ka\Tişturmak amacnla bır koikent projesini ortava atıp sa\unsun, o zaman karşısma geç, «Tüm kovleri çoçe zorlamaktır bu, kımse kövluleri verinden jurdundan atamaz» d h e saldır'. Neyse ki belleklerden sılinmez her şey, bir emeUi askeri yargıç H H. 4tahk cıkar, anımsar bir bir hcpsınt . Dün ovduğünu buçun yeren, hem de başkası benimsediği, uygulamayı duşundüğü için onu zararlı, kötü bir şey dlye gösteren kişi, içtenlllrten sıfır not »lır kamuovundan Dün bo^le, bugun böyle! . Kendısi de demedi mi, «Dün dündur, buçun bır başka gündur » Daha iyıve daha olumluya, daha guzcle doğru ilerlendiği zaman dunu unutmak, dunkü sozleri. eylemleri bir yana bırakmak doğaldır. Am» dünkü kişiliğimizden gerılere kavmışsak o zaman bugunumüz anlamsızdır, boştur. Bay Demirel Iktidardavken, elinde frrsatlar varken, yapamadığı, daha dotnısu yapmayı düşünmediği bir şeyl, şimdl bir başka parti Uderi benımseyip, savundupu icin karşı çıkıyor.. 1960'da fözlerivle görerek b\duçu, beğendiği bir «köykent» gerçefini bugun yerin dibine batırmava, bılinçsij insanlanmua yersiz bir korku \ermeve çalışıyor. Bu, içtensizliğin en belirgin örneğidır. Türkiye'de tek başına bes vıl. aynca uç ortakla da iki yıl basbakanlık >apnıış üstelık de vuksek mühendis bir politikaeınm başarı»zlıklarmı bn içtensizlifine bağlamamız gereldr. Ben ne savundum. ne vaprurT Ve istedim. ne oldu? Neleri beğeniyordum, neler \arattım? Bütün bu ıc çekişmelerden bir acı duv ması gereldr Jdşinin Politikada başansızhâını gorup en kısa loldan bu alandan çekilmemn kendi çıkarına olduğunu göımeUdir kışi Ovsa Bay Demirel, yeni seçim diyor, tek başına iktidara frelmekten s6z edivor, karşısmdaldlere ağır sbzlerls saldınva geçıvor. En iyi nlvetli, en vurtsevercc. en çerçekçi çdzümler, yorumİ3r getirmek lsteyenleri sözcuçun tam anlamıvla «demagofl» sanatmm çurümüş vbntemlerhle vurmava, de^rmeye kalkısıvor. Bu t6r lçtensia çabalann sonuç \ermeveceği kesindir. tşte bir emekU yargıç rıkar. l°SO'ta brivle sövledln, simdi niye böyle dlvorsun. dive sorar, karşına kendi konferanslannı, Mtapcığıru çıkarır. O zaman verecek yanıt bulmak olanaksız oluı.. Evet, sonuç olarak bü'ilk Wrenlerle MC iktıdarı zamanında temelîerı atılan ve ışletmeye açüan bu şırket mali sıkmtıdan bir turlü kurtulamamaktadır. Her ne kadar hazıne 1973 yılında şırkete orta<c olmak zorunda kalmış ve halen de şırket sermayesının *o70 70 KaziSelçuk ne Et'ban»î"a aıt ıse de sırket Avukat yıne dar boğazlardan kurulamamaktadır. Şımdı hazınenm sermayenin *o50'den fazlasına sahıp olması hasebivle (şırket ıktısadi devlet teşeklrtUlen ve benzen kuruluşların yıllık yatırım ve fınansman programına dahıl edilmıştır Yülık rapor »ayfa 23^ E Rabatsızlığım dolayısıyla devanül ilgilerınl ve jardım Bunun anlamı, lktisadi devlet Ş lannı benden esırgemeyen, S tesekküllennın her yıl zaran nasıl devlet tarafmdan karşılanıyorsa, bu şırket içm de artık karada olum vok demektır. Çunku arkasında devlet babamız var (Bununla beraber şırket sermayesmdeki 400 milyon liralık artışın fınansman açığmı tam olarak karşüamıyacağı aşıkârdır, bu m.ktar şırkete sağlanan butçe dışı îiraz borç 5 teşekkür etmeyt bır görev kabul ederim = larma mahsup edılse bıle fıMfKADDEB ÖZGÜVV* = nansman sorunu devam edecek = tır, şırketın elmde veterli ış ^MIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllilllllllllllllllllllllllıT letme sermayesı bulunmamaktadır. Yllık rapor sayfa 22). Cumhuriyet 29A İ1kerm?dr çevk MIZJII. srçim »andıîindan DP fle \ P çıktı. Bu bır çerçdr. Batı'da emckçl Uitlelertn «eçim *anrlıema ağırhk kovvlan TÜZ vıl sürmuştur. Tfirkiyp'de ve Yirmtncı \uznlda çevrek vuznl Ise çerçekten uzun bir sure saiılmalıdır. mdi 1 7 spçimlerinde Uk kez emekçl ^7 »ınıflannm nrsrutlaıp ozcurlucıınü benim^even nir proeramla C HP ıktıdaneceneğini olusturuvor. Eger halkm bilınçü kıtlrlrri hu cenpğl İktidara (tetirlrse; MC faşizral vıkılatak, Türkıje Ir donuşumü gerçekleştlrecektir. ! AÇIK TEŞEKKtR Prof. Dr. HALUK ALP'a, Prof. Dr. YÜCEL TANGÜN'e, Prof. Dr. GÜZiN DiLŞEN'e, Dr. ZiŞAN SARAÇBAŞI'na j IV\HIVHJT IVIAKAL 1 1 İ § Sn. Sn. Sn. Sn. 1 1 | | Yer Altında Bir o^nadolu Zulım Makinası VE OTTKKiTAPURINI BUGUN 1 5 1 9 ARASI Ni^ANÎAJ AKADEMİ KtTABEViHDE İHZAUYOR (Cumhunyet 2976; ••••••••••••••»•••••••• »••»•»•»•••»•••»< • SOSYALiS1: DEVRiM PARTiSi (SDP) MiLLETVKili ADAYLIK DUYURUSU 1) 9 ektm 19Tıgunü yapılması gereken mılletvekıli seçlmlerının erkene anması sozkonusu olduğundan: Partımız f listelerınden seçbnfce katılmak ls e\en parülı ve partısız kımselenn en geç I nısan 1977 pazartesı gunu saat 17 OO've kadar «GJV1JC. Eulırı No: 112/18 Maltene'Ankara» adresmdekı SDP Genel Merkezme ya da başvurunun 11 rusan 1977 gunu Genel Mrkezde bulundurulmasına olanak vereceK bıçımde partınzm îl Ybnetım Kurullanna yazıyla başvurmaları gerekmetedır. 2) Aday adaylnndan mali olanaklan gozönunde bulundumlarak (100) VL. ile (1000) TL. arasında özel odentl alınacaktır. Basm yoluyla âvurulur. SDP BAŞKANXIK DrV'ANI • • • • 25 mart 1°77 cîima gunu Hakkın rahmetıne ka\uşmuş bulunmaktadır. Kederlı aılesının atiyuk acısma ıçtenhkle katıhr, merhuma Tanndan mağfıret, süesıae, dost \e rakınlarına sabırlar ve başsağlığı dılerız. ERENUIU6 • • İ • • • • • •» •» • » » » • » • • »• » • • • • • »• »• •••• •• • •» •• » Cumhunyet 2969 • • »• • • » » » • •» • • ••• ••••••• BAYINDIRLIK İŞLERi A.Ş. 1MENSUPLAR • • Sekreter Aranıyor Avukatlık bürosmda çalışacak daktilo bılen sekreter aranıjor. Abdulhatıamıt Caddesı No: 8, Daire: 6. TELEFON : 45S7 99 | •••• TEKNİK BOYA T.A.Ş.'den BİLDİRİLMİŞTİR 1 Şırıtetımızın 30 3 1977 gunu S.ıket merkezmde Istanbul 12 Noteri huzurunda yapılan kur a keşıdesınde 3131977 taruuioe vadesı hulul eden c tl3 faızlı 2'ncı tertıp Uhvıllerımızm aşaglda numaraları bıldır'len 10 adedının ıtfa edı'.dığl. NO •••••••••••»•••»•»•••»••••»•••••••••. Cumhunyet 2972 • • • • • • ••» » » • » •• •» • • • • • • • • • • • » »••• •• » • »• • • • • OKTAY AKBAL YAŞASIN EDEBtYAT ÎDEBiYAT UZERİNE DENIMEUR SANDER YAYINLARI 20 LıRA YEKı ÇIKÎl 14 21 18 6 3 10 57 63 70 26 2 Itfa edılen tahvıllerın ve \adesı hulul eden dıger kuponlann bedellerırdn ödenmesine 14.1977 tarıhınden ıtıbaren DaşlanacaKtır Buna gore tahvü ve kupon hamıllsrının Londa Asfaltı Sakarya Durağmdaıtı Sırke'ımız merkezme muracaat etmelerı lâzım geldığı 3 5 sene zarfında talep edılmesen Kiıpon bedellerı ıle 10 sene zarfında talep ediımeyen tahvıl bedellerınm zaman aşımu.a uğrdy.ıcağı. 4 Itfa edılen tahvıllerın 9 ve muteai'»p kuponlanna ıtfa tarıhmden ıtibaren faız odenmeyeceğı, tahvıllerın uzerınc> ' na 10 nohı kuponlaıdan eksık olanlar varsa noksan kupon bedellerının tah\ıl ien tenz'l edılecegı tah\ıl sahıplenne duyurulur. Teşekkür Duyurusu • • 27 Mart 1977 gınu duzenledıgımız g»cemıze şeref veren her zaman yakın Igı \e yardımlarını gordugumuz sayın mısafırlerımız« va bütün guçlerıle biM yardımcı olan BüYUK AIA.KSIM GAZINOSU sahıp, mudur \e tum personelıne teşe^kurler.mı?! sunanz. TURK SP\STIK ÇOCLKLVR DERVEĞt SEVGI \ E Y^RDni KOLT. •••• >•••••••••»••»»»» ORHAN TÜZÜN lut 13 17 « n » Samafya Caddesi No 400 teletot: 21 » 82 • ••••••••••••••••••••••#••#•••••••••••••••••••»•••#•»•»••••»•••••• »••••••••••••••# »••«' Cumhuriyet 297S Cumhunyet 2973
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog