Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYENTAR1 MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FÎKRET OTYAM RYATI : 20 I L tSTEME ADRESİ: Cağa&s Yayınlan, Sok. 39/41 Cagaloglu • ÎSTANBUL 53. Yll; SAYI: 18919 umhuriyet Kurucusn: YUNTJS NADt 200 KlfRUS ve Bolu"ya gideceklerdir. Başbakan Demirel gezisi sırasında Van'da depremzedeler için yaptınlacak 10 bin sosyal konutun temelini atacak. aynıca Urfa V,an 27 k | lometre uzunlugundaki Urfa tüneli ile Hacı Hıdır Barajını. bin sosyal konut, 143 köyim içme suyu tesisi ve SSK hastanesine ilk harcı (Deranu Sa. 9. Sö. Z de) GüncelUgini Yit: rmeyen Konu "Mobilya Dosyası,, Altan ÖTMEN / Uğur MTMCC ve 31 MART 1977 MRJfMBE Diger ANKA Yaymları DAGITIM: Cem • May Geda Tekin Yayınevi ANKA Yayınlan MSP erken seçimle ilgili kararı engelleyeceğini ve Anayasa Mahkemesine başvuracağını açıkladı, Demirel yine Güven'i suçladı Eccrit, Demirel ve Erbakan yur gezilerini yoğunlaştırıyor ANRA (Cumhuriyet Bürosu) Erker. seçim knna yaklasıldığı günlerde bu hafta sonu siy; partilerin genel başkanları yurdun çeşitll ymnde halka hitaben konuşmalar yapacaklır. CHP Genel Başkaru Bülent Ecevit, Burve Kayseri'ye, AP Genel Başkanı SüleyiDRjemirel Van ve Urfa'ya. MSP Genel Başkanıscmetttn Erbakan îzmit, Tekirdağ Içtüzük değişikliği Meclis':e görüşülüyor ANKARA, (Cumhariyet Bürosn) MSP Genel Başkanı Erb: ' an, •rken seçimi gerçekieştirecek türük degişiklig: önerisiyle ilgili Anayasa Komisyonu kararvmn geçersiz olduğumı iddia «Jerek. bu yolda «Bakanlar Kunılu kararını imzalamayaeaklarmı ve Anavasa Mahkpmesinp ha<r>T"''Tnrını» söylerken, MSP Genel Baş kan Yardımcısı Cumalıoğlu, «AP ve CHP anlastıktan sonra erken seçim oluErken seçim karannın hükütçe ilânı bir prosedürdür. rada bir engelleme olamaz» duştir. AP GeneBşkanı. Başbakan De mirel de, <üztik tadüatımn desteklenmes» Istemis. «Savet stı anda tahn edemedigimiz btr takım sürjler çıkmazsa erken seçim ktıleşmiş görünüyor. Türkiye pamentosunun l'M. yılı olan 1977' yapılacak bu seçimin ülkeyi istikrar arayan bir memleket olmaktan çıkarması lâzımdır» diye konusmuştur. Erbakan dün düzenlediği basm toplantısında, sorulan bir soru üzenne, erken seçim .eerçekleşri*i takdirde. ne 4. Bes Yıllık Planın, ne ekonomik ve sosyal içerikli yasalann çıkabüecegini ne de mobilya sonışrurma komis yonunun çahşması gibi par'amento denetiminin venne geîirilemeypeeğini söylemiştır. Erb*" kan. .Erken seçim ısteklerinın altında bir çolc sevlerin tulunmaa mümlründür» üye eklemiştir. MSPli milletvekilleri ve ssnatörlerin katıldıkları grup toplant.ısından sonra düzenlediği basın j roplantısında Erbakan yenıden sorulan «Yenı br hük'tmetie seçım» konusımdaki soruya «Biz şekılci değiliı. Biz hızmeTlerın yü(Devuıu Sa. », Sü. 4 de) Araştırma Komisyonu Başkanı, demir yerine hurda alımıyJa, devletin 23 milyon zarara sokulduğunu açıkladı ANKARA. (Cumhurivet Bürosu)! Kamu alımlarında nişvet ve ; yolsuzluk konulannı araştırma' komisyonu dün de Yılmaz A'.p! aslan'ın başkanhğmda toplanmış : tir. Toplantıdan sonra basına ya 7ilı bir açıklama vapan Yılmaz i Alpaslan. Türkiye Demır Çeük ış • letmelerinin yurt dışından yaptı gı 40 bin tonluk demir kütük alı ' manda yolsuzîuk yapıldıgını ve , (Devamı Sa. 9. Sü. 7 de)' Yalnızca bunalımlı dönemlerde toplondığı bildirilen Yunan Cumhuriyet Konseyi üç yıldır ilk kez toplandı ATİN\ Yunaıiîstan'rîa vainız ca bunalım dönemlerinde toplan dıgı bildirilen Cumhuriyet Konseji'nin dün. Cunta yönetiminin devrildiği 1974 yıhndan bu vana ilk kez toplantıya çagnldıgı bildı rılmektedır. Ülkenin bugün karşı karsıya hulunduğu belli başlı sorunları tartışmak üzere toplanciıgı bildir.len Yunanistan Cumhuriyet. (Dcvaıtu Sa. 9, Sü. 8 de) Kıbrıs görüşmeleri Viyana'da başlıyor; Waldheım hızlı çözüm,, beklemıyor VtYANA Kıbrıs'a ılişkin ^r^plumiararası görüşmeler bugün burada başlajacaktır. Altırcı raund görüşmelere başkanlık edecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekretori i^urt W«..^ıieim da dün Viyana'ya ge'miştir. Hiva alanında verdigi demeçte Waldheim. Kıbns'ta yîl sonuna dek bir çöztim mümkün olabilecefinı belirtmış, ancak çabıık bir çözüm beklemenin «saflık» olacagını söy lemekten de geri kalmarmştır. VValdheim ayrıca, günde xi konuların toprak sorunu ile ysni bir anayasa oldufıınu açıklanrştır. BM Genel Sekreterine göre, görüşmeierde «OnemJi bir üer'eme» kaydedilebilecektir. Ote yandan. görüşmelere karılmak üzere V'iyana'da bulun.in Türk görüşmecisi Lmit Süleyman Onan ile Rum görüşmecisi Tasos Papadopulos. Viyana'ya yapıcı oır tutumla geldiklerini »öyletnişlerdir. Onan. Türk tarafmm bütün ıvi niyeti ve yapıcı tutumuna r:'.§men, Rumlann Adada varol^.n gerçekleri görmemezlücten •<•?>• memelerini dilemiş. Türk delegasyonunun, Kıbrıs sorununun tüm yanlarını ele almaya yeıkili oldugunu söyiemiştir. Onan'm bu yapıcı demecine ;sr şılık. Rum görüşmecisi Tasos Papadopulos, kendileri için Viypnaya görüşme!erinin «Kilit nok'asını» toprak sorunu meyc'?na getırdigini belirterek Rumlanr konuyu bir «Paket anlasma» çerçevesi içinde ele almaya pek niyetli olmadıklannı ortaya ko>~ ustur. Bugüne dek iki bölgeli federasyon deyimini kullanmakîan titizlikle kaçınan Rum tarafı, ilk kez önceki gün Rum (törütfneci Papadopulos'un a t » 'le iki böl(Dfvsmı Sa. 9, Sü. 4 tfe) Komandolar, Site YurdıTnu otomatik silâhl; yaylım ateşine tuttular, Fen Fakültesi'nde 3#ü ağır 8 öğreıciy! yaraladılar (Cumhuriyet Haber Merkezi) Sivas Oğrenci Yurdu'nda kalan komandolar, dün gece Site Ög renci Yurduna otomatik süâhlar la ateş açmışlar, patlayıcı madde atmışlardır. Yörede heyecan ve korkuyla izlenen çatışma 1 saat l.adasürmüştür. İÜ Fen ıkültesinde komando saldırılarjonucu çıkan çatışmalarda 3'ügır 8 öğrenci yaralanrnıs. gözana alınan Ülkü Ocakları îstîbul Başkanı Musîafa Verkaya i bir öfrenci tutuklanmıştır. tzmir'd'ise Zeki Uygun adlı bir polis emuru, bilinmeyen kişilerce Jrşunlanarak ağır biçimde yaüanmıştır. % SiteÜğrenci Yurdunun ka patılmasi? ilgili baskılar sürerken, * gece komandoların kaldığı Sas Öfvenci Yurdundan Site <grenci Yurdu'na otomatik silılarla ateş açılmıştır. Görgü tafclan, ateşin Sivas Öğ renci Yulu'ndan başlatıldığını, çevreden ;eçmekte olan yurttaş lann sinaalara ve açık dükkân lara sığınak zorunda kaldıklannı söylcişlerdir. Polis. Sras Öfrenci Yurdundan açıla»teşe Site Oğrenci Yur dundan c karşılık verildiğini ve çatışmanı bundan büyüdügünü öne sroüştür. Atılan patlayıcı mad«lerin ne olduğu sapta namamışr. Bu araa iki yurdun çevresi güvenlik cuvvetleri ile sarılmış ve bir ste sonra her iki yurda da girilnştir. Ancak güvenlik, kuvvetlenin biiyük bir bölümü nün SiteÖğrenci Yurdunu sarması diRati çekmiştir. Polisin komandoırın kaldığı Sivas Öğrenci YuJu'ndaki aramasının kısa süruğü görülmüştür. Site Ofrenci "ürdu'ndan 200 kadar öğ (evamı Sa. 9. Sü. 1 de) ODTÜ ögretim üyelerine aybaşında maaş ödenmeyecek A.VKARA, (.1NKA> Rektör Hasan Tan Orta Doğu Teknîk Üniversitesı ögretim üyelerıvle görevlilerine bir duyuru yaparak ou ay başında maaş ödenmeyeceğini bıldirmiştır. Tan'ın Elektromk Hesap Bılimlen Bölümündekı direniş nedeniyle bordrolann hazırlanamadığını. bu yurden de maaşların geciktirıiece^i yolundaki bildirimi üzerine. ögretim üyeleri Rektöre noter aracılığıyla başvurmuşlar ve ücretlermin zamanında ödenmesini istemişlerdir. Ögretim üyeleri Elektronik Hesap Bilimleri Bölümürde direnişte bulunan ?örevlilertn bordroları tıarırlamak üzere bölüme gittiklerl zaman, bölünıe yeni atanan orra okul meron\ı Böliim Müdürü tarafmdan ıçeri ahnmadıklannı bu nedenle bordro'arın geciktiTildiğinı öne sürmüşlerdir. Öte .vancan Elektronik Hesap Bilimleri Bölümündeîd is(Devsnu Sa. 9. Sü 7 de) ; Enerji darhğı için MC lıayali neden gösteriyor,, (CtMHL"KtYEr HABER MERKKZt) Yetkililer elektrik kısıtlamasının salciınldıjSını açıkJadıklan gün Turkaye'nın tümüne yakın kısmı karanhkta kalırken; enerjı sorunu yeni boyutlar kazanmaya ba^iamıştır. DP Genel Baskan Yardımcısı Vedat Önsal MC ıkridaruıın enerjı sıkıntısmı şızlenıek için hayali tablat olaylan icat ettigini ıleri sürmüştür. Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay da TEK'in kısıtlaması vüzünden programlannın altüs» olduğunü söylemiş. Çukıırova Elektrik A.Ş.'nın ise TEK'i, şirketi zarara soktufcu gerekcesiyle dava edeceği açıfclanmı?tır Ankara Belediye Ba?kflru Vedat Dalokaj TEK'in Anltara Belediyesi'ne adeta oyun oynadıgını one sürmüs ve bir süre önce kamuojuna açıklanan elektrik kısıntıa programırıi (Oevamı Sa. 9. Sü. 6 da) AKADEMiK KONSEY 8AJKAKI ORD. PROF. ARF. «OOTÜ'DE BiR FACiA VAR; GAYRETIERi KOMANDOURI YERLEJTiRMEK, AMA OOIt'DE KOMANDO BULUNMÜYOR» OEDi • ÇUKUROVA ElEKTRiK JiPKEIi ZARARA CıRDiKlERi. ANKARA BELEDiYE BAJKANI OA PROG RAMURI ALTCST OIDUGU iÇiN TEK'i DAVA EOECEKIERiNi AÇIKLAOILAR Süt Endüstrisi Kurumu 12 ton peyniri çürüttü (Istanbul Haber Merkezl) Pıyasada peynır fiyatları önü almamaj'Bcak bir biçimde sürpkli anarken, Süt Endüstrisi Ku.rumunun 12 bin kilo peyniri deposuzluk nedeniyle çürüttüğü saptanmıştır. Uzun bir süreden beri piyasada söylentisi dolaşan SEK'in peynirlerinin yokedildiği haberleri bir soru önergesine verüen yanıt ile kesinlik kazanmısiır. Istanbul CHP millet^ekili Mehmet Emin Sungıır'un hayvancılık xonusunda Gıda Tanm Hayvancılık Bakanlığına verdiği soru önergesine yanıtta Türkiye'de yetersiz cıspolama kapasitesi nedeniyle kaşar peynirlerinin yokedildiği bildirilmiştir. Yanıtta bundan oöyle pejmirlerin yokedilmesini önl?mei için, «Adana ve Izmır SEK Kurumları için birer adet stoklsma sogu'K hava depoları yapılma sı öngöriilmüştür» denilmiştir. Açıklamada pejnirlerin yok olma nedenı olarak resmi KU:Uluş ve askeri birliklerin ihuyaglarını SEK yerine özel kurul uşlardan ıtarşılanıası gösterilere* şöyle denilmiştir: «1.4.1976 tarih ve 7 11(503 sayilı Bakanlar Kunılu kararına raŞmen Resmi Kuruluşlar ve Askeri Bırlıkler ihtiyaçlanm ihale yoluyla karşılamaya devam etmişlerdir. Bu nedenle 1976 yılı nrtalaruıda mamullerımizin satıs fıyatı sınai maliyetin de altına düşüralmek şartiyle stoklann eritilmesı yo'.una gidilmiştir.» Resmî kuruluşlann almainası karşısında yapılan ındirimin bi'.e stokları eritemediği bildirilen açıklamada depo yetersizligıne işaret edilerek şöyle dnilmiştir: «Süt fabrikalarının soğuk depolan sadece kaşarlann 3 aylık olgunlaştırma dönemı ıçın yeteriıdir. Stoklama için kâfi soğuk hava deposu bulunmamaktadır. Et ve Balık Kurumuna ait soğuk hsıva deposu ve tesislerden istifade edilmesine rağmen bu imkân ga (Devamı Sa. 9, Sü. 5 de) 1 m lyarı Emniyet Sandığını soyan silâhlı iki kişi, 300 bin lirayı aldıktan sonra yaya olarak kactılar Emniyet Sandıgı Saraçhane Şubesi dün saat 12 sıralarında silâhlı iki kışı taratmdan soyulmuştur. Bankaya giren silâhlı kişiler, ellerinde bulurıan siyah lermuarlı çantaya çekmece ve kasada buîur.an 300 bin lirayı koyduktan sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaşmışlardır. Poüsin verdiği bilgiye göre, saat 12 sıralarında biri uzun boylu esmer, yüzünde yara izi bulunan tahminen 25 yaşlannda, diğeri sanşın, orta boylu aynı yaşlarda iki kişi. Emniyet Sandığına girmişlerdir. Sanşın olanı, tabancasmı personele çevirmiş, kimsenin yerinden kıpırdamamasını söylemıştir. Uzun boylu esmer yüzünde yara İzi bukınan soyguncu ile vezneye gıtmiş, fermuarlı çantayı veznedara uzattıktan sonra, tabancasını da çekmiş tir. Soy<runcu, kasada ve eekmecede bulunan tüm paranın çanta(Dçvamı Sa. S, Sü. 8 de) yılın kârı 225 milyon lira oldu ; geçen geçtı, Koç Holding istirakleri 1976 yılı zaran 1,5 milyara yaklasan Denizcilik Bankasmda yönetim kumlu kararlarıyla sendikalı olmayan personele çok büj"ük ölçülerde zamlar saglanmışıır. Bankanın üst düze.vdeki yöneticilerine 2 ay içinde iki kez T 400'e varan makam o tazminatlarını arttırma kararları, işçiler tarafmdan tepkiyle karşılanmıştır. Alınan bilgiye göre yönettaı kurulunca 20 ocaktaki kararı geregince müdür yardımcılan ve başmühendislerin makam tazminatlan 1500 liradan 2500 üraya, mü Denizcilik Bankası Gen?l Müdürü Recai Hanioğlu'nu e\inden işine gidrriten yolunu çevirerek dövdüklen ıddiasıyla tutuklanarak cezaevine kaDatüaıı .'lenizcilik Baakası Genel Müdür Yardımcılarından Sezai Tekmen'in şoförü Atiüa Tiftik ve odacısı Orhan Şad hakkonda Savcıiık kamu davası açmıştır. 22 mart 1977 saiı günü meyaana g^en dövülme olayından sonra poüs taraiınoan yakalanan sanıklarm sorgulannda. bJ ışe bazı ilgililer tarafmdan ter'ik ediîdiKle BUCA CEZAEYI ISYANINDA MUHB1RLİKLE SUÇLANAN HÜKÜMLÜ ŞIŞLENEREK ÖLDÜRÜLDÜ İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Buca Merkez Cezaevi'ndcî ayaklanmayı başlatanUrı yönetime ihbar ettigi bildirilen 30 yaşındaki Selim Yücel adlı hüküm lü'niin arkada^ları taralında^i şiş lenerek delikdeşik edilıp ödürül düğü öğTenitmiştir. İznür Cumhuriyet Savcılığı, olayı ctoğrulamıştır. HükiimJüler arasmdaki kargaşalık amnda 5'nci koğuştaki isyanda elebaşüık yaptıklan öne sürülenleria adlarım yöneticiiere verdiği belirtilen Se.'im Yücel, devlet hastanesi acil servisinin önünde can vermiştir. Olay, koguşlarda yeniden kargaşalıga yol açarken, jandarma büyük önlem lere girişmiş, polis, vurucu timlerini arttınnıstır. Yetkililer cezaevinde ayaklanmanm tam anlamıyla bastınlama dığını bildirerek şunları söylemiş lerdir: «Selim Yücel'in öldürülmesi, havayı yeniden elektriklendirdi. Yücel'i kalleşlikle suçîayan arka daşları onu şişleyerek gardiyanlara teslim etmişler. Ölünün vücudunda 25'e yakın yara saptan mıştır. Kanlar içinde gardiyanla ra verilen Yücel, yoldan geçen bir arabayla îzmir Devlet Hasta nesine götürülmüş, ancak kurtanlamayarak hayatını kaybetmiştir. îsj'anla ilgili incelemeler titiz likle sürdürülmektedir.» Öte yandan, pazar gecesi mey dana gelen isyanda hükümlüler le güvenük kuvvetlen arasmda meydana gelen çatışmanın, halkı paniğe uğrattığı ve Bııca'nın ya rı yanya boşaldığı açıklanmıştır. (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) Koç Holding A.Ş.'nin dün yapılan Genel Kurul toplantısında, holding iştirak portföyünün bir ınilyar 100 milyon liraya ulaştıgı ve 1976 yılmda 225 milyon lira kâr ettiği büdirilmiştir. Şirket ortaklarına sunulan çalışma raporunda, iç ve dış ekonomik ve siyasal sorunlara da değinılerek. parlamentonun 1973 seçımınde ortaya çıkan yapısı ve engellemeler nedeniyle yasama ve denetım sorumlulugu. yerine getirniediği ileri sürülmv ",r. Raporda Türkiye AET ilişkile rı konusunda yapılan degerlendir mede de AET'nin Ttirkiyenin pa.•nuk ipligine uyguladığ: vergi iadesini kaldırmasım istemesi, ilijkilerde gerginliğin devamı olarak nitelenmiştir. Öte yandan raporda yer alan 1977 yılma ilişkin ekonomik tahminlerde 1977'nin seçim >ilı olmasının kısa dönemde yarar sağ layabilecek ekonomik tedbirlere (Devamı Sa. 9. Sö. S da) işadanlarından oluşaı bir iyiniyet DENiZCiLiK BANKASINDA MAKÂM TAZMiNATLARI iKi ÂYDA %400 ARTTIRILDI dür tazminatlan ise 2000 liradan 4000 liraya çıkarılmışken, 20 martta alınan ikinci bır kararla 2500 liralık tazminatlar bu kez 5000 lıraya, 4000 liralık tazminatlar ise 8000 üraya çıkarılmıştır. Üstelik 20 ocak 1977' de alınan ilk zam karannın 1 ocak 1976' dan ıtibaren ödenmesi kararlaştırılmış ve üst düzeydeki yöneticilere 13 aylık birikmiş paralan ödenmiştir. 20 martta alınan ikinci zam kararı ise 1 marttan itibaren 20 gün geriye doğru çalıştırılacaktır. (Devamı S»» 9, Sü. 3 de) DENiZCiLiK BANKASI GENEL MÜDÜRÜNÜ DÖVENLERiN , 3 YILA KADAR HAPSi iSTENDi rini söyledikleri öne sürülmüstür. Soruşturmayı sürdüren ve Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesinde Denizcilik Bankası Müdür Yardımcılanndan Sszaı Tekmen'in şoförii Atilla Tiftik ile odacısı Orhan Şad hakkında kamu davası »çan Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı. sinıîîların Türk Ceza Kanunu'nun 188/3 «Şarth fehdit». 4564 cMüessir F:il« ve olS5 sayılı ateşli silâhlar yasasına muhalefet'en oezalandınlmalannı istemektedir. Verilen bil(Devamı Sa. 9. Sü. 8 de) heyet GÖZLEM UGUR MUMCU 23 nisanda ABD've gidiyor Bir Yıldönümü.. (İtanbul Haber Merkezl) Bir iyiiyet heyeti olarak Feyyaz Berfcr başkanhğuıda bir Tiirk işaamları heyeti 23 nısan günü ABJ'ye hareket edeeektir. Yedi günsürec«k gezi sırasında Başkan Orter iie de görüsme va pılacağı, «ynca ABD'nin çeşitli RAJF gazetelerivs ilânlar verilecegi bil dirilmektdir. DENKTAS Uzun br süreden beri girişim leri sürtitrülen ABD gezisi prog ANLATIYOR ramının atısı belli olmuştur. Bu r.a göre, !3 nisan'da hareket ede İzzet cek olan hej'et ABD'de, başta Ri7.a Dışişleri îakam olmak üzere De mokrat \i Cumhuriyetçi Parti üYALIN yelerı ile çeşitli konularda görüşmelerie bulunacaktır. Bu gezi KIBRIS'A ÎLÎŞKİN TOPLITM sırasında bir ön tanıtım olarak LAEARASI (JORUŞMELER BUgeçen yıl İngilizce bir GÜN VİYANAT3A BAŞLARKEN \ TÜSİAD yayını olarak dağıtılan KTFD BAŞKA.VI DEN'KTAŞ. j «Türkiye ekonomisı» başlıklı çaEARIS HAREKATININ ONCESİ j lışma yeii vsriierle geliştirilmiş VE SONRASINDAKI GÖRUŞME • tir. IERİN OYKÜSUNU ANLATTI i Aralanada Jak Kamhı, Fuat Bezmen, Selâhattin Bej'azıt gini BUGÜN 10. SAYFADA i Unlü işadamlan ve sanayicilerin bulundugu kurul ABD gezisi (Devamı Sa. », Sü. 3 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK argıtay Ceza Genel Kurulunun TRT Genel Müdüriük görevinl sürdüren Şaban Karataşia ilgrili karan yeni gelişmelere yol açmıştır. Bilindl^i gibi Ankara X. Asliye Ceza Mahkemesinde açtlan bir davada, yargıç. Şahan Karataş'ın TRT Gentl Müdürü nlmadığına karar vermişti. Bu karar, Ifarçıtay 4. TRT'de Yeni Durum Cezs Dairesince anarlaodı. Ne va: ki Yarjptay Bassavcısı kararı terayiz edince, dosya Yargıta; C«za Genel Kuruluna jönderildl Vüksek Mıhkemenin Genei Karulu da Şaban Karatas'ın TRT' nin vasal Genel Müdürü olmadı ğını saptadı. Bu dtıruında ülkenin en riiksek iki roahkeraesi, TRT Genel Müdürünün mesru olmadıfı knnusunda kesinliklc karar rermJşIrrdir. Danıştayin yanısıra Yarsıtay Ceza Genel KuruJu kararı üzerine, Türk Hukuk Kurumu Bftskant Prof. Muammer Aksoy, bir açıklama yaparak TRT'nin bir rejün sornnu Dİtellğine gel(Deramı Sa. 9. Sü. 3 de) MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI Y TAN ORAL'ın (5. Sayfada) ÇiZGiSiYLE ujrün Ccphe hükümetinin tmruluşnnun ikinci yıldöniimüdür. Hepinize kutiu ve mutlu olsun. Onoe Başbakan SüJeyman Demirel'e kullu olsun, sonra Hacı AU Demirel'e, Yahya Demirel'e ve Şevket Demirel'e kutlu olsun, bu dönemde ailece kutlandılar, mutlandilar. Ne güzel bir yıldönümü değil mi? Yurdumuzda barış ve esenlik hüküm sürüyor. Dönyadaki saygmlığımır da iyice arttı. Kıbns sorunu da çözülüverdi. Türk lirasının değeri artU. Döviz rezervleri öyleslno yükseldi ki, bu paralan, hangi yabancı ülke yatınmlannda kullanabm diye düşünüyoruz. Büyük kentleriıniz barajlardan üretilen elektrikle geceleri ışıl ısıl. pın] pınl parlıyor. Ne de olsa «Barajlar Kralı»ndan Başbakanunız rar. Geliştik, serpildik, büyüdük, iki bin vıhnda Aimanlarm bujrünkü düzeyine erişeceğiz. Almanlar dost mlUettir. Bid, onlara yetişlnceye kadar. Münih sannda bekliyorlardır her halde.. Ne derseniz deyin, göğüs kabartıcı sonuçlar aldık. önce «milyon» karrammı eskittik, «trilyon» sözcüfünü kullanır olduk... Kalkınma hamletniz, kardeslerden yeğenlere kadar uzadı. Bir zamaniar elimizde kıbç davandığımız Avrupa (Devamı Sa. 9. Stt 7 de) B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog