Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Sahibi: Cumhuriyet Matbaaolık T« gazetecilils T.A.Ş. îdına NADÎR NADt 3enel Yayın Müdürü OKTAÎ KLRTBÖKE Sorumlu Yazı Işlen Müdürll . CETÎN OZBAYRAK Basan ve Yay&n: CUMHURtTCT Matbaaetlık re T^*.$. Cajtaıoflu. Halkev; So» No: S9il CUMHURÎYET ÎSTAVBUL TELGRAF ve MEKTUP adresi: Posta Kutusu tstanbui No: 246 TELEFON : Î8OTOJ (Beş Hat) TAAHHÜT EDER + • BÜROLAR: Ankara Atatiirk Bulvan Yener Apt. * i'enisehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMİR Halit Ziya »t Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 Oy • ADANA Atatiirk Caddesi Uğurlu Pasaj Tel: 14550 19731 ABONE re İLAN Arlar 12 6 3 1 Yurtiçi: 720 360 180 00 Yurtdışı: 1170 585 292.50 97.50 Ülke gruplarına ve ağırhğına göre uçak farkı okuyucu tarafından aynca ödenir... BaşlıK (MaKtuı 2 3 ve 9. sayfa tsantimi) 4, 5, 6, 7. sayfa (santimi) Ölüm, Mevlid, Tesekkür <5 santimi) Nişan, Kikâh, Evlenme Dogum Yayın Hayatı (keiimesi) ı ... .r.ıes:> ••• •..>• "20) » 150 » 40n » 300 » 4, » 3, » I A l\ V I IVI 30 MART 197": îmsak Guneş ög!e 4.02 5.46 12.18 İkindi Aksam Yatsı 15.51 1R.32 20.05 Olaylar sürüyor (BasUrafj 1 Savfad») er kamuoyunun gözunden ırümak istenmistir.» demisu arada Bilgisayar Merkele 29 kişinin görevine son lmesi üzerine, ODTÜ öğreüyeleri dün bir gösteri düieyerek, ODTÜ'ye yürüyüş. mışlardır. Oğretim üyeleri, törlük binasma kadar git, bu arada sürekli olarak ısan Tan. ODTÜye rektör naz», «Mütevelli Heyet istibıçiminde sloganlar söylelerdir. günu bir kitapçı dükkânı ile iki kıtap »ergisinin yakılması ve bu arada sergi sahiplerinöen 17 yasındakı lise ögrencisi Rifahi Kurt'un yanarak olrr.esıvle İle ilgili olarak gözaltına alınan Abidin Cankurı. Ziya Babayigit ve Fikri Duran tutuklanmıjlardır. EGEDf • Izmir'de İş Baııkası Guzeiya lı şubesindeki patlama diiıı sabaha karşı meydana ge'.miştir. Kim likleri belirlenemej'en kişîlerce a tılan parlayıcı madde banka şı;besinin camlarının kırılınasına yolaçmıs, çevrede heyecan uyandırmıştır. Bu ülaydan sonra Mithatpaşa Gaddesinde iki patlama daha duyulmuştur. Yapılan araştnmalar sonunda Erol Tüzenıen'e aıt 35 HP 696 ve Süleyman Ilava ait 35 HA 873 plâkalı Mercedes nıarka özel otomobilîerin tahrip edildiği saptanmıştır. Yine sabaha karşı. Karsıyaka' da MHP eski İioe Baskanı emekli aibay Cavıt Doğan m 1738. sckaktalcı evine kımlilüerı belırlene meyen kişılerce riinaiTiit lokumu atılmıştır. Patlama sırasında binanın camları kırılmış. yaralanan olmamışur. Emekli Albaym evi daha önce de saldırıya ugramıştı. İzmir'deki patlamaların vam sıra Karabaglar semtinde de polis tarafından ülkücü olduğu bildirilen İbrahım Canpulat adlı kişinin evi, yine kimlikleri saptanamayan kişiler tarafından kurşunlanmıştır. • Manisa'da Enver Cider ve ortaklarına ait Renault satış yerlerine konan patlayıcı maddeler dün sabah, işyerinde çalışanlar tarafından bulunmustur. Fransız TV'sinde yolculara THY, Ürdün ve ispanya Havayolları uçakiarına binmemeleri saiık verildi Başkent Notları (Ba.ştararı 1. Sayfaüa) yıllar önce, şimdi kendisi tam üeyımiyle .zıvanadan çıkmış. demediğini komuyor. Demirel şöyle, Demirel böyle, ama benım biidiğiın Demirel, söylenenleri de aıılamamaya başiaâı, ya aklı artık almıyor, ya âa jmiamazlıktan geiiyor kı, ıkiii de geçerlı. Ecevr., bu hükujnetle de seçime gıderiz tiiyor bangır bangır, engeilenıeleri de aşacağız diyor bangır bangır, aına gei gör kı Denıirel tünı bunları duymaziıktaa, anlaiKazlıkıan geliyor, hodri meycian diyor üstelik, kaçıyor bu açıklamaLardaıı, açık sözlerden. Buna .pes. denir. Bir yakışmazlık da Millet Meclısi Başkam'ndan söz ederke;ı, CHP'li Meclis Başkanı» diyor. Evet, Sayın Mille: Meclisi Başkanı CHP Kars Milletvekili idi, Milleî Meclisi üyelerince Meclis Başkanı ieçildiğı zaman. ama seçim sonunda part'.liliğı biter, kiın olursa oîsun. böyle olmak gerekır. Demirel sözüm ona, büyük bir o\ çokluğuyla çeşitli partilere ba^lı üyeler tarafından seçüen Kenıal Güven'i, panızanlıkla suçiuyor, bunun belgelerini, kanıtlarını apaçık ortaya koynıak gerekir, Konulmazsa. buna «iftıra. denir. Sagdan soldan iki yüze yakın genç oldürüldü. Demırel'in Başbakaniıgı sırasmd3, bu sayı şu günlerde giderek artmaktadır, eğer b:z AP Genel Başkanı Demire! içın .Kanlı Başbakan. dersek, belgesıni de ortaya koymuş oluruz, kamtmı cia. bvına •Utira> denmez. Şu MSP'ye, MSP'iilere hiç inan madım, manmıyorum da. ama ne yapalım. bunlar da demokrasinin vazgeçilmez unsurudurlar, inarısak da, ınanmasak da bu böyle. Daha nıce manfetlerine tanık olacajız. Kanımca bu MSP, Tanrı'nın admı kuîlanarak .do«ru söylemiyenler» topluluğudur. Ağır sanayi hamlesiymiş, üç ayda mı erkiienecek bu agır sanayi kalkınması? Akıl yolu gösterenlere, önerenlere de yan çiziyorlar. Yani nfreden baksan, sağ ayakları havada. yemin ederken, konuşurken, eğer dtişünüyorlarsa, düşünürken bile. Tüm bu hay huy'lar arasmda Orta Doğu Teknik Üniversitesi içir. cadı kazanlannın akına iyice kurıımuş odunlar konuluyor. Bir sağcı gazetenin önderliğinde, sagcı profesörler ODTÜ'ni eleştirdiler toplanıp aralarmda. Yeni R«k tör Tan, eskisi. TRT'nin işgalci gayn meşru Genel Müdürü Şaban ve evet, geçenlerde sözünü üstü kapalı ettiğim, Amerika yetişmeli ve halen orada görevli Profesör Oktay Sinanoğlu da vardı ve o da konuştu. Bay S.nanoğlu, adıru vermeden bir deginmem üzerine gece vakti konuk olduğum eve geldi, ertesi gün buluştuk yeniden gazetede. Genç hanka Proîesörümüz Sinanoğlu, anhası minhası şöyle diyor: «Ülkede bir eğitim ve kültür emperyalizmi vardıf, menşei Amerikadır, bu emperyalizm, diğer lerinın en belâlısıdır. ODTÜ'de Boğazjçi Üniversitesi'nde eğitim neden öz dilimizle değildir, bunu önlemek gerekir, bunun için sağcısı, soicusu birleşmelidir, ben bunun savaşmı tek başıma veriyorum, sagcı olsun, solcu olsun hepsiyle birleşirim. Askeri kolejlere dönüştürülen okullarda da aynı sistem uygularuyor, ana dilimiz ölüme mahkum ediliyor. ODTÜ aslmda uluslararası bir universite olmalıdır r.ma, şimdi şadece Amerika'ya bağh kalmıştır. Bir kere bu ODTÜ. baştan yanlış lcurulmuştur. Bir Amerikan a.ıanının geiip burada kurdugu universite. aynı sekilde kurulan Bogaziçi Üniversitesi T~arkiye'ye havır getirmez.» Bay Sinanoglu, ikî saatten tazla süren anlatmasmda ısrarla «Sağcı olsun, solcu olsun» deyimini kullandı. yani amaçta hepsiyle birleşebileceğin: vurguladı. Nitekım İs'anbul'da seçme sağcı profesörlerin katıldığı taplantıda hazır bulundu ve konuştu. Bay Sinar.oğlu, ara sıra ülkeye uğruyor ama, yine de uzzk sayıhr. Örneğin bu gibiiere ülkemizde «Futbolcu» diyorlar. belki duy mamıştır. Bay Sinanoğlu nun da katıldığı sajrcı profe^crler roi!;>:ıtısının yaymlandığı gazetelerde. \*i ne yurtta dört kişinm ölüm. lıele birinin sağcılar tarafından kulübesine benzin dökülerek yakıldığı haberi de vardı. Ülke şimdi bu halde. ülkemizde yeteri kadar «Futbolcu» var, hatta «Zühtü» uyduruk türküsü gibi kabak tadı verecek kadar. Yok bay Sinanoğlu bu «Fırbolruiuk» sistemine «Amerikanca» bir sistem ekleyecekse. istediği yerde degil. «Ortada» oynayabilir, ama herhalde solda değıl. Su sıralar ülkedeki ejirim enstitüierip.den «Sağcı • Komando» şehir eşkiyalarının baskıiann» bel geleyen. açıklayan mektuplar yağıyor. Yazm bun'.arı diyorlar, ortam nyle bir hale geldi ki. semer dörmenin sırası değil. bunlar gelecektir, bilmem anlatabiiiyor muyum? «Cello» da AP'den îstanbul adayı imiş. Hayırlı oisun îstanbul'a ve ülkeye. üir «Sen» eksiktin zaten divelim. Viyana'da (B?.starafı 1. Savfada) har.gi bir taviz yoktjr» demiştir. Onan. Kıbrıs sorununa bir lek toplant:da çözüm bulmanın kolay olmadığına işaret etmiş, Denktaş ile Makarios arasında belirlenen ciört ilkenin daha derinine inrnek amacıyla çahşmrJar yapılacagını bıklirmiştir. Ümit SülsşTnan Onan başkanhgmdakı Türk heyetinde. Yüksek Mahkeme Başkanı Necati Ertekün, eski Maliye Bakanı Rüstem Tarar ve Tapu Dairesi Müdürü Esat FellahoSlu buhınmaktadır. RÜM Viyana'ya giderken Yunanislan'a uğrayan toplumlararası görüşmelere katıiacak Runı temsicisi Tasos E>apadopulos ^iün, Başbakan Karamanlıs ve Dışışleri Bakanı Bitsio&'ia bir görüşme yapmıştır. P;.padopulos, Anna'da yaptığı açıklamada, Viyana'da baslayacak loplumlarası görüşmelerde her ikı tarafın da soruna olumlu yönde çoz.üm ««etıreceklenne dair BM temsilcısıne güvence verdiklerini söylemiştir. Papadopulos. Viyana ^örüşmelerinde izlenecek yol üzerinde, Yunanistan vetkilüsnyle görüş birliğine vanldıgını da acıklamıştır. Rum heyeti daha sonra görüşmelenn yapılacağı Viyana'ya giîmiştir. Heyet Başkanı Tassos Papadupulos. Viyana havaalanır.da verdiği demeçte görüşmelerin kilit nok'.asmın toprak sorunu olacağmı belirterek, Viyana'ya bir harita ile geldikleruıi açıklamıştır. Havaalanında ga2e'.ecilerin 50rularını da yanıtlayan Rum Temsilcisi, harıtayia birlikte götürdÜK leri önerinin. adaır.n bir konfederasyon biçiminde. iki ayrı dev let halinde bölünmesııu öngOiTr.e diğini söylemiş, «ancaıc öner.ien miz. toplımıların haklarmı kapsa yan unsurlar ihtiva eden bir temele dayalı olacaktır» demiştir. Papadopulos bu arada. bir aazetecimn. «îki bölgeli Federasyon sizin için b:r ödün mü?» sorusuna «Evet ly.zim açımızdan önemli bir ödündür. Türk tarafının dolaşma ve yerleşme serbestisi ile insan hakları konusunda aynı anlayışı gösterecegini ümit ederım» demiştir. Bu arada Viyana'daki gözlemci ler. Rumların iki bölgeli federasyor.u kabul etmekle beraber »etirdikleri haritada Türklere bırakacaklan toprak oranının yüz de 20'yi geçmeyeceği görüşünü savı:nmak:adırlar. Bu arada, Kıbrıs'tan önceki gün ayrılarak Atina'ya giden ve geceyi burada geçiren BM Genel Sekreterinin özel temsilcisi Cuellar. Atına'da Y'.ınan yetkilileri ile görüştükt.en sonra bugün, Genel Sekreter Waldheim'i karşılanlak üzere Viyana'ya sjeçmiştır. (AĞLAYAM6İLİH DEMtCi öte yandan. Dışişlerı Bakanı Cağlayangil, Küveytte verdiği demeçte. «Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışmaya gerek yok. İki tilke arasmdaki bütün sorunlarm görüşmeler yoluyla çözümlenmesi mümkündür» demiştir. Caglayangil Türkiye'nin Yunanistan'la olan bütün sorunlarını «anlayış» yoluyla çözümlemekten yana olduğunu kaydetmıştir. GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) sonra da Demirel'e destek r>lan bu Feyzioğlu değil midir?. Volsuzlukla mücadele edivormuş . Ferit Melen. C(>P \an spııauiriidiir. <)vle mi. «iei'il mi? Öyle... Melen, Milli Savıınma Bakanıdır. Öyle mi. değil mi? Evet öyle.. Gtnclkurmay Askeıi Savcısı. Lockheed rüşvet oUyı ile ilgili olarak «kovuşuırmaM» >er olmadısı karjrı^ vermiş midir? Vermiştir.. 35;; Sayılı Yasaya Röre. Milli Savunma liakanı Melen in. Askeri Savcı>a. bu kararım gcri aldınp. dava açması için yetki lanım;ıkta mıdır?. Evet tammaktadır. Melen hufüne kaılar bu emri vermiş midir? Hayır vermemiştir Bunlardan snnra «yolsuzluklarU miicadele etliyorum» çalıminın arkasma sizleniyorlar. İşte mobilya doşyası, işte Lockheed belseleri.. Kimi kanöınvorsunıu. kinıi; Bu iılketle. parlamffntn. yolsuzluk dosvalarını Rüriisemezse. bu ülkede. siyasal cina'set çeteleri cllerini kollarım sallavarak dolaşırsa. ılüzenin trmelleri iyice ortaya çıkmış demfktir Devletin gücü. iki yiiz lira rüşvet alan nıemura yetip, Lockheed yolsuzhısuna erişemeıse, bu devlete «demokratik hukuk devleti» demek ayıptır, a>ıp... ANKARA'DA • Ankara'da Ziraat Fakültejgrencisj Cengiz özdemır, ayfakülte öğrencilerinden tss ığlu ve iki arkadaşı tarafmı kantinin altmdaki mahzene trilerefc zincirle dörülmüstür. :mle tehdit edilen Özdemir, kolayını bularak kaçmışs ve tanede tedavi altına aunmı?laltepe îlkokulunun önündeki ıçe duvarı üzerinde oturan bir ba ateş açılrms. Asurnan Akar ı kız öfcTenci bacağından yajnmiştır. Görgii tanıklan. ate$ nlardan birinin AP eski Senalerinden Aril Hikmet Yurtse'in oglu Yaşar Yurtsever olSunu öne sürmüşlerdir. îazi Eğitim Enstitüsü öğrenı Teoman Köylü ilt Sosyal imler bölümü öğrencisi Şükİrşat, bahçede giderken tanıdıkları bir grubun saldınsın» ramışlartiır. Aynı okulun r«ı bölümü grafik öğretmen: yati Misman da, Konya yolun gece minibüse binerken ba*ı :encil«r taratından döTültnüşInafartalar Necatlbey mahali Firuzağa sokakta Fethi Keıçi'ye aıt baika'ı dükkaıuna ceki gece patlayıcı madde atıi ş. dükkân hasar gönnüştüı. ne dün sabaha tarş; Dem:rlıhçe Akpmar sokattaki apartımın zemin katına atılan oatncı madde ise, apartman ıle ia önünde duran 06 LY 777 ikalı otonun parçalanmasına laçmıştır. Emlâk Kredi Bankasmın Ulus'ti Genel Müdürlük binasına sai bomba konmuştur. Kimligi ptanamayan kişılerce banka1 garaj bölümüne yerleştirilen ımba, büyük gürülttl ile patlaıştır. Patlama sırasında yaranan olmadıgı, ancak büyük har meydana geldigi bildirilmişKIŞIERİ BAKAm • îçişleri Bakam üguzlıan A.türk, Uşak olayları nedenıyle, HP'li Belediye Başkanı ve dığer irevlüerin durumiannın inoenmek ve soruşturma yapılmaıc îere iki Mülkiye müfetti?ının inderildiğini açıklamı$t>r. Asilrk, aynca iki Mülkiye müfettinin de idarenin olaylardaki tuımu ile hata ve kusurunun olup madıgım saplaroak üıere görev ndirildigini açıklanmtır. Baın, «Uşak olayları tamamen ılcu t°rtip ve tahrikler neticesi eydana gelmiştir. Saldorı düaenyen sol tandanslı Yaykur ögîncüeruıden bir gruptur» demışr. EIMAUD& • Antalya'ya bağlı Elmaü HP Ilçe Başkanı Avukat Vural ^ürcüoflu'nun evi öncekj gece ir grup taraîından yaylıın 4t«ine tutulmuş ve taşlanmıştır. O lyda yaralanan olmamış. ılçs aşkanınm evi dört bir yanoan ;urşunlarla delilcdeşık ediinıiş ir. Gürcüoglu gazetemize yapugı çıklamada evine kurşun sıkanırın AP'lı oiduklaruıı sbyiemij, Baykai'm konuşmasını kesnıeic steyenler de bunlardı. Polis evi ne ateş eden bu saldirganiarı «yretti» demiştir. Antalya Tıcaret ve Sanayi Od» ;ma da bnceki gece 23 sıralaruıia kimliği belirsiz iriîiler taraından silâh atılmı?, binanın bir ;ok camı kınlmıştır. Polıs soru?urnıayı sürdürmektedir. PARİS Fransız televizyonunıın ikinci kanaimda. dün akşam ki haber bülteninde. Santa Cruz'daki feci uçak kazası ile ilgili bir konuşmada. bir Fransız yetkilisi dünyada en çok kaza ya pan uçak sirketlerinuî başmda THY'nın geldigim söylemiştir. Yetkili, aynca. kazaların önceden öngörülenıeyeceğinı bu •edenle elde fazla olanak olmadıgını arıcak yolculara THY. TJrdiin ve İspanya Hava YoHarı uçakiarına oinTnemelerini salık verebileceğini söylemiştir. Öte yandan Santa Cruz faciasınm meydana geliş nedeni konusunda, Hollanda Sivil Havacılık Kurumu adına dün bir açıklama yapan Hollanda Kraliyet Hara Yollarınır. basın servisi şefi Coll Westerling KLM uçağınm Santa Cruz'dan havalanmak için niiıai izni almamış olduğu yolundaki iddialan kabu! ettiğini bildirmiş tir. «, MSP'nin engellemesi (Baştarafı 1. Sayfada) MSP Genel Başkanı Erbakan içtüzüğün S3. maddesinin işletilerek içtüzük değişikhklerine öncelık verme konusunda Danışma Kuruîu'nun çığnenmesıne değinmiş «Adalet Bakanımız Meclis Başkar.lığına başvurmuştur, DGM nin başa ülınarak öncelikle görüşülmesi için, ben asgarı geçim indiriminin öneelikle görüşülmesi için arkadaşlarımın başvıırması konusunda emir verdım. Bakahm ne olacak.» demiş Perşembe günü Millet Meclısine bir içtüzük proiesi geldiği zaman AP iie CHP hukukla boğuşacaklardır. Hukuk duvarlarını yıkmakta dırlar. 53. madde işleyecekse. DGM için, en az geçim indirimi için işlesin. Millete hizmet için ış'.esir.. Avucumuzun içindedirier. hiçbir samimiyetsizuği örtemeyeceklerdir» şekiinde konuşmuştur. dışına çıktüar, şımdi bununla yetinmiyorlar, içtüzüğü degiştirmek istiyorlar. bunu yapamayacaklardır. İçtüzük değişikliği cahi Danışma Kurulundan geçtıkten sonra tayin edılecek bir konudur» demiş ve şöyle devam etmiştir: HUKUK DUVAPINI YIKMAK cHukuka saygı ıstiyoruz. 93. madde erken seçim konusunun nasıi görüşülecegini tayin etmiş. TV.Î. madde komisyon veya hükümetin bir konuyu önc«likle Meclis gündemine getirebilmesine ilişkindir. Burada 53. madde çalıştırılamaz. 53. madde önceligin. öncehği için konmamıştır. Bugüne kadarki uygulama budur. 53. madde uygulaması tartışması Meclis'te yapılmıştır. Mec lis Ahmet Çakmak'm başkanlığında 22.1.1976 tarihli oturumıında bir konu vesilesiyle bunu görüşmüş ve kesin hükme bağlanmıştir. Bunları yapmak Meclisi emri vakilere götürmek olur. AP ile CHP'ne sesleniyorum. Geçici bir maksat için hukuk duvarlarır.ı yıkarsanız, yıkTiğıruz çuvallann alnnda kendiniz kalırsınız 53. maddeyi çahs*ırmak Danış ma Kurulunu yok snyr>aktır. Anayasaya aykırıdır.» Belediye Başkanı fsvan İstanbuliulara kent sorunlarını an 1 attı ISIİM ENSTİTÜIERI'NDE BOYIOT 9 Türkiye de bulunan 7 tslam Enstitüsünde dün ögrenciler boy kota başlamışlardır. Oğrencıler enstitüleri Akademi oluncaya ka dar direneceklerini sörlemişlerdir. Konya. îstanbul. Kayseri, Erzu rum. Bursa îznrr ve Samsun'da bulunan îslâm Eğitim Enstıtüleri öğrencileri. İsiâm Eğitinı Enstitülerinin Akademi Jıalinc ge tirilmesini öngören önerinin ynsalaşmasmı istemişlerdr. Bit ÖGRENCi KAY1P • Eskişehir Eğitim Enstitüsü Matematik gece bölümüne mektupla öğretimden gelme Mustafa Yancıoğlu adlı öğrencinin, 15 günden beri kayıp olduğu bild:rilmiştir. Arkadaşları dün bir açıklama yaparak, Yazıcıoflu'nun ani olarak ortadan kaybolmösı karşısında, hayatmdan endişe ettiklerini bildirmişlerdir. Milletvekili (Baytarmfı 1. Sayfada) Seeime gldecek 13 CHP1i Senatör şunlardır: M. Ali Pestilci Zonguldak. Doğan Barutçuoglu Manisa. Halil Göral Aydm, LUtli Bilgen îçel. Erdogan Bakkalba?ı Konya, Fakih özlen Konya, Adil Altay Sivas, Hüseym özrürk Siva». Kâzım Kangal • Sivas, Halil özmen Kırse hir. Hamdi özer Malatya. $evket Köksal Ordu, Salih Tanyeri Gaziantep. Kapalıçarşı Esnaf Derneği Ecevit ve Çevikçe'ye plaket verdi Is^anbul Belediye Başkanı Ah met Isvan Şehir Tıyatroları Har biye bolümünde dün kenün sorunlanna r: iliskin olarak halkla bir söyle toplantısı yapmıştır. Isvan l ~ r nda belediyenin içinde bu>tuıduju parasal sorunlardan sözetm:?. üe'ıediyelerin demokrasi içinde olması gereken yerleri üzennde durmuştur. Îstanbul sorunlarını ve belediye nin kente yaptığı hizmetlerı ice ren bir fılmin de gösterildigi toplantıya. DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca. îstanbul Ba ro Başkanı Orhan Apaydın, bazı yazarlar ve kalabaiık bir halk Toplulugu izleyict olarak katılmıştır. Söyleşi toplantısında Danıştay kararlarını çöp sepetine atanların iktidarda kalamıyacagını söy liyen İsvan, Belediye Paşkanları na demokrasiyle hagdaşan yetki lerin verilmesıni ıstemiş «Düzen. belediyelere yetkisizlik ve parasal sorunlar gibi sınırlamalar koymuştur. Sizin oylarınızla seçilenlerin kurulu düzene karşı çıkmasmdan korkarak. yetkılerı elinden alınmış, demokrasi köıietilmi.ş ve bızier ancak bunu açıklamak ıçın karşınıza çıkma durumunda bırakılmışızdır. Hal ka yetkisizliğimizi söylemek. yarın o yetkilere ka\tuşmamızın tek yoludur.» demiştır. ^ Prof. Aksoy (Baştaratı 1 Sayfada) «Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa ile taban tabana zıt düşen bu fiıli duruma son vermek ve anayasal bır kuruluşu hukuka aykırı fiili işgalden kurtarmak amacıyla. bütün yetkilerini ve olanaklaruıı kullanmasının, rejim bakımmdan son derece önem taşıyan önümüzdekl günle rin özelliği gözönünde tutulunca, yasamsal nitelikte olduğunu, anımsatmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nm elmdeki birçok olanaklardan, örneğin sadece bir tanesi, TRT Seçim Kunüu'nda çekimser kalmakta israr ederek bir karar ahnmasına engel olan kişiyı istifa etmiş sa\Tnası ve onun yerine bir başka reklörü atamasıdır.» TRT Seçim Kuruîu'nun bu şartlar altında Karataş'ı görevden almasını isteyen Aksoy «bu kurul üyelerinden hiçbirinin çekimser kalamayacağını ve üç üyenın benitnsediği bir karar aımakla görevi olduğunu göz önün de bulundurarak, geçerli bir karara ulaşır.caya kadar toplantılar da aralıksız sürdürülmelidira demiştir. Aksoy. Mahkeme karar larından sonra Karataş'ın görevde kalmasının tüm yasalara aykırı olduğunu belirtirken «ben ne kadar TRT Genel Müdürü isem, mahkeme kararlarından sonra Şaban Karataş da o kadar TRT Genel Müdürüdür. Onun katıldığı ve başkanlığını yaptığı yönetim kurulu dahil, bütün kurulların kararları da geçersizdir» şeklinde konuşmustıır. KİT KOHİSYOHU'NDA DA TART1ŞIIDI Öte yandandan TBMM Kamu lktisadi Kuruluşları Karma Komisyonu üyeleri. Tabii Senatör Kamil Karevelioğlu ile CHP'li Se natör Nejat Sarlıçali. TRT Genel Müdürü Saban Karataş'ın. kura mu temsel edip etmeyeceği yolun daki çıkan bir tartışma nedeniy le komisyonu terketmişlerdir. Karavelioğlu ve Sarlıçali komıya ilişkin olarak şu açıklamayı yapmışlardır: «Bugün TRT"yi denetlerken artık yasa dışüığı çeşitli yargı organları kararlan ile kesın olarak belli olan saym Karataş'ın kurumu temsil etmesine itiraz ettik. Usul tartışmalarından son ra itirazımız iki AP'li ve bir MSP'li üye tarafından reddedildi. Bunun üzerine düşüncemizin inancımızın gereği olarak biz de ait komisyon çalışmalannı terkettik.» SECiM EMRi Erbakan basın toplantısmda, önceki gece alınan bir karan da açıklamış seçime hazır oimaları için bütün MSP il ve ilçe başkanhklanna telgraf çekıldığinı söylemiştir. Erbakan'ın açıklama sma göre te'.graf metnı aynen şöyledir: «Seçime hazır olunuz. MSP seçim hamlesi başlamıştır. Bütün izinler kaldınlmış'ır. Büyük davamızın kesin zaferi için seçim sonuna kııdar bütün gijcümüzle çalışacağız. Zafer inar.anlarıntiır.. TRT KONUSU Bir gazeteci TRT Genel Müdü riıyle ilgili Danıştay karannır hükümete gelip gelmediğini sor muş, Erbakan buna şu karşıhğ vermiştir: «Danıştay önce bir karar almış tır. Hükümet bunun tashih edil mesıni istemiştir. Ancak tashih karar istegiyle ilgili Danıştay ka ran henüz hükümete gelmemi; tir. Bu karar hükümete büdiril diği anda elbette İçişleri Bakarı görevini ifa edecektir. TEMEl ATMALASI ÖNIEMEK Erbakan basın toplantısmd AP'nin erken seçimle ilgili yas önerisinin MSP'nin temel atmî lannı önlemek için getirildiğir söylemiş, «AP bir kanun tekiif ni getiriyor. (Erken seçim ilâ: edildiği gün seçim yasakları baJ lasm, ola ki bir hafta da ols MSP temelleri atamasın) deme istiyor. MSP'nin bir haftalık i' rasma tahammüî edemeyecek k dar telaş içindedirler» clemişü: ERBAKAN'IN GEZiLERi Öte yandan ANKA'nm habeı ne göre, MSP Genel Başkanı i Başbakan Yardımcısı Necmett; Erbakan'ın yarın Marmara Trakya bölgelerıni kapsayac! bir geziye çıkacağı açıklanmı tir. Erbakan'ın basın müşavir! ğinden yapılan yazılı açıklam da, MSP G«nel Başkaranm t gezi sırasında bir çok sanayi t sislerinin temelini atacagı kayd dilmiştir. UÇ MiSLi BuYÜMEK Erbakan «MSP'yi ille de üç mısli büyütmek istiyorlar» demiş. sö2ü yeniden içtüzük değişiklikierine getirerek «Erken seçim konusundaki hareketleriyle AP güvenılmez olduğunu bir kere daha göstermiştir. Kırmızı çiz giyi geçtiler. Özel Komisyon diye bir şey çıkardılar. hukukun DP (Baştarafı 1. Sayfada) kimse kendisini aldatmamalıdır. Bugünkü hükümetle seçim güven liğinin sağlanması mümkün değüdir. Bugünkü hükümetle seçi me gidildiği takdirde, aziz vatanımızm bir harp meydanı haline geleceğinin endişesini taşıyorıız. Devletin haysiyeti olan otoritenin böylesine tahrip edildiği bir devir yaşanmamıştır. Herkes göz lerini Sayın Devlet Başkanımıza, devletimizin ve rejimimizin teminatı oian TBMM'ne çevirmiştir. Ctımhtırbaşkanımıza ve TBMM ne bugün her zamankinden daha ağır tarihi görev ve sorumluluk düşmektedir, kanaatindeyü.» AP"li SENATÖKIER Seçime giden AP'U senatörler ise şöyledir: Sırn Turanlı Adıyaman, Iskender Cenap Ege Aydın, M. Orhan Tuğrul Bilecik, Turgut Yaşar Gülez Bolu, Alaettin YılmaKürk. Bolu Gürhan Tit rek Çankın, M. Şevket Özçetin Çorum, Safa Yalcuk Ço rum, Nafiz Ergenelı Edirne, t. Tevfik Kutlar Gaziantep. Talip özdolay Içel, Beliğ Beler lamir, Mustafa Bozoklar îzmir, Mümin Kırlı İımir, Orhan Kor İımır, Adnan Karaküçük Maraş, Mehmet Çamhca Kastamonu, A. Nüsret Tuna Kastamonu, Ali Alkan Kırklareli, Osman Nuri Canpolat Konya. Fevzı Hahcı Konya. Mehmet Varıslı Konya. Oral Karaosmanoğlu Manisa. Orhan Süersan Manisa, Ruhi Tunakan Manisa, Şevki Atasagun Nevşehir. Selâhattin Acar Ordj, Nâzım İnebeyli Sinop, Tarık Remzi Baltan Zonguldak, Ahmet Demiryüce Zonguldak. ISTANBUL'DA • Istanbuî Tıp FaKÛUesi Çapa îğitim Hastanesi'nde bir grup comando, öğrencilerin komando Daskı ve saldırıları üzerine düîenledikleri foruma karşı çıijıuşar ve lorumun yapıldığı salonia kavga çıkmıştır. Olaylar üz#•in6 Çapa Eğitim Fakült««l Dekanı öğretime 4 nisana dek ara penniştir. Sultanahmet İTİA'da da dün üğrencüer arasmda çatışma çıkmıştır. Komandolann saldırısı sonucu meydana gelen kavgayı polis büyümeden önlenmiştir. Gözaltına ahnan 24 öğrenci daha sonra serbest bırakılrruştır. Bu arada ÎTİA öğrencileri, bir süre önce Aitademi başkanı Oıd. Prof. Nihat Sayar'ın evine p»tlayicı madde atümasmı kmayan bildiri dağıtırken. komandolar buna engel olmak isteraişlerdir. Atatürk Öğrenci Yurdu'nda önceki gece, iki grup öğTenci arasmda yoğun sekilde at«ş teatisi olmuştur. Polis, olay sonunda yaptığı aramada 13 adet mermi, 22 boş kovan ve bir dinamit lokumu bulmu?, Ali Haydar Sucuoğlu gözaltına alınmışür. İÜ merkez binası önünde komandolar polisin gözleri önünde, öğrencilere ateş açmıştır. O layda yaralanan olmamıştır. Ög renciler bunun üzerine Iktisat Fakültesine giderek burada bir forum yapmışlar ve saldınları kı namışlardır. İstanbul'daki patlamalar ise dün gece de sürmüş, bir banka şubesi ile bir otomobil acentasma patlayıcı madde atılmıştır. Aksaray Millet Caddesinde To îaş bayiliği yapmakta olan «Fiat oto» galerisine saat 21.15'de attılan patlayıcı madde yörede heye can yaratırken galeride hasBra yol açmıştır. Polis patlamadan sonra galerinin vitrini ile içeride bulunan iki aracm camlannın kı nldığını bildirmiştir. Eu arada Büyukdere caddesi üzerinde bu!u nan 4. Levent Akbank şubesind* de bir patlama olmuş, bankanm camlan kınlmıştır. ANKARA îstanbul Kapalıçarşı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu üyeleri. dün CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ziyaret ederek. CHP iktidan döneminde «Kapalıçarşısının orıanmını sağlayacak yasa önerisinı Meclise sevkettikleri için Genel Başkan Ecevit ile zamanm Bayındırhk Bakanı Erol Çevikçe'ye derneğin pla.ketjıi vermişlerdir. Oktay Aslan Başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyelerini TBMM'deki odasmda kabul eden Ecevit. yaptığı konuşmada, Kapalıçarşınm onanmı için yap tıkları girişimin tarihimize ve esnafa verdikleri değeri gösterdiğini söylemiş. «Biz, Esnaf ve Sanatkârımıza Türkiye'nin sosyal adalet içinde kalkmmasına katkıda bulunabilecek bir toplu luk olarak bakmakta ve değer vermekteyiz. Biz esnaf ve sanatkân özgürlükçü demokrasinin güvencesı olarak görüyoruz.» de miştir. THY (Baştarafı 1. Sayfada) rik Kurumu tarafından yapılan dış alımlara ilişkin raporların görüsülerek kabul edüdiğini, hiç bir usulsüzlük ya da yolsuziuga rastlanmadığmı açıklamıştır. OENEL KURUL IRTEUNDİ Öte yandan istanbul Haber Servisimizin bildirdiğine göre Türk Hava Yollan 1976 yılı dönemine ait hissedarlar olafan ge nel kurul toplantısı Maliye Bakanlığı temsilcislnin katılmaması üzerine ertelenmiştir. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimini de içeren toplantı nisan ayı için de yapılacaktır. Olağan genel kurula sunulmak Uzere hazırlanan raporda 1976 yılı 7ararmm artan yolcu sayısına karşm 396.1 milyona ulaştığı açıklanmıştır. Bu zarar 1975 yıhna göre 340.4 milyonluk bir artış göstermektedir. Rapordan alınan bilgüere göre zararm 306.4 milyonluk bir kısmı iç hat seferlerinden ortaya çıkmıştır. 1974 yılmda yapılan ayarlamaya karşın iç hat seferlerinde ücretler maliyetlerin batıda c";40, doguda '<.&ü altında bulunmaktadır. İç hat seferlerindeki zarar artışının başka etkenleri de olduğu belirtilmekte, bunlar arasında jet yakıtının istikrar fonu içine aiınmaması, a;t yapı yetersizlikieri yüzünden gece uçuşlannm yapılamaması, yapılsa bile zaman zaman varış noktasına kadar giden uçağın geri dönme zorunda kalması, iç hatlaröaki aşırı bekleme slireleri yüzünden ortalama < 1 fazla %0 benzin harcanması sayılmaktadır. 1976 yılında taşman toplam yol cu sayısının da bir önceki yıla r oranla :26'hk bir artışla 2.861.695 milyona ulaştığı toplam c gelirin ise V28'lik bir artış'.a 2,3 milyar liraya ulaştığı belirtilmektedir. 1976 yılında 5 ayn tipten oluşan 2S uçak kullanan Türk Hava Yollarında persone! sayısının da zaman zaman ileri sürüldüğü %\bi fazla olmadıgı Türk Hava Yol larında mevcut uçak sayısı başma 266 personel düştüğü kay. dedilmektedir. Raporun sonunda yer alan murakıplar rapor.ınria da THY faaliyetleri genellikle olumlu bulunmakta. zararın önlenmesi için iç hat bilet ücretlerine gereken zammın yapılması önerilmektedir. Tüzük değişikliği (Baştarafı 1 Sayfikda) si okunmuştur. Hayrettin Uysal 93. maddedeki. «Danışma Kurulunda görüşülerek» keliınelerinin tüzük metnınden çıkartılıp maddenin ş ı hale getirilmesini istemiştir: «Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler Anayasa Komisyonunda göriişüldükten sonra Anayasa Komisyonunun raporu genel .<urulda açık oya sunulur.» CÖRÜ$MEL£R Değişiklik önerisi üzerinde çeşitli üyeler konuşmalar yapmışlar DPli Cevat Önder. «İçrüzük degişıkligi seçımleri öne almak içm yapılmaktadır. Bu anayasanm genellık ve gayri şahsilik ılkelerine aykırıdır. Türkiye'de iç güveniik yoktur. Üniversitelerde hergün ölüm olmaktadır. İç güvenliği sağlayamayan bu hükumetle seçime gidilirse seçim güvenliği sağlanamaz. Güveniik sasi lanmadan erken seçime gidildiği takdirde seçimde cinayetler iş!enecektir. Bunun sorumluîarı güvenliği sağlamadan erken seçim karanru alanlar olacaktır» demiş. AP'li Refet Sezgin, Cevat Önder'e karşılık vererek. «Ekim de seçime gidildiği takdirde can güvenliğinin nasıl satlanacağını» sormuştur. CHP'li Mustafa Cesur, «DP seçimden kaçıyor. MilIeti aldatıyor.» deyince, DP'li Cevat önder. «Milleti aldatan sizlersiniz» diye karşılık vermiştir. Daha sonra değişiklik maddesinin tümü oylanarak kabul edil miş ve maddenln görtişülmesine geçilmiştir. CHP'li Necdet Ökmen ve arkftdaşları bir öner?e vererek 93. maddedeki değişiklik üzerinde bazı küçük değişiklikler de yapılmasını is;emişler. «Erken seçimle ilgili önergelerin gundemdeki bütün maddelerden önce görü.şülmesini ve acık oya sunulmasını» önermislerdir. îçtüzüğün 93. maddesi Necdet Ökmen ve arkadaşlarımn verdik leri değiştirge önergesi ile birlikte kabul edilmiştir. Buna göre. «Seçimlerin yenilenmesine dair önergeler. Anayasa Komisyonunda görüşülür, Anayasa Komisvonu raporu Genel Kv.rulda gündeındeki bütün konulardan önce üörüşülüp açık oya sunulur» hük mü geîirilmiştir. Değişikl:.ğ!.n ikinci maddesi ile de bu içtüzük değişikliğinin yayı raı tarihinde yürürlüğe giıecegı kabul edilmiş. Anayaşa Komisyo nu raporun'jn öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Mecl's Genel Kumluna sunulması karar laştınlmıştır. Meclisin bugün dpnetim günü oldr.ğu bilinmekle birlikte bıısün de Meclis'te görüsıilprpSi en 2ec varın Meclis't^n KMTENJAHDAN S E ( i K G i K C E K l » MCİiderleri toplantısı yâpıldı, Erbakan yine gelmedi Süreleri dolan Kontenjan Senatörlerinden Selâhattin Babüroğlu Erzurum'dan CHP miUetvekili adayı olarak seçıme giıecektir. CHP'ye geçen Konten.ian Senatörü Bahriye Üço's Ordu' dan Senato seçimlerine girecektir. o (Baştarafı 1. Sayfada) film Oscar'ı verilmiştir. Bu yılın en iyi yabancı film ödülüne Jean Jacques Arnaud' nun yapıtı olan «Siyah, Beyaz ve Renkli» adlı Fildisi.kıyısı fılmi lâyık bulunmustur. En iyi çekim ödülü de «Bound For Glory» fümindeki başarılı çalışmastndan dolayı Haskell Wexler'e verilreiştir. Adaptasyon şarkı kategorisinde en iyi şarkı ödülü «Bound For Glory» şarkısı için Leonard Rosenman'a, en iyi lilm müziği Oscar'ı da «The Omen» filminin müziği için Jerry Goldsmith'e verilmiştir. En iyi yapımeı ödülüne oRock» filmindeki başansından ötürü John Avildsen lâyık bulunmustur. Ödülü Avildsen'e Fransız aktris Jeanne Moreau vermiştiT. Bu yılın en iyi belgesel film ödülünü Barbara Kopple'in Kentucky eyaletindeki ufak bir kentte madencilerin sendika kurma hakkı elde etmek için giriştikle ri mücadeleyi anlatan «Harland Conuty Usa» filmi kazanmıştır. En iyi kısa metrajlı belgesel film ödülü de Linne Littman'ın Oscar ANKARA Koalisyonu oluştu ran partilerin liderleri. dün akşam 18.30'da. Çankaya'daki Eaşbakanlık konutunda bir toplantı yapmışlardır. «Davet üzerine» ya pıldığı bildirilen toplantıya MSP Genel Başkanı ve Devlet Bakf.r.ı, Başbakan Yardımcısı Necme:tin Erbakan katılmamıştır. Birbuçuk saat süren toplan'ıdan sonra Demirel tarafından ya pılan ya2i!ı açıklamada toplaiıtı nm süresi ve toplantıya katı'an liderlerin adlarının açıklanmasıvla yetinilm'.STir. (a.a.) Buca (Baştarafı 1 Sayfada) rin sayımına ve kaçanlaruı sayısını belirlemeye girışmişlerdir. Güveniik kuvvetleri ile poüsler cezaevinin çevresinde aldıkları önlemleri sürdürmektedirler. Hükümlülerin yakınlan, yörede bekleşmelerine karş:n, giirüşme olanağı bulamamaktadırlar. Yetkililer «isyan»a ilişkin ularak «Koğuşlarda tüm ranza ve yataklar yakılmış, pencere camları yere indirilmiştir. Öte yandan kapı ile peneereler kınlmıştir» demişlerdir. İlgili çevreler. «:syan»m siyasi hiikü.mlülere yapılan ve giderek yoğunlaşan baskılar son.ıcu doğduğunu bildirirlerken. «Ayaklanmanın eyleme dönüştürüimesi doğaldı» şeklinde konusmuşlardır. TÜMADDERiH B'lDiRiSi Bu arada, İstanbul Tutuklu ve Mahkumlarla Dayanışma Deıneği de dün bir bildiri yayımlayarak ayaklanmanın bastınlış biçımini kmamıştır. Bildiride. «Cezaevlerindeki işKenceci başlarından hesap sorulması, tutuklu ve hükümiülere can giivenliği sağlanması, baskı ve zulme son verilmesi, genel afla zindanlarm boşaltılması» isteklerine yer verilmiştir. TÜMADDER Başkanı înci Ataberk'in imzasıyla yayınla nan bildiride, direnişin silâhla bastınlmasının, haklı istekler :çin direnen tutuklu ve hükümlülerin kamuoyuna birer isyancı gibi tanıtılmasır.m. tutuklu ve hükümlülerin güvence altına alan yasalara açıkça aykın olduğu sa TÜRKÎYE TURİNGveOTOBÎL KURLMUÜe YENİ FOTOĞRAF DERGİSİ FOHPOĞRAF \ARIŞMASI SONÛÇLARI SİYAH BEYAZ DALINDA Birinci: Mehmet AVCIDIRLAR ikinci: Hüsnü GüRSEL Üçüncü:Selmin BAŞAK MANSİYONLAR: Mehmet AVCIDIRLAR Osman Aziz YEŞİL Zeynel YEŞILAY Kâzım ZAtM RENKLl DİAPOZİTlF DALINDA Birinci: Salim OKUMUŞ ikinci: Hikmet TEKÇAM Üçüncü: Ibrahim ZAMAN MANSİYONLAR: İbrahim ZAMAN Murat UYGUN Navman ATAMAN Selmin BAŞAK Ödül kazanan ve sergilenmesi uygun görülen eserler 27 Nısan 6 Mayıs tarihleri arasında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin yeni binasında sergilenecektir. Birbirini (Baştarafı 1. S mahkemeye sevketmiş ve bunları tutuklatarak cezaevir.e kapatmıştır. Sorguya çekilen gardiyan ve jandarmalann, Cezaevi yönetimini suçlar sekilde ifade vermeleri üzerine, sorumlu îstanbul Cumhuriyet Savcılığı Infaz Bürosu da idarî soruşturma açmıştır. Adalet Bakanı tarafından Cezaevi Savcılığı görevinde alman Mustafa Uçkan, İstanbul Cumhu riyet Savcıhgı Yardımcılığına verilmistir. İsmuıin açıklanmasım istemiyen ve cezaevindeki soruşturmayla görevli bir ilgili, izin aanırsa görevden alman cezaevi Savcısı Mustafa Uçkan hakkmda da soruşturma açılacağım bildir miştir. Savcı Mustafa Uçkan'dan görevi teslim alan beş savcı 3 bin ruruklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevinde sayım işlemlerı yapmaya başlamışlardır. Bir ilgili. bu işlemin hafta sonuna kadar ancak tarnamlanacağını, başka ' " " i a f mr«o hı; «ıvım sırasında Oktay Cumhur AKKENT Jinekoloz Oor l)r. Şişli Halaskârgazı Cad. 371 379 Telefon: 47 :» U3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog