Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 30 MART 1977 YEDİ EGITİMÖÖRETİM. Haydarpaşa Lisesi'nde etüd belletmenleri saldırısına karşı öğrenciler derslere girmiyor Zafer ONUR Ümit ALEMDAROĞLU Şükran KETENTi 100 MİLYON LÎRALIK TIBBİAYGIT GÜMRÜKLERDEN ÇEKİLEMİYOR SAYIŞTAY, DAMGA RESMiNi KALDIRIRKEN MALiYE VE GÜMRÜK TEKEL BAKANÜKLARI ALINMASINDÂ DiRENiYOR. SEKiZ AYDIR GÜMRÜKTE BEKLEYEN GAMA CAMERANIN TEŞHiSiNDEN YÂRARLANMAK iÇiN HASTALAR S1RAYÂ GiRDi. rağmen Malıye, Gumruk ve Tf>kel Bakanlıklsı T arasında gıdenlememesı nederı ıle juzlerce a eıt ve malzeme 3 aydır gumruk antrepolannda bek letılmektedır Bu bekletısın unuersıte hastanelerının çok pahalıva mal oldugj gun 2ibl onadadır Haler. S T kecı \ e Ye;jilko\ Gumruii Mudurluğu antrepolarır.da lutulvnakıa olunsn a\gıtlar VP tıbbı malzpmeicr bozulma tehlıkesı ıle karşı kar>=ı\adırlar Odenm.ş o, '". t n rnıljon.arca lıra ı«e kus gıbı uçur> gıdscektı+ Gumruklerdek. elverıs^ız d?oolarda u*ulmakta olunan a;.?if \e malzemPİerr ıçınd? ron*gen llınlerı sunı bobrek bulunuvor'sa soz konusu malzemeler ja çoktan boralmuş ja da son gunlerını jasamaVadırlar. Dığer taraitan hastane vetkılılen pamruk ""'smını oderlerse Sayıştav karanna avkırı hareket etmış olacaklarını ve ounun «b'r rtevıetın aıfer oır devlete ayKırı Gavranışı» olarak nıtelenecgını belırtmışlerdır Hem eğıtım hastanesı hem da kamu vararına çahşan kurum olarak •soz konusa sorun de»letn devlete çıkarttıfı suçluk olnraK b»lırtılmış'T Sa^stav kararına uyulmavarak. damga resmı odsnırsft grunıruk savmanlanmn zimme'me para geçırılmış olunacağı one surulmuştür Butun bu sakıncalar jetkılılerı günıniKte ka1 derıne rerk edılmış malları çekmekten alakT maktadır Bırer eğıtım kuruluşlan olduklan c;bı kamu jararına da çalışmakta olan hastaneler artık daha fazla bekletıımemalıdır > H aydarpaşa Erkek Lîsesinde oğrenlm yılı başından berl sürcgelen faşıst baskılar geçtığımız cuma günü komando olduklan ilerl sürulen etüd belletmenlen taraîından o|rencllerm üzerine ateş açılmasıyla r.oktalandı. Bunun üzerine öğrencıler, okuldaki tum faşist etüd belletmenleri atılıncaya deftn derslere gırmeyeceklenni ve dıreneceklerınl bellrttiler. Haydarpaşa Erkek lisesınde neler oluyor? 13O0'ü yatuı 4 bm dolayında oğrencrj,! boylesıne bır eyteme ıten nedenler nedır"1 Olayları şöyle bır gozden geçinuekte yarar \ar başlangıcından bu yana! irçok urıvers:te hastanesının dışandan getırttığı çok sayıaa tıobı aygıt \e maUemelsr damga resmı odenememesı nedemyle gümraklerde bekletümektedır. 100 mılyon lıran:n ustunde değerı olan tıbbı aygıt ve malzemeler Savıştay Geneı Kurulunun damga resmının alınmaması yolunda kı kararına ragmen, gumruklerden çekıîememektedır. Sayıştay Genel Kurul kerarına karşın, Mahye ve Gumruk Tekel Bakar.hğı damga resmınin alınmasmda dırenmektedırleı. 1750 sayılı Unıversıteler Yasasma bağlı ünıversıte hastanelerının Ucretlermı onceden odedoklerı tıbbı aygıt ve malzemsler Sırkecı ve Yeşılkov Gumruk Mudurluğu antreplannda son derece elvenşsız koşullsr altında tutulmaktadu GumniKten getırtügı aygıtlan b:r turlu cekemeven Istanbul Tıp Fakultesı Çapa Eğıtım Kas'anesı yetkılılerı aygıtlaım her an bozulma tehlıkesı ıçmde olduklarını one surmuşlercUr. Şu anda Istanbul Tıp Fakultesı Çapa Eğıtım Hastanesımn getırttıgj 60 adet oğr°ncı rmkroskopu ıle bır Garna Camera avçıtı Gumnıkler Başmüdurlugune bağlı Sırkecı \e YeMlkoy gUmrtık antrepolaıında bekletvlmîktcdır Yorun mılyon lıra değennde olan 60 adet mıkroskopa eğıtım hastanesınm acıl gereksınmesi vardır Öte yandan, thrcıd hastalığmın teşhı«ınde kullanılan \e çabuk sonuç alınmasma yarajan Gana Cameranm, gumrükte bekletılsn modelmm en modem turu olduğu açıklanmıştır. 1^ mılyon lira dejerınde olan Gama Cameranın teşhısınden jararlanmau ıçın Çapa Eğıtım Hastanesının tedavı bolümünde sıraya gıren hastalann sayısınm eun geçtıkçe arttığı belırtılmiştır. Hastane jetkılıleı sıraya girmış olan hastalara ıkı hatta uç ay sonrası içın randevu Nenldığıni, ancak bu surenm de dolacagından endışe duyulduğu belırtılmıştır B sayılı yaasındaj Sa^^ştay Genel Kurul Karanna ragmen ıthalde alınacak damça resmml mallann t»bı tutulmasına devam edılmesmm gereklı gorulduf j» behrtilmıştır. Bunun urerinp Gümrjkter Gerel Mua.ırlupu de damga resmınhı alınması kavdını yururlukte rutmuştur GumTukler Mudurunun I&îanbul Tıp Fakul tesı Çapa Eğıtim Hastanesme gonderdığı yazıda da bu kararın Danıştaydan gelecek olan bır dığer karar ;le bozulabıleceğı belırtılmiştir. BOZULMA TEHliKESi IÇINDEIER Bır \etkılı ?nla^m?r'ıgın dojurdusu sonuçlan şoyle ozetleme'v'edır. «Damga r°sroı ujuşmaz'ıgmm Sayıstav karanna KARARA UYUtMUYOR 1750 sayılı t'nrv ersıteler Vasasmın 73 maddesı tnıversıteler ıçın dışardan getırılecek oluııan her turlu aygıt ve malzememn lıarç ve ver?ıden mua* tutulmaa hakkındEdır Ancak Id73 vılında yurUrluge kcnmuş olan bu >asaya M&lı\e Bdkanlığı bır loayıt ekletmış ve yurt dışmdan gelecek olan aygıt ve malzemelerden damga resmının almmasını şart koş muştur Damga resmmın yasa g^regınce alınıp alınmaması yoiunda Sayıştay Genel Kuruluna japümış başvuru damga resmının de dığer vergi ve harçlar gıbi muaf tutulması ıle sonuçianmıştır Sayıştay Genel Kunılunun C6 temmuz. 1576 tanhlı 156558 sayılı Re&mı Gaz«te'de >a%imlanan 3848yi sayılı karannda aynen şojle der.ılmecvıîdır «1750 sayııı Ünıversıteıer Yasasınm 73 maddesınm 4 fıkrasında dışardan ıthai edılen T.allar ıçın «her tiırlu vergı resım \e barçlan <on ıle çetırıl mış bır mualııet Kajdı vardır Damga resmınır hariç tutulması :se belırtılmemefcteiır. Olsa ıdı açıkça belırtılırdı Sonuç Yazıda muafıyetın damça resmını de kepsjdığında şup^ıe buîunmamaktadır î*halde ah nacak olunan danısa esmır.ın alırunama^ına ny bırlığı ıle karar verılmıştır» öte >andan. Malne Bakanhğının Gumruk ve Tekel Bikanuğı 19 111976 tanhlı 2212334 24 SON OUYIAR 2* mart 1977 perşembe gecesl 5 Fen F sınıfndakı etud belletmenı tum devnmcı demokrat ve yurtseverlere ağır küfürler eder ögrencıler de belletmeni sınıf dışına atarlar ve oaha sonra gelen nbbetçı oğretmene olayj anlatarak etüd belletmenirun baslanndan alınmasım ısterler. Daha sonra ögrencıler saat 12 00 sula rında yatakhanelere çıkarlar. ancak koman do olduklan bıldırılen etud belletmenlenmn hır saldınsından korkarak kapıların sürgulennı uzerlertnden kapatırlar. Saat 22.20 sulannda tse 10 15 kışi kadar olduklan belırtılen etüdçuler kapıyı omuzlayarak surguyu kırarlar ve açılan kapıdan öğrencılerui uzenne üç el ateş ederler. Kurşunlardan b m camlardan blrinı deler geçer ve dana sonra bu cam etüdçuler taralından pirçalanarak kurşun lzi kaybedilmek ıste nır Olay üzerlne okulun dahilıye şefl ve baş etudçu yatakhaneye gelirler ve öğrencı ler can guvenlıklerının olmadığını, can gu \ enlıklerırun sağlanmasını ısterler. Baş etud çj. bıraı flerde toplu halde duran etüd beı Ietmenlenyle konuşmaya çalışır, ancak taıtaklanır. öfreTîciler, yatakhanelenn anah tarlannı Isterler ve sabaha kadar herhangı bır saldın korkusu ıçınde nobet tutarlar Ertesı gun de derslere gırmeyeceklenm be lırterek bo>kot ılân ederler. MC'nin toplumdan yana calısan öğretmene baskısı sürüyor « V M hukumetmın, kurulduğundan ben ogretmen İ R I . l e r e , ozellıkle toplum halkmmasında gorev alan oğretmenlere karşı sındırme, Mİdırma ışlemlenne gırıştığı buınmektedır Bunun son orne ğı Kırk'.arelı'de goıulmuş.tur Kırklareh nın Pınarhısar ılçesı Kajnarca ka^a ba«;ı Cumhıırıyet I.kokulu muduru \e KOYKOOP Bırlığı başkanı Erdogan Kanturer okulundakl ba şarılı çalışmaların \anısıra kendibinı ıçındn çıktı gı ve halen aralaıında j?sadığı koylulennin ekono mık. kulturel ve sos al baKimdan kalkmmasma a damış bır oğretmendır Dana oncelen gorevh bu lunduğu Hacıfaklı kovune su aetırme ışındekı ça balarını kojlulerı unutmamaktadır Dana sonra dn kendı koyu olan Kaynarea'ya atanan Oğ. Erdogaiı Kanturer, burada da haikınm kalkınma çabalarına gınşmıştır Bu arads çok >onlj ko\ kr'^ınrna koope ratıfının kurulmasma onculu* e*mıs cevredek: ko operatıflen bırt=ş"ıe^ek KOY KOOP B'rhğını kur muş ve bunjn başına ge<ırılmıştır Kooperatıf or taklanna traktor oıçerdover gıbı tanm araçlann\ vıcuza sağlavaıak kovlulerının somurulmesıne engel olmustur Bu çalı«ınalaı son^urucu. aracı \e tefe cılerle bırlıkte MC'nın ıldekı temsılcılennce de ho* karşılanmadıgından Kırklaıeh Valıhğı Yavrukur dergılennı vakmaktan, kooperatıfcıhK semınerlerı duzenlemek^en çalışmalan hakkında basına bılgı vermekten kooperatıfçıhk harçketının ıçınde bulun maktan suçlanarak hakkında soruşturma açürmıştır. Çevrede çok se\ılen öğ. Erdoğan Kanturer'ın karşılaştığı bu lıaksız ışlem karşısında 42 koyün kalkınma kooperatıfınden beş bın vatandaşm ımzası ıle Valı Burhanettın Çakar a verilen dılekçede şoyle denılmektedır. «Yasalara uyg"tn olarak bız ko>luler tarafından kunuan KOY KOOP Knklare ı Fırlığı. ekonomık ve sos>al soruıilsrımızı çozecek tek kuruluştur Ana^•asamızın 45 maddesı gerefınce devletm devlet \onetıcıle:"im kooperatıfçılığı desteklemelen gerekmektedıı Bu nedenle, KOYKOOP bızım sutumuzu ouğdayımızı, ajçıçeğlmızı \e tum urunlerımızı degerlendırpn tarlamızı ısleyebılmek içın traktorumuzu bıçerdoverımızı otekı tanm araçlanmızı ve ılâçlanmızı kâr gutmeden sağlavan, somuruye karşı kurduğumu7 bıı ekonomık orguttur Bu örgut sayesmde ahntpnmızm degerını anlamaya karaborsacılara karsı korjnava bdsladık KOY KOOP'un kojden ' ana olan bu çalışmalan sonucu çıkarlanndan olan sörruruculcr bızım kooperatıf hareketımuı engellemeye ba^laiTHjlardır. Son gunlerde 3ırl»k Başkanımız Erdoğan Kanturer'ır. devlet yonetıcılenne ijikâyet edılmesının nedenı budur Bu şıkâyet sonı:cu Bçılan soruşturma. aslmda bız koylulerın çıkarlarını ve bızler ıçın çalışan de\let memuriannı susturmayı hedef almaktadır» 18 yaşındakilerin oy kullanrnaları için kampanya açıldı • SEÇMEN YA5ININ 18 VE SEÇıLME YA^ININ 21'E İNDıRılMESı ıÇıM AÇIUN KAMPANYA NEDENı ıLE YAYIHLAHAN ÇEJıTLı BıLDıRılERDE. EGEMEN CUÇLERıN, TOPLUMUN DıRENÇLı KESıMı OLAS GENÇLERı BılıNÇlı OIARAK POLıIıKA Dl$l TUÎMAK ıSTEDıKLERı BELıR TıLıYOR. OGRENCilER NE DiYM? Öğrencıler çıkan olaylardan sonra okiıl yonetımmi sjçlamışlar ve etud belletmen İen okulu terkedınceye degın derslere gır rr.eyeceklennı bıldırmışlerdır. Tum olanlaı karşısında okul yönetunınln umursamaz bır tavır aldıklarını da belirten öğrencıler, 50 netımın olayı ortbas enneK ıstedıgım \e ters yansıttığını behrtmışler ve okul mu duru Kenan Ateş'ın kendılenne «sadece ateş edenı okuldan atarım ama genslne dokunmam Ya kabul edersımz, ya da karşı ko\anlan okuldan atanm» dedığını ılerı surmuşlerdır. llerıci Gençler Derneğı seçmen yaşınm 18 e seçılme yaşınm 21'3 ındırılmesı ıçın k mpanya açmıştır. Içınde bulunduğumuz seçım yı'ı nedenı ıle de bu konuda bır maza kampanya=ı açai IGD. kampanyarun neden ve amacnı şoyle ozetlemıştır: «Sınıflı somuru duzenlerımn başından ben gençlığe, toplumun en dmamık, en duyarlı bu kesımme ağır sorumluluklar vukleyen egem°n guçler, aynı kesıme yetki varmeverek polıtıka dışı tutmaktadırlar Sosyal yaşamn çesıtlı sorumluluklarını uzerlerınde taşıjan ve Too;um'in ıcjıde büyuk kesım oluşıuran gençlık, ulke yonetımınde soz hakkına sahıp oimalıdır Demokrasınm kıtl» ıçınde yajgınlaştııuması, egemen guçlenn, ozelınde de faşızmm kıtle tabanınm daraıtılması anlamm dadır. Bu acıl demokratık ıstemın gerçekleştırılmesı yolunda tıirn demokratık kışı ve kuruluşlan bu âoğrultuda savaşım vermeye çağıri5roruz.» Seçmen yaşınm 18 ve seçılme yaşmın 21'e indırılmesı ıçın açılan kampanya nedenı ile yayınlanan çeşıtlı bıldınlerde, egemen guçlenn. toplumun dırençlı taaslmi olan gençlen bilinçlı olarak pohtıka dışı tutmak istedıklerı belırtılerek ozetle şoyle denılmektedin «Burjuvazmin sürekli olarak (heyecanlı1), (macera çagındakı), (saf duyu sahibi değıli sıfatlarıyla gençlıkten soz etmesırun nedenı, oyununa kılıl hazırlamaktır. Gerçekte istaüstık venler bunun aksını kanıtlamaktadır. 1821 yaş arasında olan ıkı mılyon sekızyiızbın kışiden ıki milyonu okur yazardır. Gençlenn okur yazar oranı ytizde 73 4 ıken, 25 yasmdan büyükler ıçın okur yazarük oram yüzde 43'tur. Burdan da açıkça gönlleceği gıbı, egemen guçler aydın, açık fıkırh oyiardan çekınmekte, gençlığın polıtık savaşım yolunu tıkamak ıstemektedır » ABD'de üst toplum düzeyinde başarı oranı 27kez daha fazla ODTÜ «Mımarlık Fakültesi Dergisisnln son savısında MeUh Ersoy ımzasıyla ver alan «Topİjmsal Yapı ve Eğ.tım» konulu bır yazıda, ABD ae Harvard Unıversıtesı Ekonomık Araştırmalar Enstınısu'nden S Bo\vles ıle H. Gmtıs'ın yaptıklan geruş kapsamlı bır araştırmamn sonuçlarına da >er verılmıştır. Aynı zekâ duze>mde olan kışıler arasında yapılan bu araştırma. «us: toplumsal sınıf kokenlı» oıanların yaşamlannda başanlı olma olasılıklarının ıktısadl açıdan «alt toplumsaı sınıf kokenlı<> lere gore 27 kez daha vuksek olduğur.u ortaya Koymuştur Baş.ca bır deyışle, ıstısadı başan, eğıtım sınıf kokenı ve yetenek arasındakı yakın ı.ışkılerın ana belırîeyıcısi. kışınm «sınıf kokenı > dır Otekı etkenier ıkınci derecede onem taşımakta ve suııl kokenıne bağlı olarak değışmeK ted:r. Euna karşılık aynı egıtımı alan ve smıf kokenmden gelen kış.lerden zekâ testlerınde «en başarıİ!» oianlarla «en basans:z» olanlar arasında oa bır karşılaştırma yapılmış ve şu sonuç elde edümıştır. «En başarılı» kışılenn yaşamlannda basanh olma olasılığı. ^en basarısız»lara oranla yalmzca 21 kez daha yukselrtır. Aradakı 24 9 kez lıs fark, sınıfsal kökenden ileri gelmektedir. ODTÜ bğretim uveletmden Mehh Ersoy, yazısmda eğıtınr b:r «Toplumsallaştırma kurumu» olarak da ele almakta \e ou jonuyle eğıtımın naretım ıhskılerı» ıle «uretım guç'.erı>>nm belırle d.ğı «uretım bıçımı»ne sıkı sıkıya bağımlı oldj ğuna açıklamaktadır. ETUDCUlfR Haydarpaşa Erkek Lısesınde 35 tane etud belletmeni oldugu belırulmıştır. Ogrencıler bu etudçulenn genellıkle okullarırın yakınında bulunan Vetennerlık Fakultesının komando oğrencılerinden oluştugu nu ılerı surmektedırler. Bu arada kendılenne ateş edenm de bu okul bğrencılerınden olan Recep Kasımay olduğunu ılerı surmuş lerdır öğrencıler aynca etud belletmenlennin A^aturk Eğıtım Enstıtusunden ve Vetenner'.ı'ıt fakültesmden de okula komandoları getırdıklerını ve bunlar aracılığıyla kendıle rıne baskı yaptıklannı belırtmışlerdır. DiGER SORUNIAS Okula gırişte dnceki yülara göre kendılerınden daha fazla taksıt alındıgını \e yardım parası olarak da 5000 lıra verme* zorunda Kaldıkiannı belirten öğrencıler, bu uygulamanın okul yonetımınde bulunanlarm yakınlarma uygulanmadıgını ılerı surmuşlerdır öğrencıler oğTenım yılının başlangıcından Du yana gerek kantin, gerekse ısıtma ve yıyecek sorunlannm halledılmedığmı. kendılenne verılen jemeklerın temız olmadığı gıbı, besın değen taşımadığını da ılerı suımuşlerdır. ÇALIŞAN ANALAR VE ÇOCUKLARI EvTensel Bçyannamesi'nin 25. maddesi lse şu hukmü taşıyor: «\Ptlık \e çocukluk ozel ihtünam \e yardım gonne hakkına sahiptir» Vasalarr'a belirtilen vukümleri yapıp >apmamak DeUefin bi.eceçi bir iştir, diyemijoruz tloğal olarak. Çunku De\let ısterse, bir fan tom savaş uçajpnın bedeliyle 2.100 bebek içln kreş açabilir ya da >edi buçuk mılyon şlşe süt sağlayabilir bu çocuidara. Yatırım alanlannın gereksinmelere göre ayarlanmayısı Niızünden milvonlarca çocuk bile bile açlığa bakımsızlığa ie eğitimsiiülğe itilmektedir. , Çocuklarmı bırakabilecek kreş ya da anaokulu hulamayan emekç: analar zorunlu olarak evde tek başlanna va da sokak ortasında bıraloyorlar onları. Gözü, yüreği ve aklı arkada kalan bu kadınlann çeşitli iş kazalan geliyor başlanna. t^verenlerden doğal kreş hskJannı istemelerijlc olumlu bir sonuç >ermiyor hiç bır lamsn lfjerinde 31)0 kadın de£i\ de, 299 kadın çalıştıran işveren, yasa boşluklarını kendl çıkanna kuUanıyor ustaükla. Ahmet UYSAL B azı araştırmalaTda, analan çalışan çocnklann. analan ev kadını olan çocuklarla tıpatıp aynı gelişimi gösterdikleri one süriılmüştur. Ananın bir işte çalışması, tek başına, olumsuz etkiler ortaya çlkaracak bir ettnen değüdir.» Yukartdald alırıtı\ı Colombia L'niversitesi profesorlerınden Arthur J. Jersıld'ın ÇOCUK PSIKOLOJtSt adlı türkçe çevirislnden aktardım. Görüldüğu gibi yazar, bilim adanüığtna ters duşebilecek bır göıle bakıyor soruna. Böylesine önenül, ekonomık, imltürel \e sınıfsa) boyutları olan çalışan ana ve çocuklannın efltimi konusunu bir genellemeyle. bilimsel olmayan bir vaklasımla geçlşttrmefe çaüşıvor. Kreş 5.3 da anaokulu pereksemesini karşüayama>an ülkelerin çocuklan Colombialı bir psikoloji profesoninu hiç UçilcndirmJvor olnulı. Turkiıe gerçeklerıyle. psikoloji bilimi yaptıguu sanan Jersıld'ın genellemesl arasındaki ÜRGÜP LİSESİNDE DERSLER HÂLÂ BOŞ GEÇİYOR Nevseh.r vdresmm buyuk !:selerndei b:n olan Urgup Lısesınae, oğretmsn joXluğur.d?n derslerm buyuk bır k:smı boş geçmektedır 700 oğrencısı olan okulun oğretmenlerı, ogretmen yokluğundan haftada 27 dersm ve IÖJO saatin boş geçtığını belntmektedırlsr Bır kı«îim derslsnn hıç vapılamadığını dığerler.nm ;se çok cksık olarsk yapıld'jını sovleyen oğretmenler. oğrencılsrın birşey oğrenemeden bır ust sınıi3 geçeceklerın:, bu durumun ıse ılerkı nllarda daha cıadı sorunîara jol açacağından 5 akmmaktadırlar. Urgup Lısesi ogretmen ve ögrencllen aynca okul yonotımının sıyasa! baskısından, öğrencıler aıasında sınıf aıinmı yapılınasından yakınmaktadırlar. Urguo Lısesindp oğrencılere yoneltılen baakııara hdrşın, oğreneı ve aılelennın tapki gostermelen sonucu, okul mudur ve muavinınm ıstifa etmek iorunluluğu duyduklan belırtilmıştır. büvfik çelişkiyi, kısa bir çalışmavla ortaya çıkarmak, hıç de zor olmasa gerek. Yurdumuzda ber yıl bır buçuk mllyon kadın tek başına dofum vapmakta ve yarun mii\on kadın "çocuk duşürme zorunda kalmaktadır. Kırsal bölgelcr de dahil edilırse. bir miljon çalışan kadın \aıdır Türki\e'de. Kreş va da ytıva bekleven çocukların sayısıysa dobuz buçuk milyon gibi urkütucu bir rakama ulaşmıştır. Devlet bunlırdan sadece lö'i için 6 adet kreş ve juva açabilmiştir. Çocıık oiümlerinin yuksek olduğu (^1 vaş arasında canlı doğan her bin bebekten 165'i daha bir vaşına \aimadan olüp gitmektedir. Turkiye Tabibler Birliği Başkanı Dr. Erdal Atabek bu ölümleri beslenme, barmma \e temizlik gibi sınıfsal nedenlere bağlamakladır. Oysaki. Anayasanın 4Î. maddesi şöyle bir sorumluluk vüklüyor Devlet'e: «Çocuklar, gençler \e kadınlar çahşma şartlan batamından özel olarak korunurlar.» Insan Haklan Ote randan. evde tek başlanna bırakılmış, sokak aralanna itılmış çocuklann beden ve nıh sağlığı gelışimlerini surdüremeyecekleri acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sokakta başı boş dolaşan çocuklann «ınema % sigara simsarlarının eUerıne duşe tuklerı cinsel ^apıklann kurbanı olduklan bütün toplumca biliniyor artık. Boylesine ihmal edılmiş çocuklann uyku. temizlik ve bev leme alrşkanlıklan edinebilmelerine olanak \ar mıdır? 06 yaş çocuğunun toplumsallaşmasında, fnsanca yetiştirilip eğitilmesinde aıle kadar onemli olan bir başka kurum da kreslcr ya da anaokullandır. Vma eğitim tuccarlannm yenl bir sbmiirü alanı olarak kullanmak istedikleri, gerçek amaçlanndan uzaklaştınlmış kurumlar de^tldlr sözunu ettiğimiz. Devletin sorumluluğunds. denetiminde \e gözetiminde olan eğitim yuvalandır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog