Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

AITI CÜMHURIYET 3 0 MA8Î 1977. MuvazeiM ırahve e 1), Varıdatunızı (2) 194 580.554 ıra, masarıfıTUZI (3) 194 474 400 ra, masarıfjnızı (3) 194 474 400 uretle butçemız bu sene açıkix kapanmış ve Cumhunyetın \çıksız butçe» umdesıne rau ufık (5) bır butçe oımuştur 3ncumen az memurla ÇOK iş gör nek ve memurlan terfıh etmek ısulunu (6) tavsıye (7) ve bu 1un ıçın de şımdı altı veva yedı aat çalışan memurlar sekız sat çaiışmalarını teklıf (81 e* ıekted.r Bu suretle senede 17 ıılyon mesaı saatı (9) kazanıln ş olacaknr ve memunn ve lustahdımm adedınde (10) ye ı sekız bm kışüık tenzılat (111 apılabı'ecektır. Bınnetıce (12) eş mılvoi li'a bır tasarruf (13) îmın eaılebüecektır En fazla memur ıstıhdam een 11.818 kışı ıle Malıye Vekâsti en az memur da 24 kışı ıle fatbuat Müdınyetı umumıyesıı r (15) İSTANBCL T4YYARESÎ % îstanbul tayyaresımn tevIm meras.mi (16) dun Yeşıl oy'de sahılde tavjare mektebı in hangan öriinde :hzar edîlen 17) mahalde fevkalâde mera ınıle tesbıt (18) edılmıştır. Yellköy Hava Mevdanında bınler e halk uçuşu sevretmi'lerdıayyare Cemıyetı adına Beledıe Meclisı azasmdan Nakıye Ha 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 30.3.1927 1927 SENESİ DÎNK BUTÇESI gu dertnlıkler hesaplanarak devır (25)lennın bulunması kolavlaşacaktır Ilgılıler beş altı met re dennlıkte hıpodromun bulunabıleceğını sanmaktadmar • ŞanghaVda ıkı îng'Uz d«n zcısı ıle Çınlı bır Çjftçı arasmda zuhur eden (26) adı bır kav gadan dolavı Kanton memurlan şehırde Ingılız Konsolosuna bazı ganp natalıp dermeyan (27) eylemiîlerdır Kanton memurla n kavgada Çınli çıftçınin kınlan dort dışi ıçın tazmınat (28) istem.şlcve denızcınm şıddetle teczıve (29) edılmesı 'çm Ca memıırlanna teslımını ıstemıs lerdır (1) Muvazeneı malıye C2) \ r arıda f Gelir C3) Masarif Gıder (4) Tesbıt Saptamak Mall den mm Wr nutuk (19) sovlemış ve «En zengınmden, en fakırmize kadar elınızden gelen vaMımı esırgemeyınız Yalnız zevkjuzı k'sarak degıl, hatta ıhtıyacınusdan da keserek verınız Fanlptİ! '20) ınsan sıfatı ıle sulhu sevmek ve ısteme* basıretlı (211 vatandaş sıfaM Me de harbe hazırlanmak vazıfemız » <22) demıştır. SÜLTANAHMET H4FRÎYATT (23) • • Sultanahme» hafrıyatına de vam edılmektedır. Açılan trrjıci hufre (24) dun aıtşama kadar ıkı buçuk metrey; oulmuştur Gunde b:r metre kazılmakta o lan bu verde şımdıye kadar îstanbul'un muhteiıf devırleme aıt çanak çomlek toprak kandıl tesbıh ve taba* parçalan çıkmaktadır Bunlarm bulundu (5) TTmdesvne murafiıc îlkesıne uygun (6) Terfıh Geçım genışlığı. gönenç (7) Tavsıye Öfılt vermei. salık verme (8) Tekllf Önerl <"9) Mesaı Çalışma (10) Mustahdemın adedi Hız metlı sayısı (11) Tenzılat I r d ı n m , (12) Bınnetıce Sonuç olarak (13) Tasarruf temuı etrr.e Para bırık'ırmes'nı sağlamak ı (14) îstıhdam Hızmette bulun I durma. Çalıştırma j (15) Ma f baa f mudırıve'ı Uüiumı | yesı Basm Yavın Genel Mu j mırlugu (lfi) Tevsıtn merasımi Ad koy ma torenı (17) îhzar edîlen mahal Hazır lanan ver (18) Fevkalade merasımle tes'<tj Olağanustü törenle kutla ma (10) Nutuk Soilev (20) Fazılet Erdem < 71) Bas 'Pt Gerçeğı görebilme '22 VzzJe Gorev (23) Hafnyat KaTl '241 Hufre Çukur. '25) Deır Ca* '26) Zuhur Çıkan (27) Matalip dermeran e*mek îstekler ılen surmek (281 Tazm'nat Zarar odertisi (29) Teczıve Cezalandırma EGİTIM ÖÖRETIM. Işıl ÖZGENTÜRK SA niversıtell olmanın benlm içın değıçık I I bır anlarru vok Sonılarırazfl cevap " venneye gelmce, ne ışe varayacak bW \macımz n e ' Bır unıversıteli olarak be nı tanırrmk mı ıstıyorsunuz"" Ivı. güzel ama neden ben'' Ded:m ja üımersıtelı olmanın benım ıçm degı;ık bır anlamı • ok Aynca lıder fılan da değılım Ben benım ışte Pekâla mutlaka bır şeyler sorîemeiTU ıstıyorsunuz Soyıe siralayao Q Unm 1 55 yılında I«tanbul da doğdum Aılem varlıkhdır Küçuk yaşlardan berı her ıstedıgımı vapanm Evlıj^m Istanbul Lnıversıtesı îşletme Fakultesi öğrencısı yım Oldu m u 7 Işte benı tanıdınız Olma dı m ı ' Tabıı, ozel meraklanmı da ogren mek ıstersıruz Bakın çok ıvı araba kuila rurım Gıtar çalmasını bılınm Muzık ha vatta en spvdığım şevdır Koleideyk°n otostopla Anadolu'yu ve Avrupa'mn yansını dolaştım Ünıversıteve gınşım ı m ' Bakın b ı şöyle oldu Aslmda ben yurr dışında oku mak ıstemedım Bunun pek çok nedenı \ax Kol"iı b^ırdıkten sonra bır vıllık bır denemem oldu Belçıka da tıp ogrenı mı yapmaya nıye'lendim On kajdımı vaptırdun Başladım Unıversıte kuçuk bır kasabadaydı Sıkıcı bır verd. A'Tica dersler fransızcayoı. Ben ıyı ıngılızce bı1 n m Fransızcayı az Zor geldı Bır de duşundüm Doktor olup ne yapacaktım Vmcam tanınmış bır doktor Yaşantısını vakmdan bılınm Çok para kazanır ama hayatım vaşavamaz Benım ıçın ınsanın hayatını yaşaması paradan çok daha onemlı t'stelık oenlm paraya da ihtıyacım \ok O vı 1 çok sıkıldım Daha fazla duranıadım Kaltctım geldım Unıversıte sınav'arına gırdım Istedığım bolümu kazan dım Neden mi ışletmecılik'' Bilmem Gırış kag.tlannı doldururken akl.ma peldı llk onu \azaim Kazamnca da gırdım Üniversiteliler TELEViZYON !.« H\TVANL.4RIN BtLtNMEYEN YONLERt Belgesel dızmın İNSAN ve ÇEVREBÎLIM adlı bolumu > avınlanacak. Yaşamın butun türlerı a r a s m d a k l ilışkılen a r a ş t ı r a n bılım adamları, dızmın bu bolümünde canlıların yaşadıkJarı çevre ıle olan ılışitüennı konu edıyorlar 1.05 ISSIZ ADA Çızgı filtn k a h r a m a n ı Gılhgan ıle arkada^lan n ı n ıssız b i r adadakl serüvenlennl yansı^an çızgı fılm dızıslnden bir bolum daha yayınlanacak İKİ SOLtSTTEN ŞARKILAR P r o g r a m d a Ankara Radyosu T u r k Sanat Müzığı solıstlennden SELÇUK AYGAN ve AYŞE RESENKR ızlenecek. HABERLER VE HAVA DCRUMU H4YAT YOLU Dızı fılmın TEKLIKELÎ OYUN adlı bölünrj yayınlanacak Normal çocuklar gıbı davranmak ısteyen Hemofılı hastası bır delıkanh, aılesını baskı altına alarak eski semtlennden t&şınmalarını saglar Sosyal j onü çok fcuvvetlı ve hareketli bır yaradıhşa sahıp olan genç, okulda ögrencı lıderı seçilır ve kurulan bır ekıple dagcıliK araştırmasma çıkmaya hazırlanır 21.25 H\BER PKOC.RAM TRT Haber Merfcezınm ha7irlayacağı bır güncel konu ekranlara gptmlıyor. 22İ5 KLASİK BATI 2255 GUNE BAKIŞ 29M 29.35 BULMACA BABAMti PARA KONUJMAYIZ SOLDAN SAGA: 1 Bır Aı rupa ulkesi 2 Eskrun'de bır dal Et satıcısı 3 Bır ışaret zamırı Zaman la ılgılı. zamana uygun 4 Tersı rütbece küçuk Tersı su ıeskı dil) 5 îstemle ı'.gılı 6 Ayn cinsten 7 Tersı ıçı kıl re yaf dolu kese 8 Tersı Asya da bır kent Tersı koku 9 Tersı sıvn Sahnede kalabalık tarafından soylenen şarkı veya soz. YCKARIDV4 AŞAGIY4: KoİPiden umversıteve geçınce vaşantımda hıç bır şey değışmedı Bır ufak ŞPV ^ar E\lendım Onun dışında hiç bfr de ğışıkhk olmadı Bır gunü nasıl geçır r ı m ' Ne vara'i \ar bu sorunun'' Her ınsan gıbı ben de bır günıi yaşayarak geçırınm Sabahlan erken kalkanm K a n m da benımle kal kar O da ogrenci Bırlık*e okula gıdenz Evet benım arabamla gıdenz Öglen bır verae vemek yerız Hava guzelse Boğaz' da doiaşırız Kapalıysa eve gıdenz Müzık dınlerız Arkadaşlanmız ge'ır Gene mü zık dınlenz Baz, günler ben g ı ' a ' çalı ş ı n m Karım da soyler Kendı kendımızp besteler yaparız Sesımial banta aîır ar kafir ı r a dınletırr. Günlük harçlığım m ı ' dar oldugunu tam bılmem tıjaçlarımızı karşılayacak baîam her av bankadakl n r Ben oraaan çekerlm 1 " ^an Bunun ne ka Genelluüe ıh mıktar parajT hesabıma yatı Babamla ka>şı konuçmayız Cnlü bir ^tarlstin ölumu beni daha çok »Fotograf Emre OGAN) R A D YO TRT1 05 00 05 03 06 03 06 30 07 02 07 07 07 30 07 40 09 20 10 01 10 21 1101 11 16 Açıîış ve program Turkuler ve Şarkılar Gunavdın Bolgesel günaydın Koye haberler Bolgesel yaym Hal^erler Sabahtan sabaha Kadın dunvası Arkası yarın Bolgesel vavm Çocuk bahçesı Şarkılar 14 25 1*01 16 05 16 35 16 45 17 02 18 00 19 00 19 30 ms rnn 1150 12 00 12 10 13 00 Yabancı dıl dersi (I) Bolge haberlen Ögle uzerl Haberler Ovun havalan Bolgesel vavın Halk ozanlan Sızlerle bırlıkte Yabancı dıl dersl Hafıf muzık Çocuk bahçesi Akşama dogru Bolgesel yayın Haberler Bolpesel yayın 20 15 20 40 20 Si 21 00 2102 21 30 2145 22 02 22 40 23 00 23'0 23 10 23 35 00 03 01 00 KOT dagarcıgı Y Topçam'dan türküler ÇocJkl^r ıcın Kısa haberler Konuların ıçmden G îpek den şarkılar TıırKUİer Bolçesel yayın Türküler Haberler 01 00 Boîgesel vayın Amator tcpluluklar Turkuler, ovun havalan Gece konserı 05 00 Gece yansı TRT III, 08 00 09 00 0915 09 30 09 45 1015 10 30 11.30 1145 12 00 12 20 Gün başlıyor Haberler Hafıf müzik Turkuler ÇarşambaniT! melodilert Şarkılar Okul radyosu Turkuler Şarkılar Hafıf müzık Yurttaşlık borcumuz VERGI 12 40 Türkulenn dıli Haberkır 1315 Hafiı müzık 1330 Türk sanat müzıg) 14.00 Turkuler 1415 Tarih defteri 14 35 Şarkılar ve saz sololan 15 01 Okul radyosu 3600 Turkuler geçıdı 16 20 Arkası yann 1640 Şarkılar 1700 Konser saatl 18 00 Anıtlar Renkler 18.30 Yurttan sesler nflo 19 00 . (9 30 1945 20 15 20 30 2100 2115 2145 23 02 23.00 2315 23.30 23X5 23.55 Haberler Çeşıtii müHk « » O • î ' • Erkekler faslı \ Barok müzık Hafıf muzık Turkıilpr Sanat dergtsi Saz eserlen YayKur saati Hafıf müzık Haberler Solıstlerden seçrneler Program ve kapanış 1 Esklden ış masası gıbi kullanılar çekmece 2 Bestelenış sırasuıa gore numaralan mış sahne eserı Kullanılmış 3 Bır nota Eskıden kalma eşva 4 Tersı sonuna sessız bır ha^f getınldığınde btnalann on ceden vapılmış '<uçjk benzerı S Fuyukler kodamanlar 6 Gemılerde yolculann hızmetıne bakan kımse 7 Bır pej'gamber Gumü* un sımgesı Sonuna sessız bır narf getınldığm de bır buvruk olur 8 Sanı Bır maden 9 Asva da bır baskent Tejpl kemıklerın topar ıak ucu DÜNKf Bl'LMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1 Serkeslık 2 Era Sn k ö 3 Kımonolar 4 Ova Erim 5 yazU Br 6 Anane Ece 7 nıkeT 8 Az Tan Re 9 Rıval Kık TUKARIDAN AŞAGIYA: BASKALARININ SORUNUNU (OZMEYE KAIKANIAR, ONCE KENDI SORUNLARINI (OZSUNLER Bana gore polıtihâ s o n n l a n olan kimselerın ugraşıdır Beru hıç ılgı'endır mıyor Neden ılgılendırsın Benım cozu lecek sorunum yok k. Polıtikajla uçra sanlara bakm. başkalannm sorunlanm çozuvoruz dıvv dıdınıp durıırlar ama ken dl sonınlannı bıle çozemezler Ye'enek =ız k.şılerdır çogu D^dım \a, polıtıkajla ugraşmıyorum Ideolojım dp vo* sayılır Yanı klasık anJamda vok *avılır Yok^a kendıme gore bır dun$a goruşum var 1: san bu düayada yaşavabıleceklennı sonu na kadar kendıne hıç bır sınırlama kov madan yaşamalı Ancak o zaman gerçeıî mutluluk söz konusu olur KARIM, COK SfYDK>iH BIR JARKICIYA BEKDYORDU Ben ozgur bır or T amda büyüdüm Kadm benım ıçm hıç bır raman talrj o!ma dı Pek çok kız arkadaşım oldu Kımı ane çevremızden, kımı okuldan Onlarla gu7el anıların'iz vardır Kanmı ılk bır konsrrde gordüm Yurl çok «pvdığım bır Kadın şarkıcıya bepzıyprdu Bu beni çok eiKledı Onunla tanışüm. Yaşatnavı, mü7if* "5evHordu Benl anlıyordu Serbest düşüncehydı Evienmeve karar veraık. Aı eler.mıze söyledik Kabul ettıler Eve* durmadan bın'er 1 bluyor îdPolojı ugrura dıyorlar Dogrusu unlü bır gl'arıstın oluma Denı bu gunluk olumleT den daha çok etkılıyor ÇUnkü gıtarıst dunyavı guzel japmaya çalışanlardan bıri Olenler îşte Gorüvorsunuz ıdeolojık bağım'ılık msans r.e hale getınyor Yaşamır.ı bı e ergellıvor Havattan kopanp alıyor Özgurlugu kısıHıvor Oljp gıdıyor lar ama hıç bır şey değıştıremeden. Okul bıtınce b«r dünva tunına cık? cağım Altı av surecek. Şımdıden planla dım Daha sonra belKi babamın ışletrne lennden bırmde çalışıram Amac«n bır kulUp açmak Iyı müzık dınlendığı, ıyı mü zık yapUdıgı bır kulüp Arkadaşlar, dost lar gelır Iyı vakıt geçınnz Yasarız özgurce. Bır romanımız var 36 BİN KÖY İLKOKULUNUN DRAMI Abdülkadir BCLUT 2 Ker Turk çocuğunu ılsı ıstıdat ve kabılıyetlen yönunden vetıştırcrek hayata ve ust ogrenıme hazırlamas » Kuşkusuz Turüiyelı ınsanlann çocuklarmı mıllı eğıtımın temel hedeilerı doğrultusunda yetıştırmek, onlara yem ufukıar açmaK, yeteneklen elverdığjıce gelıştırmek ınsancıllıgın da bır odevıdır Ne var kı, bu gelişme olgusu şu anda kuşku gotüruyor Yukarda savısal gucunu belırt tıgım koy ılkokullarının gelır kavnaklanna bakıldıgında ku«<um ıvıc3 haklUık kazanıyor 222 sayılı ılkogretım ve egıtim yasasmn gelırler bolumune baktığımızda, koy bütçelenne her yıl genel gelırlenn en az vuzde 10 u o koyun okulu ıçın aynlıyor Bu ıse bazı koylerde senede bır okula 40 Turk hrası sıbı duşuk bır para bıçımınde yansıyor Bu rakam hıç bır zaman ve çogunlukla 300 Turk lırasını aşamıyor Bır oranlamaya gıdılse Işın acı yanı tüm çıplaklı£ıyla serılır ortava Öte van dan ılkokulların yan gelır alanları okul arazıleri ve uygulama bahçelennın de, oğrer.ci çoğaıması nedemyle o\nn alanlarma donüştürülmesı ılkoıtullann ekonomık ka>naklarmın kurudugunun ılgmç bır kanıtıdır. Ekonomik kaynakları düşuk ve eksık olan 36 466 köy ılkokulunun bılgısel verımımn de düşuk olacagı bır gerçek Çünku bu düşuk gelırle okula sadece ve bır senede alınsa alınsa tebeşır alınaoılır. Onun otesınde, deney araçları alma olanagı kalmaz olur Dencve, uygulamava ve gozleme daV3nmıyan bır eğıtımın ve o*re*ımuı vcrı leri sonuç olarak her halde ıç açıcı ol m&sa gereklı Gorüluyor ki, mıll! egıtim tpmel yasasının temel hedeflen dogrultusunda cher Turk çocuğuna ıyı bır vatandaş olmak ıçın gereklı temel bılgi, becerı ve davramş ve alışkanlıklar kazandırmak» daha da o? s,oylemek geretarse yaratıcı bır kışihk kazandırrnak, koylerımıze taş b n a yaomak oğretmen atamakla gehsmez Tum bunlarm vanında teknık oianaklan da onlar'a bırlıkte koye ulastırmakla gerçeklejır Soyut, kuru, bılgı egıtim ve oğretırnimn \ e n ne işe, deneye. gozleme dayalı, somut bır pğıtım ve ogretımip ust'endırm^lı okulları Bunun ıçın de devlet kayrakları kunımus b j 36 466 kov :ikoku una yem vasalar çf<ararak onlara ekonomık kavnaklar bulmalı ve onlan ekonomık ozgürluğe kavuşturmalıdır. 197! genel nüfus sayımının sonuçlan resmı .ona'.dan henuz açıklanmadığı ıç^n şu anda ulkemızde kaç bın koy oldugunun sayısal sonucunu bılemıyoruz Ama bu savının kırk bıne yakın oldugunun sık sık vurgulandığmı somut olmasa da goruyoruz. Önemlı olan da köy sayısı degil zaten Onemlı olan koylerimlzın eionomık 5,osyal ve kultürel açıdan aldığı konumlardır Bır anlamda koylenmız, kurumlanyla bırlıkte nereıere vardıgı ya da vanna dıgıdır. Ömeğın ılköğreüm kurumunun ko>lenmıze r e değın ışledıgl, fıziksei ve sosyal çevrelere efkılerl, aldıfı boyutlann nıcel ve nıtel degişıklıkleri ne olçude umut verici, gonendınci bır düzeyl tutturmuş olmalandır. önümde. «Mıllî Egıtim Bakanlığı R a n lama Araştırma ve Koordinasyon Daıresınm» rakam \e grafıklerle «Mılll Eğıtımımız» başlıgı adı altında ve Cumhurlyetın 5t yılında yapılmış bır ıstatıstık var Ilk gorunümde şışkın rakamlann doldurduğu b j ısta'ıstiğm ustOndekı örtü alınınca altmda hiç de öyle ıç açıcı gorünümlenn olmadıgmı. goz doldurmadığını gonirüz \dı geçen ıstatıstigın îlkofretim bolumunde, koylenrmzdekl resmi ükokulların sayısınm 36.466 adet oldugu belirtılmekte ve açıklama bolümünde ıse 3899 köyümüzde ılkokulun bulunmadıgı açıklanmaJrta. Işın ılgınç vam, bu yazının kaleme alındıgı saatlerde gunumüz hukümet vetkılılennden bırı TV ekranlanndan şunlan soylöyordu «Koylerimızın okul meslelermı Cumhunyetuı ellincl Mlmda halletmışız.» Oysa kı, Cumhunyetm ellinci yılında daha 3^99 koyumüzde ilkokulun olmadıgmı onümdexı ıstatıstik gosteriyordu. Tüm bunlar konunun biçimsel yanlan ya da biçimsel dzelhkleri. Asıl olan konunun ozu, bu ozun gelışımu. 1739 sayıîı Mıilı Eğıtım Temel vasasınm 23 maddesi a j nen şoyle der tTemel efıtımın amaç ve gorevlen, mıllî eğıtımın genel amaçlanna ve temel itkelerine uygun olarak. 1 Her Türk çocuğunu daş olmak ıçın gerekli temel davranış ve alışkanhklan onu mıllî ahlâk anlayışına vetıştırmek, ıvt bir vatanbılgi becerı, kazandırmak uygun olarak TRT II 07 00 07 02 07 30 08 30 09 15 09 45 1015 1115 Açıiış ve program Gune başlarken Sabah ıçin Çarşarrba konserl Bızden besteler Turkuler Dıskoteğımızden Solistlerden seçtne 1145 12 45 1315 14 45 1500 16 00 16 30 17 00 1700 18 00 Ögleye dogru Bu şarkı hangi bestecmin? Muzık şölenı Ankara radyosu Turk bestecılerinden Çagdaş müzık Çeşitlı sololar Bağlama takımı Ses ve saz dunyamızdan Senfonık müzik 19 00 Dünden bugüne 20 00 Cumhurbeşkanlığı Senîom Orkestrası Konserl 2125 Muzıkal seçmeler 2155 Türk düğunlen 2215 Klâslk Turk Müziğı 3300 Geceden geceve 24 00 Gece ve muzık 00.30 Oda nnizığı 01.00 Program ve kapanış. 1 Sekovalar 3 Envan ıl 3 Ramazan 4 U^ıta 5 esnE ekaL 6 şnorB En 7 Lıret 8 ıkaM rî 9 Kor Petek KİTAP... KITAP... Atillâ ÖZKIROILI Çocuk eğitiminin bilimsel bir gerçekbk kazandıği gnnumuzde çocuklura okutulacak kitaplar daha da or.pm kazanıyor. Çocuğun yalnız okulda değil. okul dıştnrta da eğltilmesi, bir bakıma nkuma alıskanlığının edlnllınesiyle sıkı sıkıya ilgili. Orsa çocuklara sunulan reaini" ü seruren dercUeri \e kitaplan, T\ nln vanısıra vurkırlı bir dunyarı wrgiledikleri icın, çocukta sertlik, acımasıtlık gıbi duvgalar mandırarak zararlı olmaktadırlar Bövle bır dus dunyasında (•ocıık en sruçlîı olanın kazandı^ı dusuncesiyle bencü. hıreyci biı kişilik kazanmaktadır. ECZANELER BAKIRKÖY: Altug (tstasyon Cad t, Osmanıve (Osmanıye), Balkan (Gungoren) Yenıbosna (Kulelı). Avtaç (Yeşüyurt), Ka narya (Kanarya Şahınler Cad ), Sukran (Esenler^ Özlem (Sefakoy), Ege (Kuçükçekmece), BEŞİKTAŞ: Sıte (Gavrettepe), Orkıde (Şaır Nedım C a d ) . Gul f4 Levent), Diler (Ortaköy), Bogazıçı (Bebek) BEYOGLtJ Necla Fıllbeli (îs tiklal Cad ) Guven (Hamalbası), Ajsal 'Cıhangır) BETKOZ: Paşabahçe (Paşabah çe Iskele Cad ) EMİNÖNt: Hulusı Bavar (KU çukpazar), Yem (Beyazıt), Kıj met (Aksaray) E Y t P : üç Şehıtler ılslambey Cad ), Sebat (Alıbeykov), Güner (Ramı), Büyuk (Bayrampaşa) FATÎH: Kulluk (Yavuzselım Cad), Goksel (Nevşehırh îbrahım Paşa Cad \ Nurol (Fmdıkzade), Kale (Topkapı), Bertan (Davutpaşa) Fazılet (Balat). G. O. P A Ş 4 : Seyhan (Salıhpa şa Cad ), Saglık (Kuçukkoy). RADIKÖY: Guven (Bahanye Cad.), Gonul (Osmanaia), Mısırlıoglu (Mısakı Mıllıye Cad ), Fu suıı (Caddebostan), Umut (Sela mıçeşme), Sahraı Cedıd (Bostan ci), Nukhet (Bostancı) KARAKÖT Cad ). Akel (Şaır Nedım SiNEMALAR •YOĞIU ANKASA (64 16 86) Gulen Goz r M özkul A. Naşıt R. AS (46 77 33) Neretva Kopru 1 Y. Brynner S Koscına AKSARAY BtXVAR (21 35 78) Tövbekar K Inanır R. HAKAN (23 42 33) Tovbekar K. lnanır R. İPEK (22 25 13) 1 Selâm Dostum S. Gokhan. 2 Sah te Kabadayı K. Sunal R MARMARA (22 38 60) Skandal F. Nero R T SUR (23 67 12) 1 Çügınlar Doktoru 2 ö l u m Yanşı R T ŞAFAK (22 25 13) Ölum Yan ş ı 2000 R T . ATLAS (44 08 35) Babam ügına J. Marley R. Benson Rî. DUNTA (49 01 66) Zafer Marşı F. Nero R I EiffiK (44 84 39) Kassandra eçıdı S Loren R. Harns BI. FtTAŞ (49 01 66) Olum Yanşı D. Carradıne R I. GAZİ (40 36 25) Zaier Marşı Nero • R I. İNCİ (40 45 45) Alev K înar N. Nazır • R. KENT (47 77 62) Babam Uğma J. Marley R. Benson Rî KONAK (48 26 06) ölmek îsü ırum E. Taylor R.I MELODt (64 13 14) Ihtıyar Decanlı J. Gabin F Testı (46 15 14) 1 Hz usa B Lancaster 2 Dort ıayı Askerde R T . ÖZLE^I (66 60 83) 1 Tovbeır K. înanır 2 Selâm Dstum S Gokhan R RUYA (44 54 57) 1 Tepedekı t A Okay 2 Erkegım Be m M Inselel R SES (45 24 16) Kocamın Bıl edığı T Baronı R T SÎTE C47 69 47) Olum Yanşı Carradıre R î SÎNEPOP (44 24 22) Dellce Te as G Gıuda R T YENt MELEK (44 42 89) S > «m Dostum S Gokhan R. TTMURCAK (61 01 91) 1 5vbekâr K Înanır. 2 Biteyen Şarkı G Yazar R î KADIKOY KADIKÖÎ (37 15 97) Içdmizdekı Tehlıke F. Gasparri Ri OCAK (36 37 71) Alev K Inanır N. Nazır R REKS (36 01 12) Tovbekar K înanır R. SCREYTTA (36 06 82) Hz Mu sa B Lancaster R î tesi hartç her gün 21.15 cumartosi oazar 18.15 21.15 DEVtKUŞU KABABE (44 4« 92) «SeTgtll Doktor» Her gece 20 30 Çarsamba, cumartesı pazar 15 00. DEVLET TÎY4TROSTJ (49 01 92) «Köpruden Gorünüş.» Her gece 20J0, Çarşamba Cumartesı, Pazar 15 00 DOSTLAR TtYATROSU (47 «4 68) «GUD Oönerken» Salı Çarşamba 2130 Cuma 18.30 Pazar 15.30. «Bitmeyen Kavga» Çarşamba 18J0. Cuma 15.30. «Kerem Gibi> Cumartesl 18.30 O. ÜLKO G. OZCAN (46Jfl> 91) <Kime Niyt*» Saü n a r c her giin 31.00 • Cum&rtest pa zar 16.0 c KADIKÖY n TtitATe<> Ü (Terflk GeJeobe) cKOidl Bn> zuk» Salı nanc ner ?üa 213» Cumartesl Pazar 18.30 KENT OYÜNCDLARI (48 *•> 89) «Seneye Bu gun» Perşembe, Cumartesi 2115. Pazar 15fl0 18 15 «Buzlar Çozulmeden» Çarşamba Cuma 2115 NfcJAT UYGUR (22 41 12> «Mozdanp» Carsambs j»r*ç her gün 21.30 • Cumar*«ei. uazar 18 30 N SEREZI.1 r A S R ^ F R TtYATROSU (4« 48 50) «Fasbakan Olayorum* Çarsamba 15 30 Perşembe, Cuma 21 30 «Parartest Senllk V'ar» Cunjarresı 15 3 0 2 1 3 0 Pazar 18.30 2130 ^HİK riYATROLARI F4TİH (26 53 S«) .Ferhad He Şırin» 18 00 2100 H\RBİYE ( « 77 2tı» «Bocnb Duzen 21 00 KADKÖY (36 31 21) .Hollywnod Dosvası» 21 00 LSKUDAR (33 07 9î» Hadl Öidursene Canikom> TÖBDER çocuk yayınlarına başiadı Yalnı? seMndırici olan, son nJ larda kımı \awneı İprinın bu oIumsu7. selışımı onlevıcı vayınlara >onelınış bulunmssıdır. Iş'e T u r k n e n ı n rn guçlu meslek orgutlennden olan TOBDER de bu volda va\ina basiadı TÖBDKR m çoouk ıa»ınlannın ılk kilabı . N f.uçlu Kim» adını taşnor Resımlı, buvub bov bir kıtap bu Renkiı rFsimlerle bezch savfalarda Kucjk bır çevı ri ovku yer alıvor. Hn cuçlütıun kım oltimrunu oçrenmek thteyen Alek'ın, sorularla dogruvu <ravan. kandınlamavan mantığiTİa en ralm terçeçe, pn puçlunün halk olclueu gerçeçine »anşı bir umut sevinci taşı^or yureklere. Yalnu epitimcılerp depil. çocuk lan için Intap spçtnpk isteven bütrin anababalara <ahk venlebi lecek bir Idtap L .. TîYâTROUt ANY4MANYA KÜMPAVYA (44 25 2* • SınaeİTİler) •Sagnn bolnm »obe» Salı, Perşerobe 213a Carçamtja. Cumarteal. Pa t. zsı 183) • O3B BAK1RKÖV rtYATROStl (Tl 54 49) «Şen Dentrcller» P»zartesi naric her gün Z13O Dazar 18 30 ALİ POYRAZOGLD (49 56 52) • Dur Konusma Sus Söyleme> Cuma, cumartesı, pazar 21 15 Cumartesı, pazar 1530 «Delı ler Boşandı» Salı, çarşamba perşembe 21.15 Çarsamba 18 30 BtRLtK SAİIVESI (48 53 « ı •Zensin Mntfagı» Persernr>e cuma 2115. Cuma, cumartesı, patar 18.15, cumartesı. pazar 15.15 CEVRB rtYATROSU (A F> bnlak M S e m l t tS Bl TO1 •Isıklar Neden Karardı* Pazar KASIMPAŞ4: Azım (Zmcırlı kuy Cad ), Dılek (Halıcıoğlu) SARIYER: Mete (Yenımahalle Cad ), Neşe (îskele C a d ) ŞÎŞLt: Şışlı Çocuk (Dr Şevket Bey Sok ), Kjrtuluş (Kurtu I J Ş Cad ), Topagacı (Nısantaşı) ^dıvar (Okmeydanı), Neşe (Kuş tepe), Hannantepe Deva (Gultepe) Önrier (Çelıktepe), Oruç (Me cıdıyekoyt, Sultansehm (Sanayı Mah ) ISKÜDAR: Paşakapısı fTunus bağı Cad ) Bağlarbaşı (Bağlar başı). Gülden (Bevlerbeyı), Nur (Umranıye) ZEYTÎNBtTRNU: Zümrüt (Ye şıltepe) KAYIP Adana Enınıyet Müdürlügü'nden 1974 ssnesi TRC No 052200 numara ıle aldığmı pasaportumu kavbe*tırp Hükuın1 suzdür DOGAN ŞAYLAN KAYIP 34 VS 164 ön plakamı kajbettım Yenısin' alacagımdan ILK VE ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER Ders kitaplan hskkmda, sayın meslektaşlann. bırkaç kez gazet«lere de yansıtılmış olan ve onlar dışında kalan eleştırılerinı gerekli açıklamalan yapabılmek uzere aşağıdakı adrese bıldirmelerinı rıca edlyorura Ferruh SAMR Ankara Küçükesat Baklum sokak No: T411 ISTIKLAL GOKLERDED1P, İYEM ATA'NIN SÖZÜNÜ UNÜTMA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog