Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

cuMHURirn 30 MART 197? MENKUlDEGERltH BANKEHIKve RNANSiyiAN 4 S MEBAN Tel 442836451765 Hisse Senedı ve Tahvil İlanları BANKER . ZEKI 22 66 86 BANKER Hekimler Sendikası'nın Doktorlar Sitesi için Kanlıca'da 44 gecekondu yıkılacak 27 25 86 [27 57 32 22 36 44J >>trafı o".arak bılınsn yerde tapuran ahriırıştır Cjma g"anu a;r "lecek \ ı t ' m a xar5:hk. Ke<~eko'du sa'< r!er: v.kra kararın n k? nurs'.7 o'd IÎ"JTI \P ıskan etJi' .r. ş tapjîu bır ierr"> h.ç Ym? ş^ ıiîmr vapuam'>?cagım b:!d.rn:ş!ercr Gecs'vontı «a^.nleTrın T:rmi 1 Hı a s ^ n OT n^mpndsn berı bu nr»c'e it'irrr^iar"ıra <arsın. ' J74 •ında TurK'je He'<ımıer SPTI c'Uan :sımL 'o r kunı'uî avnt verde b.r Dostorlar Sıtp^ı olaçturmak ıçın haresete geçmıştir Yenrı Bogfiz a karsı olması ve Is'anbji'un en iyı v r l e n r d e n b: ri olarak savılması nede:v;'le i.ı laı seıdıka T 0 dok^orun oluş0 rurdugu bır vapı kooperatıfı lcumuştıır Kunıîan "."apı KoooeraM fıne, daiıa sonra, bu yerlenn. va rısı oldukiarıru bUdiren ce metreksresı 10 lıradan saUİra^tır Doktoriar 440 metrei»r« sam aldıitan sonra bır ızal»: şuvu davası açmışlar ve davayı xazanmi5İardır. Ancak gecekondu sakjüerı xonu* olan bır yerde jıium karar; t namayacagııu ıle r. surerek ÜSAjdar S'Oİh Mahker r s nde a'evr'e !;arsr vennıs ve Yargıtav da 20 gun kadar kısa 11 sure sonra .cararı onaylamış tır ^.asal vollann tUrr.ünun kapan ması karşısında sakırüer doktor lar ıle anla^mak ıçın goruşme masasına oturmus'ardır Hekım jer Sendıkası Yapı Kooperatıfı gecekondu c a k ı n ' e r n e venı ver satın alacaklarım ve satın al dıkları yerıa tum alt vapı hızmetıermı karsüEvacaklannı «vaat> etmiîleroır A.ncak •serılen «oz tun.lmanıış ar«a alınmamıç %1* i 3 p ı hzme'ler. vatjılmamıstır ,w, v iia<i i:?'sm hekın'.rr "TU radakı 44 gecekondu ıçın yıkım ıvrran ald'Trış.ardn 1 N;san CtiTia sunu sabah sa at 9'd a yapılarak vkm ıle ılgUı p'«ık r " r » «nk'ilpr > 'o«ı da açık kararları oldufunu v s caklarını •5o\iemislprd r tvASTtLLILiR >2 % 44 d !3 s6 | MERKEZ Istıkıâi Cad Oda 2T 57 32 28 56 94 kule ts Merken No 236. Kat TELEKS 22J14 K^kST TR 17 BeyoğluIstanbul BURSA 20361 TELİ.KS 31 1^4 | ANKARA Şubesı Gazı Musta IZMIR. 14 14 02 TELEKS 5S78 MEhiCıZ 4 V , Cıt ttan A s fa Kemal Buhan ISTAŞ Han ma kat No 2325 NO 8 10 Tel 25 29 8217 42 66 S:rkecı ISTA.NBLL Teleks: 42 332, T T T T R 22 32 6227 26 33 Tasarruılarınıza rısıc' Jlmr.în I MEBAN'ın sıae sunduğu hız metler. «2U j e sadar net geı.r temın eaı) HtSSE senedı veva tahvıl alım j j r u z ılan ettıgımız t a h v J e i u s n • BANKER CENT BANKİK ZKKJ. £ M H satımı ıstılace edınız • TELEFON 2232R2 272f>33 27 52 13 IZMIR: 13 8V 21 t YATIRIM Danışmanlıgı (uc• 14J 000 TL lı* Bossa 'sü.ul: 274998 MERKE2 4 Vainl Han retsıı). 15 laızlı 11 5 1977 ae kupon • 4 VAKIP HAN ASMA KATIN Asma Kat No 8y ) PORTPÖY tdaresı Odeyecen 1 uOO TL'sı 1 MJ. UZERtNDEKI 1 K*T VO 9 HİSSE SENETLKRINÎZÎ t PORTPÖY analızı TL BMîCEKAPI ÎSTANBUL YUKSEK F1YATLA ALIRIM ) HtSSE senedı degerlendırme • lrttıuiM I L ı ı k i l 3 faızlı »a H t S S E SENETLERINIZI EN erudlerı. pancı hoıdıng 1 10 1977 de ta,z Td.I P ÜYGÜN BORSA RAYIrl VE t ŞIRKETLER ıçm hısse senedı oot\ece<c 1 OvO I L sı 9.>J ETTtr;tM17. HISSE CUZI K^RLA SATARIM veya tahvıl ıhracı ıle ılgılı bu TL SENETLERI: .\fUESSES6. VEYrt SAHlbtun hızmetler. • l.H*>OOtl TL lı< <al» IA.7.1 LARA A l l I \HVILXER1 EN Ünjîan tahvılı oO 10 ia<7 taı.tı.n DYGtTN SARTLARLA FAZae la z odıyecen 1(XH. TL,SI MEBAN ORTALAMASI: LA MENFAA1 BEK1EME• T GARANTI BAVKASI 7u0 TL. ONCEKİ gun 2523 DEN DERHA1 NfUBAYAA Rakıpsız D.r fıptla talep • llıı uOu TL UK Vatdn . \ O T BUGUN 2512 EDERIM NftTt^bE.SEME eaıyoruz ) serve tanvılı 2*> 4 1977 "aruunDEGÎŞIM TL 11 den ıtıoaren ışıemış ' a i ' i ^ e • T GARANTI BANKA5I MURACA.MINI/DA YAPILDEĞISIM °i : (1.44 h ı UA e poia\a cıoneccA ^'tm ş RUÇHAN HAKKI ıRakıp ARTIŞ. duşus oranı MAS1 ICAP EDEN J P F R A » ıaızmaen ™ no<sanına 2 *ız Dir fıvatla 'al^p pdi'OARTAN. 5 hısse YONUN MITMKÜN ULAN EN ru? ı DT7$EN: 2 hısw KISA ZAMAN'DA Y APILA $*ı ho.aıng tauvıii Ib2 19,ue • \API VE KREDI BAN SABİT 43 hıs'e CAĞIN1 BlLMELtSINIZ laız \ e n r 1 U O TL sı »4. O TOPLAM: 50 hısse. K f S I (Ozel fıvatla alıyoı rELEFÜNLA VERDÎĞINtZ TL EMIRLER1 DERHA1 YERI • 1 O OJK TLİik O ıv I "ı>18 î*71ı YAPI V E KREDI BAN NE UETIREBtLMEK VA21Gumujjujj Halıları t a n v u ı> '• SI Rt'ÇHAN H\KKI (O FELERIMİZIN EN 0NEM1İ1977 de faıı verır 1 0W. T L sı 7Pİ fnarla a l n o n ı z • SIDIR ÖZEL BtLDtRt 9 . 0 TL. ı IŞ BANKASI • MEBAN Sermaye Pı T SINAI KALKINMA • 1000 00U TL'İLk •'ÜU Uızlı ARANILAN KIYMETTLi'R yasası Bultenı, bundan boyBANKASI Aıtınjıldız tahvılı 1 6 197'i larıYAP1 VE KRED1 BANKAS1 le ayda bır defa olarak her n.nae laız venr ıu<ıv& tabıait T TICARET BANKASI YAP1 VE KREDI BANKAS1 sayıda ozel apor ve ozel 10*J l L s ı 1.000. l ı . İSTANBUL BANKASI RL'CHAN HAKK1 ılâvelerle birlıkte yaymlana• ıHUoOOU ı L ı i l t ~>c 15 laızıı Al AROMA GARANT1 bA.VKASl caktır. 4 nısan 1977 tarıhmtuıyııdız tanvılı 2.11 1&.7 tarı BANDIRMA GUBRE GARANTI HANKAS1 den bajlamak uzere Bulten nınae laız \erır. 1 000 TL'sı ÇELIK HALAT RÜCHAN H\KK1 lerırmrm fıyatı 10 TL , vıllık 92U TL CIMSA 1 TÎCARE1 BANKAS1 abone 120 TL . olacaktır. # 2 000 0 0 0 TL'lık «18 taızlı DEVA HOLDING ISTANBUL BANKAS1 11• ı JHI. ae faız \erıp m ^ lv,)S DOKTAŞ # Genel Dagitım: AKBANK tarıhınden ıtıbaren ışlem:ş taıMEBAN AŞ. EGE BtRACUIK r t S BANKAH1 z:yle oını^te ner an p i ; a ; a E&E GUBRE T t ? BANKASI KtTP.L'CTl çevnleoı.en Deva Hold.ng 'aııFURSAN T MNAt KALKINMA vılı 1 ı/üO TL sı 980 TL HEKTA5 BANKASI • 310 000 TL'llk °ı>18 faızlı i»ap IZOCAM ODOKSAN TAH\fL VEDtR? maz Hold.ng tanvılı JultılPı. KARTONSAN SIFAS rarıttınde faız verece.i 2D.H) \v:& KAV DEVA HOLDtNO • MEBAN'ın en son eğıtitar:n:nüen ınbaren ıslem:ş :a.KOC YATIRIM NASAŞ rı vavını, ttüınller konusun zıyle birlıkte paraj'a çevrıie^eK PAZARLAMA tZOCAM da tüm bılffilerı ıcısa, s a n h 1 P O TL sı 1 030. TL O KORDSA SINAI MAJ.Î rEŞEBBÜSLER ve praf.k b;r şekılde açıkla• JOOOOOU TL'jik °»l!> tai7iı LASSA TAT KONSERVE maktadır. Taiml turlen, tah 20 4 1978 tanhınden ıtıbar°n ;sMEYSU RABAK vıllerm nereden ve ne za ıemış taızıyle bırhKte lıer an OLMUK RABAK KUKÜCU man alım %e satınlarının va pa.aja donuşeoılen ve VI.IK OTOSAV ÖARK Dfc.GlRMENLERI pıldlğına tahvıllenn vprjrı net »20 nın uzerınde geıır tetrrlHAT DEGtRMEıNCILtK şanları Devl"t l a n n l l e n ı c mın eden buyüıc bır j o k l j ı g R \BAK YTONt. cuger bılgıler ıhtıva edılmek tarafuıdan garantııı ;aiıvıl R.ABAK RCCHAN HAKKI tedır 1 000 TL sı 920. TL. SARKUYSAN r SIEMENS • Yu<anda ılân ettıgırrLz tanFıyaM 15 TL SIFAŞ OLMTJK vılerden ıstedıfı saaar a ••nabıGenel Dagıtım: KURDSA lır. MEBAN A Ş . BAGFAb SATILIK HİSSE SENfcTLERI. EGE BIRACILTK • ÇIMENTAŞ 800 HISSE ıCi" # TAhARRlT BOVOSll ALIŞ AYGAZ menıo Sanayıuım en guçlu K.JFCYATLARIMIZ: AYÜIN rtKSTtL rumşu Serrnaye artırırru >apSATIŞA S l N t T A N T DEMIR DOKtTM 1917 % 73 ma ıhtımalı kuvveth) 1969 SARKUYSAN r, 6i M E V K I L KIYMETLER • GARANTI BANKASI ' UK) KAV ORMAN SANAYtl 1870 % 54 HtSSE ıTılriuye'nın en gu^ıU 1971 % 50 KOC HOLDING H t S S E SENETLERt IJCI kuruıusu tarafından yone1972 * 48 OTOSAN ALTAŞ 30 mılyon sermayelı. tümeye o&slanustır.ı • Ajnca büjruk miktsrdald bo • ÇINKÜR 500 HiSSE (Lşletm» 1975 vılırıda "• 15 temettu da nolara ozel flyatlar tattlk edigıttı SA'llLIK KTYMETLER: devreye gırmıçtır. Kelepır fılerek, prım odenır AKSA 220 mıiyon sermayeü yatla satışa arz edıyoruz > l<>7î yılında % 12 5 temettu BAŞTAŞ çımen'o 170 bın TL. • FAİZ KUPONU ALIŞ • KORUMA TARIM l»0 HISSE dafıttı <' o55 temettu eyıulde tevzı edıIstıkoal ıçın. FIY1TLARIMIZ: ASLAN Eskıhısar 206 6 rrt'llıyor. "»50 sermaye artırımının PİMAŞ 200 adet ısnkbal ıçın von sermavplı çimento sok1978 % 32 ılk ıkı apelı Agustos ayında yatırım. 1979 % «9 îorunun e n esta kunılusların alınacak yıl sonuna tatbikat RABAK 13 Adet "i 35 temet1980 % 59 rîandır tamamlanıyor.ı tu verecek 198! % 49 ÇELÎK Hslat 54 mılyon ser• KAV ORMAN SANAYIÎ 500 RABAK ruçhan hakıîi 10 Adet 1982 •. 41 mavelı 1976 vılında 43 8 mıl HISSE ı 25 t e m e t ' j te^zı ed:1J & temettu odüyor. yon lıra kâr ettı. "° 30 teme* yor. Sermave artınmına gıtme DEVA Holdıng hamıline 54 SAT1SJ\ S t N t ' H S ru dagıtacak ıhtımalı mevcuttur.) Adet °o '20 temettu odüyor. KI1METLER: NASAŞ 10 adet • NOBEL I L A f SA.VAYII 100 CIMSA 130 mllyon serma\elı ALTAŞ 50 adet (~ 15 ternettü ÇUKUROVA INŞAAT MAKIHtSSE ıKelepır fıyatla satışa oır kurulustur dağıttı ) arzı FGE Bıracıiık 100 mılyon NALARI İJ bn TL. ÇUKUROVA ELEKTRIK 21»' • ILTAS ILAÇ SANAYII 10 ."rma'ielı 1975 nlında °i 30 • \RCELIK 15 bın T i . bu yü Ad"i (°i 21 temettu tevzı edeHISSE 'Kelepır fıyatlsu tsmet'u ddŞittı v u « e k temettıl beklenıvor. cek ) • SARKUYSAN 400 HISSE (%20 ECZACIB\S1 YATIRIM HOL• KAV Orman Sanavı 100 adet KORDSA 20 adet ın 100 ser temettu dagıtacakı DING 120 mılvon "=ermave'.ı % 25 temettu verecek. mave arttınmı yapıjor ) bı kurulustur 1975 yılında • IZOCAM 25 HISSE (»«70 te• SANTRAL HOLDÎNG 300 bln r KORUÎ.IA TARIM 80 adet ("1 017,5 temettu dağıttı mettu odıyecek "»200 sermave T L. İ1K <5 femettü tevzı edıyor.) GCBRE FabrıkaUrı 200 mıî • ECZACIBAŞ1 YATIRIM HOLarnnmı \apıyor.) MAKINA TAKIM 20 adet (% lon serma\elı 1176 vılında 110 • KARTALTEPE MENSUCAT DIXG 10 bın T L. ıstıkbal 300 sermaye arttınmı yapı mılvon lıra kâr ettı % 28 58 250 HtSSE ıçm vatınm yor > femettu dagıtaeak • SANTRAL HOLDING 150 HIS • KARTALTEPE Mertsucat 30 KORUMA TARIM 70 mılvon IZOCAM 20 adct < % 70 temet SE (10IW. TL'sı 600 TL > bın TL.lık ıstıkbal ıçın 1 «ermavelı 1976 yılında 21 8 tu verıvor, S 200 sermaye art • \ \TA.N KONSERVE 200 HIS• PtMAS K* «de' DU n l w mılvon lıra kâr ettı. °i 35 te•ır.mı japacak ı SE (1 000 TL's: 650. TL > o n m vaoabılır mettu dafıtacak T SINAI KALKINMA BAN• NASAS 100 HtSSE ("a20 te• ÇÎNKO KimS0N 100 adet MENSUCAT SANTHAL 81 mıl KASI 15iı adet .nettu ver.jor Sermaye artırııstakbaJ ıçtn Tatınm \nn TL sermayelı 1975 vılında I^TANBUL BANKASI 100 mma gıtme ihtımalı mevcu"• SARKUYSAN 15U adet Bu yu % 25 teniet«u dajrı. tur ı adet tematttl »ermest beklemvor. N'ASAS l ° o mılvon sprrna<.°!ı • SINAt KALKINMA BANKASI • ÇUKUROVA ELEKTRtK 1S0 SARKUYSAN 1 0 adet < 1375 \ilinda î« 20 temettu da 200 HISSE adet V Tl£ «mentl »erdı »e » AKÇÎMENTO 100 adet gıttı • GÜBRE FABRIKALARI 100 "• 30 bellrsa blsse daeıtacak T. GÜBRE FABRIKALARI 50 HÎSSE (• »28 58 temettu verıPOLYEN seımayesını 85 mıl • NOBEL tlftç Snnan 85 adet adet yor ) yon lıradan 115 m:lyon lıraya nomlnal tlyatla MEYSU 100 adet yukssltereK, 1975 yüında % 2o • CIMSA 10 HISSE DEVA HOLDING 50 adet • EGE BIRACILIK RUçhaD ba* temettu dağıttı. • ARCELtK 5 HISSE ı'.5O t e KOÇ YATIRIM PVZARLAMA n 100 adet PIMAS 50 mılyon sermaveli. mettu tevzı edecek) 5ı) adet ıT> 19 temettu tevzı • KAV 100 adet 1975 yüında % 14 temettu da • MEUSDCA1 tSANTRAİ 100 ARANILAN HtSSE SENETLERt edecek ) ğıtrnıstır. KEBAN HOLDING TAHVILI adet <H 25 tem»tti) tev* etr RABAK 210 mılyon sermayeli GARANTI BANKASI 100 O'K) TL lık t * 15 faızll T. mışUr.) 1976 vılında 98 5 mılyon hra GARANTI BANKASI Iş Bankası garamsmdedır.ı • POLYLEN îou adet % 35 serkâr ettı % 35 temetui daKOÇ YATIRIM P.\ZARLAMA maye artınyor. fcnaeak. I DEVA HOLDING tahvılı 200 bın TL lık Co 18 S I F \ S 104 mılyon sermajelı » YAP1 VE KREDI BANKASAT1UK TAHVİLLER: faızlı 7 nısanda kupon odıyebır kurulustur. li~5 yılında SI oeki p ı20 temettu dagıttı. » YAP1 \h KREDI BANKA• ARÇELIK tahvıü % 18 faizlı 13 500 000 TL'hk ^ 11 faızll S^RKUSYAN 15C mılyon ser SI RUÇHAN HAKKI 210 bın TL. 1976 Savunma Borçlanması maye'ı bır kurulustur. • T. TICARET BANKASI • ECZACIBAŞI Ç 18 faızll 35 i Tahvılı T ĞÜBRE Fabnkaları 200 mıl » ISTANBUL BANKASI bın TL. S4T1ŞA StVULAN KUPON\on sermayelı şırket ?» 31.20 • ERCIYAS BIRACILIK T 18 »AKBANK o SUZ TAS*RRrF BONOLABI: temettu dagıtmıştır I T. I Ş BANKASI faızb 100 bın TL "LS. 1969 ihraçiı 300 000 TL.Ilk TURK DEMIR DÖKUM W2 » T I Ş BANKASI • ILTAŞ tahvılı 25 bın TL. 1.8. 192 000 TL 'ya mılvon sermaveli 1976'da "> KURLCL 1977 de faız verıyor. 1000. 197J ıJıraçh 250 000 TL Iık 1012 temettu dagıtması bek»ODOKSAN TL. sı 950.n0(K)0 TL.'ya lenmektedır » SIFAS • Muhtelıl ^o lo ve % 18'lı sır 1971 ıhraçlı 350 0f>0 TL.'lık TEZSAN 100 mılvon sermaieli » NASAS *et taıvıller 500 U00 TL. 147 000 TL y a 1976 vılında °i 20 reme'tu da » IZOCAM • SANAYI KALKINMA ^ANKA 1972 ıhraçlı 600 000 TL.lık fıtacak » SINAI MALt TE5EBBÜSSI tahvıü % 18 faızU. 216 000 TL 'va CEŞITLt şırket lerın ° 14 15 V LER • SANTEKS taflnll J00 bın BANKER CENT 18 faızlı tahvıllen. • TAT KONSERVE Ti. Etıbank earantıslnde TELEFON 223262 272633 » RABAK İ O T L. sı «30 UU 274998 ARANA.N H t S S E » RABAK KURUCU • SAPMAZ HOLDİNG tafıvül 4. VAKIF HAN ASMA KATIN » SARK DBĞIRMENCILtK SENETLERt: 200 Din T i . "i 18 faızLl 100U. UZERINDEKI 1 KAT NO: 9 • ÎTTTHAT DEĞtRMENClTL 10*0 KARTONSAN BAHÇEKAFI ISTANBCL LLK • DEVA Holdlng 180 bın TLJüt EGE ENDÜSTRt » YTONG % 18 laızll 2 yü sonra paray» EGE GÜBRE • TEZSAN çevnlebillr. SIFAŞ • OLMUK • SASA 20 bln TLJUt » 15 taA DEVA • T. b l E M E N S ızb Dı$ IABIH PÎLAbTIFAY • KORDSA • T. DtSlIR DOKÜM 25 Dln TL. YTONG • EGE BIRACILIK lık Ve 15 taızlı. BAGFAŞ • AYGAZ • AI^TINYILDIZ 140 btn TL lık KOÇ YATIRTM v« • B^GFAŞ % 15 taızll PAZARLAMA iut 13 17 »rw • ^YDIN TEKSTIL • GUMÜŞSUYU Halıları 200 bın RABAK • T. DEMIR DOKUM TL. •• 15 faızll / Uiddtsl No 400 KIMSAN REJENERE » SfRKUYSAN • SODA SANAYI TAHVILI 3 U KADÇUK • K V ORMAN SANAYtt A bın TL."!!)! % 18 faızll KAV 21 75 82 • KOC Y\T1RTAI1 VE 8U0 ötD TLIık 1 yu sonra paLASSA rays çevnlebüecek şırket ga ıanttll tahvil, 1000. TL'sl PAZARLAMA KER rUrltı sarantıH wo. rL. K\STELLIL£R 2? V> U 27 '.5 86 sız de^lft 'ahMİien rsr ıur!J 9 378 tAVUNMA tahvıM 8 <n1. 27 57 32 « 56 94 yatırım lcararUnnızda s:zf T3D Urslık ", ıı falzü TELEKS 23 H 4 KK51 IR vardırnrı >labılmek BLRSA TEL 20369 MEBAN ın sn onemlı amaı ı TFL&KS 32184 /"KKİ St •* • * » dır n 17 1' I/MIR l< Ki i\ . IZMtR 14 14 03 rTLEKS ?*7X ADRE& t=t:klal Caö Od^isi. \IFRifl7 a l ' l l f n r u~« »VLERKt/ ı v u ı ! RRO > TÎ M«rk?/ı \<ı Int K,ît 27 5213 CENT Petrollş de TÜRKIŞ Genel Kuru'u'nun toplanmasını istiyor (Cumhurivet Haher Verkeri) Tur^ Iş e basıi TetrolI? c " n dı%ası Genel Or?ut!e;im9 Se ırf t» r ı Ce\r'et S"!vı. dıın b>r bı!a. r ^avr.lavarak. n<ıla b r par'ıjı 004'e.vıerne kararı aiamr an T m < I'î'ın o:ran o n c olajjanus'u g° nel kurula gıtmesı \e pmfk'pn îîÇıden yana oîmaan yone'i'ıle rım aeg.şt.nr.s^ı gerektığını sa vunmuştur derhal gercktıgı one sjr'j'eT o.ldınrî'1 oze*'.e şoyle dffnılmcktedır • 1 mılyondan fazıa ışçıyı b';n toplajan Turk t"; kal makta. yerıru ve gerçe.c gorerını hâıâ Olajanus'u gnel kurulun sadece bır partıvı clestekleme veya ri'^e.dememe kararı alması ar tık veterlı ve geçerlı oimıyaca.k tır Eu nedenle yapılacak genel k iruloa 1 C sımlıra ınanmış, ve 7 1 ı nı >onunu \e gerçc% gorev.r.ı 1 saptami ; kışılsr.n vonetıme getırı nF«i d» aç'nılmaz oiru^ur • yıda :şçı DGM dırenışı gerekçe go«'eı e^ek *~er çıkarnmışMr Bu arada Tpraş raf >.ensinde toplu sozleşme ve"<ı«mın Kocaeîı Iş Mahkemes! in kararıyla DtSK e bağlı PetiCirnIş SendiKası'na verılmeEmı pı >("»ro eden bır bolum ışçı. aun snoah ışbaşı vapmavarak 3 saate va^ın devam eaen dırenış apmışlardır IPRAJ'IA I5K0LU SOZLEJMESi Ipraş Gen?l Mudur Muavmı Pe*rol Iş Send:kasınca Izmr Yıldır Özen ıle P ı o i I ş Sendtr •rn vaoılan o.v d g e açı<lama <iası Kocaelı Sjbssı P'vanı Muda Yar<nîay n Hulcık Daıre'.ncf arrmer Bekâro^ju. i'.ılcre hı'akr>sınleş«r ıjkolu ye"Ki«ıne dava oen ^aptıkları R.on ı«m?.jaı da Ipr.:larpx Iprsş 'a ış kolu duzej'.n r^= .şç.sırın 'iBıîkır'.n *»s ım edıc!e s u r l e ş n e rap.lacajfı bldırılm ş lecegını. bunun iı,' :' T^s *1. al'ernatıfler bulunduğımj sovlemıştır Bılıidı?! gıbi tpra.1; ta ışverı lerdır %c 'ÂÎ a^^masmda L^çı çoSunluSnBunun lizenne dı»r: 51 bırakan n j elmcie rran Pctrol "e K'tnva ışçıler rafıner.:e vapmışlardır. İşçılen Sendıkası uyesı ç o k *a Işkolu s etkisi kesinleşen Genel iş, Toplu Sözleşme görüşmeierine başladı Yargıtav *ararrıa ŞÂOII düzejınaekı vetkısı i>.esınleşen DtSK'e baglı GeniıIs Sendıkası ıle 1200 BeSedr," a asındakı sozlesme gorjşmeıîrırıin ılkme dıın ba?lanmış t ':r. 12 bın ı«çı adi"a baslatılan dunku gorusmplere t.î..ıbul Beledı>p Ba^kanı \.v^"' Isvan Geneltş Marmara Rn'ge Temsılcısı Nafız Bostnnrı ıle bırlıktp çok savıda beledıye ışçısı de katılmjştır. Toplantıda konusan GenelÎ$ Başkanı Abdullan 3as"urx :sçılerın ucret, sosyal nak \e ış gurencelennın venı >coş"jılaıa gore »ehstınlıp çozjmLp'iecegını sövlemıştır Başturk'*e" sonra soz alan îs'anbul Beledıye Başkanı \hmet I^ran >.or;uîmasında, «L'cretlenn arttırıl. ıası konu«'mda çaresızlık ıgmdeyız R'i çaresızlıgımız hakefıjmın odememızı engellemeyerek. demıstır konusmnsında ayrıca Körevinin îstanbul Beî^diyeslnl kent halkına en yararlı hale ge'.rmek oldugımu so^İ9v=rek, bunun ıçm en gereklı «ey.n :şçıjre nakkını vermek oıdu<;jnu ıfade ermı?tır. îlkıne dun başlanan gorüşmelerın Ankara'da her j'jn bırkaç beledıye ıle oplu .? sozleşmeler.ne oturularak sürdilrüleceği bıldınlmis. t^tanbuı'da aa ÎETT ve Sular tdaresı ıle de ;orusmelere oturu!«ca*ı açıklanrnışttr. Yahya Demirel'in gazetemiz aleyhine açtığı davaya devam edildi M1II1 Piyango diin çekıldı Mılli Pıyango'nun dun Ankara da j apılan 29 Mart 1977 tarüı lı çekılışınde, ıkrarr.ıye 1iazanan numaralann tam hsres:dır 0781671 numara 2 000 000 Lıra 0983236 numara 1 000 000 Lıra 500 000 Lıra 17T9321 numara 0*41468 numara 20X000 Lıra Î27905o numara •<oo.ooo L:ra 9)0 000 Lir» Kazaıtafı Nttmaralar 0150232 0298660, 0392°>8 0746508 1376862 100.000 Lira Kazanan Numaralar 0117908 0127983 0388344 0472S55 0509558 0624320 0634069 0659340 0860350 1114769 1186144 1229230 1237779 1348967 1378339 1579910 1622490 1860924 1886253 1967393 :>flooo Lira KazananUr. 0"O2696 012139S 0141229 0 1 8 6 W 0219849 0226578 0275112 0289157 0305185 0C6473Î 0397470 (H87701 0579279 0629234 0673327 0694910 0713491 0731128 0826381 09387'H 0938777 1036486 1037498 1088414 1117896 1121751 120378.3 1304567 1493382 1517985 1566482 15734.57 1623819 1795097 1798452 1336570 1868740 19"!684 1936042 1996336 30.000 Lira Kazanan Numaralar 0072295 007855S 0080744 0085414 0125348 0132611 0136962 0237088 0247370 0274041 0275601 0280105 0305465 0340334 0341580 0343255 0343736 038937*» 0458121 0582232 0612926 0679385 0695812 0726522 0758120 0809479 0829607 0841696 0360496 0863985 0899135 0946878 1059909 1127367 1139908 1168865 1218233 1243406 1292794 13378'Î2 1362074 1437278 1480889 1554491 1V56033 1K9254'? 1701653 1785678 1822021 1829348 18.51674 1852702 1880787 1S83952 19C4284 1919019 135471» 19"200 1964162 10.000 LIRA KAZAN\\LAR: 0003995 001R292 00G7319 007^596 0078748 0098741 0102376 0130102 0143907 0162745 0215019 0270768 0308696 03186" 0333409 0353739 0367108 0368245 0382096 0388555 0405827 0419141 04S3757 04848'TC 0488166 0492689 0507203 0510983 0550453 0587803 0590740 0595006 0595466 0606919 0619678 0673480 0677962 0707764 0711906 0750550 0757817 0765480 0780799 0821872 0821880 0826826 0857722 0858702 f859233 0871294 0871931 0872049 0873703 0889394 0915480 0052775 0981769 0996728 1023744 1034871 1037645 1065323 108t>392 1094964 1121613 1142108 1I664°9 1283924 1305508 1330186 13377X8 n63218 1376937 1391764 1399557 13996"» 1408478 1409615 14S202<» 1508831 1540667 1543823 1578381 160^952 1605242 1624980 1632210 1696117 169697I 1715096 1737200 173725H 1780953 1786617 1825983 1866986 1867578 1870250 1979457 1985672 1090 Lira kazananlar: 00905 01893 02119 02364 U2827 03465 04279 9478ü 05494 05949 07228 07350 07659 07779 08867 09427 10319 11640 14366 18293 18993 19163 20401 20817 22793 23353 24494 24704 27108 28170 2«963 29837 31315 3248<î 35300 35751 3(5077 36615 36867 36967 36981 38404 38582 40806 42863 43463 44381 46906 48015 49327 49634 50037 50074 51122 52912 56229 56571 37708 Î8743 587b4 ,58863 59670 59774 3979.3 6İ374 6447 y 64634 65751 65774 66297 S7299 6794T 68184 88838 68880 69100 69706 69928 71380 73298 73370 73630 "»44)7 75227 7S9P9 77644 7784t 78 >87 '432 80915 841C8 84389 84471 93019 92656 9459. 96297 97580 98110 98772 98841 400 Lira kazananlar: 0409 0523 1134 1135 İ567 1750 2040 2116 3215 323" 3369 4091 4339 4744 5203 5373 S396 5431 5688 5712 627P S479 6566 7790 8060 9141 9652 96Sfi 98H P837 200 Lir» kazananbr14fl 1.52 303 +17 494 5 5 *03 913 915 987. 80 Ura bazananlar: ANKARA. (ANKA) Başbakaa Süleyman Demırel ın yegenı Yah y» Demırerm mobılya yolsuz'.u ğuvla ılgılı yayınlar dolayısv'i eazetemız aleyhme açtıjh daraya dun de\am ed.lmışf:r Ank^ta*8 Aslıye Hukuk Mahkemesı Varzı cı Ya\uz tsme Demır: Ya!r,a Demirel'in avukatı Tiıgnıl Toklucu'nun «karşı tarafuı ner cel sed? venı dpis.ler sundujj". bu duramun vargı usulune aykîn olduğu» yolundakı ıddıasırıi red dermıştır Dunku duruşmeda gazetemızın a\ukatı Emın Değer, Gumruk \ e Tekel B*kariiigının «tsvıçre'ye gondenldıgı one 5 U rulen 17565 kılo mobılvanın ıhracatçı fırma ıstegıyle vakıldıgi' volundakı raporunu sunmuştur Bunun uzerıne Demırel'ın avuıcaU Toklucu Jtarsı tarafm her cel sede venı dehller getırdığını. bunun yargı usulune aykırı oldu gunu one sürmuşrür Avukat Emın Defer ıse venı delıller Refır medıktsrını, uç bakanlığın knuy la ılgılı ıncelerrp sonuç'.arını ıstedıklennı, ıkısırun geldıfını. Gumruk ve Tekel Bakanlıgı mcelemesının henüz sonuçlanmadı?ı nı, ıncelemenın Sımdıkı aşamasına aıt raporu sundukîannl kaydetmıçtır Bu açıklamadan sonra Yargı; tsmet Demıcı, Demırel'ın avuka tı Toklucu'nun talebını redd?*nnştır. Avukat Toklucu. daha sonra bılırkışı talebinde bulunmuş. Emın Deger ıse, bılırkısıye gerek olmadıfrnı zıra onada îıa karet kastı bulunmadığınî ksv detmıstır Yars'Ç. Tokiucu'nun cbıhrkışı» ıstegınırı mcelenrr'sı ıçm duniîma*n 28 nısan tanhine bırakroıstır. Mobilya Komisyonunda MSP'li üye süre isteyince çalışmalar yarıda kaldı Aydemir'in mezarı başına 4,5 tonluk bir anıt taş dıkildi ölumunun bınncı yıldorıumunde mezan başında bir törenle anıUn yazar Şevket Sureyya Aydemır'm mezarı başma bır süre oturduğu Umurbey koyünden getınlen 4,5 ton ağırlıgındakı «dıyaztaşı» adlı bır taş dıkllmiştır. Anıt taşın uzerınde «Suyu Arayan Adr.m» vazısıjla, doğum ve blum ranhlerı ve «Serket Sureyva ^yüenıır» yazılmıştır «Suyu Arayan Adam». «Tek Adam», «îkmcı Adamı>, ttMakedonya'dan Orıa Asya'ya Enver Paşa», «Menderes'ın Dramı» «Inkılâp ve Kadro» adlı kıtapları bulunan Aydemır'm olümunden once yayınlama oîanağı bularnadıfı «Kırmızı Mektuplar» adlı çalışmasının da bır kurul tarafından derlemp jayına hazırlanacağı bıldırılmektedır. (Fotofraf ANKA) ORHAN TÜZÜN KENDI UÇAGIN! £» KENDİN YAP fLÂÇ IŞVERENLERi: «FiYAT KARARNAMESi GERÇEKLERE UYMUYOR» Türlnye tlaç Endüstnsl tşverenler Sendıkası nın 14 Genel Kurul toplantısında okunan çalışma raporunda «Dun j a s'andartlannda uretım yapabı'.en. aranan tum ilaçlan Türk tıbbının ruzmeHn« ucuz fiyatlarla sunabılen ılaç endustnroaın ılendekı yıllarda bu durumunu surdurebılmesı ımkânsız gorulmektedırp denılmıstır. Sendıka Yönetım Kurulu"run 1976 vılı çalışma raporunda, üaç malıvctını cluşturan unsurlaraa meydana gelen artışlarm, 1977 yılı ıçınde de ulke ekonomısmdekı genel gıdıse paralel olarak yukseieceğı belırtılmış, ılaç endustnsınde kuîlanılan bırçok maddenin Iıyatlarının dıs pıyasaiarda sabıt kalmasma rağmen ıç pıyasada artış gösterdığı kaydedılmıştır. Saglık ve Sosyal Yardım Bakaniığir.ın hazırladıgı yenı ma lıve endekslerının yukselen fı vatiarın gerisınde kaldıgı ve ıstirMleru veremedıgı ?aiTinulan çalışma raporunda ılaç fiyatlan kararnamesının de ekono m:k (rrrcp'tler*1 ters duş U»?J one surülmJştür. ANK4R4, (CumhuriTet Bttrosu) Mobılva yolsuzlugunu ıncelemekle gorevh Sonış'urma Hazır hk Komısyonu dun toplanmıs ancak Komısvondakı bır boî uyelıge yenı seçılen MSP lı Sü levman Ergın, konuyu mcelemek uzere muhlet isteyince çalışma lar yann saat 11'e bırakılmıstır Komısyonun dunku toplsntısında AP'li uyeler MSP GenPİ Baskan Yardırr.cısı Fehmı Cumalıog lu'nun konu ıle ılgıh bı demecını e'estırerek MSPlıl«nn Ko mı<!vona pesın Irıkum'erlı» çpi dıklenni soylemisl»rd:r CHP1İl e ' Cumalıoglu nun derpecınn partmın re«mi SOTJ^U olmadığı m behrtmce APlıler de t a r ı $ mayı kapatmışlardır Bu sırada soz alan MSP'lı Komısjon \ıy sı SuleiTnan Ergın Komısyonda venı gorevlendırıldığını bu nedenle do<;yayı .ncelevemedığını bpi'rter»: rıuhlM \cnlın«in' ısterruş, bunun uzenne toplantı \*arın saat 1! e et»ieini!stır öte vandan AP'mn haberıne go re Hazırlık KoTi'.s.vonu Başkanı Kavseri CGP Mı'let'ekılı Mehmet Alrmışvedıog'iu Komısyon çah$malannın onumudekı bırkaç gun ıçınde tamamlanabileceğını sovlemıs ^e t.Hazırlanacak raporu da ovle sarıvorjm ki. bı hafta sonunda TBMM Bırles'.k Toplartı Baskanhfına verebilıru» demıstır AL T l N Cumhurı; et Resa' Hamit AZI7 Napolyon îngılız 24 Avar 22 Ayar D O h «125 fi«5 «ı n son 805 1120 1130 710 730 610 625 725 750 750 775 9150 8380 T TARIK ZiYA nERf SAC f 7LHBE\1 Hastalıklar *lutWıa«5isı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog