Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

ÎGRIP UZUN HıKAYE EROL TOY 15 Ilk mermer takasma kurulacagız Dıler.erse pıra ıstesınler Istemezler >a Isteseleı o.e uz gelır Hadı, \er ohnı Istanojl Dog ru oğiar.ın janına varırız O7İenı bı;ı bır turiu onauımad ogîunı derız Karar kıldık buraja yencşıvoruz Heıre.n Dir ış bjluram Hemen bır ev tuîaıız Kos^oca I^'aijbul uç ga..be bakamavacak degıl ja Frkaı He.n de gul gıbı Yeteı kı ıvıleş sen Benı hıç du^unme Den.zden uzak da o.sa vasanm Bahk degı\m kı ber. Insan'm Ahşınıp 7ana,ıl,ı karava Oıınadı Istanbul un da dort bır yarı der.ız Baktım dııramıvorum Yosun kokusu ournumda tutmor AkşamİEi' sa\ulur gıder.r.ı B.r k^ısmda çoreklenırın Derın derın solukiamr, nzlpmımı gıderınm O^ul ozlem.. denız ozlemmden baskn ınan Yeter kı toparlan sen Gul 'ıjızunu guı dur yıne BırliKte evımıze b r donelım Y'ol ooyuiıca tuıku sovle Eskı sevecenlığm Kazan venıden B.r daha ellennı karnmda kene.leme Sahı Kpnırdakı pcmın nedenı re oW Hıç sımseve soımadım Kım*e de bılmıvoıdu kı İskelede bır duma ınsan v?rdı Gık den^sdtler Sofnı doktorjn o r dakı hsstalar Burda durmadan soru soran para ıstejen aciamlar Hıçbırı, h'çLın b'Imıvordu re oldugunu Sat doktor bılıvorau O da, konuşmaktan Konusmaja zampn bulamadı kı Bekledık Bunca be< euLs'en sonra bıraz dari geckse pSıe.ımem cr.amet mı riopar' Âasıısa sagıhp çıkdr ş mcM doktor A:er n efend' der Zamamndd &etıraın Yoksi kotu olurdıı Pecep ın motom vollu oîmasa getıremcdtm Doni'nce arla*ırım Receo'e Mo'orunun gucunu oıl sm Zaten ınotoıu da Recep de oîmasa çok'an kanyı kaptırmış tık Azraıl'e Kuş ç'b attı b.r Erd°k e Kuş g bı ve'isnk doktora l\i te*ne anlayacagm Salrbı gıb Zorla cpb me tı<uşırdıgın pa ra o.masa, ehn gjrbetmde, yu'umuz jprde olacaktı Her za man so;,!ersır. Bız gurbet çocjg'jvuz Yo^sulıuktar gelıjorız Yo<sul!uj,un gozıı *or olsun Insanlan vo! en, gurbet neferı yapar Hastalanan volda kahr Olen oracıkta bırakılır Kolay deg 1 KTaden z m geçıt veıdığı bır avuç topra^ta debelenmek Ye'ıs^ıra * n mı^ırın unu bi' kışiM bes emez Ne e's.n Karaden zlı' Yola duşece* A.ııa teıine ama çarıt.. vaşamı 50: larda geçecek Eskıden ıyı;m.ş jıne Bov'e>.ne uzaKİara gelmezmış Karade^ızlı Pek a\rS a en ze çıxmazm:ş Odesava Snastopola bıle g ttıgınae. hep kendı «jyunjn KOKjsunu nc feslen.rrmş Pe* pek Voıga'nın jcuna Moskova'ya va da bıle meaın kanala&n Astrphan'a gıdeTnış Fırırcılık, pastacııık et se orda :nal nıulk edıco verleşeOıNo bııaz zırlamaja oa1; ladı roı, ılk ta^ava atladığı gıbı Trabson'a dOflfcMttç CS>çıîecex Karadenız oldu.ctan sonra, Karadçuızb^vu3»njh: bıle &6ucr öer er. Ovsa de\ı°ım. salt Eevaz Ruslarf CMS^rKl^Se yel bnunde japrak g.bı savurtup attı Bır ekmek kapısı kapanınca, b.rı açılırmış. Ama buralara yerleştık bız Kaıaden'zlının duçünerneyecegı vapamayacagı bır ıştır bu Yaptık. Gayrı donrr.eye kalkışsck kor.iaıım bısı ıs^emezlenır Buna bıldıfınv nen. onca Is^ır.bura gıdenm. boğaz juKarı çıkmak gelmez e lımdeı: Tıkarsam bır daha nemıvecekmışım g.bı bır duygu sar^ar benı, derdın Sn de ge'mese\dımz, b z Ada'da yıtıp gıderdık Bır avuç ırsan hara o.r de sonradan. Gırr'ten ge>n.erı s a v . b r koca aerızm urtasıraa, bır koca Ada nın ustuaae, tukenır bıterdık. lyı cldu kardeş îyı oldu da sınırları kapadıiar sıze Yo^sa bovıe zdrranrnızda, kım e.ımızden tutar, k.m kuş gıbı uçan motorunu. «orusjz yanıtsız aıtımaa çekı venrdi' lyı kı Osman kardeşım z burda askerlık e'tı lyı kı s.ze haber s?lıp. gat.r"*ı Aıada bır kızdıgımda. Ujan çıplaK lazlar dıye aeoelei'rsem de alcUrmavm sız Bakmayın bana ASIL gonlamacii, s'zmle bır horana durup. bır çıyaya topuk bastıgımdadır Rusem olduk»en sonra en yakın arkadaşım sen değıl mısm Recep' Rusteiı • oldugu gıbı kardeşten ote !> değıl mıyız, bırbırımıze'1 Hey aslan Rüstem'ırn benım Can arkadaşım' O\le de zamarsız çe<ıp gıttm kı Neden dılıme dolandı bııden Rustem 1 Nerden takıldı aklım buna 9 Yoksa' . Yok ulan Gâvur Gâvjrlugjn tutnıasın Sustur şu kafanın aröındakı cını Olumun çevrende dolanıp durdugu falan VOK Doktorun cankurtaran gıbı nasıl vetıştigıni gormedın m i ' Goraun » D' ınuı orfa çızgısınde belıren bır yanma, sıgara 'ste ğme donustu Dırettı Ellearu apış arasma kıstırdı bır sure Dayanamadı Dayanılmaz b.r ısteg p ıtısıvle ellennı kurardı Ivecenlıkle s.gdrasmı vak'ı Dumanın cığerler:nde şıngırdadığmı duydu sankı Y'ola çılstığından bu vana hıç s.gara ıçmedıgını o an anımsad. Içıne aoldardugu dumanı, yUregındesılerı boşaltırcasma salnerd goge Dumanlar 3'ajıldı, kıvrandı, ınwnlastı Başını 'taldırdı Adamı kapıda gordu Dogruldu Sevınçle ışarete joneldı Merdr.enlerde zıplavaras adamın va nmda bıttı. Gorevlmm gozlerını s garasının ucunda vakalaymca, ızmarıtı hemen avucunun ıçme gızled' Sonra urkuyle \ere atıp, çığnedı Adamın azarlavan bakışlanr'dan sıyırtırken masanm başmda dıkılen dOK*oru gordu Se>ırtıp yanına vardı. Bekledığı muştuyj b r an once dermek tutkusuyla, yuzu 3'ajvanlaştı. Apandısıt palamıs Ço< geç Kalmışsınız . Yazık . Kurtaramadık Doktor döndü Masa dondu Tavan dondu . Sozcukler iöndu, dondu donau Bır anafor kaoaraı da'ga dalga çev resmde însan'.arı, du\arlart, eşvaları, tav.m'arıvla hastaneu ifutta Basının ustııne tum pgırlıgıvla duştu. Ezıldığını, porsuduJtinu, salsıldığını sezdı Masaya japıştı Dudaklannm sızısını d ş lerının ucunda duvdu Sozcuklerının bevnmdekı vuruşlan aralandı Guçlukle dogruldu Guc,lukle seçmeje uğraşt* söylenemn mlamını. Kurtaramadık, dedı jmu"suz!uğtınun tum acı nyla . f Dok*or varalı jarplı bak ı yuzune Kendı jenılgısırLn bümrine ancak varmışcasıns ba=ım salladı Daha fazla orda kalamaracagıru buluncuvla yürudu Doktorun devmımı olgunun bilısıne ulastıraı Osman 1. ^vak seslenne seyırttı. Kolundan pakaladı doktoru Başı jerde Alabılır mıyım, d'\e sordu. Elbette . Gevşevıverdı doktor Osman kolunu vakaladığı anda ıçgu iüsel bır savunma konuma almışken Dağışiayan bır dostluga r saxıldı bırden Elını ka» ra<iı Osman'ın borular soran adama vonelttı Gereklı buyrugu verdı kesmlıkle Yemden %Tirudu. Daha o kapıdan çıkarken, onune duştu adam. Bırlıkte korıdora dalaılar Bırlıkte odaja gırdıler Gul'zar'm uc'une egıldı. Kuçul muş, bejazlaşmış, donmuş juzunde, acıdan kurtulmuşluğun anlamsız sırıtmasını görmek ırtal'tı onu Adamla bırlıkte, battanıyeve kundakladılar Kuca^ınaa oebek 'aşırcasma rıhtuna voneldı. Incıtmekten korkarak agır ağır sarktı sandala Usul usul küpeşteve uzattı Motora "asıl vol ve'dıgını. Erdek. Marmara arasını nasıl aştıgım hıç bvr zaman anımsamadı. Ama Maburun ışıklarınm ıç ndekı aeıyı paylaşırcasuıa ıslak ısUk parılda malannı da nıç unutmadı \vnı acıvi yaşavarak sıgarasını nefesledı. Dumanların arasından oğluna bakn Dmgın. kurek çe*: meyı surduru\ordu Kendıne duşuncesında verdıgı yanıtı be ğenmedı. Durmaksızm acıyı tazelemenın anlamı yoktu. Gulüm sedı . Kımbılır r.asıl sevnırdı' dı\e geçıst'rdı Babasınm valar.ma bıle bıle katıldı Rasım Başını saJ.avarak onayladı sozlennı Babasınn uzayıp gıdan dalgınlıgından kurtu» muş olmasınm sevncıydı bu onav Içındp devmenın nıtelığmı ılk bakışta anlamıştı Ikısınm de çok m 'anıdıkları bımdı, olu mune acındıkları O vuzden valanı asıl kendıne sovledığını hemen anlauvermışU Rasım Anla>ıverrnîş, dogrulamanın zorunluluğujle rahatl tnııştı oabasını Osman ıpın ııcı.nu vakalamışçasna ssrıldı, kendmı kandırma çaoasına So7lermı ıçmde surdurdu «Şovls unıver^nevı b tırıo aeldıgı zamanı aramızda kaç kez ko nnctnlr T3ir c n f t o r i n r r t Q M İ r t l k rim ( l l t TllrTll T5pi d n k l a i 1TTHZ1 OOİ Orta Oğretimde Reforra Bızde en ÇOK şıkâvet konusı. olan eg.t.m hastalıj.ı «ezbercüı<c • tır Egitım reformu;»la ug.li r r r vazıaa ner soruşmada en ba« 'a anuan neaeî daıma ezberclığ' kaldırıo %erıı.e naraştın, a \e ele> tırme ah^kanlıgı»r.ı ge*ırmeıc;e dır Egıtımden aniasm, anlama sın herKes ezo3rcılıgın knsunu k ge. ektıgını neredeyse 1° goruyorsunuz ıcı Savin Bas Â^n ın bıraz once S05 iediKİen de «pzbercılık»tei oaşüa bır şey de K'.l Kıtabı ınceİPdıxçe «?skııılıgı n'z ve umu^uzlugunjz daha da arıvor, «Aman varabbı dıvorsu ".uz, boyle kıtnplar mı çocukla rımi7i ezı>ercıir<tpn kurtanp on lara «serbest auşjnme» alışKan hıç olmaısa b ; IKI az ÇO de ğifik anlamı olduğu «o'erPb.l11 Bırtakım "«unlormat on» a"'a > ",anda 1 bilçileri T!.''d^ tn*:ra brlleme nnl^ı^ır'U pbercıl1k. J> Dofrı 'rıı 1 !^ ~ rtp ,ra sı»7.'Prı. ailsı'^ ("'• rıre kavramadir pıc=*.n s ~prb'abılme an «ozrnğunun c'usmes'nm a.ıa nederı f d e ıjı lefşme îi'satnı b Jana L'sie IK çogu cJretmen HT jaınncı dıl b'lmez ao.?MS"ı° jabantı ıt?^'iaklara el atamaz rser b.r parço merakı \e ianıa çıkr"'ş olan flıf \f ç"* ır1 •«r''«rı nkiıı ?r^a otretmenlerden buruk ço • • Doç. Dr. Hüseyin BATUHAN dı^ını hatu bıl m tnn ar'ı< onsuz o.unamaz bır £p~z ":ı (. ' " bı i°n bır bı i '°3.r.'v> ar'vorsunuz Bıı".n l')u^'ara 1 r de b ırpm buram f »wı kniîan. vapmacık bır ıı^'up a bu'jn bır paragraf bo • 1 U7" p sıden 10 lö <;afn'< OOZUK nır Tı.r<çeyl° yaznmış Ingıuzıeıın suzel bır sozu var dıı «Herkes h?vadan şi/tâiet ede: ar ,ı kım^e ha\a>ı duzell mek iÇ r bırscjler },\payım de mez1» Bızım ez'oercıl.k konusan aakı ezelı Şikayetımız de bana benzıjor Aııra^., \a\ınlanan tej\ Kitaplardan oazı'arına say.n Ta lım \e Terbje Kurulu Bassanı nm vaznıiş olaugu Önsoz'u OKU >unca oır an ınsarun ıçu.de bır umut ışıgı dogujor Gerçekten de ^a^ın ba^kan bu \azısında, Batı dakı u\gulamalardan sor eaerAen «ezoeıcılıge \ol açan parça parça b.lg. yıemlarından ıba et geleneğe bagh progr<"nlar je r me gerçlerce .lımlcre r^ar^ı ılgı ujandıran, e/bere datanan atnntılı bilgilerdrn ^ok. 'emeı ıiitelen ve kairamlan anaçızgıle n>le veren ve konuları aıastımı bır me'o' ve teknıkle ışle;.erek sprbf«t duşunme alışkanlıçi ka zandıran \enı proçranılar hazı^lanTa ıht.vacı duyulmuş \T hu alanda çalışmalara 5in<:.lrnışti' > lıgı kazandıracmk? Peki, »ma nadıvor Ancak Orso' u b.ti'ıp ası! kıra ) n sa;, falannı çevıriîiego baç sır» Bu «p7bprtıUk» kavramı ure lacrgınız îirnan h a v f • e dehşrt > rır.ap bıraz durahm «Ezber^ıhk. BUGÜNKÜ KİTAPLAR ÖGRENCİNİN ÖĞRENMESİ DEĞİL, EZBERLEMESINİ ZORUNLU KILIYOR l 'ER TURIU RASYONEl OüŞÜNÜŞÜN ANA N'AYNAGI OL*h FEL SEFEYı lıSELERıM'ZOE OGRENCıLERE AMIAMSIZ PROELEMLER LZERN BElıRS'Z LAFIAR YIGINI OIAR>K SUKUYCR VE 0»i BU LArlARI OGPESMELER.Nı ıSIı^OPUZ. " . r ^ ' n ı n ^ ıd .irı on, ....1 b ,a<iu a gıüe.ıaen Lou 1 >i Met'a b Yunan'ın jetışugı, ijte Faıaoımn o u c . ça daha kuçu*. ama akılca daha bu\ük oldugu, otekınden ıs«, Yohanna b Haylân tn jeuştıgı, bunun Faraoı nın oğretmenı olüugu, Kındı nın daha ÇOK bır hek m. sayılar ve yıldızlar bılgını olaugu Kaynaklann gerçek fılozof oıarak Farabı vı andıgı Ibn Smâ'nın onunae Fârâbı nın olmasuıdakı gıbı Fârâbi nın onun de bır oaşka Fârâbi daha bulunmadıgı goz onunde bulundurulacak oljrsa onun Muajlımı Sânı Ikmcı ogretmpn B nncı«i A: '"•oteles tır > adıyle anılacak kadar, yuce bır fel&efe olgunluguna arca Pb.ton Ar'sote'ps \e Plotıono1uzer.nde duşun^ du^ııne ve k°"dı keniınp \? 'oVuSjnıı so\lenek dojrı o!ır » BÜYÜK KAYBIMIZ ŞETHtX TTtBB* PROK DR Talât ÇAMLI'yı kavbetmış bulunuyoruz Cenazesı 30 Mart 1""7 Çarşamba sujiu oğle namazını takıben Üskudar Yenı Valıc^ Camımden kardınlacak'ır Kederlı aı.e^mp \e mpslekdaslanmıza V'aşssglıgı dıler, uvelenmızm son gore. ıç:n bulunmalannı beklerız İSTA.VBUL TABiP ODASI YÖNETDI KURULU ' Cumhunvet 2945 > BÜYÜK KAYBIMIZ ŞEYHIL ETIBBV PKOF DR Talât ÇAMLI'yı kavbetmış bulunuyoruz Cenazesı 30 Mart io~ Çarsamba gunu ogle namazını takıben Üskudar Yenı Valıd.> Camundon kardırılaraktır Kederlı 3'lesıne ve me^lekdasianmıza oaşsağlığı dı'.er, uyelenmızın son gore\ ıçm bu.unmalarını beklerız. TL'RK TABiPLERi BiRLiĞi MERKEZ KONSEYİ (Cumhumet . 2946 i ISTANBUL SANAYi ODASI'NDAN 5590 Sayılı Odalar Kanunu geregmce 1^77 nlı aıdatı nın MART AYI SONUNA kadar odenmes' gerekmektedır 31.3 1977 tarınme kadar odenmeyen aıdat '"»50 fazlasıy la îahsıl olunur Sayın uyelenmızın mağdur olmamalan ıçın kej'tıyet onemle duyuruiur (Basın 13171) 2935) Kent'ten, hattâ felsıfeden vazgeçfık, c:ı basıt tarihsel bılglerı o'.le bu dere^p çaprasık bır • PROF kUYELıN <FE15EFEYE BAJLANGIÇ» KrTABIKDA. K'CBıR b'çımde. u'srehk boylpme bozuk b' Turkçe ıle sunan bır yazann ANA TER1M1N AKLAMI AVDİNLATIIMIVOR HEPSı HAVA3A KA U7prınde '"uzlerce cıltlık Tornm yapılmş Kan* çıoı bır fılO7Of'in LAN 81R S'JRU G0RU5, OKUL VE SıSÎEM AOi ARDARDA tuın fpl^eresıni 1 SP ogre".cıs:n° n«*m de b;dekı lıse ojîrenc1^.SIRALANIYOR. ne 1 tanı*ab'lecegını aklın'7 ah>or mu? Bu durumda za\alh oğrı ncının. hat'a zaval'ı ngrftmrııın b 1 anır.nsi7 runı^'er. pa"1 i g bı ezberlemekten başka ne gelır elmden"* Bu kıtap nasıl ogrencılenn <tu tarlı, etraflı ve sıstemlı duşunl»mında ezbercılık Bızım egıim gunluSunun ders kı'abmdan öfşcumlelen eıc'pyjı, o zaman bu me lîaoılıyetlerını geıı^tırmeıeı.«ıstemım:z ?uphesı? her ıkı tnr ka kı'ap o\ 'nFraak gıbı kotü kıtabın nıçn ezbercılık ıçın bıbır alışXanlı>:laıi \araır. Ba«ka ne» yararlı olacak, çok mera*a ezbeıcılıge el.enşh b'r zemuı ha çılmış kaftan oldugunu anlar^ımutPt nrlıyor ama bunlardan bızım k.tap karıştırsala' mle n'z Oyle parçalar var kı bu k deger doğrusu. Kışii.el kanımca, kırabına bu Kitap, ogrencılerın felsete ıçm asıl tehlıkelı olanı iK;nn t.ş korKusuyla ders tapta lıse ogrencsınden vazrur ezoercüık Bu "ar ezberc.l SP bağh Kaımaga dıkxat pderler B J ?eçtık. ngretmen:n de anlaması proDİemlennı anlamaidrma >ardım etmek şoyle dursun, oğrende en çok. bas'a felsefe dersı ol bakırm^an bi7de rter« ki'ahı hal» na ımkân yok. ömeğm, şu par «kara kaplı kicap'>tı, bır çe«ıt cılenn de ogretmenlerın de samai uzere sırasıyla mantık. so> çafalarını busbuıun kaxıştırın»ktan voloji ve p^fkoloji çibı kul'Jr kutsallık kazaranıstır 9 «Goru^» 'Anscnaung* nedır •aşka bır ışe jaramıyacaktır derslennde rastlıyonız Tarlh. Bütun bunlan bı?ae ders rtGoruş, bıze venlrnış olandır Go Çocukların «Turk duşuncesını ta coğrafıa. j«jloji çıbı dersler da tabın n ogret'mde ovnad'ğı oruşun bır maddesı, bır ae şeklı nımaları» konusuna gelmce Saha çok bınncı turden ezbeırıliip nemlı ro!u br ır^me^ ıçın soysuret' vardır Maddesı. behrl»me \ın Kuyel l>.lam telsefesı a.anın elven^a Biiıncı 'ur ezberc lıgrı iu^oıun Og e*.m n a? te«ı bıida arastırma vapan bır uzman bır yerde gereklı, hatta kaçınıı almamış bulanu olan yonudur >ük ölçüde ne vazıtc k1' drrs oldugundan olsa gereK kıtaDimar olduğu mevdar.dadır ama Adı «gorunuşun turluluğu^dur k ' a ı j r n kal te«ıne oaga Ej nın «Orta Çagdan Omekler» baş •a ıkıncı tur ezbercıhge ne deme , ıE"=;cho rungı Bi' d^ ılarla al durumda kotu bır k^aoın ne Iı' Hele «Mantık» gıbi «doğru du gılanan vanîdır Denemeden ge ııgım taşıyan bolumunde Hınstı>an dunvasınaan D.r \quıno lu şunmenm Kurallannı ogreten > bu ııt o'r egitım fp â^e'ne < n] 1 r, a posterıondır Goruştm •îek açabıleregmı kes*ırme< guç ol4zız Thomas'ı anmış bunun va b'r Oılımm •5O7"uğun en ko'j lı o bel'i^ız turhılü?>ı bel'rier, nında sırasıyla Ş J beş Islâm anlamıyla bır «ezberleme < konu masa gerek' riuzenler. o turlujuk bu duzen 1 \rap Iılozoiuna >er ^e^mış su ohr.asır.ı sız n aklınız alıvor tae prer^ıbı o\an «ekle g.rer Şımd., orta og'Pî'mne çicu^rau' Ama ne jazık k bızds oku pırmez Goruş adını alır Bu du lard3i, Ion S.ııa, Gazalı, Suhıehrın aıışJime veten»k ennı geveıdı, Ib.ı Arabı, Pekı b j fı'ozoî tuldugu bîçımıyle. «klasık» Ans zenleme prei^ oı duvımdan ' e lıştırmeK bakım.ndan pn oreT'ı Urın Turrt au^uncesı ıle ııgısı toteles manfgı çosu zaman Dir oeneîieden ge'.tr!o7 oı'arlı lg. gorevı yuderime<=ı be^lpnen «felne • Bunlar lıerlıangı Dir Türk ezbercılık konıisu oımuştur Yan <ı ' oktur a prioridir onun ıçın s «efe gr ıbu» ders KHaplarına OT Uıkes. ıde mı vaşaını^lar, Turıtlış anlaşılmasın bununla sadece adı «^a' go'u*», «iıaddeyle sa goz atalım oğrencilerin b j dersı ezberledı r'şmanıış katıksız eorüşv (Reıne ı,e nn \EZ.nı>lar' Havnr O halîlıjın Prof Mubahat Kuvrl .n cıe' tîendmı, bunlardan bın, fcın' sovlemek ısTmivonım öç Ar^haı.ng'dur Bu şen. 1 dujar \azcıgı «F»:sefeye Bas'pngıç» k.laıabı. ıark (Or'.a As\a> asıll^ retmenlorin de çogu ba dersı P7 1 IIII (S'rvn ıchkeıt» meîekesmın r tabıidan kısaca soz e"nek ıs" mış. haf \a^arın dedığıne gnberlemektedırler. çanku og P' katışı<«ız sai şeklıdr Duyarlı jorum Adından OT cFeKefeve re «dos;ıını verıne, Mizune. kîlı ı men ezbercı olmaCTa, oğrencınm lık melekes; duvurr.ı (E npf n Gırış» k *abı olnasım beKied'ğıfina, Unafetine. kaynakıarm sa olması beklenemez Kolaylık.a dung> dayanarak du'vumun top hıtl gmp î'kılaca,; olursa Fâ'âmız bu eser aslında b ' «felseie fanmın edılebıleteğı gıbı. bizdp larr.ış olduğ'j gornuşler uzer. ^° bı n n Tur^lugunun tartıjmasız. «felsefe» dersmin durumu daha tarıhı» Bu"un l";eler ıcm amagelere'c b'zde fgoruş» doğurııgun gıbı açiK oldugu anlaşılırmısda fecıdır. ne yazık kı, ner tur ca uvgur Vr voTem oı'ip olmadujarhlık'akı bu saf. ka*ılüksiT BoMece Frrâoı nın neden dttırü lu rasvonel duşunuşun ana kav dıgını burada tartı^Tiıyacagım şekıüer mekânda ve zamanda T.11K saMlmasi gerek;ıgmı ar. :nagı ve ana ornegı olan felsefp 1 Anca< esenn ogrenc erc'e < p kendılerını gosterırler « oruz ana bundan ne çıkar"1 Fâ M de bi7 !ıselerımi7de ogrenc.le f 1 I bes du^unme» ali"= {an ı5ını geraoı de aaı fecçen oteıcı fılozofnmıze «anlansız proDİemler UZP Belkı ıçınızden bazıları btı hştırece: nıtelıklerden tumujle . r 2 01. \rtpçd vazdı^ina gore, r.r.de ne ıduğu beıırs'z loflar vı parçanın Kant fe'.seresının ou'u 1 yoksun oldugunu uzjle'ek be \rap savı.maa. serekn^ez mı" oon guıı» bıçunınde s nuvor \e onla r.u ıç.nde anlasılab'""cs*ını d 1 lırtmek zorunaa^ 'm Xe va7i< ıa a'iilaıın heosı .Isıâm. duşunnn bu lâfları ogrenmesını ıstıyoşunuj'O'dır ama ne \a71k A. kıkı. bu Kitap, desım n en KO*U ruz Doğal olarak, oğrencınai, >s tap'a Kan* a avrı.an 12 sa>Ia 1 te \e kj'"uıuiu temsıi ennor 1 anlarruyla «ezoercıhğe» jol açaır.u' Dola\ısi'le Saiın Kuyel':n tese de hattâ yırtınsa da, bu lâf çır.de b 1 kısma ayd;l!r; getıre Hıçb'r bırada bır «^uk duşurce«;r,den» ları oçrenmestne '.mkan \ok O cak nıtelıkte bır kı'ap cpc n!"îe\ oulmak mi.nK.in dp yerde bır prob'envn ie s.^i'. bır >;oz etrıe^ aupedjz bır ytı*turda ne yapsın Papagan gıbı ezber fıl Had dıvelm kı Kant zatei du«unce htıipcmdan dognı^j meca değıl ne nedır 0 Emie Znlivor! Dunım «korkunc»t'JT O anlaşılması çok auç bır fılozof açıklanmnor h çbır ana terıla"iı Itahan asıllı olduğu ıçın halde ne yapmalı' Bu sonudaKi ama ?u m°*ne ne bu\'urulur: nıın anlamı ajaı^latıİTiıvor, oğItahan pdebıvatına Joseph Conduşunce ve teklıflerımı son ja rpncvı «bağımsi7 djsünme>\e zımda dıle getrmeje çali'iaca • Eskı Çağ Y man dan sonra, rad'ı Leh a<;'llı oHueu ıçm Poahştıracsk tek bır alıstırma\"a ğım Bız şımdı gene ders kıta Feisefe ogretımınm. Hellems lonva edcbıv.^tına mı ^okacafız' bı konmuna donelım \er veri.rae.aus, heps' havaaa ka tık De\ır sonjnda Iskend°me Tur<çe olarak dıle getırıl nemis btr dusunce navü «Turs duşunlan b'r suru ?oruş, o'.ul, «s'^tpm de "ek ogret n kalıncaya kpdar adı lutap boyunca ardarda sıra •;urduğu. sorra, Antakya'ya geç CPSI. olabılır'' Pıraz once feLsefe ogre*men.n n lanıvo! Harn.e* ın ae^ n ii e, tığ., onda kalar. ^on ogretırıacıklı dunununu vurgylamava ça bır surj "lâf lâf, lâf » Kı'ap*a den ıkı k'çının dsr.a OÎUVUD YARIN: EZBERCiL.GiH KOKENı lıştun, onun bu acıklı durutna boş yere oır d.p notu. b.r oğ'endıgı, bunların her bırırden TiFFANY NE OLDU, BlR'Ml' OLDÜ T.C. EMEKLi SANDlGl GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Sanciıgımız Saghk Kurulunda munhal bulunan 2 Derece Başkan Yardımcısı kad^osuna bır uzman, Hekim Alınacaktır Isteklılerın Sağlık Kurulu Başkanlıgına hal tercumelerıle muracaatları nca o'.unur. (Basın 1388 3950) GARTH YURDUMUZDA BıR MıLYONA YAKIN KOL. BACAK VE GCVOESı SAKAI ıNSAN VARDIR. BUNLARI' ı]l VE fOPLUMA Y4R4R DURUMA GEIıRMEK MıLLi VE ıNSANı BıR GÖREYDiR. TÜRKİYE SAKATLAR »ERN'EĞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog