Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 30 MAR1 1977 CYRUS VANCE, SALT 2 İLE tLGÎLÎ ÎKÎ AMERİKAN ÖNERİSİNİ AÇIKLADI MOSKO\ \ Resmı D r s=zı nedenrjle Sovyerler Bırlıgı nde bulunan ABD Dışışlen Bakarîi Cyrus Vance Sone* Komunıst Partsı bırmcı sekreterı Leonıd Brejnev Dışışlen Bakanı Andieı Gromıko ve cuger Sovvet vetkılıler>yle goruşrnelerım sürdurmek t«dır Cynıs Vance iın ^BD ı e Sovyetler arasmda ekım avma ka dar imzalanması ongorulen SALT3 8nlaşması>la ılgılı ola rak Moskova^a ıkı onen ge+ır digı bıldırılmektedır ABD Dışışleri Fakanı da dun düzenledığı basın toplantısmda Sovyet \oretıcılerıyle ozell kİP srratejık sılahlann sınırlandın1 ması komısunaakı Amenkan one rılen ve So\vet karşı onenler rı llıskın eouşıreıenn surdurulecc ğuıı sojlemıştır Cvus Vance 1<T2 vıhnria ım salanmış ve sure<=ı onumuzde cı • ABO OIJ'^LERı BAKANI. SOVYETLER 8 I R Ü G I NDEKI TEMASURINI SLROURURKEN LEONıD BREJNEV IKI ULKE BıRBıRLER'NıN IÇ ıJlERıNE KAR'SKAMA ıLKESıKE UVMADAN. >KıLı ıLıJKıLERDE V A PICI GEltŞME SAGIANAMAZ» OEDı soia erecek olan bı r ncı salt «NUK eer sılahların sı nılandırılmasıa antlaşmas'mn \eT.nı alacak ıkmcı saıt antla? masına ılı«kın şu oner.lerı Mos kova va getırmıştır Binncı Amenkan onerısı • \ ladıvosrnk ta varılan an lasmanin 'avanı «Cruıs»"» fuzele rını ve «Backfıe» uçakıannı da kapsaması \e 2000 va da ITOO uçak VP fuze\e ındın'ecek şekil de aeg^t r 'mesı Bu onen çe\resınde anlaşma ele alınacak ıkınd \menkan onen«ı ıse şoyledır 0 Sa't 2 artla°masının Bre] nev ve eskı Baskan Ford un viz dıvostok ta vardıklan anlsşma da ongorduklen şeklıMe ırr>zalan ması Breme\ \e Fordun karar laştırdiklan antlaşma Amenkan «Cruıse» fuz«lerı re Sovvet «Bac kfıre» bombardıman uçakları dışındakı fuze ve bombardıman uçakları ıçın 2400 bır fu"e ve bom bardıman uçagı «Tavanuı ongor mektedır îlk günkL gorüşmelerden sonra bır demeç veren Brejrev üd ulkenın bırbınerın.m ıç ışlenne karışmama ılk<>sıne uymadan ıkılı ıhşkılerde \apıcı b>r gelısme sağlanamayacagını belartmıştır Sovvet Tass AjanMnn îıaoen re gore Sovyet hdkum°Tiın bu goruşu bovje'Ier Btriıgı Komu rust Partısı Laen Leonıd Bre1 ne^ re Dı?ı«!en Bakan Andrm Gromiıto ara^'rda \apiian go ru^meler sırasında rvru« Vanee ve ıletılmıştır Brejnev \e Gronıko ıle vaDtı 6ı gorüşmelerden *onra Tass ın naben konu«jnda bır aemeç veren Vance ıs» ın«an hakları konusunun açı^hga kavuşturuldu gunj sandığını «o\lermstr (ths Haberler İspanya'daki uçak kazasıyla ilgili tazminatın 1 milyar dolara yaklaşması bekleniyor \EW TORK Pazar gunu Kanarya Adalannda me\dana ge len havacılık taruiııun en büyuk uçak kazasmda olen n62 kışıoın vaJanlanna odenecek tazminatın bır milyar dolara %aklaşa'~agı be lırtılırken Ispanvol hukumetı u çak karasnda Ssnta Cruz kont rol kules.rın hıçbır kusuru bu ljnmadıgını «ovlemıstır «KLM» VP «PAV A\TERtCAV» uçaklarını s.go~a eden ş r«.e ıe rm uçaklann bedebnı derııat o dıjeceg: ve ha\ac:lık şırıce*leı run de kazada havatlarım xav bedenlerın • a'unlanna kanunla rın ongordügu gereklı odenıeu dprnal japacakları anTa^ılmaKta dır \ncax kazada banj 'Tafın Kusurlu o'duğu bel*.ı dr Miıar sureblecek huvUKi nır tartışrra \a vol açacairır Llusıararası Haia Va^v nat B r'ıgıne me olan Ha acıh^ ^ır ketlerının nzaladıgı Mon re'l anlaşma» na gorp Kazaaa r>a\atı nı ıtayoeden her kımsemn jakırı na 750 bın TL. cıvarında tazmmat Bu arada \olculjga çitcmadan once ozel sıgona %ap n TIŞ ojan \olculann aı.elpj r1» s gorta t?z mınatlamı dprhal alabıleceklpr dr Kazads ramanen • anan uçax ların sışor'a bedehnın dp 40" mujon doıardan fazla oldugu sa mİTiaktadır Bu arada Amerısa \e Hollan da dan gelen 50 ve vaktn havarı hıc uzmanı kazanın nedenn: araş tınrken Ispanvol manamları kon'rol kulesının her ıkı uçağa ra gereklı tahmatı verd'pmı \P kazadan dolavı hıç oır şr^ılde «uçlanamıyacagını belırtmışler dır Ispanva ya gorp kontrol kul» « ıle ıkı uçak arasır.dakı hanpr " le?me son ana kadar kfsık'ir b r «ekıMe surmuştar L'rmanla', P4N" AMERtC^N Ha va Yollarına ait Jumoo 7et tPM se« bandını enkaz arasında bula r W ınceleırnpk urerp Amerıka va a gondermışlerd r PAV KM uçogmdaKi a\gıtların çalışmasıru ka\deaen kıncı kara ku'uva ıse î^pan^ol makamlann ea el koıımuştur tspanyol husumetı kaza hak <ında açUan «oruş'jrma tamam lanmcava sariar «Havptı Diıpıl" nn» bssına sxtanlm »acagım a çıklamıştır Kon'rol kule«ı de kendıs1 ıle ıkı uçak arasında geçen konuşma lann kavdedıldığı bandlan î"? panvol hükumetme tesl.m etmış •r (a a ) ı Dünyada Bugün Giscard'ın Tasarıiarı ALi SiRMEN arışrk duntamızda son gunlerde Fransa gazctc manşetlerınde baş koşeyi koru^or Venı bir donemın ilk habercilennden sa\ılan jerel seçımlrrle ılgılı vorumlar hıtmcden Parıs te bır bonıba daha patladı Fransa rumhurbaşkanı \alerv Gıscard d'Estaıng Ra^rnond Barre Hukümetı nın ıstıfasını kabul ettıgıni açıklanvprdı Habre çeşitlı voruınlar getırmek nlasndı Bu lonımlara geçmeılen once jerel seçımlerden wnra f>ıscard d'Estaıngın onundekı seceneklere bır goz atmak \erınde olur Bılındı^ gıbi \erel se^lmlerde çngunlugu solun birleşık crphesı kazjnnıış bugunku ıktıüar çogunlugu ıçınde ıse cnlarm 'libsını toplayan thırac ondcrfifindpk) DP (.dullecu KPB saglamı^tı fransa nın ıktıuar (.nçıınlıısuııa takınhgnla tjnınan polıtık dereısr Le Poınt bu durumda Oıscird d Estaıng ın onunde «u uç sc^enr?ın bulundugunu ılerı surmektevdı 1 Gsscard t hırac ı!c anla^ıp gelecck seçımlerı ka7anmak ıçııı iKt.dar crphpsındc bır bırlık kuruiroasını onerebııır l">kı Başbakanı te RPR ın underıtle ara'anndihi çekışme\ı mart 1978 den *onrava ertelp\ebılırdı Z lumhurbaşkanı ıkl ctphede sa\a$a karar >erıp, bır >andaıı sol cephe^ı ote v»ndan Chıracı allFtmeve çalı^abılırdı • \a|pr^ fıiscard d Estajnj; solun 197* •srçımlerındeld ; kaçınılma7 b.ı^ınsını anUMp zararlan azaltma volunu tutabilır nKbı tem«iil »ıslemini getırebılirüı Ehsce Sara« nın konugu. hukumetın ıstıfası İIP birlıkt* »aptıçı açıklamada leni hukumçtı kurma gore\ının bır ker daha Kaımond Barre a \enldiçını \c Barre habınpvının 1978 mamnda vapılaıak seçımlerın hazırlıklannı tamamlama jorr\ını de Miklenece^ıni belırtmıştır Bu açıklama t umhurbaşkanının bırıncı *eçcneRP hiç dpfil'ıe şımdılık pek egılimlı olmadifinı Rostcnr nıtelıktetlır Her şetden once dıscard ıle Cturac arasındaki en onemlı a4ila.şma?lık konıılanndan birı secımlerin erkene alınmssı ^orunmdu 1978 martına kadar surecek olan iktıdar donemınin solıı daha da guclendlrecrgini 1leri surpn Chiraı seçımın erkeııe alınma«mdan ^anavdı O^*a Lumhurha«kanı afiklamasında scçımlenn zamaomda \apılacaeını bclırttıjrı çıbı DP <ıaullerulcrin prk dr tutınadiKİan Barre ı *enıc!rn hukümetı Rurmakla gore\lendirmiştır \rnı hııktimet a^ıklandıçi anda Fransız (umhurbaşKanının Mikar'dakı ııç serenektcn hançısmi oburlpnne >eg tuttupunu anlamak olasılıgı dogacaktır i>ov|p kı eccr venı kuru'a'ak hukumette Olmer Guıchard ıc obur RPR ınpsı bakanlar gorrv almadıkları takdırde Giscard seçim *i<temını degıştınp çogunluk ^ennc nisbı teınsilı getırecek demektir Olhıer Guıchard ve obur RPR u\e«ı bakanlar De Gaullcun ^adıean kabul ettiklen ıe Beşıncı Cumhnrnel sıstcmınm \azgpçilınez bır parçası olarak fnrdukleri çojjunluk sıstcmının \erıııc nıshı tem>îilin konmasına karşifiırlar Ba\ Guıchard hu >olun tiıtulma«ı halindr obur arkadaşlamla bırlıktr snrptındcn aınlacağını krsınlikle beUrtmıştıı Bu seçenck kahul pdıldigı lakdırdp dıscard ılr Bagım«17 C umliLrıftçıirrın kazancı ne olacaktır0 fıiscard dfstamçın bu IOIII tutması krndisıne ıki nrıcmli ama ı ınp de sınırlı larar pctırocektır Rugunku seçım sıstpnu ıle ^crel se<ımlerde aldıgı ovlar depşmedıgı takairde snl cephe mart 1978 o\lama«mda par)amrnto\a sastm 2*0 millrHekı'ınc karşüık " 0 temsıUı sokabılecck, 50 buvuk bır olasılıkla urte ıki cosuıııu^u dshı sapla\abılpcektır Nıslıt temsıl snlun olası u«tun!ö)ruıır set çekecektir Ote vandan Gısrard nısbi tenı«ıl ile Chırac ın kendi cephrsi ıçındekı rzıcı u^tunlufeunu deneelcmevı duşunmektedır Np \?r kı Dp Gaulleculrnn hu ta^ama karşı olmalan Cıımhurbn«kanının (riri$iminin gercpkleşmpsinl son derere rurleştirmekteriir Gıscardoılaıın Dp (.aullpculpr pıifelınl amak ıçin ilrrl ^urduk'prı sa\ dt nisbı trmsıl hilinde çofrıınluk si«temi 7amanınria zorunlu gonınpn so<nalı«t komunist işbırlijnnp ecrek kalma\aca£ı nisbı temsılin ince hesaplannın bu cephevi parçalavacafıdır Np var ki bu hesabtn «îolu cok <saf %arsaran fazlaca ıvitmer bir ongoruve da\andıgrını flrttdar cogunluçu içındekl kişıler de ılen surmektotlırler Gerçpkten Fransa'da solun «ortak proçram ıçindekı işbırligi pmeklemp devre'sıni açmış denf«ler içinde pıserek eskıve oranla ilk prisımde ovuna düsmeiecek kadar îruçlenmıstir Bu dıırumdd Giseaıdın tasarılan Fransa da sagın kaçınılmaz sonnnu enpelle'iemevecek fibi gorunmektedır K ÎSPANYA İLE MEKSiKA ARASINDA DiPLOMATiK iLiŞKi KURULUYOR MADRtD tspan^a Dışışleri Bakanı Marcel no Oreja ^guırre' nın dun sabah Madnd den Pans'e gelerek buradakı 5 mcı Jorj otelmde Meksıka Dışışleri Bakanj Santıago Roel ıle gortışttığll ve bu görüşme sırasında her ısi Bakanın ülkelen ara«:ında dıplomatik ıhşk'lej kıımlmasını kararlaştırdıklan belirtılmektedır W\SHİN(»TOV kanı Carer n raidevulannı djrenlemekl» gorerl tardımcilanndan Tm Kafr Bajjîanın • KOınınc dererede çalışmasından» ABD Başkanı Jimmy Carter'ın yardımcıları : «Baskanın çok çalısmasından sikâyetçiyiz» Carterın haftada Tîfw «aat ça'ıştıgnı o'ldıren Kraf* çevres^ndekiler kımı zatıan Baskanın yürande yorgun'uk bel'rtılen gorduklerı haıde k«ıaîsının voTunl'iktan hıç soz etmed'ğın: anlVrmş+ır Yalnız bır <ez cok fazla randerusu olduguiaan vaxınan Başkan •Son anda orta\a çıkabılecek «.on'j'ara avırmak uze^e serbest bırkaç dakiKası kalab lerek ş»kılde» gunllık progTamınıa ayar larmasını .«temjjtır (»^ ) îtalya'daki NATO üssünde uyusturucu madde kaçakçıhğı yapan 11 kisi tutuklandı BRIVDISI I'ahanm Bnnd «ı xentırdeKi \ \TO usiunde or *ya çıkarılan uvuşturucu madde kâçakçılığı ıle ılgılı oIaaıî 7 sı \menkah «ubay ve er olmak uzerp 11 kı^ınm tutjklandıgı açıklanmıştır tUi5an f *ı\S\ı \ıansı Brindısı * akmlanndakı , San V to De: \ormannı ussunde orâja çıkanlan kaçakçılm ola,ınm başlangıcmın şubat ayına da"•and'gını \e bu tanhte Moodv Wı!'ıoııghiv adlı bır trlandahnın tizerıne « kl'o esrarla vakaland'gını haber vermektedır Tutuklanan 11 kış den banlarının 141S %asları arasmdaıcı Jtenç tta van <i7İannı uyuştunıcs; maddelerf» alıstTdıklan ve bjnlardan bır kaçına t^cavij7 enıklen de bıldınlmektedır <a a > Podgorni, Afrika'da beyaz azınlık rejimlerine karsı mücadele veren milliyetçi örgütlerin liderleriyle görüştü LUS*KA Afrika ülkelerını Biyaret etınekte olan Sov\etler Bırlıgı Devlet Eaşkanı Nıkolaı Podgomi'nın Lusaka da Mıllıyet çı Afrika orgütlenru temsılcılenyle jraptıgı gorüşmelerden sonra vayınlanan ortak bıldırıdp Sovyetler Bırlıglnın Fodezya, Gu neybatı Afrıka ve Gunev Afn rüsa'da bevaz azınlık jonetımlerinın devrtlmesıne yardımcı olacafı dolavlı olarak belırtılmıştır Podgorni, Rodezya'dakı lan Smlth yonetimını sona erdırrnek lçın mücadele etmekte olan Za nu"nun liden Joshua Nkomo gu neybarı Afnka Halk Örgutünün (SAWAPO1 lıderi Sam Njova VP Güney Afrika Ulusal Konseyınm Lıden Oliver Tambo ilc Buyukelçılıgınde goruşmuş,tar Bıldınye gore Mosko\a «So murgecılıgın ve ırkçılıgın son ka lıntüarının da ortadan kaldınl snasımn en onemlı gorevlerındeı bın oldugu» ınancmdadır ve So jef halkı b^ı uc ulkedeia kurtu lus savaşçılarının haklı mücadelesıni daıma destekleyecektsr Bıldınye gore, Uç orgütun lı rierlen Sovvetler Bir'ıgınm ken dılerıne sağiadıgı destekten onı rü «denn şukranlannı» belırtmıs lerdır Gorüşmelerde ozellıkle Rodeî valı gerıllajann mevzdlennı bom balayan hukumet ucaklanna karşı kullanmak ıçm Sovvetler bırbğmden uçaksavar füzelen ı& tedıklen tahmm edılmek edır (a a ) trakya süt ve gıda sanayii a.ş. yönetim kurtılu Şırketimiz Esas Sozleşmesınln 39 maddesı gereğince, ortaklar Genel Kurulu 1977 yılı Olağan Toplantısı 15 Nisan 1977 Cuma gunu saat 14. 00 de "Lâleli.Gençturk Cad No 47 de bulunan Hotel Büyuk Keban salonunda" yapılacak ve a, şağıda yazılı gündem muhtevıyatı goruşulup karara bağlanacaktır. ortaklarımi TÛsn: a) Hısse senetlerini almiş olanların hisse senetlerlnl, b) Muvakkat ilmuhaber hamili bulunanların ise bu ilmuhaberlerini. en geç 8 Nisan 1977 tarihine kadar bankalara tevdi ettiklerinl belırten bir makbuzla veya şirketimız Mali Işler Mudurluğune bizzat muracaat ile tevdi ederek girlş kartı almaları, Mazereti sebebiyle iştirak edemiyeceklerin aşağıda d r neği bulunan bir selâhiyetname ıle kendilerini temsil ettirmeleri, Şirketimiz 1976 yıhna ait kâr ve zararhesabı.Bilânço, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarmm T. Ticaret Kanununun 362.maddesi gereğince 31 Mart 1977 tarihinden itibaren tetkiklerine amade tutulacağı, saygı ıle duyurulur. Hindistan Komunist Partisi Desai hükümetini destekleyecek VENt DELHt Sovvet eğüım li Hindistan Komunıs» Partısi Morarjı Desaı huıtumetınm alaca gı «Dogru» karar lan destekle^e c«gım bıldırmışür Genel seçımlerde valnız 7 ssn dalve kazanan Htnt Komunı«t Partısı basma dagıttıgı bır bıl dınde yenı!?ıye uğradıginı kabul ettigını belırtmıştır Hınt Komu nıst Partısı, oncekı Meclıste 24 sandalveye sahıptı Büdmde seçımlerdekı yenılgımn nedenlen run partııun onumuzdekı ay ba şinda toplanacak ulusal kongresınde ınceleneceğı açıslanmış tır Parti a>Tica hukümetı aemok ratık ozgürluKİerın yemden sag lanması ve geçen vıl degıştınlır ıcen Anayasaya ılave edılen ann demokratık maddelerın kaldınl ması voHında hızla t«dbır alma va çağırmıştır Hint Komunist Parttsı Hınd s tandakf ıkı yasal komunist panı den bindır Ikıncı va<:al komu nıst partı olan Moskova ve PP «ın den bagımsız «Hindistan Marksıst Komürast Pamsı» ge nel seçımlerde 21 sandalve eldp etmıştır Bu parrinm de orcekı meclıste 25 sandahesı bulunmak •aydı ( a 3 ) MOSKOV* 1970 yılında, Ba tumSukhoTiı sefennı vapan bır •Autonov24» uçağını s,ilâh zoruvıa Turkıyeye kaçıran babaogul Karajevolarm yargüanmak üzere Sovyetler Bırlığı'ne iadesi iatenmıştır Bu konudakı muracaat, kaçırıBEYBLT, (WK\ DPA1 lan uçagın mürettebatı tarafın19ÎS jıhnda Ira& dışında pet dan SSCB nın \Vashıngton Bu \ukelçılığı aracılığı ıle Başkan rol ureten bütun Ortadogu ulkelennın uretımı arttırdıklan a Cartera vapılmıştır. Başvuruda babaogul Karayeçıklanmıştır vo ların. uçak kaçınna eylemleri Beyrut'ta yayınlanan petrol isbıtistıklerıne gore, uretımmı en ( sırasında bır hostesı oldurdüklen kaptan pılotu jaraladıklan çok arttıran ulke Lıbja olmuş^ardımcısını ıse sakat bıralttıktur. Lıbya 1975'e gore uretımıni lan belırtılmeste, <Insan hakîayüzde 30 artınrken, Duoabı vuzımon sa\Tinucusu oldugunu one de 22, Katar vuzde 11 4 Suudi suren Amenka, bu kadar suç ışArabıstan yuzde 22 2 ^bu Dabı lemış olan ikı kışının. kendl ülyüzde 12 ve îran jazde 10 artırkesınde, ellcnnlkollarını saJlajiamışlardır rak gezmelerme nasıl goz yumArıcak istatıstîk konu«:ı.nda \omaktadır'>> denılmektedır rum yapan uzmanlar 1 ocaktan Uçak kaçırma olayından dolan Jtıbaren OPEC ulkelenmn ıkılı Türkıye'de vargılanarak cezalarıfıyat uyguIamaM juzunden bu yıl nı çektıkte'i sonra babaogul petrol uretımınde azalma beslcPranas Brazınskas \e Algndas dıklennı ıfade etmışlerdır OPEC Turkıve den aynlmışlar ve Veneülkeleri arasmda çıkan ayrılık zuela'dan gızlıce Amenka'ya gprVüzunden Sutıdı irabıstan ve mıslerdır Bırleşzk Arap Emırlıslen petro1 Kaçırılan «4ntonov24» uça#ıfıyatma vuzde 5 oranında zam nm pılotu Soulıko Chavıdze ve vsparken dıger uvelepetrol uçuş muhendısı Oganes Babavan fiyatıaı vüzde 10 artırm«!srdır SSCB nın Washıngton Elçılıği aracılığı ıle Başkan Carter'a yolladıklan mesajda, Karayevolann Rusva \ a lade edılmelerı içın nüfuzunu kullanmasmı ıst«mişlerdir (a a ) 1976 YILINDA IRAK DIŞINDA PETROL ÜRETEN TÜM ORTADOĞU ÜLKELERiNiN ÜRETİMi ARTTIRDIĞl BELiRTiLiYOR Baba oğul Karayevo'ların Sovyetler'e iadesi, Başkan Carter'dan istendi Hollan da Kraliçesi Temsilciler Meclisinin ieshedilmesini istedi L\HE\ Hollanaa Kraliçesi bırkaç gun once Ba^bakanlıktan ıstıfa eden loop Den Uvl deT Temsılcıier Mecl sını le«hetmesı nı ıstemışti' Kralıçenm bu ka rarının sıyasal çe\relerçe bekle nen bır karar oldugu lıaber \e nlmekted'r Hollandada jasama meclısını oluşturmak ıçın onu muzdekı 25 ma\ıs gunu seçım va pılacağı bu bakımdan parlamen tonun feshedılmesı halınde bıle onemlı bır değışıklıgın soz konu su olrnavacağı goruşu sa\'unul maktadır Onurruzdekı ieçımler den sonra Temsılcıier Meclisinin 1977 \ılı ejlul ayının uçancu salı sımu jenıden parlamentova ao neceğı beıırtılırken loop Den tvl Başkanlıgında ^osvalıstler ve Hırıstı\an Demokratlardan olu şan koahs\on hukumetınin par lamento feshedılmemış olsa da •\ıne ayri kadrojla ışbaşında ola cağı nesabedılmış ve sıyasal havata venı bır canlılık \e sıh hat kazandırmak amacıvla en çı kar \ol oıarak Mne meclısjı fes hı gorulmüştur toop Den Uvl Baskanlıgındakı Bakanlar Kurulu ulkede gayn menkul alanında başgosteren spekulasvona karşı açtıgı mıica dele volunda vıtjranıp ıstıfa et mek zorunda kalmıştı Ancak Kralıjet Sarajından vapılan açık lamalarda Joop Den Ujlun ıstı fasınm hıçbır zaman Kraliçe ta rafırdan kaoul edJİmedığı te seçıme dek vonetımın vurutulmesı ıçm Joop Den U\ 1 a çeşıtn go reiler \enldıgı Ka^dedılmekte diT 'a a ) gündem: ı Toplantı Başkanlık Divanmm tespiti, 2 Genel Kurul Toplantı zaptının imzası hususunda Başkanlık Divanına yetld verilmesi, 3 Yıl içinde istifa eden Yonetim Kurulu uyelennin verine, Yonetim Kurulunca atanan yeni Yonetim Kurulu uyelerınin uyeliklerinin onavı, 4 1976 yılına ait Yonetim Kurulu ve Denetçi Raporlarınm okunmasi, 5 1976 yıh faalıyetleri ile 1976 yılı Bılânço KârZarar h e sabınm tastiki \e aynı yıla ait muamele ve hesaplardan dolayt Yönetim Kurulu ve denetçilerin ibra edilmesı, 6 Yonetim Kurulu \e denetçilerin acretlerinın tespiti hakkında karar ittihazi, 7 Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335.maddeleri uvarınca Yonetim Kurulu uyeierinin gerek kendi.gerekse başka şahıslar nam ve hesabma Şirketimiz ile iş yapabilmele, ri Şirketimizin ıştigal mevzuuna giren nev'inden muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebılmelerıne ızın verilmesi, KANADA'DA 13 GUNDE 71 BiN YAVRU FOK BALIGI ÖLDURULDÜ ST ANTHONT (Kanada) Butun dunvada şıddetlı protesto posterıJenne ve e^elleme çaba larına rağmen Kanada nin TerreN'euve kıvılannda 13 gunden be rı faaliyet gosteren yavru Fo*> avcıları bu sure ıçınde 70 930 ^avru fon.u başlanna sopa ıle vurarak oldurmuşler ve denlen nı vuzmuşlerdır Fok yavrulannin denlen Ka nada ve Vorveç Banaırah 11 gemı ıle Terre Nejve den safş \e ışleme merkezlenne dogru jola çıkanlmıştır Kanada Bahkçılık Bakan'ıgı bu konuda \aptağı açıklamada TerreNeuve de bu vıl 185 000 \avru foKun oldurulmesıne ızın venldıgını duvurmuştur ( a ) VEFAT Salrran \e Done Ülger m sevgılı oğlu Hal n p Ülger ın kıymetlı eşı llkenın bıncık setgılı b?bası Alı Isnıet P^zı Ummuhan Cemal Elıf Nurha\at Husnuve Ahraet Yıldız ve Envem sevgılı kardeşlerı Azız Yıldız ve Fevzı Ülger'ın sevgıh kavınbırader'en Alı t«maıl 4hmet Ism»t Kemal Ulgern ^e Elıf Sarsru, Ummuhan ^jıkın sevgılı veğenlen Melek Aktanın sevgılı damadı Tımca\ \e Ahmetın enıştelen Dr Şadan Ozdemırın sevgılı bacanağı Istanbul Baro unun g=nç avukanarınaan Kemal ÜLGER 26 3 1977 cumartesı şunu tedavı edım^kte olaugu Is\ıçrede Hakkın rahmetme kavuşmuştur Cenazesı ^0 3 1977 çarşam ba gunu ıkmdı namarını nıuteakıp $ışlı Camısjıden kaldı >ılarak Zıncırlıkuv^ mezarugında topraga venlecektır \ I LE S t VEFAT Baromuzun 8472 sıcıl sayısında vazılı Av. Kemal ÜLGER 26 3 977 gunu tedavı için gıt tıgı Isvıçre de vefat eüruş tır Yurda getırüen naşı 30 3 977 çarşamba gunu (bugunt ıkındı namazını müteakıp Şışh Camıınden alınarak Zmcırlıkuyudata ebedî ısüra' hatgahına tevdı edılecektlr. Merhuma Tanrıdan rah met sayın Ülger aılesme, ya kınlanna re meslekdaşları mıza ba$«;ağlıtı dılenz IST*NBtX BAROSl BAŞKAVMĞ1 (Oımhunyet 2940) Trakya Süt ve Gıda Sanayii A.Ş. nin 15. 4.1977 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısına mazeretime bınaen gelemiyeceğimden benı temsilen vekil tayin ettim. Mumaileyhe.mahk olduğum aşağıdaki miktar \e numaraları yazilı mu\akkat ılmahaberlere. hisse senetlerine göre tanzim edilecek giriş kartmın verilmesini rıca ederım. ORTAGIN : Adl ve Soyadl Adresi IMZA : BAŞSAĞLIĞI BtTCKV 4RDAR ıle MEHMET KÖROftLl NıkâhJandılar Istanbul Barosunun gsnç ve vetenekl: avukatlarından aeJerlı arıcaaasımız buvuk ınsan (Cumhunyet 2947) OGRETMENLER Okul sonrası ek kazanç ve eğıtim . gör«vini2i sürdurmek •vrirrti : Av. Kemal Ülger'in ^efaı hepımırı derın kedere bogmuştur Kerdısme Tan rıdan ranmet kederlı aılesme başsaglıgı dılertz J aianstek (Ordlno No 77/lıg) a»31 Cumhurıyet 2941 BIUM*L fCmM »RACI.ABI * S Ou"»»° 5lı 3 8 Oufnen «D &u*"H»uy tunbulle «56240 I (Cumnurnet 2853) (Motu ^934)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog