Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YACTNLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE FİKRET OTYAM FIY4II : 20 TL ÎME ADRES.1: Çatdaş Yayınlan, 39/41 Csgaloglu ÎSTANBUL Halkevi umhuriyet 53 Yll SAYI 18918 Kurucusu YUNTS \ADI a n cSer*»£:*esi V A Y I I M L J A P M M I TE 4CİH' EOİI> Z o/eti çozumİL trst uv$EUİVTutı cıbır gtometn 1a k, lnmvj bıvolofı | Isteme adreu Ink.lap Sok No 28 Kızılıy A.SKARA. aaplu sttkl«fiJe*10 bıvu» kıupçılara *«25 ındırım yıptlr 200 KÜRL'5 30 MÂRI 1977 CARŞAM8A THY eski yetkilileri hakkmda yolsuzluk iddiasıyla savcılığa başvuruluyor jckheed Şırketırun ruşvet da ğı ve baıı kamu fcuruluşlanyurt dışı alımlannda jolsuz ar yapüdığı yolundakı tddıa ınceleyen Millet Meclısi Ko pon Baskanı Yılmaz Alpaslan duzenledıgı basın toplaitı la F28, DC1010 ve Boe 727 uçaklannın alımlannda ılan yolsuzluklarla ılgılı ola Istanbul Cumhunyet Savcılı (Cumhurıvet BUTOSU) Viyana'da yarın başlayacak Kıbrıs görüşmesine,| Rum heyeti iki ayrı devleti öngörmeyen önerilerle katılıyor VIYAN* Vivan£.da başlayacaK olan topiırnlararası goruşmelere katı'acak Kıbns Turk Heyeti dun Vnan^ja gelmışti1Kıbns Tu<< Kevetı'ne başkanhk eden L r n f Stılevman Onan Yesılkov Hav laıanmda Vıvanaya hareketındcn once verdı I gı deTieçte «Vrana A barı* ara1 ma çabalan ıçın çıdıvr>nız Temel Uelenmızde vsnlecek her1 (Devamı Sa 9. Su 6 d a ) ' Erken seçim kararı önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan CHP önerisine DP ve MSP'li uyeler karşı oy verdi MSP'nin engellemesi sürüyor; Erbakan: 'Hem erken seçim hem de yeni hükümet olmaz, •»f AVK4R.A (Cumhurivet Buro«su) MSP Genel Baskanı Necmettın Erbakan dun duzenledığı basın top1antısında, .CHP \enı bır hukumet kurmak ıçm Partılerarası Ozel Komısyon top lantısına katılmanız konusunda sıze de çağnda bulvmdu Yenı bır hükuraetle seçıme gıdılmesı konusuıda ne duşunuyorsunuz0» sorusuna «Hem erken seçım, hem >enı t>ır hvıtaimet ısteğı blr arada yurumez » karşılıgını vermıştlr Erbakan ayrıca «Ya er ken seçımden vazgeçılırse'» sorusuna da «Şafıt alımlerıne saygı mız buvuktur > karşılığmı vermıştır Erbakan bununla şafii bilgınlennm olasılıkiar üzennde vorum yapmadıklannı sdylemek ıstemışür Erbakan 'çtuzuk konusunda yapılmak ıstenen değışıklıkler ıçm Anayasa Mahkemesı ne başvurup basvurmayacaklan yolundakı bir soruva da «Haksızlıklar karşısında gorevranzi yapanz. <\ncak daha ılerı gıdecegız, mıllete şucâyet edecegre» demıştır. (Deraım Sa. 9. Su. 7 de) Tüzük değişikliği önerisi Komisyonda kabul edildi A\K\RA (Cumhunvet Burosu) CHP nın erken seçım konusun da karar ıçın ıç tuzukten «Danış ma Kurulu»nu çıkaran ve konu nun dogmdan Ana>asa Komısjo runda goruşuldukten sonra genel kurulda açık o\a ^unulma^ı nı ongoren ıçtuzug'jr <3 madae 1 «;ı ıle ılgılı degışıklık onerısı aun Anajasa Komısjonunda goruşul muş \e degışıkhgın tumu MSP \e DP lılerın karşı oylarına rağ men CHP %e AP oylanyla kabul edılmıştır APU ismaJ Hakkı Ketenoğlu'nun başkanlıgında va pılan toplantıya dun saat 16 30 da şu üjeler katılmışlardır Ibdulkadır Oncel (MSPJ Ce 'al l'mer (CHPt Remzı Özen (CHP) Ce\at Onder (DP) Ba hattın Karakoç (CHP1 Mahmu* tjanık (CHP' Orhan Senemoğ •u <CHP> Rasım Kuçukel (APj > Mustafa Cesur (AP) Yusuf Uv sal <AP), Hasan Basn Akgıray (CHP), Necdet Ökroen (CHP\ Ilhan Özbay (CHP), Ihsan Tok san <\P), Doğan ArasU (CHP^ Isadır Latıl Islam ( «LP) Nebıl Okta> (CHP) Hüseyın Kadn E vuboğlu (CHP) Orhan Dengız (U>> Kemal Anadol (CHP) Re fet Sezgın 'APi Ya<=ın Hatıpoğ lu (MSP> Şener Battal (MSP' Tankut Akalın (CHP), Idns An kan c^Pi Adıl KLı Cınel (CHP), Yümaz Hocaoglu (AP) ğına başvurae&klannı ve o done i min genel müduru, yardımeılan , ve ıdare mechsl tfyelenyle, bu ıthalatta denetım ve gozetım go \ rennı japmayan taşıler hakk.ın da soruşturma açılmasını ısteye | ceklennı söylemıstır I Mpaslan basın toplantısında Remo plânı gereğlnce Mıllı Sa vunma Bakaniığı tarafından ya pılan dış alımlarla Turkıve Hekt | (Devamı Sa. 9. Su. 6 d a ) ' USUl TARTIŞMASI Oturum açüdıktan sonra \ISP' ıı Şener Battal ıçtuzugun 37 nad desıne pore Meclıs BaşkanJığın aan gelen degışlklık onerismm 4R «aat geçmeden gorüşulemeve ceğıru ilerı surmüş buna karşı hıc başkan ıçtuzugun 27 maa desıre gore Komısyonun günde mıne h<<kım oldugunu bu neden den 48 saat geçıp geçmemesı ko nusunu oya sunacagım bıldırmıştır Usul tartışmalanndan soma DP ve MSP ovlarma karşıhk AP ve CHP ojlanyla onermın ne men goruslıîmesı kararlaştırıl mışTir Daha sonra CHP Gnıp Baskanvekılı Hayrettıu Uysal'm ıçtuztığun 93 maddesınde yapı! masını ıstedıgı degAşıklık onerı (Devamı Sa 9, Sn. < de) (Cumhnrivet Haber Merkezl) Komando saldırüan janı sı i çeşıtlı taşi ve kuruluşlara atlayıcı madde atılması. kur ın sıkılmast olavları gıderek sğunluk kazanmaktadır. Istan ul'da komandolann çıkardıgı laviar sonunda Capa Tıp Fa ultesı 4 nısana Şışli Sıvasal ılgıler Yuksek Okuıu da yarı a dek tatıl edılmıştır Ankara'da yurtlannın kapatıl OLAYLAR SÜRÜYOR, ODTÜ'DE ÖĞRENCİLERİN DP: "BUGÜNKÜ OJRTLARLA İLGILI İSTEKLERİNI REKTÖR KABUL ETTİ HÜKUMETLE SEÇÎM GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI DÜŞÜNÜLEMEZ,, masına karçı çıkarak diren 5€ geçen ODTt* ogrenrılerı bi' kız bır erkek ofrencı \urd ı nan açık kalaoağı volunda R*< torluk emrınin dJn saat lSde •iurt Müdurluklenne gelmesı jzerme olumlu bır davrani'' ıç ne eırdıklerını bıldırnı^prdır TÜMOD Ankara Şubesı Ba? kanı Doç Ismet Baran ODTÜ ıle ılgılı olarak \ydmlar Oca ğının îstanbul da duzenledıgı toplantıda yasa dışı onenlerde bulunuldugunu bıldırmıştır OD TU ıle ılgılı sorunlann tartı^ıl dıgı oır toplantıda yalnızca OD TU nun ıstenmeyen kışısı Rek tor Hasan Tan'ın bulunmasının anlamlı oldugunu ıfade eden Baran toplantıda ODTTJ «ı lağ vetmekten soz edıldlgvnı beh' terek «Tıasa ıle kurulmuş bır kurum şu andakı gorevleri ne olursa olsun, bazı kışi ya da topluluklann iradesı>le lagvedı lemez» demıştır ODTU Konseyı uyelen adına hır açıklama vapan Ord Pro' Cahıt Arf ^'.dın^r Oagmda duzenlenen «ODTL buhranı ve çıkış \ollan» adh aç'k oturu mun Unnersıteyı tanımavan \P ODTÜ hakkında geçersız. on yar gılara «ahıp kışılerın katkıları ı\e gerçekleştırüdıgını sovlemi' tır Arf açıklamasında ODTU nun bazı ıdeolonlere karşı sa ^aş vermek \e bu alanda bır po tansıvel omşturmak amacıvla kuruldugu goruşunun ılkel \e ^asa dışı oldugunu sa\unmu:j «ODTU Mute\ellı He\etı unı \ersıteyı ışletmemeii uikü edın mıştır Onlarm a adığı Eektor de kendüerı ıle bırlıkte basın kanalıjla vogun gırışımlerde bu lunmuş ODTÜ hakkındakı ger (Oe\anu Sa. 9 Su 1 de) \, (Cumhunvet Burosu) DP Genel Başkan YardımciM Dr Faruk Sükan, bııgtınku hu fcumetle soçıme gıdıldıgı tak dırde «azız, vatanın bır ıharp meydam halıne geieceğı endıse sı taşıdıklannn açıklanrş Cuın hurbaşkanı v e TBMM ne bugun her zamankınden daha agır ta ı nı gorev ve sorumluluk gunu bıldırmıştır düştu DP Genel Başkan Yardımcısı Sjkan ozetle şunları sojıemıştır «Bugun memlesetunızde mev danda ve sokaklarda bır ıç harp ve hardeş kavgası manzarası goranmektedır Hukumet, ıhtılal cı gruplarm, tedhış ve cınajet se bekesımn faalıyetlennı onlemede ac z ve zavallı bır duruma duş muştu" Ikı seneden ben her haf ta bakanlar kuru^u toplantısın dan sonra hükümetın muessır huzur ve asa^ış tedbırlen alacağı jolundakı açıklamalan bugune kadar gerçekleşmemıştır Sajuı Cumhurbaşkarıjmuin deazları miıh guvenlık kurulunun tavsıve kararlan hukumetçe yenne getı nlmemıştır Demırel hukıime tmın ıkı seneden ben huzur ve asavıs konusunda ıcraa* olara^ | nrtava ko^Tiugıı muessır ve mus be: te< bır tedbır yoktur Hıç (Devamı Sa 9 Su 7 de) Milletvekilı seçimi ile birlikte 50 senatörlük için de seçim yapılacak A\K*RA, (Ctunhuıiret Büro«u) Mı letvetah seçımı ıle birlikte 50 senatorluk ıçm de seçım ya pılacak ve 30 APU n CHPlı •} CGP lı 1 bagımsız senator seçı me gıdecekler 3 sena*OT bu do nem ıçınde blduklerınden, onJa nn yenne de seç:m yapüacak tır. Bu donem olen senatorler şun lardır Nasıf Çağatay (Izmlr CHP) Gelâlettın Coşkun (Aydın AP), Nurettin ErtUrk (Sıvas VP) Bunlardan başka esımde 5 kon tenjan senatorunun sürelerı do mattadır Cumhurbaşkanınca on larm yenne beş kontenjan sena fonı seçılecektır Surelen dolan senatorler şunlardır Sel&hafi'i Baburoglu Bahrıye Uçol Nıhat Enm Ozer Perbıl, Saıt Nacı Er Kin (Devamı «a < Sü 2 de) » BİRBİRİNİ İZLEYEN FIRARLAR NEDENiYLE BAYRAMPAŞA CEZAEVi SAVCISI GÖREVDEN ALINDI Doğan KAT1RCIOĞLÜ îırbirinl izleyen son fıraılar ierajie Bayrampaşa Ceza ve tukevı Savcvsı Mus*afa Uçkan. revden alınmıştır Adalet Ba nhgı, Mustafa Uçkan'ın yetkısîkaldırdıgını, dun Istanbul mhunjet Sa\cılığına büdırmış ve dUTum Savaya teblığ edümış Istanbul Cumhurıyet Savcısı Osman Ateşoğlu, bu nedenle Infaz Sa\cısı Rıfat AJrtürlc üe dort yardınıcısuu, Bayrampaşa Ceıa \e Tutukevı'nı yonetmekle gorev lendırmıştır Adalet Bakanı Ismaıl Hakkı Muftuoğlu'nun ımzasıru taşıyan ve Cezaen Savcısı Mustafa Uçkan m yetlosının kaldınldıgını bıldıren yazı, Istanbul Cmnhurı\et Savcılığı'na kurye ıle gon denlmıştır. Cezaevınde bırbırtnı izleyen fı rarlar nederuyle tstanbul Polısı tedırgın oünuş ve Eyup Cumau n\et Savcılıgı, soruşturmava baş lamışta Fırarüerden bmnın Sheraton Otelı'nde vafcaJanması Eirasmda, yanında bır de hukumlünun buluaması Eytip Cumhunyet Savcılığının, yargı bolgesı ıçınde bulunan Bayrampaşa Ceza ve Tutukevı ilgılılerı hak kmda soruşturmaya geçmesıne neden olmuştu. Soruşturma sıra smda Eyup Cumhunyet Savcılıgı ıfadesıne başvurulmak uzere Cezaevi Savcısı Mustafa Uçkan hakkında Adalet Bakanlıgı'nuan ızın ıstemıstı Eyüp Cumhunyet Sa\cılığı bu soruşturma sırasın da fırarlarda ıhmâllerı goruldu ğu ıddıasıjla da dort ga^dıyanı (D«vamı Sa. 9, Su. 3 de) ur Televizvon dun\asının \aşamını ^ ansıtan adh fılmııı baijkadın o^uncusu Fave Prof. Aksoy: "Yargıtay kararmdan sonra savcılık Karataş ıçin kamu davası açmalıdır,, ANK\R\ (Cumhurivet Burosu) Turk. Hukuk Kunımu Başkanı Prof Muamrrer Aksoj, "iargıtay Ceza Gene! Kurulunun TRT Ge nel Muduru Saoan Kara'aş la ılgılı kararı uzerıne dun duzen ledığı ba"!in toplantısında, Cum hunvet Sa\cıhgının gorevınde kalmakta dırenen Karataş ıçm kamu daTOSı açması gerektığım sovlemıs «TRT bu ha ıyle hu kuksal bır sorun olmaktan çıkmış re'ım sorunu halıne gelmıs tj:» demıştır Karataş hakkında tazmınat da valan açılması ve Sayıştay ın TRT nm hesaplarını \ ıze etmemesı gerektıgını soylejen Aksov, Matürk Lnıversıtesı'mn de Ge nel Mudurluk sıfatı sona eren Karataş ı gorev e çağırması, ak <;ı halde ıstıfa etmış sava^aK ı» ne son vermesı gerekdığmı de one surmus, Cumhurbaskanı nm da duruma elkoymasını ısteye rek şojle konusrruşiır (Devamı Sı 9, Su 5 dc) GÖZLEM UÛUR MUMCU Duıuvav Düzpnm Ikızlerı... Juca Cezaevi syanında I hükümlünün açtığı ıçıklandı; i milyonun ıstünde lasar olduğu >ildiriliyor tZ>UR (Gumhurıvet Ege Bü)su) Bıica Mersez Cezaevıne çıkan \e 3akla«iı: 700 hoıiıml \e tutUAlunun saatJerce sur urduk'erı «ısyan» onceki gece astırıl'rken zarann 5 mıiyonon 3k ustune c l ı ı r lm'ştır îzmır Savcısı Cahıt Karakoç, un vaotıgı aç'kıamada bas'nda er alan ba?ı haber'erın doğa lmadığmı ısjan sırasında dort ışmın kaçtıgını bunların da vaı açık hakkını kazanmış hukum i^er olduğjnu bel rtmıstiT Oz:ae' ı M ıd ı r u M ı°mnıer Oal ın goreie eelmesjı.n a r dman hu^umlule'dpn eelen \aKinnalar.n ^oğunlas^sma diıtkatı eken ı'gı.ı ceıreer «Yaralı «aısı kesınl sle sapfanamadv Bu rada olu olup olmıdıg' da Ke ınİK kazaTnadı Durımu rcelı oruz» şeKİmde konuşTiuşlar Ur öte vandan t^vanın bastırıl ÖDÜ OSCAR ÖDÜLLERtNl DÜNA^AY VE 3 AY ÖNCE ÖLEN FİNCH KAZANDI LOS ANGELES Televızjon cuların dunyasını anlatan \e 1976 \ihnin en ÇOK SOZU edılen fılm lerden bırı olan «Ne workun ıkı oyuncusu Peter Fırch ve Faye Dunavay geleneisel Oscar oduüerı gecesınde vılın en basanlı erkek re kadın oyun cusu seçılmışlerdır 3 ay once olen Peter F nch olu munden sonra O^car odulu alan Uk ovuncu olmuştur Fınch, bu fümde, bır telerızjor şebe^esı mn unlu bır suiu^usunu canlan dırmaKtadır Fa\e Dunaway de avnı f ılmde ded gı • dedık hırsh bır televızjon \apımcısı rolunu başarı ıle canlandırmıştır 1976 yümın Amerıka da buyuk olaylar yara'an bır başka fümı «Rocky» ıse, en m fılm Oscar nı kazanmı^tır Aynı f.l'nın jo netmenı John A\Jdser de yılm en başanlı jonetmen odülune la >ık gorulmuştur Bu jılın en ı ı montaj odula «Rockj» tılmı ıçın Rıcrard Haı sej \e Scott Conrad a \enlnuş tır Odullen sahıolenne Wıllıam Holden verraştır En 'M ^>;'er!ıne odjlu de, Başkarm butun adamları» tılmı laenJ ça ı^nıaıarıraan oturu Arthur Pıantadose Les Fres holtz Dıck Alexander i.e Jım \\ebbe verılmıstır «Network» fümınae canlandır dığı rol ıçın Beatrıce Straıght bu vılın en n ı vardımcı kadın çı Oscar ına Id>ık gorulmuştur En ı>ı erkeK sardımcı ojoıncu odulu de «Başkanın outun adam ları» fı nnınde \\astv.ngton Post şazetesı \azıışlerı muduru Ben Bradle rolundekı basansıraan do lavı Jason Rc^a^ds i verıimıs tır Fnnde ^atergate olayı anla tılmak adır Bu >ılm kısa metrajlı karton fılmlere a>nlan Oscar »nı A\ust raljalı kadın ^aDımcı Sıızanne Baker m «Leısure» fılmı kazan mıştır Italvan Danılo Donato >a da Fc derıco Fellını nın «Casano\a» fl mı ıçın hazırladığı gıysı erden o turu en ı>ı kostum hazırlama odulu verılmıştır En ıvı ozel efekt oduU Dıno de Laurensın John Guıllermın jo netırurde gerçekleştırılen «Kıng Kong» fılmme verılraıstır «Half \ House» fılmınm sarkı r sı <4 Wo ld That Never> da bu vılın en m sarkı odulunu kazan •nıstır Sarkmın muzıgını Samm, Faın hazırlamış sozlenm Faul Francj<; ttebs'pr \""m^tı«Baş<anm bvıtun adamlan» fılmı en m artıst k vonetım o duluae layılt buluamuştur. Dekor dal.1 dakı odul bu fılmın dekor 'anru hanrlayan Georges Ga nes'a, sanat yonetımı odulıl de Gcorge Enkıns'e verılmi'Mr Ç Başkent Notiarı.. ELEKTRIK VERIMİNDEKI AKSAMALAR SANAYIİ BÜYÜK ÇAPTA ETKILEDI \VKAR\ (Cumhurivet Burosu) Elektrü kısıtlamalan gen ş boyutlara ulasarak surerken, kesıntılenn sanajı uretimınde du şuklüfe neden oldugu açıklan mıştır Ankara Sanayı Odası Başkanı Hamı Kartav, dun konuvla ılgı lı olarak su demecı \ermış tır «Odamız uvesı çeşıtll sanayı kuruluşlan arasmda son gunler dekl elektnk enerjısı kesıntUe rme 1 ışkın olarak yaptığımız a rastırmalarda, üretım kajbıra ve pıvasaya mal arzı noksanlığı na sebep olan onemlı kayıplam meydana geldıgını tesbıt etmış bulunmaktayız Kısa ddnemde gidenlmesı PPK mumkun olmavan bu sorunun ülıîe ekonomısı uzerınde me\da na getıreceğı meniı etkılerm as i»ame mdınlmesını temennı et mektevız 7ıra mevcut enerjı rnın tan sanavumzı halıhazır unıtelerlrun daiu tam kapasıtede ça I şmalanna kafı gelmpmektedır ömegm elektnK enerjısı uretımı konusunda dunva ulkeıerı arasmda 9D sırada \\ rupa da ıse sonuncu sırada olduğumuzu dık^ate alarak \e enerjısız vol suz ve lımansız b r sanavıleşme nın de ımkansızhğını gozonun de tutarak konu'ara bakmamız da 5arar \ardır Gerçeklerı bu tun nıvetimızle ortaya koy duğumuza ınanarak bu hususu bır kere daha tekrar etme'"i za rurı gomnek'eyız » Bir sen eksiktîn Fikret OTTAM \NK\RA Erken seçım ola0 cak mı Bunjn, karşılıklı bır aldatmaca oldaguna değmmış MSP nın burada da «su koyacağına» parmaıi basmıştık, vanılmamışız taı aradan şeçen sekız gunde ierı gelışmeler oldu, olacak Erken seçım, geç seçra arra gorunen odur kı olavlı o>r sev ç m. bu mj ıak'îak CHP GeiPi BaşKam Ece\ t «ımdılerı <BJ hükumetle de seçıme gıdem. aedı pekı Sulejınan ağa ne dıvor" Sulevman ağa ne'er demı\or k Sulevman ağa <zv3nadan ç'kmanır» ne olduğunu bır mu hpnri * nlaart bana anlatmıs*! EH ıYi KISA METRAJL! FılM Pet r Werner und un bırlıkte The Refıon Of io \ıi mn »n ve Andre Gu*ttrp hazırladıkları «In Tıe Ice» fılmıne ı\t kna mptrai 1 ! ok partıb vaşanumızın en kısa tammı <vol«uzluk» re «cinavet» sozcuklennin vanyaDa getirılmesıvle yapılabilır. Genclerm ardarda dızılen mezar taşlan ve üstuste vıgılan jolsuıluk dosyalan . Bunlar, artık duzenın temeUerine verleştnıştır. Qnavet *e yolsuzluk, duzeuın nedeni ve sonucu olmuştur Bu duzenın acı raeyvelerJ bunlardır ışte. Önceki çun, Parlamentoda, kamu aümlanvla ilgili yolsuzluk belçelerlnı lnceleven Komısyon toplantısmı Izlemeye sıttım. Turk Hava \ollannın aldıgı ucaklarda, bazı volsuzluklar vapüdıgı üen surulmus, iavıştav denetçılerince hazırlanan raporlar, bu volsuzluk olasıhklarmı belçelere bağlamıstı Komısyon'da bu raporlar okundu ve bemmsendı Parlamento, aMiı saatlertle. kuiıslerde »e odalarda Meclıs çav cısından, Mechs Başkanına kadar, hep bırlıkte «erken seçım» Konusunu göruşmekteydJ. Hemen hemen her ^erde avnı konu Hazıranda secım vapılır mı" Seçun geç va da erken, kesınliKle vapılacak O anlaşılıror. tvl hoş anuna şu volsuzluk dosyalan ne olacak Allahaştana" Bu dosvalarda, duzenin klrll çamaşırlan yaöyor, açma\acak mısınız" Kimsenın myetı yok Hep vazıvonız va, volsuzlufa da clnayete de alıştık artık Kskılenn devısı ıle, «\akayı adı\e> oldu bunlar hep. Kımsenın aldırdığı vok. \ılam sende Çoçumuz bovle düşunuvoruz. Erken seçim dalçası dn, bu %olsu7İuklan siîıp supurecek anlaşılan Demırel. bovlece seçım alanlanna, en anndan mobılva volsuzluğundan snnlarak çıkmış olacak \ e zamandır bovle tirsat kolluvordur herhalde. î a şu Fevzıoğlu'na ne demell'' «Sosval kapsamlı kanunlar» çıkmahvmış . \ a h vah . Daha onceleri nerelerdevdlnız" Veni ml aklınıza çeldi bunlar'' xirmı vıl polıtika sahnelerinde dönup dolaştıktan sonra, seçıme bırkaç av kala, Bav Fevaoglu «sosval kapsamlı kamın» çıkaracak . Elma şeKeri mı datıtıvDrsunuz, çocuklsra balon mu satıvorsunuz* Kimi aldatıvorsunuz* \killan sıra lıalkı bovle kandıracaklar Hele «volsuzluklarla mucadele ettlklenni» sovlemiyorl)> mı ınsanı çıleden cıkanvcaklar MobHva voWuılu|u ortava atılalı ıki \nl oluvor Ne Taptınız buçüne kadar" Demırel den ot"unc mı'letvekıh alarak, Parlamentodakt komi«\onlarda hukumet partılennın o\ oranını arttırsn, ondan (Devanu Sa. 9, Sü 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog