Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Sahibl; Cumhuriyet Matbaacüüs T« gazeecdılJt T.A.Ş. CIMHLRİYEI ÎSTANBUL 8dına NADtR NADİ TELGRAF ve MEKTTJP adresi: Genel Yayın Müdürü OKTAT KURTBÖKK Poata Kutusu îst&nbul No: 2tf Sorumlu Yaa lşlert MüdUrU ... BULKNT DIKMEVER TELEFON : 28 91 «3 Basan va Tayan: CUMHTJRÎYET Matbaacüık *• Gazetecffîk T.A.Ş. Cağaloglu, Halktu Sok. No: 3941 (Beş Hat) /*l I k J L J I I D î V C T HASIU AHLAK TASASINA U r U M n U n l T C I UYMAY1 TAAHHÜT EDER • BÜROLAK: Ankara Atatürk Bulvan Yener Apt. ienlflehlr Tel.: 17 M 66 25 57 01 • tZKÖR Haîit Ziy» Bulvan No. « , Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürfc Caddasi TJgurlu Pasaj Tel; 14550 19731 ABOVE *• tLAN Aylar 13 8 3 1 Yurtiçi: 730 360 180 80 Yurtdısu 1170 585 292.50 97.50 Ülka gruplarma va ağırhğına göre u ç i i farta ofcuyucu taraimdan ajmca ödenir... B**lık (Majstu) 750 Lir» 2 3 ve 9. rayîa (santöni) 300 i, 5. 6, 7. g&yfa isantimi) 160 Ölllm. Mevlid Teçeörtir (S «anttarf) «00 * Nisan. Nikah. Evlenroe. Dogum ...... 300 Yayın Hayatı (kelimesi) . .... „ 4, Kayıp (kelimesi) „ S, TAKVİM S MART 19T77 Imsak Günes Ogl« 4.49 6.30 12.26 Ikindl Aksam Yatsı 15.36 18.02 19.33 KARAKIŞ TÜM (Bastarafı 1. Sayfada) flir.erl, elektrik kesilmelerinden etkilenen banliyö seferleri dısında Ankara va Edirna yorelerine yapüan tren seferlerinde bir aksama olmadığım bildirraişlerdlr. ELEKTRİK VE SU DURUMU TEK'in îstanbul'a elektrik tafiyan sistemlerinde ve Ambarlı Bantraunda meydana gelen anzalann giderümesiyle İstanbul'a dünden itibaren normale yakrn öl çüde enerji verilmeye baslanmıstır. Ancak, yine de bazı bölgelerde lnsıtlamalar olduğu bildirümiştır. İETT Genel Müdürü Safiet Gürtav, Istanbul'da yedek bır santral olmadıkça bu durumlarda sık sık elektrik kesilmelerinm önüne geçilemeyeceğini sö'ylemıştir. İstanbul'un su gereksinimi de dünden itibaren normale girmiştir. Yalnız Kadıköy yakasına su veren Ömerli barajuıda ani elektrik yüklenmesi sonucunda pompa istasyonlarında anzalar meydana gelmiş ve bazı izolatörier patlamıştır. Onarımın giderilmesi üzerine diin saat 14.30'dan itibaren pompa istasyonundan ise, Avrupa yakasına su dağıtımının basladığı ve aksaksız sürdügü bildirilmiştir. EKMEK, AXARYAI.IT Elektrik kesilmelerinden fırınların tam kapasiteyle çalışamama 8i yüzünden kentte dün de ekmek sıkıntısı olmuştıır. îlgililer, kentte dört günlük un stokunun bulunduğunu bildirmişler, «Halkımız olağanüstü durumlarda ihti yacının dışında ekmek alıyor ve suni bir yokluk ortaya çıkıyor » demişlerdir. Belediye ilgllileri, noksan gramajlı ekmek çıkaran fınnlann kontrol edildiğinl, fırsatçılara olanak bırakılmayacagını bildirmişlerdir. Akaryakıt istasyonlannın önünde dün de araçlann kuyruk olduklan görülmüştür. Ancak, iigililer şimdilik bir yakıt sıkınnın bulunmadığını bellrtmişlerdir. ÎSTANBUL EDİRNE YOlü AÇILDI lstanbul"un Edlrne ve Avrupa lle olan baglantısı ik: gün keslldikten sonra ancak dün akşam. uzeri, düzensiz olarak sağlanabilmiştir. Bü>ükçekmece Haramidere arasında. çoğu TIR kamyonu olan 1000e yakın araç, Karayollarının olanaklan içerisındo saat 16 sıralaruıda tek şerit üzerinden yollarına devam olanagı bulabilmiştir. Traiik ve karayclları ekipleri, tipi sırasında, araçlann birbirlerinı geçmek isterken, buzdan kaydıklannı ve çarpıştıklanm, bu nedenle yolun ikt gün süreyle geçit vermediğini bildirmişlerdir. Bu arada, Büyükçekmece Haramidere arasında bulunan Beylikdüzü'nde kayan bir TIR kanıyonuna arkadan bindiren £dirne plakalı bir otobüse sığman Çata'calı bir yurttaşın donarak öldüğil bildirilmiştir. Yolda kalmıs araçlardan birinden inip, cdomıyorum. diyerek otobüse binen kışinin, kalp krizi de geçinniş olabtlecefi belirtilmiş, ancak durum kesinlıkle ögrenilememijtir. DİĞER BÖIGEIERDE • Kar yüzür.den îzmit fcörfelüıde saat 14a kadar vapur seferleri yapılamamıştır. İzmit Kandıra yolu kapanmış, îzmifin 10 köyü ile ulaşımı kesilmiştir. İstanbul'un VizeSaray ilçelerjıe olan irtibaü da, Yıldız daglaıı ke sıminde karla kaplı nulunnıaKtadır. Kardan kapanan Tekirdaâ'ın Şarköy, Malkara. Edirne'nın de, Uzunköprü yolları açılmıştır. • Balıkesir Balya karayolu de kardan kapanmıştır. îstanbul' dan pazartesi saat 23de hareket eden «Ayvalık» yolcu gemisi iırtına ve kar nedeniyle dün sabah 08'de. 28 saatlik bir gecikmeyla Bandırma'ya gelebilmiştir. • Konya ve Kastamonu bölgesinde de kann etkili oldugu, ba zı yollan kapattıgı bildirilmektedir. • Kötü hava koşullarınm Or ta ve Dogu Anadoiu'ya kaymaya baslaması üzenne Ankara ile Keban santraiı arasındaki yüksek gerilim hatlarında yer yer enerji nakli saglanamamaktadır. Nitekim Ankara ve btekl bazı illerde dün sabah elektrilc kesilmeleri olmuştur. • îzmir'de dün sabah kar yagmıştır. Tipl halinde birkaç saat süren kar yağışı sırasında hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşrüğü bildirilmiştir. • Anadolu Ajansının bildirdtğine göre, Alsancak semtinde iki kişi donarak ölmüştür. Dona rak blenlerin Ahmet Soyan ve Bekir Bildirgen olduklan bildi rilmiştir. OL\Y1ARIN ARDINDAkl Buca'da kahvehaneye (Bastara/ı 1. Sayfada) larla kahvehanede bulunanlardan Harun Çevici ve Ali Serdaroglu adü gençler yaral&nmışlardır. Tepecik SSK Hastanesine kaldırılan Karun Çevici kurtarılamayarak ölmüştür. Aii Serdaroglu'nun yarasının ise hafiı oidvtğu belirtilmıştir. Olay sırasında, kahi'ede bulunanlann TV'den naklen mevlit yayınını izledikleri one sürüimustür. Polis, ölümle sonuçlanan olayla ilgili olduklan gerekçesiyle Enver Çacan, Rernzi Çacaa, Çemberi Çacan, Hüsnü Çacan ve Candemir Bileli aalı beş kişiyi gözaltma almıştır. Bu arada, Çaniaya'da ai:ş yapıştırırken yakalanan Buca Eğitim Enstitüsü öğrencisi Musta:a Çalıskan'ın üzerinde bir tabanca bulunmuş ve kendisi gözaltına ahnnııştır. SAVCILrGA BİR İHBAR îzmir polisince yaralanıa suçundan aranan Levent Özbey. Hüseyin Aras ve difer bazı komandolann Aliağa raıınerisinde kaldıkları, jandarma ve polisin rafineriye girip sanıkları yakalayamadıgı. Menemen Cumhunyet Savcıhgma bildirilmiştir. Bu arada İitanbul ve Ankara'da tedhiş eyîemlerine katılan, yaralama ile cinayet suçundan aranan komandolann rafineride gizlendikleri ıh bar edilmişrir. Oldukça geniş bir alanı kapsayan, DİSK direnişinden sonra 700 Petkimîş üyesi işçinin kıyıma ugradığı Aliağa Rafinerisinde saklanan komandoların buradan çeşitli eylemlere gon derildiklerinin, siyesî polis ve MİT tarafmdan 3a saptandığı öne sürülmektedir. Ödemiş İmam Katip Lisesi 2. sınıf öğrencisi Hayrettin Karabacak. Gerçekli köyü yakınlarında kendisini bir ağaca asarak intıhar etmiştır. Soruşturmayı jnirüten îlgililer. cinayet olasılığı üzerinde de durduklanm belırtmişlerdir. CAflANTEP'TE 2 POIK YARALANDI Gaziantep Lisesinde dün öğretmenler arasında çıkan ideolojik tartışma kavgaya dönüşmüş ve olay koridorlarda öğrencilere de yansımıştır. Bir anda kanşan okulda öğrenciler taş, sopa, zincır ve bıçaklarla birbirine girmiş, gu venlik kuvvetleri olayı bastırmakta güçlük oekmişlerdir. Kavganın önlenmesi sırasında polis memur ları Hasan Çelebi sopayla, Osman Er de taşla yaralanmışlardır. Okulda camlar kırılmış, sıra ve ma salar parçalanmıştır. Olayla ilgili olarak 15 ögrenci ile, çocuğunu okula getiren ve olaya karıştığı iddia edilen mühendis Eray Korsan ve isçi Tuncay Korsan da göz altına almmıştır. Adana'da Kğitim Enstitüsünde okuyan 50 kadar öğrenci, Valiliğe basvurarak. komandolann kandilerinden olmayan öğrencile ri okula aîmadıklarını bildirerek. can güvenlıklerinin sağlanmasını istemişlerdir. ANKARA HUKUK'A SALIMRI Ankara Hukuk Faküitesinde komandoların saldırgan eylemleri dün de sürmüş. sabah çıkan çatışmada 4 öğrenci yaralanmış tır. Fakliltenin birinci sınıfında çıkan çatışmayı güvenlik kuvvet leri önlemiş, ancak saldırganları degil de baskına uğrayarüardan 11 ögrenciyi gözaltına almıştır. Bu arada. kredilerini almak. üze re Ziraat Bankasmın Topraklık şubesine giden bir Trup Hukuk öğrencisi. çıkışta saldınya uğramış, Mesut Akpek ve Veli Tuğla sopa, muşta ve demir çubukla yaralanmıştır. Veteriner Faküitesinde ise, ö j renciler boykota gitmişlerdir. G« çen yıldan başansız olduklan gerekçesiyle bazı arkadaşlarına belge verilmesini proresto eden öğrenciler derslere girmeme karan almışlardır. MHP'ÜNİN TABAKCAS Kırşehir Lisesinde önceki gün bir gnap komando, öğrencilere «Komünistler Moskova'ya» sio ganıyla saldırmış ve dört öğrenciyi yaralamışlardır. Gözünden ağır şekilde yaralanan Fedaı Öztürk. Ankara'ya sevkedilmiştır. Saldın olayı sırasında polisin yaptığı aramada. olayda kullanılan tabîmca MHP eski ll Başkanı avukat Erdal Dağ'm kızkardeş: lise son sınıf öğrencisi Nahide Dag'm üzerinde buiunmuştur. Nahide Dağ, tabancayı oayda. sınıf arkadaşı komando Memik Ulutaş'ın kullandığını one sürmüştür. Ulutas ilk sorgusundan sonra tutuklanmış, Nahide Dağ hakkında ise üzerinde tabanca bulundurmaktan soruşturma açılmıştır. KOMANDO GÖSTERİSİ VE CENAZE Adana Öğrenci Yurduna salı sabahı erken saa'lerde >apılan bombalı ve silâhlı saldırı sonucu ölen işçi Mustafa Erol'ıın cenazesi dün, komandolann baskı T« terörü altında kaldınimıştır. Saat 11.30 sıralarında morg önünde toplanan komandolar. Sul tana'nmet Beyazıt üzerinden ses siz yürüyüse geçerek cenazeyi Beyazıt Camisine tasımışlardır. Burada kılınan öğle namazın dan sonra cenaze Aksaray'a götürülmüş ve Muratpasa Camisi önünde yapılan konusmalardan sonra Topkapı'da Yeni Kozlu m« zarlığında toprağa verilmişür. Komandolar dün cenaze töre ni bahanesiyle kentin bir çok yerinde olay çıkartmıster, K«tvköy ve Ortaköy Eğitim Ensrittileri. Vatan Mühendislik Yüksek Okulu, Zeytinburnu İnsan Mer merci Lisesi öğrencileri, ile ban liyö treni ve şehir hattı vapurlarında bazı yolcuları tehdit ede rek. cenaze törenine katılmaya zorlamışlardır. Bu arada, komandolann cenaze töreni dolayısıyla giriştikleri baskı nedeniyle İTÜ ve îstanbul lniversılesinde öğretim az sayıda öğrencinin katılmasıyla sakin bir şekilde sürmüştür. Pen Faküitesinde de 15 kadar komando oğrencileri okulu terke zorlamış larsa da. polis ve idarenin müda haiesiyle okuldan atılmıslardır. Adar.a Ögrenci Yurdunda isçi Mustafa Erol'un öldürülmesiyle iigili polis soruşturması ise sür mektedir. Polisin, çok sayıda mermi kovanından başka bir ipu çu ele geçiremedigi bildirilmek tedir. Aynı olayda yaralanan Sa mi Selçuk'un durumunun iyi oldugu öğren:lmi^.tir. İJLÜM ORUCU Site Yurdur.un kapatılmasmı protesto için ölüm omcuna başlayan öğrencilere dün eerum rerilmiştir. Öğrencilerde, ?.çhV. sonuou genel beden direnci düşmesi ve şok eeilim'.eri görüldüğ'i bil dirilmektedir. Öğrenciler, Valinin kesin yanıt verrnesine rag'.ııen, ancak Si'e'ye yeni öğrenci alinscagınm açıklanmasıy'.a ölüm omcuna son vereceklerini söylemislerdir. için Kadıköy yakasındaki Özel Anadolu Lisesinde okuyan öğrenc:'.or ise. okulun tiyatro kolu tai'afından sahneye konan Şeksprin «Korio'anüs. adlı oyununun idare tarafından yasaklanmasmı protesto amacıyla bir günlük boykot kararu aldıklannı bildirmişlerdir. Öğ renciler. ilerici gazete okııysn 4 arkadaslannın yatılı bölümden çı karıldığını da söylemişlerdir. İki günlük kapatmadan sonra dün yeniden öğrjnıme baş'anan Galataşpray Mühendislik Yüksek okulunda yine çatışma çıkıruş. bu nedenle ögleden sonra ders yapılamamıştır. Öğrenciler çatışma sırasında tas v« sopa kullanmışlardır. Beşiktaş Mimarlık Yüksek okuluna 25.30 sıralarında kimMği saptanamayan kişilerc* ateş açılmış. yaralanan olmamıştır. Ateş sonucu okulun iki carnı kınlmıştır. Polis olay yerinde 5 kovan b"'""s*ıiT. £ GERÇEK (Baştararı 1. Sayfada) ral Norton'a yaosıtüması, il^ili çevrelerde etki oluşturabilir. Z>maıı Türkiye'nin aJeyhine işlemektedir. Ambargonun başlamasından bu vana uzun bir süre geçmiştir. Bu uzun süre içinde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin içine düştüfü zorlukları, yine tek kaynaktan ınedet umarak çözümlemeve çalısma politikiisının, hatalı bir tııtum oldağu söylenebüir. Çünlrii seçeneksiz bir milli savunma politikasıvla zayıf düfen Türkiye'nin, dış politika davalannı pazarlık masalarında gereğince savunamayacaği açıktır. fiün geçlikçe ffüçsüzHik içine düsmektense. önlem varsa, bir an önce alınmasi daha perçekçi bir tutumdur. Amiral Norton'un, ülkemizin derdine dova olabilerek hir ajprlik taşıdı^ını ummak, nşın iyimserlik sayılnuhdır. ••• (BasUrafı 1. Sayfada) masını şart koşmustu. Yunanistan'ın bu teklifi Türkiye taralın dan kabul edümemişti. Bu gelijmelerden sonra Türkiye'nin Paris'te yapılacak müzskerelerde Yunanistan'a yeni bir teklif götüreceği öğrenilmiştır. Bu teklife göre, Yunanistan'ın Ege Denizinin sınırlandırılamayan bölgelerinüı tümünün eşit şartlarla işletilmesi ve karisularını 12 m:le çıkarmamayı taahhüd etmesi halinde Türkiye adalann Kıta Sahanlığını kabul ede cektir. Öte yandan, Türkiye'nin görtişmelerde Lozan dengesinin saglanması üzerinde israr edecegi ve Ada'.arın siiâhiardan anndınimasuıı şart koşacağı ifade edilmekted'.r. Ancak siyasal gözlemciler, Yunanistan'ın karasularını 12 mıic çıkarmama konusunda Türkiye ye bir garanti vermesinin oianak siz oiduğunu öne sürmekteoUrler. Yunanistan'ın böyle bir teklifî yanaşması halinde Türk he}etınin bir an önce sınırlandırılmaya gidümesini talep edeceği ılade edilmektedir. MAKARİOS'UN ÖNEKISİ Bu arada Kıbns Rum lideri Makarios. Kı'orıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş'la yaptikiarı ikinci görüşmede, Kıb rıs sorununa bir çözüm bulunma sı yolunda onak bir zemin saptanabildiğini açıklamıştır. Başpiskopos Makarios. Kıbrı» sorununa bulunacak nihal çöjünı şekiinin Türkiye. Yunanıstan ve İngiltere tarafından değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafmdan garanti edilmesini istemiştir. Sovyetler Birligi Komünist Partisi'nin resmi orgranı Pravda gaıetesine verdiği bir demeçte Makarios. «Ancak bu zemin. pek yakında bir anlaşmaya varmak için yeterli güvence sayılamaz» demistir. 9e Kıta CHP erken seçim laria ilgili olarak da, «Kereden gelirse gelsin, anarşik olaylann örüenmesinden yanayız.» sekllnde görüşünü açıklamıstır. CEPHE LİDERLERİ BUGÜN TOPIANIYOR Demirel 'in çağnsı üzerine cephe liderleri, bugün toplanacaklar ve CGP'nin isteklerini görüseceklerdir. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'm bu toplantıya katılmayacağı söylentileri çıkrruş ise de CGPIUer «Erbakan'm bu konuda bır açıklaması yok.» demıslerdir. Bir CGP'li de «Erbakan Ankara'da mı?» diye sormus tur. TORKLER'iN ÇAĞfttSf Devrimci İşçi Sendikaiarı Konfederasyonu fDİSK) Genel Başkanı Kemal Türkler, seçmen kütüklerinin düzenlenmesi tarihinin mart ayımn ilk haftası olduğunu hatır;atara.k tüm emekçileri seçmen kütüklerine yazılma>a çağırmış. yurt dısındaki işçilerin ise aüelerinin oniar adma bu işlevi yapmalarını istemiştir. MC'run halk düşmanı polıtiüasına karşı, örgütlü halk muhalefetinin büyümesinin demokratik bir ortamın yaklaşması demek olduğunu soyleyen Türkler, «Ancak MC partilen, yönetimde bulunmanın olanaklanru suiistimal ederek milyonlarca vatandaçımızın oylarım kuUanmalarım önlemek için her türlü yasa dışı girişimde bulunabüirler» demiştir. «MC, kendisine karşı hızla genişleyen kitle tabanını daraltmak ve etkin kitle hareketiru bastırmak için elinden geleni yapmaktadır» şeklinde konuşan Türkier, devamla açıklamasını şöyle sürdürmüştür: «Bu koşullarda tüm ilerici güçler seçimlere kadar son derece uyanık ve demokrasi sa\aşımmda kararlı, seçimlerde en geniş katılmayı ve seçimlerin güvenliğini sağlamak için seferber olmalıdırlar. MC dikkatlerin hayat pahalılığı. işsizlik gibi ekonomık ve toplumsal sorunlardan baska yerlere çekileceği, ilerici örgüt ve g1jçlerin saf dışı bırakılacağı. haikm terörize edileceği bir ortamda seçimlere gitmek ıstemekted:*. MC tekelci sermayenin özlediği yeni tipte faşist bir yapıyı kurumlaştırma stratejisini ıziemektedir.» Kemal Türkler daha sonra yurt dışında çaiışan işçilerimizın MC iktidarmca sadece edebıyatının yapıldığım, seçimlerde oy kullanmalarının engellenmesi için her tür girişimde bulunulduğunu söy lemis, «DİSK yurt dısındaki lşç> lerimiz ile 18 yaşını bitirmiş tüm gençlerimizin seçme ve seçilme hakkına sahip olmasını istemektedir» demiştir. Türkler yurt dısındaki işçilerin yakınlannın, bu isçileri seçmen kütüklerine kaydettirmelerini, lktidarın ise Federal Alman>T» Hükümeti ile anlaşrna yapara*, lşçilerin oy kullanmasmı sağiamak üzere. seçimîerden 2 gim önce ve sonra izin sağlsnmasını, seçimlere gidiş • geliş için ucuz tarifeli tren ve uçak seferleri yapılmasını önermiştir. Allison (Baştarafı Spor'da) sofuk bir kış bekliyor» dedi. •Bu oyuncularla bu işi götürmemiz zor.» Ona cevap vermedim. Veremedim. Çok üzgundiira. Ilk raaçımı, bem de doğum giinümde kaybetmiştim. Ertesi çiin daha soğukkanh idim. «Burada bir takım yaratmak hoşuma gidpcek» diye düsündüm. Kadrodaki adamlar, futbolun nasıl oynandığını bilmiyordu, bazılannda disiplin yoktu, bazıları taktikten anlamıyordu. Şu şartlarda bir talnm varatabillr miydim. diye sordum kencli kendime. Bu adamlar beni kabul edebilir mi? Bu adamlarla. belki iki. belki bir buçuk yılda dev bir takım kurabilir miyim. övle bir takını ki, burada ligi. kupayı herşeyl kazaıısın. Bu yıl için, elden ne gelirse. ama celecek yıl, daha öteki, öteki. öteki yıllarda herşeyi, hepsini kazansin. Bu adeta kendi kendime bir meydan okuma «Hodri meydan» demeydi. Hırsla «Devam» dedim, kendi kendime. Futbolculann çok kötü alışkanlıklan vardı. İki hafta iyi oyntıyor. üçünciide geri çidiyorlardı. Hayal kınkljfeına ufruyordum. Ama tekrar tekrar idmanla, onlara hazı şeyleTİ eıberletecejhral düsnnfiyordum. Hepsini yapmalan »rfrekeni, yapabileceklerini anlatıyordum. Sonra geüşmeye başladıklarını gördüm. Heyecanlandım. heve»lendim. Zaman zaman kendimi Istanbul'da çok yalnız hissetnrnne rağmen, kalmağa karar verdtm. (BavUra/ı 1. Sayfada) tırılmasına da razı olamaz» demistir. AP Manisa Milletvekili Süleyman Çaglar ise, dün Başbakan Demirel'le görüştükten sonra, er ken seçim önergesini imzaya açmıştır. CHP Genel Yönetim Kurulu' nun Ecevifin başkanlığında yaptığı toplantı sonunda yayınladığı bildiri şöyledir: «Kamuoju. Cephe Hükümetinin ülkeye verdaği zararları, günden güne artan bir kaygıyla izlemekte ye seçunlerin öne alınmasmı bunalımdan bir çıkiş yolu olarak görmektedir. 1973 seçimleriyle olusan Millet Meclisi bileşiminden etkin ve geçerli hükümet çıkamayacagı daha başından belüydi. O nedenledir ki Cumhuriyet Halk Partisi, 1973 seçimlerinden sonra, hükümer kurma yolundaki güçlüklerin ilk beiirdiği günlerden başlayarak, erken seçim isteğinde bulunmuştu. 1974'deki birinci hükümet deneyinin yürümeyeceği anlaşıhnca da bu isteğini yinelemişti. Kamu o>oı da o sırada, erken seçimi. en az şimdi olduğu kadar gerekli görüyor ve istiyordu. Fakat bugünkü hükümeti oluşturan partiler, kendi çıkarlarım toplum yararından önde gözettikleri için. kamuoyundan gelen isteğe karşı çıktıiar. O yüzden ülkeyi bugünkü bunalıma, kargasahğa kardeş kavgasına sürüklediler. Komandolann e 1. Sayfada) tbrahlm Kara, Yeşilköy'da trene CHP Bakırköy ilçesi üyelerinden ellerinde gazete kağıtlanna sarılı sopalar bulunan 78 kişüik bir grubun bindigini ve ellerinde ilerici yaymlar bulunanlara saldırdıklanru beürtraiştir. İbrahim Kara olayı şoyle anlatmıştır: «Komandoiar vagona biner bıntnez elimdeki Cumhuriyet gazetesine saldırarak çekip aldüar. Ve parçalayarak ayaklarının aitında çiğnedüer. <Ne hakla gazeteyi elimden alıyorsunuz. Parasını sıı tnı verdiniz?» şeklindeki konuşmama ise, <Bu komünist gazetesıdir. Bir daha bu gazeteyi okuraayacaksın. Istarsen parasmı verelım» şekündB yanıt verdiler. Bir sürc münakaşadan sonra çevredeki yolculardan hiç bir tep ki geönemesi üzerine fazla üzer' lerine gitmekten vazgeçtim. Daha sonra da Yeşiljurt'ta vagondan indiler ve diğer Tagonlara geçtlier. Sirkecl'ye gelene kadar tüm vagonlardaki gazeteleıi toplayıp imha ettiler.» IÇglEfii BAKANINA BAJVÜRUIDU Olaydan sonra CHP îstanbul MiUetveJdli İlhan Ozbay İçişierı Bakanlığına çektiği telgrafta olayı bildirmis ve Bakanı göreve davet etmijtlr. Öıbay'ın telgralı şöyledir: «2 mart 1977 günü Halkaiı î«tanbul Banliyö trenine silâhlı bir grup komando binerek Cumhurıyet gazetesi okuyanlan tartaklamışlar ve tehdit etmişierdır. İçlerinde basın mensubu ve CHP üyesi de bulunan çok sayıda vatandaşlanmızın MHP yan örgutü olan Ülkü Ocaidı komandolar tarafından tehdit edilmesi, ellerinden gazetelen alınarak yırtılması demokratik rejimle ne derece bagdaşır takdirlerinize bırakınm. Basına ve vatandaşlanmıza karşı girişilen bu harei:et. ayrıi ramanda «okuma özgüriügüneu karşı girişılmiş bir darbedır. B.ı avuç komandonun estirdiği teror havasına son veremeyen güvenîik kuvvetleri ve îçişleri Eakan'ugı vazilesini yapmaktan sözedemez. Eğer demokratik rejim yaşıyorsa Îçişleri Bakanlığ: kor.uya der hal elkoymah ve ola>ı yaratanlar hakkında soruşturma açtırmalıdır. Vatandaşlanmıza ve basırsımıza karşı girişilen bu barbarca davranışı Meclisin açılışında gündeme getireceğimi bıidirir saygıianmı sunarım.» Dİ6ER SALDIRILAR köy vapur iskelesinde bulunan gazete bayileri b:r grup iomandonun saldırısına uğradık'annı üeri sürmüşlerdir. Bayiler liadelerinde bir grup kO'jıandonun önce kendilerine Ülkü Ocaklan Derneği adma 200. 250 liralık makbuz keserek para ald:klarım daha sonra da Cumnjrîyet, Vatan ve Politıka gazetelenni tezgâhlardan toplayarak imha ettiklerini bildirmişlerdir. Pendik Ülkü Ocaklan Derneğı" ne mensup komandolann da yörede Cumhuriyet ve Denzsri ilerid yayınlan okuyanlara karşı basltı uyguladıklan bildirilmıştir. Bu arada komandolann Bahçeli Gençlik Spor Kulübünün de bulunduğu Kafe Xazmı bilardo salonunda Cumhuriyet Gazetesi okuyanlan sürekii olarai tehdit ettikleri ifade edilmiştir. Bilardo salonunun saiiibi ve ayru zamanda Bahçeli Gençük Spor Kulübü BaşKanı oian Cafer Tuncay, komandoiarm süreKli olarak kendisini rahatsız ettikierini ve dört beş gündür de salona aldığı Cumhur.yet ga7.etesini alarak sötürdüklerır.i bildirmıştir. Caler Tuncay dün de olajm meydana çeldigini ve gazeteyj gö*üren komandolan tatap ettiğinde Pendik Ülkü Ocaklan Dernegi'ne gırdıklerini gördiığünü ilerı sürmüştür. Bu arada Cafer Tuncay, olaylan uolise anlatamadıgını, çünkü polisin komandolann tarafmı tuttuŞunu da ileri sürmüş ve savcıiıga başvuram'j herhangl bir saldınya karşm önlpm istcvece^ini bildirmistir. Dün öğle SiUitıerLi'jac de Kaâı Baü fivrupalı (Bastarafı 1. Sarfada) îspmnya'da faaliyetlerini yasa dışı olarak sürdüren Komünist Parti, bu toplantı için bir süre önce hukümfttç basvurmuş, ancak partia^n ysşallaşmaması nedeniyle, resmî nitelikte bir «Avrupa Komünistleri Zirvesinnin Ispanya'da toplanamayacağı ceva bını almıştı. Bunun üzerine Mad rid Zirvesi, gaynresmi bir toplantı olarak duzenlenmiştir. Bu nedenle Zirvenin ardından her hangi bir bildiri yayınlanması söz konusu degildir. îspanya'da faaliyetlerini yasa dışı olarak sürdüren Komünist Parti, Yüksek Mahkeme'nin yasallaşma konusundaki kararını beklemektedir. Komünist Parti lideri Santiago Carillo, General Franco'nun ölümünü izleyen aylarda îspanya'ya dönmüş ve par tisinin yasallaşması için çalışmalara başlamıştır. Carillo bu arada ocak ayında tutuklanmış, ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştır. îspanyol hükümeti ise «demokratik» olarak nitelendirdiği partilerin yssallaşması yolunda bir karar çıkartnıış, ancak Komünist Parti bu yasa kapsamı dı şmda bırakılmıştır. Komünist Parti yöneticileri, partilerinin yasallaşması için geçtiğimiz ayın ortalannda Suarez hükümetine resmen başvurmuşlar. hükümet bu başvuruyu reddederek, sorunu Yüksek Mahkemeye göndermiştir. Yüksek Mahkeme'nin bu konuda bir ay içinde karar vermesi gerekmektedir. Yüksek Mahkemenin karan beklenirken düzenlener. bu toplantı, Avmpa komünizmi görüşünü savıınan Batı Avrupalı liderlerin îspanya Komünist Partisine destek sağlama girişimi olarak yorumlanmaktadır. İspanyol Komünist Partisi, komünist hareketin bir merkezden yönetilmesine karşı çıkan, her ülkenin kendine özgü koşullanna göre farkh yollardan sosyalizme ulasacağı görüşünü benimseyen ve halkoyuyla iktidara gelinmesini savunan Avrupa komünizmi görüşünün öncülerindendir. İtah'an Komünist Partisi de 1972 yılmda bu yönde ilk resm; açıklamaîarda bulunmuş, Fransız Komünist Partisi ise 1976da fopladıgı Genel Kurıüunda «proleter^'a diktatörlüğüsnü reddederek. îspanyol ve îtalyan komünistlerine yaklaşmıştı. • S Ar.ladığun kadan lle, genç adamlarla çalışmak. takım kurrnak, yaratmaktan hoşlanıyorsunuz. Peki, kasım transferinde bazı gençlerin kiralanmasma nasıl izin verdiniz? A FeyTi ve Haluk Ue, Rıdvan ve Faruk arasında fark yok tu da ondan. îki kişi ile çalısabilirim. iki kişiyi Reliştirebllirim. dört kiıjiyi degil. şimdilik tabl. Oelecek yıl. başka slsleraler setlrirlz, durum farklı olur. Ama bu yıl. en az adam üıerinde yojfunlasmam çereldrdi. S Gideceklerl siz mi seçtlniz? A Ben seçmedim, ama farketmezdi. Sahaya 11 kişi çıkarken. Zİ futbolcu ile çalışmak, akıllıca iş mi, sizce? Sonra onları kiralarsak. kulüp para kazanacak. tasarruf yapacaktı? Sonra içlerinde be.ş altı tane, hiobirşcy olmayacaklar vardı. Onları kiraladık. Ben gencllikle 14 futbolcu ile çalışırdun Ingiltere'de. S Yaşlı. genç diye bir aynm yapar mısm:z? Gaîatasaray" da yap'ımz rm? V B e n bütün futbolruları severim. Öyle özel seçtijim, tııttuğunı adam yoktur. Fatih'i eleştiririm. Gökmen'e bağınnm. Ama hanpsinin daha iyi olduğiınu görürsem, onu oynatmın. S Oynatırken. futboîculan genellikle Türk kamuoyuna ters gelen yerlere koyuyorsunuz? A Benim için önenıli olan, en iyi takımı yapmaktır. Talnmın zayıt yerbıi bulunca, oraya en iyi acianu koymaktır. Bu da futboîculan tanımakla olur. Denenıezseniz, tanıyamazsınız. Zayıf yerde bir adaını oynatırını. Ölmazsa başkasını. Olana kadar. Sorunu çözmenin tek yolu deneme cesarctimi göslermektir. Sonunda «İyi» takım isteyenler. denemcye razı olmalıdırlar. Bir adamı başka bir pozisyonda oynattığmız zaman şu iki cevaptan hirini alırsınız. Ya daha iyi oynamıştır. va da daha kötü. Daha iyi ise, orada muhafaza edersiniz. daha kötü ise, başka yerde denersiniz. en iyiyi bulana kadar. Başarı, denemekle olur. Denemcyen, hlçbirşey buiamaz. S Pek: ama. bir pııurı maçı, lig maçında doney olur mu? A Lig maçında yapamayacaksımz da. ııerde vapaıaksmtt? Sabırlı olmalılar. Hoşsörülü olmalılar. Taraftan. yöneticisi, futboleusıı hu anlayışı söstermeli. Başaruıın başka yolu yok. Gelecekte yenilmez bir Galatasaray istiyor, 10 yıl zirvede kalmayı hayal ediyorlarsa, buna tahammül etmek gerek. Kulübün başka maçı yok. İkinci takımı yok. tngiltere'de çenç takınıım var. Yedek takımım var. Onları deııemc yapabiliyorum. Türkiye'de ne var'?. Ovuncuyu öğrenmck için 115den başka yer var mı? Var mı başka yer, söylesin bir kisî. Okey.. Maç haj bediyoruz. Ama kaybetugimiz her maç için celecckte beş tane kazanaca^ız. Çünkü. deneme uçruna kaybediyonım. hiç ufruna değil. (Devamı "annl TBB'nin (Bi.ştarafı 1. Sayfada) Apaydın, daha sonra şunları söyIsmiştir: • Savunma üzerine aldığı görevin niteliği bakımından yargı organının asli ve vazgeçilniesi olanaksız bir unsnrudur. Üikemizde bir süreden beri bağımsız yargı organı kararlarının özellıkle Danıstay'ın verdifi hükümlerin yerlne getiriünemesinde yürü f me organı yasa d;şı bir davranişı ısrarla sürdürmektedir. Bı;r.un yarattığı hukuk bunalımı üikemizde insan hak ve nzgürlüklerinin jfüvencelerini ortadan !:a!dıran tehlikeli boyutlara uiaşmıştır. Gerçekten bağımsız yargı insan hak ve özgürlüklerinin özellikle ülkemizin bugünkü ortamında tek güvencesi durumundadır. Bu güvence ise. yargı kararlannın yerine getirilmesiyle işleyebilır. Hak savunucuları avukatlar 4 mart cuma günü duruşmalara gırmemekle görevlerini bireysel alandan toplumsal alana dönük olarak yerine getirmektedirler. 4 mart eylemiyle Türk hiikukçulan Anayasanm başlangıç kısmında belirtiien insan hak ve özaürlüklerine riayalı denıokratik hukuk devletini korumak ve tüm ur.surlarıyla gerçekleştirmek savaşırmnda üzerlerine düşen iarihse! görevi yerine getirmektedirler. Açıkladığım nitelikleri ve amaoı bakımından eylerryn tüm kamuoyunca ve demokratik güçlerle destekleneceğine inanıyorum.. Bir Sovyet yetkilisi Ispanya'dan sınır dışı ediliyor JtADRtD İspanyol hüküme ti Sovyetler Birliği Ticaret Heye tinin bir üyesini casusluk yaptığı iddiasıyla sınır dışı etmeye karar vermiştir. «Diario» gazefeîinir. hükümet kaynaklarma dayandırdığı haberine göre. İspanya Dışişleri Bakanlığı dün Sovj'et Ticaret De!egasyonu üyesi Juri Pivovarov'a gönderdiği mektupta, casusluk yaptığı gerekçesiyle ülkeji terket mesini istemiştir. Sınır dışı etme olayı Madrid' de Komünist lider'er Berlinguer, Marchais ve Carillo'nun buluşması ile aynı güne rastlamıstır, (Dıs Haberler Serrisi) Türkiye Barolar Bırliği'nin yann uygıılayacagı kmanıa güııüne Çağdaş Hukukçular Demeği de katılacakîır. Dernek Başkanı Halit Çelenk dün yaptığı açıklamada. derneğin tüm üyelerinin TBB'nin bu eylemini destek lemeye çağırmıştır. Sayıştay D?netçileri Derneği Başkanı Musa Özdemir de, aynı konuda verdiği demeçte. yasalara uymayan yöneticilerin mahküm olduklan tazrr.inatlann dev let kesesinden ödendiğini hatırlatmış ve bu konuda Sayıştay'a büyük görevler düştügü belirrilmiştir. Özdemir ö'zetis şöyle demiştir: «Mahkeme kararlarmın uygulanmamasmdan ötürü railyonlarca lira tazminat devlet kesiminden ödenmektedir. Siyasal iktidarın ve onun emrindeki yasalara saygısız memurlarm sebebiyet verdikleri zararların hazineye dolayısıyle halka ödettirilmesinin önlenmesinde başta Sa>nştay olmak üzere tüm yargı organlanna a;örevler düşmektedir. Unutulmamalı ki yargı or ganlarınm birlik ve dayanışması demokrasi ve hukuk devletinin şrüvencesidir. Bu nedpr.l? demok ratik güçleri TBB'nin eylemine katkıda bulunmaya davet cdijo TU. Bu yoldaki kararlı mücarieler.in çr geç başanya ula^acağına olan inancımız tanıdır.» DİĞER İLLfRDE • Antalya'da orta dereceii okiillarcla müdür düzeyindeki görevlilerin devrimci öğrenrılere kp.rşı savaş açuklan ileri sünilmektedir. CHP Gençlik Kulları üyesi Hüseyin Koç'ıın bir «üre önce cadde ortasında komando!&r tarafından öldürülmesinden sonra hir ay içinde ÇaŞlayan Lisesinden 13. Endüstri Meslek Lises:nden 10. Antalya Lisesinden de 13 iiğrenci okuldan uzaklaştmltr.ı^tır. • Diyaroakır'm Çermik I.isesi öğrencileri. öğretmen kadrosu yeterli duruma getirilinceye kadar boykot yapacaklarını bildirmişier dir. • Akşehir Öğretmen Lisesinde. Danıştay karanyla yapıian sınavlar sırasında komandolsr olay çıkartmış.2fl öğrenci varaîanmıştır. • Ceyhan Ka%"makamı î. Xihat Özgen'in oturduğtı lojman önceki ?8ce belirsiz kisüer tarffından kursunlanmış. yaralanan olmnrmstır. • Tİ'MDER'in Akçaka'i> subesine nnceki gece dinamit atılmıstır. Patlama nrasında lokalin camları kırılmı«:. bazı eşraİAr hasar îrörmüstür. Lokalde 20 bin 11ralik zarar meydana gelmiştir. 0F5 fiSiBi ORHAN TÜZÜN Saah 13 ( 7 Aran Sa.natya Uddesi No 1 0 0 lelefon: 21 75 8 2 Şimdi yasal seçim gününe sekiz ay gibi kısa bir süre kala seçimlerin öne ahnması üzerinde yeniden durulmaya başlamasın:n tek nedeni. erken »eçimi zamanında yaptırmamış olmanın ve erken seçimi önlemek amacıyla kunılan derme çatma hükümetin yarattığı bunalım ve içine düştüğü çıkmazdır. Bu bunalım ve çıkmaz yüzünden, hükümet ve özellikle hükümetin bas ortağı. her stün daha çok yıpranmaktadır. Bu yıpranış sürecinin normal seçim günune kadar uzaması Cumhuriyet CüFFORD Halk Partisi'nin lehine işlese bü«. loplum yararını kendi çıkaruıdan önde gözeten Cumhuöt« yandan «İnternationa! Ileriyet Halk Partisi. bunaiımın bir rald Tribune» gazetesi Carter'uı an önce sona ermesine devlet in özel temsilcisi Clark Ciifford'un ve demokrasinin tehlikelerden Yunanistan, Türkiye ve Kıbns'a kurtulmasına, ülkede can güvenyaptığı ziyaretlerden sonra. Kıbliği kuruimasına olanak sağlarıs sorununun bu yıl sonuna dek mak iizere, seçimlerin öne alıçözümlenebileceğine inandiğını nabileceği düşüncesindedir. Kalsöylemekle, taraflara diplomatik dı ki Cumhuriyet Halk Partisi. baskı yaptıgını ve banşçı giriseçim kazanma ümudunu karşı şimleri engellememeleri için do partilerin yıpranmasmdan çok laylı biçimde imada bulundukendi doğrultusunun ve tutumuğunu ileri sürmüştür. Gazeteye nun halkta yarattığı güven duygöre, Clifford iyimser demeçiegusuna dayandırmayı dognı buriyle ABD Kongresi dahil tüm lur. tarafları Kıbrıs konusunda haıcAncak: seçimlerin öne alınma kete geçirmeyi amaçlamıştır. Ay sı. bunalımdan ve tehlikelerden rıca ClUford Atina ile Başpnkokurtuluşu kolaylastıracaksa r« pos Makarios'a toplumlararası halkm beklediği yararı saglıyagörüşmeler çıkmaza girdiği tak caksa bir anlam ve deger taşır, dirde ABD'nin bu konuya te<bunun da bazı kosulları vardır. rar eğilmesinin uzun zaman alabilecetini belinerek, dolaylı bır Herhalde Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerin öne ahnması uyanda bulunmuştur. için yapılacak gfrişimin, ulusal birliğimiz* ve dsmokrasimize bü >uk yaralar veren ülkeyi kardeş kavsasma sürükleyen Cephe hareketıni takviye için bir nraç gıbi kullanılmasına yardımcı ola maz. Cunümriyet Halk Partisi, (Baştarafı 1. Sayfada) seçimleri öne alma girisiminin, minde konuşmuştur. bunalımı büsbüttin yofunlaştıraMaliye Bakanı aynca, işçimecak ve siddet eylemcilerine cümur aynmıyla ilgili kararnameret katacak bir hüktimeı fornin, •ilgih ön komısyonun kuru mülü olustuımak üaere «macınluşunda bazı hukuki tartışmalar dan saptırılmasına da razı olbuiunduğu. gerekçesiyle yayımımaz. nın geciktığini açıkiamış, TürkiBu koşullara ujoılarak «•çimle ye'nin yaklasık 1.5 milyar dolar rin öne almmasını desteklemeğe İık dış proje kredisi Dulmak a veya o yönde sirişimde bulunnıamacıyla değişik kuruluşlar ve ğa Cumhuriyet HaJk Partisi haülkelerle görüşmeleri yürütülzırdır. Bunun için de. Adal^»t mekte oiduğunu belirtmiştir. Partisi'nin görüşü. yetkili kurullannca açıklığa kavuşturulmalı Dövize Çevrilebilir Mevduat ve seçimleri öne alma eğilimi Hesapları konusunda «lınan son goiTintüsü altmda baska amaçkararlara ilişkin açıklamalarda lar giidülebileceği kuşkusu ortada bulunan Maliye Bakam, DÇM' dan kaldıı ılmalıdır. lerin bundan böyle vadesiz kabul edilmeyeceğini, DÇM'lenn uBu bıldiriyle. Cumhuriyet Halk zun vadeli kredıye dönüşmüş oiPartisi'nin seçimleri öne airna duğunu, DÇM karsıhklarmın konusundaki durumu açıkça be proje yatırımlarmda kullanıiaca lırtilmiş oluyor. Seçimlerin öne gını açıklamıştır. DÇM"yi «Blışılalınıp ahnmayacağuıın anlaşılabümesi için, Adalet Partisi'nin madık bir sistem» olarak mteleyen Bakan, bir sonı üzerine. durumu gecikmeksizin aydmlıga • DÇM'lerde özel kişiler gayri çıkmalıdır.^> mesru kazanç sağlamış olabilirAP'LİIERİN ÖHERGESİ ler. Bu getirilen tedbirler bunlaÖU yandan. AP Manisa milletrı önlemek için alınmıştır. Anvekili Süleyman Çağlar, dün AP cak sonucu hep birlikte göreceGenel Başkanı ve Başbakan Sügiz» demişttr. leyman Demirelle görüştükten sonra «Erken seçimnle ilgili ya1,5 HilYARUK PROji KREDiSi sa önerisini imzaya açmıştır. Süleyman Çaglar'ın bildirdiğine gö Dıs kredi kaynaklanna öasre yasa önerisini 40 AP'H ımzavurmakta olduklarını da açıklalamıstır. Süleyman Çaglar, AP' yan Ergenekon, şu anda toplam lilerin çogunun seçim bölgelerin1.5 milyar dolarlık proie kredisi sağlamak için görüşmelerde bude oiduğunu söylemiş. «Davranılunduklarını. bunların Orman şımız grubun davranışma uygun Bakanhğı, DSÎ ve TEK yatırımbir davranıştır. Imza seyısı yalarmda kullanıİRcağını, anılan rıdan bir fazlayı geçti mi, gruba miktarlann sadece l.îfi milyon do malolnıuş sayılır» şeklinde konuş lannın 1977 yılmda kullanılacağımuştur. nı bildirmistir. Bakanm açıklaSüieyman Çağlar ile Orhan Omasma göre. bu 1.5 milyar doğuz tarafından hazırlanan yasa lar Exim Bar.k'fan. Almanya'önerisı, erken seçimlerin 5 hazidan, Dünya Bankası'ndan ve Jaranda yapümasını, Meclis karaponya'dan sağlanaeaktır. rımn da 1 nisandan geçerli olmak üzere ahıımasım amaçlamaktadır. KonuştujTJ bazı CHP lilerin de, yasa önerisini olumlu karşıladık (Baştarafı 1. Sayfada) larını soyleyen Süleyman Çağsonra dün verdiği demeçte, oğlar. seçime gitmenin zorunlulurencilerin uğradığı zararlar neğuna değinmiş, «Kendimizi yenideniyle rektör hakkında, maddi lemeğe mecburuz» demiştir. ve manevi tazminat davası açacaklannı belirtmiş, özetle şöyle C&P'DE DURUH demiştir. CGP bugün yapüaCttk liderler «Bundan önceki dönemlerde toplanıısmdan sonra koalisyonda rektörîüğe afanan sayın bir ki kalıp kalmania kararını verecekşi Akademik Konseyin güven tir. CGP Başkaniık Divanınuı dün beslememesi üzerine hukuki kakü toplantısından sonra Cumhulıplara sarılmaya yeltenmeden riyet muhabirine görüşlerini açık onurlu bir davranı.şla görevden layan CGP'liler genel egilimin hüistifa etmişti. Sayın Hasan Tan kümetten ayrılma yönünde olduın bu sahıstan daha az onurlu ğnmu ancak. hükümetin dağılmaolduğunu düşüıımenin bir insaf sı halinde yerine alternatif busızlık o'.acağını kabul etmek islunmaması nedeniyle bazı üyeleteriz. rin tereddüde düştüğünü ifade Bu nedenlerle en kısa sürede etmişlerdır Alınan bilgiye göre görevden ayrılmasım beklediğiAP Genel Ba$kanı ve Başbakan mizi yinelemek isteriz. Kendisi Süleyman Demırei'in Feyzioslu' mütevelli heyeti üyeleri ve Millî nun mektubuııa verdiği 50 sa\7îaEgitim Bakanı ile yasal müealık yanıt incelenmektedır. CGP'li del^miz devam pderektir. Dabazı üyeler, Demirel'in yanıtında birkaç böiümde açıklık bulunmanıştay'a açınlan dava bir başdıgını. kalan kısımlarda ise CGP langıçtır. Bunu başîangıçtaki nin her sorusuna karşılık verdiağır hizmet kusurları ve halen ğini ifade etmektedirler. devam etmekte olan kasıtları yüzünden uğradığımız ve uğraya CGP'run yönelttiâi «Atatürk cjjğımız zararlar için maddi ve prensıplerinde tam uygunluk» ismanevi tazminat istememiz izle teğine Demirel, «Bunu aynen uyyecektir.» eulavacatız.» demis. anarsik 0la11 Maliye Bakanı NATO (BaşUrafı 1. Sayfada) ESINBEl HE DEDi! öt« yandan, TUrkiye'nin Washington Büyükelçisi Melüı Esenbel Georgia eyaletinin Atîanta kentinde yaptığı konuşraada, ABD Kongresi nin Türk • Amerikan savunma işbirliği anlaşmssını hâlâ onaylamamasmı eleştirerek «Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri mürtefikleri tarafından çok iyi bilinirken, NATO nun Avrupa daki en büyük ordusu olan Türk Silâhlı Kuvvetlerin gereklı silah ve gereçlerden yoksıın bırakılmaktadır» demiştir. Esenbel, «Bir tarafın taahütlerini istediği zaman yerina getirip istemediği zaman geri ftlmasınuı» işbirliği kavramı ile bağdaşamıyacağmı v« Türkiye'nin böyle bir işbirliğine hiçbir zaman razı olmayacağını balirtrrüştir. Öte yandan, NATO Askeri Komitesi Başkanı Büyükamiral Hill Norton'un Ankara'da yaptı ğı temaslar ve NATO Avrupa Müttefik Ku\\etleri Başkomutanı General Haig'in bu sabah Türkiye'ye konulan ambargon'jn kaldırılmasmı savunan demecinden sonra Dışislerinde ambargonun seçimîerden önce kalkacağı ümidi belirmiştir. Dîşişleri yetkilileri, Kongrenin savunma anJaşmasını onaylayacagından »umutlu» olduklarını söylemektedirler. Bu arada NATO Askeri Komite Başkanı Büyükamiral Hill Norton'un da Ankara'da yaptıgı temaslar sırasında. Türk hükümetı ve askeri yetkiiilerıne Türkıyenin gerek ABD. gerekse NATO ile olan ılişkilerini ve işbirliğin azaltma konusunda «acele etmemesi» gerektiğinİ söylediği öğreniîmiştir. Norton'un Türkiye'deki üsler üzcrindeki görüşlerini de açıkladığı ve «NATO. ABD kadar Türkiye'deki üslere önem vermektedir. Üsler ABD için ne kadar önemliyse NATO için de o kadar önemlidir» dediği öğrerulmiştir. SOVYETIERE GÖRE Danıştay'ın a.a.'r.;n haberine göre. Sovyerler Birligi hükümetinin orgaıu «İzvestias gazetesi. Ba?kan Ciırter'in ö:el temsilcisi Clark Ciifford'un Atina, Ankara ve Lefkoşe'ye yaptığı ziyaretlc iigili olarak yayınladığı yorumunda, Amerikaiılarm, Türk Amerıkan ve Yunan • Amerikan lüşkilerinin bugünkü dunımundan kayşılı olauklannı öne sürmüştür. «Gözlemci» imzası ile yaymlanan yorumda, Clüfordun ziyaretlerine, ne Atina, ne Ankara ve ne d3 Lefkoşe'de özel bir önem verilmediSi behrtlmekte, doîayısıyle Ciifford'un gezistnin «amacına ulaşamadığı» ifade edıi mektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog