Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

JHtt ı Mân \m Şimdi de ortaya bilet yolsuzluğu çıktı!... Deniz SOM Beden Terbiyesl Istanbul Bölge Müdürü Mehmet Çakir ve Pırtbo! Federasyonu Istanbm Buro Müdürü Remzi Tosyalıoğlu'nun adının da karıştığı «Kartvızıt ve davetiye yolsuzluklarına» Gençiık ve Spor Bakanlığı mufettişleri, Bakan A!i Şevkı Erek'in emriyle elkoymuşlardır. Istanbul Valüigınin yanısıra Bakanlığın da soruşturma açması üzerıne Müsteşar Avni Akol sadeoe, «Soruşturma çok gizll olarak sürdürüluyor» demlştir. înönü StadındaM kartvizit yolsuzluguna bu kea de, Beden Terbryesi Istanbul Bölge Müdürlüğünce giriş kapüannda görevlendırilen ilgilılerın bilet yolsuzluğu eklenmıştir. Istanbul Belediye kontrolörierinden Ümit Oguzcan'm 1 arahk 1976 tarihlnde ruttuğu zabıt 6onunda ortaya çıkan yolsuzluga gbre Fenerbahçe Altay TUrklye Kupası maçmda 7 kasun 1976'da oynanaa Fenerbahçe . Beşiktaş maçınm biletleri kullanılmıştır. Bölge"de görevll Mutlu isimll bir şahsın yanında getırdıgi arkadaşını da stada almak Istemesı üzerine Belediye kontrolöru Ümıt Oguzcan bıletlerinl istemiş ve Mutlu isünll şahıs bunun üzerıne ıkl bilet vermıştir. Ancak, bıletlerin serl numarası kontrol edıldığı zarnan bunlann dört hafta öncekl karşılaşmada saülan 058705 059827 arasmdakl büetlerden olduğu ortaya çıkmıştır. 059811 ve 059812 serl mananılı blletlerln o gunkü değil. dört hafta öncekl biletler olduğunun ortaya çıkması Uzerine 335004 sayı ıle çu zabıt tutulmuştın. «Yapılan kontrolde, glrtmlilik ÜCTeü 50 llra olan numarah trlbünün P kapısından biletsiz giris yapan 2 kişinin biletl tarafımdan kapı gorevlilerinden talep edildi. Ancak bu talebtm Uzenne getırilen ve zabıtta ilışık olan blletlerin bu maçta glşelerden satüan biletler olmadığı, bundan öncekl maçlarda sarf gösterildıği yine taraJımdan tesbıt edıldl. Bilâhare lşbu yoklama fışi mahaUinde haarlanrp, taraflarca okunarak imzalandı.» Belediye kontrolörlerlnln bu yenl yolsuzluğa ilişkin olarak verdlklerl bılgrye gore, karşılaşmanın başlamasından sonra stada girıs yapar.lann bir an önce tribüne çıkmak Içuı biletlerimn kesilmeslnt beklemedığı ve Bölge görevlilerinden bazalarının da bu biletlert kesmediği anlaşılmıştır. Her karşılaşmada ayn renk bilet kullamlmasına karşıhk dort . beş hafta sonra aynı renk büete geHndiğtni belırten ilgıliler, saklanan bu biletlerln piyasaya çıkartüdığını öne sUrmüşlerdir. Avrupa Kupalarının çeyrek finallerindeki ilk karşılaşmalar dün gece oynandı St. Etienne, Trabzonspor'u eleyen Liverpool'u 1 ~ 0 yendi IGençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in emri i!e Bakanlık mufettişleri «çok gizli» soruşturma açtılar. «Bilet yolsuzluğu»nda Bölge ilgililerinden bazılarının eski biletleri tekrar satışa çıkarttığı öne sürülüyor UEFA Kupasında Magdebourg kendi sahasında Juventuse 3 1 yenildi M.GIadbach Bruges önünde iki farklı yenilgiden beraberliği sağladı: 22 DLSSELDORF Avrupa Şam pıyon Kulupler çeyrek füıalımn ilk maçında Monchengladbach, kendı ulkesınde Belçıka Şampiyonu Bruges ıle î!2 berabere kaldı. Bruges 20 galıbıyete yukselmesıne karşm bu üstun luşurjü koruyamadı. IUc yan boyunca Bruges karşı ataklarla gol aradı. Pederal Alman takırrunın hızlı ve atak oyu nuna karşılık Belçıkalılar, ıyı bır savunma uygularlarken karşı ataklarda tehlıkeli oldular Ve bunlann bırinde 23. dakikada Bruges galıbıyete yükseldi. Cools'un bu golunden sonra Monchengladbach ataklan arttıysa da golu atan gene Belçika takomı ol du 36. dakikada Courant, taln mını 20 galıbıyete yukselrtı Federal Alman takımı maçı bı rakmadı ve daha büyük bır hırs la asıldı. Sonucunu da 42. dakikada P«lçika kalecısı Jensen'l de çalımlayıp geçen Kuling'ln golü ılo aldı ve devre bu skorla kapandı. Itoncı yanda Monchengladbach, tamamen Bruges sahasır.da oynadı. 61. dakikada da bera berlığı sağladı. Sahanm en ı>1 o \uncusu Sımonsen. kalecıden do nen topu ağlara attı. Federal Al man takımı 76 dakikada Vogs' un üst dıreğe sonra da yere vu nıp çıkan topu ile bır gol kaçır dıktan sonra galıbiyete ulasama dı ve sahadan 22 beraberlıkje ayrüdı. B. München D. Kiev'i kendi sahasında tek golle yendi: 10 Alman takımları içinde tek galibheti B. München. D. Klev'l venerek aldı Fo toğrafta, bu maçta Torstenson'un bir şutunu Fonenko önletneye çahşıyor. Radyofoto: AP »A. Erhan Önal'ın son 11 dakika oynadığı maçta golü 43.dakikada Kuenkel attı STAD Olimpiyat HAKEMLER: Antoniog Garndo '6), tsmatl Balthazar (S\ Cesar Corrıa (6\ (Portekız» B. Mt'NCHEN Maıer ıfı Anderson (6), Gruber (6^. Pchwerznbeck (7ı, Beckefvbauer C > Boht vî). <Weıss 5\, Pu9 melinge (7\ Torstenson '7) Kuenkel 'S), Hoenesse (4), (Erhan 5), Kapellman (8). D KİEV Budakov (6> Wladımır C5), Reschko (fi*, Fomenko (fi , Matwıenkr\ (7) Surjev i6il. Kunkov ı7> Burjak (5) Muntıan K6\ Onıschtchenko (6), Bîockın (8^ dakikada bir komer atışından kazandı. Kuenkel'in tnı golü ıle de ilk yan kapandı. îkincı yanda da Bayern München daha atak gorundü. Ancak. Dınamo Kiev'ın başanlı savunmasmı geçemedi Maçın bıtımuıe 11 dakika kala kötü bir oyun çıkaran Hoenesse'ın yerine Erhan Onal oyuna aluıdı Erhan boylece ilk kez bır Avnıpa Kupa maçında oynamış oldu Havanm çok yağmurlu olmasına karşın, stadı flO bın kişi doldurmuştu Almanlar takunlanndan daha gol beklemelenne karşın. Bayern München buna ulaşamadı ve tek golle sahadan galip ajnldı. MALCOM ALLİSON ANLATIYOR Türldye'den lçeri syagını sttıği tan kurdum. Şimdl Büyuk Brlgı günden beri, sizler kadar biz tan>a'nuı en iyi genç takımlan de merak ediyorduk bu sorula onlarda. A takunı gecen yıl In« Malcolm Aülsonia hep nn eembını. giltere Kupası'nda çeyrek finale İTİ geçindim. Onu hep Ukdir SORU Futbol kariyerinlzi yükseldl. Seyircl sıraUmasuida gene tüm tnglltere'de 15'tacl doettim. tstelik hem futbol saha anlatar mısınız? larında, hem de kadınlar sraALLtSON Futbola 1$ TB ruma geldi. Kanuncs, Crystal sında büvük rakibim olduğu »inda başladım. Askerllk göre Palace asü başansına 3, 4 yılhk halde. Çunku, onun anladığı vim) yaptıktan sonra, VVest Ham bir gelec«k İçinde ulaşacak. futbol, benim anladığırn futbol Lnited'e transfer oldum. 8 vıl S Bildiğim kadan ile, Inda ondan. 11 çamur adam al. kaptanlı|mı yaptigım bu kulfip giliz basuıımn Ramsey'ın yerıne Golsüz berabere kalan bir ta te 3M resml maç oynadım. Son en büyük adayı sizdiniı. Ne olkim çıkar. Bunu benim anam ra clğerlerimden hastalandım. du? da yapar. lyi koç olmanın zor Verem futbol yaşamum bltlrdl. A Futbol Federasvonu ile yanları vac Çok ivlblr takım Agır 'bir ciger ameliyatı RCCİT bövük tarhşmalanm oWu. Prenyaparsınız, size ihtiyaç kalmaz. dim. Sonra kocluŞa başladım. slplerde, Ugler konusunda.. FeÖrneğin blzim eskt Manchester 2 vıl Cambridge CnJversiteM ile derasyonu eleştiren konuşmalar l'nited. Matt Busby bize, soyun çalıjtım. Bir yıl Bath City'de vaptun. Ramsev'i eleştirdim. ma odasında «Hadi sahaya çı kaldım. Bu yarı profesyonel ta Futbol Okullanna Snem verilkın \e keyflnlze bakın» derdl. kımla profesyonel koçlnğa da mediğlnl söyledim. Ulusal koçÇıkardık ve kazanırdık. Takı adun atmış oldum. tkinci kü lann lfi yıldır, Britanya'daki nunız kötü olursa bu defa da medeld Plvmouth'da bir yıi kal kurslara ve seminerlere geimekovarlar.» dıktan sonra 8 yıl Manchester dlklerini vazdım. Futbol Federasyonu Başkaıu yazunı okuyunl'ukanya aynen aldığım s5z City"yi yönettim. ler. dünyanın en büyük futbolcularından birine, G*orge Besf e ait Malcolm AUison'u \e tum antrenorlerin drammı Ikl cümle ıle ozetlejivcrmiş. Milvonluk transferlerle yepyem bir takım kuran Beşiktaş ın Turkije'nin en geniş kadrosuna saliip Fenerbahçe'nln hall meydanda iken, seıon başından beri, yansından fazla genç takımdan gelmiş kişilerden kurduğu, transferinl hiç görmedlği ve kanşmadup bir takımla, bir yandan sakatlıklar, öte yandan hakemlerle boğoşarak yönettiği Galatasaray'ın karşüaştırmasım yapmak, insanı sağlıklı sonuçlara gotürebilir mi? Bu >azı dizisinin hedefi, Türk kamuoyunu Malcolm Allison ile tanıştırmak. Bunu bugüne dek kimse yapmadı. Biz Cumhuriyet olarak yüklendik. yazının büyiık bir bölümunü. Allison ile japtıçımız 1e teybe kajdetantrenorlerin dramını ikl cümturujor. Konuşma sırasuida te>bi kapattığuıuz, yazılnumak kaidı ıle konuştuklarunız oldn. Asunda açık so/lüluğu ile tanm mış, Ingiltere'de düşündüğu herşeyi açıkça söylediği içm tcşkiiâtça aforoz edilmiş, Malcolm'un tejpin açık \eya kapalı olmasına aldırdığı yoktu. Ama Turkije'nin şartlarım iyi bildiğimizden, bazı bölümlerde sus4t ma kararmı biz aldık. Tieri % e pünu geldiği gün jeniden yazmak için. Malcolm Allison kimdir? Bir Ingıliz gazetesi şunu yazdı, bu sorunun janıtı için: «Bir futbo!se\er, Kraliçejı tanımajabilir ama. Biç Mal'ı tanır.» Her Inçiliz milli takımının başmda gornıcii haval ettiği, Britanya adalarının en büyük futbol adamlarından blridir, Malcolm Allison. Turkıie'de iken, tngütere've her kısa zı>areti olay olmuş, her deîasmda, Derbj'den, E\erton a fn bı'nük kutüpler peşine S Adınızı burada duyurdu ca, gelmelerinl Istemek zorunda düşmuş. Ingiliz Milli Takımı nuz? baldı. Simdi bu (ederasyon baııın, liunu Kupası elemelerınA Evet .. Manchester City, na miUi takım gdrevl teUif ede Uotu duruma duşmesinden dbrt yıl içinde beş büyük şam der mi? sonra. ırazete'er «Bıg Mal geri piyonjuk kazandı ki, tngUiz !utS Türkiye'ye nlçin geldir.iz? don. saııı ihti\acımız var» diye bol tarihinde bunun bir örneği A Crystal Palace"i mayıs mansetler atmağa başlamış, her yoktu. avında terkettikten sonra, Amegelisinde onu gore\e çağırmışS Bir büyuk basannız da rika'ja gittün. Benim \merika' Urdı. Crystal Palace'l yaratnrurua ol da kalmamı istediler. Orada sezon sadece dört ay. nisandan, BT 'MMK'hester Oty, bir Crvs muştu? Bir tal PaUcp efsanesi yaratan ada A Crystal Palace dünyamn ağustosa kadar sürüjor. ma cıis.*»'ı'"n bn iljti, onun kişi en kötü yönetilen takunlanndan kulupte üç hafta çalıştun. Geliğini bclirlemek için yeterliTdi. biriydl. tnanmazsmız, antren lecrk yıl, daha sonrald yıllarda hır lun/ıti'e »apaıını man sahası voktu. Genç takım belki Amerika'ya dönebUirim, l%035 arası Turkiye'de Gün lan yoktu ama, A takımında 58 düşüncesi ile tngiltere've geri geldim. Londra'da, federasyonduz <t:.b.ı>» Kılıç ne idijse, hu profesvonel futbolcu vsrdi. dan. Bay Beyant'ın beni aradıgun Ingiltce'de Malcolm «Big» Transferde sizin paranızla 30 ğını söyledilcr. Bay Beyar.t'ı Allison o\du. milvon lirava vakın parayı bir daha önceden tanıvordum. KoPeM. 4tlison bu kadar büyük sezonda harcamışt». Büvük hırs nuşmuştuk. Randevuma gidertü dc. niçin Turkiye've gelmiş la durmadan ovuncu alnuştı. ken. ona ne vapabileceğiml düti? Inçıltere'de, dünyada onun Futbolcu satın alarak naşanya şünüyordum. Belld blr danışçapına uygun takım yok muy ulasacağını kümede kalacafım manlık vapabilirdim. Zaten Adu? sanmıştı. Crvstal'de ilk Işim 3S merika'da ve Belçika'd» birer Galatasaraya nasıl antrenör oyuncn satıp, kadroyn M*ye takuna danışmanlık yapıyordum. olmuştu? Ne yapmak istiyordu? Indirmek oldu. Herşeyi yenl baş Yazan : Hıncal ULUÇ Yılmaz AKAR KİMLİK KARTI MÜNtH Alman takunlan içmde tek galıblystı, Avrupa Şampıyon Kulüplerde, Bayern Muncnen. Dmamo Kıev ı 10 yenerek aldı. Turk futbolcusu Erhan Onal da bu maçın son 11 dakıkasında oynadı. Maçın tek golunu Müller'm yerıne oynayan Kuenkel, 43 dakikada attı. Erhan Onal son 11 dakikada Koenesse'nın ;,erine oyuna gırdı ve vasatın uzerine çıkamayan bır o>oın gosterdı. Solaçıkta yer alan Erhan, oynadsgı surece ayağına çok az top geldi ve toplan da gere ğı gıbı değerlendırerr.edı Bayem München kendi sahasında oynadığı 18. maçım da karanırken. Dmamo Kıev başanlı bır savunma uyguladı Buna karşılık, Sovyet takımtnın karşı akınlannı da basan\la durdunmca. karşılaşma genellikle orta sahada o%Tiandı Kalecüere az top gelen maçta Bayem München tek golunu 43. Hazırlayan : Adnan AKGÜNEL S Bu danışmanlıic nasıl bir şey. Siiden kılometrelerce uzakta bir takıma naiil yardım edıyorsunuz"* A Bütiin rutbolcuiarını tanıjorum. Bana futbolcuları soruyorlar. Bunu alın. şunu satın« dlyorum. Bana «Şu genç futbolcuvu almak istiyoruz. Geleceği nedlr. kaç parava kadar verelim» di\orlar. Su kadara kadar çıkın diyorum. Bu tur işleri, futbolcuları bildikçe, herjerden yaparsınız. S Ve Bay Beyaatia konuş;mSya gıttır.ız'' A Konuştum. Cok Idbar bir adam. Eşi ile birlikte bana çok lyl davrandılar. Bana Takıma bir bakar mısınız, hafta>a Ingiltere'je geliyorlar» dedi. Bakanm dedlm. Yaptıçıın birşev yoktu. Takımın başma çeçtim. Sadece İnçiltere'de kahşları sırasında ilgilenmek için. Turne bitti. Galatasaray geri donerken. Bay Beyazıt, birükle donmemi teklif etti. •PekU dedim.. •Bir hafta için gelivorum. tşler yolunda giderse, bir hafta daha.. Sonra bir hafta daha belki. Ama daima bir hafta için soz verebilirim size. Geldim. Hafta hafta çalışmaya başladık. Amerika ve Belçika'daki takımUnmla buradan meşguj olabiliyor. Ingilteredeki işlerimi de yürütebülyordunı. Bunu görifaıcr, evazıt'm sezon sonuna kadar nnerisinl kabul ettim ve kaldun. S Aslında Bay A'.lison, size Türkıye'ye nasıl degıl, nıçm geldığınızı sormuştum. îngaltere ya da dunyarun başka bir ulkesınde, çok daha ıyı para, çoic daha iyi takımlar ve çok daha iyi yaşama şartlan bulabihrdıruz Ingılız gazetelerı buraya geldiğınızın haftasmdan ben, her fırsatta Bıg Mal. Geri don sana ıhtiyacımtz var» dıye yazıyorlar. Oysa sızın Turkiye'de ışe ıht:yacır.ız oldugu soyîenemez. Buraya gelmenız, bıraz mısyonerce davranış öeğ:l mı? 4 Sizden yardım bekleyen, çok şeyler ümid eden insanlarla çalışmak muhakkak ki çok zevkli birşey. Ama Turkiye've Relmemi, tam anlamı ile bir misvonerlik olarak göremezsiniz. Ben insan psikolojisini bllirim. BUirim M. lngütere'yi terkettiğim zaman arkamdan «En buviık ovdu» diyecekler. Döndüğümde ise «Şövlevdi de, bövlevdi dç» dive burun kıvırmalar baslavacak. Turkive've gelince •Big (Büvük) Mal olducumu hatırladılar. 5 Eu 'tBıg» takma adı nerden gelıvor? A Basın ve halk yakıştırdı lşte . Biraı cüssemin biraz da ağzunm büvüklüeiınden. Herşeve yaklaşımım büyük olur ondan biraz da. Dobra dobra konuşurum. îngiltere'de dört futbol adnnuna basın bavılır, harika bulur. Matt Busbv. Jock Stien. Brian Cloogh ve ben. Hergün Inçiliz gazetelerl hu dört adamı \azar. Her dedikleri manset olur. Simdi Busbv ile Stien emekli oldu. Brian ikincl kümede Nottingham'a gitti. Orda birşev \apnuvor. Napollon, Elbe'deki Napolvon gibi. Büvük donüşe hazırlanıyor. Az önce dedıgim gibi. ortadan kav bolmak ise yanvor. tşte siz« «Big Mai:» S Demek Galatasaray'a bir hafta "içm geldıruz. SA.zı ikinci, üçuncu ve daha sonraki haftaiar tutan =ev n° oldu? A Basta işler çok zordn. Takımın bir surü sorunu *ardı. tlk maçı kavbettik. Bn iik maçımdı \e Bolu'va ypnildik. Asistanım Cox «Blrf uzun ve (Devamı 9. Sayfada) KUPALARDAKi ÖTEKi MAÇLÂR AVRUPA ŞAMPIYON KULüPLER Samt Etıenne Lıverpol 10 Zunch Dınamo Dresden. 2. KUPA OAUPLERİ Levskı Spartak Atîe'ıco Madnd 21 Anderlecht Soutnampton: 20 MTK Budapeşte Hamburg: 11 Wraclaw Napoli 00 UEFA KUPASI Atletico Bılbao Barcelona: 31 Q P Rangers AEK 30 Magdebourg Juventus 13 Feyenoord Malenbeek: 00 Bu maçlann rovanşlan 16 martta oynanscaktır.. ACAR Soyadı: Doğum tarihl: Boy: Kllo: Kulübfi: Tahslli: Bildiği dil: Oynadığı takınılar: Evli Bekar: Aviık kazancı: Eşinin adı: Çocuklarının adı: Sporda bugüne dek kazanriıgi para: Spor dısı uğrası ve kazancı: Otosunun markası: En zor günü. En mutlu günü* En beâendiği ulke: En begendiği şarkıcı: En begendiği film yıldızr En betendiği polltikacı: En beğendiği yemek; En heğendiği spor: En beğendiği şev: En befenmediği sey. Kaç kez milli oldo: flk milli maçı: Futbolcu olmasavdı nç olnrdu: Dünyada en beğendiği sporcu. Milyoner olsaydı ne yapardı: Adj: (Fenerbahçe) Beşiktaş, Konya Id.Y. ile 11 berabere kalaıak Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi KON\'\ Turkıye Kupası'nın Uçünrü tur erteleme maçında, Konya Idmanyurdu ıle 11 berabere kalan Beşiktaş çeyrek finale yukseldı Istanbul'daka ilk maçı 51 gıbı açık farkla ka zanan Peşıktaş, karşılaşmaya hızlı bır tempoyla başladı. Ancak. kısa surede toparlanan Konya Idmanyurdu saha ustunlugunu ele geçırerek bunu, maçın sonuna dek surdurdü. Sıyah • Beyazhlsr 26. dakikada bır penaltı karandılar. Ancak Tuncay bu vuruşu gole çevıremedı. ilk yan da golsuz kapandı. Iiuncı yanda da Konya Idmanyurdu baskılı oynadı. Ne var kı ilk golu atan Beşiktaş oldu. Pe naltı kaçıran Tuncay 63 dakikada takımını galıbi yeıe yultseltU Golden sonra îdmanyurdu'nun ataklan arttı. 70. dakikada da bekledığı gole ulaştı. Faruk, beraberlığı sağladı Maçın daha sonraki bölümu Konya Idmanyurdu'nun agır oaskısı altmda geçtı Ancak YeşılBeyazlıların ılen uçtakı adamları gole gıderneyınce karşılaşma 11 sor.a erdı ve Beşiktaş çeyrek finale vukseldi. Nıhat Gurun, Fehrrl Alemdar, Burhan Üçyıldız hakem üçlüsunün yönettiği maça takımlar şu kadrolarla çıktılar BEŞİKTAŞ Mete Ahmet, îsmaıl. All, Zekenya Suat, Reşıt, Tuncay Tezcan, Kahraman, Şaban. K IDMANYURDU Alptug HalK Yusuf. Ugur. Haldun Faruk Kâmıl, îrfan Ihsan, Ibra Serkan Acar 18 1949 17* 68 Fenerbahç« Yok Fenerbahçs 3 000 Zeynep Camıl Erkan 500 ooa Yok Vo.kswagen Çocugumun doeumunu beklediğim anlar Ogiumun oldugu gun Avusturya A]da Pekkan Bulent Erso> Yıtmaz Guney • Selraa Gunerl Bulent Ecevıt Balığın her çeşıdı Fu^bol Aılem Yalan 2 (A> Suudi Arabistan Gazetecı Keegan Muhtaçlar ıçın dınlenme svi açardıın Bütün futbolcuları severim, Oyle özel seçtiğim, tuttuğum adam yoktur,, Balkan Kros Bîrinciliği'nde 24 atletimiz yarışacak 27 MARTTA YUNANiSTAN'DA YAPILACAK YARIŞMAU R iÇiN KADROYA ÇA&RILAN SALMAN'IN DURUMUNUN İYi OLDUGU VE BALKAN BiRıNCiLGıNDE KOŞABilECEGi AÇIKLANDI. Kros Şampıyonasına katılacak atletlenmızın isımlen saptantnıştır. Atletızm Federasvonundan alman bılgıye gore. Turk Mıl'.i Atletızm takımı 24 sporcu ıie Balkan Kros'da yarı şacaktır. Yunanıstan'ın Tnpolis kentin de yapılacak olan yarısmalar 27 martta yapılacaktır. Balican Kros Şampiyonasında vanşacak atletlerimızın isımlen şovledır: Büyük erkekler 12.000 metre: Mehmet Yurdadon, Bahattm Kaya, Velı Ba!h, Sıddık Dursun, Yusuf Sogütlü. Murat Taşçıoğlu Musa Kalemoğlu, Orta Gençler 8000 metre: Sadık Salman, Ismet Şengül. Mehmet Yıldırım, Zeki Atlı, Bayram Şahtn. Ahnp* Ünal. Gençler 6000 metre: îbrahnr Dogan, Ahr.et Alun. Nejdet A vaz Mıthat Laloglu, Recep Yıldırım, Sefa Het. Genç bay anlar 2000 metre: Rem zne Şenturk, Gülhan Demırcı, Gulten Keskm. Nursel Doğan Büyük bavanlar 4000 metre: Nergul Yılmaz. Eobreğ;nden rahatsız olduğunu ılen suıen Sadık Salman'ın dururnunun ıyı olduÇu açıklannr.ştır. Federasyondan yapılan açıklarr.ada Sad'k Salman'ın ps.kolo ıık bır rahatsızhğı oldugu behr tılmış ve Sadık Salman'ın hastanede gereklı Kontrollerınln yaDüdığını ve bobregınde ne taş ne de fcum olduğunun ortaya çıktığı açıklanrruştır. AT YARIŞLARI SONUÇLARI 1. KOŞU Üças, Hürol, Derya G 120 Ikılı: 1/2 3 30 2. KOŞU: Hıtay, Cansu, Nurhan G 2 70. P: 1 45 4 50 1 65 Ikılı. 3/8 10.70 3 KOŞU: Torun. Şuhhan, Yaprak. G: 3 20. îfc 11: 1/5 4.30 4 KOŞU: Yamaha, Espri Servut. G 2 95 P: 1 10 1 30 115 Ikılı. 3 7 11 95 5. KOŞU: Tiger, Ambargo, Şıak. G: 2 00. îlc 11 2'3 2 65 6 KOŞU: Zagaloglu. Tem, Atılgan. G 1.90. P 1 05 1 05 1 05 îkılı: 5/8 7 25 1 Çlfte: 1 3 720 2 Çıfte: 1/7 5 75 3 Çifte: 12 '5 2 70 tçlu Ganyan: 1C5 Üçlü Bahıs. 5â6
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog