Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

KiTAPLAR GENE ŞİIRLE... Rauf MUTLUA.Y AZI kiteplann ağırlığı var, sezıyorsunuz kl yazan j da kmanıp dunnuş kâğıda geçırırken. «Suyun anarrna gıtmeyen», yaratıcısının keyüne gore bıçımlenen bu çeşıt soylev edebıjatında buyuk sıkıntılar jatıyor; hem yazan, hem okuyan ıçın. Bır yandan bırakamıyorsunuz elden, bır jandan yorulup sıküdı^ınızı anhyorsunuz. Hatırlar mısınız, Çehofun, hemen hemen teıc sdzcukle duğümlenen o gıizel hıkâyesını (adını şımclı ben de bulamıjorum ama konusunu da, etkısını de lyıce taşıyorum ıçunde): Hanı tren yolculugundakı aksama yuzunden kompartıman arkadaşmca yakındakı çıfülğme zorla konuk edılen kışırun çektıklennı. Enn bütun halkı, ona tek bır soz soyletmeden, boyuna yakınırlar yasamlanndan; bır yandan da gereğınce, ıçtenhkle ağırladıklannı sanırlar. Amansızca geçırılmış bır geceden sonra ıstasyona doğru uzaklaşan arabadan tek sozcukle karşılık venr konuk. «Bezdırdınız beni, bezdırdınlz!». Hem okumak ıstediğlm, hem okuma yukune guç dayandıgun bırkaç eserın sıkıntısında, işte ben de oylesıne bezmıs bır durumdayım; onun ıçın gene şııre sıgınıyonım. : YAYIN HAYATI JALTIN KALEM IKLASİK RQMANl>R Ayın Romanını Sunar. 0 BCTTE ABLA (La Cousır.e Bette) Yalnız Fransız edebıyatında degıl, bütun dunya edebıyatında mustesna bır yen olan büyuk yazar Balzac'm bu şaheseri de dızının butun kıta.plannda olduğu gıbı aslından, tam metın baskısmdan yapılan çevınsıyle yayınlanrruştır. Kıtaphgınıza yenı bır değer kazandıracak olan bu romamn dnsozünde Balzac'ın havatı, sanatı ılzerıne bır mceleme de bulacaksmız. Bu dızıde çıkan kıtaplar : ÖZGİİKİNMN YURUİYE MART SAYISI ÇEKTI MARTLA GELEN (Ba;tarafı 1. Sayfada) resmi iataüstlklerine töre, fene yüzde 20 civannda. Zaten istatistiğe bakmaya da gerek yok ya . Bakkal, kasap me\danda. Et kuyruğuna girip bir çauşma gününü orada geçirmeyi ve yaşlıysanız kuyrukta kalp "krizi geçirip ötme riskini göze aianuyorsanız, bir kilo pirzola ÎA lira, 80 lira... Yani asjrari ücret aUn bir kişi ikı güa çabşmah ve başka hiçbir şeye para harcamamalı ki. o iki sünluk yevmiyeyle kasaptan bir kilo et alabilsin. Devlet bütçesinde ber şeye bol keseden odenek koyup karşılığında bol keseden para basmayl planlayan AP'nin akbna, «enflasyonla mücadetf. alanı olarak sadece memurun maaşı geliyor. Onu 12 katsayı yerine İl'de bırakacak ki, dar gcUrli memnrlar, Et B»ük Kurumu'nda d» sıraya firecek parayı, busbütün bulamasınlar. Ama başka aianlarda baa para?ı... Ankaradaki banknot matbaasj gece füodüı fazla mesıi yaparak çabşsın... Getirt DÇM'den kısa vadcll, viiksek faizli \e aynca hedi\eli kredivi . Doldur pijasa>a .. Ve «onra bıçak kemiğe davanınca, bir devalüasyon dahs . Şimdi martın l'lncl fününde vapılan dolara karşı yüzde 3,1lik, marka karşı 6,2'lik devalüasyonla, bu hükümetin iş başına geldl|] (TÜnden bu yana yapılan para ayarlamalınnın sayısı 9'a çıkmış ve bn dönemde Tiirk para», bu iki vabancı paraya karsı yuzde 23'ten fazla defer kaybına uğramı?Ur. Avrıca şimdiye kadarkt dfvalüasvonlann Türk paragının değerini düşıirme oranı en fazla yüzde 3 civarında olmuskpn, şlmdiki, Alman markında viızrie 6 nın Usiüne oıkmıştır. Bu. son para detlyiminin. Türkive'deki enflasvonu. eski devalaMvonlara orsnia çok daha fazla ve çok daha hızlı ttkilevecejini, fivatları çok daha bızlı rükspltrceğinl irösterir. Gdrünen köv kılavuz isteraez: Önce ithalata dayanan sanaviin malivpt fivatian derhal artac»k. bu va satış rivatlarını vukseherek, va da satış fivatlan sabit tutulmaya çalışıiırsa mal ToklnğTi ve karabors» fiyatlan artacaktır. thraç mallarunuın başka ülkelerin mallanna göre rekabet şann biraı artmakU birUkte. ihraç edilecek malımızui miktan \e bu rekabet şansını kullanma olanağı sınırlı olduğu için, bundan ihracatın artınlması jönünden alınacak sonuç da önemJi olmayacaktır. Kaldı kl, bu açıdan onemli sonuçlar alınması bir an için farz olunsa bile, bu da içerdeki tlyatları daha da artıran bir ek etken olacaktır. Ozetle geçen yıllarda. devlftin resnü istatistiklerinde jiızde 20'yi, OECD lstatistıklerbıde daha yukarı oranları bulan fiyat artışUrının bu vü yüzde 30'u da aşması, daha şimdiden görUnen biıyuk blr ıhtimaldir. Kaldı kı. iktidar partilerinin seçim öncesi politikaiarımn fclişmesine göre, bu oranın daha da artmasından korkulmalıdır. Nalm Talu Hukümeti zamanındaki, tamamen dünva konjonktürünun getirdlği şartların sonucu olan ve o hükümetteki AP1İ bakanların. «Biz yapmayalım da CHP'nin özfrinde kalsmhcsabıyla geclktirilen petrol zanüannı. CHP % MSP hue (rumetl ilân edince, Demlrel bunun östiine hemen atlayip CHP'yl pahalılık partisi olmakla suçlamaya başlamış ve biitün muhalefeti süresinde o propaçandayı »ürdurmüstü. O petrol zamlan ki, dünyanın her yanuıda yapıldı ve büvük bunalımlara yol açtı, Türldye'de öteki ulkelere göre çok daha hafif hissedilmiştir. Çünkü bunun rtkileri bir yandan öteki mall tedbirlerle deneelenmeye calışılnıış, bir yandan da vatandaş kütlelerinin pelirlerini arttıncı bazı tedbir\TT ahnmıştı. Arava Kıbrn nlavının pirmesine. büvük ma^rafları gerektirmesine rapmen, Idmse hayat pahalılığının vülrünü bugunku kadar hissetmedi. Ne divor simdl Demlr*l, fİTat artısı rakamlanna?. Son vapılan de\ alıiasvonun muhtemel sonuçları için . Ve 31 mart 1975 günü sdyledıei gibi hükumetinin, bîrinci meselesl» olan «enflasvonia mücadele»^inin, H*at istikrannı saçlama» çaIısmaJannın sonuçları için . Biraz da bundan konuşsa GÜVEN Yayınevi 0 CENNET YOLÜ (J. Steınbeck) 4. baskı. Her bakundan hankulâde bir roman. Okumayan kalmadı, beyenmeyea da olmadı. BiRiKiM YAYINIARI 0 0 0 LENİN ve FELSEFE Louis Althusser 15. HEGEL t'STÜNE W.T. SUce 25. EMPERYALtZM AZGELÎŞMtŞLlK ve TÜRKÎYE Çağlar Keyder 15 KAPÎTALtST DEVLET SORUNU Mılıband Laclau Poulantzas 20. Y. K. Karaosmanoğlu'nun butün eserleri'nin Uk Mtabı YABAN 25. GENEL DAĞITIM: Birlklm Yavmevi Ankara Cad. 45 18 CAGALOĞLU ISTANBUL BÜLENT ECEViT Erhan BENER Besim USTUNEL Ihsan TOPALOĞLU M Özcan ULTANIR O. Nun KOÇTÜRK Necdet TDNA Yaman ÖRS M. Kadır ATABAŞ Orhan KOLOGLU Ayşegül YUKSEL Mahmut T. ÖNGÖREN Veçıhi TTMUROGLU BASARAN îsmet KEMAL Turan EROL Cemıl EREN BÜTÇE KONUŞMASI 0 Şılr kitaplan sıkalmaya bile fırsat bırakmaz insana; her sayfası degışık bır acı olduğu ıçm. Vaktiyle kıracısı oldugum kırk ıkı pencerelı o eskı konak glbı, her yandan degışık uîuklan gösterebılır insana. Sıkınrı, bezgınliK . ne demek' Gıttıkçe genışler soluklarınız, arada panldayan tek tük dızelerle yavaş yavaş başka bır mutluluğa yaklasırsınız. Bır sanatçı, içmızde duyup sancılandığunz, ya da hiç unutmamak ıstemedığınız yaşam anlarını .. en guzel deyışlerie sanki sızın ıçin soyleyıvermıştır. Şılrın dostluğu başka ve geniş boyutludur. Oktay Rifat'ın «ÇOBANIL ŞİİRLER»!, ne zamandır ellmde; aralık sonunda getaıış. Kıtaptakı ılk okuma. fışinde işaretlenmış sayfalar var ama umduğum kadar yoğun değıl. îşm kolayına gıttığınl sanmışım oncelen; onemsememışım pek. O guzelım «ŞttRLER» (1969), YENt ŞİIRLER (1973) derlemeleri ne kadar zengln ve etkıliydı. Bu son tatabını, yetennce beslenmeden okurken, gizli bır düs tanklığı duyduğumu yazmışım fışlne. Sanırun bır ıkı dosta da soyiedım bunu. Ilk ızlenlmin acelesi. Şımdl ıkinci, belkı de uçüncu kez sayfa sayia okurken; bu kısa, yalın, tek bakışlı, tek anlı, bılerek azaltilmış soyleyışlerde ayn bır tad buluyorum. Belkl bır sanatçınm yaz ve lor dinlenmesı de dıyebılırlz buna. Hayvanlan, bıtkılen, guzel ınsanlanyla doğanın ınce gozlemlerl; kasaba, köy, kır, kıyı şiırlen (pastoral anlamında). Bıçım dıkkatlen, sone örnekleri, goz kırpıp gülumser gıbi guzellık ar.lan. Samnm bır kez daha başucuma koyacağım; tadını ılk agızda alamadığımız jabancı yemeklerı sonradan sevmemız gıbı. Özellıkle ışaretledığım sayfalar, «Başlangıç»tan sonra 14, 16, 17, 19, 21, 26, 31, 36, 37, 44, 48, 51, 58, 62; 75; 82, 93; 94; 99; 102. 104, 106, 110, 111. Ben sıze 84. sayfadakı «Tavan» şıırını sunmak ıstıyorum fazla yerım olmadığı ıçuv «BJçer keresteyi testere / Kalemle çizilmiş yerinden / Çakılır tavam odanın / Sevişmeler doşeklerde kalsın dlye. / PantoUardan donlardan mintanUrdan / Ocağın sıcafından tuten buğu / Aş kokusu dos kokusu / îatsın diye dört duvar arasında / Sarsın dıve omuzlan urba gîbl. (KOZA YAYINLARI, aralık 1976. 120 s. 15 L ) ÇJZGI, Sabahattın Kudret Aksal'm yedıncı şılr kıtabı; hemen kırk yıllık ozanlık yaşamının. Yüklıi bır derleme, kolay kolay elden çıkmıyor. CEM Yayınlan, ocak 1977, 160 s. 15 L ) . Yalnızlık, sonsuziuk, gıin korkusu ve ölüm duşüncesi bnde gelıyor Aksal'da; blr de dıyeceklerinl en yoğun kısalıkta sbyleme kaygısı. İnsanın, bireyin. bilinçlendıkçe vazgeçemedıği felsefe sorulan, değer arayışlan... 64. sayfadaki «Yitık Zaman», 134. sayfadaki «Anı» şiirlerinde, Abmet Muhıp Dıranas':n o unurulmaz «Olvidonsunu haurladım, ellmde olmadan. Bir şiir gününü doluluğuyla yaşamak içln, baştan sona yeniden okuduğum saatlerde beni durdurup düşünniiıeıl, seslni içlnıde yansıtan bmekleri not etmişım: 8 (Çlzgl IT), 12, 13. 18. 21, 24, 27, 28, 37, 44, 48; 52; 54; 55, 66, 58, 64, 69, H, 72, 75, 76, 80, 82; 84; 87; 104; 105; 107, 112, 114, 117, 118, 122, 123, 124, 127, 134, 148; 152. sayfalar işaretli, seçılmiş. Çok kısa bır ornekle yetınmeyi zorunlu sayarak, «Ikıinız» şiınnl alıyorum buraya: «Sen ve ben, btr de bu npuzun yoğun gece / Sarmış bizi dört yanımııdan çepeçevTe / Yalnızlık kuşnnu tüfeğimizlıi ucundan / Ddşürüverdik torbamız». Şimdi onu / YlToruz, içiyorur, onu soluyoruz. / Soğuk çok, ısınıyorus esldden kalma / Bir jüneşle.» Ne \ar, başka bır ömegı de alamadan edemıyorum: «Değışmez Bıçım: «Bln duruşu vardır insamn / Gülüşü, oturuşu, kalkışı! / Mevsünlerle artar ve ekstlir / Aydmlığı, bin kapıdan geçer, / Bakar bin pencereden, ssyısız / Göklere, bln giindüz ve bln gece! / Ne kl yaşar, öteye beriye / Savrulmuş ufak tefek resfanler / Bu kargaşada uçuşur ne çok / Bin kar, bin güne?, bln ses, bin sokak! / Ama dejfiçmez biçimi tektir / ölümun yatağina uzanmak!». Hasan Huseyın, busbütün başka bır yolda. Bırimlerinl de, boyutlannı da kendl hazırlıyor; 6zgur koşugun tekrarlı, unlemll, uzun ve rahat koşullarında. «Şu makına, şu elektronık çagında bır ozanın, kendı şnnni ezberden okumak ıçın zorlanması, gomut başında ımamlık gıbı gelır bana» derken ışte bu sımrsız ozgurlugtl anyor. Şıiri şiır yapar, zamana dayandıran ıskeletten kaçıyor. Sesini, alanlan söylev tekrarıyla bılınçlendıren tekranna dayandınyor bılerek. HAZIRANDA ÖLMEK ZOR, Hasan Huseyın'ın 1963'de kıtaplaşan «Kavel»den başlayan şiır çızgislnde onuncu kıtap; çoğunun bojoıtlan, sayfa sayıları, hep alışılmışın dışında comertuk koşuluyla. (BÎLGÎ IAYINEVI, ocak 1977, 292 s. 25 L ) Tekıl koşelerden değü, açık sözlü ve açık jureKİİ çağnlarla kalabalık yıgınlara seslenmektedır Hasan Huseyın'ın deyışlerı; kıtaplannın alıcı, arayıcı, ızleyırl okurlarca istenmesı bundandır. Nâzım Hıkmet de, tekrarlardan hoşlanır, bılırım; destansı urunlennde Hasan HüsejTn'ın telcrarlannda bıraz gereksızlık mi vardır dıye hep düşunmuşumdur. Ne var kı, son kıtabmdaki «Eşklya» şıinni gerçekten sevdım. Bazı parçalarım olsun, paylaşmak ıstenm sızınle, bu kıtabın değerine bır ömek olsun dıye: «çıkınuıda çökelek gozlerlnde güneş tuzu ayn düşmüş sürusunden Ilinden dağbaçında bir kuıu / «en kendini ne sanırsın bu çap•nz tişeklikle sen bu dağları da dağ mı sanırsın bu dağlarda dolaşmakla a benim yalnaiağun a benlm btügurauzunı tenceresi kalaysızım dilekçesi parmaklım sen kendini bu dünyada eşkiva mı sanırsın? / a benim ayakaltım a benim kerpiç damım Rerikalmı? kuzum benim eşkiyaın. / kerpicini yık da gel bn yana bu yana çangından çık da pel K ei gel bo yana bu yana şimdi dağlar bu yanda «imdi dağlar bulvarda şimdi dağlar yol kesiror eskivam şimdi dağlar yol kesiyor bulvarda / ... a benim gecikmiş köroğluiugum.. » 101. SAY1SIM SCSAR: • Melıh Cevdet Anday % Saıt Maden • Halıl Ibrahım Bahar • Gurkal Aylan % Samım Kocagoz • Yüdız încesu • Tomrıs Uyar • Tuncer Uçarol • Ahmet Inam • HaUl üysal • Metin Altıok • Guven Turan • Osman Serha^ • Reşit Ergener • S. Kemal Bayıldıran • Şilr Erkök • özdemtr Ince • Franz Kafka • Leyla Gürsel SOYtmTN 99 ve 100. SAYILARI TÜKEN'MÎŞT1R. • Sayısı 10, altı aylığı 60, yıllıgı 120 lira. Yabancı lükelere 250 Ura. • Yanşma, abone ve havale adresi: Haul 1. Baiıar, Mithatpaşa Cad. 19/3, Beyaat Istanbul SOYUT EDEBİYAT YONETEN Nuri PAKD1L MART SAYISI BUYUK KITAPÇILARDA.. • Yıllığı otuz Ura Dış Ulkeler: Asja, Afrika 10n, Avrupa (Rusra dahil) 150, Amerika 200 • Adres: P.K. 50 Bakanhklar/ANKARA Ç A Û D â Ş ÎAY1NLARI TÜRK DIL KÜROMD ÖDÜLUNÜ KAZANAN YAPIT: 0 MELtSSA (T. Caldwell) 2. basta Nefretın, ihtirasın, çekıngenlıgin, ıyiliğin, kötülügun elinde esir kalmış bır kızın, size, her dakıkası hıs v» heye# EUGENIE GRANDET can içınde geçen saatH. Balzac lar yaşatacak nikâyesı# UGCLTLLU TEPELER dır. E Bronfe BU DÎZtDE ÇIKAN # THERESE RAQCIN KÎTAPLAR: E. Zola 0 JOSEPHtNE 0 J \ N E EYRE (P. W. Kenyon) C Bronte 0 SABAH ŞARKISI # SAPHO ıT. Caldwell) 2. baskı A Daudet 0 GÜNAHKAR RUHLAR 0 «ERTHF.R (D. H. Lawrence) J. Goetîıe 2 baskı % BABALAR NTÎ 0 ŞAKAYIK OGL'LLAR (P. Buck) 3. baskı I Tursenyev 0 KADER YOLCCLARI 0 KIRMIZI ZAMBAK (D Du Maurıer) A. France 0 BÜYÜK OTEL # OL1VER TWIST (Vıckı Baum) C Dıckens 0 ADANAIIŞ TOPRAK # BtR AŞK HİKAYESİ (Andre Mauroıs) E. Zola 0 SEM SE\TWEK « DVVİD COPPERFİELD KADERtM C. Dıckens (Sınclaır Le»ıs) 0 TILSIMLI DERİ 4. baskı H. Balzac 0 KLMSALDA (N. Shute) # YCZBAŞIMN KIZI 0 S4B\H YILDIZI Puşkm (A. J. Cronm) 4 basta « TOPR.AK YEŞERI.NCE 0 NOTRE DAME7>îtN K. Hamsun KAMBURU 0 SEFİLLER I IV. Hugo) 4. baskı V. Hugo 0IKLLMLER 0 SEFİLLER II (A. Mauroısi 2. basta. V. Hugo 9 CENNET YOLU 0 ASt KALPLER (J. Stembeck) 3. baskı T. Hardy 9 VALSE DAVET 0 PARMA MANASTIRI <M Drumes) 2. baskı . Stendhal 9 BİR GOLGENÎN % KIZ .ARDINDAN CARRİE (F. \V. Kenyon) T. Dreıser 9 'sa'BAREK TOPRAK # VOTRE DAME DE (Pearl Buck) PARtS 9 ORtrMCEK V. Hugo (H. Troyat) 0 ANTİKACI 9 ŞATODAKI KADIN C. Dıckens (A. Bronte) « MADAME BOVARY 9 IRMAKTAN ÖTEYE G. Flaubert (E. Hemıngway) # DIRÎLİŞ 2 baskı L. Tolstoy 9 KAZAKLAR 0 VADtDEKİ ZA.MBVK (L Tolstoy) 3. baskı H. Balzac 9 VtLE ÇEMtESl # AGNES GREY (A. Mauroıs) ' A. Bronte 9 BtR ACI SARKI « DENtZ IŞÇtLERl (A. J. Cronin) V. Hugo 9 VARLIK YOKLVK # ANNA KARENÎN4 (E. Hemıngway) L. Tolstoy 9 HARP VE SCLH # GÜNEŞ GENE DOGAR Hemıngway (L. Tolstoy) 6 baskı 9 KENAR MAHALLE « ARMANCE Stendhal (J Steınbeck) 9 DORIAN GR4YIN 9 ALEV ALE\ PORTRES1 ıT. W Kenyon) 0. VVılde 9 4ŞK VE OLIM 9 ALTIN GÖZLt KIZ ıW Faulkner) H. Balzac 9 GERMİNAL 9 tKİ ŞEHRİN (E Zola) HİKAYESİ 9 HACl MUKAT C. Dıckens (L. Tolstoy) # KREUTZER SONATI 9 HZ. SULEYMAN'IN L. Tolstoy HAZİNELERI # CAR.MEN (H. Rıdder Haggard) P. Merımee 9 KIRMIZI VE StYAH 9 İLK AŞK 'Stendhal) 1. Turgenjev 9 SILÂHLARA VEDA 0 AŞK VE GURUR tHemıng^vay) 6. baskı J Aust«n 9 GORİOT BABA 0 DLMAN (Balzac) I. Turgenyev 9 ERGIİVAN AGACI # KAN VE KUM (Cronin) B Ibanez 9 DIRILtŞ 0 4ŞKT1N DA LSTVN (Tolstoy) 5 baskı E. Gaskell 9 AŞK OTOBUSL 0 ADOLPHE <Steınbeck) 2 baskı B Cor.stant 9 AŞKIN BEDELI 0 BtR HAYATTN STRR1 (G Elıot) T. Hardy 9 BtR AŞK LGRLNA 0 IZLANDA BALLKÇIS1 • Cromn) 3. baskı P. boü 9 IHTIRAS ENGINLERİ 9 RUYA (Kenyon) 2. baskı E. Zola 9 HAYATA DÖNLŞ 9 OTLZLNDA K\DIN ıCronin) 2. baskı H Balzac 9 ÇANLAR KtMIN İÇİN 9 TEHLÎKELt Ç.\LIYOR ÎLİŞKtLER (Hemıng^vay) C H. Laclos 9 H.ARP VE SULH 9 ÇAGIMIZIN ıL. Tolstoy) 7. basla KAHRAMANı 9 DESIREE M. Lermontov (A. Selınko) 9 ÖLt CANL.AR 9 GLL BAHCESt N. Gogol 'F. Harclay) 9 YAGMUR KUŞAGI 9 VEŞIL ALEV D H. Lawrance ıF. Yerby) 9 BİR H.AYAT 9 KADER YOLCULARI Maupasant tDaplıne Du Mauner, 9 RENKLİ PEÇE 9 KOR S. Maugham (L Rebreanu) 9 Q t O VAD1S 9 RENKLİ PEÇE Sıenkıevıçz • Sonıerset Maugnam) 9 SÖNEN IŞIK 0 TERESA R Kıpüng ı Thomas Harciv) 0 HAYAL KADINTARl 0 H4YATIN ESIRtYIZ P Lotı (Somerset Maugham) 0 TATU PERŞEMBE 0 AKRABALAR J. Stembeck ıPearl S. Buck) 0 MERHAMET 0 >AHIK\ S Zvı<eıg fA. J. Cronin) 0 AŞKA VEDA 0 SEYTANIN E. Fromentin KURBANLARI ^ KADER YOLU (S. Maugham> H Fıeldıng 0 BUYULC ÇtÇEK 0 OYTJN BİTTİ (L. Bromfıeld) F.rrule Zola GENEL DAĞITIM0 İNANÇ OCAK KtTAP Jane Austen DAGITIM \e TICARET 0 SARAYDA BtR Koll. Şti. MACERA Cagaloğlu Yokuşu Thomas Mann Narlıbahçe Sokağı Genel dağıtım : No: 11 ÎSTANBUL B4TEŞ 0 0 0 Hasan Hüseyin Bakır \e Güherçile ÜMIT A. ORHAN DOGRUER ve REFİK ın Kankaturlen EKONOMI POLÎTÎKA TOPLUM SORÜNLARI EDEBÎYAT RESİM ELEŞTÎRt OKUYÜCU MEKTUPLARI 88 Sf 10 TL. TİB YâYINUKI 0 GUnUmüzde Emperyalist SomürÜ Mekanızması 0 No 9 7,5 Lira Kapıtalızmde Kânn Kaynağı Üz«rine (Artak Değer ve Tekel K& n Somürüsü) No: 10 7,5 Lira 0 Yurt Dısındaki Işçıler ve Sorunlan No: 12 7.5 Lira 0 Turkıya'de Kadının Sosyo Ekonomlk Du saca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mart 1977 Sayı 8 Ahmet Nadır Caner (Son şurı) Hasan Izzettın Dinamo Kudret Recep Emlroğlu Faruk Erem tsmet Zekı Eıoıboglu Tâlat Saıt Halman Subutay Hıkmet Ertuğrul Oguz Sami N. Ozerdım Osman Serhat (Şiır Okulu dizısınin ılk bolumu) Ercument Uçan Hılmı Ustun Nuran Yuluğ Yıllık abonesı 35, sayıa 3 liradır. P.K. 641 Sirkeci Istanbul HafUhk Sıyasi Gaıete U sayı çıkta 250 Kr« Bu savıda: 0 EN ÇOK KORKTUKLARI 0 BAY CLtFFORD NEDEN GELDİ? 0 EKİZ DIREMŞİ SAYIM DOLDCRDU 0 OGRENCt GENÇLtGtN TEORIK EGlTlMt IZERINE 0 CHP VE StYASAL CÎ\%YETLER 0 DEVRtMCtLERtN GOREVt DE\RIMLERDEV YANA OLMAKTIR: PEKİN ÇIZGIStNtN ELEŞTtRISt Uç Dunya Teorısl Yanlıştır Dunvadakl gerçek mevzuenme «Ne Amerika Ne Rusya» Sloganı Aldatmacadır Bunlar Mao'cu Değıldır 0 GENÇLtK YETENEKLI K \DROL.*R YETIŞTÎRMEK ZORLNDADIR! Çevrelennde bulamavan veya dağıtımında irorev almak ısteyenler ıç:n adresTicaretbane Sok. No: İJ 7 A Sultanahmet İST KDZ YAYIIMUARI rumu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No: 13 7,5 Lira Sınıflı Toplum, Devlet ve Vergıler No: 14 7,5 Lira 19. Yüzvılda Emperyalızmin Batı Anadolu'da Yayılması No: 15 7 5 Lira Turkıye îşçl Sınıfı ve Mücadelelen Tarıhı No 16 20, Lira RESİMLt tŞÇt DtZISt Pahalüık No: 1 2 5 Lira Turkıye'de Sınıflar No: 2 2.5 Lira Turkıyede îşçl Hakları No: 3 2,5 Lira Grev No: * 3, Lira Işsızlık (Çıkıyor) Tekelcı Sermaye üe tçıçe (Çıkıyor) Anadolu Halk Ayaklanmalan (Çıkıyor) GENEL DAGITIM: TİB Karanfll Sok. No: 14/10 Kızılay/ANKARA tSTA.NBl'L DAĞITIMI: Ankara Cad. 45/18 Cagaîoglu ÎSTANBUL DOCRULTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEVRtMCt KVLTLR KAVGASININ BAYRAGl Mart sayısında YARGILAYARAK SAHIP ÇIKMAK MEHMET ERGÜN KAPtT^LİZM YVKSELİRKEN YELENA USYT\'İÇ LEMN VE MAYAKO\SKİ KEMAL SÜLKEB. NÂZIM HtKMET'tV BtR TLTUKLlLUGü GÜRCAN AKTAŞ YEREL DİL VE EDEBÎYAT DURAN YILMAZ'IN BIR OYKÜSU İSTIKAK SUPHI KENAN DEMIRCI CIHAT OZAYDIN ILYAS ÇIVGAN MITHSİN ŞENER ISTANBUL ÜNİVERSlTESt HALK TIYATROSU ÎLE BtR KONUŞMA 64 savîa 73 lır» Yazışma: ERGLN SARI P.K. 647 Aksaray İSTANBCL VARLIK YAYINEVt PANAİT tSTRATt Baraganın Dıkenlerı TL. 10 Iş Bulma Kurumu » 10 Sokak Kızı » 10 Arkadaş s 10 Kıra Kıralına » 30 Angel Dayı » 10 Mınka Abla » 10 Kodin » 10 Perlmutter Aılesı » 10 Sunger Avcısı » 10 Hayat Yollannda » 10 Akdenız » 15 0 CENGtZ DAGCI Onlar da însandı » 20 Korkunç Yülar » 20 O Topraklar Bızundı » 20 Ölü ve Korktı Gunleri > 15 Yurdunu Kaybeden Adam » 15 Badem Dalına Asılanlar » 15 Donüş » 10 Uşüyen Sokak » 10 0 Jacques VALIER: EMPERYALtZM IZERÎNE Emperyalıam ve Süreklı Devnm Lenın'de ve Rosa Luxemburg'da Emperyalızm teorilerl 20 TL. 0 Leon TROÇKtSLREKLİ DE\"RtM Somurge ve yarısomürge ulkelerde demokrasi ve ulusal kurtulus gorevierının gerçek çozumu 30 TL. EDEBtYAT ve DE\R1M Proleter Kulturü ve proleter sanatı Partınm saııat polıtıkası Devrımcı sanat ve sosyalıst sanat 20 TL. 0 EL MUNADIL: IRAK KtRT HAREKETİ VE IRAK KOMÜNIST PARTtSt 0 Ahmet El KUDSt: ARAP DÜNYASIVDA MILLtYETÇlLtK VE SINIF MUCADELESt 0 Karl MARX. FRANSADA İÇ SAVAŞ KLGELM\NN'A MEKTUPL.\R LOLIS BONAPABTEİN ONSEKİZİNCİ BRLTVIAİRE'l f Ernest MANDEL: BARIŞ ÎÇtNDE BtRLtKTE YAŞAMA \ E DUNYA DEMltMl tŞÇI SINIFI H.\REKETt VE BUROKRASt. AVRUPA AMERİKAYA K.VRŞI KÖZ P. K. 40 Beyant lıtanbnl UNAL DAGITIM MSPMİIerin iş müfettişliğine atanmasını iptal eden Danıştay kararına uyulmuyor Çalışma Bakanlığının tş Müfettlşlen Derneği (IM DER) uyesı tum mufettışlerı fabrıkaların bulunduğu Uç buyuk kent dışına surerken, atanmalarını Daraştay'ın ıptaı ettıgı 100 MSP yanlısı mufettışı gorevlendırmesi, iş uyuşmazlıklannda onemli •orunlara yol açmıştır. Eski Çalışma Bakanı A. Tevfik Paksu'nun MSP yanlısı sendikalar kurulacagl yolundakı açıkJamasmdan sonra 100 kadar MSP yanlısı müfettış Çalışma Bakanlığı kadrolanna aunmış ve buyuk kentlere atanmışlardır. Ancak bu müfettışlenn atan malarına ilişkin vbnetmelık ve yapılan sınav Danıştay'ca ıptal edılmiştir. Yargı organınm bu karan ıie ile Ugüi bu kişilenn teftiş yetkısi ortadan kalktığı gıbı, mufettişlık harcırahı aünamalan ve ış müfettışlıgı ünvanım kullanamamalan gerekmektedır. Ancak şımdikl Çalışma Bakanı Şevket Kazan da bu yasa dışı durumun sürdurülmesine Izın vermistir. Yetkılıler halen iş uyuşmazlıklannın en yogun olduğu uç buyük kentte gorev yapan bu kişılerin yasa dışı durumlan nedenı ıle, ısçi lehıne alacakian kararlann ışverenlerce mankemelerde iptal edılehıleceğını belirterek, Bakanlığı ısçı hakları Ue o>Tianıakla suçlamı^laraır. öte yandan, ts Mufettışleri Derneği (ÎM DER) uyesı olan 200 kadar eski ış mufettışının ıse eş durumları da hı gozonüne alınmadan sareklı gdrev yerleri değıştınlmektedır. IM DER meier'nın ozel lıkle Ankara'ya sokulmadıkları ve kendıleri ıçm buranm «yasak bolge» ılân edıldıgı one surulmektedır. Bu arada atanmalanna ilışkın jonetmelık ve smavlannm ıptal edıldıgı MSP yanlısı ı$ mufettışlerının Iş • Muf Derneğı'nı kurdukları ve dıger müfettışlere bu dernege u>e olmdian ıçın baskı yapıldığı bıldmlmek I tedır. Yenı Derneğe uje olmıyanlann surUlecegı yolunda stiylentilenn çıkanldıgı ve aynca Bakanlıkta dalıa asaıeti onav lanmamış ve memunvete yeni baslıj'an kişılerin yonetıcıhk durumuna getırıldığı açıklanmaktadır. Bu arada Çalışma Bakanhğı'nın eskı ış mufettışlen gorev dışı bırakılırken, kendılenne yakın kişilenn atanabılmesı yolunda bır ikıncı sınav düzenledığı belırtilrnıştır. Ilgıliler Bakanhkça duyurusu vapJan bu sınavda da taraflı kişılerin a^mmasının tek amaç olduğunu, gerçekte ^•eni mufettışe gereksinme bulunmadıgını ıleri surmüşlerdır. Tevfık Paksu'nun MSP yanlısı ısçı orgtıtu kumlacagı yolundakl açıklamasımn, Bakanlığın tarafsızlıgı ılkesim çıgnedığı volunda yaptıgı açıklama uzenne hak kında soruşturma açılarak görevden alıniruştır. Ahmet Erol Bakanlığın bu karannı Danıştay'ın ıptal ettırmıs, ancak Bakanlık Damştay'ın durdurdugu atama kararına karşm, kalem amırlıgı gorevine gıtmedığı gerekçesı ıle, işınden çekılmış saymıştır. ÎM DER başkanına 8 aydan bu >ana maaşlan da ödenmemektedır. HACETTEPE YAYINLAtl 0 SOSYAL VE KÜLTÜREL DEÛİŞME Doç. KATKI DERGISÎNÎN 29. SAYISI ÇIKTI BAYÎLERDEN ISTEYÎNIZ IÇINDEKİLER: 0 DUYURU 0 TELAŞ:? 0 Bayatlamış Bir Dolma: «YİRT ve DUNYA» îsteme adresr Hacı Talısın Bey Sok. No. 5 Dıvanyolu Ist. TÜRK OiLi DERGiSi 0 TURK DILI'nm mart sayısı yıne dolgun bır bıçımde çıkmıştır. 0 Yenı bıçımıyle çok begenılen TÜRK DILÎ'nın ocak ve şubat sayıları tukenmıştır. Okurlanmıza teşekkur eder, pek çok abonemıze bu sayıları gbnderemedığımız ıçın ozıir dllenz. 0 TÜRK DILÎ mart sayısında roman çalışmalarına ağırlık vermıştır: Tahsın Yucel, genel olara* «yaratım surecı» uzennde duruyor; Adalet Agaoğlu, Fakır Baykurt, Attılâ Ilhan, Mehmet Seyda ve Selım llen, kendı roman çalışmalaruu anlatıyor. 0 Yenı bır ad: Huseyın Altunya, «Yaban» romanına bır başka gozle bakıyor. 0 Şurlenyle Metın Eloğlu, Nahıt ülvı Akgun, Omer Faruk Toprak, Vecıhi Tımuroğlu. Nevzat Ustun, Feyyaz Kayacan, Tevfık Akdağ, Mehmet Karabulut, Metın Altıok, Ozel Arabul. 0 Oykülerıyle: Necati Cumah, Abdullah Asçı. 0 Dıl üzenne değınisıyle Emın Ozdemır, giınlugüyle Uğur Kokden, «dergıler gazeteler»ıyle M. Ş. Onaran, «yazın olayları»yla Adnan Binyazar, TÜRK DtLI'ne devmim kazaaduıyorlar. 0 Ve kıtap eleştinlerı: flhan Başgoz, Hıkmet Dızdaroğlu, Muzaffer Uyguner 0 TÜRK DILI'nın yıllıgı 40, aln aylığı 20 lira; ogretmenlerle ögrencüere yıllıgı 30, altı aylığı 15 lira. Abone: TÜRK DÎLÎ Derg^sı, Atatürk Bulvan 217, Kavaklıdere/Ankara Bozkurt Guvenç 40 TL. 0 TÜRKİYE'DE NÜFUS 25 TL. 0 NLTUSBİLjtM SOZLUGü Dr. Sunday Üner 15 TL. 0 TÜRKİYE'DE SOSYAL ARAŞTIRMALABIN GELİŞMESÎ ! 25 TL.' BİL TEK YAYINLAR1 9 yayınevî YENI ÇIKAN KITAPLAR • PLEKHANOV MILÎTAN MATERYALİZM 12 50 Lira .1. KADAR MACARISTAN KARSI DEVRIMİ 1955 10 Ura 1956 KARSI DEVRIM AYAKLANMASININ GERÇEK Yt'ZUNU «KADAR» Bu kıtabında anlatmaktadır. DIMITROV FASIZÎIE KARSI BIRLEŞIK CEPHE Ikıncı Cılt, 20 Lira FASIZME KARSI BIRLEŞIK CEPHE îkıncı Cıldin Yayınlan masıyla, tamamlanmış olmaktadır. LENtN : HALKI N EGrrİMÎ ULUSAL KÜLTÜREL ÖZEPvKLİK 15 Lira GENEL n.AGlTIM: Ankara Dağıtım: Bayındır Sokak 38 3 PK 449 0 0 0 GENEL YETENEK Aydın Ankay 2. baskı 50 TL. | Ünıversıte adaylan için 680 soru, açıklamalan, I çozümlen, alıştırmaian 9 EBELERIN REHBERİ Prot. Rahmı Dıncan 30 TL. DOGUM KONTROLü Dr. Aykut Toros 50 TL. Kısırüğın tedavısı. ge belıgı onleme ve çeşıtlı Türkıye ıstaüstıklerı Ödemeli gondenlir. PK 20 Keçioren Ankara Fıkırde, Sanat ta. Kuıturda 9 PETEK DERGtSt 6 sa' ısı çiKtl. Abone olunuz. P.K. 69 Sarnanpazan Ankara KENDI KENDLNE YARGITAY, YARGICI REDDEDEN YAHYA DEMİREL'İN AVUKATINI HAKSIZ BULDU ANKARA (ANKA) Yargıtay Dorduncu Hukuk Daıresı, mobıi>a davasında yargıcı reddeden Yahja Demırel'm avukatı Tuğrul Toklucu'yu haksız bularak, red kararımn yerinde bulunmadıgına ilişkin karan onaylamıştır. Yargıtay'ın bu kararından sonra Yahya Demırel tarafmdan Cunıhurıvet gazetesl yazarlan ve vazıışlerı mudurlen aJeyhlerme açılan davaların onumuzdekı gunlerde karara bağlanmaları beklen mektedır. Yahya Demırel, admın kanştığı mobılya yolsuzlugu ıle ılgılı yayınlar yapan Cumhurıyet Gazetesı Yazuşlen Mudurlen Bulent Dıkmener ve Çetm Ozbayrak ıle vazarları Altan Oymen ve Cfur Mumcu haxlarında bır mılyon îırayı aşkın tazmınat davaları açmış, Malıve, Gumruk ve Tekel Bakar.lıklarıyla Tıcaret BakaaJıgı mufettışlennın yolsuzluk yapıldığını dogrulayan raporları raahkemelere geldıkten sonıa a.ukat araoılığı ıle once Cetın Özoayrax ve Uğur Mumcu ıle ılgılı tazmınat davasına bakan Ankara S. Asııye Hukuk Yargıcı Ha>n Karadoğan'ı, sonra da Bulent Dıkmener ve Altan Oymen ıle ılgıli davayı yuruten Aııkara 10'uncu Aslıye Hukuk Yargıcı Mesut Esatoğlu'nu reddetmıştı. Yahya Demirel'ın avukatının yargıçlan red ıstenunı karara baglajan reddedılen malıkemelere en yakın Aslıye Hukak Malıkemelerı red ıstemlennm verınde olmadığına karar venrsen, Yahva Demirel'ın a\ukatını da ^ersız red istemı llen surdüsu ıçın para cezalanna çarptırmışlardı Yargıtay Dordunıu Hukuk Daıresı bu kararlan ona\ladı\tan sonra, davanm esası hakk' > dakı kararlann omımuzd°ıi 5 ı lerde verıİpppSi Kanılma^rari 0 0 MAVERA Ayük Edebiyat Dergis) I Mart" 1977 4. sayısı çıkti 9 Cahıt Zanfoğlu / Sur ler ve bır senaryo 9 Rasım Özdenören / Deneme 9 Ersın GUrdoğan / Deneme 9 Mehmet Kahraman / înceleme 9 Osman San / Deneme ve 9 Çeşttlemeler 9 Fıyatı: 10 TL. Yıllık: 100 TL. 9 Posta çeki: Mavera 102695 9 Haberleşme : Bayındır S. 30IC Kızılav Ankara 0 Hâkimiyet S A N AT b. SAY1SINDA 0 EMPERYALtZM VE S\VAŞ 0 TLRKIYE DOSYASI 0 ÜRETİCİ EMEK \ E ÜRETÎCİ OLMAYAN EMEK KITAPÇILARDA Mart Sayısında Abdulkadır BUDAK, Ismet KEMAL, Subutay HIKMET, Osman ŞERHAT, Ilhan DEMIRASLAN, Mehmet ÇAGLIK.4SAP, Husevın KILIÇ, Bekir DO GANAY. P. K. 30 KAYSERt JÜR n ciNAm Satâb Bine! Hyatı 15 Ura tsteme Adresı: Ç AG DAS YAYINLAR1 Halker) Sok. 39/41, Cağatoğin/Istanbnl TÜRK ŞAiRLERi Sadettin Nuzhet Ergun'ur 82 93. fasıkuller Gönfii Kitabevi, Sahaflar tstanbul Tel: 23 85 31 DANIJTAY KARARIN4 UYULMUYOR ÎM DER Baskanı Ahmet Erol eskı Cslnms Bakam A.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog