Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

(UMHURİYET H> iç'ima toplantı. '2> temdidi ahkâm: burada yU rürlükte ksima arüamına gelmek tedir. (3) âtideki nutku ırat buyurmuşîardır: asagıdakı soylevi ver mişlerdir. (4) k e m a l i mııvaffakiyet: son derece (tam) başarı. fö) tktihâm. (burada) gögüs germe, karşı durma. (6) derhatır bjyurunuz: anımsayıruz, akla getiriniz. (7) bılâhare \iıkuat ile teeyyüt ettıkten sor.ra sonradan olaylaTla cioğnılandıktan (anlaşıldıktan) sonra. (8) teşevvüş: kanşıklık. (9) tezebzüb: kararsızhk. (10) hayatı siyasiye: Eiyasal yaşam. (11) tekâmülât: olgunlaşmalar, evTimler. (121 ihtirasât: a ş ı n istekler. (13) mütereddi münevverier: yozlaşmış aydınlar. (14) hürriyeti vıcdan: dinsel inançta, din töreni yapmakta ser bestlik. • 15) müsevves anâsır: karmakançık bgeler, e^kenler. ı!6) hakajikı esya. nesnelenn gerçsklıgi. (17) sühulet: (burada) kolaylık. (18) sâlim beşeriyetln iktizası: (burada) ınsanlıgın guvenliginın gerektirdığı, anlamında kullanılmıştır. (19) bedihi: açık. belli. (20) musip: yerinde, doğru. (21) huzuru efkâr. (burada) düşüncelerin rahatlıkla söylenebilmesi, anlamında kuUamlmıştar. (22) Smil: etken. (23) nizamı umuml: genel (toplumsal) düzen. (24) istikbâl edilme: karşılanmak. (25) istical: acele etme, tes olmasını isteme. 3 MASK 1977 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 3.3. 1927 Kitapların getirdikleri Hasan Izzettin DiNAMO TİYATRO S. Günay AKARSU TAttSİ SÛKUN KANUNU ANKARA, 2 ( u a . ) Büyük Mület Mecüsi"nin bugünkü içrimamda (1) Takriri SÜJcun Kanununun ik±nci maddesinin tadili ile mezkur kanunun iki sene müddetle temdidi nhirtırn (2) hakkındaki kanun layihasırun müzakeresl niünasebetryle Başve kil îsmet Paşa Hazretleri atideki autlcu trat buyurmuslardır (3): «Muhterem Efendilert Takriri Sükun Kamınunu kabul buyurduğunua zaman Cumb.uriyetın karşısında bulundugu müşkılât ve tehlike bu geçen müddetler zarfında kemal1 muvsffakiyetle (4) iktihâm (5) edilınis va bertaraf olunjrruştur. O tehltkeleri derhatır buyurunuz (6). Garek evvelki müşahedemi»ie tahmin ettigimia gibi ve gerek bilahare vukuat İle teeyyüt etükten sonra (7) anlasılmıştır ki iki sene evvel karsısmda bulunduğumuz hâdisatın en mühlmml Şeyh Sait îsyanı ile hareket1 füliye değil idl. Asıl tehlike, menüeketın umumi hayatmda hasıl olan teşevvüş (8) ve tezebzüb (9) idl. Bu, merrileketin bir çok zaman lardan beri hayatı siyasiyesinde (10) ftnz olan baslıca derttir. Memleketln tekâmülâtına (11) ve samimi ıslahatçılann bütün gsv retlerine mani en mühim engel olan bu dert küçük lhtirasâtı (12) işletmeğe alışmış mUtereddi münevverlerle (13) hüniyeti vicdanı (14) başkalannm vicdaniyatına tecavüz için vasıta addeden siyasetçilerin faaliyetidlr. (Allaşlar, bravo sesleri). Takriri Sükun bu müşerves a n â s ı n n (15) hakayıkı eşyayı (165 görmek için memleketin iizerine gerdiği kalın dumanı ızale eylemistir. Eşyanın renkleri hakıkatte oldugu gibi görününce huzur, ferah ve sükun derhal teessüs etti. îyiler ve fenalar sühuletie (İT) yekdiğerinden ayrılabıldi. Asıl tehlike, müşevves olanlann sâlim beşeriyetin Iktizasına (18) mütemadiyen darbeler indiren hllekâr mütecavizler gibi «Neden duruyorsunuz?» dıye avaz avaı bağırmasındadır. Bedihidir (19) ki, içtimai muhitte bir meselenin mütalaasında musip (20) karar, huzuru efksn (21) temin edebılecek olaa asıl âmil (22) sâlim bir nızamı umuminin (23) mevcudiyetidir. Yeni Mısır Sefiri dün geldi Mısır Hükümeti tarafından Ank a r a Sefaretine tayin edılmis olan Abdülâzim Raşit Paşa dün öğleden sonra Hidiviye kumpanyasrnın Abbasıye vapuru ile îskenderiye'den sehrimize gelmış ve Galata n h t ı m ı n d a sefaret erkftnı tarafından istıkhal edilmiştir (24) Paşa, bur muharrirtmize Tlirkiye Mısır münasebatına dair pek dostane beyanatta bulun m u s ve «Vazifem dostane münasebeti takviyedir. Bu sebeple An kara'ya gitmekte istical (25) ediyorum» demistir. SARAGÖL: Saragöl romaru da Yaşar KenMİTn daha önoeleri röportajlariyle sık sık dil« getirdigı el değmemiş bölgenin romaru. Feodal toplum düzenmin korkunç pgemenîiği altında yasayan zavallı halk yı#ınlannın b a ç a n h destanlanndan biri. belki de ilki. Beyler, halkia, ayının kendi pisliğiyle oynadıgı gıbi oynarlar. BUrün t o p r a k l a n t a n n c a kendüerine armağan edilmiş sayan bu herifler, sırasında, kövlü yıgınlarmı kendilerine s^reken heracı vermediklerini bahane ederek. rasgele sürüyorlardı. îste, Saragt<l romanı böyle bir olayla başlar. Feodal'in sürdügü yoksul aşir?t insanları. eîlerinde demir deynek, ayaklannda demlr çarık. az gtder uz giderler. en sonra ıssız bir dağın eteğine çadır kurup davarlarmı otlaga salarlar. Burda da bir baska fsodalin topraklanna konduklannı çabucak anlarlar, bu kez de ona haraç vermeğe baslarlar. Yöredeki bayındır bir Ermeni köyünün ustalan gshp onlara güzel evler kurarlar. Aralarında insancıl bir komşuluk üişkisi başlar. İki halk topluluğu böyle karâeşçe gsçinıp giderken birincl dünya savaşı, onun p o l i t ü ihtilâflan, mutluluklarm altında korkunç lağunlar eşmegs koyulur. Rus Çarlıgınm kışkırttıgı Ermeni halkınîn arasmda Sıvaslı bir Ermeni çavuşu olan ünlü Antranik yer alarak Türkiye'de Ermeni ayaklanısını orgütlemeğe çalışır. ö b ü r yandan, Alman Genelkurmajinın. cep he gerisinde tehhkeli oldugunu söyledigı Ermeni halkınîn eöçettirilmesine değgın k s r a n ittihatçılarla Abdülhamit pasalanndan olan KUrt beylerine bildlrilir. Abdülhamit pasalan. çetelenyle baymdır E r m e m köylerini yagmalamaga, salt altm toplamak ugruna asıp kesmege baslarlar. Gerek Hıristiyan. gerek Müslüman haJk, birdenbire başlayan bu canHvarlık karşısında şaçkına döner, ne yapacaklannı bılmezler. Cinayet kasırgası, Müslüman. Hıristiyan toplumlannm bütün insancıl güzelliklerini, uygarlıklannı <üip süpürür. Kan, gövdeyi götürür. Böylece, ıssız daglar arasında. ovalarda dogmus olan kardeşlikler, yerlerinl aç k u r t sürülerine bırakır. Kardeşligin iji günlerinde bir Ermeni kızına vurulmuş olan bir Müslü man dehkanlı, aşk serü\ t eninın »ıcaklıgiyle romanın canlı sayfalarmı süsler. ö m e r Polat, Anadolu tarihinin en kanlı serüvenlerinden birinin nedenl e n üzenne örtülen perdeyi kaldınr gibi oldugu Saragöl romanmm bu birinci bölümünden sonra ikinci serü\en başlar. Asiretin gelıp yerleştıgi topraklarla birlikte Ermeni felAketinden sonra satm almış oldugu yeni t o p r a k l a n da yenı palazlanmış bir derebeyi, hukuk hiyleleriyle sahiplenir. Aşirete bir kez daha yurdundan sürülmek düser. Beyin e'.inde m o d e m makinalar da bulunduğundan ınsan gürünü gereksememektedir. Koyun sürülerinı otlatacak otlağı elinden şriden asiret, elbette. agaya karşı dikileoek, direnecektir. Makina. Anadolu köylüsüne uygarlık yerine felâket getiren bir umacı olup çıkmıştır. Makina köylüleri yerlerinden kogmaktadır. ö m e r Polatm bu romanı, ilk romanıncian daha tutarlıdır. Tarihsel, toplumsal içerik yonünden dahft zengın oldugu gibi şiirle, duvgululukla da înislüdür. Dogu toplumu, kitabı okuyup bitirdikten snr.ra, insanın içinde kocaman bir yara gibi sızlamağa başlamaktadır. Orhan KetnalHn «Kardes Payı>ndan bir tabnerl görüyorsnnoz. Yazan: Orhan RenuJ, Yönetea: Başar Sabuncu, Dekor Giyim: Candan, Oynayanlar: tlyas Salman (Köse Hasan), Salib S a n kaya (Topal), Sevil Davot«ğln (Hacern Mahmut Gökgöz ıDelibozak). Candan CSzıSk). Sener ŞCTI (Hayrt;. Özkan Gürol (KıranU), Gök han Mrte ıTilkt All). Ünal Özdo^aD (Karga Ynsu(), Tuncer Necmioğlu (Gaftrr), Rıdvan Çelpbi (tsçi. Polls), Fehml YasaT (Isçl, Polis), Başar Sabuncu (Işçi), SPVket Avsar (Hüseyin), Oynn yeri: t.B. Sehir Tiyatrolan tslrörtar Bölümü. Hepsi içinde bulunduklan durumu hıç deçışmez sanırken, bunun hıç de böyle olmadıgını söyleyenler. elestiri getirenlerle başlayan yıkım, bu eleştiricilere, bu aydmlatıcılara inanan, onların söylediklerini k a r rayan öncülerle aelışıyor ve sonunda kitlenin katılmasıyla yeni bir denge kuruluyor. Böylesıne saglam. çelısmelerl böylesıne kesinlikle ortaya koyan bır oyun «Kardeş Payı»: daha doğrusu elbirlıkçı çalışmayla bu duruma getirılmiş. Anadolu'dan gelip bır yıkıntıya sığınmış emekçıleri somüren Gafur Aga ıle emekçilerin birbirine zıt grafigi cok belirgin çızgüerle ^nsılanıyor. Emekçüer gitgıds vükselen bir eğrt çiîerken Gafur Aga. bununla bagımlı olarak gitgide düşüyor, siliklesıyor; aslında hiçbir gücünün bulunmadığı, yaînızca kendini güçlü göstererek îstanbul'a yenı gelmis Anadoluluları baskı altında tuttugu ortaya çıkıyor. Bır dalgalanma sonunda güçlü ile güçsüz kendini tanıyor v« ileriye yönelik bir adımla zıtlıklar arasında yeni bır denge, ama süreklı olmayan bır denge kuruluyor. Sahnelenişın ve oynanışın bütün başansı, bu iki zıt kutup arasmdaki değisken Uiskinin dogru ve ölçülü olarak seyirci önüne konmasında. Ve degişimlerin nedenlen, sonuçlanyla gerçekçi bir bakışla ele alınmasında. Üsküdar Tiyatrosu'ndaki gösteride bu olçünün ve bu gerçekçıligin saglandığını görüyoruz. Gafur Aga'yı üstlenen T u n cer Necmioğlu, küçük ve aslında zavallı olan bır sömürücünün bütun pozunu, iki yüzlülügünü, karşısuıdakileri süıdirmeye yonelık davr a n ı ş l a r n ı basanyla yanatıyor. Çıkarlannı onun yanında yer abnakta gören Topal'da Salih Sankaya, bıraz da rolün kolayhgından yararlanarak renkli bir oyun çıkartıyor. Oyunun bütünü için kolay oldugunu söyleyebilıriz. Belki bütün oyuncular bıraz da oyun metninin sıcaklığmdan, oyun kişilerinin seyircıre yakın olmasmdan yararlanıyorlar. Aga'nın karşıtlarını oluşturan oyuncular da gerçek bır bütünlük içinde aradaki çatışmanın gerilim kazanınasına olanak sağlıyorlar. Kısa süreli tnisçıkışlan, uzun süreli temel degişimı onlarda d3 ızlıvoru*. Bu oyunun secilmeslnin üsküdar için uygun oldugunu belirterek bitirelim. Dahası. emekçilere gdstenlmesinin gerektifini söyleyelım. Çünkü islevsellık açısmdan dtişünürsek, bu oyunun emekçilerden olusar seyircilere daha uygun oldugu vargısına v a r ı n ı . Ortak çalışmanın başanlı bir yorumu: "Kardeş Payı,, tı, yasalar bugünkü kadar açıkça çignenmıyordu. her gun bir genç öldürülmuyordu sokak ortasında ya da gizli köşelerde... Orhan Kemal bir de bunlan görseydi... Süreçler arasmdaki bu büyüit ayrınu gören yönetmen Başar Sabuncu da metin üzerinde genel yapıjT bozmayan değişiklikler, eklemeler japmış. Oyunun aslında da ılerıye. gelecege açık bır kurgu taşımastndan yararlanmış. Boylece sahneye kovmanm yaînızca yazılı oyun metnine mizansen vermek olmadığını bir kez daha kamtlamış. Bu dramaturji çalısmasıyla oyunun günümüzdeki işlerügi daha bir güçlenmış. Yazarın söylemek isteyip de daha erken diye vazgeçtikleri söylenir duruma gelmis sankı. Oyun, kavga sahnesinde gerçckleştirilen ve pek de gerekli olmayan yavaşlatmayı saymazsak epik yabancılastırma öfeleri taşımıvor. Böyle bır zorunluluk da yok zaten. Önemli olan oyun sürecinde oyun kişilerimn değişimini netleştırerek seyircinın degislmıni sağlamak. Bu i«e kesinlikle sağlanıyor. Ilk boîümde kararsız. çekingen, triderek korkak. ağanın arkasından atıp tııtan. önünde ezilip bürülen emekçüerin çeşıtli etkenlerle nasıl degiştiklerinl, haksızhğa nasıl baskaldırdıldannı ve bunu yaparken de a r a l a n n d a aynmlar bulunduğunu seyird somut olarak görüyor. TELEViZYON 18.00 Artistik Buz Pateni Şampiyonasını Tokyo'dan naklen yayını. 19.30 ÇİZGİ FtLMLER 20.00 HABERLER VE HAVA DURÜMÜ 20.40 GÖREVÎMÎZ TEHLİKE «Veliaht» Bu bölümde Povya kralı yerine veliaht bırakmadan ölür. General Quasille, Ulkeye askeri bir rejim gettrerek yönetimi ele geçirmek ister. General Quasüle yülar önce sarayı yakmış, veliaht Selihe'nin ölmesine sebep olmuştur. Bıınu bilen Baçpiskopos, generalin fikirlerine karsı çıkmaktadır. Mr. Phelps ve arkadaşlan Ulkeyi generalin elinden kurtarmaya çalışırlar. tl3» ISTANBUl. MAGAZtN Istanbul televizyonunda hasnrlanan bu mapazin prosramında son onbeş günün sanat ve aktüel olaylan sergileniyor. Tuna Kargılı' nın sunduğu programda, Seyyal Taner de bir parça sunuvor. 22JS0 AVRÜPA KTJPALARTNDAN StAÇ ÖZETLERİ 22.50 SABAHLARI ÖLDÜLER Belgesel dizinin bu bolümünde Stefan Zweg'nin yasam oykiisü yansıölıyor. Çagın en ünlU yazarlarından biri olan Stefan Zweig, es»*rlerinin çeşitji dillere çevrilmesi dolayısiyle bütün dünvaca tanınmıştır. Yazar. 22 şubat 1942 tarihinde, yanında k a n s ı oldugu halde gittigi Brezüya'da br sabaha karşı intihar eder. Yazann eserlerinden b».î'îan ş u n l a r Şiddet önünde Hoşgörü Yıldızh Saatler, Düşünce Yoluyla İyıİP'şme Umudu ve Korku. 23.10 G I N EBAKIŞ 23.30 PROGRAM VE KAPANIŞ rhan Kemal'in Öykü T « romancılığımızdaki yerini bir kez daha yinelemek gereksız. Bu büyük yazanmız sagbgında oyun da yazmıs, bu alanda d a b a s a n y a ulaşmıştı. «Kardeş Payı» işte bu oyunlardan biri. Ankara'da kurulup dagılan bir özel tiyatronun sahnelemesınden yıllar sonra tekrar »eyırci önüne çıkıyor. O R A D Y O TRTI 05.00 Açılış ve prograra 05.05 Türküler, şarküar ve oyun havalan 06.00 Kısa haberler 06.02 Günaydın 06.30 Bölgesel günaydın 07.00 Kısa haberler 07.02 Köye haberler 07.07 Bölgesel yayın 07.30 Haberler 07.40 Sabahtan sabaha 09.00 Kısa haberler 09.02 Damla damla 09.45 Deprem 10.00 Kısa haberler 10.01 Arkası y a n n 10.21 Bölgesel yayın 11.00 Kısa haberler 11.01 11.16 11.30 12.00 12.10 12.55 13.00, 13.15 13J0 14^2 15.00 10.01 16.00 16.05 16.35 16.45 17.00 17.02 18.00 19.00 Çocuk bahçrsi N. Coşkun'dan türküler Yabancı dil dersi (I) Bölge haberleri Ögle Uzeri Radyo • TV haberleri Hab^rle/. Oyun havalan Bölgesçl yayın » Bizden sesler Kısa haberler Sizlerle birlikte Bölge haberleri Yabancı dıl dersr1 Hafif müzik Çocuk bahçesi Kısa haberler Aksama dogru Bölgesel yayın Haberler 19 S0 20.15 20.40 20.45 20 55 21.00 21.02 22.1) * 22.02 22.02 22.40 23.00 23.10 23.10 23.40 24.00 00.02 00.40 00.55 01.00 Bölgesel yayın Köy dağarcıgı Ney taksımi Din ve ahlâk konuşması ÇocuMar için Kısa iıaberler Radyo tıyatrosu Kjsa haberler Bölgesçl yayın (JI) Haiıf batı muziği Şarkılar Haberler • 01.00 Bölgesel yayın Yurttan sesler S. Şanay'dan şarkılar Kısa haberler Gece yansından sonra Küçül; konser Kısa haberlpr 05.00 Gece yansı OYUNCAKLAR : Turgut Tan'm, siiri son kerte basıte mdirgeyen, ona imgelemin bütün altın kapılenru kapar görunen gerçekçi şiirlerinden ktıçük biı omek: Bir mezar / Mezartası / Çıkmaz sokak. bostan, okul / Beyar. yemeni. / Çocuklugumda omuzuma astıgım tüfek / Sevmedim sonra seni. Bu. şiır degılmışçesıne süssüz, basıt şiirlerle dolu kitap, uzun zaman bana bir, şey söylemedi. Sopry. K«natık şiirVrın, pck süslü, karmaşık şürlerdeıı daha çok ınsara yakın oldufıı düsünccsine vardım. Şirketi H a y n y s şıirinden satırlar: Benim babamın ışsiz'.ik gunleri / t ' ç yaşındaymışım Unilürüm ' H?rp s'.rası • tzmır'ın kurtıüuşu / B e ^ z ı t ' t a Acem'in kahvesi / Havuz / Kaldı mı bugün o havuz ' Kald: n.ı bugün Atikali Aksaray? ' Bir lâcuert go^ gibi Halıç / Akdeniz ve Haliç / Ne çok çekmiştir b:zden .. Afrika / Sıcak ve sivah / Insan yapan fabrıka .. Anlaşma o t n a d ı grev / Davul / Dan dan diye vurulur ,' Sesini duy sessuligin grevlerde. / Temizlsnir gelir ttifekler / Grevler / Davyl toktnaktan kouuşur. / Tüfekler korosu ' Gren ' Grev / Grev. Turgut Tzn"ın kitabı bu tıir şiirlerle sürüyor. Devrimei şiir. çokça süslen. iç içe geçmis hayal zensinliklerinden pek hoşlanmaz. Ancak, çok k u n ı , tamtakır lâf dizilprinden a e hoşlanrr.az. Devnmci şıir türünde en başanlı şair, yüTnincı yüzjilın en büyük şaırı olan Nâzım Hikmet'tir. Onun getirdıği şiir zenginliğine, konu zenginliğme, estetık zenginliğine boş vererek siır yazmaga çalışan devrimei saır, başarısız kalmaöa jargılıdır. Fazıl Hüsnü Daglarca, düzyazı biçımmde, kafiy3siz yazılmakta olan şiirlerin, yükü mucevheraı da oîsa, boşlukta kaldıfmı anlayarak kendine özgü yazış biçimleri yaratmaga, yeni uyum lar aramajŞa koyıılmuştur. Şiirrci, yeni devnmoı dozla ayarianmış olarak bu biçimsel estetigin kanahndan akıtmaktadır Çok olmarnakla birlikte bağlayıcı noktalarda uyaklar kullanarak şiirıru bası bozuKluktan k u r t a n p disiplm altına almaktadır. Son sünlerde kültürümüze daha bol girmekte olan d d'lnya şiiri örneklîrin!, Nâtım'a katık k okumadıkça devrimei siirın en güzeilerini yazabıleeesınizi hiç ummamalısmız. Ve bir kez daha Türkiye"nln nasıl büyük, nasıl şaşılası bir hızla değişmekte oldugunu belgeüyor. Bu oyunda işlenen, köyden kente yeni göçmüş ve henüz işçi olma biltncine ulasamamış «amelelerin» bulunduklan konum nerde, mücadel» içmde adım adım bilinçlenen günümüz isçilerinin vardıgı asama nerde... Geçen kısa raman ıçlnde çok büyük, çok önemli degişımler yaşandı TUrkıye'de, yajamyor da... P°ki, bılinçlenme basamaklannın epeyce yukarılanna ulasan emekçüer yanında daha basamakiara yenı adımını atanlar da jok mu bugün? Bu oyun, onların durumunu lrdelemıyor mu? Bu sorulara duraj'sanoksıziiv evı?t öıvebıii'iz Elbette çeşitli bilinç düzeyindeki bıreylerden olusur emekçıler bütünü. Ve bu düzeylerden hangısınde bulunursa bulunstm emekçinin sorunu, genel bütün içinde yerınl alır. Ne var ki Orhan Kemal gibi devrimcı bır yazarın, yasadıgı, göîlemledıgı yaşam sürecinde veruen mücadelenin ne kadar başlarda oldugımu görraek, bır an için şasırtıyor insanı. Bır de Orhan Kemal gibi hep ilenyi görmüs, hep ilenve vönelmi$ bir ustanuı gunümüzde yaşananları görebilseydı. yasayabilseydi, nerelere kadar uzanacagını düşleyerek heyecanlanıyonız. Orhan Kemal zamanmda iş!er bueünkü kadar ölçüsünden çıkmamış TRTII 0R.00 09.00 09.30 09.45 10.15 10.30 11.30 11.45 12.00 12.20 12.40 GUn haşlıyor Olayların içlnden TUrküler önce söz vardı Şarkılar Okul radyosu Turktiler Şarkılar Hafil müzlk Aile çevresl Hafif müzik 13.00 Haberler 13.15 Hafif müzik 13.30 Olayların içinden 14.00 Şarkılar 14.15 Çagımızın bilim öncüleri 14.45 OTanlık töresini yaşatanlar 15.01 Okul radyosu 16.00 Şarkılar 16.20 Arkası y a n n 16.40 Kadın ve aile 17.40 Sevilen sesler 18.00 Atatürk'ten 18.20 Saz eserlerl 18.30 19.00 19.30 19.45 20.15 20.30 21.00 22.02 23.00 23.15 23.30 23.35 23.55 Yurttan Sesler Haberler Çeşıtli müzik Karma fasıl Barok müzik Olayların içinden Açık oturum YayKur Saati Hafif müzik Bir romanımız var Haberler TUrküler geçidl Program ve kapanış SANAT DÜNYASI Istanbul Filarmoni Derneği'nin düzenlediği konser bugün veriliyor Istanbul FıUrmoni Dernegî'nın düzen'.ediŞI ölzl konserlerden biri daha bugün saat 19'da Sheraton Oteli konser salonunda japılacaktır. Suna Kan (keman) ve Gulây Uğurata (pıyano)nın programı Mozart, Beethoven vs ETahms"ın yapıtlanndan olusmaktadır. Viyana Büyükelçisi iken bir suifcaste kurban giden Daniş Tunalıgil'in büyük bir özenle biriktirdigı teyp (band) koleksiyonu da eşi tarafından tstanbul Filânnoni Derneği'ne armagan edilmiştir. Bandlann sînıflandınlması tamamlandıktan sonra üyelerin ve müzıkçüerin y a r a n n a sunulacaktır fer'in yönettigi fümde î k i n d Dünya Savaşi sırasında Polonya orausunun Alman birliklerine karşı kazandıgı rafer konu edilmektedir. 11.45 Öğleye dogru 12.45 TürkiUer geçıdl 13.15 Müzik şöleru 07.00 Açüış ve program 14.40 Güfteler ve söyledikleri 07.02 Güne başlarken 15.00 Türk bestecilerinden 07.30 Sabah için 16.00 Müzik dünyasından 03.30 Perşembe konseri 17.00 Çeşıtli sololar 09.15 Bizden besteler 17.30 Konçerto 09.45 Yurttan sesler 18.00 Aldı sazı eline 10.15 Diskotegimizden 11.15 İki solistten klâsik eserler 18.20 Oda müziği TRT III 19 00 Anılann müzıgi 20.00 İstanbul Devlet Senfonl Orkestrası k o n s e n 21.30 Türküler ve oyun navalan 22.00 Caz şarkıcıları 22.30 Erkekler fash 23.00 Geceden geceye 24.00 Gece ve müzik 00.30 Sonat saati 01.00 Program ve kapanıs DAST, Halk Tiyatrosu adıyla çalışmalarını sürdürecek DAST (Devrimei Anfcara Sanat Tıyatrosu 1 ) 5 m a r t tarihınden ıtıbaren Halk Tiyatrosu adıyla çalışmalannı KadıkOT Adliye karşısındaki tıyatro salonunda sergileyecektır. Halk Tisatrosu KadJköyde ilk olarak Erkan Yücel'in yazıp yönettiği «Toprakn ve Mert Egemen'in ybnettigı «Halkm Gücü» oyuıılarını sahneleyecektır. Bu iki oyun da daha önce Anadolu'nun çeşıtli il ve ılçelerrnde aynca Küçlik Sahne'de oynanmışn. Halk Tiyatrosu, rogudaki deprenle ılgilı bir oyunun da hazırlığını sürdürmektedir. Bu oyun için Hal^ Tiyatrosu oyunculan doğuda araştırma yapmışlardır. Halk Tiyatrosu. tivatro çahşmalan yanısıra Kadıköv'deki yeni yerinde devrtmc: sanat konusundaki toplantı, açık oturum ve semınerlerl de sürdürecektir. SiNEM BEYOCIU ALAR Şoför O. Gencebay. 2 Gülsah H. Koçyigit R. NORA ŞENi'NiN «YA PAZARLARI?» ÂDLI FiLMi ÎSVEÇ'TE iLGi GÖRDÜ Parıs Ünıversıtesınde «Çok Dluslu Şırketler» (lzerıne doktorasını yapmakta olan genç Türk san a t ç ^ ı Nora Şeni'nin «Ya Pazarlan?» adiı filmı, Isvpç'ın tjaşkentt Stockholm'de on a y n kuruluş taraîmdan gosterilmış ve yapıt büyük ilgi görmüştür. Avnı f:im, C:r süre önce tstanbul'da çejitli sendikalaraa, Tepebaşı Deneme Sahnesinde, Boğaziçı ünıversıtesmde ve Ankara'da gösterilmls ve ılgıyle ! ANKARA (64 16 86): Bızim Kız G. Bubıkoglu T. Akan R. AS (47 63 15): Şaskın Ajanlar D. Sutherland E. Gould R. ATLAS (44 08 35): Yasamak Çabası R. Stigvood R.t. DÜXYA (49 Ul 66): Skandal F. Nero R j . EMEK (44 84 39): Hazreti Musa B. Lanchster R i . FİTAŞ (4r 01 66): Eva Nera J. Palance R.î. GAZİ (40 36 25): Yasamak O bası R. Stıgwood R.t. t N Ö (40 45 95): Kan Kardesler N. Nazır S. Gökhan R KENT (47 77 62): Bir Gece Vakti E. Taylor R.t. KONAK (48 26 06): Mazısıni Satan Adam C. Bronson L. Ventura R.l. MELODİ (64 13 14): Gölgedeki Ask A Delon R.F. MIST1K (46 15 14): 1 Yasamak Çabası. 2 Röntgenci Kıs R.T. ÖZLEM (66 60 83): 1 Şoför O. Gencebay. 2 Kan Kardeşler N. Nazır R. SES (45 24 16): Kocamm Bılmedigi R.T. NEJAT UYGIJR (22 41 l i ) «Mazdarip» Carsamtm oartfl her £ün 21J*1 Cumar»rtsı. oar zar 18 30 S t T E (47 69 4T): Harreti Ml> sa B. Lancnster R.t. StNEPOP (44 24 22): Evlerillden Kaçanlar E. tntager • R.T. YENtMELEK (44 42 89): tçl» AKSABAT BULVAR (2135 78): Şoför O. Gencebav H. Koçyigit R. HAKAN 23 42 33): Şoför O Gencebay H. Koçyigit R. tPEK (22 2513): 1 Aşlc Rüzg a r l a n . 2 Üç Serseri Karetej R.T. SUR (23 6712): 1 tçimlzdeki Tehlike 2 Gönül Oyunlan R.T. ŞAFAK: (22 2513): î ç i m K d c ö Tehlike P. Gasparri R.T. KADtKOY OCAK (36 37 71): Kan ler N. N a a r S. Gökhan • R. REKS: (36 0112): Şoför O. Gencebay H. KoçyiSıt R. SÜREYYA (36 06 82): Akbabanın Üç Günü R. Redford R.T. nYATKOUt AI.I PtlYRAZOGLO (4S 58 S21 «Dur Konnsma. ^us Söyleme» cuma, cumartesı pazar 21.15, cutnartesı oazar 5^0. «DeliİPr Bosandı» Salı caışamba, perşamba 21.15 Taı$amba 18.30 ANYAMANYA KUMP»\YA (44 » 26 Sıraselvilerı . S a i ' t n 8olum s»obe» Salı Per$emhe 2L30, Çarsamba Cumartesı. PaMX 18JU • Z1.30 BAK1RKOY rtYATROSi (71 89 «9) «Habaham Smtfı Sınıfta K s l d n Pazartesi h a n c ie» eün 2L30 Pazar 18.30 ÇBVUK rtYATKOSD (A Frbulak M Sererlt İ5 III 7S) « I n U a r Nnripn Kararelı» Pazar DEVKKUŞU KABABE (44 46 "35) «Valan Dunya» Pazartesi harto her gün 21.J0, çarşamba, cumartesi. pazar 18.30 DOSTLAR TtY\TROSU (47 04 08) «Gün Donerken Salı, Çarşamba 21.30 Cuma 18.30. Parar 15 30 «Bitmeyen Kavga» Çarşamba 1S30, Cuma 15.30. aP zar 12.00 «Kerem Gibi» Cu martesi 18^0. <1. Ü L K t • G. ÖZCAM (46JB) 91) «Klme Nlyet> Saü h a n c her gün 21.00 • Cumartesn t>azar 16.0 KADIKÖY tL TtYAT£(>Sl) (Tevfik Gelenbe) «EüUdi 8ozuk» Salı narıç ner <mz II 7fi Cumartesı. Pazar 18.3J KENT OYUNCULARI (48 83 K») «Huzlar Çozülmeden» Çarşamba, cuma 21.15 «Yasak Elma» Çarşamba 15.ÜO, perçombe 21.15, cumart«si 18.15 21.15 •Katır Tırnağı» Pazar 15 00 18.15 N. SERKZlJ T. ASRINFR TtYATROSÜ (48 4» 50) «Pazartesi Senlik vap» Cuma, Cumartesi Pazar 21^0. Uü;nsr»e.«1 15.30 Pazar 18.30 «Başbakün Olıvor^m» Carşamoe 15.30 P" "r^e \»v aıjo Sinematek'te bugün bir Polonya filmi gösteriliyor «Berlın'e Dogru» adlı 1968 yapımı bir Polonya filmi bugün saat 19'da Dünya Sinemasmda Sinematek Eosten'.eri arasında yer aiacaktır. Jerzy Passendor BULMACA 1 23456789 rtm Tersi bir oîumsuzluk ekı 8 Öç alma duygusu. 9 El yatkınlığı, yetenek (çogul). YUKARIDAN AŞAGlTA: 1 Süslemek. 2 E r topluluğu Bir bitki. 3 Düskünlük. bozulma. 4 ö l ü m cezası Elbıse ve çamaşınn üzerinde türlü nedenlerle oluşan renk degişimi. 5 A\Tupa'da bir yarım ada. 6 Kıbrıs'ta bir liman kenti Bır soru. 7 Karışık renkli Tersi ÖIICP. 8 Bır »?yin sayılabilen ölçülebılen hali. 9 Yazı yazma aracı Utanç. D t N K ü BtXMACANlN ÇÖZtMlJ SOLDAN SAGA. 1 Papirüs. 2 Azımet Ma. 3 Nara ükaB. 4 îra. 5 Aztekl»r. 6 Xa tiA Ak. 7 rıM BM Ca. 8 Öâve Kas. 9 Tatar. YUKARIDAN AŞAGIYA: 1 Pandantif 2 Aza Zsıl. 3 Pirit Mat. 4 î m a ret vA. 5 Re Akibet. • Ütü laM. 7 k r E Kr. î ECZANELER BAKIRKOY: Ak "lncirli Cad.t. Osmaniye (Osmaniye), Balkan (Güngören), Merkez (Bahçeliev ler). Murat (Yeşilköy), Kanarys (Kanarva). Flkret 'Esenler Köyü), Gtivenç (Sefaköy). Altay (K. Çekmece), Bengi tMener Sitcsi). BEŞÎKTAŞ: Beşiktaş 'Ortaçeş me Cad.), Berin (Vahdeçeşme\ Yeni (Levent). Dereboyu 'Ortak ö y . Amavutköy t Arnanıtkbv». BEYOGLC: Melis (GalatasarayK HUlya (Tarlabaşı Cad), Sağlık ıŞişhanei. BEYKOZ: Saglık fPasabahçe). EMİNÖNÜ: Zafer (Sabuncuhar Cad ), Peykhane Özgür (Çember litaş). Şehzadebaçı (Şehzadebaşıı, Hayri Çelikoğlu (Lâleli). E Y t P : Üçsehitler (tslâmbe? Cad.\ Gürsoy (Aiibeyköyü). Güner <Rami), Balkan (Beşyüîev1»r). FATtH: Malta fMalta). Ömeı (Atıkali). Nurol 'Tınd3kîade>, Kale ' T o p k a p n , Doguş (Kocamustafa Paşa), Balat Merkez (Balat). K.4DIKÖY: Kerim fSöğütlüçes me Cad.), Set (Tuğlacı Eminbey Soît.ı. Duygun (Osmanağa Mah ı, Fiıs'in 'Caddebostan). Umut 'Selâmıçeşme>, Sahrai Cedid ıBostancıı, Nüknet (Bostancıt. KARAKÖY: çemlı Sok.j. KASLMPAŞA: Cad.\ Ruhan SARIYER: Cad.). Merkez Z:ya Boyer CPerlerbeyO, Alper (ümranlyei. ZEYTİNBLRNI: Taflan (Tal sizler Mah.l Halk 'Bahrıye (Hasköy). Mete ıYeni Mah. 'İstinyel. VEFATLAR iCiN Kıymetu nocaıar ve dua nanlardan tnuteşeükll cena?e merasım fkıbımız D T » • 1 • lefonla emnnızdedır Ga»r le tlanı ve umuırı muamelâT için a v n oır ücret ahnmnz Cenaze ışlenru memız derunte eder acı ÎEHiR TiYATROlARI FATIH (L'K 53 80) •DufUn Ya Da Davul» 21.no H*RBtYE f40 77 :n) (:&,= iı yan» 21 00 KADIKOY (3fi 31 21) z u i Düzen > 21 .<X) > CSKÜD.\R (33 03 97) mı? Güller» 21 00 »Bo »Kır SOLDAN SAGA: 1 ticuz alıp pahalı satsn, alışverişte çok kazanç peşinde koşan ve bunun ıçm yollar tıazjrlayan kınıseler için yermelı olarak söylenir söz. 2 Tersı küçuk ırmak Kemiklpnn ıçbnşluklarını dolduran yağlı madde. 3 Tersı yüksPk ses H'ndıstanda mıhracaden icuçuk soyluluk sanı. 4 Aralıklı dokunmuş bir pamuklu kumaş türil Ü M V . 5 Bır emır. 6 Bır giria maddpfi Bir harfin o*ru SİŞLt:~S:şli Sıhhat ''Tayjaren Melımet Ali Bsy Sok.V f'7 den 'Harbiye), Güzelbahçe (Nişantaşı), Keşe (Kuştepe). Özden (Gultepe), Mehmetçik (Çelik'epe). Bahar fMecidiyeköj'), Sana yı 'Sanayi Mah.). ÜSKÜDAR: Ülkii 'Hakımiyeti Mılliye Cad.). Ozden (Zeynep Kâmil Hastanesı), Nusret Mıne (Fistıkağacı), Necati Baykara 'Selâmi Pak Cad.l. îlkin 'BeyKAYIP tstarıbul Emniyet Müdürlügünden 24.2.977 'arihinde aldı&im na^anortumu kavbettim ISIAM CENAZf I51ERI 40 68 86 I l t : 47 20 06 N 0 1 : BUtun muameleıer ısletmeve aıt olmak Uzere »urt ıçı ve yurt dışındAD vurda cenaze nakl) yapılır. Günün ner saaonde emrinızdeoir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog