Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

3 MifiT 1977 Hisse Senedi ve Tahvil flânları • OTOSAN • SATILJK KmaCTIJER: • ÇÎNKO KUR5UN 100 »det tsttkbaı ıçın vatınm. • SARKUYSAN 1 > adet. Bu yu M temettü verroesı bekleniyor. • ÇELİK HALAT 100 »det. D». ha yüksek temettü bekjenlyor. • YTONG 10 «a. *f, 24 tem#M8 vermesi Dekleniyor • ÇUKUROVA ELEKTR1K S00 •det V» J7.5 temetttj »erdi ve • BANKER ZEKI: 22 Bfl 86 V, ao b«ltrsu ftisse dajıtacak. 37 53 13 İZMIR: 13 83 31 • NO3E1 tlaç Sanayi 65 »det • MERKEZ: 4. Vaku Han nomın») flyatla. Asms Kat, No: 8K 9 RABAK Ruçnan aafcto 100 • HİSSE SENETLERINÎZÎ »det. YÜKSEK rtYATLA ALIRIM. • EGE BtRACILIK RÜÇhao UkHtSSE SErTETLERÎNÎZI EN u 100 »det DYGUN BORSA RAYÎCÎ VE • KAV 1U0 »det CÜZÎ KARLA SATAKIM. • BORUSAN 70 «det (Memle• MÜESSESE VEYA ŞAHISketlmiato an gUçlt) nırulusiaLARA AtT TAHVlLLERt EN nndandır » ÜYGTJN ŞARTLARLA FAZ • MENSÜCAT ÖANTRAL 100 LA MENFAAT BEKLEME»deı <H 35 temettü tena «, DEN DERHAL MÜBAYAA tntşUr.) EDERtM MÜESSESEME • KORUMA TARIM «0 kdet (H MÜRACAATINIZDA YAPIL35 temetttl tevzı ermıştır. SerMAS1 1CAP EDEN OPERASmave «rttmmı y»p»calrtır.) YONTJN MUMKÜN OLAN EN • POLYLEN 50 adet "« 35 fttKISA ZAMANDA YAP1LA maye artınyor. CAGIN'l BÎLMELÎSINİZ. • BURSA CIMENTO 35 bin !ira• TELEFONLA VERD1GÎNIZ lık bu yıl daha yüxsek temetgMIRLER! DERHAL YERÎtü bekleniyor. NE GETmEBÎLMEK VAZİSATIL1K TAHVtLLKR: FELERİM1ZÎN EN ÖNEMLİ• ÎBRAHÎM KTEM taJJTÜJ V.18 StDlR. faızli 3 bin TLIık U • ARANI1AN KIYMETLER: 5U0 bin TLIık 2 yıl »onr» pa• YAPI VE KREDI BANKAS1 raya çevnlebUecek »ırket ga• YAP1 VE JCREDÎ BANKASI rantlb tjüırü, 1000. TL'si RUÇHAN HAKK1 920 TL. • GABA.VTI BANKAS1 • UL^TÜ^UTTJ Halılan tahvül • GARANTÎ BA.VKASI •* 15 faızlı 30 hın TL.1ık. RÜÇHAN RAKK1 • 1978 SAVTJNMA tahrill, 6 mfl• T. TÎCARET BANKASI fon HTa.HK H 11 faulı • ÎSTANBUL BANKASI • BANKER. ZEKT: Zı ** W • AKBANK 27 5i 13 tZMtR: İJ « 31 • T. İŞ BANKASI • MERKEZ: 4 V&lnJ Han • T. ÎŞ BANKASI KTTRCCÜ Aama Kat, No: «» • T. SINAt KALKINMA BANKASI • ÖDOKSAN • SÎFA$ • DEVA HOLDÎNO • NASA9 Yargıtay üyesı Ali Rız» • tZOCAM Düzceer'le özden Düzc*er'in • SINAI MALI TEŞEBBDSLET? »evgili oğlu. Mehmet ve Ra• TAT KONSEHVE «in'in biricik kanieşi, Sefa • RABAK ve blü Yılmaz Düzceevle • RABAK KURÜCTJ Mete, Teorr.an VP Kurdan • ŞARK DEOÎTÎMENI.ERÎ Goktan'ın kıymetli yeğenlen • ITTÎHAT DEGtRMENClUK Hacettepe Tip Fa3tÜlt«sı 3. • YTONG sınıf ögrencisi • TEZSAN • T. SFEMKNS • OLMUK elim bir trafik kazası sonu • KORDSA cunda vefat etmiştir. Cena • BAGFAS zesi 3 mart perşembe RünJ • £OE BÎRACTU1C Ankara Maltepe Camiinde :ı • A7OAZ ınacak öğje namazından • AÎTttN TEKSTÎL sonra Ksrşıyaıca MearlıCın• T. DEMÎR DOKtTVI da toprafe» verilscektir. • SARCTJTSAN AtLESt • KAV ORMAN 8ANA7tt • KOÇ HOLDtNO BANKER . ZEKİ Bütç« MecHsten çfttıgı gün, oldukça üg;n<; şeyler olmuç. Bır gece önce, katsayuun 12'ye yükseltilmesi Süleyman bey'in sinirlerini hayli bozmuş, tepesini lazartımştı. CHP'li AU Sanlı da bir önerge verip, artışlann Eme'iiı Sandıgına değü de memur lann cebine gırmesinı saglayınc», Malıye Bakacı Yılmaz bey, Bütçe Komisyonu Bajkanı Ismet bcy hop oturup hop kalkül»r. Bu işte, AP'lileı» ojrun oynadıguu sandlklan MSP'y» T^lendiler. Tutanaklara göı gezdiri yorum.. Başkanlık yerinde AP'U Ahm«t Çakmak v&ı. Kürsüde de MSP'U Fehmi CumalıoğUu. Fehnü Cumalıoğlu (devamla) Soicu ve Hberal zihniyet partile ri materyalist kökte birleştild»ri, raana ve maneviyata dejer v«r medikleri için bugün dabi ar»lannda fikri bir ayınm çiaememişlerdir. Murat Bayrak (Çaaakkale) N» alâkan var bunun? Başkan Rica edijorum efen dim, saym Bayrak, rica ediyorum, müdahale etmeyin. Fehmi CumaUoğlu (devamla) Millll Selâmetin bir fikir ve dav« partisi olarak siyasi hayatımızda yer almasıyla diğer siya«i partiler de yığın partisı hüvıyetinden uzaüaşarak, fikrini ortaya koymak, «ihniyet ve davası m açıklamak zorunda kalmışlardır... <AP sıralanndan güruliUler). Murat Bayrak (ÇanakXale> Muhalefptle iş yapmak ahlâka, maneviyata aykın değil nai? Bu nasıl i.ş'' Söyle bunun cevabını? Başkan Sayın Bsyrak, lütfen rfcndim. . <AP sıraîaıınuan gürültüîer» sayın Bayrak, lütien efendim. lütfen efendim, oturu Fehmî Cumahogru f Tahammül edeceksiniz. ANKARA NOTLARI 27 52T3 22 66 86 Mtıstafa EKM£KÇt Bu cenaze nasıl kalkacak? mi/T, müdahaSe etmeyiniz. Fehmi Cumalıoğlu • devamla) Muhterem ınıllervekillen, lütfen dinlpyin... Adalet Partisi 236 mil letvekilindcn 149 milletvekiline düşüiicc, sayın Süleyman Demirei. «Mıilet bız» muhal?fet vazifesi verdi. Adalet Partisi hükümet kurmayacak, koalisyon orta jn olmayac.aktjr» jeklinde basıra beyanat verdi. MSP Genel îdare Kurulu topianarak Genel Baş'sanırrnz Prof. Necmeddin Er bnkan'm imzasıyie... Baçkan Bir dakika sayın Cumalıoğlu. bir dakika. Fehmi Cumalıoğlu (Devamla ı Efendim, hükümetin kurulması ça'ıısmalarım, teşekktil tarsını arzediyorum. Başkan Efendim, bütçemn tümüyle ne ilgisi var. Hükiimet kunıimuş. ifeinci senesini idrak etmiş. burada bütcesi görüşülüyor. Rica ederim efendim. Fehmi Cır.ıahoğlu (Devamla) Burada şf.hıslara açıkça sö\ülürken hiç scs çıkarmıyorsur.uz da. biz bursda rıhniyetleri konusu~ken . Başkan Efendim b*n gereken ikazı yapjyorum. »ma bir tarafınd&n bütçe ıle ilgisini te»pit edin lütfedin efendina. Fehmi Cumahoglu [ De,Tun\a> Bütçe ıje hukümet nasıl kunılur, hukümet nasıl çahsır, bunu anlatıyorum. Murat Bayrak 'Çanakkale) Siyasi ahlaksızlık yapıyorsun sen orada, bütçe ile r.e a'îkası var onların'' Başkan Rica edıyorum sayın Bayrak, lütfen efendim. Sayın Bayrak rica ediyorum, müdahsle etmeyin efendim. Fatma Gülhiz Mankut 'Istanbul) Yanlıs şeyleri mütalia ediyor ne yapalım. Ba$kan Rica ediyorum efendim. Hatibe müdahale etmeyiniz. Murat Bayrak (CanaJikale) A h l i i ve maneviyattan bahsediyorltr, tescil edilsm, meydana çıksuı. Başkan Size bır uyarı cez»eı venyorum «aym Bayrak Rica ediyorum efendim Sayın Cum»lıoftlu, lütfen ikanma rinyet ediniz "rfendim. Fehmi Cumalıoftlu (Dev»ml«) Rıayet ediyorum efendim ve gerçelclen söylüyorum efendim. Başkan Gerçekler.. Fehmı Cumalıoğlu (Devamla) Hükümerler nasıl kuruldu? Başkan Bütçe ıle ilgılı.. Fehmı Cumalıotlu (Devamla! Adalet Partisi G«nel îdare Ku rjlu aynı mahiyetteki kararlarını efkârı umumıyeye açıkladı, ikinci rica mektubumuz da netice vermedı. Murat Bayratc (Çan&kkale) Gereiçe aramışsınız o raman t«rekçe.. Fehmi Cumalıoğlu (devamla) Adalet Partisi de efelik yansında gerl kalmamak için >Bİ7 cîe erken seçime hazınz demeye oas ladı. Bu tekrar seçım neyı halie decekti? Ülkemiz iktisadi, içtimai buhranlar» ve dar bogazlara itilmıstı. Murat Bayrak (Çanaltkale) Erken seçimden kurrulamaaınıx merak etme. Fehmi Cumalıojjlu (devamla) Nitekim Italya ıle 1 mılyariik techiztt krediJi »»gianmıs ve işbirliji imzalanmıştır. MuT»t Bavralt (Çtnakktle) ttslva müslüman memleket raidlr? Fehmi Cumalıoğlu (devamla'' Millt Selimet Partisi seçim b«yannamesinde «her ile bir fabri ka» demiştir. Bu 200 agır sanayi tesisine llâveten programlanan sanayi tesisleri 300e çıkmıs bulunmakta. Murat B»yrak (Çanakkale) Siıin ne mal o!rtu|funuzu anladılar. Fehmi Cumalıofclu (devamla> Illerin ilçelerme de fabrikalar yapılmaktadır. . Aîiağa'da AP'lilerin. Erıincan'da CHP'li bir senatöriin fabrika temelini sökme si, efkârı umumiyede iyi karşı lsnmamıstır. Murat Bayrak fÇanakkale) Sen rnonta] »anayii d»hi kurmak tan acıısın. Mehmet Bozgeyik (Gaziantep) Sen anlamazsın. Baskan Sayın idareciler, ri c* ederim yardınacı oluntız. Bu şekilde müzakere devam etme? İçtüzüğe göre bu sekılde harekp rin:z m'imkün değildir. Rica edı yorum efendim. Murat Bayrak (Çanakkale> Seçilsek de seçümesek de dze karşı mücadelemiz devam edecektir. Başkan Lütfen efendim. Fehmi Cumalıoğlu (devarr.la) Hele bir iktidar partisirrin erken seçim istemesi, o psrtinin bttip tükendiğini, hizmetten kaçmak istediğmi ilan etınesl demektir. Eğer bu eken srrlm istefi, Milli Selamet'in bB^lattıJı. insnç ve aztmle yürUttügii *u «gıp genayi hamlesini durdurm»k, tekrar gazoz. bir» ve montaj sanayiine dönmek areusundan ileri jreliyorsa r»nlıs bir advrn sttıklanm hanrtatmak isteriz. Yılmaz Hocaoglu fAdansi Cumhuriyet Halk Psrtisiyle y»p, Cumhuriyet Halk Partisiyl» Mufit Bayrakt*r fBolui Sislnle cennete sidılmez be.. Başkan Efendim. rica ediyorum.. Müdahsle etmeyin efendim Fehmi Cumalıoğlu (devamla) Nereden ve hangi siyasi tesekkülden pelirse gelsin, bu «opalı, boınbalı, dinamitli, tabancalı hadiselerin k»rsısındayıt. MSP'linin konuçması APlileri gerçekten bfkelendirmisti. Konuşmaaı degil. gerçekte, tuturau. TutAnaklsra geçmemi$ ama, AP'lilerin bazı sözleri öylesine agırmıs ki, dırhemıni yiyen kudururmuş. Bası agır »ö» lere futanak memurUn da y«tışemesier. MuTat Bayrak blrara oturdufj yerdm şöyle oagırmıj: Bu c^nazeyi s i » kaldırtacagız... Bu cephemn cenazesi demek. Şimdi cenaze lavAZintatçü»nna is çıktı demektir. Sülf>Tnan bey cepheyi diri löstermege çalışıyor. Aylar sonra cephe ortaklarıvla biraraya gelip konusmeya çalışacak Erk«?n secim V'nı hir bs^ondu. Bir haft* var ki balon yir» \*ükseldı. uzaklasu. BÎIK: de daha bir kaç eün ovalayacaklar da erken seçim de ister istemez kapanacak. Bir hükümet kurma konusunda belli ki MSPlüer de CHP"ye karsı ürkek. Biz, CHP ile kuraımyız. Seçimde alacagımız en iyi sonucu yok eder bu. Eeee. ne olacak yanl. bu cenaıe bfcyle ortada kalaca'< mı? Biri de söyle dedi: It aişı, domuz derısı,. V E F AT Milli Savunma Bakanlığı, Silahh Ku/vetler mensuplarmın yan ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı ANKARA Milli Sa\unma B« kanlığı Basın ve Halkla İlişkıler Şubesi. öilahlı Kuvvetlcr mensuplarının yan ödemeleri ile Ugili bir açıklama yapmıştır. Açıklama özetle şöyledir: «926 sa\aiı Askeri Personel K» nununun ek 3'üncü maddesini de giştiren 1933 sayılı kanun gereğince, uzman çavuştan en yüksek komutana kadar rütbe ve ya pılan işin özeUigine göre iş güç lügü, iş riski, teminmde güçlük ve mali sorumluluk taztninatı ö Ahmet DÜZCEER TİP Merkez Yönetim Kurulu î DENIZ KUVVITtERi KOMUTANLIGI Seyir. Hidrograil ve Oîinograıl Dairesl Ba«kanlıg,ndan biltUrtlmiştir. Denizcilere 14 Sayılı Bildiri ÎSTANBUL BOOAZI SALACÂK İLE SARAYBURNU ARASI îartanbul Boğazı Sarayburnunda 41 derece 01 dakifca 04 Mniye Kuzey, 28 derece 59 dakika 14 saniye Doğu mevkii il« 41 derece 01 dakika 20 san:ye Kuzey, 29 derece 00 daVuka 37 saniye Doğu mevkiindeki Saiacak arasını birleştiren hat üzerindeki degışik mevkilerde 10 mnrt 1977 tarihinden 31 mart 1978 tarüıine kadar geçecek süre içersinde ve gün ışığında sualtı boru döşeme çalışmalan yapüacaktır. Başlangıçta denlz dibi kazı ve sondaj yapıiacak, Ueriki tarihlerde, sualtı inlilâkı, kılavuz t«l çekilmesı ve su borusu döşenmesi gibı çalışmalar ile boğaz trafiğiade yapıiabilecek trafik kısıtlamalan aynca ilân edüecekttr. Çalısmalarda kepçeli tarak gemısi 53 metre boyunda, 21 metre eninde. portakal rengınde boyaiı olup, çalışma yerinde sabit duracak şekilde demirli ve manevradan ftcias olacaktır. Kepçeli tarak geminin bordasmda toprak Uşırna satı, romorkör. dalgnç motoru, araytırma motoru ile böteede emniyetı sağ'amak vizere siirat ve 2 adet de muhafaza botu bulunacalctır. Gece süresince çalışma mevkiinde »»dece kepçeli tarak temisi kalacaktır. Çalışmalar Ue llgili biltün telcneler gece ve gündüz uluılanrası işareüeri taşıyacaklar, aynca kepçeli tarak gemisinde r»d«r refîektöril, sia düdüğü, kampana ve projektör bulunacaknr. Bu baigeden geçecek olan gemilerin can ve mal güvenli#i bakımından tarak gemisinin 200 metre açıgındaa çalı?malan alaatmayacak çekilde ağır yolla geyretmelerl ve uluslarmrası isaretlert taçıyan muhafaza motorlarmın ikazlarına uymalan önemle duyurulur. (Basın: 12527/2079) £ Bu zans^ve tazminatlar Askeri |^teifcrsonel»Kanununun bir geregi olarak her yü Bakanlar Kurulun dan ahnan kararnamelerle ytirür liiğe girnıcktedir. 1977 mali yılı içinde ödcmelere esas olmak üz«re 7/13159 sayı ü kararname 28 şubat 1977 tarih li Resmi Gazeteda yayınlanarak uygulamanın devamı sağlanmıştır. Mali çonımluluk tazminatı ] ile ASTSB. ÇVŞ.. KD. ÇVŞ. ÜS [ ÇVŞ., KD. ÜSÇVŞ. iş süçlügü dı ' çında. 1976 mali yılı içinde öde ] nen miktarlardan farklı herhangi bir artış yapılmamıştır. j G«rek bu ve gerek bundan ön , ceki uygralamada en küçuk rüt j beli uzman çavuşa net 792 TL. [ İktisat dergistııin son sayısınen hüyiik komutana 4398 TL., da yer alaıı bir araştırmada petödenmektedir.» rol arama faalijetinin TPAO'ya kaydınlması ve termik santralle rinin linyite dayalı olaraüt kurul ması önerilmiştir. bölüşünıü yaptı Türkiy» t ^ i Partisi (TtP) 1. Büyiüc Kurultayı'ndan sonra toplanan Merkez Yönetim Kurulu kenaı arasında görev bölüşümü yapnııs ve Behice Boran yeniden Genel Başkanlığa getirilmiştir. 262728 şubat 1977 urihleri arasında toplanan emperyalizme ve faşizme karşı güç ve işbirliği yapmak üzere CHP' ye çagrıda bulunan 1. Büyük Kurultay'da 21 kısi Merkez Yö netim Kurulu üj'eligine, 7 kişi de Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine »eçilrnişlerdir. Bu arada Merkez Yönetim Ku ruhı için 7 kisi, Merkez Disiplin Kurulu içinse 3 kı»ı yedek üye olarak seçilraışlerdir. 1. Büyük Kurultay'ın bitiminden sonra 1 mart 1977 tarihinde yapılan ilk Merkez Yönetim Kıırulu toplantısında ise Behice Boran Genel Başkanlıga. Nihat Sargın. Genel Sekreterlige. Yaleın Cerit Genel Saymanlıga, Can Açık Böz, Merkez örgüt Bürosu Sekreterliğine, Yavuz Ünal, Merkejs Eğltim, Bilim ve Araştırma Büıosu Sskreterliğüıe. Nurdan Orpen. MerKez Haberalma. Propagand» ve Basın Fiirosu Sekreterligine. Dincer Doğu. Merkez Kltle örgüt leri Bürosu Sekreterlifcine «eçilmişlerdir. NEZiH DURAL'IN TAHLiYE VE GiZLi DURUŞMA İSTEKLERİNİ MAHKEME REDDETTİ M$ıyr>nun. 240 oııı dolarlık na>aiı bır fark için hakkımda tahiikat yapılmakta, tican Itibarım sıfıra ındi rilmektedir» demiştir. Geçen durusmada sanık avutcatlarındaa Şakır Kurtluoglu, 1967 wyılı Türk Parasıru Koruma Yasası'nın, Anayasa'ya aykın oldujunu öne sürmüştii. Dünkü duruşmada kararını açık'.ayan mahkeme heyetı, Anayasa'ya a?kırılık iddiasını ciddı buimamıştır. Sanık a'.ukatlarından Ziya Küt, geçen duruçrr.ada bazı «giîli» belgel?r vereceklerini, bu neden le duruşmanın ıtgizli» yapılrraMnı istemişti. Bu konuyu da kaTa ra baglayan mahkeme, belgelerin «gizliUk» niteliginin bulunmadığı nı, bu nedenle rturu*mamn «şr.zli» yapılmasına gerek olmadıgını bildirmiştir. Afır Ceza Mahkemesi'nin geçen duruşmada Millli Savunma Bakanlığı'ndan sordugu. uçak alımları konusuna ılişkin yaaya yan.tın geldiği, ancak listenin dü zenli olmadığı sonucuna vanldığından, iistenin bakanlıga ger: gönderilmesi, listenin asıllanna uygunlugunun saptanmasından sonra yollanmasının yeni bir yazı ile istenmesi karara bağlanmıştır. Mahkeme geçen duruşmada ol duğu gibi. dünkü duruşmada da, Türkiye ile Amerika srasmda irn zalanan anlasma gereğmce. gelen bilgiler arasında Nezih Dural hak kındaki bu davayı ilgilendirir bel ge bulunup bulunmadıfhmn Ada let BakanüğYr.dan yeniden sorul masını da karare baflamış. Ne üih DUTal'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştır. Durusma bir başka giine bıra Petrol arama faaliyetinin tümüyle TPAO'ya kaydınlması öneriliyor rin önerildiği yazıd». urun vade de rafinaj kapasitesinin artırılması, TürkIrak boru hattımn denize ulaştığı îskenderun körfe zinde petrolü işleyecek geniş kapsamlı tesislerin gerçekleştiril mesi ve petrol dışındaki enerji kaynaklaruun lrullamlrr.ası ve ge liştirümesi önerilmektedir. Kısa vadede ise linyit yataklarının kullanılması ve yeni termik sant rallerinin kurulm&sı. hidroliic e nerjiden daha çok yararlanılma : yollan gösterilmiştir. Öte yandan aynı derginin son sayısında Denizcilik Bankas: Ge nel Müdürü Nesih Neyzi. KTürki ye'de petrol üretimini artırma yö nünde umut verici gehşmeler olmamakla beraber başka alanlarda alınması gereken tedbirler bu lunduğunu bu tedbirlerin ba?mda, petrol nakliyeciliğinin yeniden düzenlenmesinin geldifini» öne sürmüşrür. Petrolün büyük «AzgeÜşmişlik ve Gelişme Sorunları» konulu seminer, 5*6 martta yapılıyor DEKORPLAST PLASTiK VE DÖŞEMELiK SANAYi VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi'NDEN Tiearet Sicil No. 135217/82598 Şlrketiınizın 1976 olagan Genel Kurul toplarvtısı aşağıdaki gündemde gösterüen konuları görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 19T7 Perşeınbe günü saat 17'de Istanbul, Sirkeci, Ankara caddesinde kâin 74 numaralı Ankara hanuıın 4'üncü katında 408 numaralı odada toplanacaktır. Bay sahiplerinin bu toplantıya Işürak edebilmeleri için sahip olduklan hisse senetlerini toplantıdan bir hafta önce şirketin Istanbul, Dordüncü Levent. Oto Sanayi, Çamlık caddesi, Ayaz sokaiı No. 6 1 adresindeki merke«ine tevdi ederek giriş kartı almaları, hissedarlardan toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettireceklerın vekâletnamelerini sşağıdaki örneğe uygun olarak tanzün ettirmeleri gerekmekfe«lir. Şirketin 1976 tdare Meclisi ve lourakıp raporlarıyla, bilânço, kâr ve zarar hesaplan toplantı tarihinden onbeş frün önce çirket merkezinde pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulacaktır. Pay sahiplerimizin toplantıya tejrifleri rica olunıır. Sirket tdare Meclisi Gtindem : 1 Toplantı başkanlık divaru seçimi. 2 197<5 yih faaliyet ve hfsaplan hakiında îdare Meclisi raporu, murakıp raporu, bilânço, kâr ve zarar hesabının okunması. görüsülmesi ve karara baglanması, 3 îdare Meclisi ile murakıbm ibrası hususunda karar almması, 4 1977 yılı için murakıp seçimi, 5 İdare Meclisi başkan ve Uyelerinin ve murakıbın ücretlerinin tesbiti, 6 1976 yılı kânnın yatırımlarda kııllanjlmak üzere tamamen yedek akçeye katılması veya kısmen dağıtılması hususunda karar ittihazı, 7 Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere başkanlık dıvanına yetki verilmesi. Yf kâletname örneği: Dekorplast Pîastik ve Dösemelik Kumaş Sanayi ve Ticaref Anonim Şirkeü'nin 31 Mart 1977 tarihinde yapılacak Olagan Genel Kurul toplantısında b«ni tem sile mümessil tayin ettim. Adı geçen mümessile, sahibi bulundugum hisselere göTe tanzim edilecek giriş belgesinin verilmesini rica ederim. Pay sahibinin adı, soyadı: Pay gahibinin adıesı / /1977 (Pay üahiblnin bnzasi) (Cumhuriyet: 2085) «AzgeÜşmişlik ve Gelişme Sorunları» konulu seminer 5 6 mart tarihlerinde Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılacaktır. Ortadogu Teknlk Ünıversitesinde yapılmak üzere bu üniversitede görevli bir komite Uraiından hazırlanmış olan seminer, üniversitenin kapanmış olmasl nedeniyle Siyasal Bilgller Fakülte»i toplantı salonuna alınmıştır. Seminere katılacaklara bu konuda yap'.lan yeni bir duyuruda, «Üniversitenin içmde bulunduBu kriz vt ortaya çıkan idari güçlükler nedeniyle» scminerin ODTÜ îdari İlimler Faktiltesinde yapüamıyacagı beiirtilmiş, Rektörlük katında kaynak sağlama yönünden yapüan başvurunun ise, «mali sıkıntı gerekçesiyle» reddedildifi, bu nedenle Ankara içinden seminere katılacaklarm kendi giderlerinl karşılamalannm zorunlu olduğu açüt. lanmıştır. Gelişmış ülkelerle İUşküer, eşitsiz mübadele, sanayüeşme, çok uluslu şirketler, işçi göçü, azgeH?miş ülkelerde devlet ve köylülük sorunları tartı^ılacaktır. Semlnerin ilk gunünde Dr. Bahattin Akşit, Huricihan Islâmoglu, Doç. Asaf Savaş Akat, Sungur SavTan, Dr. Mehmet Arda, Dr. Ataman Aksoy, seminerin lkinci gününde ise Atillâ Aksoy. Dr. Gü rel Tüzün, Dr. Nuri Yıldınm, Dr. Caroline Ramazanoglu, Dr. Doğu Ergil, Dr. Hüseyin Ramasanoğlu ve Dr. tlber Ortayb. birer tebliğ sımacaklardır. Petrol Sorunu üzerindeki ar&s tırmada, uyabancı şiTketlerin Türkiye'dekı petrol yataklannı bulup işletme konusunda ileri teknoloji olanaklarmı harekete geçirmedikleri ve zaten ekonomik kıstaslarda hareket eden bir uluslararası şirket için Türkiye' de küçük ö'.çekli bir kuyuyu işletmenin anlamı olmadığı ifade edilerek. TPAO'nun yabancı şirketlerden 10 kat daha fazla sondaj yaptığı ve bu nedenle TPAO' ya mali ve yasal açıdan destek olunması» istenmiştir. Tlirkiye'de petrol ve enerjl so rununun çözümü konusunda bazı kısa ve uzun vadeli yöntemle DP'den istifa eden Denizli Milletvekili Sami Aslan AP'ye girdi ANKARA, (CumhurİTtt Biiro«u) Lockheed finnası Türkiye tem silcisi Nezih Dural hakkında «Vergı kaçakçılıgı» iddıasıyla da dava açıldıgı dunkü duruşmasın da açıklanmıştır. Dural 213 sayı ü Vergi Usul Yasasına aykın ha reketten Asliye Ceza Mahkemesinde de yargılanacaktır. Nezih Dural, dün Ankara Birinci Agır Ceza Mahkemesi'nde 1567 sayılı Türk Parasım Koruma Yasası hükümlmne aykın tüketirr. merkezlerine boru hatla olarak Lockheed firmasmdan el n ile taşınmasının zorunlu hale zamanında geldiğini belirten Neyzi, karayo dıgı komisyonlan Türkiye'ye getirmeme iddiasiyle lu ile sürdürülen petrol taşunayargılanmış, mahkeme sanık ile cılıgmın artık ekonomik olmak avukatlannın serbest bırakma is tan çıktığını da ifade etmiştir. teklerini yerinde görmeyerek, tu tukluluk halinin sürdürülmesinî karar verraiştir. Nezih Dural, dünkü duruşmada serbest bırakılmasmı isterken gözlerı yaşarmış, aynca duruşmayı izleyen sanıfın yakınlan da ağlamışlardır. Nezih Dural, «Lockheed skandalı askeri uçaklarla değü, yolcu uçaklanyla iîgilidir. Genel kurmay askeri savcılıgı da. Mec lis arastırma komisyonu da şeAVKARA, (Cumhuriyet Bttrosn) ; refli kişilerl lekeliyecek biçimde Bir süre önce Demokratik j b'.r belge bulamamıştır. Bu. Türk Partiden istifa ederek ba£ıms«i olarak hepimizi sevindirmesi ge olarak milletvekilliğini sürdüren ! rekirksn, ban çevreler, bunun Denizli Milletvekili Samı Aslan [ 'am ak«ını vaymışlardır. Hiçbir dün Adalet Partisi Genel Merke hükümet zamanında, hiçbir kim seye rü$vet vermedim. Memleke zinde düzenlenen bir törenle Atime, ambargoya rsğm»n silâh dalet Partisine katılmıştır. Fen Fakültesi Dekanlığından FakUitemiz Nanm Terzioğlu Mat*m»Ök Arasttrrn» EnstlHlsünde çahştırılmas üzere sınıö. derecesı ve adedı gösierilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Personel Alınacaktır. Sııufı t'ovanı Sekreter Genel tdare Hizm Genel tdare Hizm. Sekreter Odacı Yardımcı Hizmet. Aranan Şartlar: 1 657 ve 1327 sayılı kanunlann sartlara haiz olmak Derecesl 8 10 14 memurlar lçtn Adedl 1 1 1 aradıgı • Alüminyum Sülfat Satılacaktır 1 thtivaç faziası ithal mali 60 ton alüminyum sülfat kapalı zarfla teklif alma usulüne göre satılacaktır. 2 Ihaie 10.30.1977 sünü saat 15.00'dedir. 3 tştirak için geçici teminat 8.000. TL.dır. 4 Tekliflenn en geç ıhale gün ve saatine kadar komisyon başkanlıfına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 8 Şartnamesi Sstmalma Müdürlügünden bedelsiz temin edilebilir. 6 Üniversite satışı yapıp yapmamakta serbesttlr. (Basın: 12308) 2073 talmıştır. ACI BiR KAYIP Merhurn Selâhattin Tan ve rr.erhume Berrag Tan'nın ogullan. merhume Hürmüz Zaımoflu ve Halit Tan"nın kardeşleri, Dr. Selâhattin Tan, Mebrure Tan ve Av. Selçuk Tan'nın amcalan, Metin Zaimoğlu'nun dayısı, merhume Fethiye Tan, Mihri Arun, merhum Abdurrahman Şeremet, Abidin Seremet ve Neriman Karaarslan'ın enışteleri, Av. Gürol Kaymak'ın kayınpederi, Gaye Kaymak ve Ümit Tan'nın sevgili babala rı. Özgür Kaymak'm dedeleri ve Faika Tarı'mn hayatta en çok jevdiği varlıgı, eşi Tiearet ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlügünden emekli 2 Askerlikle ilgisi olmamak 3 Ögrencilikle ilgisi oİTnamak 4 173.1977 pünü saat 17.00"ye k*0xe (Hleltçelertnâ a) ögrenim belgesi »eya noterlikçe tasdikll »ureti b» Nüfus hüvıyet cUzdanı veya yetkllilerce onaylı suretl c) Savcılıktan alınarrak iyi htl fcagıdı d) tki adet totogml eklemek suretiyle mUracutlan 5 Yapılacak sınav veya mülakatı kazanmak. (BftSin: 12019,2078) 1963 Model Chevrolet için 3 Adet GM. 250 Tip Yarım Motor Alınacaktır I.E.T.T. Işletmelerinden 1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla tıyat ve teklif ısteme usulü ile ihaleye çıkarılmıs olup, teklif edilecek bedelin. şartnamede yazılı kanuni nispetlerıne göre hesap edilecek miktar kadar temınatı havi teklif m?ktupları 10.3.1977 Persemb= günü saat ls.ııo'e kadar Metrohan 4'üncü Scarta bulunan Tiearet ve Levazım Müdüriüğürıe elden teslim edılecektir. î Bu i$e s:t şartnamplor Tlcsret ve Levazım Müdurlüfünden oedelsız olarak aluiabilır. (Basın: 12405) 2072 K.4YIP Nüîus nüviyet cüıdanım; kaybettim. Hülcümsüzdür. ÖZTÜRK ALEV Cumhuriyet 20<W KAYIP T 4519 B5 numarah siporta ksmmı kaybettim. Htlkümsüzdür. 9«hln AZÎZO6LL iRFAN TARl'yı 2.3.1977 çarsamba günü kaybetmiş bulunuyoruz. Cenazesi 3.3.1977 perçembe fbugüni ikindi namazını müteakip K:zıltoprak csmiindon kaldıTanrı rahmef eylcsin. A t LF 5t HEDEF DEV BİR OENtZ GCCÜl rURK DÜNANMA VAKFINA YAPACAGINIZ YARDIMLARLA B ü HEDEFE ULAŞABILIRIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog