Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

DÖR I CUMHIİftim İ HASÎ 1977 İS.frAl ETTiĞî ülK£ MİlLîTıS B ^ i N A SoMutfEN PAYAM«Î Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca YAŞAR KEMAL «Doğru doğru, çoi doğu» dne bağrdı ba«bug Ve «tırmızı sa<alıi topal demiK. .çjı ıçın guldu «evınçten dolııp taşıyordu Tez trunde anlamıstı basb^ğun £im oldugunu Bu kannca, sanca karuıcaların başlanndan bsşka«ı değildı ve su fcalabal'gı burava topUjanla da kıskırtanlar da sarıcalardı Ama nas'l da yıtıp gıtmışlerdi kırr'zı sakallılann ıçmde' Onlan na«.ıl avırdedıp de bulmah. bjnlann sancalar olduklarma bu kalabalıgi ınan1 dırmalıydı' îsı zordu. zordu ya, olanaksız degıldı îpınce uzun kannca da indı karaçalının tepesınden Onu da omuzlarına aldılar «ya«şa, varol • dıve bır sure ortalıjtı çmlattılar Seslen uiu dağlarda rankılandı Sonra kuyucu'arın ba?ı çıktı karaçalının üsrüne fıllenn vollanna kuvu karanayı onerdı, onun arkasından çmei karınca çıkıp karınca ülkelermm dort b r varuna çmler çakmayı salık verdı Fıller p ç bır zaman b j çıvılere basıp karınca al.celerıne gıremeveceıctı Çıvıcıvı agılcılar. sucular, volkesenler hırsızcılar sıvamaeılar izledıler, hepsınm de oner'sı ılgınçtı Mamn kalabalıgmdan her b nsinı ayrı ayn onaylavan, onlara dofru, dıye bagtran kışıler çiıctılar Topal demjrcıvle başbağ da hepsını onavlıvorlardı Konuşuculann hepsuıı de kendı bolüklerı omuzlanna aldı'ar. Derken ortal'k bıraen kanştı kaıncala" bınbırlerıne gırdıler. Kılıclar,, yataganlar çek Idı ağlar. halatlar atıldı, kum gibı taslar yağdırrlı karıncalar bırbırlerımn ustune. alamn gn$unü ko*u bır to7 bulutu orttu Bır feryad ı fıgan «ldı onalıgı kı kulakları sagir eden. Kelleler bacaklar, kollar. govdeler uçuşuvcd ı havalarda Su ddnva dunva. karıncalar kannca oialı boyle bır cenge tanıltlut «tmemıştı kımse. Topal kırıncay'ıa başbug yuksek. kalm, a#aç gıbı, sajlam bır karaçalının en uç dahn.n Ustdne çıkmışlar cengl buradan ızliybrlarrt Topal demırcı kederindenjbiayoi1 £•!<*«>" • sa, içınden sevınıyor, kıvaıuyor, dısınd&n üzul• \>rd»Vr' » diye iordu hfmen başbuj. Aa&h, Oıilann da yer.nı bır oğrenebılseydi Su dUnvada oaşoug s?J Ken, b'r tek kjrmızı kannca bı>e kalmama^ndı rf >Çını maç.nae . de ı opal detnırci •San ben.z'ı kar.ni.alar uUes nde » • Sarı benızlilerın de sakallan kınnıa mı olurmuş'> 1 «Olur ya . ded 'opal demırc «On.arın kırmızı sa&alları ÛOMP ahmak aegıl onlar boyie bınbınennı oMjrmujorlar > Oönırslmuz, dedı .ıınden oaşbjğ, hele ben bu denty'eden geciı . sarıcaları nı bır çon dere\nm ser.ın Çnı jnaçınıı e gor ser o zaman pınıbuıtu.a oradakılcrı de buradakılerden Alanı kabn bır toz »abakası orttıl alandan akan Kanlar çağılda\arax jamacı aşağı ınıvor, dereye doluvoıdj B ı ^aaar \ıuisek!ı^tîn bıle, kesilmı? uçan kol batak. go\de baştan oaşka hıç bır şey porenujordu topal den.'rc Bağırdı çajıraı çabası hıç bır ışe Mramajınca, topal demircı elındekı borazsnı fırlattı savaş R anma •ttı. tmarsızhü olduruvordu onu Derken uzaklardan gokgurlemesı gıbı bır kahkana patladı Kahkaha dağlan salladı kayaları tıtrettı «Fııler sjltanı fıller stı taru» dı>e kendını bır dana e!e \ernı basbug «Fıher SJI am kırmızıların bu halııie gülu\or > «Ne bılno kı fıller sultaru barada*ı iıalımızı» Coşkuyla knndıru ela veren basbuğ hemen bır yalan kıvıdı «Füler sul'annın gozu ki'k gunîuk jercıe<i kaa taşın usfuncekı '{ara karıncaM yedı dejf ardında da ol«a gorur B°nı olaunıvordu az daiıa, kaçtım da Kafciagı r n karlanna attım kendımı Fıllenn yure Kd>alık dagla'a hele daflann soguk karlanna hıç yuzlen yoktur » Bır kahkaha, b'r kahkaha daha patladı KahKatıaimr \pn go^J sarsara^ ardı ardına dur 4 n t p gudelerı gıbj patlıjordu, Tam nu «'raaa bır tansı*. gerçekleşti. tnabır se\ ol'iu a^r.da anmda bırden kırp dıje ses seaa ke<ı!dı En kuçuk bır vızıltı bıle duvo.mvyornu oradan lopal demırcı kulak verdı d.rüedı, sonra da huzunlu «Ne old'i buraara alanda çıt çıkmıvor ne oldu kı k'mızı sakallarıma"» dı\e sordu «Hepsı hepsı oldu», dedı başbug «Hepsı bınbırler tu oldurduler Bır tek kırmızı sakalı mız bıle kalmadı Vah van, vaaah1» Avazı Ç'K tıjı kadar ağlamağa başladı «Vah kı vaanh » Topal kannca \akurdu, gozlerınder bır damla >aş ekmıyord ı, orada oyle duulıruş kas katı kevilmış Kalm'^tı FiL'fer sultanırın kahkahalan daha da gurleçerek gehvordu Alanın ustundekı toz da va \AŞ vava*. veıe ın vor ortalık açılıvordu Topal kanncajsr zı^lerım a ana dîjvnuş oradan ayır mıvordu Elı u p j m ustündevdt Toz^ar ındı ortalık açıldı \e biTden de tam o anda da fı'ler sui'ipının kahkahası kes km, ezırı, oldurıı u son^uz hı^ımda bır a(<e \f dondıl Ve topal dem.rcı uzun bır sevınç çıglıgı attı • Kaıırca arımın çoğu olmemış'» dıve bağırdı • (,€>% «u<jr çok *ukur çok şukur'» Manzar?ı \f alanda kanrcalann kınl kıTII Ka^raştıgını goren başbuğ kedennden ıca raçah^an duşup olu\ordu az daha Topal demırcı karsçalının usfunden ndı »lana \ardı Alanda oluıer jaralılar biribırle nnm u» une jıgılışmıştıîar «Buia da buna da şuku' ri»dı topal demircı «Ben hıç bır kırmızı sakal Oımadı san m^ım » Ortada da fı.ler sultamnın ki'KPr^ından »aîkınhfa ugrayıp savaşı bırakmış kannealar daha durmadan ^o\u3«5 orlardı Topal denvrcı bır çopıin usture çıktı «Yeter art«» d°dı «Kendın 7e g=ln Ba km fıher s .l'anı sızın bu hahnıze nasıl gulJ yor » Daha bırçok soz so> ledı topal demırcı Ona h'ç OT karınca karşılık veremedı Kırmızı sakaîla' suıclıim paklum koreıenne donduJer DondJİer ama . Başbug, topal kanncanın tam arKasırday dı, o konusurken «BaK arkadaş», dedi «Sen ? rıdı bj bırı bırıne dusmuşle*"i bırıbırlerının Kaniarını ıÇ mıslen bır daha bır arava set rebılırım mı sanıvorsun 7 Bundan sonra bu Kirmızı sarca ıar artık hıç ıflah oîmazlar Sonuna kadar b' nlar bınbırlerını oldururler Arava <an ben"ill ^. fıtne gırdı Bın parçaja a\~ılmış kı^mızı =a<al hlar, a~tık her şejı unutup bır b'r'en^p du şener Gozler1 ne f'llerı ne de dunvayı go^ur » Topal kannca hem uzgjndu o an bıtenaen, hem de sevınçJudı, Kanncaiar çok sJkur ki "optan olmerrışl'^'aı Bu denevden «onrp a^'ık ak lla'i başlarına selmış olmalıydı Bu olaydan sonra sanca karıncalann da ıg\a«;ına uyma; a caKİardj hsrhalde Korelerıne geld ler vorjlmuşlardı • Gel demırcı kardeş» dedı başbug «gel benımle de Kafa ıgı mn arKasındakı berum ul keme gıdelım Sana ba^baıtanlık venrım kendı uliemce Sana bal ozu çıçek ozu, hem de Kafdagı çıçeklerının ozunü >edırırım Senı ÇOK sevdım ömrunun bundan sonrasıru karmcaca de*ıl jıilsr gım vaşarsm Istersen kıçını da gun akşama dek ^aorsın Baıc. gordun ışte, gu vendığ'n dağlara da kar yağdı senın kırmın calann bırıbırlenri oldOrdu Bundan boyle on Iar ıflah oîmazlar «;onuna kadar ıki tek ıkı ka nnca kalmcaya kaaar onlar bınbırlennm goz lenni ovarlar Gel kardeş, lnat etme bu ka rıncalar «enm değerım bılemezler, geı bızım »llfe fdelım tstersen az sonra bır hudhud, hüdJıudu ısteme7sen bır leylek bızı alır Kai dafı"nın ardına potıirur bırakır Havdı kardes • Kırmırt saka'h topal demırcı ona hıç bır knrsılık vermedı valmz kendı^ını bekl»vfr E?nç kırmırı sakatın uçunu de bir koş»\e çe kıp lculaklartna fısıldadı. (Devamı rar) 1 YÜRÜ BRE YALAN DÜNYA Emncan Errurjm »numı d» kaE^ ılund'n i apnm Ne SL6 sorjjı ne b»n anla tav.Ti 1 N'eden kiıdar olalım ' «TRT Paiasv ıker TumReneral Musa Ogun'e goreMm gTegı vezılar \a?aım kahvesım de ıçmiî*im bır ıceresmde Kahvenın kırıc M l'k hatınnı m J'alım' A'ma dım o nu «9 Kol ırdu Komutanı Korgeneral Masa Ojün» olarak znaret et*ım Çorra Krzunımiu bırkac vaıgeçılmeı dostumu Yenıden düjtuk, k»rlı burlu yoüara Tanır Geç tı o TMjreeemed.&i buzlar tıpıler içındeydı Kam\ onlar TIR ıtanv onlan ofnbus'er ka\kıh ıcakıhvermı«*ı şarampo.!a r a Tıpı savjnıyordu Tai'r ı dorjfirunu S'lgecler jıkir ?ıkır . Sıtar »ıkı ama vetnuyor' Tah.r ın nerdeyse dnruğunda bu tıpıL doruıcta karaltılar gordük, d ıarrıao'^ vasla^tikca d?ha bfl r>ndıler bu karalMlar dort bebr a el kol sahayan Kadere kır^be= d?MD çek'ı* arabayı vo lun sagma Bebe'er kojup gf'dıler Bı rurîan hamç, ıcınnızı haTUÇ olmu?* ı ayaklarında yırtık l?s\k papuç'ar vardı Çocuk ve teek koku'u doluverdı arabanın ıçı Mehıre* Kesık, Haaım Seyh«n, Hu^^'n sevhan îstnail Seyhan Huer KO%tnden Okiilları 'Scı ,: b ır • ' ' o"ietre Vovlenne • Mf amet 5 d.gerlen 2'*inde Ukoku lıiii Bu do.ı bcDe sabahın ko tüncte hsi*ar'ar s««t yedaye dojjru kar kı^ tıcı derneden dü ^ er \ o o sekızde okuld» olur1? sonrî ^aat ondorde dogru yor r ı i ı f r ko'ıenne kar, tıpı, fırtına %urt murt demeden Bur»ların kj^t ha\<anlan daha msan o Hır •sal'tırmar bebelere, muş*vi > 'aba^civ'a hıçakla, rindrlerle \e ds arkadan . c H°p u ç ıe nı gıaıp gelırsınız oi'ila"H« e kımı araba durur alır, nlnazsa s ae~ır Bır kış. aha bu \ar ya S«shar, tipıye yakalandıt, amca nasıl savuruyordu b lemeıs n ana b1 ''evhan'ın elınden tutt ıj'ium f »:tı elımden, nızgar a ıp «vı< j't'u aha bunu, bağıra çagıa rradı* bulduk, tutujtuk nordumuz elierimızden bıra^madiıv derıtene djs kalka vidk ı\O\e ama çok korktuj d.K • *< lgeçler ve*mıyor ••p,re1 • T<pe olmıiî karlar km' "erdp' • P'"kı b T i n iııı p' Buııoa ne \armis aercej <ıe o<»k •ı mınık ıt^zler, dort çıft b»»be • Bu b < mı, ha\a ba Fikret OTYAM Helikopter yardım, umut, bir derde devâ demektir, ilgi demektir « Efendım, sıtanümız çoktur Hergün sallınıvor. bız kor^umuzdan e^lere Kirrıı>orjzdur, bız çoIUK çocvık çadıra konmuşuzdur, hokumat bıze baksın sajes.nde Ne komurimuz var ne y.jece İ m'z ıar r.e gazım ' va • «Yıyecek vennıvo'lar mı «17e"1» • ^'er.'orlar je'mnor IT çocuk lara ^etmıjordur. Dort beî koy ge.m <nr hura » B " sadm «Para tunne . Komur, gaz tımrp <vok)» Se«ler «HeTgun sa Imuor, d'in gece de olmu«tır B zm idar^nnır o! muvo Kıç'ık çadır \errse da ra edenz Kışlıx çad r \ermez«e ıdsra etm %oruz » Sop;a snne vzıltı.ar *akataı« seslen vüksel's ve bır du?)!^» sağalış 1910 yılında Pan;a! ılçe oldu. Murad.ve dedıler adına İR \üz vılda Var BeIerbe\lıgı'mn or> dort sancaeından b'ısıjdı Dogu da P'rraşı* batıda Ahurık dağ ları arasmdakı ' adının \'in Go lure doğra açılan «»nı uzerr» kurmuş atalanmız iî96 rae':o\i re wi7olçü3fi Muradıve kuz^den Dogubavazıt \e Dıvad n (Ağ r l 1 Iran ba"d?n E r "iş sJ "BAKIN FİLLER SULTANI SIZIN BU HALINİZE NASIL GÜLÜYOR,, mUs eoru<uyordu ya. arMk onun hıç bır deMnımı fopal demircmin gozanden kaçmıyordu TopU aem rcı çoK endışe. jdı bu »a\aş by !e ne cariir b r sjre surup gıdeceıcr "" Belkı ie sa\aşm sonunda saKiam hıç bır ca kalmavacaKM Ne yapmalıjdı bu kırımın onune geçmek iç'n° Genç Mrrauı saKallarda ı b!' borazan 'stecu use ço^ horarsi \a'dı er. buvuğanj gstır.p aemırcıvs verdıler Demırcı baş.aai konuşnaga Mgırmağa. soğmeie, ama duıan, Q^ile\en <ım' Topal nemırcırun içınden kan gıdıjordJ. Burca pmek \erıp kırmızı ia^aj evledıgı *armca u'usıarının t«k umutları ^anncalar b'r^aç iancanm ıgvasına «apı 'p bırıbırlerıni o duru\omraı \ye H»n de goz ?ore gore BjTİan «jnra OJ n.rm 7i sa^allılar tuxeı mce artı^ kıvame'e kadar kariıicalar fıl'ere *J"<;a^ ^alacac'ardı B?sb ıfun vuzüne \aş aolu Si7ier,e oa^'i Basbug tepeden tırnağa kı\anca krsnus'i Topal deınırrı ona kedenni D°11I e* nemf£° çalı<fı Azıeık da guldü «O.aunıiorlar •Knbırıenn , olaursunVr B J dunvsaa dalıa çok kırmızı sakaî var det,ı mı*1 S zde de co< \ar oyle mı". • \a'dılar ana» dfd. b^oujt. «onlar rta bövie het ne sebeptens« bırbırlenn» dujup bo^ ıe bıroırlennı oldurduler Bır te< bır tek kırmi7i sa><al kalmadı benım gor<eml' ulkende • «\arsın bunlsr hiTibırlerınt oldur«unl*r daha ın Ahma< s»rs«m karıncaltrdı bunisr raten Olmeleri <aınca uluslan ıçın daha ıv Placan bole akılsız leırmıeı <?anncal»r nlacaksa ıluslann rrç olm«sm d?ha ıri Bt?Aa daba ços kırmızı sakaı var, uyelık orı'ır alallı aa » Bao'î an r7?l O*O«IUJ8 Oıcuıa 30 tıi'medı d4' ? bu an Kivıran kcn" bebe'erı du^uverd anlıma o'ob ıs do.muş sen.s ?raeı n? oKi»a b'r kılonıetreliK okula gı den :enr bebelerı Kıi' e gelendp c n l ouı' mdı ler eyvallah deyip. Tıpıde >ıtu ier Sonra yol tıkandı Sonra volda ka'aık Sonra karavo'la'inın çekerlen dozerlerı gra>derleı geldı Son ra o ».oca araçiarı, pıç gibı attılar >oljn oresına Gıda Tanm if Ha' '«irılık Rı karu Kor<ut Ozal'a *e*eskur ederım Korkut Ozal üu MhP 11 ba san \grı Et Kombmasının açı lışını \apmaja gıdı\ormuş \ğrı'vi ü ' i ı arabahi bır konvovla Bakardır elbefe vo.ıar açılaca< Karavolları Genel Muddru de MSPlı eloette açı^ tu'acak >ol 'an sonra Bakan \e beraberın dekıler namaza \etısemeılpr Tan n razı gelsjı i.t Komo nasının açı ı?ında:ı yol acıldı gımerdi o.zım araba aa konvo\a konser \e o u naktan b ""<ez daha xuriuı dum dojru dag ar naa, gecıue rmde Agrı Kız Ogretmen L.sesı'n n ba\an kurtlannın \am «dj^ı ıturt ar»ınn marıfeîlerıni dınledım *unı gece Kımb.lır, o/aıl voresıre \arsa\dim •utmadıklan oğre menlenn »apılarında nas'l uludaıdannı da du^•acaktım Bu •conudakı bır jazım uzenne Vaıı .şe el ıcorn ııs benaen b^lge ıv 'eoıler «taıikıkat» ıçın Gondermeaım ınanmı\ord'im da «tah k'katın seHmet'e» \urutulup »onuç ahnacagından boyverdım Guıiu gelende ınanı\orum tı bu dunvanın he=abını eibetia «ora caklar o zaman venr.m dedım. Erc s te helikop'ere bınerıci»n gun tepedevdı Guneş ak bulutlara boz bulutlara bır zır.vor bır çıkıjordu Cıkanaa 15'Uyordu her taraf gTimusumsıi Vınıltılar gıdej*ek arttı ve ver den kı«sı d k Kapırın \>n ndav d m, frîoğraf çe<ey.m dıi? Da^a^ o»re »r ' adı'»r ssirı a ııı ku$ JIÛI, caaıriî Oır jere 1nerde lardaa ölmnj hastanada • «Muradıye"ye kaç «aattc Herdınız yava'» ntkı buçuk Baba s«»na soruyor, dıyor, Allahrazı ol«un » Birden elıme sanldı doiu gozlerle • Bak geldık Muradıy* j*e » Ogu! Ctetürk. baba Ozturk'U «ırtına aldı, yanm dız boyu karlarda ızlerı kaldı, sonra askerler »i vıller koştu sedyeye kodular OT dan dıspansere «Çok tesekkür ederiı, Mlah razı o'.sun devletten • «In«allah 1yi olur dc*ner«ın. bıter bu aclar da » «Kıymet'tı aılemin adı ülenın Çocuklanmın d» bıri rıkret, birl Rifat » Alıcı lcus, bir baska lcöye indi. Sesler « Çok perişan olmiîtz Kürtçs haykm?lı bır kadın, sık gık tıın ne yok . geçnor Konu»m»»ınd» Tahir Geçtdtnden börle elîenni kollannı oynatıyor, dert jranıyor. Dıyor, «27 nülfis Onbeji çimdl öıalp'a gbtunlmiîtır. Bır yıvecek >oktır. bır gıyeceıc yokfcr Sımdı hepımız dışardayız Kann altındayız. Bıze bır çare bul Bı re çadır lâzımdır. t]d kişıye bir tulum verıyor » Ve devam edjyor valanma'.ar «Hazırlanmış evlerden \er^°ler Muh'ar tunne Muhtar yok Mun tara vermıyorlar Muhtann Turi çesı tunne Yoktur Hukuma"ı na Muhtarm hangi partıden ol dufcu belll defıl, akrabalan «ecıyor, Turkçe pek bıimıyor, anaaı'.ı KUrtçedır Hacgı muhtar mera mını ıyı anlatırsa ya,rdım ,venr anlatmazs» ver«tttt Bız en ÇOK hayvanlarumzk \em «tıy'onız, kendımıze de yıvecek, gıyeceK Burada seklz bına yakın burıik baş, kuçuk baş havvan var flk baştan muhtarlar gıtı komıteye yardım ıçın Tesbıt vapılmamıs tı komıte bır aynm yapmadan ıhtıyaç olsun olmasın vardım vap tı hakkı olan aldı, olmayan aldı Sonra düzelttıler ama şırodı vetmıvor ıhtıjaca hıçbır şev Ben gıtım, burda Adaklı koytf ^ar Adakh hasar gorrnermştır, bızım kovden fazla daha fazl? vneSabahın koruıtde kalkar, kar, fcıs, tlpi derneden ce^, gıyecek, çadır, tulur» Mmış kovulurlar.. tır. Uluşar kovtl yıkılmıstır sırr. dıve kadar bır vadm aımamış r.ejden de Van \e Oza'pla çe\n yordıı insanlar bu koc» tır Mıırtar almış \ememış lıdır So ı sajımd gore 4J"jr vı btrlar gittı,»r knmıtere o'na'lı • Komu' de mi vok' Tezek va muntar almış vermemıstır çun çı jaşar toplam Mnrad.ye ı ç n i e nar bu sobada Komür gondenrde 4015 can B.r bucagı, 101 ko ku Ben gıi mi M ıradıje KP. ler < 7e de Odun ge dı degıl mi vu 1 mahallesı ^ardır, ıl memajcamı nnlatnm, At'aklı Vou sıze Geldı efandınn » kezıne 82 kı.ometredır. İİK ke7 bi7den orre vardım aldı kuvve' • B r has'arrız rar çadırda » 19"3 nlırda aeldım Muradıye%e lı aiamı vadır. vanmda otu11gellnn • y n ı ılçp ol'işundan Î3 yıl ":on"a panıc adanlar o kove verror ve bır yaşlı adam, Bır detış'Kİık oimadı o H53 den Arialet Partısı Bajsanı I<KIVU7 b n gencm sırtınaa soıugu vaşa bu \ana' tulum bi7e voktır verdı »r vır ma^i7 Vıcı ku> baba ofİJ kaplfil ko ıi"t'en hı*«ı d» Ka'n mı be« nakrf mi7 ama g,f*ık a' t1 \» ha^alandı havada uzattım can korjdjr, Babican'a eEk.dcn dık. vırmı dort, deppocu vermerrurrofonu Sitıgulan derl"rdı Ha Sıtıgulr dı bır nı • 1 «Pioanın adı ne" » ha Babacan ad deg ş'ı kar • Sızın kovde bu 'on seçırcd» • \hmet Ozkaya, altmıj va?ın hangısıne en çok çık"ı oy"« değıştır.lmedı' Babacan da 411 da . kışı jaşar ^ r.aneae Muradıve ve « \dalet P çıkmıs'ir Sonra HaİK «vM7'en kımse oldıl mu"» 1* ıclometredır Ç'lara Tanva <a<i?' '">,,c» ^ı " • r !• ^ et olmu?" jr !kı çocukja S17 b r kumaş al'rn.en tam ha sona ae\y°*r bag 1 o dugu", 7 F • kadın vırmı dort vırmı beş top 1 açiı ır rri'inız'' ıçi" h°m navvanlarımız •çm h"~ı v i n c a ' ır'i* bemnı •>'1<ım ' bısım ı?ın de.lp*ı bekl.von z 24 kas'm l^Tnda Babaran da Bsıi m adım mı, oenım adım Bunu ı«*vorjz Danı martı b sal'andı l'rıa 1 O~A <L Babam IB^ ri ' ıs.ei'nrtıez Y?K=<aic 15, n , Babancan a ıfit nılfuslu ?f> ha aıabev, vallahı bılmıyoı m nas hımdır buvuk ıh*n~çtır \aıa nelı 15 olulj \ umaklı .\nzaf) KO *>l P'nı soğuk almıs herha'de, t"i b'7 havvan'arîa la:m's:zn \unden uçup gelmıştını k a m ağnvor. belı ağnvor, başı ıaaîe'1717 Otjz nı'fu.um %ar trı Hehkopîenn gurultusanden ag vor ok«jU' or» :az çadınrda nası] ıdare ede tavııklir, horozl?r kaçıstı eşeıcler • S ;e ne giOi '^rdım yapıldr» C fle a*1 kope^ler uljr.>a\a du r l 'erını gos'erdı • Ad'n ne s»r"i"» riu ko^'jler hehKOptere dognı •' aHa ı^te bu '••ı^avetımız mı Mı «tafa T ırrî Dn* n u " " koşma\a haşladı HPI koo'er var "ncur Bıra? odun, bıraz un ol vm çari.r rrpd'r \n*tur hara"? dım demektır hehivoo'er u r 1 » sa evı olur Çunku hepsı torpa* ne'iıtopor b r ri°'ip a'tıda kahr ştır Bızım <4O.de dpmek>ır, hfl KOüter ı1»' va'W o'muş*ur \ınıı sekkj k»sı * YİRIN KUFUSâ B!ü (ADI* ond"n B r d saa?' aa ' . ? ' \i"1ı i ı TiFFANY lOUP pI6AOCM ilNOAlt 4 GARTH f¥ î HAV W au A4oa J\ OIMAV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog