Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

OfMHURlYET 3 MAR? 1977 jdi Amin'in serbest bıraktığı Amerikalılardan ilki Kenya'ya geldi NAlBOBt Uganda'dan ili Amerikalı öncekl gün Kenya'va geimıstir. Uganda Devlet Başka nı tdı Amin altı gün once Uganda'da bulunan tüm Amerikalılann ülkeyl terk etmelerini yasaiclamıs ancak önceki gün tutumuru değiştırrmşti. üganda'dan. Kenya'ya gelen ilk Amerikalı 25 yaşındald turist Robert Skinn, Kfirs'ys vanr varmaz yantıeı barın toplantısında <Sınırdan gpçjncfl çok sevındımvt demıştır. Lganda'da bulunan 240 Amenkalıdan ilk kez üJkeyi terk ecen Robert Skinn, «Turist olarak Uganda"ya gıtmi^tim. Daha ön'p de bir kaç kez Uganda'da bulındıım. Ugandalıları ve Ugan da'n çok severim» demistir. Skinn aynca, Kampala kentinde>.ı îimdüü ortamm altı ay öncekı ortamdan çok farklı oldugunu ıfade etmiş ve eyıne de soksklarda çok sayıda asker goze carpnuyor demiştir. Ru arada. Uganda'dan Kenya'ya :raçan raültecilerin anlattıgına gorp, dünya 400 metre engelli esk: rekortmeni John AkilBua. tdi Armn'in güvenlık kuvvetlerince tutuklananlar arasuıdadır. UCANDA'KIN İDDİASI Ö?e yandan. Uganda radyosu dün'ıai yayınında., îngiliz, Amerıka» ve tsrail kir3İııc askerlerdan olusan 2600 kis:li'« bir kuvvetin Ugüiâa üzerine yürüdügunu öne sü.raiistür. Radyoya göre, K nya bir'.iklen ıle kırahk askerler Ugar.da'ya saldın konusunda isbirhe: vapmakfadırlar. Ancak, Kenya hükümetinin bir BÖZ'ÜSÜ, 2600 kiralık askerin Kenya da Uganda sınınna doğru :1erİPdığı volunda Uganda radyosunda verilen haberleri, «münasebetsizlık» olarak nitelemiş ve bu habfîprin ıtanlamsız» olduğunu belirfıniştir. • GÖZlEMCilER, GiOEREK ART&H BU BORÇURIH; KUZEY • GÜNEY DiYALOGtiNU TEHDiT ETTiGiHI BEÜRTİYORLAR. Gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmiş ülkelere olan borçları 250 milyar doları buluyor BONN, (ANKA DPA) O lismekte olan ülkelenn giderek artan borçlannın, bu Ulkelerle sanayıleşmiş ülkelcr arasmda y&pıimakta olan kuzeygüney diyalogur.u rendir ettigi öne stirüimuştur Özeliikie Asya. Afnka tw Latin Amenka ülkeler. ar"an borçlar nedeniylp. ulusîararası ekonomi selişnrme konferanslarına gösterdikleri iigiyi ve güvem azaltmışlardır. DPA'nın bu konuda yaptığı bir araştırmaya gbre, gelişmekte oîan iıîkpler:i 25*1 milyar doları bulan borç'.arı, söz konusu görUjme'.Pr i"in büvük bir enge! niteügi taîimaktadır. Bu borçlann kimi y?rler<i9 f?.i7 ödemeleri ana parayı aşmaktadır. Federal Aimarıya'mn yakla^ık 67.200 milyon mark ı23 milyon dolari tutarında da borcu gen almaya çalıştıgı bildırilmektedir. DPA'nın araştırmasında, kuzeyguney göriismeleri olarak adlandırılan ulJslararası ekonom:1; «bırhgi konf"ransının başarıya ulasmasını engelleyen çeşitli etkenler bulunduğu belirtilmişTir. Euna enre. selismektp o'an ülkpler. ham rnadde (iyatlanndaki ar*ısın, sanayı ürtinlert fiyarlanndakı anıştan çok gen olduğ'imı one sürmeicte ve bu nedenle gelişmekte olan ülkelerin açıklarını > hızîa büyümesindpn yakınmak adır'.ar. Bir d:.fier neden, pe*rol fıyatl?nndak: amşnr. Pe'rol fiyatlarının artışı. en çok gpı ülkeleri fk.lemis VP bu ulkflerde yajam düzevi büyük olçiifi» düşmüştur. Birçok gen kalan ülkp sılâhlanmaya biıyük paralar h^rcamak'a v« bu silâhlsrın karsılıjı kendılerinden dövız olarak isSilâh sa'ışlarında e e sağlam para ıstendıgınden. bu para'.ara sahın olmayan gpri kalmi? ülke^çr cok guç durumîarda kalmsktadırlar. Dünyada Bugün FKÖ ve İsrail ALi SiRMEN • HAMMADE FiYATlARINOAKi A&Î!$IN.. SANAYi ÖRtNLERiNiN FiYATLARINDAKi ARTIJIN ÇOK GERiSiNOE KAIMASI VE YÜKSEK PETROL fiYATURI GEIİ5NEKÎE OIAN ÜLKELERiN TiCAREÎ AÇIXLARIN!N ARTMASINDA ÖNEMli ROl OYNUYOR. B ÎDt AMİV Tutumuau yiımusattL Cyrus Vance: "Arap ülkeleri Batı Şeria'da bir miktar toprağı Israil'e bırakabilir,, WASHINGTON ABD DlşlsleTİ Bakanı Cyru« Vance, Temsilcüer Meclisi Komltesl önünde yaptıfı konuşmasmda, Arap ülkelerlnia Batı Şeria'da bir kısım topragı Israil'e bırakabUeceklerini sbylemiştir. Vance söderine şöyle devam etmiştir: «Ancak Araplar, Israü'in Slca. Gazw ve 1967 savaşında ele geçirdiği diğer topraklardan çeMlmesi gerektiği konusunda kararlıdırlarn • Cyrus Vance'ın açıklamaa fle Arap ülkelerinin Israil'e ban toprak ödünleri vermeyi kabul ettikleri ilk kez ortaya çıkroaktadır. Arap ülkeleri şimdiye dsfin bir banş anlaşması için Israil'in 1967 savaşında isgal ettigi tüm Arap topraklanndan cekilmesı gerektigird sarunrnuşlardır. Cyrus Vance ayrıca Filistin Kurtuluş Orgütünün Cenevre Konferansına katüması konusunda bir görüş birligi sağlayamadıgmı da tekrarlartuatır. (Associated Press) ABD'NİN ARJANTİN'E YARDIMI AZALTMASI ÜLKEDE SERT TEPKİYE YOLAÇTI BUENOS AtBES. (ANK.4) Injan haklanm s'Jrekll bir biçimde ihlâl ettiğı gerekçpsiyle AFD hükümetinin. Arjantin'e yaptıgı yardjmı azaltma karan, Arjantin hükümeti ve askeri çevrelerinde tepkıyl? karşılanmıştır Hukümefe jrakm çevrelere göre, Ar.ıantm yöneticilenmn kırgınlıgına yol eçan asıl nedenm, Amerikan yardımınm 34 milyon dolardan 15 milyon dolara indirilmesi degil: ABD'nin «kendini ilgilendirmemest gereken» bir konuda Ariantm içışlenn* müdahale etmesidir. Nitckim, ABD'nin yardımı kısaoağm: gazetelerden csrrenen Arjantin yöneticileri önce buna ihtımal vennek istememişler. Devlet Başkarj Jorge Rafael Videla. bu haberierin gerçek çıkması halinde bunun çok yanhş bir tutıım olacağını, rejıme karşı olan muhalefetl cesaretlendirereS için amaçladıgının tam tersi bir sonuca yol açacafını iddia etmişUr. Başkan Carter, Vladmlr Bukovsky ile görüştü WASH1NGTON Baîkan Csr ter c.nceki gün Beya.z Saray an Sovyetler Birlığı'ndeKi oıgürluk harpkefmm lıieTİ°rır,d?n Vladimır BuKovskı ıle l'i dakîka süren kısa bir goriişme yapmış tır. Sovyetler Bırliğınde, farklı siyasal görüş sahiplennin akıl hastanelerıne kapatıldığmı anlatan oir kıtabın yazarı olan Bukovskı, geçen yıl, Şili Komüni5t Partısı liderı Louis Corvalana karsılık serbest bırakılmıştı. Carter, kısa görüşme sırasında. Amenka'nm ınsan haklarına saygılı bir ülke oldugunu ve ba sında bulunduğu yönetımin dp. bu haklan savunurken, Urkek hareket etmiyecegini soylemışür. Carter'in. Sovyetler Birligi'ndeki rejime karşı çıkan' Bukovski'yi kabul etmpsı, eski Baş kan Ford"un, geçen yıl, ünlll Sov yet yazarı Aleksandr Soljenitzin'ı kabul etmeyı reddetmesıy le ram bir tezat teşkil etmiştir. Carter ile Bukovskı arasındaId goruşme sırasmda basın men suplan odava alınmadıfı gıbı ıkı sının yanyana lotograflarımn çekılmesinp de Izın verılmemıştir. Buna karsılık Bukovski, gene Beyaî Saray'da, Baskan Yardımcısı Waltpr Mondale ile gdrü şürken basın mensuplan odaya alınmış ve kendılerine fotograf çekme IETIİ verilmiştir. Bukovski. Bevaz Sarav'dan ay rılırken demeç vermemiştır. ^model duru luı izm 1977 gezi broşürlerimiz cıkmıstır. AVRUPA ve DÜNYANIN HER YÖRESİNE otobüs.uçak ve lüks gemilerle turlar EGE ve AKDENİZ SAHİLLERİNDE yat gezileri JMART 77 sayısı çıktı FUTU5TL. yemck • patnonJu # tariîleri #cocuk camasırlan 8 j3> >H * Mlllr tznım frn.ilıîı Tslım T»rMv. ronjl» •et 3i'*>1V~* eün •• 1*1* «blıçl»r <terv:«ırl«»mllıra a»sı>« m i i M t ü r O«a»l D«t>tıra : GAMEDA ^~ 6 «yUk cütiar 110 TL. ÖdaaMU ol«p«k UĞRAŞ YATINEVİ fOodl»*«r O»d,fto!»T/î f « isteyenlere gönderilmektedir (STANSa Beyogiu ls»*iöl Caddes. 184 < S ^ 44 89 95*Î4 4651 BODRUM Karantiha Caddesi 15 "3^296 (Ser ReMâm: «9) KONUT INŞAATI ILANI ÎSTANBUL S. S. BÜRO ÎŞÇiLERi ÎŞÇi YAPI KOOPERATiFi BAŞKANLIĞrNDAN 1 Istanbul S S. Büro Işçileri îşçı Yapı kooperatıfi adına R0 adot işçi konutunu ıhti\a etrnek üzere yaptırılacak konu' ınjaatı kapalı zarf usuluyle ve götüni bedel esaslsrına goıe eksiltmeye aıt teklıf şartnamesındefci sartlarls eksıltmeye çıkanlmıştır. 2 Işın hesaplanan bedeli 14.119.625 hra 00 kuruştur. Bu bedcle, eksiltmeye ait teklif şartnamesindeki ve ınsaat FOîleşmcsı tasansınaakı şartlar altında konutların Emlâk Alım Vergılerı ile iskân ve ışletme ruhsatı harçlan dahildir 3 Bu ışe aıt şartnaraeier ile ihale evrakı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlügü İnşaat tçleri Müdürlüğii ile Sosyal Sigortalar Kuramu îstanoul Emlâk ve lnşaat Müdürlüğünde gonilebilir. 4 Eksütme 17 3,977 günü saat 10.30 da Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Emlâk ve inşaat Müdürlüğünde ış sahipleri taralından kurulacak ihale komisyonu marifetıyle yapılacak. kesiıı ihale Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müclürlügünce neticeiendirilecektir. Müteahhit in saat sozleşmesinı i^ sahibi Kurum ve Kooperatifle müştereken aktedecek. odemeler kurum tarafından direkt olarak müteahhide yapıiacaktır. 5 Eksıltmeye girebümek için isteklilerin, a 1 Muteahhiîhk karne?:ni <B gurubundan üıaie ve esas bedelın 2 3'u kadari b) Teknik araçlar bıldirisini. c^ Sözleşme tasarısının 5. maddesinde kayıtlı teknik elemanlann çalıştınlacağına dair taalıhütnamesıni tnoter tastıkli), d) Sennaye ve kredi olanaklannı açıklayan mali durum büdirisi (Banka'dan). ei Müracaat tBrihinde taahhüdü devam eden işlerini açıklajan bildinsini. I) Müracaat tarihine kadar tam olarak başanlan işler bıldirisini, ekleme suretıyle ihale tarihinden (ihale günü hariçi en az üç gün evveline <H 3/977 günü mesai saati sonunaı kadar Sosyal Sigortalar Kurumu îstanbul Emlâk ve İnşaat Mıidürlüğüne yazılı müracaatta bulunmaları «Yeterlık Belgesi» almaları ve yeteriik belgesini kapalı teklif zarflanna koyrrıa'.arı şarttır. fi Geç.ci teminat miktan 437.338.75 TL. olup isteklilerin Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Emlak ve İnşaat Müdürlüğıine yatırarak makbuzunu veya geçici teınınat mckîubunu kapalı teklif zarüna koymaları şarttır. 7 Isieklilerin kaoalı teklit zarfmı makbuz mukabılindp ihale komisyonu Başkanlıgına ilıale saatinden engeç bir saat evvel vermeleri şarttır. 8 Kurum. Yeteriik belgesini verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakt3 veya diledigine yapmakta serbesttir. 9 Telgraf ile müracaatlar ve postadatd vaki gecikmeler Vabul ediimez. 10 Beledıyelerre ilânlardan alınacak vergi ve resim ler Mütsahhit Firmalara ait olacaktır. Ancak. ihale yapılmadıgı taktirde Belediyelerce ilânlardan almacak vergi ve rpsimier kooperatif tarafındajı ödenecektir. Kevfivet. İlân Olunur. (tlâncıhk 1801 2090 ngünlerde, yanlı« tarthi fle ellmize varifi arasında epeycp uzun süre geçen bir mektnp aldım. Israll ElçiHgi Basın Bürosundan celiyordu metrtup. Şnbat ayı içinde bu sütunda vayınlannuş olan <Ne Ödünü?» bafbklı yazıym bir yanıt pöndermişler Ankara'daki Isrı.11 Elçiliği Basın Biirosunda çalışan yetkiUler Bplirtraek isteıim Id, ban lconularıüı »rn (törüslrrde olrnamıza karşm, mcktup son derecp uygaT ve olunüu »onuçîara varabUecek Wr tartısmayı olasi lalacak olgun bir havada. Ba iislup ilp törüşler arasında a.mı dogrultuda bir kPşutlıiKun oldugunu sövlemek t<te zor, hatta olanaksız. İMektııbu oktıyup, cörfisleri bir yana not etmekti •nucım. Ancak mart ayı Filistin vr israil konu«unda önemli ola^lara ecbe olduğu. israil Isç' Partigi seçlmlrri hem îjiırıon Perez'e oranla ılımlı ve gerçekçl sayılan Irak Rabln'in venifisiyle sonuçlandığı, hem de aynı Kongre'ye çağnlı olarak katılan Sosyalist Enternasyona] üyesi ban politikacı \r devlet adamlaruun, bize gönderilmis oian mektuba sanki yanıt * erirtnişcesine. konuşmns olmalan yüznnden konny» yenirten dönmek gcregini daydam. Mektuptan FKO ile UgUt bazi bölümleri birlikte okuyalurı: « . Her seyden önce Ffllstmlllerin Ortadojnı sorunnna •IITIII VP Kerçekçi bfr yaklasonda bulunriuklan somut sekilrie saptünmamıstır. (.. ) Avusturya Şansölyesi Brnno Kreifkv ha7.ı Filistin örfütlerinln Batı yskaMnda ve Gazze Şeridinde Israil'in yanısıra bir Filistin devletinin kurulması için arahulnru olmast için, hendislne müracaat rapıldıfını yalanlaması. yukanda bflirtilen ikl düzeyli propaganda sarasının en İVsinç örnc|inl seldUendirmektedİT... Yazınızda FUistinliierin ödün verme dnrnmııuda olmadıklannı açıkça belirtiyorsnnuz. Sizi yanlış anlamadiysak uzlasmaz ve ödün vrrmcz katı FKÖ'nün rutıımunun haklıliğinı rurguluyorpunuz. Tukands örnekleriyle bPlirttiKimiı bu tntum Isratl'ln yokolmasını öngörmektedlr. ( ) Bu koşullar altında tsrail hangi ödünleri verebilir? Eger Batı .\akaMnda ve Gazre J^eridinde bir Filistin IVvleti kurulması durumundan bahsediyorsanız, sorunlarla yepyeni bir ka\ r?.m >ekillendirmiş. olursnnuz. 1967 harbinden PVvpl Araplarııı rlımle olan Batı Yakasında VP Gazze Ş«ridlnde ncden bir Klistin Drvieti Inırulmadığtnı sormak gereldr. FilistinliİP.ri tpmsil etmeyen TKÖ katı vp ıızlasmaz tntumu ilr banş gorüşmelerini tehlikeye sokmaktadır.* şimdı mpktunta sözü grçcn Avııstnrra Başbakanı Bruna Kreisky nin. israil Isçl Partisi Ron«resinde yaptıgı knnusmada bolirtlipi bir gvrçefe tPİflim. Bay Kreisky «FKÖ' <ip onemli dejrişiklikler otdugunu» belirtmekte re «FiUstln haikını kimin tem^il pdpreğine kar»r vrrmek her haide t«railp diişmp»» dpmektedir. Yinr Kongre>e ç»|nlı olan Olor Palme i«e FKÖ'nün F1listin haikını IPTTIMI yptkisi rp (rürü en fazla olan kurnluş riıırurnu'Kİa bulunrtuüunu söyledikten sonra «SIz pek hoşlanmasanı/ ıla. FKÖ'nön, (yanl Filistin hatkmın) bflriin dün>.inuı s.ılıip nlduğu hakka. yani krndi yazgısını kendi ssplanı.'.sı hakkına sahip oldugunu kabul Ptmenlı gerekir. FKU içinrir tcrnrist çruplar olsa dahi, bir tedhls öTgtitıj değildir» dpmi^tir. Wilh Brandt. Françoise Mlttprand. hatti Uratl'in en yakin riostu olarak hilinen Hotlanda Rasbakanı Joop Den t'yl dahi avaı dnzrultuda gorüşler ilerl »örmüşlrrdİT. \BI) Dısiyleri Bakanı Cyrns Vance da son gezisindp «F1listlnlilprin ınpsnı haklarına sayr ıcosterınenln Ortadofu sorununıın anahtarı oldugunu» kabul durumuna düsmüstiir. Kuşkıi'uz hıı kişilerin hiçbiri tsrafl DevİPtinin \arolm» ve varlığım sürdürmp hakkım tartıçma konusu rtmiyoTİar. FKÖ'nün Batı lakasında bir dprlet kurmaya neden yanasmadığı sorununa gelince: Her seyden önce bellrtroek gpreldr ki Yaser Arafat mlnl Füistln Devirtinln loırulmasını kabul etmiştir. Anoık bu çözüm kurulns içindeki birçok jtrubon' Ilabtıaş VP Havatme*nln eteştirilerine, hatta sert sekiidp karşı koymalarına yol açacaktır. Böyle bir gelismeye de şaşmamak gerekir. Çiinkü sornn valnızca Filistin dPvlrtinin nererle kurulacağı değil. kurulacak devletln ne derecedp ÎPTçek bir ba;ım$!7İıga sahip olacağıdır da. Şeria \e Gazıc"de kurulacak Filistin DevİPti ılüsüncesi ABD tarafından da ortaya atıimıs ve Sedat Ue Hafız Esad'in yogun haskılanyla. çok güç bir dönem vasayan FKO'niin lidrrin? kabul ettirilmisttr. Ancak kurulması düçünülen bu devletle neyin amaçlnndıği açiktır. Nitekim Ergun Batcı arkadaşımız İ mart tarihli Cumhuriyeftp. bu rayeyi söyle dile gctirnıekteydi: «Spdat'ın plannıı g"Tt, Batı Şeria ile Gazze'de kurularak «Mini Filistin Drvleti» UP Crdün arasuda ırüçlü ekonomik vp si<asal bağlür bıılunacaktir. Dtğer bir deyisle Filistin Devletinin bağımsızlığı söcde kalacak VP bu devlrt öncn t'rdün'ün. onun aracılığıvla da Sariye'oln drnerlml altında buHınacaktır.» Işle Filis'in konusunda lleri sürü)en perçpklpr bunlardır. Sanırız bu konuda tsrailll Şahinler gerçcji uörmeyi kabul pttncdikçe. Ortadoiu'ya bans BPİtnpyecektîr. l ; nıalım H, tzak Rabin'in tşçi PartlM Kongresindrki yenfisl bu yolda at'Jacak adımlara başlanfiç oisnn. TCDD Işletmesi Genel Müdürlügü Merkez Alım Satım Komisyonu Başkanlığından BAŞVURMA A. G r n b n : B. Grubu : Ankars'da 1 2 3 4 5 1 2 a 4 5 6 7 8 Sıvas'da Konyada Adana'da Malatya'da Kayserı'de Erzurum'da Çatalağzı'nda Karabük'de Divrıği'de Nusaybın'de Diyarbakır'da Samsun'da Afyon'da (Garda, Bodrum hariç 6 kath) (GaTda, Bodnım harlç 3 katu) t » » * > ) (X > 1 > ) ( » » a » ) ( » » ı » ) (Garda, Bodrurn hanç 2 katlı) 1 • > ( » ı 1 1. ) ( » 1> ) ( » ( ( ( ( » » » » 1 1> I } BİLDİRİSİ 12.32WI7.52TL: 7.631.937,20 TL. 7.631.937,20 TL. 7.631.937,20 TL, 7.631.937,20 TL. 7.631.937.20 TL. S.202.3S2, 5.202.392, ö.202.,«2, 5.202.392, 5.202.392, 5.202.392. 5.202.392, 5 302.392, ABD, bahkçılık sınırlarını 200 mil olarak uygulamaya başladı WASHtNGTON AED, balikçıiık sınırmı kıyıların 2(^ denız rm'.i açığına çıkaran karan öncekı sabahtan itibaren uygulamaya başlamıştır. Yen: düzenlemeye uvulmasını gozetmekle gdre%ii kıyı koruma orgü'ü. oncekı gün hiçbir olay kaydetmemıştır. Yenı uygulattiada. yabancı balıkçı gemılennin Amerikan kıyılannın 2 1 denız (0 mıline kadar açığında avlanmalanna ızın verilmekte. fakat bunun ıçın a'.ianma ızni alınmasını ve beiirlenen mıktardan fazU baîık avlanmaması şart koşulmak tadır. (aa.) FRANSIZ SOLUNUN İLK SABAH GAZETESi YAYIN HAYATINA GiRDi PABİS, (Cumhurıyet) Fransız Sol'unun ilk sabah gazetesı olan (Le Matin de Pansı bir mart sal: gününden ben yayın hayatma gırmıştır. Fransız Komunist Partişinm orgam oian L"Humanite gazetesınden başka sol bırlığinın ve ozellittle sosyalıstlerın goruşlerım yansıîan bir sabah gazetesinın yokluğu, se çımlerden önce bu yenı gazete gırışımı ıle gidenlmek isteumıştir. (Bağımsız ve sol eğilimli oian Le Monde akşanı gazetesıdır Le Figaro, L'Aurore ıle Le Parısıen h'oere iktidar yar.lısı muhaiazakâr gazetelerdır. ıkmcı akşam gazetesi olan FrqnceSoir ise kıt le gazetesıdır). Sosyalist egılımlı Le Nouvel Observateur dergısmm yonetıcılerinden Claude PerdriPİ tarafm dan çıkanlan yenı gündelik ga zete, Le Monde ilp Le Quotıdıen de Parıs'ye benzıyorsa ds ilk sa yıları b:r dergı havasım vermek tedir. ilk sayınuı birınci sayfasında içındekı'.er yayınlaıimaktadır. Ay rıca Fransız politıka yasamında son yıllarda cncier görülsn eskı başbakanlaraan ünlü politikacı Pıerre MenüesFrance'm bir baş yazısı ile çıtanaktadır. Mendes France bu yazısında, onümuzde ki beledıye seçımlerine değine rek, «13 mart giınü yeni bir yo lun bılınçlı bir seçimı olabıle j cektir» demektedır. Yenı £azet°nir> hasınd?kı fls'i de Perdrıel ise L'Humanite» gaze tesı âışıııdaKi mm saoah g.cete lerinın sağ ve kapıtalin elınde ol ! masını kabul eîmek istemıyenle j rin ısvanınci^n doğsn ngazeteyı j tar.ıttıktan sonra. tsol bırheinın Fransız toplu.îiıuıu degiştırmesı içm iktidara gelmesini istedıklen I nı» yazarak «Ne Komunıst Partısının ne Sosyalist Partısınin ve ne de sol raoıkallenn gazetesı yız, smacımız bırleştıren unsurları savunmak, vurgulamaktır/) demektedır. (Fransa'daki rerel seçimlerlc ilşrili geniş haberimiı 10. savfadadır.) KA.MU PERSONELl TAP1 KOOPERATtFt YONETIM KtRLLU B\ŞKA>LIGIM)AN Kooperat:f:mızın ılk geceî icurul toplantısı gündemde belirtilen hususlan görüşüp karara Dağîamak üzere 19 Mart 1977 cumartesı günü saat 12.00 den 13.00'e kadar Istanbul Tepebaşı Kazablanka gazinosjnda yapılacakîır. Topîantımn ertelenmemesi için bütün uyelerin gplmesı bnemîe rıca olunur. GUNDEM: 1. Açılış ve Başkan lık Divar.ı seçınıı «1 Başkan 4 U$e> 2 Oy Ejırım kurulunun se çüınesı 1 Kişı< 3, Yönetım Ku 6 nılu adma açılış konusması 4 Yönetım Kurulu çalışma raporu nun okunması 5. Denetleme Kurulu raporuııun okunması 6. Yö netim kurul'i ve denetleme raporlarının gırüşülmesı ve hakla rında karar alınması 7. Yenı çalışma donemınuı çaluşma esasla rının saptanması 8 Yönetım Kurulu liyelermın v* denetçilerm seçimı 9 Yenı çalışma done mı ıçm dılekler 1". Seçim sonıjıçlarının açıklanmast ve ttapamş. Cumhuriyst 2nl^ C Grnbn : 1> > •> 1 ı» 1t ) ) ) ]> )• 1 Yukanda yerlen ve tahminl keşıf bedel leri belırtılsn person»! yatakhanesı tnşaatı (1977 yü\) birim fıyat esası üzerinden sapaiı zarf usulü il« yapılacalcnr. Başvurucular y u k a n d a 3 grupta taiımını ıteşif bsdeUeri belirtilen A,B,C g r a b u n d a « ljlerden bırı birkaçı veya hepsı içm müracaaîra bulunabıhrler. 2 Ihaleiere iştirak etmek ıstîyen ılgıliier başvurma dılekçes'.ne asagıdakı Uelgelerl eSliyeceklerdır. a Bayındırlıi Bakanlığından a ü n a n ; A grubu ıçın (A) grubu, B grubu ıçın (B) frubu. C grubu için (C) grubu, müteahhıtül: Kar nesı veya noterden tasdıklı suretı. b Tıcaret ve Sar.ayi Odasından, bu Ise aıt üân tsrıhüiden sonra alınmış, faal:yet« btılunma d u r u m u n u gösterir belge. c 24 mart 1972 gün ve 14136 sayıü Rosmi Gazete'de rayınlanan Yapı, Tesıs ve O n a n m îslerı ihalelerine göre yonetmeügine ekli 1, 2. 2a, 3 ve 4 m m ı a r a h ömeklere eör« düzenlenmış; Yapı a r a ç l a n bıldirisl (Son yılın envanter cetveimde belirtilen saylanın fotoiopisi), Sermaye »e kredi ı m k â n l a n n ı açıkJayaD mali d u r u m bildinsi, Teknik personei bildirisi. Dılekçenin verılis tarüıinde eünde Duiunan İ5leı ıle benzer fcarskter ve *nemt*e oiup son 10 yı; ıçinda geçıcı kabulünü yaptırdıkları ışlerı açıklayan taahhüt belgesı, 3 Noterlıkten alınmış ış ve k a r u n ) ıkamefgâh adresı belges!. 4 Eksık oelgeh dilekçe Ue yapılacak mi! racaatJar bu beleeler sonradan rtndenlse dabi tetkıke almmayacaktır. 5 Başvurucular gerçek fcisi veya tüzel Klsı o l a c a k t u . özel veya tesctl edilmemls ortaklıklar fcabul edilmez. 6 Söz konusu personrl yatakhanes! ınşaat ları lşlert b e t o n a r m e Karkas tnşaatlar olup, lkma.1 t a r i h l e n Ağustos 1978 sonu olarak s a p t a n m ı ş ü r . 7 Yeterlık öelgesi ancak kapasite ve maD i m k a n l a n İle teerübeleri rtakımınlan TCDD'c» yeterlt görülen basvuruculara verüir. 8 Yeteriik belgesi almak isteyen basvunı cuiar, m k a r d a bellrtilen öılgi ve oelgeleri 11.3.1977 c u m a günu saat 17J0 f a kadar TCDD tsletmesı Genel Müdürlugü Merkez Ahm Satım Komisyonu Başkanlıgına m a k b u z tcar$ıh£ı^da v» yazı ekınde vermeliöiT. Postada vik) olacak gecikmeler n a z a n itibare alınmaz. 9 Belgelerın incelenmesini m ü t e a k ı p tnaleye lştırato uygun e ö r ü l e i laşvuruculara g*reklı davet yapılaoak ve ihale dosyası trtrile cektir. tlgililere Uftn o l u n u r . fBasın: 12393) 2071 OPEC, gelişmekte oian ülkelere 1.6 milyar dolar yardım yapacak VtYAN'A Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Maliye Bakanlanııın yaptıklan iki gtiniüit tonlantı sonunda yavınlanin bildiride. örgütün geüşmekte olan ülkelere 1.6 mil;.ar dolar rardım yapacağı açıklanmıştır. Bildiri bu yardımm ne konularda harcanacağına iliçkin ayrıntılan açıklamamıs'ır. 'AP) O O K1 O R TARIK ZiYA KIRBAKAN OERİ SA(, re ZÜHREVİ Hastslıklan Müteh^ssısı Utiklil S&d Harmakkapı Tplefnn: 44 10 73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog