Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Isveçte 19 erlttl 1978'da yapılan k n rde, uLcede 3 >Udîr oturmafcta o.an lar da II Genel Meclısı ve B=Hvi)V© ımlennde oy verdıler Oy hafckına sayabancı ulke vatandaslan arasında sacıvarında olan Türkıve vatandaşlan da iu Turkıye vatandaşlarının vurt dışınklan surece TUrkî\e'de varjıian spç'm 15 naklannm olmadığı dı<kat& aaruiEa •r yurtdışında oturan yuzoınlefe Turkıi5i bakırrundan gerçekten bır «ük acçım» aşryordu, )olm Ümversıtesı Styasaı Bılımler Er,s yabancıların seçımlere iıatıima ve oy liinlen. üzerıne yaptıği araştırrruının lık DIT on rapord^ açıklanrnıstır Araştırma, ı merkez beledıyesi sınırları danıl.nde nlandıva, Yugoslavva Poıonya Turk",* aştırma amacıvla) îsveç va*anda»lar a i ı Tiekleme yor.te'nıvle seçuen grupıan <ape bu'gular goriişme ve anket uys yamyordu. IRIH SEÇiMlERE KATIIMA ORAHI 'te seçımlere ılk dela fcatıhyor vabancılann katılma oranmın vykselc ıgn tahmın edıUyordu Ancak büruıı Isveç ı!an hesaplamalar, yabanrılaruı B* ı?<i • & ^eç]mle^ne ka'ılma oranmın ' i ^9 CIVK' mJHU gosterdı. Stockhoim merkez o»lecılve r oran " 56 olarak sapıardı S'ockholm'un 1 B eledıyesı ıçm yapılan hesaplara e<vp « vatandaşlık gnrplanmn Be.edıye MecLsi me katılaıa oranı sovleydı. 1 •ler i'ımanlstan rurkiye Vuftoslavy» Polonya Flnlandiya Danımarka Batı Mmany* Norvec Katılma on "5 63 58 İSVEÇ'TE YEREL SEÇIMLERDE TÜRK UYRUKLULAR BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA SOSYAL DEMOKRAT PARTIYE OYVERDİLER İSVEÇ'TE YABANCILAR1N SEÇiMLERE KATILMA ORAN1 YUZDE 59 OLDU FRANS* DENLET Ş ^\LER\ C,ISC\RD «TESTMNG Gelecek vıl vapılacak «eçımlcri sol partiler bu (tbrfrıni 19<Ve d*k nasıl 8urdurecegı merak konusu. Fransa'da tüm partiler yereı Fransız usulü kampanya ile hazırlanıyor Kosta DAPONTE 85 52 Sl 50 3» İKTİDARDAKİ SAĞ KOALİSYON İÇİNDEKİ "KAVGA,, PARİS BELEDİYE BAŞKANLİĞI NEDENİYLE "MEYDAN SAVAŞLNA DÖNÜŞTÜ P ARtS TUrkiye'de oldugu gibl Fransa'da da, sag ile sol ucı kutup haUnde Türkıye'de old\ıgu gıbı, Fransa'da da saf, bır partller koalısyonu ıçınde Dirleşmıs gorünmekle beraber, gerçekte bolunmuş durumda Kuşkusuz bu ıkı sag arasındaki onemlı ayrvlıklardan bırı, Fransi2 sagınm. ozellıkle ıktıdar çüğunlugunun başı sayılan Cumhurbaşkanı Valery Gıscara d'Estauıg'ın programının, bıç olmazsa Batı Mrupadaıa olçulerl ıçınde. sosjal demokrat bır çızgıye yakm olması. Iktıdardakı çofanluk 1958 yıîından ben ışbaşmdadır General de Gaulle, Fransız sa|ına ılk kea bu demı uzjn bır ıkudar yasamı sağlamıstı Ancak Generalln ıktıdardan çekılmesmden (1969) ve hele olumanden <1^4) sonra ortaya çıkan ve sağcı partller arasında gıderek artan çozuüne e£ılımlennın genel seçımlere bır yü kala bır panık; harası yaratması dogaldı Son gunlerde b ı panık havasım \oırgulayan bu ay yapilacak beledıye seçımler dır 25 şubatta bu seçımlenn lcampanvası resmen açıldı Oysa haltalardan hatta avlardan ben. ozellıkle ıktıdan oluşturan sagcı partiler arasıraakı çeluşmeler, gerek onumuzdekı oeledue seçımlennın, gerekss 1978 genel seçımlertnın Fransa'daki sağ sol kavgasına kesın bır yon vermesı olasılıklannın getırdığl tedırgınlıkler aç:smdan buvuk onem taşıvor. Iktıdar çogunlufunu oluşturan sagcı partiler kolısvonunda dnrt p'.rti varChıracın de Gaulle'cu partısı (RPR1 175 mıttetveKİU d"Estaıng'm Cumhurıyetçılen 67 mületvekılı. Reformcular 49 mılletveldH Bağırasızlar 16 rrulletvekili 4«9 sandalyelık Fransra Mıllet Mecîısmde Fran*ız sagı uçvuzu bulan Uyesıyle rahat bır çogunluk sağlıyorsa da (sosyalist lerle solcu radıkaUenn mıl letvetalı sayısı 108, Komunist Parüsı'nm sandalyesı ıse 74 türt Çoğunluğu oluşturan partüer arasındaki ve lçındekı çatışmalar Fransız polıtıka sahnesmın aslında alvşık oldugu kargaşalığa bır renk venyor . ^rala^ında d» Gauellecilenn bulundugıı fiki «TJDR» bugunku «RPR» topluluğu Devlet Başkani Gıscarda meydan okuvan eskl Başbakan Chırac'ır arkasından gitmekte gıiçlük çekıyor. Iktıdan olu< turan sağcı partller ıçınde «RPR» den daha az san dalyeye sahıp olan Gıscard'ın taraftarları (RI Bagımsız Cumhunvetçıler> cumhurbaskanınu partısı olmak avantaundan yararlanmaya çalısyorlar Aslında Gıscard Chırac «ka\gası» her n kadar 1974'teki cumhurbaşkardıgı seçımlennd Gıscard ıle Chaban Delmas arasjıdakı çatışmal: rı anımsatıvorsa da gozlemcıler ougunkü çekışmı lerın daha da cddı olduğunda buleşiyorlar. kandaki tablomın Isaret ettıği trfbı, Türahü Guney Avrupa 'ılkelennden gelen var rın Isveç e çok benzer sıyası reiLm.e oen Batı ve Kuzey Avrupalı vabancılara ^ z i r a n sre daha yıüssek oraada katiımalan ugı çdr buiguydo. Cl OYIARININ DAĞIUM1 veç, Parlamentosanda temsll edllen partller ok meydana getirmektedır. 1816 MUle* Mec'çınüerını kazanarak 44 yıl sonra Sosyaı Deatlan iktidardan düşüren, geleneksel idıyla uva» Blok, ıse Sosyal Demofrat Partt e Sol Komunıstlerden meydana gelmektedır raşnrma sonuçlarına göre. Stockhoim Mer jelediyesınde Belediye Meclısı seçımlsrınde nılan oyların vatandaşlık ülkeıenne eore da ı şoyle olmuştur; nkeler •olony» •inlandİT» Fransada Birleşik Sol Cephe içinde görüş ayrılıkları var r Sosyalist Blok Burjuva Blok ("o) 48 45 63 80 94 52 SS «1 10 6 rurkiye lugoslavya Stockholm VCerkM Betedlyesl 1? pıyasîisi bskıaan İ!\eç m dığer beledıveıerınc na«ırsn lı ozell'.Kİer goslermeKtedır. Şoyle ki. Sock n Merkez Beledıyesmde oturan yatancılar «r&L ışç' o'.anlann oraiı diğer ocleda>elerle karîia tnldı&ında daha duşuktur. Dıger oır dejısle. olmayan yabancı uyruklular merkez peledıInde daha yüksek orandadır. Bu nedenle, ome*. ıeye dahıl edılenler işçller ve lşçıolmay»nıaT rak ikiye aynlmış ve oylann meslek grupiangöre dagılırru ıncelennuştir. Kol emekçıleri olaralc calışan vabancılann 0711un ikl blok arasmda (vatandaşhi. uikelenn« •e) dağılırru şoyledlr: Ülkeler Isveç Polony» FtnLandiy» Türkiye Yuroslavy» Sosyalist Blok Buıjuva Blok ( • ) •• r ı n u ' d ı beledlve »pçimlerinin rspılacajh İS mart tarihine çok ax kala Fransıı safcı Jactıuf^ Chlrac ile Mlchel d'Ornano lıdFrliKİnde ılo kutuba bolunurken, seçimlere Birieşik Sol Cephe adı altuıda katılan Soo%ali^t Partt re Komunist Parti arasındaki surttışmeler gittikç* yorunlaşmaktadır. Rad^oda hlr açıklama »apan Fransır Komııni«t Parti Genel SpkT^teri Gforge Marchai^ •Sosvalist Parti re radika) solla bırle^mek istnoruT. Ancak bn Mrleşme Komunlst Partinin en»ıp eitmfsine vol açacak koçullarda serçekleşmemclidirdemiştir tnçiltere'de vannlanan ForFİsm Report dCTSisinin bildirdifine «öre. Komunist Parti O n r l Sekrpteri Georcp MarchaN «e So<\alıst Parti lidfn francois Atıttrrrand ara<îinda çıkan pn huviık «urtuçmenlo Bırle^iK ^ot Irphenın sostprpcpeı adaTlar dota^Tîi\la haşeo<«erdig1 bildırllmektedir Komunist % Sos>alist Partiler gosterecekleri e adaTlamt oranlan konnsrund» da an)»9amamalrtadır. Sosvaüst Partl son seçimlerde oylann '»30'unu aldtklannı \r Komünistlerin sadece %20 or»nında ov topladıklarım bellrterck bu oraıüar azerinden adav Riıstrrmpk tstcmrbtedir. Komunist Partı isc 1973 eencl seçimierinde Sosraliütlerin °i2«, Komunist Partmin "«21^ oranında ov aldığını hatırlatarak Birleşik Sol Cephenin bu oranlara gore aday eöstermesi lerpktiği goriışuniı sarunmaktadır. Fransız Komunist PartUinin Birleşik Sol Cephenin <eçim K»mis%onu ile gorevli uvesi Maıime Grrmetr. komünistlerin onde. oldujru bölgelerde »os^alistlerın kendilennden adav cöstermelerıne kesmlikle karsı çıkmaUtari\r Komünist Parti avrıc» 1971 beledne seçımlprinde kazandıklan â b*İpdİTt ıçin adav eosterme\ecekltrini de açıklamıştır Paris Bpledne Baskanlı^i icin Komunist Parti Henri ris7hlni adav (josterirken Sosvalist Parti kendı adajlarının Georgc» Sarre olduğunu açık laımslardır. Oozlemcilertn beltrttifJne eöre. m tnnı 18 man ve ikinci turu 2fl martta vaptlacak beledire «eçimlerinde seçilrcek 36 bin beledije pörevlisind«n vansmdan ftılasını Sosyalist \t Komonistlifr kazanarakrır DEVLETIEJTRME Sol Cephe tçinde sürtösmplere nedMi olan konnlar arasmda de\letleştirme «orununs karjı alınacak politikanm da etkin olduru brlırtilmistir. So^valist Parti. devletleştirflecek $irketlere ruklö hlr tazminat odenmesi uereVıtitini sa\unurken Knmunist Partisi tazminat konusun» pek agnrlık verm«nektedir. Fransır Knmunist Partl Merkeı Tılrutme Knnılo. Sosrall«t Parti'nln kendi df\letle««nne corusünii vumusatmitkla ve amarından saptırmava çalıçmalUa sutlamışttr. (Dıj Haberler Servisi) çEirçniiER vt özm:niER Şişmanlığm nedenine göre gıda rejimi uygulanmalı G Vt 78 M M S li n S61 Vtonuyu be? grubun her blrinde lşçilerin >ğunluğunun «Sosyalist» bloka cry verdığı gor'JV lektedlr. Ancak., araştırma taporuncUı t u get.el Sılımın nedenlerınuı her gnıp içın larklı o.abııceği ozelhkle belırtilmektedlr. Yine öo r*pcra ore. Stockhoim Merkez Beledıyesniae otoran ütvm TUrkıye vatandaşlannın • SO'ı ışçu<*rden « îuşmaîctadır. Türkjye vatandaşı işçıletın oosyaıst» bloka verdığı oylar. V 80 Sosyal Demokrat » »artı, ',o 4 Sol Partı KomUnıstler olaralc dagılrnışor îşçi olmayan yabancüarm ovîannın tkl blok »rasmda (vatandaşhk ülkelerıne gore) dogüınu cla şoy'.e hesaplanrtuştır: tlkeleı tsveç Polony» Fınlandiya Turkive 1'ugoslavra Sosyalist Blok Bnrjuv» Blok (%) 41 34 42 59 M .H8 eçenlertie Turıus'ta, şlşmanlüt ve bundan dogan hastahklarla ılgıh Uluslararası bir kurvıl toplandı Bu toplantıva katılan butun bılım adamlan sonuçta oybirhgıne vararak insanların çeşıtlı nastahklara yol açan şışmanlijcla mıicade • edebılmelerı ıçın orvvmla tiç yoldan savaşmalan gerektıgıne karar verdıler. Beslenme organık ve ruJısal yollardan Bu kurulun başkanhgını yapmalc'a olan Dok tor J Moron, «Zayıflamak ıçın sadece beîırlı bır rejımın yeter1.! olrr.adıfını» açıkladı. «Ancak ber şışmanlı&ın b:r nedenı, bır belırtısı vardır H P ' şısman baglı oldugu gnıbun bılincm» vanp re jımını ona gore avarlftmak lorundadır. Artık P^kısı gıbı aç kalrrak. va da {rtıç'ukle tzlenen ajır reumler ııveııli'i i T<r I'M^U yok şışmanlar jÇın » d» kalori alan insan normal yaşantısıra sürdttrsmez. yorgun. halsw ve besınstz kahr. ÎUNUSlAKı KONGREDE OOOURAN NEDfHlEJ? GÖZOMÖNt AllN&RAK. DEGıJıK RtlıMUR ONtRıLıYOR. A) FAZU TIMEKTIN DOĞAH 5ÇMAHUK Buniar daha çolt vucutlanmn üst kısımlin, jnizlen, gerdanlan. omuzlan, boyunlan, mıdelen, sırtlan şışman kımselerdir. Belden aşagılaxı pelt o kadar sışman degildjr Şışrnanlık nedenl Fazls yemek alışkmjlı&Mİır. Yem?k aralarmda atıstirmayı sevenler de bu üplerdır. BG TtP ŞtSM *NXARIN TtTECEKLERl ŞFALER: Etler, dana eti, jampon, tavuk, p*Uç, tavşan. Balıklardan Beyaz etl: tazla jağlı olmajan balıklar îstndye, mıdye, ıstakoz, tatlı su baİık'arı Sütlü maddelerden, beyaa peynır, y»gı almmıç sut, yoğurt, vumurta. Sebze Havuç, kerevi*. engınar. l«hana, yeşıl lasulye, domates. salata. v« salatahk, bezelve. Meyva Kavun, karpuz, elma, armut, çılek. portakal, şeftalı, gTeylurt, erüc Madensuyu ıçrnelı Salatalara ve haşlanmıs sebsey» sırke. tuz, karabıber. ekmek serbestttr. VASAKLANAN YtYECEKLER: Etlertlen, koyun \e kuzu etı, domuz ett, ordek. Balıklardan, ton balığı, yaglı sardalya balıgı, fume balıklar. Sebzelerden Kuru sebzeler, kuru fasulye, nohut pbl. makama, p m r ç . leytin, unlu maddeler, ekmek, hububat yasak. Kaşar pcyruri, yaglı eritme peynlrleri . Meyv«l«rden: Kuru rneyveler, fındık, cevız, kestane, incır. Şefcerli maddeler, bal. reçel, çikolata. pasttr lar, çorekleT, tatlılar, şekerler Tüm alkollu ıçkiler, sarap, dahıl. Kolah ıçküer, bıra. Yağlı y»mekier, zeytmyagı, sade yagı, margannler. Yasaktır . Dıkkatle ve az venecekler: Etlerden sığvr etl, sebzelerden patates. tmsır, pancar. Meyrelerd«n, uzüm, kıraz, ananas. Yağlı sut içme's, çekerli meyve suları, vhıskv, Uzum sujn, sarap, kshve ve çay, çorbalar. Kremah Tnuhallebüer 6UHDE 2000 2400 KAlORi Normal yaşamını siren, yar.ı erde ya da bi roda çalışan. gidıp gelen, vol v\irtry«n, merdıven çıkan bır ınsanın ^adınsa gıınde 2 000. erlteîtse gunde 2.400 kalonye thtıyacı vardır. Bunun altın Ankara Ankar Ankara 3» 13 Gorulaü|^ı gıbi, Tugos'.avra f TUrltiy» »atandaşlan bakımından :şçı olmayan yabancüar arasmda da «Sosjahst» blok çogunlugu korumuştur. Eapora gore, ışçı olmayan Turkı.ve sralandaşlaTinm «Sosyal.st» bloka verdıgı jyUr °« Z*> Sol Partı Komunısüer, "» 30 Sos>al uemokratlar olaıaS dağıimıştır ön raporda istatlstık yöntemlere dayatıaılarak yapılan hesaplamalarda bata oa^nın eemşçe oîduğ"j bu nedanle say.lann >;eoeı eğılımlpr olarak yorumianınas:rıin du|ru 'ilacıgı bei;r*ılmektedır. tDış itaberler Scrvui) Yalnız MC'de değil, AP'de de bağbozumu Kat saTinm 12'ye çıtanası Demirel hukrimetinde bir bağbozuma havası yarattı, iktidar kanatlannda defisik çırpınışlar vardı. AP'liler ortaklanyla ters dfişmoşlerdi. Detnokratik PartHİ Ccvat önder kansude gunun değıl, yılın da en guzel konuşmasım yaparak hukumeün manen istifa ettığini sovluvordu. Bütçesı Meclis'de onaylanmayan, hö\leslne deÜşıkliğe uğravan bir hükümetln gorevinl surdüremeyeceğini öne suru\ordu, Erbakan hükumet sıralarında defil çrubunun yamndavdı, Demirel'in ve APnin durutnunu seyrediyordu, »evinçten dört köşeydi neredevse.. Y» CXîP'liler? Katsavıri 12'ye çıkarmakta onlar da Erbakan'ın yanında ver aldılar, CHP'nin doğ rultusunda oy kııllandılar. MHPIiler ıse, Mrclis'te bile değildi. Peyk partiler tum vörunteden çıkmış. AP'liler şaşlona dönmiiştü. Ama bağbozunra yalnız cepbede değildl, AP'de de buviık bir bozçun havası goze carpryordu, seçime giderayak vöneticilerin raptığı vanlışlığı onarmak istercesinc önergeler verdiler başkanlığa ama bu önergeler varayı onarmak bir yana büsbütun derinleştirdi, AP'll başkan bile önerffeleri İşleme kovamadı Bağbozumu havasuida, üzumu venıpseler bUe bekçlvi döveıüer Demokratik PartiUlerdi. Sözciıleri kfirsude Ivi çıkı?lar vaptıl»T Demirel'in çıplak başının renjri dormadan değişti bu konuşmalar bovunca, HeTkes merak edhor şimdl Meclis 10 martta veniden çalışmaya baslayınca neler 0 olacak Birleşik oturutnda mobilya komisvonunun corev süresl nîayacak komi«\on çahsmava baslayacak mı" APIi üveler ne vapa caklar. vine toplantılara gelmevecekler mi? Demokratik Partililerin ^ozlerinl içlerinde sindirebilecekler mi? Sindirmezıers*' baebozumunıın bovutlan genjşleyecefe benıer. Demokratik PartUiler de bekçiyi dövmekle kalmavacak üzıımü de ^ivecekler o laman. Çelikbaş neyin simgesi? Bn köşede bir Fevzioğlu planından «6s rtmıştik. Plan uvgulanıvor yavaj >a\aş. Ama bışanlı bir plan olacak mı belli dtğil. MSP'vi hukümctten koparmak icin turlu sirisımler \ar. Prof. Fe\7ios;ltı CHP'ye de bir çeoıtel atnus ama lutmamış denıvor. C ankava'va atılan çençel tuttu mu acaba? CGP Genel Başkanı eskl dostu Fuat Ra^ramoğlıı aracılifiv. la Cumhurbaşkanına MSP'siz bir şeçim hukiı metınin Ba^bakan adavını da bildirmiş divorl»r. \rtık dııvmavan kalmadı, hu adav Prot. Fethi Çelikbaş. Hatırlar<Rnıı 12 Mart dö nemınde Kontenjan Senatoru olmustu. CGP Genel Başkanı Canka%a"va \en! bır CGPIi Başbakan önerdiğine ?öre, Türkive veniden 12 Mart dönemine girivor, dive düşünceler \ar. Dogrusu bövle dnşünmek icin tek nedefl de Fethi Çelikbaş olmasa geırk! Buradaju sıjasal olay ve gphşmeleri izleyeıt değerlendırtneye çalışırken ulkenın çelışkılen de goz onunde bulundurmals: gerekıyor Fransa ( polıtıka sahnesınde bu tur kavgalar daıma «FTS «1 usuU» olmuştur 0 Bn neden'e paraleller çi7tn< karşılaştırmalar yapmak aldatıcı yanıltıcı olabil Orneğın bugim sağdakı poütıkacılann da, merkı dekılerın de, soldakıîenn de «faşıst tıpı pohtıl cı» olarak eleştırdıJclen Chırac, bu eleştırılen hı lı gosterecek eğılımlerıne rağmen Fransa'da zon lu askerlık hızmetınm kaldırılmasından yana da curahurbaşkanı olan Bagımsız Cumhunye lerın başkanı Valery Gıscard d"Estaıng'ın Gene de Gaulle dönemmde onun partısınden avrıla «RI»len kurmasırun nedenlerıni araştmrsa Gıscard'ın Fransa'nın Cezayir'de kalmasını < tekledıgını bgrenırsınız Gıscard ıle bugün sag lu olan Devlet ve Içışlen Bakanı Mıchel Po towskı Cezayır'deta savaş Konusunda De Gau! karşı çıkarak Fransa'nın Cezayır'den çekılme elesnnnışler ve partıden ayruarak kendı par rınl kurmuşlardı. GeçHUşıiMlekı bu tututn ve davranışlara men yabancı gozlemcılerfn ve hatta Fransu! da biTİeştıği bır gozlem de Gıscard "ın o doı den bu yana çok değıştıgı ve gelıştığıdır. I «Gıscard Fenomenı» dıyenler bile var Bundan altı ay oncesme kadar Gıscard'ın bakam olan Jacques Chirac ıle Devlet Başl run aralanndaKı anlaşmazlıgın nedenı neredec Chırac geçen yılın başında yapıian bazı ve ara seçunleröe sol bırlığmın ılerLedıgıni gı ce, 1978 genel seçımlennln one alınrnasmda ı meye başlamışu. Chırac'a gore bır ortak 1 met programı etralında bırleştıkten sonra lenen sosyalist. • komunist partılerı ortaklığ payı ile 1974'tekı cumlıurbaşkanlığı seçıml« yıtırdıgı £ıreaa bu kez elde edebılecektır. Z solıuı lelıınde gelışmektedir. Ikudardaki partılıler ıse ekonomüc guçluklenn sonuçla denıyle aşınmakta ve yıprsnmaktadırlar. «1 savunma hucumdun» dıye dusunen Chirac'a Devlet Baştonı ve Fransa'dakı yan prea yei rejımm mıman başkanıık reumı bası ! Gıscard ise buna karşı çıkıyor ve Fransayı sal bır bıçımde degıştirebılecek reJormlarla işb&sına gelmesını onleyebılecegıru soylu Gıscard'ın amacı solun ortak hukumet prog da, yer alan bazı onenleri de benımseyere lan uygulayacak zamanı bulmaK, boylece kozlanm elınden almaktı. Gıscard a>nca cumhurbaşkanlığına yedi yıl ıçm 198 l'e ka< çılmış bulunuyor Solun Ise 1978 genel seçı kazanma şansı gıderek artarken, Gıscard'u hukumet programını uygulamak ısteyecek koahsyonu ıle nasıl devlet başkanl:ğını s cegi de merak konusu. Gısrard Fransız e s>n» dayanarak Cumhurba^tvanı ka'abılecf da meclısı seçımlera zorlayabıleceğını t yor l) SiHDiftiM BOZUHLUGUHDAN DOGAH $QMAKUKUK Bu tur şışmanlar, genellıkle sınırll kımselerdır, çabuk yeroek ahşkanUğuıdadırlar. Genelukls kabızdırlar ve karınlan sıştondır. BD TtP ŞİŞSMNLABIN TrfEBtLECEKLERÎ ŞEYUER: Etlerden: Kuzu eti, sığır ett, tavuk eti, tavsaa eti Butun balüdar ve deniz Tnahsullennı yıvebılırler. Sebzelerden: Kuşkonmaî, patlıcan, pancar, havuç, engınar, karmbahar, salatalar, domates Tum sebze çorbalan ar yağlı çorbalar. Şarfcutbri çeşıtlennden ıdarelı yemelidirler. Beyaz peynır Meyvelerden hepsi. Içkılerden: Kahve, çay. sut ve maden suyu Î A S A K H S A N îtYECEKLER: Ttim unlu yiyecekler, ekmek, bıskuıt, pastalar, hamur tathlan, unlu sebzeler Pınnç, makarna, Iruru sebze ve mevveler Tatlılardan reçeller çikolatalar, bal, jole, fmdık Muz Kolalı tum lçkıler, lımonata, bıra, yağlı sut. KL TENECEKLER: Kovun eti, hlndi eti, 6rdek ve et suyu çorbalan. Jambon sosıs. salam gıbı sarkütbn. Bezelye, patates pbi sebzeler. Kasar peynır, yagh erıtme pevnırlen Kuru meyveler Sut tozu, mevve sulan, çarap Kremah yıyecek ve PARİS'ÎHi HnDAN SAVAJI Alman ve İran gizli servislerinin işbirliğini protesto eden Iranlı öğrenciler açlık grevine başladılar BONN, (\VK.\ n r ^ Ronn'da oktıyan fiO kadar tranlı unnersıte ogreriv ıs.r.m Alman ve İran gızlı servıslerl arBSindakı ışbırlıgmı protesto etmek amacıyla açlık gretıne başladıklan büöınlmıştır îranlı OgTencı örgutu «SlS«n bir «ozcusü, A.1man yetkılüennın îranlı jurtsfver ve antıîaşıst oğreacılerı, «SIS» uvelerınm îs'rr.lerıru iran Gızh Polıs örguui SAVAK'a bıldırmek suretıyle Şah rejimmın per.çelenne teslım etıklennl soylemıştır. AçİM grevine gınsen ogrencı'.erın snzcüsu, Alman jetkılılermden Bonn'cia dıplomat lusvesı altında bulunan SAVAK aıamannm sınır dışı edılmesmı talep etmış ve Bonn'dakı îran Buvtıkelçılıgı'nde gorevlı İran Ha%a Afeşe?i Tu*t;eneral Akbar Dadsetan ve Basm Ateşesl H'i^evm * w t Halüı n'n SAVAK ajanlan oîdvıgunu Uerı surmds'ur. tranlı ogrencıler geçen haîta da, aynı an\açla beş gi'n rurer bır a<;hk grevı vapmışlardı Buna karşılıK Alman hükürnet soıcusü Armm Gn^>newald ıse geçonlerde bwıra yaptıjı açıkla)„ »iıran VP Irar j;i2Ü semslcrı aras'ndakı ış İlaç dosyası kapandı mı? Eskl Saflık Bakam Prof. Dr Türkin *kyol ilâç sanavii konusunda buvük savaş \etmişti bilivorsunuz. <) dosravi hatırladıkça halâ ınkulan kaçıvor. ılk Erım hokumetinde ilk buvuk patlak o dosva vuzıinden çıtanıs, B&sbakan Nihat Erim masava vnrarak dosya>n kapattığını sovlemWti o zaman Peki o dosva hâlâ kapalı mı acaba? Ne zaman açıla cak* Tıp Fakültelerinin devTimci öğTetitn 6veleri ilaç sana>ii kamulaşmadan Tarkiye'de sosval gfıvenlitin. saçlık ihtlvsulık siçortala rının. anoak bir a\uc ilâç «anavicisin! daha zençin etmeve ^ araracaçuıı so»lıivorlar, bu sana\i dalınrla olup hitenler için çok renkli romanlar vazilabilir. do^rusu. Sadece Sosval SİKortalar'a ilâç sana%imi kurdurmamak için çevrilen dumenler birkaç cilt tutar... TürH%e'nin ilk kadın bakam hakanlık doneminl bir «a^as denemesı bir hirikîm olarak değeTlendirivor, politikadan uzaU goriinÜTor artık, kapanmış dosvalardan da sozetmek istemivor ıma Tiirk Tabibler Rirliei bn konnda bir otnnım dnzenlerse kamuovumı avdınlatacmk önemll gerçekler ortava çıkarablllr... Butun bu durumiar açıK kalırken sağ «rasında ve bu arada sağ koalısyon ıçınd galann Pans Beledıye Başkanlıtı seçıml i da bır «meydan savaşına» donuştuğu de yor Bu da Fransa'da japılacak Beledıye 5 kuşkusuz genel seçımlerden once bır g« va nıtelığlnde olacak Ancak yıne Fransu gu nedenlerle bugune dek beledıye başks jan tek kent olan başkent Pans'ın nıl belediie başkanına sanıp olması karan kavgaya yol açmış bulunuyor. Hukume ran aldıktan sonra Fransa nın ve Avruî en ılgınç kentıne Deledı^e başkanı ada Gıscard, partısmden olan Sanayı Basaı D'Omanoyu seçtı Iktıaarı oluşturan t partiler Gıscard'ın aaayımn etrafmda 1 len yerde. Chırac oıtaya atı mış ve Paı ye baskanlıgına aday oldugur.u üân etn cı ıktıdar çogunlugu şımdı bu ıkı sagcı kasında bolunmuş durumda, Bu bolun lun ışme yara\ıp yarama>acagı dedıko yana, bunu aslında sağcüann kendı lel vtrmeye çalışacaklan da yapılan yoruı şında gelıyor. Sağ şımdl Pansblerı, « kat, başınıza bır komunist va da *osj dıye başkaru gelmesın» dıye urlcutmeye, ruiu etkıle'nevp T ışnorlar C) D0LA5IM BOZUKIU&UMD&N DOGiM 5İ5HİMIHUÎ Bu tıir şışmanlarda, fcüolar ve fazla vağlar daha çok bacaklarm Ü5t Jusımlannda ve kalçalaıüa toplanmıştır BU TtP ŞtŞM\NL\RrS TtrECEKJLERİ ŞET LER: Etlerden, tavuk ve beyaz etli balık etı $arkııtorl, sosıs salam sıbt şeyler, az yaflı olmas şartıyla. Yumurta Mıdye ve ıstridye turu yıvecek ler.Sebıelerden: Salatalar, kabak, engınar, hındıba. Tum beyaz tjeynır ve ya&ı alınrnıs yogurt, sut gıbi sutten yapılmıs yıyecekler. Çay kahve ve maden suyu. Zeytmya&ı ve tereyagı. T\SAKLAN\N TIYECEKLER: Tüm unlu maddeler. ekmek ve unlu tanelı sebzeler Tum kuru mevveler. Bal. reçel ve şekerlı turn maddeler. Etlerden ağır vağlı et ^emeklen. AZ «ENECEKLKK Patlıcan vesıl lasul^e. b»selye, pancar lahana sogan. domafs, patates * • J mm ve kuru mevveler. Kestane. Al DORMAHO NE OiTOR! Yeni pazarlar mı kuruluyor? DP'll Cesat Örider, psrtMnln simeele?«"n bir soTünii son konusmasında tekTarladı, Demlrpli politikacı pazan kurmakla suçladı. Şlmdl venl pazarlardart söı ediliyoT, seçmen tabanmı ritlren. kökunıi koparan bazı politikacılar son soluklannı AP'de vereceklermıs .. Bu tıır pa7arların çoğrafvası da belli saliba. hpp guTiev doğvılu polltikacılar arasmda olnror bu transferler. Olamaz demevin. şirndı\e ı i " r\r olmaılann olduğunu çok gorduk.» Müşerr«f HEKLMOĞLÜ Gıscard ın Pans beîedıje başkanlı lıgını koyan Mıchel D Urnano ıle bu r da buldugumuz konusma olanagında kı durumu nasıl degeriendırdığını SOTÖUI gıbı Fransa'nm en eskı ve soylu aılel* dığını gızlemeyen Kont D'Ornano sai mu bır kardeş kavgasma benzettı. «Savaşımi2 sol muhalefete karşıd karsı değıldır» dıye de ekledı. Pans Beledıye Başkanı seçılınce I lavlannda çalısan yabancı ve ou ara çılen ıçın konut lojman sorununu e bu iconuda yenılıkler getıreceğıne öatr lar gıbı vaatlerde bulunmaktan da maaı Partsin tlk oeledive başkanı altı çılecek. D'Omano üa bu ssçımlenn çusü olacaSını krfbıı! eoıvor avrıca kam Gıscard ın 1978 genel seçımlerı h*ıri venılgıve uğratm?k amacını g rtl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog