Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CumartesıPazar Grupiorımız dclmuştur. Beklemeli oârencıler için PRESTİJSIM1H 514 MART fti tfccashrgraCcd KantSneım» kırşı sckoş 142/2 TÎL: 472(37 STAMBUl 53 Y!l. SAYI 18891 umhuriy Kurucusu: rUNUS NADİ 200 KURUJ an dersanesi VAYtlML ACIIIMI T E R C İ M EDİCMİZ GERCEK BAŞAFÜMIZ İÇİ*» ÇC2LMIJ 3 MART 1977 ONİVERSITE ADAYLARf ICfN İLGİNC TEST UYGULAJVAMRI îstemc adresı Inkılap bok. No 28 Ktıılay ANKARA toptu stenierdf S10 buvuk Ijupçılara %25 mdır n \ jpılır îki günden beri susuz ve elektriksiz bulunan îstanbul'da ekmek ve akaryakıt sıkıntısı basgösterdi istanbuIEdirne karayolu iki gün sonra açılabildi. Uç kisi donarak öldu. Kötu hava koşulları Doğu bölgesine kayıyor Karakış tüm (Cumhurivet Haber Merkezi) Istanbul'u ıkı gunden beri suBUZ, elektnksız, ekmeksız ve vatatsız bırakan kötü hava koşulian Marmara üzennden Doğu bolgesıne kajarak bu bolgeleıde de vaşamı etkılemeve başlamıştır Kardan kaoalı bıılunan Istanbul Edıme karavolunun Buvukçekmece Karamıdere kesımı dan akşan uzen kısmen açılmış ^e 1000 den fazla aracın yollanna de Karakış etkisıni dun de surdunirken, eletrtrik ve «u keaUmelerl de devam e t ü . . yurtta yaşamı etkiliyor vam etme«i sağlanmışhr Bu arada, Hara.Tudere bolgesınde kaza geçıren bır otobüste mahsur kalan bır yolcu ıle, Innir'de d« ikl kışı donarak dlmüştur Yeşılkov Meteorolojl Istasyomı ılgılılerı, kar \agışırun bugünden başlavarak etkısmı kaybedecee'n ve hava «ıraküklannm batı bol gesinde bundan <=ona rr°vsm normallenne ulaşacagını Düdırmışlerdir. î*tanbu"da şuba* aundTkı bahar havasından sonra martla b rlikte başlayan kar yağışı dun oğle saatlennde tipı halınde djşmüş, bazı yerlerde kar kalınhgı 20 santımı balmuştur Bu nedenle kent ıçı uJaşımı tümüvle felç dtıruma gelmış, halk, duraklarda ızun ktıvruklar tıevdana genrrnıştır O2ell'kle Boğaz.çı Kopr\icu ve çevre yollannda genış oıçüde kayma ve çarpışmalardan doğan tıkamklfîlar olmuştur Kadıkoy'de oturaniar, İstanbul keumıne sabah ancak ıkj saatte geçebılmışlerdır Bogaziçı koprüsun de zemıcin kaygan olmasından o'uru araçlara aralıkh geçlt verılmış, bu arada trafix sık sık itesılerek zemme don ve kavmayı oıle\ıcı maddeler dokulmüş*ur Eu arada süruculer de sureklı ııyanlarak zıncir takmaları ve vavaş se^retmelen bıldinlmıştir. Şehr natlamm \apur sefeı »ıı saat 14 e kadar ozellıkle *ıpı sı ( ralannda gecıkır>eh olarak vaoılabılmiştır THY'nm, saoahK. Samsun ve Konya seferlen ıptal Pdılmış, oteki seferler de en az ıkı saat kadar gecıkmevıe gp^çe'vleşebılmıştır îstanbııl da Bakır'o', Tahtakale \e Fatıh semiermde kış koşullarından teleforla1da dtızenlı çalışamamıştır DDY ıl(Devamı Sa. 9 Su 1 ıle)' CHP: "Erken seçim MC'yî takviye için araç olmamalı,, dedi; AP'de erken seçim önergesi imzaya açıldı • DıSK GENEl BAŞCANI NATO Kuvvetleri Komutanı: Türkiye'ye uygulanan ABD silâh ambargosu kaldırılmalı,, • TüRKıYE'NıN WASHıNGTON BÖYÜKaÇiSI ESENBR, TuRK • AMERıKft'l ONAYLAKSAVUNMA ANIAJMASININ ABD MASINI İSTEDİ. WASHtNGTOV, TO Avrupa Muttefık Kuvvetlen Başkomutanı Orgeneral Aleksandar Haıg, Sovje'lerm artan as ken gtfcu karşısmda, ABD'nın Türkiye'ye uyguladıgı sılan am bargosunu kaldırmasını ıstemıştır ABD Senato SılaMı Kuvvetler Kotrısvonun'da \aptıgı açıklamada Orgeneral Haıg, ambargonun, Türk Sılahlı KmTet.erının etJdnltgint yan ysnya azalttığını kaydetmış bır NATO uyesı oiirak Turkıje ye uygulanan ambargonun kaldırılması se So%et askeri tehdıdıne karşı kojabıln^ek için Turkıye ıle askeri bağlarm yenıden kuvvetlendınl mesı gerektığını savunmuşt'i'. NATO Muttefık Kuvvetlerı Komutanı ayrıca, Yunanıstan 11 «normal askeri ilışkılenn %en. den kurulmasını» da istemıştır Sovyetler Bırlıgınm 5 vıl ıçm de nukleer ve konvansıyonel s lahlarını büjuk olçüde gelışt rdığmi ve kara, hava ve denız kuvvetlenyle dünyanın her yenn de büyük bir ani »aldan potansıjeline enştığini bellrten Orgeneral Haıg, NATO ülkelerinm bu durumda savunma harcamalannı arttırmalan gerektığme ışaret etmıştır NATO Başkomutanı, batımn askeri teknolojı alamnda da Ustünlugu Sovyetlere kaptırdığmı va Avrupa'dakı nukleer sılahlarla NATO blrlıklerının azaltılmasına karşı olduğunu açıklamıştır. (Devaını Sa. 9 Su 8 de) TLRKLER. «TÜM EMEKÇıLERı SEÇMEN KÖTUKLERıNE YAZILMAYA ÇAĞIRDI» AVKARA, (Cumhuriyet Bürow) CHP Genel Yonetım Kurulu dun yavuüadığı bıldırıde seçımlerın one alınmasının oazı KO şullan olduğunu belırtmış, «CHP «eçımlerı one alma gır^şımırun bunalmı busbutün \ogunlaştıra rak ve şıddet eylemcılenne curet katacak bır huxumet formulü o , luşturmak uzere amacından sap (Devamı Sa. 9 Su 7 de) KONGRESıNCE BıR AN ONCE DANISTAY'IN KAPATMA KARARINI DURDURMASI TBB'nin yarınki NEDENIYLE ÖĞRENCİLER BUGÜN ODTÜ'YE GIDECEKLER 'Yargı organı kararlarına uyulmamasını kınama günü,,nde avukatlar duruşmaya girmeyecek AVK4RA, (CumhutİTet Böro<ra) ODTÜ'nun rektor karanyle 15 gun kapatılması uzenne Danıştay'ın onceki gün aldıgı «yunitrıeyı durdurma» karan, dun ge ce gorevlı bır memur tarafından rektor Hasan Tan'a ev^nde teblığ edılmıştır Danıştay karanndan sonra bır açıklama yapan Rektor Ha san Tan, karara uj'acağını ve Unıversıtenın bugün oğretime a çılacagını açıklamıştır. Danıştay karanndan sonra dün bir açıklama y&pan OBTÜ ogrencı temsılcihgi bugn'n venı den açılması gereken Uruverslteye gitmek ıçın öğrencılerl saat 9 30'da öncü Sahnede toplanmaya çağırmıstır ögrenci Aılelen Dernegı Başkanı ve Mer kez Valısı Turan Beyazıt da ver dığı demeçte mutevelh heyetı rektor ve Mıllî Eğıtım Bakanı M yasal mücadeleye devam ede e ceklenrd belırtmıştır öjrenci t^msücılıgının açıklamasında, «Danıştay'ın verdıgi yürütıneyi durdurma karan, Hasan Tan'ın mevcut yasaları bıle çığnejen rorba uvgulama, tutum \e rta\ ranışlanna indırılen bır darbedır» denılmekte, şoyle devam edılmektedır «Hasan Tan, «oğrencılerin ak lıselım ıçınde duşunebıleceklerı b'r ortamı varatmak ıçın» ünıversıtevı kapattıgını soylemışnr Gerçekten, ofrencıler bu süre içmde duşunüp herşej1! u zun bovlu tartısmışlar ve ^o nuç olarak da ODTU'yu Hasan Tan'a 'bırakmama karan almış lardır ODTÜ ogrencı temsılcilıgı tum oğrecci arkadaşıan unı • ersıteye sahıp çıkmaya fa£ır . maktadır Danıştay karan ile ılk basan mızı kazandık ve kamuo^u o nunde haklılıgımızı bır kez da ha kamtladık Ama ODTÜ de duz«nlı eğıtımi yenıdpn başlat mak ıçln mucadele bıtmenış tır, ve sürmektedır ODTU'de djzenlı eğıtımi engelleven, yasadışı çlzgısı mevcut Anayasal Türkiye Barolar Bırhği Genel Kurulu'nun Sakaryada ocak ayında yaptığı olağan toplantıda aldığı kaTar uyannca avukatlar. «Yargı orgam kararlarına uyu.m<»Tna.gını kınamak» üzere vann durusmalara gırmeyecefelerdır. Çeşıtlı meslek kuruluşlarınca destekienen dırenlş nedenıyle kamuoyuna Dir açıklama yapan Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, «Kak savunuculan avukatlar, 4 mart cuma günü dunışmalara gırmemekle gorevlerını bıreysel elandan toplumsal alana donuk olarak veıine geürmektedırler» demıştır. Istanbul Barosu t mart kınama gununun amacına ulaşması lçın gerekli onlemleri saptamış ve tüm hazırlıklannı tamamlaımştır. Adliye Sarayı'nda, yarın 200'den fazla avukat denetımle görevler.dınlecektır tstanbul Barosu Başkanlığı kınama gtınunun gerekçelennı ve duruşmalara gırılmemesmın amaçlannı îstanbul da gorevll tüm yargıçlara gonderiğı bırer mektupla bıldırm'ştır Uluslararası hukuk örgtitlerı ve dış ulkeler barolan, Türk avukatlarmın hukuk ustünlügunu savunmava yonelık 4 mart fçunune f ılgı ve sempatılennl belırtmek edırler kurumlarca bıle tescü edllen Kasan Tan'ın rektorlük makamını ııemen terkınjı oır geres lıhk olduğu kadar bır zonınluk oldugu da ortava çıkmışUT ODTÜ'de duzenli bır eğitim Hasan Tan ın rektor makamı rı terketmes: İle yenıden başla>acaktır » ODTÜ Ögrenci Aıleleri Derneğı Genel Başkam ve Merkez Valısı Turan Beyazıt da Danıştay karannın açıklanmasından (Devamı Sa 9 Su 6 da) Komandoların ilerici gazeteleri okuyanlara giriştikleri saldırılar yoğunlaşıyor Komandolann ilencf gazete ve vayınları okuyanlara karşı saldırılan gıderek joğunlaşmaktadır. Komandolar dun de Kad^kov iskelesindekı bayılerdekı Cumhjrıyet ve dığer ılerıoı yannlan irnha etmışler Halkalı Sırkeoı banlıyö tremnde de bu vayınlan okuvanlara saldırarak toplamışlar ve iiîha etnvslerdır. Komandolar dun sabah Halkalı Sirkeci banhvo tremnde llerıcl vayınlan okuvarlara saldjrmışlar ve trendeki tum vavınlara el koyarak parçalamışlardır Saldanya uğravan'ar komardolaruı ellennde gaze*e kâğı'lanna sanlmış sopalar bulurdugıurj ve buvuk b:r oiası'ıkla Kuçuk Çekmece Ülkıi Ooaklai Denegj'ne mersup olduk'annı ı erı sjrmüşlerdır. Olavda saldınya ufrayan T^caret Gaz<"tesı muhabırlennden ve (De\aıru Sa. 9 Su 1 de) ( Maliye Bakanı Ergenekon: Bu yıl yeniden para ayarlaması yapılmayacağı taahhüd edilemez,, YAII SI l AN KAR 4, fCurahurivet Burosu) Maliye Ba.anı Yılmaz Ergenekon, dun duzen'edığı bas.n toplantısında bu jıl ıçınde yenıden para a\arlaması japı'rnayacagını taahhut etmenın mumktın olrnadığını soylemıştır. Türk lırasının değerımn duşurulmesım «kur tashıhı» olarak rutelejen Malıve Bakanı, «Yapılan, Tjrk lırasınuı değerının duşurulmesıdır, bunu saklamıyoruz» demıştır Bır soru uzenne de Ergenekon, «Umanz bır daha buna bas\iırmak gerekmez, ama yme de bu konuda taahhutte bulunmak, her zaman taahhut etmek mumkun değıldır, derız» şeklınde konuşmuştur. Maliye Bakanı Ergenekon aynca 657 sayılı deilet memurlan yasasının değıştırılm°si uzenne çalışmalar yaüildıgırı bıldırmış, do\ıze çevrılebı'ır mevduatla 11gılı alınan son karara .hçKin de, «Bazı ozel kışuer DÇM gavımeşru kazanç elde etaıektedrler Alınan tedbırler bunla' onlemeve matuftur Arcak sonjçları aygulamada goreceğız. b'Çı(De\amı Sa. 9 Su 6 da) . Ege Kıta Sahanlığı ve Kıbrıs görüşmeleri 31 martta başlayacak ANK.\RA, (ANKA) Türk'\8 tîe Yunanıslan arasında Ege Kı ta Sahanlıgı goruşmelennın 31 martta Parıs'te başlavacagı bu a 4 rılmektedır Dışışlen Bakanlığı yetsılılerı resmı bır açıklama >apmamak la bırlıkte, Kıta Sahanlığı goruş•nelennın Turk ve Rum topljm ları arasında Vı\arada \anua cak Kıbrıs muzakere'erı ıle a\nı taıh'e \apılac?g" oJ'eruİTi stır B.lmd ğı gıoı bundan o^ce \ i pılan goruşnıelerde Yunanıs an adaların karasularımn 6 mılde r.alma^ını kabul e'Tiış, ancak buna karşıhk ari?laı ı vızfvmde 10 mıllık b r ha' a saiası Kuru. (De\amı Sa. 9 Su 6 da) İPAYDIH'fN AC1KUMASI Istanbul Barosu Başkanı Orhan A.paydın, kınama gunuvle ılgıh olarak vaptıgı açıklamaaa, «Eylemın amacının bağımsız yargı organı kararlannın yürutme organınca verıne getırılmemesını kınamak olduğunu. bıldırmış, «Savunma meslegı \argı orçanı ıç.nde hakim ve savcı ıle bırlnte hukuk kurallanrın dogrj oıarak u' aıılanmasını sağlamai şore\ ını jenne getırmektır> demıştır (De\amı ba. 9 Su. 4 de) BUCA'DA KAHVEHANEYE ATEŞ AÇANLAR, BiR KiŞiYi ÖLDURDU • ÎSTANBUL'DA KOMANOOIAR BAZ! OGRENCILERİ ZORIA OLEN IJÇININ CENAZE TORENINE GOTURDÜLER (CumhnriTet Haber Merkezi) Izmır Buca'da bır kahvehanede «dergı sattınlmaması» vıizunden çıkan olayda bir kışı tabanca ıle oldurulrnuş, bır lcşı de yaralanmıştır. Istanbul da Adana Öğrencı Yurduna yapüan sılahlı saldın sırasında oldurulen ışçı Mustafa Erol'un cenazesı dun komandolann kentte yaptıkları gosten ve saldırılar arasında kaldınlmıştır. Ankara da ıse Hukuü Fakultesmde, komandoların saldırısına uğrajan 4 oğrencı yaralanmıştf Gazıantep Lısesmdekı dunku olav larda da ıkı polıs yaralanmış, 15 kışı gozaltına alınmıştır. Bu Köşeden MARTLA GELEN ALTAN ÖYMEN Enflasyonla savaş, hükumetimizin bir numarah mcselesı olacaktır. Fı\at ıstikrarı sağlamak tçın elimizden gelen her şeyı yapa"BU Sülevman Dem.rH',n 31 mart 19Î5 te hukumeüni kurduğu zaraan. ,erdıgı Uk demecin gazete başUklanna Keçen bölumudur. Demırel. bunu ızleıen punlerde de, fıvatlan sabit tutarak, pahaiuuh önieverek. raal darlıt. d» yaratnıayarak, vatandaşların vuzunu guldureceğmi defalarca vaadetmıştı. 6 nisan 1975 RÜnd Meclıste otnınan hukümet proeramı da amı vaatlerle dolmdu. Tabii daha pek çok vaatle daha Sımdı bu hukumetin gııtenoru absından iki yila rakın bir zaman geçtikten sonra manzara me^dandadır OtPki vaatlertn de hepsl ters çıkmıs. .ne dar gelirlilcrın rergilerinln haf.fletilmesinden» yana bir adım L BUCA'DAKI CINAYET OLAYLARIN ARD1NDAKİ KARAYOLLARI 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN PATLAYICI MADDE DEPOSU SOYULDU KONT4. lCumhuri*ef> Kon^ad8 bulunan Karavolları 3 Boıge Mudürluğunun patlavıcı madde deposu oncek] gece soyulmjştur Konya'dan 35 kılorr.Ptre uzaklık taKi Tutup ko\uııde bulunan de pova gıren bılnmeven kışıler, ıçerde bulunan 40 kılo dınaıi'tle R300 adet kapsulü alarak ortadan kavbolmuşlardır Jandırma Komutanlığı \etkıhleu so^gun ola jına elkovmuş \e dcooda gorevlı Ah Aslan \e Alı Yard'm adü gece bPkçılennı gozaltma alnış'ır Soruşturma ve araştırmalara de\ am edılmektedır. GERÇEK A nkara buromuıun verdıjji habere tjore Genelkunnay karargâhında duzenlenen briflnsde N 4TO *sken Konııte Raskanı ^mıral Norton'a «Turk Sılahlı KUXT etlerinin N \TO ıçındfkl durumu He *BD arabargosnndan sonrakı silâh, araç ve gereç saçlanmasındaki çuçlükler» arüatılmıştır Tetkililer, Kibns konusu ile ABD ambargosunun blrlıkte de ğerlendmlmesinin sakıncalannı belirtmişler, N4TO savunma sıstemınde aksaklık do^maması içın caba gostenlmrsini ıstemışler. ambarşronun surmesı durnmunda Turkive'nin NATO «ılâh standardı dısında veni silâb Wavnakları aravacaklarını helırtınısler ve «Muhtemel geli^mcler kar•«iRinda sonımlnluk vnklpnemereceklerini» dıle geUrmişierdir. Savunmada Dar Boğaz Bu vola başvunılmaması içın V4TO iskeri Komitesı'njn gerekli çabada bulunması da istenmiştir. Gerçekten Turkive, henı eko nnmik, hem askeri açıdan ılar ho^azlara girmj*'r. 4skeri açıdan dar boğaz temelde, ulkemızin girdi^i do\ra dar bogazmı da vurRulamaktadır Kalkınması \e sanavileşmesı ıçın errekll i'halâti vapacak dovızi bulunmavan bır ulkenin. avnı voldsn silah, araç ve cereç sağlaması da ki«ıtlıdır, hatta olanaksızdır Bu durumda Turk Sılahlı Kuvvetlerinın durumu. NATO savunma*ı içın onçönılcn göre^leri de \erine ectiremevecek biçimde bozulabılır. N4TO A«keri Knmlte Başkanı Amlral Norton'a bu gerçeklerın ^ansıtılnıasında (ruşkusnz yararlar gorulebıür. NVTO askeri komitestnin ambargo konnsunda bir şevler vapabılmesi olası mıdır? Gerçek«,i bır saptamavla, N \TO'nun Amerıkan etidsinde, hatta gudumunde bulunduğunu duşunmek vennde olur. Daha geçenlerde, NATO kumandanımn ABD Cumhurba?kam Carter'ın emriyle CLVnın başına peçiriIdİRini anımsanuk, ihşkilerin nlteliğini Rostermeve »eterlidir. Ambargonun dugumü, ^ashington'dsdır ve Bniksel'de bu duğiımü çöıecek bir Inırvet yoktur. Ancak, Twrk Silihlı Kuvvetlerinın de olnmsuz gclişmelcr karşısmda sabırsızlandıği izlenmektedir. Bu «abırsızlıgın Ami• ••*• (Devamı Sa 9 Sü 3 de) îzmır Ege buromuzun polısten aldıgı oılgıje gore Buca'nın Ufas mahallesındekı b ı ' kahvehaneds onceki gece mejdana gelen oldurme olayı, ıkı gencın de'g: satmak ıstemesıvle nıevaaia ^elmıştır. Kahvedekıler «Hal ^ın Yolu» dergısını satmar ıs'even gençleri dışan çıkarnak ıstem'sleniır. Kahvthane sahıoı de dergı satan gençleri dışarı\a çıkmaları 'çm uyarmış bu si'ada dışardan tçer j'e a r eş açılmısnr Atılan ku'çun(De^amı Sa. 9 Su. 4 de) Batı Avrupalı komünistSer, îspanya !ç Savaşından bu yana ilk kez Madrid'de bir araya geliyor >I\DR1D Italyan, Fransız ve Ispan\ol Komunıst Partılen lıderlerınin Madrıd dekı zırvesı nedenıyle Ispanjol huKumetrnın çok sıkı güvenıK onlemlen alaıgı bıldırılmektedır. Aşın sağcıların muhtemel bır saldınsını önlemek amacıv'a polıs, Madrıd' ın merkezındekı Komunıst Partı bmasının ıçınde ve dışında mevz lcrmıştır Madrıd Zır%esı Ispanva îç Sa^aşından bu iana B*tı \\rupalı Komumstlerı Ispa'ija'da bır aıa%a getıren ilk toplantı olmaktaaır. (De%amı Sa 9. Sü 2 de) atılmış, ne •elcfetnk enerjisındeki dar boğazların kısa zamanda eidenünesı. mumkun olmuş, ne de asavış saçlanmıştır. J* "Undaşlar. 9 T n 1 ttax a v l a d a r ' ' " * " ' S^ ç o k "r"lerin feUrleJrinın di ha a b u k n d l e l e M » ,Ç . ! ^" r.ks^bgm çorulmemıs derec e v e ç l k t l E 1 e de U a s a ^ ~ S " 3>Şin saglanması dağlarda eşkıvanın ve buyuk şehire n a n a ' " caddelennde katıllenn kol gezdlğl bir ort a m 'f l n d e girmışlerdır. Fakat bugun ötekileri b>rakip bu ilk vaad uzerınde, Demlrel'in sözlerivle hukumetimızin bir numameseiesi* olarak ilân raiı edilen mesele üzennde duralım: l s t a t | l t f1*** a r t l * ' 0 E C D «Werıne gore. her iki nlda d a v u î d e 2 o n i n ' «»rinde. S o n ^ r u ^ e 23 Devletin (Devamı 7 &ajfada) m tersıne MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLAR1 TAN ORAL'ın ÇıZGiSİYLE (5. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog