Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

• Sahibl: Cumhuriyet Matbaacüık ve gazetecılık T.A.Ş. CUMHURİTET ÎSTAN'BUL adına NADtR NADÎ TELGRAF ve MEKTUP adresi: • Genel Yayın Müdürü „ OKTAY KURTBÖKE Posta Kutusu İstanbul No: 246 • Sorumlu Yazı Işien Müdürü CETİN OZBAYRAK • Basan ve Yayan: CCMHURİTET Matbaacüık vo TELEFON : 28 97 03 Ciazetecllik T.AŞ. Cağaloğlu, Halkevı SOK. N'o: 3941 (Beş Hat) ^ miMUi ID;VCTBASXN UUivınunlYClcrYMAYi AHLAK YASASINA TAAHHÜT EDER •* • BÜROLAR: Ankara Atatürk Bulvan Yener Apt. * Yenişehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • İZMİR Halit Ziya * Bulvan No. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 • ADANA Atatürk Caddesi Uğurlu Pasaj Tel: 14550 19731 ABOVE TB ÎLÂN Aylar 12 6 3 1 Yurtiçi: 720 360 180 60 Yurtdısı: 1170 585 292.50 97.50 Ülke gruplarına ve ağırhğına göre uçak farkı okuyucu tarafmdan ayrıca ödenir... Başllk (Maktu) 2 3 ve 9. sayfa (santimi) 4, 5, 6, 7. sayfa (santimi) ö l ü m , Mevlid, Teşekkür (5 santimi) Nişan, Nikâh, Evlenme. Doğum Yayın Hayatı (kelimesi) lvuın <ke.ınies:ı 750 Lira 200 » 160 » 40o » 300 X 4, » 3, » 29 MART 1977 İmsak Güneş GSIe 4.04 5.47 12.19 Ikindi Akşam Yatsı 15.51 18.31 20.03 TAKViM CHP VE AP (Baştarafı 1. sayfadal nl boyutlara ulaşmasına neden oian gelişmeler şöyle olmustur: Ecevit (Baştarafı 1. Sayfada) bozukluğuna ilişkin çeşitli örnekler sıraladıktan sonra toplan tıyı izleyenlere «Bu düzen böyle devam etsin mi, değişsin mi?» diye soru yöneltince, esnaf ve sanatkârlar hep bir ağızdan, «Bozuk düzen değişsin» yanıtını vermiştir. Toplum geüştikçe pazarlama yöntemlerinin değıştiğini, devletten sağlanan kred:lerle büyük mağazacıhğa giclildiğini, esnafm bu olar.aktaıı \oksun bırakıldığını, sanaıkârların durumunun daha da güç olduğunu ar.latan Ecevit, bu mesleklerin gıderek geçersiz hs)e geldiğini bildirmiştir. 1976 yılınin ilk İU aymda devletin resmi rakamlanna dayanarak bilgi verriiğıni söyleyen Ecevit, 165 milyar lira kredi dağıtıldığmı, bur.un 35 milyarımn tarım, 6 milyarımn sanayi, 6 milyarımn esnaf ve sanatkâriara, 114 milyarımn da büyük tüccar kredisi olarak bölüştürüldüğünü bildirmiş, «Gayri safi milli hasıladaki büyük tüccarm katkısı yüzde 12'dir. Ekonomiye yüzde 12 katkıda bulunanlar, ekonominin 5üzde 63 oranında olanaklarından yararlanmaktadır» demiştir. CHP lideri Ece\it. dün Ankara ya dönmüştür. CHP'HİN ÖNERiSi CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Hayrettin Uysal, Millet Meclisi îçtüzüğrünun 93. maddesinin değtstirilmesir.e :lişkin 5neriyi, dün Meclis Eaşkanlığma vermiştir. CHP'nin. önerisinde, seçimlerin yenilenmesine ilişkin önerilerm Danışma Kurulu'nda görüşülmeden Anayasa Komisyonu raporunun Genel Kurul'da. görüşüldükten sor.ra açık oya sunulması göruşlerine yer verilmiştir. Önerinin gerekçesinde şöyle denilmektedir: «Başka ülkelerde seçimlerin ye nilenmesiyle ilgili usuller çok daha başka ve kolay îşleyen demokratik esaslara bağlanmıştır. Parlamentoda seçimin öne alınmasını ve yenilenmesinı ısteyen paruler büyük çoğunîukta oldu.clan zaman seçimin öne alınması ve yenilenmesi hakkında herhan gi bir engei oimamahdır. Ne var ki, Millet Meclisi içtüzüğü seçimlerin öne almması ve yenılenmesine ait verilen önergelerm mutlaka Danışma Kurulunun göriişünün alınmasına bağlamıştır. Bu görüş alınmadan ilgili komisyona önergelerm gönderilmesi mümkün olamamaktadır. Bu usul senellikle demokratik ilkelere ters düşmektedir. Oysa, seçimlerin öne alınması ve yenilenmesine ait herhangi bir önergenin Soğrudan Millet Meclisi Başkanlıgmca ilgili yani Anayasa Komisponuna havale edilmesi gerekir. Millet Meclisi içtüzüğü hazırlanır <en, bu hustıs bir kanun prosedürünün gereği olarak düşünülmemiş, konu Danışma Kuruiu'nda görüş alınmaya bağlı bırakıirruş tır. Danışma Kurulu'nun seçimlerin öne alınması ve yenilenmesi ha.vkında bir görüş ortaya koyması, demokratik anlamda gerekii değıldır. Çünkü kararı verecek olan Millet Meclisi Genel Ku ruludur. Her türlü tartışma ve îörüş Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ortaya konulabilir. O hali e . seçirnierin yenilenmesine dair anergelerin Danışma Kurulu'nda görüş almmak üzere engellenme5İ doğal ve geçerli bir yol sayılamaz. Bu nedenle, 93. madde den 'Danışma Kurulu'nun görüşii aiındıktan sonra. ibaresinin çıkarılması gerekir. Herhangi bir seçi mı öne alma ve yenileme önerjesir.in Danışma Kurulu'na sevki gerekmez> tar. 15 seçim satırlık kikada miştir. dakikada kanun çıkar da, tarihıni tesbit edecek 4 kanun teklifi niçin 15 daçıkamaz. karşıhğım ver ÎTÜ VE ŞİŞLÎ (Ba.ştarafı 1. sayfada) almıştır. Gümüşsuyu binasmdaki ilk olay 7.30'da meydana gelmiş, okulun karşısındaki bir inşaattan ögrencilerin üzerine yaylım ateşi uçılmıştır. Olay öğrencileri deh şet içinde bırakmış ancak yaralanan olmamıştır. Polis yaylını ateşi açanların kimliklerinin sap tanamadığını ve bu olayla ilgili olarak kimsenin gözaltına alır.madışını bildirmiştir. Fakültede meydana gelen ikinci olay ıse komandoların toplu halde okııla gelmelerinden sonra başlamıştır. Yönetmelikte ögrencilerin saat 8.15'ten önce okııla alınmamalan konusunda bir mad de bulunmasına karşın komandoların erken saatlerde okula Sİrdikleri öne sürülmüştür. Komandolar okula girclikten sonra Elektrık bölümü koridorlannı tutmuşlardır. Daha sonra derse gırme saatinde diğer öğTenciler okuia gelmişlerdir. Şebeke kontrolundan sonra fakülteye giren öğrenciler, Makine bölümünden geçerken, eiektrik bölümünün ar lca tarafını dolaşan komandolarla karşılaşmışlardır. Komandoların saldırısı karşısında öğrenciler koridorlardaki çeşitli sınıflara girmişlerdir. Bu sırada tabancalarla da ateş edildiği bıidirilmiştir. Olaylarda 4 öşrenci çeşitli yerlennden yaralanmıştır. Yaralanan öğrencilerden Cemıl Çağlayan, Yusuf Yetmişbır, Necati Arslan'm sağ gruba, Mehmet Arapkaz'ın da devrimci gruba mensup olduğu bildirümiş tır. Polis olaylarda Abdurrahim Bingöl ısımlı öğrenciyi silâh kuliandığı gerekossiyle. göz altına landığı gerekçesiyle, gözaltına nü aıınar. d:ger öğrenciler ıse .şunlardır: Yalçın Pekol, İsmaü Hakkı Demirel, Mustafa Emre Güzeiaydın, Cem Özaydın. İTÜ öğrencileri daha sonra yaptıkiarı açıklamada, bir grup komar.donun poîis ve okul yönetiminden cesaret alarak öğrenimi engellediklerini ve olay çıkard:klarını belirtmişler, «Son olaylarca okul yönetimınin payı büyüktur. TRT Seçim Kurulımda Karataş lehinde oy kulianarak niteliğin; ortaya koyan rektör ve aynı nirelikteki dekan ve yöneticiler okuldakı 25 30 faşistin polisle işbırligi yaparak öğrenimi engellemesine göz yummakıadıriar» demışleıdir. ODTÜ temsüciliği de dün bir açıklama yaparak, İstanbul Aydınlar Ocağı'nca 36 mart cumartesı günü, bu üniversitede meydana gelen olaylarla ilgili olarak düzenlenen toplantıda ileri sürülen görüşleri eleştirmiş, «Hiç kim se bizi eli silâhlı zorbalarla aynı sıralarda oktımaya zorlayamaz» denilmiştir. ODTÜ Öğrenci Temsilciligi adına Ertuğrul Karakaya'nın imzasır.ı taşıyan açıklamada. İstanbul Aydınlar Ocağı'nın düzenlediği ve Prof. M u h a n e m Er?'i, Prof. XPV zat Yalçıntaş. Prof. Ekrem Gök5.U. Prof. Oktay Sinanoğlu ile ODTÜ Mütevelli Heyet Baskanı Prof. Ahmet Sonel'in katıldıkları topiantıda ileri sürülen görüsler ttehdit» olarak nitelenmiştir. OLAYLAR1N ARDINDAKt Tarihin en büyük (Baştarafı 1. sarfada) mürettebattan kurtulan olmamıştır. PANAM uçağının kaptan pilotu Victor Grubb tedavi edilmekte oldugu hastanede verdiği ifadede. kazanın sis yüzünden olâuğunu sa^oınarak. «Pistte ağır r.ğır ilerliyorduk. Çarpışma anına kad?.r h;ç birşeyin farkma varmadık» demiştir. Havaalanmdaki kaynaklardan öğrenildığiııe göre PANAM uçağı nın çe\"reye dagılan parçaları a r a sında buîunaa kara kutu dınlendiğinde PANAM pilotunun kontrol kulesinin talimalını yanlış anladığı saptanmışt'.r. Aynı kaynaklara göre PANAM uçağına kalkışa hazırlaıımak üzere sisle kaplı ana pıste gitmesi bildirilmış. ancak mürettebat yanlış anlayarak KLM uçagınm bü\ük bir hızla havaianmakta olduğu yan pistlerden bırine sapmıştır. Bu arada kötü hava koşulları^ nedeniyle enkaz kaldırma çalış* malarının da ağır yürüdüğü ve kesüı ölü sayısınm tam olarak belirlenemediğı büdirilmiştir. Yetkililer ölü sayısımn az da olsa artabileceğini beiirtmişlerdir. Kazayı bir V.AÇ kınkla atlatan PANAM'ın Ispanya bürosu müdürlerinden Juan Munllo Rivas olayı şöyle anlatmıştır: «Yoğun bir sis vardı ve pist üzerinde iierleyerek kalkışa hazırlanıyorduk. Ansızın uçağın arka tarafmdan tok bir ses geldi Bize bir şey vurmuştu. Bir anda uçagın arka tarafı alevler içinde kaldı.» Bu arada PANAM uçak şirketi. kazada ölen 9 mürette':>atı ara sında Aysel Sarp isimli bir Tark hostesin de bulunduğunu bildirmiştir. Açıklama'da Zonguldaklı olan Aysel S a r p m . Bırleşik Amerika'mn Virginia eyaletinin Arlington kentinde ya.şadığı kaydedilmıştir. Kazada hayatlarım kaybedenlerin büyük bir bölümünün Amerl kalı ve Hollandalı turistler olduğu belirtilmektedir. Verilen bilgilere göre, PANAM uçağında se yahat edenler, uçak ve gemi ile bir Akdeniz turuna çıkmış Amerikalılar, KLM uçagmdakiler ise, Kanarya Adalarmda diızenlenen turistik bir geziye katılan Hollandalılardır. CHP'NİN GORUJJ GERÇEK CHP Grup Başkanvekili Hayret tin Uysal da, komisyon toplantısından sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin öne aiuımasında AP'nin önerge vermesine karşın istekli olmadığını belirterek, şu görüslere yer vermiştir: • Şimdi biz hukuki yolu açnıış bulunuyoruz. Bu tekiiı:mizle, yani içtüzüğün 93. maddesini değişti ren bir teklıf getirmiş bulunuyoruz. Miting meydanlarında mangalda kül bırakmayanların, doğru söylemeyenlerin takkesi düşürüldü. Kimin seçimlerin öne alınma sma karşı oîdugu, kimin olmadığı açıkça orraya önümüzdeki gün lerde çıkacak. AP, biz de kanun teklifi vereceğiz diyor. Şu ana kadar Meclise kanun teklifleri ver m:ş değiller, hazırlık yapmışlar. Özel Komısyonda bu kanun teklifinin hazırlığmı bize sundular. Gördük ki. bu kanun teklifi. Mil let Mecliu Başkanlığına verilse dah: teklifle seçi.mlenn haziranda yapılması olanak dışı. Bu kanun teklifi, kanun prosedürüne uygun oiarak önce Meclis'te iki komisyon ve Genel Kurul. sonra gene Senato'da iki komisyon ve genel kuruldan geçecek. Teknik açıdan en az 13 günde çıkar. O halde böyle bir kanun teklifi. hukuki yolu açacak nitelikte değildir. Seçimin haziranda yapılmasını engelleyecek bir teklıf niteliğindedir. Onun içindir ki, AP haziranda seçimlerin yapılmasını istemiyor.. ADANA'DA KOMANDO SAIDIR1SI Üç eün ör.ce bir kitaDoı dükkânı ile iki kitap sergisınin yakılması ve bir gencin vanarak ölmesiyle sonuçlanan saldınya ilgili olarak 3 kişi gözaltına alır. mıştır. Gözaltına alınanlar. Abidin Cankurt adlı bir işçi ile lıse öğrencisi Yusuf Ziya Babayiğıt ve Mersin Eğitim Enstıtüsü öşrencisi Ömer Palandöker. dir. Adana'da dün aynca DİSK'e bağlı Besin îş Sendikası şube binasına dinamit atıimıştır. KORKMAZCAN'NIN 5ÖZLÎRİ DP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan da «Biz, çözümün sadece içtüzük ve Seçim Kanunu değişikhği ıle bulunamayacağı görüşür.deyiz. Sorun. önceden hazırlanmış ve kararlaştırılmış bir amaca kıiıî hazıriama sorunu değildir. Türkiye'nln güvenlik içersinde seçimlere götürülmesi sorunudur bu sorun» demıştir. Korkmazcan. ö z e ! Komisyonda. seçimlerin güvenliği açısından fiili tedbirlere başvnrulması için harekete Keçilmesini istediklerini belirterek. «Bu tedbirler arasıncia hükümetin değiştirilmesi ve diger her konu da vardır» şeklirde kon;ısmust'ir. CHP'nin, içtüzüğün 93. maddesinin değiştirilmesini öngören önerisi, dün Millet Meclisi Başkanlıgınca Anayasa Komisyonu'na gönderilmiştir. Anayasa Komisyonu Başkanı AP Milletvekili İsmail Hakkı Ketenoğlu da, bu öne rfyi görüşmek üzere komisyonu bugün saat 16'da toplantıya çağırmıştır. öte yandan Malatya muhabirimizin haberine göre, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in önceki günkü Gaziantep mitingine katılan Malatya ve Adıyaman'd? ki CHPIilerin konvojoı dönüşte Kahramanmaraş'a "oağlı Pazarcık ilçesinde komandoların silah!: saidırısma uğramış ve 4 CHP'İ: genç yaralanmıstır. TURGUUU'DA Turgtrtlu'da dün meydana gelen iki patlamada Zıraat Bankası şubesi ile Ahmet Yılmaz adlı kişiye ait bir mağaza t a h n p edıl miştir. Ardarda meydana ge'.en parlamalar sonunda Ziraat Bankası ile birlikte yanındaki beş dükkân ve mağazanın da bitişiğınde bulunan CHP :lçe binası hasar görmüştür. (Baştarah 1. Savfada) saymak devlet yaşamında çok sakıncalıdır. CHP ise erken seçim konusundaki 93'üncü raaddenin kesinliğini şrörmektedir. Bu durumda yapılacak tek şey, içtüzüğün sözü geçen maddesini değiştirmektir. CHP'nin şimdi ileriye sürdüğü formüle göre 93'üncü madde küçük bir değisiklikle yeniden düzenlennıelidir: «Seçimlerin yenilenmes.ine dair önergeler Anayasa Komisyonuna havale edilir. Burada görüşüldükten sonra Anayasa Komısyonu raporu genel kurulda görüşülür, açık oya sunulur.> Ne var ki bu koıımla ortaya b i r soru çıkıyor: Acaba CHP'nin bu değişiklik teklifi Danışma Kurulundan geçmek zorunluğunu taşımıyor mu? Anamuhalefet partisi eğilimine göre bövle bir zorunluk yoktur. Çünkü içtüzüğün Î3'üncü maddesine göre bu eirisim Mpclis Kaşkanlığınca Anayasa Komisyonuna havale edilecek; ve bir yolla Meclis Genrl Kuruluna sunularak oy çoğuulufuyla onaylanabilccektir. Çözüm yolu olarak ortava atılan üçüncü formül MPCIIS Baskanı Krmal Güvenden gelmekteetir. Güven'in açıklamasına çore İçtüzük 19'uncu ve 93'üncü maddeleri değiştirilmeden erken seçim teklifinin Meclis Genel Kurulunda törüşülmesine olanak yoktur. Bütün çirişimlerin Irdelenmesinden çıkan sonuç şudur: Haziranda seçim için Mrclisten karar çıkarma konusunda jasal yollann aranıp bulunması çabası yoRunlaşmıstır. Bu yollann hukuksal çpçerlilisi tartışmalara yol açabilir. Başka ülkelerde vasalar. rrken seçim olanaklarını kolaylaştırmışlardır. Çünkü prken seçim. ülkenin zor durumlarında uvgnlanması goreken hir referandum nitelipini taşımakta: halka başvuru sayılmakiadır. MSP'nin bu yoldaki fneellemesini aşnıak icin yasal vollann aranması doçalriır. N> var ki bıı aranıs içinde prken spcim isteyen çevrelerin ayrı a>Ti sörii'şlere sahip olduçu. ve ayrı vöntemleri henimspdikleri de Körülmektpdir. Erkpn spçim isteyen partiler kpntU aralannda uyum Karlamavı basaramamışlardır. Bu durıım herhaldp birkaç fün irindp aydınlığa ka\u?tnnılacaktır. üçak (Baştarafı 1. s Sayıştay Denetçisi Sezai Ekinci' nin hazırladığı ve Komısyonda kabul edilen F28 uçaklanyla ilgili raporda uçaklarm alımında THY Genel Müdürü olarak görev yapan Hava Generali İhsan Göksaran suçlanmakta Bu uçaklarm alımmda normal prosedür takip edilmemiş, karar organlarını yamltıcı ve yönlendirıci beyanlarda bulımulmuştur» denilmektedir. F281erin alımma ilişkin rapor Komisyon Başkanı Yılmaz Alpaslan'm başkanlığında dün toplanan komısyonda üçe karşı dört oyla benimsenmiş, CHP'lilerin olumlu oyuna karşı AP'li üyeler Hayrettin Nakipoğlu ve Sabri Yahşi ile MSP'li üye Fehmi Cumalıoğlu olumsuz oy kullanmışlardır. DC1010 uçaklannın alımma ilişkin raporu hazırlayan Danıştay Denetçisi Hayri Kurtgözü de uçaklarm alımı sırasında .yolsuzluklar olduğunu. belirtmiş, THY Genel Müdürü İhsan Göksaran'ı suçiamıştır. DC • 1J 10 ahmına ilişkin rapor ise Komisyonda oy birliği Ue benimsenmiştir. Raporda Göksaran ve THY Yönetim Kurulunun Yüksek Planlama Kurulu ve Bakan'ar Kurulu k a r a n n a caykırı hareket ediidiğin öne sürülmüştür. Boeing 727 uçaklarmın alımı ile ilgiii raporu hazırlayan Sayıştay Denetçisi Yaşar Özbek ise. bu uçaklann 1974 program:nda olmamasma karşın alındığını ve son radan programa eklendiğini açıklamıştır. Boeing firmasînm teknik yardım ve hibe işlemlerinin «usul süz oîdugu» da ayr.ca raporda yer almıştır. Konuya ilişkin raporun oylanmasında AP'li üye Kayrettin Nakipoğlu ile MSP'li üye Fehmi Cumalıoğlu çekimser kalmışlar, CHP 1i üyelerle AP'li Sabri Yahşi olumlu oy kullanmış lardır. Her üç rapor da Milleî Meclisi Genel Kurulunda elfl almacaktır. Demirel'i (Baştarafı 1. sayfada) basından ve televizyondan istedim. Bu konuya büyük önem verilmış olacak ki, Demirel'in beni ıtham eden mahiyetteki konuşma ve görüşlerıni bızzat kendi sesinden yaymladılar. Üç buçuk yıldan beri Millet Meclisi Başkanlığını yürütmekteyim, hiç bir siyasi ihtirasım ve mevki hırsım yoktur. Bu göreve bırinci ve ikinci seçilişımde de rızam hilâfına ve panılerimizin ısrarları karşısında geldim. Değil Meclis Başkanhğı süresınce, milletvekili o'.arak dahi partızan hiçbir düşünceye sahip olmadım. Sayın Başbakan her nedense son zamanlarda içinden çıkamayacagı konulardaki engelieri Millet Mec lisi Başkanhğma yıkmayı âdet edındi. Yaratanlîrı degil. Meclis Başkanını yan: bem hedef alıp suçluyor. Sayın Demirel, şahsımı hedef alarak daha önceleri de suçlamalarda bulundu, seçimlerin yenilenmesıyle ilgili önergeler başkanlığıma gelir gelmez bütün siyasi partilerimizi İçtüzüğün 93. maddesi gereğince toplantıya çağırdım. MSP katılmadı. Danışma Kurulu toplantılan üç buçuk yıllık uygulamalarda bütün partilerin katılmasıyla gerçekleşmiştir. Sayın Faşbakan bu nun bir tek istisnasını gösterebilir mi? Kendimi İçtüzüğe bağlı bir insan sayıyorum. Bütün partilerimiz sözbirliğı halinde de olsalar tüm üyeleri katılmadan Danışma Kurulunu kurulmuş saymayacağım.» Meclis Başkanı Güven konuşmasını şöyle tamamlamıştır: «MSP, Meclisteki görüşlerinl değiştirerek bütün paıtilerin katılmadan Danışma Kurulu toplantısının mümkün olmayacağı görüşünü savunmaktadır. Meclis Başkanı olarak Danışma Kumluna bütün partilerin katılmasıyla toplanması meseîesinde bir çözüm getirmek amacıyla Içtüzüktt bir degişiklik yapmayı tasarladım. İçtüzüğün 19. maddesîne eklenecek üç fıkra ile yapılacak degişiklik sonucu konuya çözüm getirileceği kanısına vardım. düşüncem ş u d u r 19. maddeye (1) Danışma Kurulları çoğıınlukla toplanır, (2> Danışma Kurıılunda oybirliğine gerek yoktur. (3) Danışma Kurulu yalnızca Başkanın görüş ve teklifler.ni Genel Kunıla sunmaya yetkilidir. îçtüzüğün bazı nıaddelerinde karışıklıklar ortaya çıkmıştır. 19. madde ile iigili değişiklikler konusunda partilerimizden herhangi bir cevap gelmedi. AP dahi bugüne kadar görüşlerini belirtmek lüzumunu duymadan uygulamaya devam eden Millet Meclisi Başkanını suçlamakla yetindi. Kendilerini kamuoyu önünde açık ve samimi olmaN'a davet ediyonım. İçtüzükte 19. ve 93. maddelerde bir degişiklik yapılmadığı takdirde mevcut uygulanıa devam edecektir. Grup yetkililerine bu konudaki fikirlerimi açık ve seçik ifade ettim. İçtüzük değişikJiğ: de kısa bir sürede gerçekleştirilebilir. Fakat başkanlığıma buna ilişkin, hiçbir partiden öneri gelmedi. partizanlık değil. partilerimizin konuya hukukî yönden çözüm aramalarına yardım ediyorum. tüm siyasî partilerimizi konuya hukuki yönden çözüm aramak için çağnda bulunuyonırr.» ANTAIYADA CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal Eîmaiı ilçesinde konuşurken, komandolar olay çıkarm'.stır. Komandolar Baykal'ı yuhalayarak «Komünıstler Moskovaya» diye bağırmış. Baykal da «Eiz Moskova'ya değil. Magosaya gittik» karşıhğım vermiştir. Bu arada çatışma da çıkmış, atılan taşlarla 5 kişi yaralanmıştır. Güvenlik kuvveîleri dıtruma müdahale ettikren sonra Baykal konuşmasına devam etmiştir. IZMİR'DE Aliağa Rafinerisir.de çalışan iki komando tarafmdan Bahçelievler Kültür ve Dayanışma Derneğine yapılan silâhlı baskm sırasmda yaylım ateşine tutularak yaraiarak olen ortaokul öğrencisi Hakan Tuğrul dün *ören yapılmadan toprağa verilmiştir. Polis Hakan Tuğrul'u ağır şekilde yaralayan Faruk Kabay'ı yakalamış ancak diğer sanık Erdoğan Polat'ı bugüne degin ele geçirememiştir. Hastaş (Baştarafı 1. Sayfada) namazken. genel kurul hakkında bir açıklama yapıp bunu postayla ortaklara yollayan yönetim kurulu başkanı Suphi Baykam. suçlamaları reddederek. «Hastaş, halkm küçük tasarruflanyla kaikmma fikrinin yaratıcısı olarak m:lii bir devrinı hareketinin sembolü haline gelmiştir» demiştir. Suphi Baykamın yazısıyla genel kurul salonuna gelen ortaklar, genel kurul için hiç bir hazırlığın yapılmadığmı görmüşlerdir. Bu nedenle ortaklar, «Yıllar boyu genel kurul yapılmadı, paralarımız harcandı hesabı açık olan ortaya ç'.ksın şirketleşme diye hırsızlık yapıldı» şeklinde yönetim kurulu üyeleri protesto ptrr.işlerdir. Bu arada Hastaş 1975 ve 1978 yılı genel kuruluna. yönetim kuru îu tarafmdan, bir ana sözleşme değişikiıgı taslagı getirildigi öğrenilmiştır. Sözkonusu taslakta. şirketin biçimi ve işlevi tümden degiştirilmekte ve şirket bir finansman kuruluşu durumıuıa sokulmaktadır. Hastaş sözleşmesinde yapılması düşünülen değişiklikleri yorumlayan ilgili'er, böylece Hastaş'ın son zamanlarda Türkiye' de sayıları artan çeşi'li bankerlik kurumlarından biri haline ge leceğini ifade etmişierdir. Kuruluşundan buyana ortaklarma hiç hisse dağıtmayan Hastaş, bu arada çeşitli gazetelere ilân vererek, ihtiyaç sahiplerine kısa vadeli kredi sağlayabileceğini dı; yurmuştur. Hastaş bünyesi içinde yeni bir ortaklık daha kurulmuş ve Hastaş yöneticileri Almanya'da çalışan Türk işçilerine konu: sağlamak garantisi ile Körfez Holding'i kurmuşlardır. Halka açık şirketler olarak anılan şirketleşme türü içinde Türkiye'de ilk deney sayılan Has taş. 100 bin hisseden oluşmuş, ancak, fonlarmm verimsiz alanlara yatırılması ve bazı harcamalara karşıhk gösterilmemest nedeniyle, şirket ortaklarma kâr dağıtamaz duruma gelmiştir. KOMİSYON BUGÜN TOPLANIYOR Bir banka Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulunda dün sabah çıkan olaylarda okulun cam, çerçeve ve kap:ları kırılmış ve okul bir gün öğrenime kapanlmıştır. Dün sabah saat 9.45'de öğrenciler ilk dersten çıktıktan sonra okula gıren komandolar olay çıkartrmşlar ve tabanca kullanmışlardır. Funtın üzerine iki grup biıbirine girmiş ve okulun camları çerçeveleri kapıları kııılmışnr. Daha sonra polis okulda arama yapımş. ancak herhangi bir siîâh bulamamıştır. Polis okulu bosaltmış ve okul yönetimi derslere bir gün ara vermiştir. Polis daha sonra okul yakınm dakl bir kahvehaneyi basarak aramış. bu arada bir öğrencinin üzerinde 240 bin lira bulunmuştur. Öğrenci gözaltına almmış ve ifadesinde Bıırsadan araba almak için Istanbul'a geldiğini ileri sürmüştür. Bu arada okulda bulunan 200 dolayında öğrenci ifadeleri almmak üzere Emniyet Müdürlügüne götürülmüşlerdir. Bunlardan 25'i gözaltına almmıştır. (Baştarafı 1. Savfada) naylon torbaya, paraları doldurması için veznedar Mıısa Orman'ı tehdit etmiştir. Vezner.in yanmda duran genç bu işlemi yaparken bankanın tüm giriş ve çıkış kapılannı tutan öteki üç kişi de silahlarım çekip personeli zararsız hale getirmişierdir. Veznenın başındaki silahiı kişi, çekmecedeki parayı aldıktan sonra, «Bu para az. Git arkanda bulunan kasayı da aç ve oradakı paraları da torbaya doldur» demiştir. Veznedar direnmek istemış, kasayı açamayacağırtı söylemiştir. Soyguncıılar, kasa Eçümazsa ateş edeceklerıni söyiiyerek kısa bir süre tartışmışlardır. Bu tehdit üzerine veznedar arkasmdaki kasayı da açarnk paraları naylon torbaya koymuştur. Soyguncular daha sonra. oyuncak bombanın fitilini yakarak çıkış kapısı önüne bırakmışiardır. 15 kişilik personelden üç kişi bu olay karşısında baygmlık geçirmiştir. Memurlardaıı biri kapı önür.e konulan patlayıcı maddeyi a'ıp sokağa atmış ve kısa bir süre sonra da içi barut dolu olan madde patlamıştır. Banka soyguncuları kapıdan çıkar çıkmaz çahşır dummnaki beyaz Murat otomobile binerek kaçmışlardır. AP'NiN ÖNIRiSi AP'nin seçim işleriyle görevli Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevherl ve Genel Sekreter Nahit Menteşe, dün düzenledikleri basm toplantısında partilerinin önerüeri konusunda açıklamalarda bulunmuşlardır. Cevheri ve Menteşe, CHP'nin bnerdiği içtüzük değişikliğine gerek olmadığıru. Danışma Kuruluyla ilgili olarak da şimdiye kadar yürürülen uygulamaların emsal teşkil etmeyecegini iddia ederek, Seçim yasasmda değişiklik yapılması için yasa önerisi hazırladıklarını söylemişlerdır. Öneride, seçimlerin başlansnc tarihi olarak 30 Mart yer *1makta, secimler için de «Haziranın ilk haftasmda yapılır» deyimi kullanılmaktadır. Menteşe ve Cevheri, basm top latısında, özetle şu görüşlere yer vermişlerdir: «îçtüzüfcte Danışma Kurulunun ittifakla toplanacağını belirten bir hüküm yoktur. Bugünkü uygulama azınlığm çoğunluğa hükmetmesi anlamma gelir. CHP prken seçimi ister gibi görinüp, engellemek istemektedir. Danışma Kurulu Meclislerin daha iyi çahşması için kurulmuştur. Ancak CHP, iki taraflı politikasma bu kurulu âlet etmektedir. Yarın bir harp k a r a n alınmak istense ne olacaktır? Biz erken seçimin yapılabilmesi için her türlü yola başvuracağız. Bir kanun teklifi hazırlamış bulunuyoruz. Konuyu bir yandan gerçek mecrasına çek mek için uğraşıyoruz. 306 sayılı kanunun 5. maddesini değiştirerek ekim ayınm ikinci haftasında yapılması gereken seçimlerin haziranın ilk haftasmda >apılma sım önereceğiz. Zaten Anayasanın scçimlerie ilgiii hükmüne gö re secimler 4 yüı geçmeden yapılmak zorundadır. Bu nedenle 77 seçimlerini hazirana alırsak 81'de seçtmleri haziran aymda yapmadığımız takdirde 5 6 aylık zaman Ansyasaya aykırı bir durum ortaya çıkaracaktır. CHP nin durumunu ortaya sermek ka rarındayız. Verdiğimiz kanun tek lifinin Danışma Kurulundan geçmesine de gerek yoktur. Anayasa Komisyonu Baskanı AP'li, îçişleri Komisyonu Ba^kanı CHP' lidir. CHP eğer samimî ise İçişleri Komisyonu Başkanı derhal Komisyonu toplayarak teklifimizin Mecîis Genel Kuruluna bildirilmesini sağlar. Teklifimiz şöyledir: «30 mart seçim yılırun başlangıç tarihidir. Haziranm ilk haftasında oy kullamhr.» • •• COP'NİN GÖRÜJÜ CGP Başkanlık Divanı dün yayınladığı bildıride, MSP'nır. Danışma Kurulu'na katılmamasının kurulun toplanmasma engel olamayacağını belirtmiştir. CGP'nin Başkanlık Divanı bildirisi özetle şöyledir: «MSP'nin Danışma Kurulu'na katılmaması, bu kjruJun toplanmasma engel olamaz. Bu yorumun huktıkî bir temele dayanmadığını daima behrtrik. Partiler. içtüzük ve Anayasa kurallann!, o giinün şartları içinde kendi küçük hesaplarma uygun düşecek şekilde değil, bu kurallann asıl gaye ve amaçlarına göre yorumlamalıdırlar.» Doktorların bir polis tarafmdan tabancayla tehdit edilmesi kınandı Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Erdal Atabek, bir polis memurunun önceki gün Şişli Çocuk Hastanesinde görevli doktorlara silâh çekmesini kınamış. «Olayın üzüntümüzü daha da arttıran yanı. aradan saatler geçtiğı halde polis memuru hakkında hiç bir işlem yapılmamamasıdır» demiştir. Atabek olayın tüm hekimlere yönelik saldırı olduğunu belirterek. şunlan söylemiştir: «Hekimlerin dahi can güvenügi kalmamıştır. Hele olayın bu tür işleri önlemekle görevli bir polis memunı tarafmdan yapılma sı vahimdir. Polis memurunun korunduğu izlenimi kamu yönetimine giiveni sarsacak niteliktedir. Türk Tabipler Birliği olarak, olayı hepimize yapılmış kabul attiğimizi, lıekimlerin can güvenliği sağlanamazsa, hizmetin devaraıran mümkün olamayacağmı, bu konuda her türlü önlemin alınmasını doğacak sonuçların sorumluluğunun bu ör.lemleri almayanların olacagını açıklarız.» istanbul Tabip Odası da bir bildiri yayımlayarak olayı pro'esto etmiştir. Öte yandan Şişli Çocuk Hastanesi acil servisüıde Dr. Didenı Dervent. Dr. înci Api ve Dr. Nüveylâ Yücesoy'a silâh çeken Mevlııt Çelik hakkında soruşturma açıldığı ve mahkemeye verilecegi emniyet yetkililerince açıklanmıştır. Yargıtay (Baştarafı 1. sayfada) mn çeşitli kararlanndan sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu kar a n ile de kesinleşmiştir. Karar önümüzdeki birkaç gün içinde ilgili yerlere tebîiğ edilecekür. ANKARA TV MÜDÜRÜ ö t e yandan BETA'nın haberine göre Şaban Karataş. TRT'de b a n atamalan onaylamış ve bazı yeni atamalar yapmıştır. TRT Basm Bürosu'ndan alınan bilgiye göre. Tuncer Engin Ertan'ın TRT Ankara Televizyon Müdüriüğü görevi onaylanmiştır. Engin Ertan TRT'ye avukat olarak girmiş, daha sonra Yurt Dışı Yayınlar Dairesi Başkan Vekilliği görevinde bulunmuştur. Bu arada TRT Genel Müdürlük uzmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sacettin Gürbüzlü. Personel Dairesi Başkan Yardımcıiığuıa atanmıştır. Yine Karataş'la birlikte TRT'de Genel Müdürlük uzmanı olarak görev alan Şenol Demiröı de Televizyon Dairesi Başkanlığı, Program Yayın ve Planlama Müdür Yardımcılığına vekaleten atanmıştır. Mehmet Turan Akköprülü ise Genel Müdürlük Program Yardımcüığına bağlı Planlama Müdurlilğüne getirilmiştir. Akköprülü, Genel Müdürlük uzmanı olarak görev yapıyordu. Petrol Ofisi Genel MUdürlüğlinde çalışan Mustafa Bahadır :se, TRT Personel Dairesi Başkanîığına getirilmiş, Kerim Aydın Erdem de Genel Müdürlük Pianlama Müdürlüğıine atanmıştır. DANCŞMA KURULU ö t e yandan Milîer Meclisi Baş kanı Kemal Güven'in başkanlığında dün saat 11 00'de toplanması gereken Danışma Kurulu, MSP'nin katılmamasıyle toplanamamıştır. Toplantıva CHP Grup Başkanvekili Hayrettin Uysal. AP Grup Başkanvekili Cihat Bilgehan, DP Grup Başkanvekili Özer Ölçmen'in katıimalanna karşın, MSP'li Grup Başkanveki li Süleyman Arif Emre bu kez de gelmemiştir. FATİH TİCARET LİSÜI'NDE Fatih .Ykşam Ticaret Lisesine baskm yapan komandolar, öğrenimi engellemiş. derste bulunan öğrencileri .boykot var» diyerek dışarı çıkarmışlardır. Bazıları maskeli ve silâhlı olan komandolar, bu arada öğretmenleri de tehdit etmişierdir. Okulda dün komandoların eylemi nedeniyle ders yapılamamıştır. Akşam Ticaret Lisesi öğrencileri daha sonra komandoları ve poüsin tutumunu protesto amacıyla Vatan caddesinden Aksaray'a kadar yürümüşlerdir. 40 eiektrik (Baştarafı 1. Sayfada; rin ifadesi ıle elektrik sistemi bü'ünüyle yıkılnuştır.» İlgililer, bir süreden beri u\gulanan kısmtı nedeniyle hatlann soğuduğunu, kısıntınm kalkması üzerine, birden eiektrik verince hatlann normalden üç katı daha fazla elekrrikle yüklendiğini ve bunun sonucunda da Ankara, Göl başı trafosunun patladığını. bildirmışlerdır. Alınan bilgiye göre. e'.ektrik Keban'dan. Gölbaşına gelmekte ve buradan İstanbul'a verilmektedir. Gölbaşı'ndaki trafonun patlaması sonucunda Keban santraii ile Ümranıye trafosu bir anda karşı karşıya gelmiş ve Keban santraii arıza yaparak devreden çıkrmştır. Keban' ın devreden çıkması iskambil kâğıdı biçiminde Türkiye'de tüm santralleri etküemiş ve çok kısa bir zaman içinde eiektrik üreten santrallerin büyük bir bölümü devre dışı kalmıştır. Böylece bütün Türkiye dün gece saat 19.30'dan başlayarak, geceyarısı 02'ye kadar karanlıkta kalmıştır. MECLİS SORUŞTURMUI CHP Amasj'a Milletvekili Vehbi Meşhur ile Aiyon Milletvekili Stileyman Mutlu. «Erken seçimi engelleyerek. demokratik diizenin yıkılmasma fırsat verdigi» gerekçesiyle MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında, «Meclis Sorusturması» açılmasını is'emişlerdir. YURTTA ÇATIÎHA Atatürk Öğrenc: Yurdunda iki öğrenci grubu arasında elektriklerin kesik oldugu sırada silâhlı çatışma çıkmıştır. Polis yaralanan olmadığını bildirmiştir. Bu arada güvenlik kuvvetleri yurtta şeç saatlere kadar süren arama da yapmıştır. Denizcilik (Ba?Urafı 1. Sayfada) de verdiŞini ileri sürmüştür. Emniyet Müdürlüğü ve savcılık yetkililerinden alınan bilgiye göre, olaylar şöyle geüsmiştir: Evinin kapısında sopa ile yaralandıktan sonra bir hafta dinlenme raporu alan Denizcilik Bankası Genel Müdürü Recai Ha nioğlu sık sık telefonla tehdit edilmeye başlamıştır. Hanioğlu, kendisine «Sen daha ölmedin mi''», «Seni yaşarmayacağız!) şeklinde telefonlar edilme«i üzerine Emniyet'e başvurarak korunması nı istemiştir. PTT Miidürlüğü tarafmdan alınan tertibat sonunda tehdit telefonlarının Beyoelunda bir kuaförden edildiği sap tanmış ve anında harskete geçen hazır kuvvet ekipleri telefon başında Denizcilik Bankasında şoför olarak çalışan Atilla Tiftik'i yakalamışlardır. Tiftik. genel m ü dürü döven kişinin Oriıan Şat adlı odacı olduğunu ve işi birlikte dilzeniedikl^rini açıklarnıştır. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve saldırıya uğrayan Genel Müdür ile eşine gösterilen Orhan Sat bir çok polis arasında Genel ^*üdürUn eşi tarafmdan tanmmıştır. îleri sürülenlere göre Genel Müdür'ün eşi tarafmdan tanınan samklar önce suçu işlediklerini itiraf etmişler ancak daha sonra ilk ifadelerini değiştirerek. Emniyet Müdürlüğünde korkutuldukları için bu şekilde konuştuklannı söylemişlerdir. Emniyet Müdürlüğünde hazırlık sorusturması tamamlanan samkların Kadıköy Cumhuriypt Savcılığma tesüm edildiği ve sorıış hırmsmn siirriiiâ:) Tıilriirilmistir. Nezih Dural (Baştarafı 1. sayfada) mış herhangi bir para olmadığını söyleyen Xezih Dural, «Askeri yahut si\"il şahıslara herhangi bir şekilde rüşvet vermeyi diişünmedim. Bu davada temize çıkmayı yalnız kendim için değil, töhmet altmda bırakılan şerefli askerî ve sivil şahıslarm bu şaibeden kurtulmaları için istiyorum. Bu tür şüpheler, vatan düşmanlarmdan başka kimsenin iş:ne yaramıyacaktır» şeklinde konıışmuşrur. Nezih Dural ayrıca. tutukluluk halinin kamuoyunda mahkumiyet gibi görüldügür.ü ifade etmiş, serbest bırakılması isteğini yineîemiştir. Mahkeme Heyeti, Nezih Dural'ın serbpst bırakılma isteğiğini reddederek, duruşmayı b:r başka güne ertelemiştir. PATUMAUR Istanbul'da dun gece de iki yere patlayıcı madde atılmıştır. Heyecan yaratan patlamalarda yaralanan olmamıştır. İlk patlama, elektriklerin kesildiği bir sırada Akbank'ın Osmanbey Subesinde meydana gelmiştir. Saat 20.30'daki bu patlamada. bankanın c a m l a n kıxıl> mıştır. Bımdan 1.5 saat sonra da Gümüşsuyıındaki Philips binannda bir patlama duyulmuştur. Polis. burada birkaç camın kırıldığını. patlayıcı maddenm molotof kokteyli olabileceğini söylemiştir. ISTANBUL'DA îstanbul'ıın bir bölümüne Anıbarlı'da de\Teden çıkan 5 üniteden 2'sinin devreye sokulabilmesiyle saat 21.08'den itibaren eiektrik verilebilmiş'ir. Bu arada cereyan olmadığı için su pompa istasyonları çalışnıadığından sular da akmamıştır. PARTİltRARASI KOMİSYON CHP ve AP'nin «Erken Seçim. konusımdaki yeni önerilerini açık lamalanndan sonra, Partilerarası Özel Komisyon dün saat 13.30'da Meclis Başkanı Kemal Güven'in başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya CHP'den; Kayrettin Uysal, AP'den, Cihat Bilgehan, Necmettin Cevheri, DP'den: Hasan Korkmazcan ile Özer Öîçmen katılmışlardır. Saat 15.15'e kadar süren toplantıdan sonra AP Genel Başkan Yardımc.sı Necmettin Cevheri. şımları söylemiştir: «Bir içtüzük değişikliği bizim görüşlerimize göre zorunlu değildir. Bugün içtüzüğün yanlış olan uygulamasım düzeltmek gerekir. Bununla beraber içtüzük tadilatı gerçekten Meclis'in önündaki bu pürüzü giderici mahiyette ele ahnacaksa, buna da AP olarak yardımcı oluruz ve özellikle bunlarm Rüratle işleme konmasmı sa*ları?. Bu konu;m ssym Meclis Başkanmdan rica ettik.» Cevheri, AP'nin sunduğu ynsı önerisine CHP'nin katılıp katı!mayaca*ı yolunda forulan bir soruya da. «Bizim teklifimize katılraıyorlar. Samim; olursak bu kanun teklifini de 10 15 dakikads mba^m* 1(1 naae nr Yeni bir tarihi eser kaçakçılığı ortaya çıkarıldı, 15 milyonluk tarihi eser ele geçirildi (istanbul Haber Servisi) Mali polis ekipleri, Konya'da yaptıkiarı bir operasyon sonucu değeri 15 milyon lira olan çok sayıda tarihi eser ele geçirmişlerdir. Verilen bilgiye göre, bundan bir süre önce, otobüsle jrurt dışına çıkan Firuz Aran ve Müzaffer Karataş, Yugoslavya'da tarihi eser kaçırdıkları gerekçesiyle yakalanmışlardır. Bu iki yolcurun yakalanmasından sonra otobüs Münih'e gitmiş, otobüste şirketin Münih BUrosu Müdürü tarafından yapılan aramada ise büyük bir valiz içinde de tarihi eser bulunmuştur. istanbul Mali Polisi tarafındar. Konya polisinin de katıldığı operasyon sırasında Aydın Dikmen îidmdaki kisinin Konya'da bulu nan evi aranmış çok sayıda tarihi eser bulunmuştur. MUze ilgılileri bu eserlerin deferinin çok bü.'. ük olduğunu söylemişlerdir. Bu arada Aydın Dikmen'in Ruınen eşi ile birlikt.s 15 gün önce vurt cbşına çıktığı saptanmış ve yakalanması için In>erpol ile tüm sınır kapılarına bilei verilmiştir. Giscard d'Estaing (Baştarafı 1. sayfada) jiminde devleti yönetmekte olan Giscard ayrıca yeni hükümeti kurmak için yine Raymond Barre'i görevlendirdiğini de söylemiş tir. Yedi ayiık görevden sonra istifaya mecbur kalan Barre hükümetinin ikinci «versiyonunun» da ha smırlı olması beklenmektedir. Bizzat Devlet Başkanı bakan sayı sınm onbeşe indirileceğini açıklamıştır. Eski kabinede İS bakan ile 19 bakan yardımcısı vardı. Yeni kabinede Devlet Bakanlık larınm kaldınlacağı da eklenmek tedir. Giscard televiz^ondaki konuşmasında «Yerel seçimlerdeki oylarınızla bana ilettiğiniz mesajı aldîm ve anladım. demiştir. Giscard ayrıca yeni kurulacak ikinci Barre hükümetinin mart 1978 seçimierini hazırlamakla görevli olacağını ve parlamentodan sunacağı hükümet programı için güvenoyu isteyeceğini de söylemiştir. BOZBEYLi'NiH SUCLAM&SI Öre yandan DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli partisinin Kırşehir ii konsresinde yaptığı konus mada, erken seçim konusunda Demirel'i suçlamış, ve «Demirel kendi ortağının direnişini görmezlikten gelerek. Meclis Başkanını suçlarr.a yoluna »itmektedir. Genel seçimlere sükünetle ve güvenle hazırlanır.ak başka şey, ölçüsüzce ve iıesapsızca sürüklenmek başka şeydir» demiştir. Seçim güvenliğin: sağlama konusunda Cumhurbaşkanınm öncü olmasmı isteyen Bozbeyli. erken seçime karşı oimadıklannı yinelemiş, «Partimiz bu konuda her türlü yardıma hazırdır. Yeter ki dürüst ve huzurlu bir seçim ortamı hazırlansm. Cephe hükümeti güven unsuru değil. güvensizlik kaynağıdır» şeklinde konuşmuştur. ODTÜ Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Tan, üniversitede smaviann sona erdiğini ve kış yarı yılı tatilinin başladığını bildirmiştir. Prof. Tan. tatil nedeniyie ODTÜ vurtlarmın kapatılıp bakıma alınacağını söylemiştir. Yurtlarda kalan öğrenciler ise, yurtların boşaltılması için rektörlüğün yazılı bir emir vermediğini. sözlü emir verdiğini bildırmişler, yurtların boşaltılması için yazılı emir veriimeden yurtîardan çıkmayacaklannı belirtnıişlerdir. Yr.nları boşa'.tmalarının bugün saat 10.30 sıralarında kendilerine anons edildiğini kaydeder. ODTÜ öserncileri, yurtlan boşaltmalp.rı için yazılı emir verilse bile. Ankara'da kalacak öğrenciler için 1 kız, 1 erkek yurdunun açık tutulmasmı istemişlerdir. Öğrencüer. yurtlan bo?altsalsr bile yeniden açılması ıçın %ar=:ı yoluna baş\oıracakJanm bildirmislerdir. Danıştay (Baştarafı 1. Sayfada) tiğinl savunmuştur. Uzmana göre, TIR'lar tam Türkiye s ı n ı n r a gelince ucuz benzin almakta. benzin şu anda dığer ülkelere göre en ucuz Türkiye'de olduğu için TIR'lar depolarım Türkiye'de doldurmayı yeğ tutmaktadırlar. Ucuz benzinle Türkiye TIP.' lann maliyetini düşürmüş olmakta, ancak bu maliyet Türkiye'nin sırtına binmektedir. Dola layısıyla sağlanan ucuz benzin. aslında geçiş ücretini bile karşılamaktan uzak kalmaktadır. Baymdırhk Bakanlığı uzmanlar: «bu durumda en azmdan geçış ücretinin yükseltilmesinin gerektiftini» sö\lemislerdir. Buca (Ba.star.ifi 1. Sa>fada) venlik önlemlerini arttırarak sür dürmektedir. Gazeteeilerin f^toğraf çekmeleri engellenirken «isyanam niteliği hakkında yerk: liler bilgi vermekten kaçmmakta, kendilerine yöneltilen sorııla rı yamtsız bıralzmaktadırlar. Yalnız bir polis yetkilisi. «Yaralananlar arasında Seyi"han Odacı ile Ali Seçmen'in . rJ lannı saptayabildik. Bunların bi çakla yaralandıklan anlaşık,' Polis ile jandarma birlikleri '.' yancı hükümlüierp karşı sürek. olarak sis ve gaz bombası ku. landı. İçerde karşılıklı açılan a teş sonucu co1,: sayıda yaral^nan olmuştur. Ölü sayısımn ise en az 2 olduğunu umuyoruz» demiştir. Sekreter Aranıyor Avukarlık aürosunda çalısacak dsktilo bilen sekreter arani5ror. Abdülhakhamit Caddesi No: 8, Daire: 6, Telefon : 45 27 99.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog