Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

tDMHURİYET 2 9 MART 1977 d ls f uî'i r i n eı kı=ü * J rP'1 o Vıır çok şevın rengı degişıverecektır bilesınız. *** Ecevit, Gazıantep'te söylüyor, yenl bir hükiımet içın MSP'ye, DP'ye son bır çagrıda bulunacaklannı MSP'nin bunu nasıl değer lendırdıglnı goreceğız Demokrankler, çoKtan durdurdukları düu »elışmeje dönüşturmeye başlamışlar Bunu da kendılerınden, Bozbeyh'nın gezüerini ızlı\en gazetecı arkadaşlanmdan dmhyorum Cenne hükumetmın dağılma olasılığı her zamankınden daha fazla belirmış gıbı Mobılva Komısı onu»n\ın bır sonuca ulaşması beıc'enebhr bu hafta, «gensoru» da verılebılır mı? n «Tia " r> 1 '» kahvl pdıVlı T? YEDİ Ankara Notlan: Mustafa EKMEKÇİ «Turkne 'a7ilan» Cemal 3 a ıle arkadaşıarının yaj .i , lan aylık bır cergı Daha vıl 1 sayı 1, ıçim tıtrer böyle dergılerı gorünce, yaşamalannı, tutun malarmı ıstenm. Dergıde, Cemal SureyaYun yazüan, Hasan Izzettın Dmamo, Ali Puskulluoğlu, Turgay Gönenç, Hılmı Yavuz, Arıi Damar, Demır Ozlu, pek çok ımzanın şnrlen, yazılan hhan Selçuk"un üPortre»sinı, Cemal Sureya çızrnış sanıjorum Geçmıste onun 'Işr'nç «Portre»lerını okumuş*um Usta kalem Cerral Süreva "Ölulerdınlemt de Cemal Sü reva mı vazmış Aktanyorum bu ra\a Zekâsmı aşsa da Peyamı'nln kotıı nivetî DoğTusu ncn uruna çetirirdi her şevi; Örneğfaı 2 vmyılda doğmoş olU mamak için Tntap 1899 vılmda dânvaya çeldJ. lcdi vabancı dll MJiTormu? Kasım Gülek efendl, Bn de Turkçe oğrense Sekiz ederdl * Bır polıs memjnı yazıror mek tubu Adnı sakiı tutarak yavın lıyorum olduğu gıbi «Şukranlanrrda sözlenme baslarken, ta'afsız ve gerçekçı polıs arkadaşların yazüarma da yer ^erdığıruz ıçın sonsuz ssygılanmı borç bılınm Sayın abıcigım, bizler sızden bazı :steklerde bulunduğumuz gıb' genış halk kıtlelerı de p» nellıkle gün geçtıkçe can guven lıklerı bıraz daha tshlıkeye du s°rler, guvenlık kuvvetlerıne karşı güvpnını yıtırenler de bı? den tarafsız olmamızı ıstıyorlar Hakhlar ovle de olmamız gerek Fakat bu ortamda kımlik kartı venne ülkü ocaklan üye kartı post=rip okullaraı kornandolarla İcolkoıa dolaşan ulkııdaşlannm tanıttığı karşı grup'an bınra ras"ıadiK.annda, bana veva ara hava nıje baktır dıve, vanımızda akla ge'.medık ır^anhk d ^ ışker celerı aniır]""irrızın gozle'i onun de rere^an ettıre~ler en rahat \e~ıere kılır noMpl nn? g^r r lıp, Avrupalara gonderılırken, bız'oT b j ıskencelere kalılrad g mız ıçın komunı<;t olu'.or pasıi gorev \ap»vormuşuz gerekçesıvle ıntar maas ke«ımı terfı geck muş yalanlarıa m=r' kten ıhraç bıle edılı\oruz Tum burları gozonunde tuta rak bızim yermtıze slz olun, tarafsız davranabıhrsen'z, bızden de ısteym Gjnu geldığınde tarafsız olduğumuzu ıspatlıyacagız mutlaica » Faşızm verın dıbıne geçtı mı gorursuruz konuşan dılleri î ş kencecıler bır bır açıklanır o zaman Elbette polısler ıçınde de hsr çeşıt baskı%'a karM çı kara surulmejı ufraşından o. ma/ı f goze alarak goreilerın dürus çe japanlar var Faş'st egıl'mlıler cezalandınhp, ku'ak larcndar. jJİup atıldıktan sonra, jonetı^e elbette gore\lerını <tarafsıztf bıçmde yunTenler ge PIP!1 hatta bar k ta'jına ölo deLr"' Ece\ t'm de morall cok Mm:ş kalabalıgı da gordu. ten sorra Ecevt, DeTiırel e lâf sov iedı ıru ortalık ytahyormuş Ka dınlar bagınçıyorlarmış «Ana ^ar dogj'sun, faşıstler oldursün» d \ e Vedat Dalokay'ı, Denız Bav kal'ı da goturnıeh Ece\ıf gezJere d ' e jazmıştım «Ankara No lan»rda r^alokav oradaymış, Erol Cnelekçe Haluk Vlnar Mahmut Turkmenoğ u, Turar Guneş Uğijr AlacakaT)ran AL Topuz CHP de kendı ıçnde bu*jnlu ğun o dugnru gorunce ha.k, da ha b.r gu\enecek"iT ona Ecevr, başka ne dedr Masondur. dedı De\letı faşıs'lerden kurtaracağız, dedı rıhıra de guna gur.une soyleje yan Meclıs kararı 13 nısan 197? tarıhlı Resmı Gazetede jayınlan dı Yünlrlük tarihı de 1 eylul 1973 olarak kondu Gerçekte, o zaman Meclıs tatılde olduğundan uygulaması 1 kasım 1973'ten, seçlmlerden sonra başladı Seçim lerden önce CHP'nın 96 millet %ekılı vardı, CHP'nın en cılız do nemı Ayrılanlar CGP'yi kurmuş lardı DP'lllenn de aynlmasına karşın. AP nın salt çofcunluğun ustunde mılletvekılı T r daha ,a Bu «Danışma Kurulu» niye ku ruldu o zaman'' Bunu AP gru bunda ilerı gelenlerden bıri, blr arkadaşına şöyle anlattı Meclıate o zaman CHP lı bazı kurüar vardı Kulıs kurtlan AP'de ıktıdarda Bunlar, ıktidann boşluklarını yakalarlar ıktıdann o gım çogunlukta ol madj^ı bır anda, bır onergeyle lstedıklerı yasa tasarısını yahut onensml gündeme aldınp, gorü şürler, APIıler de apışıp kalır lardı. Bunları onlemek Jçın ıçtu zukte değışiklık yaptık, gorüşülecek yasa tasansım sıraya koyma yetkısııu de «Daruşma Kurulu» na verdık İçtüzük komısyonu çalışmalan sırasında Daniîma Kurulu ıle ılgıli bolum tartışılırken, karşı çıkanlar olmuştu Goruşbırhğı dışında, Ku rul da oyçoklugu ı'e kaıar alına bılsın Bu gonışler de tynımsenmemış ti AP «Dıkensız gul bahçesı» ıstıjordu Danışma Kurulunda çıkacak yasalar sıralanacak, aşagı Indırüerek bunlar muhalefetın k îıis oyunlarma fırsat \erıl meden çıkanlverecektı' Yanı AP hem çoğunlukfa olaugundan ya rarlanarak temel atmalarla, Avnıpa gezılerıyle zaman geçırecek, hem de Mecliste çogunluğu ol madığı halde çogunluktaymış gı bı çalışıyor gozukecektı AP lıler Dir gun gehp de MSP nın bovle bır Içtuzuk hukmun den \ararlanacağım nerden bıleSımdı îçtuzugun degıştırilmeM vollarma gıdılecektır Ondan çok hukümetın duşurulmesı yol ları aransa bulunsa en akıllıcası b j olacaktır, gozleyelım bakahm' TekePin 100 milyona yeni yaptırdığı depoların tütüne elverişli olmadığı öne sürülüyor tZMtR, (Cıunhurivet Ege Bflrosu) Ege bolgesınde tütUn rekoltesinın geçen yıllara oranla yuksek olmast nedensyle Tekel tarafından yaptırılan 4 prefabn ke deponun kullanışh olmadığı ve tütunün bu depolarda korunamayacagı öne surulmüştur. Tütünün işleme öncesı ve scmrası orel bır bakıma gereksınme duydugu, nemden ve (azla sıcaktan korunması gerektlgını bellrten tutün ıhracatçılan ürtinün işlenmesı sırasında kal.terun auşeceğini mılyonlarca lıralık zararın meydana geleceğını one surmüşler ozetle şoyle konuşmuşlardır: Tütun ışleme oncesl \e sonra ozel bır bakıma ıhtıyaç gosteren bır urundur DurdJğıı '.erde ısı neşreaen, bu nederle dış e'kılerden tamamen uzak tutuhnası gereken tütun ıçın Izmır'dekı depolar en ıyı bırer omeknr Dıkkat edılırse ozel ja da resmı olsun butün tutün depolan dış gonlnüslerı ıle bırbırlerıne çok benzerler Genellıkle pencere leri tavana yatan ve fazla büyük olmayacak şeküde yapılmış Her bınanın ozel ha\alandırma tertibatları vardır Butün bunlar bılmdıği halde şimdılık bır antrepo gorunuşunde bulunan ve sadece smaı mamuUer ıle dıger bazı urunlerın muhafazası ıçın bu antrepo4ar ya pılmaktadır Bu prefabrute de polar buyük zararlara neden olacaktır.» ONEMLI GUNLER... tınlecektır. Buna da çok bırşey kalmadı TRT ae Şabar Karataş, ODTÜ' ce Hasan Tan lı Ahmet Sone', re ^apacaklar bakalım' Ne dıvordur. Prof Ahmet Sonel0 Ha rı, Müteveııi Hevetı Başkanı . Gulu, gulşenl alsında huda, Etmesin ODTU'den benı dunvada curia Hasan Tan ı, ODTU nun başjıa bu Mutevellı Hevetı getlr medl n u ' O Mutevelh Heyetır 1 , b j Cephe ^ktıdan a"amaaı mı° Ecevıt'ın Gazıantep tekı toplantısmı TV den ızlıyenler bırşeyler sezebılırler Faşolann gu.erdaklen dağlara karlar ^ag• naktadır b lesınız Sulevman bej, vonetraıvle bırlıkte, :ç dış gıiçlerıyle b rlıkte nışe geçrıış tır Bunları dusuşten sonra gor melı Gazıantep'teki kalabahğı gbren Ugur Mjmcu anlatrı Ben boyle kalabalık gör med m Çatılarda kıemıtler» go rem \orsun Gazıantep tar hı bojıe ı^alabalık garrnerruş Ha\a a arından Ken e g re r î°n şo fo" sordu 9 Mjljon bu mıı abı diye. Tnlj'on deseydın' Stılevman bev «Mason. dernegınden ajrıldı m , çıkanldı m ı ' Iyice bılemıjorum Gazıantep 'e bjyuk b.r de\r.mci güç olduğunu bılıjordum 1965 70 arasır.da Suleyman Bev le de Inonu ı'e de oralara gıttıg m oldj Gezıde, orada sosyalıstlerjı TIP m aurumunu da merak edeı TtPlllerle de konu";uraurr Turkijede o vorelede solun gehşmesınde o jıllar dişım t'tıagına *akarak savaşım vererlerın buyuk emekleri vardır Ba unutulmamalıdır Bu haffa sonunda cumartesı gunu Bursa aa buyuk toplantısı \a Ece\nt'ır Orhan Evuboğlu anlattı, anıtrn olduğu jerde yapacaklarmış toolantıyı Artık kuçuk 3*erlere sığamı\0ru7 dedı Eyuboğlu Belh, ıkt^darın ızleri gorunüMobılya komısyonunun toplantısı bugun. CHP'nm «erken seçım» onensını dajaması, AP'lıleri de şaşırtmış gıb.dır Artvın Senatörü Recaı Kocaman'la konuşuyorduk. Sorau' A.nadoluda, başlıgı. erkek *arafı kız 'arafına rıje oder" Nıve' Ilk ıste\en erkek tarafıdır da ondan Bız de taaa, 1974 1er den berı «erken seçım> demışız Bız ı«;*emıç!z erken seçımı De mıre. n ıtarsı kojmasma karş'n Erken ^eçımı Suieyman Bev Mobıha Komısyonundan, MSP aen \akasm kurtarmak ıçın ıs tıyordu MSP nın emellerı, bır kaç kanş da olsa vakselemesın a vo^du Oiaylar. Suleyman Be \m mç beKİemedlğı bıçimae gelışıvor gıbı \nlaşuıvor Suleyman Be\ın Bursaiı Celâl Bayar Ankara'la avagına dolaşnor pek çok şej ra geldı, ama artı: eskı etkısı AP lılerın MSP lılerı suçlayakalmamış Baksanıza, Ankara'da cak hıçbır vanlan da yok MSP' kaç gun kaldı, Demok'at k ParU nın »engeMeme» ıçın varalandıgı aen saç kış> i.ırabıldı" Kızı Nı ıçtuz'ic. AP l'lerm coğTaııukta ol ljfer Gursov da g t'ıgı ı çele r dugu vıllarda degıçtınldı Içtu den bır»nde vuhalanmış vn\ n e ' zux degışıklıgını duzenleyen koSeçnıle'ae can guierl eını sag mısjonun baskanı da Sabıt Os lr.acak bı* hucunetın ne %apılıp man A\cı vdı edılıp 'şbaşma ge'ır lmesı gunun Yıl 1971 seç.mlerden çok on oncelıVe Bu huVUmet ce Bu içtüzük değışiklığı ve «Da mpanovaf lernö^ ^ N y tctıaptyguine n befooussov okar yayınları t\ doblika kosiç Bır jandan saldırgaıı N'azı ler, ote \andan onların verlı \e yabancı ışbırlıkçılerıyle savaşan bu arada \ erel çıkarların dan bır turlu kopama\ an ko\ lulerın kaypak tutumlarına, komuta duzeMndekı a\ rıhklara \e acımasız doğa\ a karşı da mucadele \eren partızaniarın kararh mucadole'anın romanı ÎSÇÎSINIFINI PGÜTÎKA DLŞITUTAN TETRILERİN ELE§TtRlSÎ 15 Lıra ıtapları Dursun Akcam SORUIM YAYINLARI P.K.231 AKSARAYİst. banka ve L Okar Yayınları P K 1365 İstanbul GUNESE DOGRU • Genel Dağıtım • Cemmay Usta vazarın dilimızde ilk kitabı E VLiLi K Dr. HAYDAR DÜMEN TtiTk topluraunds vspümış en büvük araştır nu e\ljlik kunıınun» sosyo ekonomik bir yan lasım. SA1IN TURHAN SELÇUK'UN A (,i7îi ronunının ovlnı«ü nn »ra?tırmanuwia matenal olarak kııllanılmıştır 256 sarfa 30TL. (Memeli ıiteme P K 60 Beyoğlu • İstanbul Dağıtım BATEŞ ekonomik yorumlar DERGISt 14 Yıl 3 Savısı çıktı Butun buvuk ba' ı'erde Odsmelı Istek Adresı P K 769 Karako\ A\liK 12 5 TL, \i\i. 150 TL ög rencılere ırdmm A Doğan YILIMın A' rupa Kred'lerı \e Tursve Bırçnk b 'ım a J " ı m.?rının katıld'gı a' n r T >rniıt \o rurrıarı Ayın Ekoncmık OIa\l?r Dr l nal BOZKURT'un I^ietrrelerde Ka' Dagı tım Polıtıkaları T'zerınp \ e nirer c'^Tcrlı \az^"lrrn vazı'an\ıa besene cg i i ' ders' KAN CICEKLERİ ÖLDÜRÜLE1T GENÇLERİ1T ÖYKÜLERİ MAY YAYINLARI r 1\\INL\RI SAKAÎ TARıH MıZıN SORUNURI Prof KLB\N Anadolava \e sanaf \arhgmııza bılım açısından bakışlar FHatı 15 Lıra ISTEME 4DRESI: ÇAGDAŞ YWI\L\R1 Halkevı Sokak 3n 41 Ca^ilog İU IST\NBIL C \GRI Genç \a7ar a'kPaaş unınlsrn. TrRKI\E YAZILARIna gonder Ulusal, oe makıat s. lerı Dir kul ur po'ı(ıkasınd<ıkı \ennı ^1 ıi i1 n İŞÇI SIMFI YONETEN CEMAL SUREYA ÇIKIYOR Yazıçma ve hava> P K '»87 Kızılaj ANK^R» Yıllık abone 100 TL Dagıtım TAN DAGTIM Cacaloalu ISTANBLT . 1976 yılhgı ATATURKTEN MARTA... SADİKDÇAŞ Cemmoıı Dağıtım /unor Türkive'nin son kırk yıllık bütün önemli olaylarım ve bugünkü gerçeklermi 27 MAYI^ ve 12 ^TART 'ın hic bilinmeyen vbnlerinı en yetkıli bır kalemden ızleyınız. GunlOk ?e!!j!m tnnm îçinda y k u * Ozetler hallnde 1976 yılı ıçlndekl gTevler. direnişler, boykotlar ve tüm işçt «ylemlerl. îjçl »ınıfııuı lliîkln çesıtlt gınşimler, yasal gelışmeler. 197S yılı isçl olaylsrıyla Jîglll röportsJUr. yonımlar, tablolar, kankstür ve fotojr«fl»r. Bk, 197« yılında g%zetelerd« rıyınlanaa lyçt •orunlanrlk ilgili Ttzılar b i b i i İ Büyük boy 386 50 LIRA KİT\BTV TELIF AN^LARPABAL T I I^DrCLA DFRN~CI PK m K*BAKOY/İSASBUL VâYIVLAPl •ÛZLEM Lin\ıaL\c\ı n. Ç %GDA Ş YAYINLAKI Proî Nıvazı Berkes'm jenı kıtabmı sunar. ASTA kîtle 133. SA1I ÇIKTI Gazetemız 4 Iıhnda a Seçımler öne Vınsa da MC Seçımleraen Önce Mjflaka Daşurulme'ıdır a Mılletı Cephelere Bol me< Gerekçesının Altı^aa Yatan Nedır' A Kapıtaııst, Sos>aııst ve Genç Ulusal Dev ıc er de SınJsal Açıdan Ordu, Savaş \e Eanş Sorunu A DISK'm Guçbırlığınden A\ adığı Sos,aI Demokrası Takıpçılıgıdır PASMUSAHP S C 10/ I CAGALOSL'J/ISTANBUL SADİ KOCAŞ ın ANILARI ATATURKTEN 12 MARTA tCilt Genel Bâbıâlı rsd malzeme DERGİSİ 1 mayıs'ta çıkıyor 20TL \ reklam ve abone ıçın î DEMAY PAZARLAMA KOLL ŞTI. ok 1342 srkecı' ISTtel 270715285904 MEKTUPLARI Doğu ülkelerırden ızlenımlerı, şozlemlerı şaşarak ıbre^le okuvacaksıruz Hyatı 2î Wra ÇAGDAŞ YAY1NLAR1 Halkevi Sok. 39 41, PROF. DR. SElAHATTiN ANAIARIN, BABAIARIN, COCUKLARIK, GENCLERıN KiTABI Yaşasın * ERÎUPK'L'N ESERLERı • Eğ tımde Program Gelıstırme • Dıktacı Tutum ve Demokrası • Gonlumce • Tecellı GUL YAYINE\7Î ANKARA Zimbabve Türkiye Halkının Kardeşliği Enver Hoca Sovyet Revizyonizmine Karşı i Mücadele G^nAt Dc$ ttm TOR DA Hcmom Sok </2 Oafla o ^ u REKOR K!RAW KİTAP HALKIN Hiitün tilkrlerm ipçîlrri nc nufcn hmlMar, Uırlı • Eu Çocuga Sahıp Olun 0 Bu Gence Sahıp Çıkın. Yazan AYD*NUK Salim Savcı GUL YAYINEVÎ ANKARA \ AYINL\RI Zımbafrve halkını, mucaaelesını ve mucadelerun onderı Z'VNU'ju anlatan kitab . YE\Î ÇIKTI! 5 TL. Genel Dağıtım TÜKDA Hamam Sok. 4 2 Casraloglu İST. SESI102 SOSYAL EMPERYALİSTLERİN TÜRKİYE DEKİ YENİ HAMLESİ ÜNlVERSİTELERARAS! SEÇME SINAVINA HAZ1RLANMAKİCİN "MODERNKLASİK,, YAŞASIN ZİMBABVE ve TÜRKİYE HALKINIIV! KARDESÜĞİ Edebiyat, Müzik ve .Felsefe Üzerine . Gen»ı OoJ Irn ' TOROA Homom So». 4/2 Co^aloğ u Istontı.'l A.A. Idanov 1OO liradır. Odemeli isteme adresi: ARITAŞ DERSANESİ Ordu cad. 288/3 AksarayİST. Tel: 2 2 22 23 2 2 8 8 25 TÜM GENEL YETENEK 4. BASKI 4 9 6 sayfa /ANl teııisilcileriniıı sınırdışı edilıııesi kınanıyoı SEÇİMLERİN ZAMANINI BİLB DfŞ ETKENIER BELİRLIYOR.' LİSELİ GENÇLİK FAŞİSJ BASKILARA ., ' BOYUN EGMİYOR! gul yayıneM^em yavuz sokak no 11 kızılay'ankjra lli!l!lll!!lllllllllll[||)niill!llil!ll[!l!liii!i!l!iiiii!]liliiii:i!!!liıiililii!illlll!l!lllllli^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog