Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

A I U CUMHURIYET 2 9 MART 1977 MUskirat lnhisan (2> şirketlnln bükUmetle münakit (3) mufcavelename m u d b i n c e taahhüdünü (4) ifa edemediği için tasfiyesine (5) karar verilmişti. Şirket ilk senei maliye içinde tedıye (6) edeceği yedi milyon liradan yalnıs iki taksidini tesviye (7) etmiş ve 1 m a r t 927'de muktezi olan (8) üçüncü takslt müddeti 30 m a r t tarüılne kadar temdit (9) edilmiş oldugu halde şirket yine da taahhUdatmı ifaya imkân bulamamıştır. Bu vaziyet karşısında şirketin feshi (10) ile inhlsar hakkırun hükümete intikâline (11) k a r a r verilmiş ve tasfiye m u amelesine başlanılmak için hissedaran (12) 23 nsanda içtimaa da vet edilmiştir. tnhisar hakkının hükümete intikâll üzerine şirket nezdindeki (13) komiserimiz Zeka4 bey dün şehnraize gelerek derhal şirketin muamelatına vaziyet eylemiştir. Müskırat şirfceti da muhasebe ve kasa dairesinde ki hesaplan teslim eylemiştir. (14) ANKARA 28 MUskirat inhis a n mukavelesi fesh edilerek in hlsarın bugünden itibaren hükümet tarafmdan idaresi t a k a r r ü r (15) etmiştir. Merkez yine Istanbul'da kalacak ve düyunu umumiye (16) komiseri Zekai bey ldare edecektir. 50 YIL ÖNCE CUMHURiYET 29.3.1927 VAZİYÎT VAZ I TETTİR. (1) BELGRAT. 28. ( a ^ . ) Arnavutlugun ısüklali (17) tehlikede. Balkanlardaki istatokunun yenıden tetkiki keyfiyeti büHin Avnıpa'yı altlist edebilir. Arnavutluk'ta Kral Zogo aleyhinde bir isyan (18) çıktıgı haberleri gelmektedir. TELSIZ TELEFON: Türk Telsiz Telefon Şirketi, bü tün istihzaratıru (19) ikmal etmiş olduğundan, bir kaç güne kadar umumı servislerine başlayabilecektir. Şirketin îstanbul'da postahane binasının üst katırı da bulunan stüdyosunu Osmaniye telsiz istasyon'ana rapt (20) edecek olan hava hattı henüz ikmal edilmemişse de bu rabıfa (21) sureti hususiyede ve muvak katen (22> çekilen ince bir hatla temin edilmiştir. Birkaç günden beri şirketin yaptığı tecrübeler iyi netice vermış, biitün tertibatın ıkmal edildiğini göstermış tır. Kurşun kablo da ıki aya ka dar ıkmal edilmiş olaeaktır. Memleketimızde bliyük bır inkılâp yapacak olan bu telsiz telefon, oyle zannedıldıgı gibı yalni7 konserlerde kalmayacaktır. Bizç verilen malumata göre, şirkft neşriyata '23) sabahlan saat 10 buçukta başlayacak, borsa haberlerini ve o günkü gazetelerirj mühım havadisleri ile (34) bas makalelerini bildirecektir. Şirkei, vereceği konserler için dört yüz kadar muhtelif meslekte artıstler le anlaşmaya varmıştır. Şirket henüz neşriyata tam olaraic baş lamadıgı içın, abone kaydetme miştir. Böyle oldugu halde, daha şimdiden yırmi bine yakın abone teklifi almıştır. ( 1) Buradaki vazivet durunv V a a yet ise el koyma anlamınadır. ( 2) Muskirat inhisan: îçki tekeli. ( 3) Miinaki: Anlasmalı. ( 4) Taahhüt: Ostüne aldıgı işi yapmak. ( 5) Tasfiye: Antma. ( 6) Tedıye: Ödeme. ( 7) Tesviye: Düzeltme, burada ödeme anlamınada kullanılmıştır. ( R) Muktezi Gereken. (9) Temdit: uzatmak. (10) Feshi: Kapatılması. (11) întikâli: Geçmesi, devredilmesi. (12) Hıssedaran: Pav sahipleri. '13) Nezdinde: Yanında. (14) Teslim Bır şeyi yenı sahibine vermek. 115> Takarrür: Kararlastınlmıs. < 16) Düyunu umumiye: Osmanlı împaratorlugu devrmde ya bancı devletlrre olan borç ların idaresi ile görevli bir kurul. (17) Istiklâl: Egemenlık ! 18) İsyan: Ayaklanma ı!9) Istihzaratın ikmalı: Hazırlıklann tamamlanması r20) Raptetmpk Baglanmak. (21) Rabıta: Bag '22* Mmakkaten Geçıcı olarak. 23) Neşriyaf Yaym (24) Mühfm navadis: önemli haberler BİR KİTAP, BİR SORUN Türkıye'ntn kapıtalistlesmesi oldukça yenı. Ve tabiî sanayu de. Bu yenilik. işçı ışveren ilışkilennin «olgunlaşma» düzeyine de yansıyor. Olgunluk bir «teslımiyetçilık» ya da «uzlaşmacılık» demek degil. ılışkilerin kurumsallaşmasmdakı kökleşmemişlik, gelismemışlik ve katılık demek. Kurthan Fişek'm doçentlik tezı olan «Yonetıme Katılma» nın yayımlanması. bu açıdan, ılgınç bır doneme ra^tladı. Yo netınıe ka f ılmanın gundeme gç tirılmesi öncesinde tavırlarda belirsirlığın sürdürüldügü ya da acele yargılarla karşı çıkı!dıgı bir dönemde Fişek'm çalıs ması bilımsel başarısınm dışı na tasıyor. toplumsal ve siyasal bir önem kazanıyor. Çalışma bir bütün olarak, «yönetı me katılmasya karşı getırile rek hiçbır hazır yanıtın bulım madıgınm. bunun bır sürü de gişkene ve tabii başta «katılma mekanizmasmın kpndısme» bağ lı olduğunun bir karsıtı Bunu yaparken Fişek. riım goruş farklılıklanntn bır temele otur rulabilmesi :çin en zor snnıyıı baştan sormuş «Esaser; tanısmalı olan bu kavramın farklı sekillerde yorumlanıp uygulan Atillâ AKSOY «Yönetime Katılma» Doç. Dr. Kurthan Fişek Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü, 1977 540 s (Biiyükboy) ,60 TL. mış olması, onu çerçeveleven tartışma ve anlasmazlıkları da ha da arttırmaktadır. Oysa, çagdas dünyada ışçinin yönetime katılmasına gerçekçı anlan". lar vermek ve bu amaçlan ger çekleştirecek bır katılma mekanızması kurmak ıçın. ısçmın yonetıme katıimasmın ne oldugu ve hangi görevlen göreregi konusunda tam bır açıklığa var mak zorunludun). Fişek amacır.ı böyle belirledik tpn sonra dört bdlümden oluşari çalışmasmria önce yonetıme kafılmanın dünyadakı teori ve pra tigıni incehyor Yonetıme karıîmanm tarihsel kökenleri, çe şıtlı kesimlenn bu olgiı karşı sında aldıkları çelişkili t a n r lar v? ABD'den çeşitli Avnıpa ülkelenne, îsraıl'den Japonya' TELEViZYON 18.38 BÎR BELGESEL: Programda yer alan belgesel filmin adı YI LAN.. Yılanlann yaşantılanmn ele alıridığı bu belgesel fılmde, yılanlann ötekı hayvanlardan pek farkh olmadıgı öne sürülüyor. MÜZİK ŞÖLENÎ X : Izmır Televızyonu'nca hazırlanan programaa okulun Flüt, Mandolin ve Baglama gruplan izlenecek. DENİZ ÇOCUKLARI: Dizi filmin PERILÎ EV adlt bölümü yayınlanacak. Küçük bir hayvanat bahçesi kurmak isteyen Tim ve Rod, hayvan arsmak Uzere bir adaya giderler. Adada araştırmalan n a devam eden Tım ve Rod. buradaki metruk bir köşke girerler ve köşkün mahzeı^nde mahsur kahrlar. 20.00 20.35 HABERLER VE HAVA DURUMl! : SOLJENtTSÎN İLE BÎR MVLAKAT: Programda, Batı Bloku'nda geçirdigi iki yılın gönişlerını ne yönde etkiledigını ögren mek amacıyla Ingiliz BBC Televtzyonu'nun Soljenitsin ile yaptığı bir mulakat yer alıyor. BBC Televızyonu mülakatçısı, Soljenitsi'ne sanat anlayışı. kitabındaki ana karakterler ve degişen dünya konjüktürü hakkında soralar yöneltiyor. ATIN K O N S E R t : Televizyon Müzik ve Eğlence Yayınları Şu23.05 besi'nce hazırlanan AYIN KONSERt programında, Ankara Radyosu Türk Sanat Müz: gı solisti ZtYA TAŞKENT izlenecek. Sanat çının sunacağı eserler sırasıyla şunlar: KI> OELDt FÎRAK AÇMADADIR StVEME V* RE. AF EYLE SLÇO1 EY GÜLÎ TER BASIMA KAKMA, NİÇİN ŞEBTA SEHER BEN ZARÜ ZARIM, ÜLFET ETSEM YAR ÎLE AĞYARA NE, ALDATTIN BENI SE\'tTORUM D1YE KALBtMt YAKTIN. GÜL SEN GÜLÜN OLAYIM, SENDEN BtLÎRrV! YOK BANA FAtDE EY GÜL. DtL RÜBASIN SEVDÎGÎM YOKTfR. BAK ŞU GÜZEL KÖYLÜYE tŞTE BC KIZD1R PERİ r e Şl. DAĞLARI DELMET.I KUL EDÎP KLEMELI 21.35 TELE> r tZYOVDA YERLt StNESU: Programda yöneTmenhğıni Ülkü Erakalın'ın yaptığı PAYDOS adiı yerli fılm yayınlanacak. Cerat Fehmı Başkufun aynı adiı tiyatro eserinden beyaz perdeyp uygularjan bu filmde başrolleri Sadri Alışıtc ile GüllsUn Güıey paylaşıyorlar. Prensıpleıine son dereoe bağü ve fedakâr bir aile babası olan yaş lı bir ilkokuı ogretmeni günün birinde, öğrencilerinden bırı tarafmdan kendisinı dövdügü iddiası ile şikâyet edilir. Yaşlı ögretmen, başkentten gönderilen bir müfetti? tarafından sorguya çekılır. Kendisini savunan ögretmen, görevinden alınmasına engel olamaz. GÜNE B A K I Ş : BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 34 5 6 7 8 9 1 j 1 1 1 i I ya, î^panva'dpn Hjndistana ka(iar (arklı uygulamalar bu bblumdeele alınıyor. Yonetıme katılmanın «ozel mulkiyetçe çı7ilmış sır.ıriar içinde» veraldıgı, «venmhhk amşıyla dogrudan bağlantılı» oldugu VP ba^arı ko şullanrun cn önemlılermden bı rımn «sendikalarm yetkı alanıy la çakışmaması» oldugu son de rece tutarlı bir biçimde ortaya konuyor. Son iki bölumün konusu isc Turkiyede yonetıme katılmanırı sosvoekonomik. sıyasal. ıdeolojık ve yasal çercevesi ıle kanııı :kti5adı kuruluşlarındaki uygr;lamalar. Halihazır hukuki çer çpveyi, DISK ve T ü r k l ş ' i n ve çes'.tli sıvasal partılerın yonetınıp katıima karşi^ındaki tavır lannı inceledıkten sonra sövle dıyor Fişek: «Yönetime katılma nm Türkiye dekı b a s a n şansına olumsuz etki yapan özellıkle rin basında, kuşkusuz, merkez cı ve otoriter yönetim alışkanlıklannı sürgit besleyen bir kü çük ve orta mülkiyet sanayi ta banı gelmektedır» Ancak büyuk mülkıyetın gıderek bu tabana ağırlığını koydugunu ve veni üretim ve yone t ;m *pkniklennin benımsenmesini zorladı ğ! da belırtilıyor Kur'narı Fişek ın bıınun yaı,ı >;ıra katJİraayı ışkollanna göre ele alması ve üretilen malın rinsıne ve tabiı buna bağh olarak kullanılan kol ve kafa emeğının karşılıklı oranlanna gore değerlendirmesı ılgınç sonuçlar verebilirdi, özelle genel arasmda bazen önemli farklılıklann oldugunu gosterebılırdı. Son derece az arastırmanm vapılmış oldugu. çeşitli kurum ların henüz soruslerini açıklamaınış oldukları bir konuda bövlpsine kapssmh. böylesine tutarlı bir çalışmayı üretmiş olmakla Fişek. bizzat yönetime katılmanın başarısını belırleyerek önkoşuîlardan bırıci gerçekleştirmış oluyor.aynı zaman da 19.05 • 19 30 rm 1 ın .5 • LT zprr • n •u •J ! riM • KALEMİNLE Bay Necmüddın neden camı de, kalabalıkta namaz kılıyor'' Bay Cenabüddin neden muhafazakâr partiye oy verdı? Sek senlik Hayrünnisa hamfendı ne den servetini camı yaptırma cemiyetir.e b ı r a k m ı ş ' Montör Sabrı neden devnmci partinu" sandık başkanı oldu 1 Tüm bu «NEDEN> soruları msanoğlı nun GÜDÜLENME MOT1 VASYON yorununu deyim> nıektedir . Necmüddın bey o naylamak ıstıyor. Cenabüddır bey paracıklannı yitırmekter korkuyor, Hayrünnisa hamfen di cennette lüküs dairesini ga ranti etmek ıstıyor. Montoı Sabrı ıse karmnin açlıgını. pnr tolonundaJd yamayı kapatmak ıçın devrımcı parttyi t/.tuyor İnsanoğ'ıu ıstiyor, korkuyor. pe^ınde koşuyor.. Ihtıyaca yo nelık olan bu güdülenme eylr mı çevredekı algılanma, düşünrae, bılgı edınme süreçlen vr INANÇ'larla birleşerek kişinm DAVRANIŞ'ım meydana getı recektir. însanın hiç bır eylemi yoktur kı davranışlannı b» lırlemesın.. Çalıp yöylemekle. gijnm kuşamımızla ve en önem lısı YAZIP ÇİZMEKLE davra nışımızı yans:tırız.. Insan dcr dırıı yazar. sevincını vazar, ağıtını yazar.. Gazeteye yazar. kara tahtaya yazar. duvarlara jazar . Ve bu yazılanlar daıma bir insarun sosyal SINIFININ çıkarlanna yönelik olacaktır. Bu yüzdendır kı her msan sosjral sınıfına gore ken dı davranışlannı bir GAZETE Rajfasında bulur. Her kişi ken di davranışını bır YAZAR'm kişılıginde yar.sıtır. Ama sınıflararası mucadelenın belırlı kalıplan dışında, egemen sınıflara satılan yazarlarm faşızme kole olan kalemlerini görmekteyiz bugün politika sahne yinde. Her türlü soyut metafırfk ahlak ölçıiruniın üstüne çıkarak vazarlan IŞ sorunuyla degerlendiren B BRECHT; on kişıden dokuzunun satın almabilecegini söylüyor. Onuncu kisı asla satınalınamaz diyor. Ovsa satılmıs doku? yazarın yazma olanaklan yokolmuş, tı SAVAŞ Dr. thsan ÜNLÜER 9 21.05 RADYO 11.00 11.16 05.00 Açılış ve program 11.30 05.05 Türküler ve oyun havalan 12.00 06.02 Günaydır» 12.10 06.30 Bolgesel günaydın 13.00 07.02 Köye haberler 13.15 07 30 Haberler 13.30 07.40 Sabahtan sabaha 14.32 09.02 Üç kıtada soylenir 15.01 türkülenmız 16.00 09.22 Turkçe sözlü hafif müzik 16.05 09.40 Ç«vre s o r u n l a n 16.45 10.01 Arkası y a n n 17.02 10.21 Bolgesel yaym 18.00 13.00 n.oı Çocuk bahçesi TRTI Kısa haberler Türk halk oyunlan Yabancı dil dersi Bölge haberleri Haberler Oyun havalan Bolgesel yayın Beraber ve solo şarktfar Sizlerle bırlikte Bölge haberleri Yabancı dil dersi Çocuk bahoesi Akşama dogru Bolgesel yaym Haberler öğle üzeri 19.30 Bolgesel yaym 20.15 Köy dağarağı 20 40 Arif Meşhur'dan türküler 20.55 Çocuklar için 21.02 H. Söser M. Derya'dan şarkılar 21.30 Müzik magazin 22.02 Bolgesel yayın 23.00 Haberler 23. İU 01.00 Bolgesel yayın 23.10 Beraber ve solo şarkılar 23.40 Eskı melodiler 00.02 Dünya korolarından &eçmeler 00.32 Hafif müzik 01 00 05.00 Gece yansı SOLDAN SAGA: 1 Kafa tutma. başkaldırma 2 Bas tarafına sessiz bir harf getırildığinde otlak. cay.rlık an lamında bır söz belirir . Kalay' uı sımgesı Tersi esk:den kullanılan bir sılâh 3 Japon ulusal giysilerine venlen ısım (jogul) 4 Düzlük. çayırlık 12 Mart dönemi başbakanlanndan bırinin soyadı 5 Tersi feza Brom'un simgesl 6 Gelenek Kraliçe 7 Tersi, Bas, içinde kımse bulunmayan 8 Miktarca fazla değil Sabahm alaca karanlık vakti • Bir nota 9 Suudı Arabıstan para bırimı ince uzun y a n s kayığı YÜKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Boyu çok uzun bır agaç rüril 2 Dogu sınınmızın vakm bir ülkenın başkenti Tersı im 3 Müslümanlarca kutsal ay 4 Angola'da bagımsızlık savaşı sırasmda karşı gorus teki bır örgutun adı 5 Tersı rücudun bir bolümu • Tersı lake ile sıvanıp cilâlanmış 6 Akciğerlerdekı bonıcuklar Genışlik 7 Bir yabancı para birımi 8 Tersi Akdeniz bitki ör tüsü Tersı Iridyum'un simgeri ü tyice ranmıs kömür Bfeş . Arılann bal biriktırdiği kovanlfnn adı. DtNKU BVLMACAMN SOLDAN SAGA: 1 Kcmsolıde 2 Obi Baron 3 Nafı Sı 4 Akaret s Eski Al 6 Ra Maketi 7 Tip Muş 8 Omar Kene 9 Esef . Kap YTKARIDAN AŞAGlYA: 1 Konçerto 2 Oba • Saıme 3 Nıfak Pas 4 ikıM Re 5 Ob Af 6 latraK 7 î r Elemek R Dost • Tuna 9 Enı mseP UJ JÜJJ K&Iem var yalan. Kalem var n l a n Çöreklenir genc Kalem var, Kınkkale tabancasında raerıııi Arkadan vnnır Sğrenrivi n k a r yere.. Kalem var Kara plaklara çirer SAHİB t M N SESfni Kalem var satılmıs sayfalara Yazar Yl'Z KARASTVI. Kalem var satırlara Döker ahnlann KARA LEKESlNt. Kalpm var ki. Gazete sayfalan ar eder Taşımaktan YAZISIVI» O kalemle yazmıştı ozan: HITIRÎYETİN ADINI OkuJ defterlertme Sırama ağaclara Kumlar karlar östtine l'zanmış patlkaya, Serilip giden yola Hıncahmç m e y d a n l a r s . Mahpustald yazar ştfyle bağınyordu: «Yazdığımda en ufak bir yalan var mı?» diyorum. «Farketmez!» diye celalleniyor.. «Benim cezaevimde böyle şevİer yazmak kesinliklr ysssk!» «Ama ben de bir insan olarak. dllediğimi yazmakta hürfim» diye ısrar edlyonım. «Spn insan filen değUsln! diye kükrüyor.. «Mahkumsun s«n mahkum!» «Ezerim, (elcederbn senl, bele bidaha böyle «Mıinasebetsizlikler yazayun derae!» Can Yücel'in dlzeslne şöyte ymnıt veriyordu B. BRECHT: « Kaleminle, yazarak savas O güçlü GERÇEGtN te kendisl o l ! Gerçek senin yanmdadır KALEMÎNLE YAZARAK SAVAS SEN Y.ALNIZ BtR SVAŞÇI DEGÎLStN. OKIRUN DA SENÎN YAV1NSIRA SAVAŞA GIRECEKTÎR?» TRTII 08.00 Gün baslıyor 09.00 Haberler 09.15 Hafif müzilî 09.30 Türküler 09.45 Şarkılar 10.00 Müzik müzik müzik 10.30 Okul radyosu 11.30 Türküler "geçidi 12.00 Hafif rnüzık 12.20 Saglığımız 12.40 Dünya folkloründen Haberler Hafif müzik 13.45 Türküler 14.00 Şarkılar 14.15 Turizmin getirdilderi 13.00 13.15 14.35 15.01 16.00 16.20 16.40 17.00 18.00 18.30 19 00 19.30 19.45 20.15 Türküler ve oyun havalan 20.30 Okul radyosu 21.00 Şarkılar 22.02 Arkası y a n n 23.00 Türküler geçidi 23.15 Konser saatl 23.30 Geleneklerimiz, 83.35 göreneklerimiz 23.55 Yurttan sesVer erkekler toplulugu Haberler Çeşitli m ü n k Bir solist konseri Barok müzik Hafü müzik Radyo tiyatrosu YayKur saati Hafif müzik Bir romanımız var Haberler Solistlerden seçmeler Program ve kapanış ECZANELER BAKIRKÖY Bilginer (PTT Karşısı), Sağlık (Osmanıye), Onverdi tBahçelievler), Uzay (Bahçelievler). fstasyon 'Yeşilköy). Yeni fKanarya'ı. Merkez (Esenier), Engin ıSefaköy). Altay fKüçükçekmece). Sevim (Merter Sitesi). BEŞİKTAŞ: Nermın (Ihlamurdere Cad ), Başak (Dikılitası. Gonca (1. Levent), Yeni Şifa (Ortaköv), Cem (Bebek). BEYOGLU: Tepebaşı (Mesnıtivet Cad.l. Nemli rlstıklâl Cad ı, Candan (Sıraselvıler Cad.) BEYKOZ. Olgun (Fevzıpaşa Cad.). EMİNÖNÜ. Park (Dıvanyolu Cad.), Üniversite (Süleymaniye), TUrkeli (Kumkapı), EYÜP. Tetik (Yusuf Muhlis Pasa Cad.). Levent (Silâhtar). Ümıt (Ramı). Sun (Bayrampasa), Saadet <m Evler). FATİH: Acıçeşme (Edirnekapı), Yenı Akdemz (Malta), Topkapı (Topkapı Cad.). ödemış ı Aksaray». Gülhan (Millet Cad ), Merkez (K. M. Paşa), Şifa (Balat). G. O. PAŞA: Çetin (Küçükköy) Yolu). Küçükkfiy (Kü"ükköy) I KADIKÖY: Altıyol Huzur (Al j tıyol). Bahar (KusdUi\ Özer (Nısi betıye). Çmardibi (Bağdat Cad.\ Kent. (Kızıltoprak), Doğan (Göztepe). KARAKÖY: Yeni Karaköy (Kemeraltı Cad.K KASIMPAŞA Dinçer (Bahnye Cad.ı. Uğur (ÖmektepeV SARIYER: Tülin (Büyükdere\ Celikbaş (YeniköyV ŞIŞLÎ: Nilgün (Halaskârgazi Cad ). Fısun ıFeriköy''. Emel iTeş vikiye). B a n ş (Çaflayam, Özden •'Gültepe\ Bilen (Çeliktepe>. Ümit fEserstepe\ Özalp "Sanayi Mah.'. ÜSKÜDAR: Ahmed'.ye fHakimiyeti Milhye Cad.\ Zeynepkâmil fZeynepkâmil). Burç (DogancılarV Küplüce (Beylerbeyi), Kara1 denir rümraniye' ZEYTINBURNU: Bayraktar (Telsizler kanmıstır. Insanm DAVRA NIŞLARI ıhtiyaçlanna. çıkarlarına ve ınançlarına baglı ol duğuna gore, kişmın türlu nıh sal telafı mekanızmalanyle ONTJR ve NAMUS kavramından sapması doğal olacaktır. Hırsızhğı bir becen, katıllıği kabrajnanlığa dek ynrumlarken ınsanoğlu, kalemirun şerefini de derece derece fiyatlarla samcaktır.. Satılır Babıall borsasmda kalemier Kiml kara mürekkepie vazar Kimisl katillere övgü diizer. Pandispanya gazetesinde Kel Aliço'nun güreşleri Koca Yusuf'un elcıtsesl tşcilerin RÖzvaşlan. alınterl Ve öğrencilerin kanma Ekmefini doprar Idmlsl.. Kalem var köpekçe havlar Rir zorbanın kapusunda.. lîııble olıır kasasında, Dolar olur cüıdanına riolar» KaJem var, Abdestsiz namaz kılsnJann. Seçim pazannda rtin satanlann Vaazlanna amentü yazar... SANAT DÜNYASI DİA GOSTERISI Fotograf sanatcısı îsa Çelık bugun saat 19'da Faülı Şehır Tiyatrosu'nda bir dıa gösterıs: sunacak. TRT III 07.00 07.02 07.30 08^0 09.15 09.45 10.15 Açılış ve program Güne baslarken Sabah için Salı konseri Bizden besteler Yurttan sesler kadınlar toplulugu Diskoteğimizden 11.15 11.45 12.45 13.15 14.45 15 00 ifi 00 17.00 17.30 18.00 Şarkılar ve söyledikleri 19.00 Ögleye dogru 20 nn Klâsik eserler geçidi 20.30 Müzik şöleni 21 15 Türk efsaneleri 21.30 Türk bestecilerinden 22.00 Konserlerden seçmeler 23.00 Türküler ve oyun havaları 24.00 Gönül telimizi titretenler on 30 Yüzyıllar boyu müzik 01.00 Salıdan salıva Halk ozanlan geçıyor Müzikten esintilçr Bir solistten rürkuler Açıklamalı klâsik koro Solodan orkestraya Geceden geceye Gece ve müzik Eski müzigin ustalan Program ve kapanış AZRA ERHAT IN SOYIBJSI Azra Erhat'ın «Örenlerde Benı Karşılayan Halikarnas Ba hkçısı» konulu söyleşisı 30 mart çarşaraba (yann) 18'de Nişanuşı Ertem Kültür Merkezı'nde. ven'm 150 ölüm yıldönümü nedenı ile venlen konser başkent te ışıklann uzun süre kesılmesı sonucu gaz lambası altında ızlenmı?t;r Konuk viyolonselıst Gerhard Mantel ve piyanist Erıka Frieser ıkilisının verdiğı konser kalabalık bir dinleyıcı k:tlesmce ıleı ıle ızlenmıştir. • BRECHT JARKILARI GECESU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Alman Kültur Mer kezi ıle Ankara Sinematek Dernegi'nın işbirlig; sonuru «Brecht Sarkıları Gecesi» düzenlenmiftır. Bu gece saat 2O.3O'da Çağdaş Sahne Kültur Merkezı'ndp gerçek'.eştirilecei konsere soüst olarak kcnık sanatç: Eva Meier katılacaktır. Sanatcıva pıyaroda Barton Weebr eşlık edecektir. «SAFRANBOIU'DA ZAMAH SiNEMALAR BEY06LU ANKARA (64 16 86) Gulen Göz i e r M . Özkul A. Nasit R. AS (46 77 33) Neretva Köpnisü Y. Brynner S. Koscina • R.İ. ATLAS (44 08 35) Babam üğruna J . Marley R. Benson • R.Î. DÜNYA (49 01 66) Zafer Marşı F. Nero R.î. EMEK (44 84 39) Kassandra Geçidi S. Loren R. Harris R.İ. FÎTAŞ (49 01 66) ö l ü m Yanşı D. Carradine R.î. GAZt (40 36 25) Zafer Marşı F . Nero R.İ. İNCÎ (40 45 45) Alev K. înanır N. Nazır R. KENT (47 77 62) Babam ügr u n a J . Marley R. Benson R.î. KONAK (48 26 06) Ölmek Istiyorum E. Taylor R.İ. MELODt (64 13 14) thUyar Delikanlı J . Gabin F. Testi AKSARAY BULVAR (21 35 78) Tövbekâr K. înanır R. HAKAN (23 42 33) Tövbekâr K. înanır R. İPEK (22 25 13) 1 Selâm Dostum S. Gökhan. 2 Sah te Kabadayı K. Sunal R. MARMARA (22 38 60) Skandal F. Nero R.T SUR (23 67 12) 1 Çılgmlar Doktoru. 2 ö l ü m Yanşı R.T ŞAFAK (22 25 13) ö l ü m Yan s ı 2000 R.T. KADIKÖY KADIKÖY (37 15 97) lcimİ2defei Tehlike F. Gasparri R.î. OCAK (36 37 71) Alev K. înanır N. Kazır R. REKS (36 01 12) Tövbekâr K. înanır R. SÜREYTA (36 06 82) Hz. Mu sa B. Lancaster R Î \NYAMANYA KOMPANTA (44 S H • S m a e M l e r t •Saim Solam Sobe> Saü, Persembe 21JO Carsamtm. CumartesL P»EST \S30 ' Z1J0 BAKJRKÖY ItYATROSCl (71 59 49) cŞen Denttciler» Pazartesl ftartc ber eün 7130. oarar 18^0. ALİ POYUAZOGLC (49 56 51) • Dur Konuşma Sus Söyleme» Cuma. cumartesi, pazar 21.15 Cumartesi, pazar 15.30 «Deliler Bosandı» Salı, çarssmba, persembe 21.15. Çarşamba 18^0 BtRLÎK SAHNES1 (43 S3 46ı Zengtn Mntfajh» Persembe. cuma 21.15 Cuma, cumartesi, pazar 18J5, cumartesi. pazar 15.15 R.t. tesl hariç her gün 21.15 cumarfc» sl pazar 18.15 21.15 DEVEKOŞU KABARE (44 «6 93) «SevfrfU Doktor. Her gece 20.30. Çarşamba, cumartesi. pazar 15.00. DEVLET TtYATROSÜ (49 01 92) «Köprüden Görünüş» Her gece 20.30, Çarşamba Cu martesı. Pazar 15.00 DOSTLAR TÎYATBOSU (47 «( M) «Gün Dönerfcen» Salı Çarşamba 2130. Cuma 18.30. Pazar 15.30. «Bitmeyen Kav^a» Çarşamba 18J0. Cuma 15^0. «Kerem Gibi» Cumartesi 13.30. U. ÜLKD <i. 02CAN («SJI» 91) «Kime Ntyet» Saü bar.c ber gün 21.00 • Cumartesi pazar 16.0 KADIKÖÎ tL TtYATBOSU (Tevflk Getenbe) «KBM1 Bom k » SaJı n a n c ber <?ün ?! SC Cumartesi. Pazar 1&30 KENT OTDNCtJLARl (M t» 89) «Seneye Bu gün» Perşembe, Cumartesi 21J5. Pazar 15.00 18.15 «Buzlar Çöziılmeden» Çarşamba Cuma 21.15 NEJAT GYGUK ( S 41 U l «Muzdartp> Carsamba >ıaric ber gün 2130 • Cınnart«st. D»zar 18J0 N. SEREZLt T. A!jRI>ER TtYATROSÜ (48 48 50} «Basbakan Olnyorum» Çarşamba 1530 Persembe, Cuma 2130 «Pazartesl Senlik Var» Cumartesi 15^0 2130. Pazar 18.30 • 213Ü. ŞEHİR riYATRüLARl FATtH (28 53 80) «Ksrde» Payı» 21 00. HARBÎYE (40 77 20) «Islıkçı» 21.00 KADIKÖY (36 31 21) «Oyun Suha Aıın'ın yonetmenlığın: yaptığı «Safranbolu'da Zaman» filmi bugun saat 19'da Izmır Elhamra Sıneması'nda gösterıiecek. BİR IN6IUZ FILM İstanbul Türk îngiliz Kültür Derneğı'nde 30 mart çarşamba saat 18'de Harold Pınter'in oyunundan aktanlan Clive Donner'm yönettiği «The Caretaber» filmi seyredilebılır. «SENEYE BUGÜN» AÇIK OTUftUM «Dünya Fotografçılığında Gelışmeler» konulu açık oturum bugun lö^0"da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademısı'nde yapılacak. Cafer Türkmen'm yoneteceğı açık oturuma Guîtekın Çızgen. Ara Güler. Ozaıı Sağdıç, Şaiıin Kaygun ve Reha Günay katılacaklar. Kent Oyuncalan'nda Bernard Slade'in «Seneye Bugün» o>unu oynanmaya başladı. Gencay Gürun"ün rifllmize çevirdiği oyun, romantik komedi türünün başanlı örneklerinden sayılıyor. Fotoğrafta Müşfik Kentcr'le Yüdız Kenter'i «Seneye Bnçün»de görüyorsunuz. yarışması Amsterdamda lacaktır. yapı DÜNYA TIYATROIAR 6UNÜ ADANA, (MEM) Dünya Tiyatroları Gunu 27 mart pazar günü Adana'da da ktıtlandı. Adana Beledıyesi Ziyapaşa Tıyatrosu sorumlu yonetmecı Bunyamm Satanoğlu. Dunya T'.yatrolar Gurıü nedeniyle saat 20 30'da «Fareler ve İnsaniarı> ısımli oyunu ücretsız oynadılar. laşmazlık yüzünden bu yan? mayı canlı yayın olarak \.rmeyı gerçekleştiremeyeceğini açıklamıştı. «EBC» Radyo Televizyonu 2 nisana kadar bu yayını gerçekles*'rme o'.anagı bulamazsa, Eurovısıon şarkı BEETHOVEN İ ANMA KONSERİ AV'KARA (Cumhorivet Bürosu) Alman Kültur Merkezindp düzenlenen Lu<<vıg van Beet'no SiNEMAIEK'n BUGÜN îstanbul Sınematek Derne ği'nuı bugün 18'de Ertem Kultur Merkezi'nde düzenledığı programında iki fılm var: «Duşgücü ve Iktıdardaki Halk Cephesi» (belgesel), yönetmenlıfıni J. Duvivier'nın 5"aptığı «Bir Balo Karnesi.» ÇAĞDAŞ YAYINLAKI MISTIK (46 15 14) 1 Hz. Musa B. Lancaster. 2 Dört Enayi Askerde R.T. ÖZLEM (66 60 83) 1 Tövbek â r K. înarur. 2 Selâm Dostum S. Gökhan R. RÜTA (44 54 57) 1 Tepedeki Ev A. Okay. 2 Erkeğim Be nim M. Inselel R. SES (45 24 16) Kocamin Bilmediği T. Baroni R.T. SÎTE (47 69 47) Ölüm Yanşı D. Carradine R.î. SİNEPOP (44 24 22) Delice Te m a s G. Guida R.T. YENİ MELEK (44 42 89) Selâm Dostum S. Gökhan R. «BİTHEYEN KAVGAİZMÎT ( a ^ . ) Kocaelı Vaülifı İzmıt Yuzme Dıtısas Der neği tarafmdan düzenlenen istanbul Dostlar Tij'atrosu'nca oynanacak «Bitmeyen I" ga» adiı oyunun oynanmasını yasaklamıştır. PARtS (a.a.) Ingıltçrp'nın VVımblev kentinde 2 msanda yapılnıası çerpken Eurov.5.on Şarkı Yanşması, Avrupa Radyo Televizyon Birliğı'nın kararıyla 7 mayısa ertelenmıştir. Rılinrtı&i n h ı «RBC» Parivo Hıfzı Veldet Velidedeoğlu •»••••»•••»••»•»•••• Çalınan Otomobil 34 FC 686 plaka sayılı Murat marka 197fi model beyaz otomobil çalmmıstır. Görenlenn 22 44 10 ve 2R Î9 61 numarah telefonlarla Milliyet yazarlarından Leyla (Erduran) Umar'a bilgi vermesı rica olunur. EÜROVISİON JARKI YARIJMASI Insana lolcnlai HÜMEN OOŞÜNCElEf» YMISITAN 0ÎNEM£UH. YAZARIN i,...*,, **,t:\ Fiystı 20 Lira 1 ÇAGOAS YAYINLAPI C.İJİofilu, Hilksvl Soi. «o 3941 İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog