Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURMI 29 KART 1977 GÖZLEM (Ba^tarafı 1 nrfarl luklırı MUprıin ba«Ka kontlerlnde rip tnplanaraksa. Dpmircl iiı işi bı'.ık ckınsı.ur. Halk sovguna karşı Haik cınavet çetelerıne karşı Halk kuçük avak orunlarına karşı Tek kelımevle, halk duzeıie karşı Ohısan ve çelıscn tepkının kokeninde bıı vatıyor Demirel bu hılinçlı tepUni. komunistlik suçlamalarıvla bastırmak istıvor. tşı eucîi bu. \ma bu «ilah çoktan paslanmış artık Silah çerne tepıvor bdkı clt Demirel m bu caEdışı Miçlamalarını pclın bir de f.arıantep le şalvarlı ko>lu Kadınlarına sorun bakalıın ne dıvecekler.. Sorun hakalmı. kasketh Ga7İantep kmlusüne *>orun bakalım Gazıantepli ışçilere Sorun bakalım ne vapacaklar? Halk duzene karşı Halk toprak istnor. İ5 istivnr Halk suntalara \e cııntalara karşı. \ crji ladelerine, tesvık belgelerine, mebus pazarlarına, sahte dındarlara. «aiıte mıllivetçılerc karşı Bu akımı durdurmak kimın (rucunde1* Kim hu bilınç ^elalesıni durdurabilir? Hangi babaTiğit hangi wbıkalı sivasal kabadan". Kim? Kim? **eçım (füvenliğini, üçbeş komandova davanarak TOketmrk ıstevenlenn aklına şasarım . Llkevi, kanlı cuntalarla lonetmek heveslilerinin canlanna acınm. Demokrası barış \e oz<rurluk Türkive'vi bu voldan eeri dondurmek Utevenler, ancak ı e ancak kendi mezar taslarını harırlarlar. Sulari tersine akıtınak kimın gucundedır? Donuş vok hu %oldan CHP, 1077 seçım varışına çok olumlu bır haslangıçla firriı. Fakat bu gorkerali kalabalık CHP örçutumı jrrv şekliğr Itmemelıdır Orgut, «Nasıl oKa kazanarağız» dıretek, ışlerı oluruna bırakmjınalı tarlalarda fabrlkalarda, dağ kovlerinde alahildijpne voğun, alabilriignnp etkin çali}malar vapmalıdır Çunku bu setım bır olumkalım savasını vurgulsmıaktariir 1a hans vu kavça, va avdmhk va karanlık Bovle«ine «eçenoklc karsıkarsıvavız simrii İzmir Tabip Odası Başkanı, komando saldırılarına karsı doktorların can güvenliğinin sağlanması için Cumhurbaşkanfna basvurdu İ7A1İR (tumhuıivet Ejp Bnro>u) Iznı.r Ta jıp Oı?^ı Baş kan» Prof Ur \ eh Lok dun Cumhurbaşkaru Faıırı Korjturk. Irrnır Valıhğı Tur'<ne B U J J » Mıllet Mec.ısı Başkaniıfı. Cum hurıjet Sena'osu Baş^anlığı, Içışlerı Bakanı Oğtızhan Asıltur< Saflık \e Sos\al Yardım Bakan lığı 'le Başnakan ^uieyman DP mırel e çektığı fclgraflarda ko manaoların nent'ekı nastane'.e* de goreı vapan doiîorlara baskı japtıklarırı ve can guvenhg.nın kalmaaı*ını bıldırerpk gere.<lı onlemlerm alır.ma«ını ıs'emıs'ır lzmır Tabıp Odası Başkanı \> îı Lok un çektıgı telgraf şovledır «Mart a%ı ıçmae Izm:r dekı hasfanclere ard arna vapjlan sal cunlar sonacu, hekımlenmız can guvensıziifeı nedenıyle gore\'ler. nı vapamayacak durumaa bıra kılmıslardır l mar 1^77 gunu Teperk Sos val Sıgortalar Kuru'nu Hastane «ını ulkucu komando adı venlen bır grubun sşa! ettıklerı \e ça hşan personele sozlu «a'.dırıda bulıındukları psefle gorulmu^t ı r 22 mart 1177 gecesı ıse Borno va • Tıp Fakultesı Hastane^ı ar'l servi'ine \me adı g^çen grubun «ılâh.ı saidırısı ve bunu i7leyen 2" mart gunu hastane oahçe'imı ışiîal et'ıklen neıcîm ve ha«*aıa ra sataşmalar oldugu gozıenmış tır 24 mart P77de Bura So«val Sıgonaiar Kurumu Hastane'i I yıne a'.ru prubun 'Ş»a: \e saldırı I sına maruz ka'mışti' I F.u ola'lar sur^s'nds» Tisalpspf i 1 po.ı^ın etkm olamad:^ hekım \t hastalann ran guvpr^i7hîı ) ıçT.ac kaidıgı dehşe* ıle gorul Pu rl ırunj t7rnır TaT p O dası olaıaıi ıcınıjor ozgur.UKÇıi demokrası ıç.nde can guvenl'g' OT'Amının ^aJ.anTiası açısndan durjmu bılg'lermıze sunujoroz » Yüksek îhtisas Hastanesi inşaat ihalesinde devlete 9 milyon zarar verildiği saptandı Iht.sas Ha?'a.ıesı FoiıklıniK ve Amehvathane ınşaa'i ıhalesmde devletın 9 milyon 240 bm lıra zarsra uğratıldıgı saptanmıstır Geçtıgımiî yüın temmuz avında ıhalesı \at>ılmak üzere kapalı 7arf usuluvle eksıltmeje çıkan lan 3" müyon TL keşıf bedelh ek inşaat ısı ıçın en vuksek ek «•!*me oner'.'ı 29 milyon 370 b n lıra olarak yapıimışken Bayın dırlık Bakanlığınca bu onen uv eım gorulmemış. ancak aUı a\ sonra aynı ış 38 müvon fiin bın lıraya başka bır fırmava ıhale e dıımıştT BOVIPCP devlet 9 mıljon 24« bın lıra zarara upratılmış tır Bavınd'riık BakanlıSımn resmı <ar ıt ve belffplerıne gore Yuk^ek thtısas Hastanesi Lâboratuvar • TEMMUZ AYINDA KAPALI ZARF USULLt EKSıLTMEYE CIKARILAN YliKS£K IHTıSAS HASIANESı EK INŞAAT1 ıÇıN 29 MıLYONlUK ONEfci REDDEDlıRKEN, IN'^AT 6 AY SONRA 38 MıLYON lıRAYA BıR FıRMAYA ıHALE EOıLOı. nsaa tı ıçsr. Ba\ındımk Eakanl;^ı Ya p Işler Genel Mudurlugu En sıltmp Komı«vonu Başkanhğına be? fırma başvurmu«tur Kom.^on 27 temmuz 1 K gu 97 ru ıstekh fırmalann Kapalı zarf usulü ıle yaptığı onenlen ınce'.e m « re ekMİtme oraniarım sapta n''ır Ek n«aat işı ıçın basvuran beş {ırma arasmda en vuksek tonrı lâ*ı \u?dp 2 10 ıie Muteahh t Zekı fîurdogdu nun yaptlg1 gonılmuş tur Baınd:rlıî Baksrl'Sı Y?rjı Î5 lerı Gene! Müdurlufoı E^sıltme Komısyonu Başkanlıgı taraiından 27 temmuz günü duzenlenen tu 'nakta 30 mılyjn TL keşıf be dell ır.şaat ışı ıçın yapılan bu renzılâ'ın «layı^ hadde» goru. medığı belırt^mıştır Yuksek Mu/vndıs Nıhat Çakır baskanlıgındakı Komısvon. üye A Tufan Aktug. ü\e Hıkmet Yu rel ve uye Mehrnet AtalaVm or tak ım7alanyla ıha'emn ağustos avında tekrar eksiltmeve çıkarü masını kararlaştırmıştır. MERKEZ BANKASI DÖVİZ REZERVLERI YILIN EN DÜŞÜK DÜZEYINE INDI AVKARA (*VK%) Y>r kez Bankası'n'n 1 mar* W77 R gunlu son haftalık aurumuna gore jrereK bru;. geeKse ne* re7ervle \üm en daşu^ dj zev ne mrrrşlerdi' 11 1» mart arasmda bekle\en rn^ lat transfelerınde gozlenen 100 mıl>on dolara vakın s zalma olduğu gıbi rezerv b' r'k.mıne ' ansımış ve b^u' re zervl»r 753.8 mıHon dolara geı em ştır Eu arada Mekez Bankası nırı akredıt.f.r: açf.Ri haide do.i7 rransfer'nı irecı'<fırd»gı ıthalat borçlann dakı kabarmanin etkısıyle BAŞSAĞLIĞI Demeğımız uyesı aeğerh meslekdaşımız Tekel Tufun Fk^rerı • HAZNENıN KISA VADElı AVASS KUIUNIMININ 28 M.LYAR ÜRAYI AS.TIGI. OZEL KESıM VE FARIM KREDılERıNDEKı AZALIŞIN SUROLrCU BıLDıRıLıYOR. net rezeniT de eksı 3 mı ; ar 4RÎ.8 m'lyon dolara duşmastur 18 marr ıtıbanv'e Me<t»7 Bınkası nm ozel ke«'m v» r a nm kTedılennde vıne aza'ma gozlenmıstır Merıcez Banka fmi" 07el kes'irıp reeskont ıadd:vle a^ans ıjlemler.nd» f kiMtlancı o r *u um takınma sı, tahvıl uzennden avans kullarumım üç «an assjı öl çjde arttırmıştır Vergı odeme!erı nedenıjle nakıt gsren Sınım artan ozel kesımm Merkez Banka«ı Kavnaklarmı pahalı ucur dem»dcn zorlama du"umunda kaldıgı ızlen mektedır çs.m ve tjım krf1' lenndekı azalışa karsın, «a 27 3 3^77 frunu K&Kıcm rahmetır.e ka' uşmuşîur Tanrıdan menuma rahmet, keae'lı aılesme ve câmıamıza baş sağlığı dılenz T t T C \ EKSPERLERI DERNEGÎ fCumhunvet 2P'.7> şemseliin AKKAŞ Hisse Senedi ve Tahvil İlanları mu kesımi kTedı'eri »r*i5iru sürdurmüs f ür Ancak, son haftanın artıst daha öncekı haitalar olçusunde olmamıştır. Son haftada kamu kesımı kredılerındekı artıjın br başka ozell g* de artışın bıitünuvle 28 mılvar lırayı aşan hazıne avansndan dofeması olmuştur. Hazmp a\ansı u runda. De\let Yatınm Bankası'run fmansmanmda da ıhmal edı ebılır duz»\d« kuçuk blr artış kavdedüm s, otek kuruluş'ann kredilerinde daralma me;.dana gelmışfcr. İLERtCİ GAZETELERİN OKUYUCLLARINA YÖNELtK KOM\\DO SALDIR1LARI SÜRÜYOR • CUMHURIYET OKUYUCUSU OEVLET MEMURUNA BIR GRUP <0 MANOO BEIEOIYE OIOBLSLNDE SAIDIROI 5A10IRGANIAR. DA HA SONRA SİRKECI'DE POLIS MEMURLARI GELINCE KAÇTILAR ICLERIS'OEN. ITU OGREhCISI BIRI YAkALANARAK G0ZALTIS4 ALINDI. acak jii'fp 2 10 luk e'<sıltmenın 'i'ajık haade» gorulmedığı ınşaat ışı içm ağustos avında yapılan paıarlıkta. bu ke« hiç bir ısteklınin çıkmadığı gorulmüştür Bunun uzerıne soz konusu taışaat ışımn yüzde 20 zamlı olarak yenıden ıha'eye konulmaaı karar lastırılmıştır Yapı Işlerı Genel Müdürlüğünc« Bakanlık makamma yazılan 17 evlul 1976 gun ve B0612657A sanlı vazıda bununla llgili olarak şoyle denmıştır «Konu Genel Mudürluğumüzce de tetkık edilmış olup adı geçen ışm 1976 yılı ınşaât, tesisat, nasliye \e venı ^apılacak bırim fıja'Urırın yuzde 20 artnnlarak yemden ınaleye çıkanlması uygu1 rrutalâaa edılmektedır » inşaat ışımn, yuzde 20 zamlı keşıf bedelı uzennden ıstekh bul maması uzerıne Yapı Işlen Genel Mudurlugu bu *ez Bakanlık makamının 18 agustos 1976 gün vp A 04 2 46R <sayılı genelgesme dajanaraK soz konjsu ıs'n vuzde •0 zamlı kesıf bedelı uzfnnden Î yenıden eksıltmeye çıkanlmasına karar vermıştır 3<) müyon TL keşıf bedelı uzennden kapalı zarf usuluyle vapılan eksütme sonucunda onen yapan dort fırma arasından inşaat ışı, yuzde 1 ındınmi oneren Yıldırım inşaat Kollektif Şırketme ıhale edümıştır 27 ocak 1977 gunu Ihale Ko mısyonu tarafmdan duzenlenen f utanakta, Komısyon Başkanı Osman Kırışçıoglu uve A Tufan Aktuğ, uye Reşa* Atbay ve tıje Mehrnet Atalay ın ortak ımzalanyla ıhalenm 38 mılvon 610 bm hrava Yıldırım înşaat Kollektif Şırketıne vnlmesi karsrlastınlmıştır. Boylec» geçtığımt7 temmuz ayında 29 mılvon 370 bin lıraya yapımı onerlen fakat «ISYIÎE haflde» bulunmayan mşaat. altı av sonra 38 milyon 610 bın lıraya ıhale edılmistır BANKER . ZEKI 27 5213 22 66 86 BANKİSK ZKK1. £d Ö M B 77 52 13 IZM1R 13 83 31 MERKEZ 4 VaSıf Han Asma Kat, No 8S HlbhE bENETLERlNÎZt YtJKSEK FTYATLA ALIRIM, HÎSSE SENETLERÎNtZI EN ÜYGCJÎJ BORSA RAYİCİ VE CÜZÎ KARLA 8ATABIM MTJESSESE VEYA ŞAHISLARA AI7 TAHVILLERI EN tTYGUN ŞARTLARLA FA2LA MENFAAT BEKLEMEDEN DERHAL MÜBAYAA EDERIM MtTESSE^EME KrURACAATINIZDA ÎAPILMAS1 ÎCAP EDEN ÜPERASYONITN UUMKÜN OLAN EN KISA ZAMANDA YAPILACAGrN'l BILMEUSINIZ. rELEFONLA VERD1GİN1Z EMIRLERİ DERHAL YERİNE GETIREBILMEK VAZIFELERtMlZIN EN ONEMLJLSIDIR AKANILAN KTTMETLER YAP1 VE KRED1 BANKAS1 YAP1 VE KKEDI BANKASI RÜCHAN HAKK1 GARANT1 BANKASI GAKANTI BANKASI RÜÇHAN HAKK1 T. TÎCARET BANKASI İSTANBUL BANKASI AKBANK T tŞ BANKASI T. t ? BANKASI KTRÜCT7 T. SINAÎ KALKINMA BANKASI ODOKSAN StFAŞ DEVA HOLDtNO NASAŞ İZOCAM SINAİ MALİ TEŞEBBÜSLER TAT KONSERVE RABAK RABAK KITRDCD ^ ŞARK. DEĞIRMENLERÎ îrrîHAT DEGlRMENCtLÎK TTONO TEZSAN T. SIEMENS OLMtTK KORDSA BAGFAŞ EGE BIRACHIK AYGAZ AYDIN TEKbTIL T. DEMÎR DOKÜM SARKTJYSAN KAV ORALAN SANAYtî KOÇ HOLDÎNG OTOSAN SATHJK KIYMETLER: BAŞTAS çımento l"0 bır TU IstiKbal ıçın. PIMAŞ 200 adet ıstıkoal ıçın jatının. RABAK 13 Adet *» 35 temettü verecek RABAK ruçhan hakkı 10 Adet % 35 temettü oduyor DEVA Holdıng hamıhne 54 Adet % 20 temettu odjyor. NASAŞ 10 adet. ÇUKÜROVA INŞAAT MAKINALARI 10 bn TL. ARÇELIK 15 btn T i . bu yü TOksek temettü beKlenıyor. KAV Orman Sanayi 100 adet % 25 temettu verecek. SANTRAL HOLDİNG 300 bın T L lık ECZACIBAŞI YATTRIM HOLDİNG 10 bın TL. ıstıkbal Içın yatınm KARTALTEPE Mensucat 3ü bın TLJık ıstıkbal ıçın PIMAS 100 adet öu r\i tvı prım yapabtlır i lsıKbal ıçln vatınm SARKTYSAN ist) adet Bu temettü vermesı t>eltlenıyor ÇLT^UROV^ ELEKTRIK «det V» 37^ temettu »erdi • NOBE1 tlâç Sanayı 85 «d€t nomınal tıyatla • EGfc. BIKAC1UK RUçnan ÖAfc S3 İ Ü adet U • KAV KO adel J • MENSDCA1 SANTRAL 100 | adet ( < 2S cemettu levn et •» mıştlr ) • POL'VLEN liHj adet * 35 ser maye arünyor ı SATII.IK TAHVİLLER: [ • ARÇELÎK tah\ılı % 18 faizlı C10 bın TL j • ECZACIB.\ŞI % 18 faizli 35 bın TL , • ERCIYAS BÎRACILIK % 18 faızlı 100 bın TL'lık • ILTAŞ tah\ıll 25 bın TL 18 1977 de faız \enyor 1000 TL 'sı 950 • Muhtelıf "= 15 ve »» 18'lı $ir ket tahvıllen 500 000 TL I • SANAYI KALKINMA ^ANKA | SI tahnlı % 18 faızlı , • SANTEKb taavılı J O öıc , U T L. Etıbank garantısuıde j 1U00 T L sı 910 • S\PMAZ HOLDİNG .00 oın T L. % 18 faızU 1000. T L 1030 • DEVA Holdıng 180 bın TLJık "« 18 faızU 2 yıl sonr» parays çevnlebıllr • b4S> 20 blo TLJUt H İS (a• • • • HiSSE SENEDİ FiYATLARI, BU YIL iÇiNDE VARABiLECEGi EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞTI Şırke'lenn genel kurullan rürerken, hısse senedi fıyatlannın da \ü ıçınde varabılecegı en \uksek duzeye çıktığı b»lırtılmektedır Bu arada beklenenın alttn da temettu vereceğı anlaşılan şir ketlenn hısselerı de duşmektedır Gerel kurullarında beklenenln altında temettu dağıtımı kararlaştırı an bazı şırketlenn hısse senedı fıjatlarında duşmeleT gOTÜlmuştur Hısse senedi fıvatları. şubat avında Genel Kurul toplantıları başlamadan once vardığı düzevı korumaktadır Genel Kurullarmdan sonra fıyatlarda temettu dagıtımı tanhlerine kadar pek bır değışme olmaması beklenmek tedır. Ancak, temettu dağıtımından sonra, bır mık f ar duşm* olması beklenmektedır Ote yandan, bugun vanlan fı yat duzeyının yıl ıçınde vanlabi1 ' Î en %üksek duzey olduğu v arsavımıyla vapılan hesaplama 1977 yılında hıss» sene'lerı flyat ortalamasını geçen vıla gore oloukça dusuk oiduğunu gosteT mektedır 55 hısse senedının 1976 Mıinda ulastıkları en yuksek fıvatlann ortalaması, bu senetlerln fnatlarını geçen hafta ortalamasından 121 lıra dana <üksektır Yuzde 5,3 oranmdaki bu fark olumsuz bır gelıjme olara* rutelen mektedır Geçen hafta Içnde Yapı ve Kredı Bankası GenPİ Kurulunda sadece yuzde 25 oranmda temettü dağıtılmasının kararla^tınlma sı, bu bankanm hısse senetlerı fnatlarının gerılemesıne yoıaçmış tır. Geçen hafta îstanbui pıvasa sında 8 senedın fıyatmda değışık IIK oîmuş 3 senedın fiyatı •vukselırken 5 senedın fıyatı \ukse1jnemıştır 55 hısse senedi ortalama 9,Q9 lıra duşus gostererek 2 184,09 Lra olmuştur Bınncıl *ah»ıl pıyasasındaVı durgunluk surerken, geçen nafta pıyasaya \em çıkan tahvıl olmamıştır Ikmcı tah\ıl pı\a"=asmda da dur gunluk surmekteaır lANKA) Belediye Başkanı İsvan bugün haikla söyieşi yapacak Komandolann ilerld gazets okTijarüara vonelttıklerı saldınlar surmektedır Dun de cebmde Cumhurıyet Gazetcsı» tasıyan bır de'let memuru komandolann saldınsına ugrayarak dovülmuştür Saat 14 sıralannda meydana gelen olayda Akın Erdmç I adlı memur Çağlayan Istanbııl Belediye Başkanı An t Hürrıyet mevdanı otobusunde met İsvan bugun Şehır Tıyatroı<en ondekı bır grubun once lannın Harbıye bdlümunde haİKsert bakışlamla ıcarşılaşmıştır. la bır soyleşı yapacaktır. j Daha sonra bu kışıier Saat 18 30'da ve ıs'eyene açık gazete.ı ıstemışler, Erdmç olmak uzere başlıyacak soyleşıde de henu? okunadığmı, Jstanbul Beledıve Başkanı halkm sorulannı da yanıtlıyacak*ır > veremejeceğını bıldırmıştır Bunun uze'ine gazeteyı zorla almak ısteven xomando!ar sovgu Mimnık ve tekmelerle Akın Erdmç e saldırmışlardır Sırkecı durağına gellndığınde otobüsen inllmış ve Erdinç burada bır pohse başvurmuştur. Polıs memuru vardım da getırdıkten sonra komandolardan bırınl \akalayabılmıştır D^**T saldırganlar olay yermâfn kaçrruşlardır Olay sırajsında Akın Erdaıç ın tum yardım ısteme«;ıne karşıhk otobus*» ve sokakta hıç kımse komandolara dur demeğe ce=aret edememıştır Yakalanan İTÜ Maden Fakülfesı ogrencılennden Adnan C.piremoğlu oldugu sap'anmış saldırgan Err.monu Emmvet Amırlığıne goturıllerek gozaltma alınmıştır Bu arada emnıvet vetkılılerl saldırgan oğrencının fo'oğraimın çekılmes.re izın vermemışlerdır Adli Tabıplığe sevkedılfn Akın Erdinç ise br haftalık rapor almı? ve davacı olarak savcılıga ba?vurmujtur. • • • Haikla soyleş toplantıları, hal, b n gunluk vaşantınnda karşılaş ( tığı her turden B?'.edı>e sorununu kapsamaktadır Toplan''larda so , runlardan jakmanlar sorunlarıİZİ! nm çozumlenern<"nesınn nedenT. DEMrR DOKUM 25 bln TL. le'ine vanıt arama^tadırlar hk «o 15 faızlı I>;tanbul Beledıyesı Basın Buro ALTINYILDIZ 140 bln TLJl* gundan yapılan açıklamada Be% 15 faızlî ledı>e Basknnı Ahme: isvan ın GUMUŞSUYU Halılan 200 bın halktan gelen her sonı ve sorun TL */• 15 faızll. ıçın. ayrıntıh nedenlerlo davalı SODA SANAYt TAHVİLÎ 30 sçıklama yapmaya hazır oldugu Dın TL.Hk % 18 faızll ve çozumlenebılecek olanlan ıse 6'JO btn TLlık 2 fil soorm p» ışleme koyacagı bıldınlmıştır raya çerrllebıJecek atrket ga> Haikla soyleşı toplantısına ayrırantül tanvll. 1000. TL's) ca ızleyıci olarak basm mensup920. TL. lan ve sorunları yakından bilebı1976 SAVTJNMA tafiTtÜ. S D & lecek kışıler de çağmlmışlardır Byon Unhk H 11 tadzU BANKEB ZEKL a «8 •> 77 53 13 tOÛR: U B H KIERKEZ: 4. VaJof Han Asma Kat, Hcr. »• Bafiçekmpl / tSTAKBÜL TELEFON tNTtFAI SATIŞLABI Komandolar tarafmdan dovulen Akin Erdinç (Fotoğrai: Erdogan KOöEOGLU) îşveren Kuruluşları Başkanlarının evlerine yapılan saldınlar kınandı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) T Isveren Sendıkalan Konfederasyonu Yonetım Kurulu Baş kan Vekıh Refık Baydur dun ver dıgı demeçte Îşveren kuruluslan baskanlanrun evlenne ve burolarına yapılan saldırıları kınami9 ve, «Konfederasyonumuz Ge nel Başkanı Halit Nann ıle Iş Adamları \e Sanaııcıler Derneğı Başkanı saim Feyyaz Berker'ın evlerı ıle Sanavı Odalan Başkanlık Dıvanı Başkanı sayın Sakıp Sabancı'nın merkez bürosuna atılan patlavıcı raaddeler kamu vıcdanında maddî hasardan çoıt daha ılen merrüeketm ozerıclıgını ve demokratık ıdarevı katledenlerın kol gezdiğını bır kere daha kanıtlanmaktadır» demıştjr Baydur şunlan sorlemışfır «Parlamenter demokratık re t'mde muhtelıf meslek grupla rına lıderlık görevını vuklenmek oncelıkle ulusal bır gorevdır Bu Körevı devam ettırenlen kaba kuvretle yıldırmaya çalışmak gıbı çafdıjı dusüncelere sahıp bu lunanlar memleketl karanlıga ltmekten başka b»r fııl ışlemedıklerlni kesmhkle bılmelıdırler K J ruluşumuz bu tahhsız kışılerı şıddetle te 'ın ederken devletı as li gorevm vapmaja çağırnavT bır vazıfe addetmektedır Partı lıderlerının uzun zamandan be n bırbırlenne lâvık gordukierı kuçul*ucu hıtaplarla kaba kuvıe te ımkân veren antı demokratık davranışlar zehırlı meyvelerınl \ermeve başlamıştır Bu konuda tum sıiBsl parti lıderlerının duşuncelerlnl açıkça merak ettlğ mızı de ayrıca «jaetmek >s*erız MemleKet' kalkmmasına buyıik ve ınkar edılmez ka'kıları olan kuruluşlann ıtımat \e sajgı besled'klerı başkanlanna \apuan bu hareket tum memleket çapında uzucu \e duşundunicü bır olay dır Devlenn başta gelen gorevı tum yur*ra mesken masunıvetmı \e can emmvetını sağlamaktır Muhalefenn de bu tıp devlet go ruşlerme 'ardımcı olması şar* t'r Ulusumuzun ekononıık \e sosval çıkarlan taraflann btrbı rıne savgılı ve anlavışlı olmasına baglıdır Bu savjn ve anlavışı kı şısel sapık duşüncelerı ıle vıp ratmaya cahşanlara birlik ve be rabe r hk ıcınde gereklı cevabı vermelıvnz Önce :$veren kuruluş larına tecavuzle başlavıp kışıle re uîa'san bu davranışm sahıoie rıne Turkıye Cumhurıyetı hü kümetlerının var olduğunu ıs pa*lamak hüTrumet edenlerın ana yasal gorevıdır» 1 lstanbn] l'Inci Sulh Hukuk Hâkimllflnden 973 147 Ter. MüteTeffa Ragıp Sarımahmutoğlu terekesıne aıt 40 51 52 numaralı telefon mtıfa açık arttınnası suretıle, Adlıye Sarayı tstanbul 1 ıncı Sulh Hukuk Mahkemesl sonunda açiıt arttırma suretıvle satılacaktır. 1 Bırmcı satışı 30 31977 çarşamba gunu saat 14.00 ıle 14 30 arası ıtancı satışı 31 3. 1977 saat 14 00 ıle 14 30 arasında yapııacaktır. 2 Telefon 20 000 lıra değerlıdır. 3 Satış bedelı peşın beledne oellalıye rusıımu mah keme danıga resmı alıcısma aıttır. 4 îsteklllenn yukarda ya zılı ver ve zamanda hazır bulunmalan Uân (Basın: 2346) 2915 Kartal'da bakkallarla fırıncılar arasındaki ekmek kavgası kızışıyor Korrçre îlânı Kaskoy Halkevı 1. Olağan Genel Kurulu 10 Nısan 1977 tanhınde Haskov cad. Kulube sokak No: 84'de saat 14 00'de aşağıdakı gündemde yapılacaknr. GÜNDEM: 1. Açılış 2 Yoklama 3 Başkanlık Divanmın seçilmesi 4 Saygı duruşu î Çalışma raporunun okunrnaîi 6 Çaiısma raporunun eleştırılmesı 7 Malı raporun okunması 8 Yoneticıler aklanması t Spçımlpr 10 Kananıs ve teraennıler 11. Dıiekler Kartal da bakkallarla fınneılar arasındaki ekmek savaşımı gıderek kızışmaktadır Dun da tırıncılann bakjcallarm getırdıklen ekmeklere gaz dokere<c yakmak ıstedıklerı ıleri surulmüştür Kartal'lı bakkallar dun Umranı ye'den 1000 kadar ekmek almışlar ve bır araçla Kartal a getırmek ıstemışlerdır Ancak aracm Goztepe cıvannda yolu kesılmlş ve' ekmekler volu kesen fırıncılar ı tarafmdan uzerlenne gaz dokulerek vakılmak ıstenmıstır Xe var kı >olu vesenler ekmeklen vakmağa fır^at bulamamıslardır Daha sonra gazlı ekmekler çope dbkulmuştür Kartal Belediye Başkanı Mehmet Alı Buklu. ba davranışı kınamış ve olavla ılgılı soruşturmava başladığını bu durumu mevdana getırenler hakkmda her tur lu gmşımde bulunacağmı bıldırmıştır. Uluslararası 5'inci Turizm Kongresi başladı IZMIR. (Cunıhurivet Ege B0rosu I 30 Turizm Endüstn Kuruluşuna baflı 300 yerlı ve yabancı delegenın katıidıgı ve 3 gun sure>le devam edecek olan TJluslararası 5 Turizm Kongresınde bn konuşma japan lzmır Tıcaıet Odrsı Ba^kanı Dundar Soyer, fOtuıumlann Turk tunzmme oldugu kadar, dunya turiîmının ge li'roesıne de onemlı katkılarda bulunacağına emınız» şeklınde konuşmuştur Soyer, şunlan soylemıştır. «Ege bdlgesi ve îzmir. lnsanhğın Uk çağlanndan berı onemlı bır din, sanat ve tıcaret m«rke•A olmuştur. îyonya. Lıdva Yunan, Bızans, Selçuk ve Osmanlı Turklerinm medenıvetlerınin bol gedekı kalıntıları, bugun yerli ve jabancı turistler ıçin bir hayran hk kaynag:dır. Bu tarıhi degerlere, Ege bolgesının turıstık potansıyehni aynca zengınleştiT*n folklor ıklım ve tabıat guzellıklerinı de eklemek gerekır» K4YIP: tstenonl Emnıyet Müd';ügunden 1974 «ene«ı 201212 nimara ıJe aldığım pasaportunıu kaybetüm hukumsuzdur. N'szir FİDAN fGazetecıler 2922) K^YIP: Bm'ni Err.nr>e'Jiden ü'd 5>m 977 160 dosya nolu p>soornmu kaybsttim hukumsuzdur. All GCRStLTÜR (Gazetficıler 292/1) Gözkoyduğu kadmları, "Kıbrıs hava indirme harekâtı komutanı,, olduğunu soyleyerek kandıran sahte albay gözaltına alındı Sosyetenfn dul ve zengın hamm lan ıle ıl'şkı kurdugu ıddıa olunan sahte Hava Kurmay Albav Omer Nurettm Postacı'nın, Malı Polıs dolandırıcıhk kısım detektıflerınce uzun bır ızlemeden son la yakalanarak gözaltına alındığı açıklanrnıştır Tanıştığı hammlarla evlenecegını soyhyen ve defışiK kımlıklerle gırışımler japan Oner Nure'tın Postacı'nın. uzun su re bu tur gonul avcıhğı yaptığı, çantasmdan çıkan mektuplar kartlar telefon numaraları ve adreslerle ortaya çıkmıştır E\ll ve ıkl çocuk babası olan sahte Hava Kurmay Albav, «B ı plbise ıle çok sukse yapıvordum Kadmlarla buluşmağa gıderken bu elbiseleri ozel otomobıhmin bagajından çıkanp gıyıyordum Başka bır şey yapmış degılım • demıştır Polısın verdığı bılgıye gore «Pılot Albay Suha Postacı> olarak Kart bastıran kışının, dolandırdıgı hanımlar f araimdan vapılan karşılaştırma sonucu, sahtelığ' kesınlıkle sap'anmıştır Evlenme •aadT.de bulundugıı hanımlara j Kıbrıs harekâtının hava ındırme j sım de yoneten komutan olduğu) nu sovlıjen sahte albay, soruşturması tamamlandıktan sonra adlıveye verılecektır. K\YIP Î01006? TR 20 P3 Natıonal televızyonum çalına rak kaybolmuştur Yasar YILMAZ (Gazetecıler: 2923) TÜRKiYE'NîN EN YASLI HEKiMi 117 YAŞINDA ÖLDÜ Turkiye n.n pn vaşh doktoru »Seyhul Etıbba» Albav Prof. Dr. Talât Çamlı 117 yaşmda olmüş*ur Doktorlar arasında Talât Hoca f»larak bılınen cıldıyecı Talât Çam ii 1899 jılında Asfeerı Tıbbıyeyı oıtırmıştır. Istıklâl Savaşı Gazısı Talât Çamh bır sure Gulhane As Kerı Kastanesının başhekımı ola rak gorev vapmıştır Dun o!en Talât Çamlı .un cer.aresı yann Uskudar Yenı VaLde Camundı» Vılınarak O*!P nama' zmdan sonra kaldırılacaktır. i DE KO Kilit Sanayii îşçileri 105 günlük dîrenişten sonra greve başiıyor «DE KO Kıht Sanavıi» ışyenn de çalışan işçıler, :ş\erenle toplu sozieşme goruşmelepnde uzlaşma olanagı bulunmaması nedenrİ5 105 gunluk dırenşten sonra bugun greve ba^layacaklardır Kıht fpbnkasında ılk ke7 Bağımsız İlen Maden Iş Send ka I sı bünjesmde bır sendıkal brgutlenme oîmuş ve işçıler adına | sendıka tarafındaıı ışverçn top.a, .ş sozleşmesıne ^ağırılmıştır A"( ak işveren toplu sozieşme goruşm*'prıne katılmamış ve hakem karulunur bu yondeii çağırılanr.a da uymamısMr. Bu yüzden ' •ipr.d'ka aç=ınd?n gre%' hakkı ' doğmuştur. 1 KAYIP: 17 116 180 0 sıcıl nolu 1977 yılı nısan ara lirf normal çeklerım ıle VK 007 332 s.cıl nolu nısan aralık çeklerım \e maaş cazdanlarımı kavbettım. hukums\lzdur Cihadetün Turfut STTNALP <Gazetecıler. 2921) ERTLĞBLX 4KBIHUT dun 2 yaşma bastığını sevenlennp dujtırur İST. Sertaç ve Edip Saksrva SERtMin doğumunu duyururlar n 3.1S77 (Cumnjnyet.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog