Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

DORT CUMHURİ7ET 29 MART 1977 YAAA... çolf ÎLfrtMç i \ U\ıMH AMUrAVlM f AN* KA MASlL (rf LÜJı ' 1fcANFİLHu(A. u YiL, AYNİ Tı E, İNÎ$ lAKiMLAİlt MMN/'AZAM Y früZtLÎM 8EM. BM KÎALÎ PöfcT KALAM/VM . M f AMÎJT >'ÛK PiYöfe... ÖYLEtft MEfctfZîMlZıNYuLtiNU o TÜRHARJ SELÇUK IĞRIP UZUN HiKAYE EROL TOY 14 Ai]ari7 mermer takalarmdan bırıne Varır Rorunız O boşshn ca\a oz'emımız. gıderm ş olaruz » Duşunduklennın agzından dokuldugunu. Gu'ızar •»lıenne sarı ı^ca anladı Umudun se^ın cıyle va\ra\ı\erdı kocaman eller'i Var sucujle s u ' ı I ı.sını "••rden kaldııaı sonra Dudaklarının alazını gezdırdı ustlerınde Ataına. ardıııaan vureğuıın ustune o\up sıktı Gulızar ın kanı Osman ın damp" annda dolaitı b.rden Damarlanm k«vurup sınır uçlarma u'.aştı Parmaklan /.endıhğmden oynadı Elleıı, karısınuı ellemaen kurtuldu. Kollan ıvecen devınımlerle U7adı, Ka\radı. sarıldı sarmas'ı Gofsunu, kaourgalannria ezd. Soluk soluğa aaztnı aradı Dudaklarnın :s lak sıcakhgını. nıkotın san^ı aıMc nde çıânedı Tıkanmı^casına çırpı^dı Guhrar Ikırrım e kollan m arasınaan sıyrıldı I\ecen yjıelemelerıe kapıjı nrkaz'adı Donıişunae eteklenni kavalandı rars;. Osman'ın kucağına auştu Burnunu goğsunun ağarmasa aaslavan KU.anna surttu Her refeslenışmde denızı *ok!adı EUerı gomlegnm altına kavdı Osman ın Kolları tenınde ovnaşan alazm urpert sıne jap s'ı Ağzmda z'plajan ısıl'iar. ıcemiilennın kutjrtusune kanştı Pey k?ı:n ustune yiKhdılar Pantalonuru güçlükle sıyırdı Osman Donu, ayakiürında çırpınaı Gul zar'ın Kut bacakları ıvecenlı g nın dorjgunda kanaüaştı Sı'u baldırları, eteğının çıçeklen a^asmda balkıjıp vıttı Pevken n gıcırtıları rx>skun mııltıların muzığırıe sarılarak. ağdı gıt": Nefeslennm hıçkınklafmasır.da tukendı'er Osman'ın goğsü Guhrar ın kam: terledı Nefes'erı ndı Duze.dı Sessızleştı tU.n Gul.7ar deimdı Ardmdan O=Tian ırküdı Solukian buftm.end Do?rulau Osman Cıp'a* avakları merdıvenlerde, her zarr.ankmden fazla ^apırdadı Vorgun basamaklan, aynı anrta kı kışnm ağırhğından s'zlannı Odalarır.ın gızınde kootular frrb'rınden Karani'ça o.ındaler, g.ysılenr.den soyunup. Sorganı çenesme dek çektı Osman Bır sıgara yaktı. damağımn tadmı, cığerlerıne smdırmek tutkasuyla. Gulızar avucundak altını, vasngın altına sokuş'jrup, sımsıcak yanaştı Osman'a P'garaaını söndürecek bır yer aradı Buldu Ağzmda duman, parmaklarında tutun kokı^u dondu Sarmaladı Tenının her lanmda Osman ın ağırhgını dııvdu Gülızar Gozeneklerınden tışkıran b:r la\ın, dertop ka^ıclarından yuruduHınu sezdı Deprerne Hıtulmuşcasma sarsıhp çoçr.ıdı, çoğaldı, çoğaldı Dışlerımn arasından fırlayıp çıkan uzun bif iniltiyie, daldı Osman, be'Kemığınde kabaran denızın gel a tinde bıhncınden koptu. Omunlığınden vümyup gelen b^r urpertınin coşKUSunda uçru, uçtu ııctu Boşa'.an bır zemberek \ijmuşakHğıyla, bılınçten, duşe Denn mkulannın ta ucunda tıpırdadı Rustem'ın kapı çalışı. i'aklaşn Gulızar ın beynınde gumblırdedı Osman'ın ağırlıgınian kavdı kadm rrolaklıîmın u r perasıyle, kocasını durtukledı Gulızar ın çığhfı motonın hırıltısını bastırdı. Uskur sujuna lonenen martılar bağrış çagrış kaçıştılar Acıvla dkıldı Osman, Jaresızlı*n hıncı satırlastı dıslermde Dudaklarının kıyıldığını iııydu Motora gaz ve'aı Patırtı, Karısınm çığhğını bastırınca.a. artırdı Tekne dort bır yanından urperdı Denizın çafıltısı, Jrdardına %uzune serpelendı Gazı. nh'ımda kestı Motor ıskele bordasından sı\nrttı A .aklarını smtınede gerıp hslk^ılardan bırıne vapıstı Kolunun, ımuz başından uzadığını sandı Bedenı fırlayıp uçmakla dıkıl.p calmak arasırda kararsız çatırdadı Tekne, pru\a pupa ja'Daadı Iskele ustundeKiler, değıçık b'r olgunun ogrenme tutkustu a toolaşfılar Halatı ılk yakla^ana a'tı Gulızar'ı kavra\abılmeK kırcıgı arasmda araba ıstegını belırttı Bırı halatı yakaladı B'r: skele başına dogru sejnrttı. Ikısı ^andaia atladı Bazıları eğılıp •ardım ettı Iskelenın b^ton sertlıçmı topuklarmda duydugunda, nr arabanın yaklaştüjını sezdı Gulızar'ı arka koltuğa urattı ?ofor. daha o one yerleşırken, gıdecegı yerı bılmenm kararıyla, şaz pedalma bastı Beyaz üstunde kara harflerır. sırıttığı kocan'lan bır tabelanm ınunde durdular Osman. elme ılk gelen paravı «oforun aM.cu ıa mrakıp, kansına sarıldı Beklenıe odasını, bekle\enlen aştı <ap;nm ıkı yanında çoreklenenlenn bagıslayan bakıslarını gorneden doktorun odasına daldı Gıysılerırı omuzunda toDİa^'.o kı nuklum oturan lıadın, oksurmevı unutlu Ortunme :avgısı îağırma ısteğının yennı aldı Doktor dılınm alt'naa ezılen bır .ovgujie doidu Guhzar'ır. durumunu gorur gormez hastaneje çoturulmesını buyurarak, telefona uzandı Osman ıkıletmedı Feynını ojan hastane sözcuğünun burga ında kapıja ulaştı Şofor elınce paranın usfu. onu beklıyordu Dsman, Gulızar ı yerleştırırken dıreksıjona geçtı Elırdekı paaîardan bırını daha avırdıktan sonra. kalfnı Osman'ın cebıne .oktu Işı bıtınceye arabayı tek elı\le yonettı Goz açıp tapaymcaja, ıkısını de hastaneve ılettı Kapıdakı adamın. onemmı mutlaka bel^elemek ısteğıyle duakladı Osman Duı Sovle çekı' Sıranı bekle Once kaydmı •apalım . BunLin nesı •var'' Nerden gelıyor' Senın neyın' ÇOK f nu kötu' Soz \e soru yağmutu suriıp gıderken. doktor yetış i. )nemı bırden yıtıverdı adamm Komutanını sormuş er çevıkhıjle hazırola geçıp dıkıldı. Doktorun buyruklarırı makına alış:anİ!âıvla yenne getırdı Gulızar ı bır sedyeve koytıp dıp*ekı ka >ılardan bırının ardında M'tıler Ellerı kolları. yureğı belleğı bo^alı^erdı Sallandı Onunie durduğu masava tutunarak dengesın: saSladı Yıttıklerı odaı bulup. dunımu oğrenmek seçtı ıçınden Uzun sure hangı kapı lan gırdıklerını çıkararradı Tam buluo d^vranacagı anda kaoı çıldı Az once durmaksızn som'ar sorrp buvruklar veren sal anarak sokuldu Masirrn ardındakı banoaheye o'ardu adam Calın, kara kaplı ko'a defterı açtı Tukenmez kalerrım bılınmez langı alışkanlığın etk'snlc audaklarına goturdu Aıt dudağınm ırtasmda mavı bır bennk ı^ılaaı Sorularmı \tneleoı Anlamını •avramadan yanıtlaaı Osman Elıne tıruşturuian bır kâğıtla, şaret edılen jonde ılerledı. uvur gezerler gıbı Gostenlen kapıdan gırd; Içeıde oturanlar. sıgara aunıanlaınm bulutlar altında bak+ılar sık<>r »'kkn Tam karşısına geen elım uzatıp, ıtagıdı aldı S'garasmtn kum uouzun goğsune lunu Bolundu dagıldı, toperlenaı Kâğıdm ucuvla, gomleğme »ulasan kullerı sılkeledı Başka bır kâğıt dolaurup. T başını sallaarak avucunu açtı Bılınçalnn:': bır se\ japması ge ekug: ujaısıyla toparlandı Cuzdanını çıkaraı Adam avucunu açık tutnayı surduruyordu Tek tek ceplennı karıştırdı. Şoforun sokusurduğu paralar elıne geldı Ajırımında oîmadan bunjşturup bıaktı. Bırcen Recep'ın tısıştırdıgını vakaladı Gu\enle sırıttı Oneden ^erdıklerını gerı ıster bır hava ıçınde, adamın aiucuna ızattı butun banknotu Sankı elı donmustu karşısındakının Oyle »eKledıgrıı gorunce çaresızhgın acıs nı, ;ıntışını dondurdu BuzL Kınştırdı ve gozlerıne dek >aydı Adam. sonunda umutsuzu uğa venıldı. Başını egdı Kâgıdın ustune yenı bır şej'ler karalaarak uzatırken. kapıyı gosterdı Elınde makbuz kapmın onunde dıkıldı. Gozlenv.e, öaşma bu şı saıan adamı aradı Bulamadı Masanm başırda bekledı bır ure. Sonra vorgunluğunu bırden duyrnanm çozuluşuyle, sırtını iu\ara dayajıp. çondu r Adam kondo un losluğıında buvnyerek vaklaştı Orda oturnanın %asak olduçımu belııterek, durtukledı Osman ağır agır loğruldu Gırışın afzında ıkı janına bakındı Tasları aşmmış merlıvenlerden vavaş yava"! mdı Bası verde. ayaklannı guçlükle talyarak, oahçeM geçtı Bırkaç adımda caddeve ıılaştı Durakladı. 3çrl dondu Bahçe duvanna vaslandı. «Uzad: bu ;? üzadığına gore, umut \ar Kurtaracak onu ioktor Ssğılacak Gulızar Hıc bekîetmecı. Hemen ardımızdan •etıştı Insan bır adam olmalı Bam ne ılkın ozel hastalarım dı •ebılirdı Demedıçıne bakılır=a kurtarnıa>a kararlı Iyı bır dok o, canı Azıaıl'm Phndeı çekpr ahr Yetıstıiıne gore çekıp ala >ak Sen ne varriım "t bı?z C ulıfr i"i tvılpç Bır sagıl Bır >ska gucunu kazan Hemen \aracagız Galımı ya da Pandormı'ye (l)t\ Orta Oğretimde Reforra Tek • kıtap ıygıüamasnda en azındar i J uc. sartın %erme gel •nesı beklemr 1) Tek kıtautan daha ouyuk yarar'.ar umu.ması; 2) Tei Kitabın ogrenme \e oğretme ozgurluğıınu zeaelemeyeCPK hıç deg.lse e.» az zedeleyecek. bır \oıdan seç Imes: TeK kıtabın bazı p a"'K •,ararları o'duğu kuşku got ırmez Ucuz olma5i daha kolaj elde edıl mesı gıb: Gene de eğıtımm amaçları bakımında:1 te/C K'taba anca< daha ıca'rel o ması şar'ıyla cevaz verıleoıleceğı kuşku go'urmez. Bu şart gere^lı ama veterli değıl, zıra gerek ekonomısmde, ge:e.< sıyasennde ««eıbe't reıtabet» ııkesını ızlevcn demokrat.ic Tr loplamda f'.k.r uruıılerın: bu ılkenın dışına ıtemezsuuz, zıra demokrasmm dajandığı temel ınanç «her alanda en ıyının ser best rekabet yolujla elde edıle bıleceğı» ınancıdır. Dolayısıyıa tek kıtap sıstemıne gıtmekte gu dulen gerçek amaç daha kalıtelı kıtap ıse, bu kitabın yazılışında her<cese eşıt haklar tanıyacaksınız, kısacası kıtaoın yazılı şını, sanat daüarınaa olduğu gıbı, bır «yarışma» konusu >apacaksınız «Efendım, bız bu kv tapları profesorlere yazdırdık1» demenız de sizı kurtaramaz, zıra o zaman sıze şunu sorabilırler 9«Bu profesorlen nasıl seç tınız Xıçın Profesor A'ya değıl de B'ye yazdırdınız"'» Sonra şu nu da sorabüırler ınsana «Iyi bır lıse. ders kıtabı yazabl'ımsi ıçın profesor olmak yeterh mı' Hattâ bu gerekli mı?» Kuşkvısuz hajır, zıra bır profesor çoc ı>ı bır araştırmacı olur da ıjı bır ders kıtabı yazarı olmayab lır, buna karşıhk bakarsın;z b.r lıse oğretmenı kalkar çok ıjı bır ders kıtabı yazaöılır. «Eğıttmde reform» en ıleri ül kelerın bıie uzerınde taızlıkle durdukları bır xonu olduğu ıçın ılkın Amenka Bırleşık Devletle u'nın Fen eğı"ımınde reformo aıTiacıyla japt:gı oazı gu 5 mlerı omek gostermeıîle ışe başla\a um «Alphaoet Coursesi adıj»a anılan ou g rışlm:n bız burada sadece «ogretım maxzemesi)) ha zırlama.< amacıyla ızledıgı yo'.u ! ozetîemesle >etınecegız K.tap hazırlama işı şu asa malardan geçmış (A) Çogunluğu unıversıte profesoner.nden, b.r kısmı da lıse fen bılımlerı ogretmenlermden oluşan bır «araştırma grubu > karulur. ıE) Bu grup geneîlık le «oğıeam malzemesı» vazmak la gore\le.ıdiiumış Oıup ılk'i .<* p.lacax ışm ozunu ve amac.rı tartışir, ıC) Ajnı srup mof'e dat programına aıir.acas. olai' konuların sınırlarmı aaptadıîıtan sonra bu sonuları bırer oğrc tım bınmı olarak duzer.ieı, (Dı B:r kısım oğret.m bırımı oıT aefa \azudiKtan \e bu bırımle r.r. rasıl ogre'ıleceğı sapt3ndık tan sonra ou bırımler bu am^ı, ıçın seçılmış bır grup ogrencı ve ogretmenle «deneme oğretımı ne tabı tutulur, (E) Butun oğ retırn bınmlerı bu yoldan aenenıp degerlendırılaıxten ve ogre tıme el'.erışlı olauıclan, kendıle ruıden beklenen amaçîan gerçe.î leştırebılecek durumda oldaıcla rı saptandıktan sonra ıtullanıli cak ogretım malzemesıne son b. çımı verılır. B J .Tiaızeme ,çınde geneLİıkle şunlar vardır. 1) Lâboratm ar kılavuzu uı!v. nan b.r ders kıtaoı, 2) B:r o*u nacak ek jazılar d'zısı, 3) Eg1 •,m te'^oıoloıısı ıle ılgılı ek mal zeme, 4 ı Bır oğretmen kıla^u zu. 5) Ba=an testler. % ote<. e değerlendırme araçlaıı. Iş ourada da bıtmjor Araştırma gruplarmın gelıştırmış oldukları bu oğreım malzemesı bır de uzun bır değerlendjrme suresne tabı tutulu^or. Bu ış de genelUkle. ıA' Yer.ı ders malzemes.ıni deneme oıara* ujgaia.van lıse ogretmenlermın eleştırı ve onerıier , ıB' Ders kıtaoı jazarlanmn aeneme eğıtımının \apıldıgı okul lara \arjtıkları zıyare'lerden çıkaraıkları sonuç'aı 'C> Oğrenc.lenn vem malzeme karşısmdakı tepKiler.nı sap.a^ak ıçın sıstemlı olarak yapılan anketlenn sonuçları, (D) Ozel olarak bu malzeme ıçın hazırlanmıs başarı tes'lerının sonuçları aegerlendınlerek jurut\ılu>or Ashnda blıtün bu sajdıklarımıbızde de bıiınen şe\ler zıra Mn dern Fen Eğıtırm» adı altı:ıda \i. lar once bızde başlatılan uygıılama da ^menka Bi''esık De'.letlen.nde vapılamn b;r tekranndan başka v'* şe; değıl Ne \ar kı bız onlar ,.0. bu eğıtım ıpalzempsnı kend mi7 ^»l'ştirrrıç C;Fgılız, sadfce mlarrı vap'iiını kopya etmış.z Bu ısı Mılli Egi Doç. Dr. Hüseyin BATUHAN MODERN FEN EGiTiMi,, ADI ALTINDA YILLAR ONCE BAŞLATILAN UYGULAMA ABD'DE YAPILANIN BıR TEKRARI NiTELiĞiNDE Mn Bakanl*ı çok büvük bir 1 ıC;d ' = 'e ele almıs Bunun ıç.n dene^ne .ıse'.erı açmı?. yıllarca Vr.e'ika Bırleşık Devle'lerı.nde pe'ı«tırılen malzemenin bır ben7e'i denene olarak hkutulrrluş Hat'a b;zde de buna benzer bır eırış.m bugün artık matematık kadar •exacf. bır bılım olan «Moden Mantık> konusunda vapılmıs'i' Nıtesım bundan on vıl once Mılli Eğît.m Bakanlıgının Prof N Hızır. Doç Dr Grünbarg \e bu satırlarm yazarmır î r.ş r uzer>.e başlâfsı cınaı Us reformu. ça'ışmaları da buna benzer o.r joldan yuru'ulmek'p 'dı Buıdan oncpkı Bakanlık \et k:l:lpr; Fen derslerı alanında baslatılmış olan reîorrıun otekı alan lara da yavılmasıru ı«tı\orlar, bJ nun içüı çsreler düçünllyorlardı Nıtekım, bu arada vabancı dil egıtımınm geLştır.lmesı ıçın çalıç malar başlamıstı Şüphesız Tarılı Felsefe Psıkolojı ve Sosyolou gı bı kültur dersleri ıçm de bırşeyler yapılmalıydı Ancak bu ışm Fen derslerınde olduğu kadar kolavlıkla vurutülemıyeceğı de mevdanda ıdı. zıra bu dersierm konuları «exact» bırer b'lım olmak'an çok U7aktı. dolayısıvle ışın ıçme gorus. anlayış, hattâ ıdeolojı a\nhkla*mın sırraeiıe^ı 'mkansızdı. Butiın bnnlan rağmen Baıtan'iîa W9 vıimda bır <Lıse Fe'.sefc Dersi Müfreda" Prosramı Taslagı» sumUau B'i taslak Bakanlık tarafnoan goruşlerı alınmak uzere linıvers'telerdekı dığer Tek kitap uygulamasında görülen bazı sakıncaların basında dil sorunu geldi ve şimşekleri üzerine en çok çeken nokta oldu. şılenn yer aldığını bı!ıvoruz Ne ya7ik kı, bu kışıler fırsatı ganımet bılıp venı ders kıtaplanru çogunlukia dılde «tutucu» olduklarma ınandıklan kımselere yazdırmışlar, bu arada buyuk bır olasılıkla bazı jazarları kendı ze\Kİerme uvgun bır dil kullanmaya zorlamışlardır Bu ıse. en azından kaba bır «fırsatçılık» nr zıra elındekı sıyasal gucu kendı kışısel amaç ve çıkarları doğnıltusunda kullanmaya dayanır Ustelık «akılsızca» bır lırsatçılıktır ou zıra karşı konulmaz bır gelışmenın durdurulabılecegı. hatta ters yone çevnlebılecegt lnancma dayanır. i, Bakanlık vetkılıleri ellertne geçen bu fırsatı ıyı degerlendırebılnuşler mı ban'' Yan, hıç degılse kıtapların dılınd». kendı zevk ve anlayışlan doğnıl tusunda bır bırlık saglayabılmış 1er mı'1 Ne gezer1 AJallarınca kıtapları dil yonunden «guvendıklen» kısılere yazdırmıslar, ama ne bu kışıler arasmda bır dil bırlıgı var. ne de tek tek yazar ların bel:rlı bır dil anlayısı var B'i neder.le \azdırılan kıtaplar dan ba7ilarır.m dılı ver yer elll y.l oncesının Osmanl'.casım arat mayacak kadar eskı lornefın «Felsefeve Başlangıç/>1, gordu gumuz bır tanesınınki ıse Turk Dil Kurumunun en Jerı çızgısm de sayıiabılecek bır a n Türkç«> (Mantık kıtabuım «Sembolık Mantık» kısmO. Düsunun kı. bu üç kıtabı da aynı oğretmen oku racak Felsefe ogretmenı! Aynı oğretmen Sosyoiojı dersınde ag dalı bır Osmarüıca, Felsefe dersmde Osmanlıca Turkçe kar ması bır dil, Sembolık Mantık dersınde ise en aşın özleştırmecılerı bıle kıskar.dıracak an bır Turkçe konuşacak1 Fu uç kıtap lan btrer ornek verebüırız 1) «tşte, fertlere ferdi şuurla rın dışından etkı yapan, hukuk kaıdelennın, orflerın, teşkılât VP müesseselerm zorlayıcı tesııı altında, bu tesıre ferdi şuurla rin da etkısı ıle ortaya çıkan mu nasebetler sosyal olajları mey dana getırır» (Prof Amıran Kurkan, «Sosyolojı, S 10 Oldu olacak, «etkı» ıle «olay» yerıne «tesır» \e «hadıse» sozcüklerını kullaıup busoutun an bır Os manlıca kulansaydı ya yazarM 21 Saf akıl, dujumlar âlemı nı kavıayarak, (tılımıd uvgulama lı akıl. gayeler âlemını, hiırn%etler ülkesını kavra\arak «ahlâkvı, retlexıon'lu hukum gucu de ken dı kendıne donerek, «estetık»! oluşturur» (Prof Mubahat Ku yel, ffFelsefeye Başlangıç», S 111. «Duvum», «uygvüamalı». «ılkeı sozcukierı yanında «âlem», «ga je» «hurrıyeti hele «ılım» ne guzel gıdnor değıl nu?) 3) «Mantık. çıkarımlan denet lemek ıçın gelıştmlmış olan bır yontemdır Çıkarım eldekı bılgılerden yenı bılgıler turetme eldekı \enlerden bırtakım sonuç lar çıkarma ışlemı demektır Eldekı verılerden beklenen sonuçIann çıkıp ç.kmadığırıı. başka bır devışle, çıkarımın geçerlı olup olmadığını araştırmaya da denetleme dıyoruz » (Doç Dr Teo Grunberg ve Dr. Adnan O nart, «Sernbolık Mantık», S 60) Bakanlık ogretım dılını Os maniıcalastıracağım derken, 01 dılı busbutun ıçmdeu çıkılmaz bır duruma sokma^tur Bu dere ce cıddı bır ışe gırışırken Bakanlığın hıç degılse teknık terım lerde bır oırlu: saglaması beklenırdı, degıl mı° Oysa buııu tPK kıtap ıçınde bıle sağlayamamış tır, daha doğrusu bu yolda her hangı aır çaba narcamaya bıle gerek gormermş, sadece «Xe kadar eskı sozruk kurtarabıhrsek karaır • auşuncesıjle hareset et rmştır. Ejrada be'^ı aklınıza şu soru gelfbılır TeK kıtap u>galama sına geçmeden once durum nas Idı' Bıldıg m Kadamla, es.iiden Bakanlık Kîtap vazanların dılme pes fazla karışmnordu aolayısıyla •iazarlar kendıhklerınden bır çeş t orta vol tuttur muşlaıdı, ogretmenlerın ezıcı ço ğunlugur.un «dıl devrımını bp nımsemış. kışıler olduğunu, og rencıler.n ıse ılk \e orta okuldı an bır dılle yetıştıklerım goz onunde tutara'%. elden geldığmre an b:r Turkçe kulianmaya ozen gostenvoılaraı Ogretım dıl , ana çızgılerıyle avdınlarm buyuk çoğuruugunun kullandığı dıle paralel gehşen bır dıldı Ger çı bu dılde ae tam b r bırlık sağ lanamamışn. ama boyie bır bır lıgın zamanla kendılığınden nlu1 şacağına macıyorduk Besbel : kı tek kitap ujgulaması bugıink'j arlavış ıçınde sUrdurülecek olur sa. beklenen bu gelışmeyı b'r zaman içın gecıktırecektır. an» rıç cır zaman djrduramayacaJıtır. Bakanlık yetkilileri, dilde geriye dönüş açısından sağiadıkları fırsatı da iyi değerlendiremediler ve bir dil sağlayamadılar. meslektaslanmıza gönderüdl Meslektaşlanmızm hemen hepsı ııazırladıgımız taslagm «Gerekçe• » uzerınde anlaştiklarım, anfa > ' 1 zım onerd:ğımız program.ı ona\lamadıklannı bıldırdıler. Yar.ı, nemen hepımız bugün okutu. duğu bıçnnn le felsefe dersınden herhangı oır favda saglanamnacagı zıra bu dersın gençlerın • cıusunme» ^roolem çozmeı yefenegını gelıstırec°k verde onlara anlamını bıle peıî anlayamadık laı b'r takım lâf'pr °7Derletmekten bas'îa bır ıs? va:arr.ad'gı dola;.ı=ı\le nu dersın njrfımmdp bır .venılık.ın şart o'duğu konusunda anlaşıjorduk, ama bu ye nilıgın nasıl vapılacaftı kon'isunda her kafadan başka b'r ses çıkıvordu Tek kltap uygulamasmda p> rülen bazı sakıncaların başında dil sorunu gelıyor Gerçekten de \eru kıtapların dılı bugune kadar şımşeklen en çok uzerıns çeken nokta oldu. Tek teK kışılenn dil anlayısı veya dil zevkı ne olursa olsun, kıtaplarm dılı konusunda Bakanhgın bellı bır tutumu, bır dil polıtıkası olması şarttır. Ancak, Bakanlıgın bu polıtıkayı Bakanlığın ıçındekı veya dışm dakı bazı nufuzlu kişılerin dil ze\kır>e gore degıl bugun Turkıve dekı aydın kesımm ezıcı çoğunluğunun egilımlermı gozonun de tu'arak sap'aması gere<T Bu gün Bakanlığın kıht noktalannda dil konusunda en ınsaflı btr devımle «muhafazakar» kı TiFFANY SEBVETE. f HT1 YüCiM\ Z GARTH ATHENA'NIN IMCELEMES* lCı'W BlB ABTEMİD'U ^.TIRECEUI2. BU İUEL R OCŞÛNCELE KUYAM VURDUML'ZOA B<R MıLYONİ YAKIN KOL. B&CAK VE GOVDESİ SAKAT İHSAH VARDIft. 8UNLARM ıj£ VE I0PLUMA TAftAR DLTRUMA GHİRMEK M ı l l i VE iNSANı BıR 3 /(•^S ^ COBEVDıR. Ç I KT I I /^£>M IZI İURKİYE Mayınlı Topraklar Üzerinde Fikret OTYAM ACfMASIZtlK. ZUlON. N ı » KURJUNURA GOGW GfRMt.. OTTİM. 6OZLEMUB1N1 VU8UCU BıB İ N U T I M U fırill20 URA IMINBUt SER&ilıYOR. ıSTEMt AD6ES1 (A6D&) YâHNlARI: HAlKEVı SOKAK Î 9 / 4 Î CA6A1001U SAKATLAR DERNEĞt Ist. Şb. 21 88 82 KONGRE IIANI üfkudar îmar Kültur Demeğının normal genel kurul toplantîsı çoğunluk sağlanamadığı ıç.n 10 4 1977 pazar gunü saat lOOO'da aynı gundemı goruşmek uzere ıkmci defa \apılacaktır. Kt"RtXU Oktay Cumhur AKKENT Jinpkolog (Jpr l)r Şışli Halaskârgazı Csd 371 37a Telefon: 4? 7» 03 (Cornhurıjet. 2909) YARIK. EZBERCıLıK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog