Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

C0MHU8IYET 2 9 MAftT 1977 ABD • LfRDEKi Dışişleri Bakanı, BrejnevMe görüştü İKSAN HAKIARI KONUSUNU GORLJMEYi CYRUS VANCE, SOVYÜ YFTKilıLERiYLE SOSYÂliST OlKE DÜ$ÜNMEDi6iNi SÖYLEDt. Cyrus Vance: "Moskova'ya5 SALT 2 anlaşmasının çerçevesini çizmeye geldim,, ABD DıgUlerf Bakam Crnıs Vanoe MOSKOVA. (ANKA> ABD Dışişleri Bakam Cynıs Vanos lle Sovyet yetküileri arasındaki resmi görüşmeler dün Moskovada başlamıştır. Sovyet Hderleri ve Sovyet ba nnı. ABD"nin ınsan haklan konusundaki mtumundan ve özellikle muhalrf Sovyet aydınlarını açıkç» desteklemesinden duyduk l&n hosnutsuzlugu çeşitii vesilelerle dil« getinrleıken, Cyrus Vance, Moskova'ya yerri blr SALT (stratejik silâhların sınırlandınl ması) anlaşmasınuı çerçevesini görüşmeye geldiğini ve insan hak lannın ihlali konusunu ortaya atmaya niyetli olmadıgını. an cak Sovyet yetkilileri bu konuyu gündeme getirdikleri takdirde kendisinin de görüsmeye hazır oldugunu belirtmiştir. Beş yıliık SALT 1 anlaşması nın süresınin bu yılın ekim aym da dolacağına dikkati çeken Cyrus Vance. ekime kadar Sovyetlerle bu konuda anlasmaya vara mam&lan halınde nükleer silâh lar üzerindekı sınırlamanın tü müyle ortadan kalkacagtnı kaydetmiştir. Bu arada, Sovyet yetkililerinin de, tosan haklan konusunda ABD tarafından benimserksn ruturaun. ABD Sovyet ilişkilertnde yol açtoğı «sogukluğun», stratejik silâhlann yeni bir sınırlandırılmaya tabi tutulmasmı engelleme sinl tstemedikleri büdirilmektedir. Nitekim Sovyetler Bırligi Ko münist Partisinin resmi organı «Pravda» gazetesi. ABD'nin Sov yet muhaliflerini destekîemesınden jakınmakla birlikte, bırincı SALT anlasmasınm yerıni alacak yeni bir anlaçmanın imzalanrna sının, «acil ve somut bir görev kaydetmiştır. ABD Dışisleri Bakanı Vance da. gönişmPlerrte olumlu gelışmeier sağlanabıldıği takdirde. Moskova zıyarptinı uzatabilec*gini açiklamıjtır. Öte yandan, ABD Biskanı Jimmy Carter, Wayhingtor'da bu konuyla iigili oiarak verdigi b'r demeçte. ABD'nin, stratejik siÎAhların sınıriar.dır.iması volunda yeni bir anlaşma sağlaması ugT.ma. insan haklan konusunda benımsedıgi rutumdan fedakârlık yspmasmın söz konusu olamayaoagım açıklamıştır. Pakistan Başbakanlığına yeniden seçilen Butto, muhalefeti işbirliği yapmaya çağırdı ÎSLA5IABAD Geçen ' martta yapüan genel seçtmlerden sonra önceki gün toplanan Pakistan Ulu s&l Meclisi tarafından yeniden Başbakanüga seçilen Zülfikar Ali Butto, muhalefet partilerine yaptığı «diyalog ve işbirliği» çagnsını yineiemiştir. Muhalefet partilerinin seçimlere hile kanştınldıgı gerekçesiyle boykot ettikleri Ulusal Mec lis toplantısına katılan 168 milletvekilinin oybirlifiyle yeniden Başbakan olan But to. yaptığı konuşmada. «Ne hükümet. ne de muhalefet. bunalıma son vermek için bir araya gelmek'.e prestajlerinder. bir şey kaybetmezler» demiştir. Başbakan'ın bu yeni çagnsına muhalefet partileri olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermemislerdir. Bilindiği gibi 7 mart seçimlerüıden bu yana ülkede çıkan olaylar zaman zaman kanlı çarışmalara dönüşmüş ve toplam 90 kişinin öltimüne yol açmıstır. Hükümet. kanşıkhklan dürenlemekle suçlp.dığı nr.haîefet liderlerinın hepsıni runıklamışur. Podgorni: "Sovyetler, Af rika'daki ozgurluk mücadelelerine her çeşit yardımı yapacaktır,, • SOVYET LıDERi. ÜNLÜ ViCTORiA 5ELÂLEIER1Nİ SEYREOERKEN. <BU IRMAK. Gt'MÜMÖZ AFRİK«IND& ÖZGÜRLU iLE KÖLELiĞi AYIRAM BiR SINIRDIR. DEDi. LfSAKA (Zambia) Cç Güneydogj Afrıka ülkesmi içine alan bir EPZÎVP çıkan Sovyetler Birliğı Devlet Başkanı Nikolaı Podgoım. gezis:nin ikinci duragî olan Zambia'da Devlet Baçkaru Kennet Kaunda ıle yaptığı görüşmeleri tamRm'.adıktan sonra. Rodezya da ı'Zimbatrıei ırkçı beyaz azıniık re.iimine karşı gerilla savaşı veren «ZANU» örgütü îiderleriyie görüsmüs ve gezisinm son duragı olan Mozambik'e geçmiştir. Zambıa Devlet Başkanı Ksunda ile yaptığı görüsmeler sıras:r.d3 Podgorni. Sovyetler Birliğinin, Afr.ka halklarının özgürlük ve bağımsızhklftnnı elde etmek ve sömürgecilerin baskıcı yönetımlenni devirmek için giriştikleri mücadelede gerekli her çeşit yardımı yapacagıru açıklamıştır. ViCTORİA SEIİLELERiNDE Bu arada Zambia'nm Batı bölgesinı de ziyaret eden Sovyet lider:. Zambia ile Rodezya'yı ayıran demiryolu köprösu üzerinden ünlü Virtoria selâlerini seyretmiştir. 1(1* metre yüksekt#n dökülen şelâleleri seyreden Podgorni. uzaktan görünen Rodezya topraklanna bakarak. ÜBU ırmak, günümüz Afr;ka'sında özgürlü^ ile köleliği ayıran bir sınır dunımundadır Eşitlik ve özgürlügür. b:ı sının asarak Kodezya ve Güney Afrika'ya da ulaçacagı günler uzak değildır. demiştir. Podgorni'nin. şelâleleri seyretmek için üzerinde durduğu demın'olu köpriisü. Zambia'nın Rodezya ile smırlannı kapattığı 1973 yılından beri ulaşıma ka palı bulunmakta. sadece Zairs bakırlannm Zambia'ya taşınmas;nda kullanılmaktadır. İsrail Başbakanı Rabin, Cenevre Konferansının bu yıl toplanacağını söyledi TEL AXÎX İsrail Başbakanı İzak Rabın. Ortadogu sorununa çözmn bulunması amacıy la toplanması tasarlanan Cenevre Konferansının bu yıl içinde toplanacağını umdugunu açıklarruştır. İsrail Radyosunun bıldirdiğine göre, önümüzdeki mayıs ayında yapılacak genel seçımlerle iigili kampanyayı açmak üzere gittiği Hayfa kentinde bir konuşma yapan Rabin, Arap ve İsrail temsilcilerinin. aralarındaki sorunları görüşme masasında çözebileceklerini öne sürmüştür. Rabin. İsrail halkının bütün sınıf ve tabakaları ile ve bütün mezheplerı ile barış istediğtni söyleyerek. Arap ulkelerinin de aynı istegi paylaşmalannı istemiştir. İç sorunlara da deginen Rabin, ülkede sık sjk meydana gelen grevlerin îsrail ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini iddia etmiş ve işçUerin «anlayış» gostererek greve gitmemesini önermiştir. Grevler yüzünden İsrail Işçi Sendikaları Konfederasyonunun (HİSTEDRUT) d» guç durumda kaldığinı soyleyen Rabin, Konfederasyon'un, grev yapan işçilerin ücretlerini karşıla\amaz duruma geldigini öne sür müştiiT. (Dıs Haber!«T Senisi) Hindistan'da koalisyon içindeki ayrılıklar giderildi TEVt DELHÎ Hindistan'da seçimierden başarıyla çıkan Janata Halk Partisi ile Demokrasi îçin Yeni Kongre Partisi yetkililennm. hükümeti kurma çahşmaları konusunda, aralannda beiiren görüş aynlıklarını gMerdikleri ve Demok rasi İçin Yeni Kongre Partisi îideri Jagjıvan Ram ve arkadaşlaTimn da Morarii De?ıai liderlijindeki hükümette görev almay: kabul ettikleri biidirilmekîedir. Bas'<an'.ıic Sara>T'nın dün yayınlatiıgı resm: büdiride Bakanlar Kurılu !is*es; aç'.klanmıştır. Bu listeye gor? Jagi> ^•an Ram Sa'.unma Bakanlığına. ve bazı çalışma arkadaşlan Haberieşmc. K:myasal îsler ve Sagiık Bakajıiıkîarına getinîm:şt:r. Yeni hükurnette jrörer aiar< 20 bakan. ciiin Parlamento'da and içerek göreve baslamıslardır. And ıçme tbreninin ardmdan Parlamen*o'da b.r kormsma va pan Cumhrrbaslon! Vekil: DAlappa Jatt:, .Tar.a'a ittifaVtmca K'jrulan yeni hüxümetia, ?ski hükümetın 1975 yılı haziran »y:ndan if.baren çiıcartTnıs oldugj özgürlükleri tasıtlayırı yasalan kaldır*caginı açı^1.»mıştır. Devlet Başkanı. Senato re Meclism ortak topiantısmda vaptığı konuşmada, veni hükiimetin özellikle hukuksal aianda aldıgı kısıtîayıpı fedbirl?rı ipta! için Anayasada degi$irvlik yaDacağını beürtmiştir. Easkan .1a.tti'yp göre. hAVimet:n bu alaTida'r.i pî&nı üç açamada gerçekleşecektir: A Sivasi, ya da so«yal k'irj luşlann adl: makamlarea acılan baçîrr.'!!r soruşturma sonuçlanmadan yasaklanmasını sağlayan iç güvenii'Â yasasmın iptal:. A Sansür yasasımn kaldır.lması. 0 Baîi k'.ş:len. spç;mler sırasındakı yoisuzluklan r.edeniy le adli kovjşturmaya uğramak tan korus'an yasanın kaldırılmas.. Jatti. aile planiaması uyjrulamasma de'am enılecegir.i. faka* bu iivn:amalann eerim. sağlık, ana'.ık, sosyal güvenlik, kadin haklar.. beslenmp düzeylerinde b:lg ver.lmes: çerçevesi :çinde pönül'.ü olarak be'inmisDevle" Başkanı. dış sıyaset alanında yen: hükumetin îndır^ Gand; hükümetinin bü'ün ülkelerie. bloksuzluk ilkesıne dayalı olarak k?rs;!;kiı dost'uk iliskilerı sürdurTn? s:yasetınde değiş.klik yapmıvacağını, özellikle, kalkmma yolundaki ülkelerle işbirl'.ğinm ve ılişkile rin pekiştirihnesinp onem vcr:lecegin: açıklamış'ır. (a.a.) LiBYA, SOVYETLER BiRLiGiNE SiLAH KARŞIÜĞINDA PETRÖL VERiYOR BAĞDAT (ANKA) LibyVmn Sovyetler Birligi'ne 2 milyon ton ham petrol sağlamayı taahhüt ettigl açıklanmısttr. Irak Haber Ajansırnn, Libya'da yaymlamakta olan «Fecrül Cedid» gazetesine atfen büdirdigine göre. Libya hü triimeti. saglayacagı düsük kükttrtlü petrolü. Sovyetler Birliğine dünya fıyatlan üzerinden satacak ve herhangi bir özel tarife uygulamayacaktır. Bu arada, Libya'nm Sovyetler Birliğinden milyonlarca do!ar tu tannda silâh satın almakta oldugunu ve Sovyetler Birliginin de kendine yetecek miktarda pet rol üretebildiğini gözönünde tutan siyasi gözlemciler, Libya pet rolünün. aldıf? silâhlara karşılık Sovyetler Krligine bir ödeme aracı olarak verilmestnin büyük btr olasılık oldugunu belirtmişlerdir. • IRAK HÜKÜMETİ, LUBNAN'OAXİ SURiYE BiRLiKLERıNiN GÖREV SÜRESıNiN UZATIIMASINA KAR$I ÇIKTI. • SURiYE BAAS PARTiSi YAYIN ORGANI. •ELBAAS» GAZETE5İ, İIK KEZ LÜBNANL! SAĞCILARI Arap Dışişleri Bakanları Lübnan'daki Suriye bırlikleri için 90 milyon dolar ödenmesine karar verdi KAHÎRE Mısır'ın baçkenti Kahire'de yapılan Arap Dısişleri Bakanları toplantısırKia. «Arap Barış Gücü» adı alUnda Lübnsn da görev yapan Suny? blrliklerinin masraflarını karşıîamak ü zere 90 milyon dolar ödenmesı karar'.astınlmıştır. Yapıian gçık lamaya g6re bu milrtann ytede 3ö'ini Suud: Arabistan ile Kuveyt karşılayacaklardır Toplantıda aynca. Sunye birliklerinın Lübnan'daki görev süresinin önümüz deki 15 nisandan ıtibaren 8 ay daha uzaülmayma karar verilmiştir Bu karar. Lübnan hükümetinın ist«ği üzerine alınmıştır. Bu arada Irak hükümeti. Sunye birliklerınin görev süresinin i uzatılmasuıa karşı çıkmıştır. Irak ] hsyeti tarafından Arsp Birligi Genel Sekreteri Mahmut Riyad'a gönderilen yazıda, Suriye birlikleri «işg&lcı» olarak nitelendirilmiş ve bu birüklerin görev süresinin uzatılmasınm, Lübnan'dakı Suriye işgalinin sürdürülmesi anlamına geleceçi öne sürulmüştür. âTEJKES HABERI öt« yandan, Lübnan'daki Filis tin kaynaklan. Güney Lübnan da sürüp giden çatışmalan sona erdinnek için FKÖ ile sagcı Falanjist Parti arasmda bir ateşkes anlaşması yapıldıgım ve yakında imzalanacagını bildirmışlerdir. Ancak Falanjist Parti çev releri, böyle bir anlaşmadan haberleri olmadığıru öne sürmüşlerdir. UNUNYı'YA EKONOHiK YARDIM Öte yandan Podgornı'nin i\'x ziyare' ettigı Afrika ülkesi olan Tanzanya'ya Sovyetler Birliği' nin ^24 milyon TL. tutannda yardım yapacagı açıklanmıştır Söz konusu yardım. Tanzanya'da dpvlet çiftlikleri kurulması. bir teknik nkulun açtlması. Tanzanya!ı öğretmenlerin ve tanm uzmanlarırun Sovyetler Birligi'ndp mesleki egitim görmelerinde ku! lanılacaktır. Bu yardımın. Tanzanya"nın baftımsızhğına kavustugu l* yüdar. ben Sovyetler RirligTnden ald;& yardımm toplamına yatan oiı dugu be:irtilmiştir. (Dış Haberler Senisl) duyuru: Kiiba Başbakanı Fidei Castro KEMAL CANPOLAT'IN GÜNLÜĞÜNÜN YAYINLANACAĞI BiLDiRiLiYOR TORK «News week» dergisi. geçen lıafta öldürülen Lübnanh üerici müsiümanların lideri Kemal Canpolafın tuttugu ve bölüm bölüm gizlice Fransa'ya gönderilen bir günlügün çok vakmda yayrmlanacağını bildirmiştir. Dergi, günlüğün Pransa'ya n<; aunan ulaştınldığını. hangi yayınevi, ya da dergi ve gazetede vayımlanacağını belirmemiş, fakat bu gunlükten kısa bölümler vermiştir. Newsweek'de yayımlanan bölümlere göre. Canpolat. Lübnan «olunun dogmatik bir Amerikan aleyhtarlığmı kınarnakla yanılgı ya dUşmus olduguım belirtmiştir. Yine aynı günlüğe göre. Lübnanlı lider, Suriye'nin Lübnan'a müdahalesinden söz ederken «Su riye Devlet Başkanı Esad'ın Lüb nan'a askeri müdahalesinin önlen mesinde Avrupa'ya. ABD'ye ve özellüde Fransaya gtivenmistik. Bu müdahalenin gerçeideşmesi benim için en bilyük sok oldu.» demiştir. (a.a) Çamaşır makinesi bulaşık makinesi degildir. İyî günler Slmtel Dostlart... Blze yazdığınız mektuplardaSempati Çamaşır Makinesi için kullandığınız övgıi dolu cümlelere basın. yolu ile teşekkürii \Ax borç hiliyoruz. Bazı Sempatl sahlpleri bu mek tuplarında veya bizzat bizlere ve bayilerimize baş\oırarak Sempatl ile bulaşıklarını da yıkadıklarıoı veya yıkamak istediklerinl belirterek bizden Sempatiyi bulaşık makinesi halinde Uretmemizi istlyorlar. Sempatiye duyulan bu ilgl bizle leri memnun etmekle birlikte h e men şu noktalan belirtmek zorundayız. CAAtAŞIR MAKİKENİZ SEMPATİ DAHt OLSA BULAŞIK MAKİNESİ OLARAK KULLANILAMAZ. AYRICA ÇAMAŞIR MAKİNELERİÇŞ yİN PERVANE VE ÇALKALAMA SİSTEMİ İLE BULAŞIK SAGLIKLI OLARAK TEMİZLENEMEZ. Sempati yalnızca ve keainlikle bir çamaşır makinesidir. Ham mad desi.plânı.motonı ve çalışma s l s temi bu amacauygun. olarak 8<**ttmiştir. BİR MAKİNE İLE HEM ÇAMAŞI RIK HEM BULAŞIĞIH YIKANMASI SAĞLK KURALLARINA TAMAMEN AYKIRIDIR. İyl bir bulaşık makinesinin f arklı özellikler taşıması gerekir. BÖYLE BİR MAKİKEDE BULAŞIKLAR İKİ DEFA SICAK IKI DEFA SOĞUK SU İLE OLMAK ÜZERE ASGARİ DÖRT DEFA YDCAKIR VE DUBULANIR, Ve en Snemlisi bulaşık makinelerinin sahip olması gereken BUHAR İLE STERİLİZASYON işlemi çamaşır makineleri ile yapıiamaz. FAKAT ÜZÜLMEYİN. EV ALETLERİ YAPIMINDA ÖNCÜ SİMTEL EV KADINLARIMIZIN BU BÜYÜK DERDİNİN FARKINDADIR. SİMTEL BULAŞIK YKAMA KÂBUSLARINIZI YKACAK PEK YAKINDA. BİRAZBEKLEYİNİZ. SEMPATİ VE MUTLULUK DİLEKLERİMİZLE. Avusturya'da geçen yıl grevlerin yüzde 9O'ı başarıyla sonuçlandı VtTANA. (ANKA • DPA) 1376 >ilında Avusturya da her ışçinin ortalama 63 saniye grev yaptıgı ve bu grevlerin yüzde 90' ının basanyla sonuçlandıgı açık'ianmıştır. Avusturva tşçi Sendikalan Kon f?derasyonunun açıkladıgma gö re, geçen yıl sadece 2352 işçi grev yapmışrıı. Bu toplam işçilerln onbinde 9'unu olusturmaktadır. Bu grevler yüzünden uğranılan işsüresi kaybı ise 4711 saat olmuştur. Bir önceki yılda ise 3783 işçin:n katıldıgı grevlerde 44098 iş saat; kaybolmııştur. Koriıederasyonun açıkladığırıa görp yapıian grevlerin yüzde 94' ür.de :vvılerin istekleri tam olarak ;<?.ışılanmış'ır. Geçen yılki grevlerip 1951'den r ı yjra en dUşük düzeye vardı gı be!irn: r nıştir. Castro: "Küba'nm Angola'ya yardımı ABD ile pazarlık konusu olamaz,, Fıdel Cas'ro. Zaire'de savasan KatAngaiılann Kübalı askerler : ve subaylarca desteklendigi yo ' lundaki haberler: d? kesıniikle | yalanlamış ve Zaire'de çarpışan ı b:r tek Kübaiı subay, ya da as ; ker bulıinmadığını. üikesinm Ka tangalılara s:lah da saglpmadığını söylemiştir. (a.a.) LUANDA Angola'yı resmen ziyaret eden Küba Başbakar.ı Fidel Castro, Küba'nm Angola'ya >apmakta olduğu askeri ve Bu arada. Suriye'de iktıdırda sivil yardım konusunda ABD ile bulunan Baas Partisinin yayın or hiçbir zaman pazarlığa gırişmeganı «El Baas» gazetesi, ük kez yeceğini söylemiştir. Castro bu sagcı Falanjist Partiyi eleştiren konuda şöy'e demiştir: bir yazı yayınlamıştır. Palanjistlerın uzlaşmaz tutumu yüzünden «Angola'ya yardım konusunu Güney Lühnan'daki çarpışmaiann emperyalistlerle hiçbir zaman sürdüğünü beürten gazete. Faiangörüsmeyeceğiz. Savaş sona erjist Partiyi. Lübnan'da iç savaşı digi için Angola'daki Kübalı asyeniden aleviendirmeye çalıçmak kerlenn sayısı azaltılmış, ülîvela suçlamıştır. nın yeniden imarı için çalışan Kübalı smllerin sayısı ise antı(Dı? Haberler Serriai) nlmıstır. Ama bu, emperyalistlerı yamltmamalıdjr. Kübalı askerlerin sayısı azaltılmıştır. FaBOTSVVANA'DA, kat Angola Halk Kurtulus Hareketi kuvvetlerinin mevcudu artRODEZYA'NIN maktadır. aynca. burlarm yanm daki Kübalı askerlerin ve bunSALDIRILARINA lara sağlanan Küba sHahlarının sayrsı Angola'ya karşı hanpi yön KARŞI ORDU den olursa olsun. girışilecek bir saldırıyı püskürtmeye yeterl; dir.» KURULUYOR GABARONE, (ANKADPA) Botswana Devlet Başkanı Sir Seretse Kiıama'nm ülkeyi giderek sıklaşan Rodezya akınlanndan korumak amacıyla düzenli birlöderden ve yedeklerden oluşacak biT ordu kurmayı planladığı açıklanmıştır. Bagımsızhfjna 11 yıl önce kainışmuş bulunan Botswana'da şimdiye kadar 1200 kişilik küçük bır polis kuv\eti bulunmaktaydı. Botswana hükümetince yapıian resrm açıklamada, yeni kurulacak Botswana ordusunun, «Gerektiğinde ülke topraklan dışında da görev yapabilecefı» ve <tBaşka bir ülkenin > emrine 7erilebileceği» belirtilmiştir. Styasi gözlemcüer, bu iladeleri, Botswanarun ileride Rodezya"ya karşı Afrikalı Kurtulus örgütleri tarafından îürütülen mücadeleyi fiilen destekleyen «Cephe ülkeleri» safmda daha kararlı bir şekilde yer alacağı ve Afrika'ran bu bölgesindPki savaşın böyielikle al'vlenebiiece*] spklir.de yoruaıiarnaktadîrlar. ACI BİR KAYIP Harı Hasan Çetın ve Sükruye Çetin'in Oğullan. Çetm'ın değerli eşi. Gülçin Çetin'in sevgili babası, veffa aibay Zıya Çetin, müteveffa Sabahattin Ç«tin, Baydur, Dr. Nevtn Özcanın kıymetlı agabeyleri, tayyareci Saadet MüteOnine malul SELAHATTtN ÇETİN'İ ani o'.arak kaybettik. Atımıı sonsuzıiur Aziz nâşı 29 mart 1977 sah günü Çengelköy camiindeki öğle namazım müteakıp Çengelköy kabristarunda ebedi ıstirahatgâhına t«vdi edilecektir. Mevlâ Rahmet eyleye. A 1 L E S t «Cumhuriyet: 2912' Dünya Barış Konseyi kurucularından Kübalı yazar ve siyaset adamı Juan Marinello öldü HAVANA Dünya Barıs Konseyi kuruculanndan yazar ve siya set adamı Juan Marinello, Havana'da ölmüştür. Marinello. 78 ya şındaytü. 7 yıl süreyle Küba'daki Batista rejimine karşı mücadele eden avukat. felsefe ve edebiyat doktoru Marinello, Küba Ulusal Konseyi ve devlet konseyi üyesiydi. Marinello, aynı zamandfi ilk başkanı Fransız bilgini .Joliot olan Dünya Barış Konseyinin kuruculsnndandı Kübalı yazar ve siyaset adamı. 1974 yılmda ÜNESCO >ürürrrıe Konutesi üyeligi yapmıştı. (a.a) Vefat ve Teşekkür Nazmiye Erdogan'ın eş:. Prof. Dr Mithat Erdoğan ve Türkân Albayrak'm babası, Emel Erdoğan ve Selim Albayrak'ın kayınpederi KEMALİYE EŞRAFLNDAN tCumhuriyet: 2846) OSMAN ERDOĞAN 19.3.1977 tarıhinde elim bir rralık kazası neticesinde Hakkm rahmetine kavuşmuş ve 21.3.1977 tarıhinde Feriköy mezarlıgında topraga veri'miştir. Merhıımun kaza sonunda kaldırıldığı Gııraba Hastanesi 1. Aci! Scn'isinin Dnktor, Hemşıre ve Personeli ile gerek bızza' renazesins gelerek, gerekse t?lefon ve telgraf ile arımızı pajiaşan bütün akraba, dost ve hemşehrüerimize teş^kkürü bir borç biliriz. A t L E S t ı Cumhuriyet: 23; bos gunlerını bıreğılım pfogramımızı tanıtarak *" değerlendir KİÜMSEL ECİTİM AftAÇLARI * S. üniyersiteji öğrenci jbumtn sk3/'8 Dumen ap Gumuşsuyj İ*t»nbul!«l «56240 490991 (Motif: 58/2904) fAtanstek: 77.T .'2903)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog