Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

«t T oplum olaylan ahşılan boyutlan »sınca bazıları sılkınıp kendme gelse büe, aydın dediğımız okumuşların çogu olaylara bir y o rurtı getırmeğe çalışma yerıne, btisbütün kojru kuşkuva gomuluyorlar. Hıç bır çabanın sonuç verecegıne ınanmayan çok bılmişUk de cabası. Olaylara etkılı olamayacağımız duşuncesı insarun başka tasanlar ıçm duyacağı dujgulan da körleştınyor: «kaderde ne varsa g5receğız»« kadar vanvor. Çok amutsuz olduğunuz zaman bu tutumun dogrıı olduğu kanısına, kapüabüirsmız. Bunun sonueu gıdereK nemelânmcıhk, kuşku ve tnahalle kah\esı yorumculuğu olur. Gerçl çok şey var ulkemızde, ajdını bu duruma dusıirecek. KUÇUK ulkelerin kanına gırmıs uluslararası, err.pervahzm, ekonomık vetersız.ık \e bağımlıhk, savruk sanajıleşme çabalan, sosjal orgutlenme yoksulluŞu, kentlere akar, insanlann uyum (adaptasyon^ zoTİuklan ve keskın kultur değışmelerı \irrmnci yüzyılda yaşayan topluma yetme>en bır kulturleşme hatta ducedu? OKJmamıslık, bu kultur ortamınm zorlukla taşıdığı ideolojık kavgalar, ve butun çarpıklıklan devleştınp yans^tan bır polıtıka aynası. OLAYLAR VE GÖRÜŞLER KUŞKULU AYDINLAR Doğan KUBAN yavgın bır ozelhk olmuştur o duzende Bızım aydınlarımız bu agır mırası taşıjorlar Yoksa çıkıp Abdulhamıt'ten ne dı\e medet umsunlar Hangı değışme surecı bu uslu ajdm geleneguun gucunu kırab.hrdı? Imparatorluğun yıkılışı \e ulusal de\nrmn ıçmden geçmek agır bır «trauma» ıdı Bu aydırun «conformıste» tutumun j pkabJırcu. Pakat o\le oîmaaı Daaa dogrusu, Devrımm kuçuk kadrosu Osmanlı «conforTi=me»ıie kar«;ı çıktı Faka r bu da rsmş top lumda a\dın kesımm tutumunun de^şmesne vol açacak bır kultur de^ı^me^ını, ' eterlı vogunlukta harekete getırmedığını. etrafımıza bakınca anlıyonjz tığını gor şouz Maı'tVı kultur uretııru, zaıran ıçmde \ara r Ki boyutıara ulaşıyor. Oysa düşunce alanında fazla yogunlaşmaya tanık olmuyoruz Yerleşmeye geçme sareci, tekmkler ve kavraırüar açısından uzjtıca bır başlangıç dönemın de bır «alma ve taklıt etme» mekanızmasını oluşturu>or \e gıderek bu rnekanızma yenl kultu run ayrılmaz bır nıtebgı oluyor DUşün alanın da yaratıcütk ıçm gereklı koşulların gelışeme mesınde bu jerleşius uygarhga geç başlama olgusunun etkılı olduğu soylenebılır Bızde sık sık tekrarîanan «bız goçebelıkten kurtulamadık> gıbı bır \argıyı vurgnılamak söz konusu degıl, faıtat Anadolu'da TıiTk çagı kultur \apısımn olu«umunu daiıa ıyı ırdelpmek gerekıyor, buglınu doğru yortırruamak ıçm Osmanlı çağının sos;al ve polıtık yapısı bu alma ve taklıt etme mefcamzmastna, otontemn ozgun (on.ımal) duşuncenm yennı aldığı bır boyut daha eklemış Gerçekten de bıze Osmanlı lculturunden kaîan mıraslar ıçmde, kapiKullannın \e medreselılenn damgasım taştyan ajdınm yazgıcıhğa çok \'irçulaimıştır Bu vazgıcıhk ıkadercüık), sadece aınsel ıçerıkh değıl, duzen geTeğıjdi. KapiAulu, duzen.n adamıydı. Dınsel nı*e lik.li bır po.ıtık \apınm ortağıydı Vaşamı sultanm >aşamına bajh ; azgısı sultanın ağzmdaydı Medreseh içırse aunvadakı yaşamınm degışmez kuralları yazılmıstı Yazgısı herkps gıbı, Tanrı tarafmdan çızılmıştı Bu aydınlarla halk r arasmda hıç bır kul ur koprusü kurulmadıgı, halkla egemen sırnî arasında yaratıcılığı besle5T cı bır ılışkı olınadıgı ıçm, basmakalıp duşunce Düşün Alanında Yaratısızhk Fu ortamda kışı ırancını yıtırebılır, çunkü iyı nlyetli çabaları kısa surede sonuç verme dağını çok goruyor. îçme duştugü bunalımm neder.ı olan karmasamn a\dınlatfjnasına yarayacak en'ellektuel çab?;ı gosteremevınce, ı,ara cagı yer genel bır «apathıe» oaı\or Aydın de diklenmızm çogvmun dururmı boUe. Geçen gıın çok uzaklardan bır dost soruvordır «Nasıl al sunladılar ou kadar msam0» dıve Gerçı aîsunlamak ıçın çok guzel dazenler kurulmuş, îakat kanımca avdm, dogustai aisunlu Turloye de Sora sormavan bır kultur geleneğinin ürunü bızım oknnvuşlanmız Su sıralarda da toplumu sılkeleyen kargasanın duvarma çarpır.ca busbutun ayılmaz oMular. Okumuşlann bu rutumlanm salt bugunkü koşullar mı yaratıvor, yoksa daha eskı kokenlı J> nu Ajdrın suskunhığu \e jeırae gore «hınk deyıcılığınm» va da ouçunku kuşkucaluğunun Osrnanlıdan da geme gıden bır nedetıi yok rmı acaba? Yatan Doğuyu îetheden. Anadolu'yu Türklejtıren ve islâmİBştıran goçebe toplumlann erken tarıhl.e kadar ınınce yerleşme duzenme geç geçen toplumun kurduğu kultur ortamında, yaratıcüığın bır ıkı oluşlu'.uk, içmde karşımıza çık Soru Yoksunluğu kultur, aydım toplum ve evren ıçmdekı ınsanm durumunu sapta>acak soralan soran bın olarak tammlayan bır yorum getırmtş. Çağdaş dusuncejT sirageleyen kışılerm etkınlıgı, soru ureten ve yaaıtıayan yaratıeı çabalanjla orarüı. Bugün kendısme her sunulana kafa sallayan okumuşa aydın olarak bakma olanağı jok. Çagdaş Turs a>aım artık her şe>e kafa sallarra sa bıle bugun vardığı aşama olsa oîsa «oluın»; ız kuşkııcuKık» o^arak tanırrlanabılır Sorunların usrune gıd?nieye.n, dun>a gorusu çpvreje ve dunyaya ılg sı yar&tıcüıfeı ıle değı), rastlantı ile eırdığı ılışkıler sonucu gelışmış, genellıkle bulanık kavramlar arasında yolunu bulamadığı ıçın h(>p savunma durumunda olan, bu vuzden de *orunlann tartışmasmı olgulardan kifilere ındırmış, soylenen sozden çok soyleyene, doğrunun kendinden çok, söylenme biçimine Joşıler Hemen tum aydınlar, ıdeolojik eğıhmlennın otesınde bu genel davraruş lçlnde gortmüyorlar. Ea sağdaki temelden «conlunnıste»: «Yasalar, gelenekler ve de büyuklerımiz ne demiçlerse ıyı demışlentci. En soldald de, «oğretiler ne denuşlerse do&ru demı?ler»ci Çoklugu da sorvmsuz Soru uretmeyen bu aydınlar, eskı deyıtn le. tatlı bir rehavet ıçınde, olumlu bır eylema goturecek çabalan da mınımuına indırmışler Kuşkunun «kın» uretme nıtehğı de bu arada gözden kaçmamalı Aydının, ıçınden geçtığımız koşullarda daha etkın olmast oeklemrdı. Butun devnmlerın, ulusal kurtuluç savBslarının, değışmelerın oluşmasında gerçek aydının buyuk etkmlığı var Topiumu sarsan olaylann çozumunde de Çağından, toplumundan çevresınden kendını sovutlamamıs olan aydına. sonutunu duşunmeden, avdın olmanın namusu ve ılgısı ı!e kışısel katkıs.nın O)DVlara bır kuçuk aydınhk getırecegıne bır ınsanca dayanışma şevkı vakacağına ınancı olan a\dma top'.umdakı tıtresımleTe heyecanla, ınsanca bır Uvırîa yanıt veren aydına gereksınme var. Bunların yenne bılglç, îakat bılgi dağarcığı gazete sajta'arından dolduralmuş bagnaz oldukça saldırgan, gerçeğı her sefennde >emden değerlend:rmek venre onyargınm rahatltğına sıgın011"! kuskuyu meslek edmerek. sorumsuzlugıina ve tembellığıne duşunsel bır ıçerık kazandırdıiınt Kendım ınandıranlar artıyor Bovle avdınlann bır bolumtı. b'iğrıazlarla ısbırlıgı vaparak cahıl fakat kararlı sorımsuz taka f ıstedıgını almak ıçm sonuna değın gıtmek*e gozvı kara butun polıtık kadrolara rnavphk edıvorlar Tjrkıve'dekı nolıhk ka\gaların nıtelıgı hangı tarıhsel kosullarla ve vasalarla bıçımlenirse bıçımlencm zenel olarak a\cın kesınvnın iç açı cı o1.Tna^an bu goruntusunun arkasmdakı olgulan ıyı çozunlemek geıekır «tr ıkranndan hayvan yulanndan» der mış eskıler Yular t«kıhp çekılmek ıstemevenler da^unen kafaları, sovıeven dıllerı olduSunu gosternıel ler Ulusun butunle=mesı kavgalann tar •^Sînava du^Tianlıfeın lıottgoruve donuşme^ı ı ç n , iiele hele genc genç çocuklann kesın oUrak bıl medıklen nedenler yurtınden olmelerı ya da cani olmalannı engellemek ıçm ola1 ların arkasmdan kavgısız yorumlar vapmak yetersız Eger 'ıım umudur.u vıtırmemısse ulus da avdırlardan kend.sıne gçrçeklen 8nlatrnalarını bekl'.yor ol malı Küçük Rıtat vec;Büy ükler,, R ıfat Kurt oldu. On vedi yaştndaydı. Ogrencıydi. Gunduzleri okuyarak, geceleri kitap satarak sürdürebUİyordu y Geçen hafta cumartcsi gecesi. saat Tl 30 da. kımlıklert btlinmeven ja da bilinen kişiier, <Vdana'nın Kuçuk Saat Meydanında Rıfat ın kitap sergısine saldırdılar. EllerindeM na\lon torbalard doldurulmuş benzmı kitaplara «iavurup atesledıler Kıfat, kıtaplarını kurtarmak içtn çabalarken yanarak oldu. Bazı haberlere Röre. saldırganlar Rıfat'ın ustune ben«n dokerek >aktılar. \caba hangi sa\ dogrudur? Hanfisi dogru olursa olsun, olay yaşadıgımız dönemi simtelnor Çunku bu ola^ın içinde herşev var Saldırçanlık \ar; acıraasızlık \ar. fıkirlere hoşgorusuzluk var, kitap duştnanlığı \ar; ha^atını geceleri kitap satarak kazanmava çalışan on \edl vaşmda bır ı,ocuk ^ar, cina>et \ar, can pu\ensi7İiğı \ar. fasızm tar: ^anjrm var; ateş var; petrolunu gunft gunune zarzor sagla\abilen bir \oksul uikede, elındeki benzini kitap yaknıak için kullanan ılkelliğın ü\küsu \ar. \rtık kanlı ola\lan övlevıne kanıksadık ki, koskoca blr romana konu olabilecek cınavet. üçbes ^atırlık çazete hab<>n>le çeçıstirilhor. \dana'da. «sersetle sefaletın çıftleşmesinden doean Çukurota duzeninde. geoenın karanlıçında ve kalibalık keııt mevtlanmda bu saldıriM duzenlnenler kımlerdir'' Kımlerdır on >edı ^aşındaki çocuğa kıvanlar0 C«ece kitap satarak çundüz oğrenimini sürdürmek ıstejen oğrçncl^i \akanlar kimlerdir'' Oıan yanıtlıvor hu >»oru>u: • Onlar uma:n ausnianıdır, sevgıum, akar suyur., meyve çagında agacın. serpılip gehşen havatın düşmam. Çunku oUm \urdu damgaiinı almlanna çuruven d 5 dokulen et, o.r daha gerı aonmemeK uzıe j îKilıp gıdecekler » \ıkılıp gidecekler elbet, \ma yıkılıp giderken cana kıTivorlar. Yeniltrinin ustiine ülkevi bosaltan işf*l ordusu cmnavaTİiRiyla da^ranıvorlar. On v»dı vaşında oğTencinin c»nını alarak kcndl vaşamlarım uzatacaklanm samyorlar. Çukurovacia \dana, Adana'da cumartesi gecesl, Saat 22J0.. Kuluplerde kumar masalannın ravaş vavaş canlandıgt saattir bu. On bınlerin, »üz binlerin, be? vnıbinlerın, mllyonların veşll çuha uzerinde dökülüp saçıldığı dakikalarda, bir vandan pamuk ipliği Ihracatı üstüne teşvik primleri konuüulurken: öte yanda uvanan halk neınlannın ketempereve ttetirilmesı amactvla hesaplar vapüır. Tarlalarda pamufc toplavan kovlulerle. fabrikalarda dokuyan i?çilenn voksulluğu ustune oturtulmu* bO7Uk düzCTin polltika^ma yapılan vatırımlantı bölee^idir Çukurova, Dükkânlarda karsambaç. sokaklarda mevankoku şerbeti, ve acılı Adana kebabıyla komando cinavetlerinin vanısıra, nir lru»akta kaıamlmı>i îfBcinlıklerin kitap dıişmanlığına domışmesi, 19İ7 Turkiye'sinm Çukuro\a'daki açtnazını ^^JrJrula^. Bizim çocukluçumuıda Adana Stadınm bekçisi bir Pehlivan vardı. Her ^an?mada \uzme ha\uzunun kulesıne çtkar, elini kaldınp sa\mava başlardı: Cumhurbassammızm, Hnkumet Baskanımızın, Sa\m Vahmızın, \ e cJmle buyuklerimizin şeretina, Dello Pehlivan atlama kule«*inden çömlekleme mrakırdı fcendisinı sma. allnslar arasında Dusumı»orum Simdi sajc olsa Pehlivan çeker miyd! bir .Dello buvuklerimiz için? Yoksa *dana'nın "Mevdanında WtapUrını sa^•tınmak volunda yanarak ölen küçük Rıîat İçin mi «dello çekmek gereldrdl? Artık buB» h»lk k»r»r rererek: akarsuvun, mev\a çağında agactn, «erpilip gell^en havahn 1" vajmdaM ötrencinin. ve kitap düşmanlarımn gerefeinl dü^ünecek. Ne yank ki «büyüklerlml*» bu konud» halktan gerl kaldılar. Yabancı Ideolojiler Cevat AKGÖNÜL TARTISMA Genel seçimlerimizi hatalı değerlendiriyoruz Ülkemizin demokrası »lanmda geçırdiğı son buhranların rtedenını. seçımlen hatan bır şeküde değeriendırmemızın, ternelde yatmasmda gormekteyım Demokrasm.n seçım lerde besiendığmı kabul eden bır kjmse olarak, bu beslerune ye gereklı dıkkattn gostenime dığmı ve bır parlamento çeh resım nasıl degıştırdığımızı on lennıze sermeyı bır yjrttaşıiK gorevı bıldım. Hatamınn bityukluğunü ve onemınl canlı bır omekle gormek uzere buNurun, 1969 G«nel MılletvekıU Seçımlenni inceleyelım (Tablo yazınm sonundadır): 1969 TVRKIYE CENEL MILLETVEKtU n SEÇİMLERt: f* Seçmen sayısı: 14.7B85SÎ, Oyuntı kullananlar 9 516 035 Seçlme katılma oranı: % 64^5 Geçerh oylar 9086 396. Hatanın Büruklüğij: Buna go re tam 66 rrulletveküı gerçek yeriıu bulamamıştır. Bu mıtetar, Meclıs Kontenjaromn " ı 14,65'ı gıbı kuçumsenemrye' cek değerdedjr. Hatanın önemi: Partıler'n hepsı Meclıs'te grup kurab^ecek jken, yalnız 3 partı grup kurmuştur. GP bıle, grup kuTabılen 3. partı olmasına rag men. U mır.e"vekilıne sahıp olamamıştır Grtıp kuramıvan aıger part lerm uğradığı haksızlıklar, sandalye eksıklığı olarak tabloda gorulmektedır Göıuluyor kı AP ıle CHP, dığer partılenn sandalyelerım gsspetmış olmasalardı; AP, 210 mılletvekılı üe tek başına ıkf.dara gelemiyecektı. E>ovlere ıktıdann parlamento rara iuıdan kontroiu etkılı bır ^e kılde mumıcun olaca.< \e Ordu muzun 1 Mart uvartnasına bel k, de geev kalmıvacaktı. ÇURfiu parlamento, başlangıçtakı kurulaşıı ıle ba uyarmayı kendılığınden yapabıiır yapıaa bulunacaktı. Toplam SüUınunun Hesabı: Toplam geçerh oy sayısının, Meclıs Kon'enıanına bolümune SEÇİM BIRIMt adını verelım ve kısaca SB i'.e gosterelım. Buna gore 196<» H. KjMİeicıDfikıyeoytw. 1 seç:m bırımı (SB) eşıt. 20192 oydur. I. Kademe Partılenn '•opladıklan her 20.192 oy ıçın l'er mılletvekıli hesabıvla sonuçlar il ıl degerAendırılır \r'an ov lar, aıt olduğu gruoın (Bu ve bunaan sonraîa kademelerds Bağımsızlsr da, tc> bır partıymış giDi ış'.em gorecekur) BAKIYE OYLARI HAKESİ'nde toplanır H. Kademe: Bakıve ovlar, her 20 192 oy ıçm 1 er mıllene k.lı hesa'oı ıle değerlendınıır. Ancak her 20 192 ov, I Kademe de a.t old'igu ılder. l'er m llet \esıh adamışlsen I I Kademede ıse, 2 veya daha fazla u n bakıye oyları toplarnından e^de edılmış olacaitır Buna gore her grubun basıye oyları hanesmde '.Uer en buyuk pay sahıbı olanından kuçuk olanlarına doğru sıralanır. Bakıye ov top'.amlanrun adadığı mılletvekılleri, bu sı raya göre tesbıt edılir. Sonunda her gnıbun BAKtYE OYLARI HANESÎ nae 20,192'den az olmak iızeTe, oazı ovıar artabüecekur. 111. Kademe: Bu artan o v lar, GENEL B\KIYE HANESl'nde toplanır, burada gruplar, en buvuk pav sahibı olanından kuçuk olan'arına doğ r^ sıralamr. Sırası B"len grup, kendı BAKIYE OYLAKI HANESt'nde sıra başına vüksel S özcugiî kuUananlar büirler ama. ben yine Ijırnusse'tan çe\irdiğinü aktarayım: Lattnce'nin düşün'ü (Ideası) Oe bilim (logos)inden oluşmuş ideoloji sözctiğü, hir gurop >a da çaga ozçü *e tarihsel hir dunımu \ansıtan düşunler toplulugu anlamına gelıvor. Bir de. gerçekleşmevecek olan bir ulküvü savunan oereti biçiınınde başka bir anlam taşnor. Türkîve'de ise atrıca ^erli» \e «yabancı» olmak uzere iki ana kdteçorhe avrılmakta «Yab3ncı ideoloiiler» tümce<ii her ne kadar çoğul olarak kullanılmakta ise de, örumie amaçlanamu sosyalızm olduğu ortada. Sosvalizm. xabancı ideoloji sayıldıtına göre. dcmek ki bu sozcüğiin ziddı olan kapitaliım, yerli ideoloji anlamına eelmektedir Ne ^ar ki, adı'nm «adam» ve «slmıt» phi Turkçe «ozcuklerden oluşmuş bBİunmasına karçın. bız kapltalizm'in ünlü kııramcılarından Adam Smithin. \dem Sımitçi adıncta Türk kokenli bir duşiınur olduğunu pek sanmıyoraz. Tine de vamlmamız olasıdır. Türk toplumu ne sözcükler, ne devimler, ne kurnmlar. ne vonımlar ve ne olavlara tanık obnuştur çeşitli yftnetim dfanemlerinde.. Iktidar bir kez yozlaşmasa yönelîp guvence siîortalannı artırdı mı. demagoji çarkı otornatlkman de\^e^e gırerek us'a dus'e gelmez vepveni ka\ramlar, Kurumlar, vonımlar üretlr. Çünku hukuksaUığım yitlrmeye başla^an bir siyasal ıktitlar gıttikçe daha çok haktıksal gorünmeğe gereksinme dayar. Bu gorünüme buninebilmek için de tek çıkar vol demagojidır. DP"nin nnlu vatan cephelerı, lahkikat komisvonlan. \abanci sermave milliyetçiliği; 12 Mart'ın genişletılmis komuta konserleri, toplum mızurunu sağlamava yönelik balyoz operasyonlan; MC'nin yerli. vabancı Ideolojilerı. zararlı, yaraTlı Hkirleri, konu?madan dusunme; \anı salt be\in çalıştırma biçiminde vorumladıt^ fikir ozeurluğune Uişkin turlu çeşitli kavramlar. DOM kurulacağı a m a n 5ururinğe konan, Daruştay kararları u> gulanacağı zaman \iınirlukten kalkan Atıayasa uygulamaları, sıhirii bir değnckle tesisleşen koca 4merikan üsleri. sosyalizme kapab sosval de\let kairamı, genel mudur sayılma>an genel müdürler ve daha bir çok eşl benlerl gorulmemış, du>ulmamıs kurumlar, kavramlar, hukııksal \orumlar.. Sanırun anılardadır. Bir siire önce, DGM yasasımn muhalefev o^lan nedenı ıle gerçekleşememesl karşısmda. hukumetın başı, «Pekı şlmdi ne olacak? LHP istemezse biz kamaı çıkarama> acak mıjız?» biçiminde ılgınç bır parlamento sorunu ortaja atarak buna lanıt aramakta idı.. Ovsakl, a>nı kiçınin, muhaletet ojlanmn katkısı üe Meclisten çıkardıgı vasalardan yakmdığı hiç görulmemıştır. Çunku. MC iktidan için, muhalefet ovlannm katkısı ue gerçekleşen bir yasa «Vuce Meclis»ten çıkmı»tır ama. muhalefet ovları nedcru ue ^asalaşamayan bir tasan «Vuce Meclîs»in değıl «CummiTiytft duşmanUn»n<n çerçekieştiremedigı bır tas<ındır. Işte bu da, bugunkü iktidarın PaTİamento anlayışıdır. Biz. tum dünyada kelaynak kuşunun son türünü banndıran tek ülke olarak, ne denli övunç duysak azdır. Ne var ki, \erlı ideolojilerimızden aldığınut güçle, koskoca blr ağır sanaji yatırun fabrikasının temelini fındık kadar bir arabamn bagajına sığdırabilmemiz, doğanın ınsanoğluna: soluk alma, Işitme, cÖTme vetenebleri Ue blrlikte verdiği duşunme yeteneğıne aynca bır özçuriük tanıjıp onn Anavasal çüvenceye bağlayabilmemıı \e bır ay önce birbirlerine can duşmanı dort azmhk parüsini bir av sonra ayni hükumet pro^ranunda birlestirerek bir milli>etçi partiler koabs\onu oluşturabilmemiz. daha az övguye lâyık değildir. Cünku başatılartmızın benzerine. tüm dUnva ekonomi, parlamento \e hukuk tarıhlerinde rastlama olanağı y o t tur. Daha iyi tanıtmabyız kendimizi dün>aya. mış ilden 1 mületvefch çtkfl.racaktır Ancak I ve II Kademede her miüe'vekılı, 1 SBIK ovlar la eşıt olçu ıle seçı'.ırkei III. kademe mıllet\esıUerı ıç n OJ olçuyu kaçultmek zorunda ka. luorıiT Bıından o'uru III. kademede bakıje oy sahıbı gruplar, paylarımn buvukluğune gö re sıralamr; kontenıan açıgı kapanıncaya kadar da bu sıradan rruletvekılı adanır. Sonuç: Bu değerlendirme sıs temtnde «Bır ov, bır ovdur'» deyımı seçmenîenn zıhnınde daha belırgın olarak değer bulacak ve seçmenleri oy kullanmava hem de doğru oiarat kullanmak üz«re sandık başına cezbedecektır. Aduıı CTTOMATtK AYARLI SEÇIM DEĞERLEKDtRirESt olarak tekl.1 ed'yorum Çunku hem SB vos^luuıımnııuıııuıııuıiHiıuıııııuıııuuıuumıuıuiHiııııııuıı çım Bırımıi, hem de her ıhn mılletvekiîi sa\isı owmarkmarı ^ Aılemızın deÇerlı vaıhgı, sevgılı ayarlanmak'adır Em. Dz. Kd. Hid. Mhav (9452016) Metin AKY1L = Geml tn?. ve Matdna Y. Muh. t'skudar 1 1 TEŞEKKÜR Partiler AP BP CHP GP MP MHP TIP YTP Ba£ımsızlar TOPLAM Toplam ovlan 4 229 712 255 «95 2 487 006 597 818 292.916 275.091 343.631 l<VT!>2fl 511 023 9.086296 Sandalye sarısı 256 8 143 15 8 1 2 6 13 Sandake tazUUfı 46 ?aodalve Eksıkli(l 5 14 ft 13 . S = TOPLAM 5 210 5 13 , 123 = 29 E 14 = 14 12 10 25 438 I RASİM YlĞtT'in 450 U m 4 13 10 ^ıtııııtuıııııııııııııııııiıııııiııııiııııııiTiıııiıtııııııııtıııııııııııı (Cumhurr; ani vefatmda bızlerı jalnız btrakmayan, Kuzey Denız Sa Komutanlığına, Seyır Hidrografi vs Oşınogralt daın Başkanhğma, Kartal Eski Muharıpler Derneğine ve mt suplanna, smıf arkadaşlanna. cenaze torentne katılan. 1 lenk gonderen. mektup, telefon, telgTaîla ve evımıze ge rek yatan ilgilen İle acımızı paylaşan bütun akraba, dc arkadaş ve komşularımıza şukr&rüarırmzı sunanz. A 1 L E' Seçmen yazımı sorunu Sorunu ortaya koyarkem. ilkm 17 mart 1976 tanhleTİ ara sında, Yuksek Seçım Kurul ı Başkanlıtırtca gorevlı olara< seçmenlerın yazım ışlenni tıstlendığtmı belırteyım. Her şeyden önce bu gorevın ta.rafsızlık llkesı ışığında verıne getırılmesı gerektığmı de \ı;ı(rulamalıyım Gorevü olduğum o tanhte. uzulerek belırteıını, bır takım sorunlar gerçeK olarak ortaya çikrmştr Bır ex \elkı gorevlı yazmanlar, seç menlerın yazımuu sağlıksız y\ırutmuşlerdı Bu nasıl oltnus dıyeceksınız? Bır kere şyrası gerçek: Yazmanlar gorevlı bulunduklan bolgelerı duzenlı o ı rak gezıp denetlemermşler. Pov le kı, halkımızın çoğu gezgıncı ıkırada) sınıfınt oluşturmaka dır. O nedenle, blr evveüd otur oukları konutlan terkedıp bır dığer bolgeye gıtmışleniır. Yapüacak ılk ış gorevlı yazmanlan n gidenlerı ve yeni gelenlerı seçmen lıstelennde, çıkarmalaneriemelen şeklmde olacaictır. Avrıca bu gıdlşçelişler lıs telerde tannm olunurken ÇOK ozen ısteyen bır ış 1973 Genel Seçımlennde, lıstelerde tovle bır durum ortaya çıkmıştı: Seç menlenn çoğunun elıns seçmen kartları geçmemıştı, geçmedıgı gıbı, lıstelerde de adlan yoktu Durum oyle olunca seçmenlenr çogu oyunu kullanamadı ve KUI lanamaüigı gıbı seçmenîenn se çıme katılma orarundakı gralık te bır düsme oldu Butun sorur. yazun ışlemınm sorumsuzc» \a pümasından, yazımından doğdu ğunu hemen vurgulaj'alım. Hâl boyle iken halkm ırad°sme sağ duyusuna başvuru bır verde düğümlemyor. Bolgesm de yaasıııu yapılamayan seçmen ne yapsm. Bu durumda varhğı bıle sozkonusu değıl Her \s. tandaş Yuksek Seçım Kurul a Baskarhğma gldlp »yrı avn kavıt yaptıramaz Olanaklar ulke çapında şetersızdır Ana unsur bırncı kertede, gorevı yazmanla.rm her bolgeyı (kendı go rev sınırlan) denetlemelerı en ıyı ve tutarlı yontemdır. Bvr dığ«r husus Muhtarların yar man atama yapmalart ve a'ams larm da kanımca uygun olmadı ğıdır. Kederum şoyle açıslayabılınm: Muhtarların onenst ile Yuksek Seçım Kurulu Başkanlı^ının atadıkları gorevlıler, buiırn duklan bolgelerde sıvasal amaç Isrla kasıtlı olarak: seçmen Ustelennı sağhklı olarak \apraamaktadırlar. Çoğu konutlara jazım sırasmda gıdılmedığı srerçek, c nedenle lıstelerdekı çok esw seçmenler'e \eumlmet: te ve eskılerm çoğunlugunu da arasnrdığımızda o bolged« bulunmadıklan (olum, bolge değıştırme) ortaya çıkıyor. gorüçüm benoe çu: Seçmen yazım sorununun fcokenınden nal çaresı. gorevlı vaü manların en a ı ıkı hafta sure üe kursa tabı tutulmalan, gerekıyorsa seçmen yaaam suresının en az 30 gun sure ıle vapılması, seçmenlerı yazan yazmarüann kurstakı verilerle bu gorevlennı tarafsızlık llkesı ı^ı ğmda ıdeal olarak yapmalarıdır. Insanlıja gonul vermısıerın, bzgürce yasamları uğrunrta demokrasının yaşaması, tutarlılığı ıçm, uğraşlarmda uvanık olmaları. sorumluluk duvgulan m kaybetmemelermı dılıvor, \erılen gorevı asıl olarak yurutenlere ne mutlu dıyorum. Unutulmasm kı, ozgurce bagımsız olarak yaşam surdurmek halk ıÇın halk vararma çahsmakla mumlcundür Aksmı du şunmek vapmak, Ralt anlamda ıhanetlıltür. canılıkur Yusnf KlTTUTÜRK ÎETT'de memur EDEBİYATlMlZD/i 1940 KUŞAGl. • kıyımlara m baskılara % sansürlere elr ılınöıgı ını.elemt Hîkmet Altmkaynak YMNRLAR SENDIKA.S! > \MNLARl Genel Dagınm . CEMMAY VEFAT Ferdane ve Zeker.ya Çamlı ve merhum Mahmut Çamlı'run babası, ÇamlıSun<ıtayEnşOrbaySezerTancaBatur ve Kadn Aılelerının dedesı, Sevügen Aılesıran manevı dedesı, Askerî Tıbbıyenin 1899 yılı meztınu, vurdumuzun en yaşlı doktoru, Guliıane Askerı Hastanesı eskı Baştabıb:, Istıklal Harbı gazısı, Cüdıyecı Albaj, Cephe Hükümeti ve Belediyeler Çeşitü tammları yapüagelmiştır beledıyenin \e beiedıyeeılığm üUsemızde. Kımı, lcent yonetımı, kımı devletın halka uzanan hızmet koprusu, kırm de demokratık yaşamda nalk jonetımının en küçük bırımı. demış. Her ülkenm kendıne bzg\ı beledıye yasalan toplumsaj gehşmelerin ulkemızdekı kadar gerısınde kalmamıştır Hıç bır ulkede ulkemızdekı kadar siyasal ıktıdarlann gud.urr.une sokulmamıştır belediyeler. Beledıye yasası çtkalı yıllar olmuş, sararmış yapraklar için de okunmaz hale gelmıs, maddelerı, siyasal çıkarlannı ve belediyeler uzenndekı egemenhKİerını surdurmek ısteyen ık tıdarlar. aslı kopva olan bu yasayı cleğıştırme, yeruleme gereğt dujmamıştır. Sıjasal ıktıdarlann ınsalına terkedılmış beledıyelenmızın çoğunlugu kırsal kesımdekj aa nüftıslu yerleşım merkezlenndedvr. Bu beledıyelenn bır kıs mı yenı kumlmus, bır kısmı da eskıden kurulmuş olmasına rağmen altyapı sorunları çojülmuş degıldır Hele susuz. yolsvız, elektrıksiz, kanali^as >onsuz, araçsız, joıilerce kuçuk beledıvemlz vardır. Kent beledıyelenmizde gıttikçe çoğalan nutuslarınm ve yanl« kentleşme surecının yaîatnği sorunlann vanısıra parasal sosyal sorunlan dağlar gıbı buyumustur, araçsız, gelır sır, kaynaKsız bırakılmış kuçuk buyuk butun beledıveler, ıçınde bulundukları bu sorunlan kendı olanaklanyle çozum le\eme« durumdadıriar. Bunu fırsat bılen cephe huku meti beledıyelenmızm bu acık lı durumunu ıstısmar etmektedır Aralık 1"573 mahalh se çımlert ekım 1973 genel seçıml m m n bır uzantısı :dı ArtıV: bılınslenen haUc kıtlelert sadece ulke yönetımınde degıl kendl be'de.ennın yönetımınde d» soı duşuncelı halktan, emekten vana kısılerl ışbasma getırm.stır Çoğu yerde aralık 1973 tnahallı seçımlerdekı gehşme varlıgını sermave\e. «omı.rııvp. soka^ cınayetlerıne borçlu olan cepfos hukumetıru rahatsız etıııektedır. Cephe hükumetl ve onun güdumundeki kamu kuruluslan oteden ben ıktıdarlara bağımlı olarak vaşamını surduren be'edıyelerı oy aracı olarak kulIstemektedır. Ceph« partıleri lktidar olalı ben ellermdekı oîanakları halk ^ararIr)a degıl, partılerı vsra rına kullanır olmuşlardır. Bu cumleden olarak kendı partıle nrıe vs.km beledıvelerı her rürlu olanaklarla donatmakta, kar 5it partuı ve ozellıkle CHP 1. beledıyelerl devlet olanaklaıindan mahrum etmektedırler. CHP1İ b«îediye ba$kanları \e bu beledıyelenn bulundugu belde msanları cephe hukumetının bu tutumunu ıyı değerlendırmekte \e bu sünlerın bır şun sona ereoegı mancıyia hal kımızı akgunlere goturecek seçımlerı sabırsızhkla caeklemes teduler. Mehmet Y\KICI Karasınır Kasabası Beledıye Başkanı Çumra/KO\Y\ T.C. Dz. K. K. Taşkızak Tersanesi Döner Sermaye Genel Müdi HASKÖY İSTA! ONAY No: 350 1 Genel Mudürl\ıguTnüz ihtıvaeı için 3 mm ıl aıasında muhtehf kalınhklarda KÜ) kalem, t( ra.c 8492 kg. krom nıkel.ı paslanmaî çelık l( :steme usuluvle satm almacatır 2 Bu ise aıt maktu ge^ıcı temmat 15.000 1 btn hra'dır.) 3 TV.<nık ve îdart Şartnameler Tvirk Donanm 100. TL, bagış karyhğmda Genel MiıdurK tın Alma Korru^cnu Ba^kanhğınoan •emır 4 Malzemenın temamı vc,a b'r kısmı ıçın t« bıltr. 5 Te'ilıtlern 11 Nısan 1^77 saat IS 00 e kada cerekmekte olup pos"a"da olaca* gecıkn edılmevecektır 6 Bu alım 2490 sayılı kanuna tabi degıldır. PROF. DR. Talat ÇAMLI (Talât Hoca) 28 Mart 1977 gıinü vefat etmıştir. Cenazesı 30 Mart Çarşamba (Yarınl oğle namazında uskudar Yem Vaüde C8mıınden kaldmlarak Çamhca'data kabrine gömulecektır. Tanrı rahmet eylesm. NOT: Olenk c6nderilmeme<?i, iste^enlerln Turk Eftitim Vakfma bagışta bulunmaları rica olumır. A t LES t OGRETMENUR Okul sonrası ek kazanc ve eğitim . göreviniii surdurmek €L EGIT1M AH*Ci*»t » S. llt 456Î4O 490991 (Cumhunyet 2918) <Motlf: 59'29C5)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog