Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

an dersanesi YAYNMLARIIMt TERCİH EDİIMİZ rn m*temaök I « 1 Ftftı "5 Tt 21 Vodern ital tryfuUmaht fn*ieıwttikf)zıkkımya)Fha ^00.TL.I ed«to(yatanhcogfafyı Fİ10 60 TL. 3t Küsık (6»t!ı çoolmfcı, fen byok>|i FuO 140TL. 5) İSTEME ADRESİ Z.Gelalp C*d I tatapçılmX25 Indırim yapılr. ÖNEMU SOT Daht Snet para ttroloi g« baltHtrhi ılmfartnltıe Utıp GERÇEK BAŞARIIMIZ IÇIIM 53. Y1L; SAYI: 18917 umhuriye Kurucusu: YTTNTJS NADÎ 200 KURUÎ ıi*ö»|ynsinu»Yuııiciii 29 MAR1 1977 SALI CHP, Tçtüzükte değişiklik yapılarak erken seçim önerisinin Danışma Kurulunda görüşülmeden Adalet Komisyonuna gönderilmesini istedi. AP; Danışma Kurulunun. MSP katılmadan toplanmasını ve seçim tarihinin ekimden hazirana alınmasını öneriyor. Demireri cevaplayan Güven, ıçtuzuk degışıklığı onerdı A\K\RV (Cumhuriyct Burosu) Mılle* Mechsı Faşkanı Kemal Guven, dun duzenle dığı basm toplantısmda AP Genel Başkanı ve Başbakan Suleyman Demırel'ın oncekı gun Manısa'da Kendısme yonelttığı ithamlan >a nıtlamış. «Saytn Başbakan, Manısa konuşma smda şahsımı hedef alarak ıthamlarda bulun &a, Meclıs Başkanını partizanlıkla suçlaciı Üç ouçuk jıidan ben bu gorevımı açık *amıml ve durust bır şekıide yurutujorum Sayın Deınırel ı de kamuoyu onunde açık \ e samımi olmava davet edıyorum» demıştır. Guven, konuşmasında şunlan soylemıştır: «Savın Başbakanm konuşmasımn tam metnıru tetkık imkântm nenüz bulamadîm, (Devamı isa 9. s»u. 7 de) Uçak alımlarında THY eski Genel Müdürü Göksaran ve Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu bulundu A.VKAR*, 'Cumhurivet Bürosn) Kamu ıthalâtındakı yOıSuzluK ıd dıalarmı ıncelemekte olan Meclıs Araçtırma Komısyonunun dun ku toplantısmda Turk Kava Yol ı larının dış ahmlanna ılışkın üç rapor goruşulerek benımsenmış ( tr Raporlarda F28, DC1010 ve Bomg 727 uçaklannın alımında «Çeşıtlı usulsuzluklennın. oldufu ( beiırtılmektedır. i (De\amı S». 9, Su 8 de)' CHP ve AP, erken seçim için ayrı görüşleri savunuyor AVKARV (Cumhurlvet Bürosu) Keçirnlenn hazıran ayının ılk haftasında yapüması konusu, yenı boyutlara ulaşmış, MSP*nin temsılcı gondermemesı üzenne Danışma Kurulu dun de toplanamazken, CHP ve AP «Erken Seçım»ın gerçekleşmesl iç n degışık goniste çozum yollan onermişlerdır. CHP tarafınrian dun de Mıîlet Mecllsı Ba=kanlığına venlen önergede, Içtuzukte değişiklik yapılaraJc «ETken Seçim» onerısının Danışma Kurulundan görüşübneden Adalet Komısyonuna gondenlmesı ıstenmış. AP :*e, Seçim Kamı nunda değışiklık yapılarak, Darrsma Kurulu nun MSP katılmadan toplanması ve seçim tarıhımn ekım avından hazıran avına alınması gorusunu savunmustur Bu arada «Erken Seçımi onergelerı ıçın kurulan Partilerarası Ğteel Komısyonun dunkü toplantısmda, onergelenn Mechs'e indırilmesi konusunda AP v« CHP arasında tam bır anlasmaya varılama'nıştır. CHP ıçtuzuk AP de Seçım Kanununda de ğışıkliıc vapılması konusunda ı« rar etmışlerdır Ancak, AP Genel Başkan Yardımcısı Necmetfn Cevherı, CHP'nın ıçtüzuk değış kh*ı onerısıne katılacakıannı bıldırmış. «CHP'nın engelleme vaptığını» one surmu^tur CHP Grup Başkanvekıh Hayrettın Uvsal da, AP'y1 «Erken Seçımı engellemekle» suçlamış ve «En kest rme j"Oİ CHP nın onerısıdır» demlştır Daha sonra vapılan açıklamada Meclıs Başkanı Kemal Guven*ın C H P ' T I I verdığı ve Içtu^ugıın 91 maadesmde aeg, şıkhk ıste^en oneTge\ı Anayasa Komı«:yoruna gonderd'ğı belırtıl rnıştır M llet Meclısı Anayasa Komıs\onu Başkanı Ankara AP MılletveSulı Ismaıl Hakkı Ke'en oğlu da konuyu goruşmes uze re komısyonu bugıın saat 16'da toplantıva çağırmıçtır. Anayasa Komısjonunun CHP'n n ıçtüzuk tieğ'Ş'k'ığı onensım gorustuk^en «onra, f P'n n Spcım K ı i u i n ' ı ı'sıh oner.smı ele alacagı b Id! r. mek*edır «Er'ten Sec'tı» kon'is'jnun \e(De\aını Sa 9. Sü. 1 de) 40 elektrik santralı devreden çıktı ve tüm Türkiye dün gece saatlerce karanlıkta kaldı I AVKARV (Cumhunvet Burosu) 10 gunu aşkın suredır suregelen elektrik kısıtlamalan. dün gece çok genış boyutlara uıaşmıç. \aklaşık 40 santral devreden çı ıcarak butun Turkıj'e saatlerce karanlıkta kalmıştır Degışık yerlerde, dıreklerın \T kılmasmdan, bazı yerlerde pe*1 ro darlığı nedenıyle santraüara motorın venlememesmden ve bazı santralların da planlanan za ECEVİT: "TEKELLEŞEN SERMAYE, ESNAF VE SANATKÂRA EGEMEN OLMASIN,, • GAZıANTEP MıTıNGiNDEN DOMEN CHP KONVOYU KOMANDO SALDIRI5INA UGRADI; 4 CHFU GENÇ YARALANOI. Turgut GÜNGÖR bildiriyor G4ZÎANTEP CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, esnaf ve sanatkârlara hıtaben vaptığı k o njşmada «Tekellesme eğıhmındekı sermayenm esnaf ve sanatkarlara egemen olmasmı ıstemıvonız Bunun Içın de esnaf ve sanatkârlara buyuk onera verıvoruz. Esnaf ve sanatk&rlan ötekı ışadamlarından aMran unsur sermave ve emeğın bırleşmesıdır» demıştır. Beledıye TI^trosunda 600 esnaf \e sanatkârdan olusan topluljğa demoKratık sol programmda yer alan cesnaf \e sanatkârla» ılgıll bölumu anlatan CHP Genel Başkanı, esnaf ve sanatkârlan bır fıdanlık gıbı tanımlajarak «Otekı par tıler esnaf ve sanatkârlann s o runlarına bugünkü dıizen içınde çozum aramaktadırlar. Bu tırtı nalı denızın dalgalan arasında esnaf ve sanatkârlara bırer cankurtaran sımldı atüıyor. Önem.ı olan bu dalgalı bozuk düzcn denızınde esnaî ve sanatfc&rlan bo ğ^ılmaktan kurtannak değıl düzem değıştırmektır» şekl:nde ko nuşmaştur. Ecevıt, konuçmasmda düzenln (Devamı Sa. ü. Sü. 3 de) İTÜ ve Şişli Siyasal Bilimler'de silahlı çatışma çıktı (Cl'MHTRtTET H\BER AIERKEZt) Komandolann j"jrdun çeşıtlı verlenndekı ş'ddet hareketlen dun de surmuş ve b;rçok yerde patlamalar olmuş frr ÇOK kışı yaralanmıştır Adana'da DISK'e bağh Besm Iş Sendıkası dmamıtlenmış, Istanbul'da ıse Siyasal Bılımler Yuksek Okulu ıle ÎTÜ'de çıkan olaylarda bırçok oğrencı gozaltına alınmıştır. îstanbu! Teknık Unıversıtesı Gumoşsuvu b'nasmda dun meydana gelen sılâhlı çatışmada 4 oğTencı çesıtlı yerlerınden yaralanmış. polıs olayla ılgılı olarak 5 kışıyi gozaltına (Detamı Sa 9. Su. 4 de) Tarihin en büyük uçak kazasında ölü sayısı 562'ye yükseldi KANARYA ADALARINDA KIM UÇAĞI ıLE ÇARP15AN PAN AM UÇAGININ 72 YOLCU VE MÖtspanyol havacıhK vetkıhlen, PAN AM uçaRETTEBATININ KURTULDUĞU Av. gtmda ^ulunanlaraan 72 kısmın sağ olarak kurtulduğunu bıldınrken Hollanda Kralıyet SEL SARP ADll TURK HOSTESıN yollarına bagîı KLM uçagında ıse %olcular ıle OLDÜGÜ BtlDıRıUYOR. (DeTamı Sa. 9. Sü 7 de) SAVTA CRüZ Kanarya adalannda 6ncekı gun mejdana gelen tanhm en bu,UK uçak kazasında, olu sayısı 562'ye yukselırken, enkaz kaldırma çalışmaları da surdurulmek tedır Bu arada kazanın PAN AM pıiotunun kontrol kulesının talımatmı yanlış anlaması sonucunda meydana geldıgi Santa Cruz havaalanı vetküılen tarafından bıldınlmıştır rranc's uretıme eeçememesınden dolayı cephe huKumetı son gunlerde Turknenın değışık boigelerınde elektnk kısıtlamasına gıt mek zoronda kalmıştır. Ancak son ıkı gun ıçınde, başta Enerıl \e Tabıı Kajnaklar Bakanı SeUha'tın Kılıç olmak uzere yet»iilıler, eleıîtnk kısıntılannın dun çeceden ıtıbaren otadan kalkacagını Dildırmışlerdı Bu aç'.cla malara ragmen daha once 44 ılde uvgulanan elektnk kjsmtısı dun butun Turkıye've vavılmış, \e \aklaşık VI mılyonu aşkın nufus saatlerce karanlıkta kalmıştır Yetlulılerden alman bılgıye gore, başta Keban barajı, AmbarIı îrfanlı, Sevıtompr Sarnar, Ttmçb.lek Soma Kepez. Çukuroi a olmak uzere \aklaş'k 40 ^ n *ral devreden çı^mı? ve ',;i!e(Devnmı Sa 9 Sü 5 de) ODTÛ"DE REKTÖR TAN ONARIM GEREKÇESIYLE YURRARIN BO JALTILMASINI I5TEDI OGRENCI LER BU ISTEGE KARŞI ÇIKTIUR DENiZCiLiK BANKASI MÜDÜRÜNÜ DÖVDUKLERi ÖNE SÜRÜLEN iKi BANKA GÖREVLiSi YAKALANDI (Istanbul TUbrr S«rvisi) Denızcılık Bankası Gerel Mudürü Recaı Hanıoğlu'na bır hafta onos sopayla saldıran kışıler o' duklan one surulen ıkı kısı, PTT Mudurlufu \e hazır ku'\et ekıpler.nın orakla?a çalışmaian sonucu saptanarak ele geçırılmış lerdır Alınan bılgıye gör» saMırgan olduklan ılerı sjrulen \tılla Tıf tık ve Orhan Şat adiı kışılerın Denızcılık Bankasında şofor ve odacı olirak çalıştıkları başka suçlardan da sa jıkalı old 'kları ve sabiıîa kaMtlarına kar"ün De nızcıhk Bankasında ;uks=k maaş 1a ışe aimdıkları saptanmıştır. Emniyet Mudurluğünde jiıpılan yuzleştırrnede saldırganlardan bı n, saldınya ugrayan Hecaı Hanıoglu ve olayı e\*ınm pencere smden ızleyen eşı tarafından taranmıştır. Orhan Şat adlı saldırgan ılk ıfadesinde Recal Hanioglu'nu dovduğıinü ıtıraf etnuş, an cak daha sonra avukatlan kanalıyıa vapılan gır.$ımler sonunda, korkutulduğu ıçın bu şekıide ıfa(Devamı Sa 9, Sü 2 de) Giscard d'Estaing yerel seçimlerde uğradığı başarısızlıktan sonra hükümeti değiştiriyor • FRANSA DE\rLET BAŞKANI 1978 SEÇIMLERİNI HAZIRLAMAKLA GÖRE\TLÎ OLDUGUNU BÎLDIRDÎĞI YENI HUKUMETİ DE YINE RAYMOND BARRE'IN KURACAĞIN1 AÇIKLADI. Kosta DAPONTE P\BIS îktıdar çoğunluğunun b:r hafta oncekı yerel seçimlerde uğradığı ağır yenılgıden sonra Devlet Başkanı Giscard d'Estaing dun gece Barre hükumetının ıstıfasını kabul ettığıni açıklamıştır Sağcı çofunluk ıçındekı rakıbı sayılan ve beledıye seçımlerı sonucunda Pans Beledıye Başkanlığına seçılen Gollısf aday Cnırac'ı, Elysee sarayında kabul etmea beklenırken yapılan bu açıklama, hukumet değışıklıgının surprız olmamasma rağmen herkesı çaşırtmıştır Fransa'mn yan prezıdansiyel re (Devamı Sa. 9, Su. 8 de) Danıştay özel firmaların, TIR ücreti alınmamasına itişkin başvurusunu reddetti ANKAHA, (Cumlmrivet Burosu) Turkıye'den transıt geçen \e karayolu taşımacıügı yapan TIR kamyonlannaan ağırlıklarma 50 re ucret aUnmasına ılışkın hu'<u met karamamesıne bazı ozel fır rralar kars1 çı'r arak Damştaj da ıptal davası açmslardır Ancak Danıştay Dava Daırelen Kurulu bu ıstenı uerı çevırereK meret ahmnasının ae^letın hukumıan lık naıüarındar.» olduguna karar vermıştır Bılgısme başvurdugumuz Ba^nndırlık Bakanhğı uzmanlan TIR'ların gerçekte «Turkıve'vı bujuk mahietlerıe iar«ı karvı\a bıraktıgını» ve oze'lıkle bçn zm konusunda Turk \ e'mn «abancı TIRlan «sub'.anî've» et (Dç\amı Sa. 9, Sü 3 de) Nezih Dural'ın tahliye isteği bir kez daha reddedildi ANKARA, (Cumhurtyet Burosu) Aldığı dovızlen zamanmda Turkıye'ye getırmedığı ıddıasıjle yargılanan Nezıh Dural, Ankara Bırıncı Ağır Ceza Mahkemesınde dunku duruşmasında, hungur hungur ağlamış; serbest bırakılma ısteğı reddedılınce yere yıkılmamak ıçın sanılc bolmesımn parmaklıklarına tiitunmuştur. Nezıh Dural, mahkerneye bır dılekçe vermış, dılekçesınde «Ecevıt'ten, Demırel'den, (babamm ısrru dahı kanşsa çekınmeden ılân edenm) dıyen Adalet Bakanı Muftuoğlu"ndan ve dığer buvuklenmden bu olavın açıklığa kavuşturulmasını ıstıyorum. Benı ılâhların aradığı kurban ol maktan kurtarmalan ıçın yalvarıyorum» demıştır Olayın hajah bır nışvet olavı oldugunu, yurt dışında bırakıl(Devamı Sa. 9, Sü. 3 de) Buca Cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin yönetimi protesto için giriştikleri ayaklanma dün bastınldı ÎZ>IIR (Cumhurivpt Eçe Burosu) Buca Mersez Cezaevı'nde oncetı gece "İW tutuxıu \e hukumlunun, yonetımın kendılenne «ınsanliK dışı» davrancugı gerekçesıjle basla*"ikları «cısyan» dun oğle saatlennde bas*ınlmıştır. Pol's vetkıhlennın resmı oır açıklamada bulunmaktan kaçmmalanna karsın, epivenhk KUVvetlerıyle ayaklananlar arasındakı çatışmada en az 2 kışının oldüğu ço1: sayıda da yaralanan olduğu one surulmeK'edır. Bu arada. çofc sayıda hukumlunun ıse karışıklıklardan vararlanarak ^açtı'vlan açıklanmı^tır. Polıs ve janöarma Buca Cezaevı çe\resınde aldığı sıkı gua i>. Su 5 de) KAIDE HASTAŞ GENEL KURULU ERTELENDi, ORTAKLAR YÖNETiCiLERi KINAD1 Y A ZI $I Z ABDULCANBAZ 1 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Karataş'ın genel müdür olmadiğı yolundaki kararı onayladı ANK4R4 (Cumhurlvet Bürosm) TRT Genel Muduru Şaban Karataş'ın. nukuken genel müdur olmadığma ı'ışsın Yargıtay 4. Oza Daıres''mn verdığı karara ı* :a7 edei Cumhunvet Ba^s?vcılıgi'nın ıtırazı dun Yargıtav Ceza Genel Kunılunca gorusulmuş ve Başsavcılıgın ıtırazı reddedılerek îlgıll daırenm verd'gı karar onanmıştır. Yargı'av Ceza Daırelen baskan ve üve1eri"den oiuçan Ccza Genel Kurulu kararı oy çokluğıı ıle almış, Vıvle^e Karataş'm TRT Genel Müdürü olmad:ğı vuksck ' arsn organlan | (Devajoı Sa 9, Su 8 d e ) ' GÖZLEM UCUR MUMCU TURHAIU SELÇUK 1 Olıımlu BiR BANKA DAHA SOYULDU; SiLAHLI 4 KiŞi 170 BîN LiRA ALARAK KÂÇTI Yapı ve Kredı Bankası Caddebostan şubesı dun sılâhlı dort kışı tarafından sovuimuş'ur. Bankayı basan sılâhlı kışıler vezne ıle kasada bulunan 170 b:n 220 lıravı aldıktan sonra bankanın kapısına patlayıcı bır madde koyarak kaçmışlardır. Sovgun dun saat 12 sıralan'i da olmuş. bankanın hemen vakı nmda duran ve plakası kesm saptsnamayan beyaz renkh M ı raf marka bır otomobılden dort kışi inerek bankaya girmişler d r Uzjn boylu esmer, 25 yaşlanndaki fcısı, vezneye yaklaşmış, sılahmı çe^erek uzattıgı (Devamı Sa 9, Su 5 de) BUGÜN 4. SAYFADA Hastaş'ın ıkı vıldan beri yapı lamayan genel kurulu çoğunluk sağianamadıgı ıçuı 14 nısan saat 1 a ertelenmıştır. Bu yıl Tıcare: Bakanlıgrnın karanyla yapılan Hastaş genel kurulu ıçın toplanan hıssedarlar, jonetım kurulunu protesto etmışlerdır. Bu arada «paramız çarçur edüdı, şımdı kendılen ortada yok» sözlen ıse, ıtışme ve kakışmalara yol açrnıştır. Hastaş'ın genel kurulu yuzde 51 çoğunluk arandığı için topla<Devamı Sa 9. Sü. 3 de) OLAYLAR IN ARDINDAKİ ERKEN SEÇİM İÇİN.. eclis İçtuzüğunde 93'uncu madde başlığı «Seçımlerın jenılenmesı kararı» başlığım taşımaktadır. Bu da göstenvor ki Içtiızük erken seçim Kararını oteki konulardan ayrı Kosullara bağlamıstır. Geıçckten 93'uncü madde kesindir: «Seçımlerm yenılenmesme dair onergeler, Danışma Kurulu'nun gorüşu alındıktan sonra, Anayasa Komısvonunda göruşülur ve Anavasa Komısvonu Raporu Genel Kurulda gorüşuldukten sonra açık ova sunulur.> GERÇEK sıııa değgın hir kanun tekllfl haziTİamıştır. Bu teklifin Danışma Kumlundan çecmeden Meclisie gönişülüp kanunlaşacağı Inancındadır. Ne var kl AP'nin yasalan umursamaz tutumuna prim tanımamak gerekir. Çünkii bu yoldalri uygulamalar, geçmişten bugune, hukuk devleti koşullannı varalamıştır. tşlmize ^eldiği zaman yasalara saygı gostennek, işimize gelmediğl zaman hiç« • • • (Devamı Sa 9, Sü. b d») MUSTAFA EKMEKÇi'nîn ANKARA NOTLAEU P TAN (7. ORAL'm Sayfada) ÇıZGiSiYLE a7ar gunu GaıiantepHe CHP Genel Başkanı Ece*ıt'in konuşmasvnı lıledım. şimdıje kadar birçok CHP toplantısuıa kalıldjm. l n u şimdne kadar bo>lesine canlı \e böylesine Rorkcmll bır topluluğa rastlatnadun. Kalabahk sanki bir insan selivdı. Havaalanından kente gıden yolda, hinlerce araba. vüslerce traktör ve motosiklet gorduk Kovluler, işçiler, Ecevit'in otobüsünün yanından sel gibı afcıvorlardı. Açıkça gorulüyor td, hallrta. Cephe partılerine karsı oldukça anlamh tcpkiler oluşmuş Yaşadıpmız olaylar içindc, pek gözle görünmeven, ancak denizlerdeki dip dalgaları KİW, köklii ve derin t^pkıİT, billnçlerde, vicdanlarda ve duyçularda jer tutmu? . Gaztantep'te. bu d'p dalgalannı Sozlerimizle gorduk.. E ; T, Gaziantep'teki (ribl halk toplu(Devamı 5. sayfada) M MSP, 93'uncü maddenin kesin hukmune davanarak erken seçime karşı engclleme yapacağuu açıkladıktan sonra, kamuovunda kuşkular vofunlaşmıştır. Çünkii Danışma Kurulu, Meciiste çrubu bulunan partileıin temsilciteriyle kurulmaktadır. MSP katılmadıkça bu organın kurulmasına olanab toktur. Yasalann bu kesin varenlan karşısında: Mecliste çoğunluğu oluşturan CHP Ue AP çıkıs vollan aramaktadırtar. Dun ku başkenl haberlerine çöre AP seçlmlerin 5 hazîranda yapüma
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog