Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNIAR1 YAŞAYAN TİYATRO Prof. Özdemir NUTKU TÎÎATROMUZUN, DCNÜNÜ, B13GUVÜKC TARININ1 OGRENEBlLECEGtNtZ KtTAP îsterne *öresi Çaeda* Yavnian HaUterJ Sofeak W/4l CaSaıoftlu tSTANBüt umhuri 53 Yll, S4YI: 18916 Kurucusu: ftTNTîS NADt 2OOKUW15 U HMT 1977 an dersanesi VAVIIMI ACJIIMI T E R C İ M EOİTJİZ GERCEK CÖ0JMUU ^UNtVERSİTE A0AYIAR1 İCJN İIGINC TEST WGUUVMALARI istfmt »drtçı InkıUpSok No 28 KıııtıyUıNKARA to(>lu sle^tetdeMO buyuk kftapçıtira S25 tndmm vapıl Seçim kampanyasını Gaziantep'te açan Ecevit, yeni hükümet önerisinin görüşüleceği ilk toplantıya MSP'nin gelmediğini belirterek bugünkü toplanü için CHP'nin çağnsmı yıneledi MSP; Demirel'in, Yüce Divana sevkinden söz etti (ComhnriTet Haber MSP Genel Baskan Yarduncısı Feümi Cumalıoğlj. .Mobılya komısyonunun elındeki deUUer Demırel"ın Yuce Divana sevkediltnesını gereimrecek yeterlıkteyse MSP de gorevını yapacairtır» demıştir. ANKA Ajansı'nın haberias gtos, Yanta D«rgısiDe bir demeç veretı Comslıoğlu AP*nın eken seçım karan alarak hUkıimeten kaçtv ğtnı. hatalı bır yola gırdifctoı savunmus, «Arnk ona bır ders vermek zamanı gelmistır» demı$ur. Cumalıofclıı, MSP*nın seçımlerden hır endişesi otmadıgınj kaydettıgi demecınde, iuzmetlertn devam etmesön, yatınmlann aksa<D«vanu S» 9, Sfa. 7 de) CHP, MSP G«nö Ba&fc&nı Bttlent EIVTÎ seçfan ksmpanyasım 350 bın kışutia bulundugu mittogl» açraış. yaptıgı konuymada bugünku MUnlmetle de olsa seçlme gitıaeyı kabul et•öklenni soyleyerek, «Bu hukumet işbsçmda ıken alaşagı eöenı. Bır kes seçımsız eJaşağı oîan Dennreli TUrte haliı bu k*s •eçiml» alasagı edecekUr» <toCHP seçim hükümeti için ve DP'ye çağrı yaptı (Turgut GÜN'GÖR Gaziantep'ten Ecevıt kom MSP DP'ye yenı bır hükümet kunaması ıçm çagnda bulunduklanru da açıklamıstır. Seçnnde kabadayılıg» k&ltaşanlann. TÜrk hallund&n boylannın olçüsunü alacağını belır« c Buleot Ecevit, «Hmdisten'da geçerü olmayan baskılar Turkive de bıç geçeriı olmayacaktır AP ve ortağımn kurtları olabılır. Anıa seçırn gtmu halk faıru olmayacaktır 1957'mn oyunlan. 1977'run Türk ve slnde sahneye konamayacaktır» şeklmde konuşmuştur. Havacılık tarihinin en büyük uçak kazası Kanarya adalarında oldu, 570 kişi öldü Santa Cruz kentlnin «Los Rodeos» havaalanmda • PANAM» şirketlerine ait iki Jumbo jet pist üzerinde sis nedeniyle çarpıştılar. 49 kişinin de yaralandığ» korkunç kazada 18yoicu salimen kurtuldu havaalanı hava trafiğine kapatıldı S1NTA CRLZ I>u^^a cıhk tanhının en büyük uçak tca aası dün Türiaye saatıyle 19 sı ralannda, Kanar1» adalarında meydana g«lmış, Santa Cruz; havaalanında PANAİÎ l Amenkan ı ile KLM (Hollandal havayollan na bağh ıta vımbo let uçağı pıst Kazada 570 ö ş l ölmüş, 49 kişi de varalanınvstır Kayadan l* \IŞT r saIraetı kurtuldjğu bı"dr lvrf'<*••dır Korkunç kaza Ho) anda Kralî yet Havayollan (KLM> tzraimdan kıralanmıs uçağın kalkışı ve PAN AM Amenkan şırketıne aıt 50icu uçağının ınışe geçme^ı sırasında olmuştür Ola> sırasmdî, ba\a alanmda yogun sıs bulunduğu b:l dırılmıştır «KLM > şırketınm bır soıcüsıi, uçağın Las Palmas ha vaalanına gıtmekte olduğanu an cak bır bomba ıh'jan u?enre Santa Cruz havaalanına ınmei zorunda kaldığınj bıldırmıştır. Büyuk Kanarya Adalarmm T* rerıle bolıçesmde Santa Crız kp> tının Los Rodeos» havaalanıru ps&tı uıerınde me\daııa eelen ka 'adan sonra uçaklar " aıuna% baslamıştır Her ıkı uçak sırketıne bağ uçaklann da Boemg 747 tıpu de «Jumbo Jet'er» oldugu bıld rılıtujtır (Devamı Sa. 9, Su 3 d > bildirijor) Istasyon alanında. halkm lar elektnk dıreklerı ve d&mlaTIT) üîennde ııledı^i. Izdıhamdan bayılanlann olduğu Ecevit'ıtı koruma pohsı arabastnm usttı nün çoktuğu mıtıng alanmda, «Ophecüer» ve «Aydınlıiçılar» 300 kı$ı ol»y çtkar mak. Istemıs. ancak CHPinertn 1 eîlenndeki nama sopalan )le püs kurtmesı üz«nne, kaçmak sorun ( da kalmışlardır. Cepheci ve Aydıalık gruplan bnce, program <<« ılkelenne ters duşen sloganlar soylemı?, daha sonra CHP I gorevhlen tarafından uyanhnca, bır bolumü kaçmış. bır boijmtı de sı'ah çekere* karyı kovmak | ve olay çıkarmak ıstemışlerdır j Sa. 9, Sü. 1 de) DEMÎREL MANİSA'DA CHP'Yİ VE ECEVİT' İ SERT BİR AP LtDERt ADANA'DA KİTAP SATARAK YAŞAMINI KAZANAN ÖĞRENCİ SALDIRL SONUCU ÖLÜÜRÜLDÜ • JZVHSfDE 2 KOMANDOHUN 22 MARÎ'IA YARALADIGI GENÇ OIDO U5&K OUYLARIYIA İ16IU GOROLEH 22 KIJI İÇİN TUTUKUMA KARARt VERIIDİ (CBmhuriy« Habrr Merkezi) Adana'da, gecelen kıtap sa tarak hayatmı kazanan 17 va şındaKi Rıfat Kurt adiı ogren cı. kentın en ışlek semtı o lan Kuçukesat Meydanındakı kıtap sergısme yapılan saldı rı sırasında aldıgı yaralarm etkısıyle ölmuştur Aynca 17 mır'de ralınende çalışan ko mando Isçılerden Farufc. Ka bay ve Erdogan Polat'm 32 mat gecesı agır yaraladıklar uç kışıden Hakan Tuğrul da hayatım kaybetmıştır Bu a rada Bursa'da DÎSK razetı takan ışçı sopalarla dovulür ken, Adıyaman'ın Gerger ılçe sı kajTnakamı Nevzat Ünsal' m lojmanına da kımlıklerı bi lınmeyen kışüerce ateş açıl mıştır rva'nm en ışiek semtı olan Ku çukesat Me>danındaki bır kı tapçı dükkâm ıle ıki kıtap «sergısı benzın dokulerek yakıhnış ve yaş&mmı kıtap satarak surduren genç yana rak olmuştür. Kuçukesat Meydanmda genellıkle devrımcv vavınlar sa tan Rıfat Kurt, Cahit Gericı ojtlu vf Abdullah Örse aıt klt»p »ergilenne 3 kişi tır» fından nayloo torbalara dolduruhnus teşlennuşfır Semtın kalabalık oıduğu bır saatte meydana gelen o iav halk arasında panık ve heyecan uyandırmış. kıtapla nnı vanmaktan kurtarmava çalışan \e gecelen kıtap sa tarak hayatmı temın eden 17 vaşındakı lıse ofrencısı Rıfat Kurt yanarak hayatını kajbet mıştır (Devmou Si. 9. Su 4 de) DtLLE ELEŞTtRDt MANİSA, (B»n» KodM rtyor) AP G«ml Başbakan SUleyma» Demırel, Marusada yaptıgı konuşmada «Türklye Cumhımyetl temelındB ıtuUİ hakünıyet prensıbı bulunıruüttadır» deaüş, IBke ybnetimınde meçhiil olaa bir tsrafın belırtmıç, vatanda? ADANA'Dk önceki jtece kımlıkltri beUrsu kıçıler taıaftndan Ada Yolİş Federasyonu, olağanüstü Genel Kurula giderek Türkİş'in mevcut yönetimine son verilmesini istedi ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Turk • Iş'e bagh orgutlenn en guçlulennden bırısı olan VolIş Federasyonu Vurütme Kurulu, dun 5aptıgı bır açıkiamada, seçımlerde demoıcratık sol bır par tınıtı desteklenmesı kararı ıçm Turk Iş Genel Kurulunun olağanustu olaras toplanmasııu ısteraışür Bu Genel Kurulda aynı lamanda. ışçı sınıünm çıkarlan nı savuntna>an T\ırlı Iş yonetımıne de son verilmesînı ıstejen Federas>on Yunıüne Kuru lu, «Turk Iş yonetıcılerının AP 51 de desteklenecek partüer arasında sayvnası, serraayenın ışçı sınıfına karşı yonelen îaşıst gı nşımlenne Tiirk Iş yonetımının ortak olması demektır» de mıştır. (Dfvamı Sa. 9. Sfi 1 &*) derlet ilıçkılerinin he^kesın »rcusu oldutun» d«tinerek cbUrrıyetçi demokrasıyı korumaK devletm ve nulletın gorevıdır» Seklınde konuşmuştur. Anenevi Mesır senlıklert nedemyle kentın olajjaıustıl kalabalık oluşu, ancak, halkm konuşmanın yapıldıgı Cumhuriyet alanı yerine 41 çeşıt baharattan yapılan şiîalı mesır macununu kapışmaya gıtmesl nedemyle pek ügi gormeTen AP^nın Mamsa çıkartmasında Baçbakan SUleyman Demırel, stfc sık CHP^e çatımş ve tonuşmasını şövle sur dürmuştür. «1977 TtlrMye'sınde b\itun renk lernle sol vardır, solculuk Turtaye'nın ıcadı değüdır ve Tur< Anayasa'sında zıkredılmış de^ıldır. Solculuk. beynelmılelcılîıCtır MılUyetçıUk ıse, beynelmıletcvlığe kapalıdır. Bunu uzun zamandır soylüyoruz Halk Partısiımı SOTI kongTesm de almıs bulunduğu sosvalıçt enternasyonale gırcne karan, bu partı^i çok uluslu bır partı nalıne getırdigı gıbı, solculugun bevnelînılelcihk oldugunu herke sın gozuonune sermıştır Avrıca Halk Partısının Bulgarıstaa'dakı Komunıst Vatan Partı sınden baş layarak, Avrupa'dakı çeşı'lı sosyalıst partılerle, partı den partıve ışbırlığıne gınştnesı de bunun başka bır ışaretıdır Bulgarıstan Komunıst Partisi Genel Sekreterı KubadınsKı ve Norveç Işçı Partısı Genel Seıcreten Steen m Halk Partısı lehıne bevanatlar verrnesı ise Halk Partısının ulkenın ıdaresıne dıs müdahalelerı kanstıracagının bır ışaretidır Halk Partısı mılle'ımızın gonlünu kazanmayı bır ke nara ıtnvış, mülı hakımıvet mancıaa avkırı oiarak dış ulkeleTden kendısıne sıyası yardım sağlama (Devsnu Sa 9, Su. 6 da) Viyana'daki toplumlararas görüşmeler bir hafta sürecek LEFKOijE 31 martta Vlyaj da oaşlaması bekienen Toplı lararası Goruşmelerın 6 turu bır hafta sureceğı, BM Genel reten V*aldheun ın Kıbnsta'k zeı temsılcısı Perez de Cuı taraîmdan açıkianmıştu Cuellar, bu bır haftalıR go meden sonra muzakerelere 2< sandan ıtıbaren Letkoşe'ds d« edılecefım ve teknık dazeyde rutulecegını saylemışttr. Ozel sılcı tarafların onumuzdekı ran aj ında yeruden Vıyana'd araya gelecekiennı de sozl eklemıştır Goruşmelere katılmak \ıu martta Vıjanaya gelecec Kurt Waldheım. S gun s\ goruşmelere başkanlık jöect ha sonra ıse yerını temsılcı ellar'a bır&kacaktır Cuellar netmundekı muzakerelenn gun surmesî beklenmekted\ lece bu raund goroşmeler sanda sona ermış olacaıttn (Dcsamı Sa 9. Sü İki işadamının evi ile bir holdinge patlayıcı madde atıldı Emlâk vergisine ilişkin bildirimler Maliye Bakanhğıııca denetlenecek ANKARA, (Cumhorivet Burosu; Einlâk Vergısı bıldırımlen surerken ılk yapılan degerlendırmelerde anılan vergmın ortalama üçbuçuk kat arttıgı ortaya çısmaktadır Maliye Bakanlığırun bu değerlemeden sonra. uç va da uçbuçuk katı bulmajan b.ldırıınleTİe Ugılı olaras vergı dene'ırame gıdeceğı oğrenılmıştır Emlak vergısınm ıkıncı yıl ıçın bılcunm sıiresi mart ayı başında başlamış bulunmaktadır. Emlak deterlerıne üışkın bildirimler surerken. bunlardan ilk sonuçlar da almmaya başlanmıştır. Ilk bılgüer emlak degerlennm vaklaşık uc ıle uçbuçuk katı oranında arttığuıı ve büdırımlerın bu \onde gelıştığıni ortava koyroaktadır. Buyuk bır çoğunluk anılan artış oranlanna uygun bıldirımde bulunurken, bu arüşın altmda kaîan bıldınmlenn de bulunduğu saptannuştır. Bunun uzerıne emlak deferlerınde uç \a da uçbuçuk kat artişı bıldiTmevenlenn emlaklzrîvla Uzılı araştırmalar vapılacaJc ve Mahve Batanlıgı bıldırımlen denetleyecektır Maliye Bakanlıgı Gehrler Genel Müdürlugunun bu vonde bır <iarar ald'ğı beU'ılmekteclır ISTAHBUL'DA FEYYAZ BERKER VE HALIÎ NARIN'IH EVIERIYLE HOLOING MERKEZ.I VE AP SAMATY& GEHÇUK KOIU LOKAUNOEK!' PATLAMAIARDA YARAUNAN OIM&DI îstanbul'da dün gece ıkı ışveren kuruluşunun başkanının evlenne, bır holdıngın ouıunajğu bınaya ve bır AP gençük kolu lokalıne patlayıcı maddeler at«Jttuştır Korku yaratan patlaırıalar sırasında yaralanan olmamış, jaîmz cam ve çerçeveler pa:çalanmıştır Patlamaların en tehhkelısı Turk Sanayıcı ve Işadamları I>r negı Başkanı Fe^az î.e'ke'ın Bebek Ce\detpaşa Caddesı 181 nu marada bulunan yalısına atüanı olmuştür Saat 2115 de meydana gelen paüama Berker m tek katlı evuıia caml» balkon kısnımda meydana gelmıştır. Tekîen tabrıkasının aynı zamanda ortaklarından olaıı Berkerler, patlayıcı maddenm IJU kışı tarafmdan camlı bolmeye atıldjgmı gormuş, anca'K evlenn^n bsr kosesme çekılerek patUmasınj beklemıslerdır. Nıtekım csım ıkı dakıka sonra buyuk bır guruî'uyle patlamıs bmaım on ve arka camlanyla saîondaki bazı \azolan kınmştır Berker'lere bır şey olmamıştır Turkıye Işveren Sendıkalan Konfederasyonu Başkanı ve Nann Mensucat îabnkalanmn «ahı bı Halst Nann ın Suad.ye Bağ dat Caddesı 380 numaradaki koş kunde meydana gelen patlama da saat 20 40 sıralarında duyul muştur. Koşkun bahçesvnde ınfı lak eden patlayıcı maddenm etkı sı\le bmanın karşısmda bulunan apartmanın camlan kırılrnısUr Olay sırasında. koşkte bır aş<,ı ıle usak'ın bulundugu bıldınlmış tır Sabancı Holdıngın merkezuıın buıunduğu Pındıkh MecliM Me busan Caddesındekı bınada da avnı saatlerde bır patlama ol muştur Patlamayla, bınanin sa (Dersunı Sa 9. Sa 5 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Anlavacağı Dıl... YARIN CUMHURIYETte OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Ikenın bugunko durutnun» bakanlar için «Seçim haztran'da ıtu jspılsın. ekim'de mi?» sorusuna verilecçk yanıt kuşkusuz bellidir. Seçimin hir an once vapılraası gerekı\or. Bu gereklUlk, herşcrden önce can çu\cnliğının ulkede venidcn sağlanması volunda seçime umut bağla>anlar içvn kcsindir \ e »ar kı, Başyazarunız Nadir tvadl'nin dün <ine bftirttiği gibi hariran'la ekım arasında 3 av vardır. Erken seçim kavramı niteliçini yitirmiştir. Bunun vanı sıra haziran'da seçim yapılmaM konusunda hükümet ortakları arasiDda bir anlaşma yoktur. Tdrkive'de MC koalisyonu, dünya parlamenter sistemine venilikler katmakta inatçı bir ortahlıçı surdurmektedir. Bundan on« K knalı<ron ortaklan ara^ında • v* II Düşman kardeşler ötetei ortak bnnı karsıdır erken seçim gırişımıni engellemek için elinden geleni vapacağım sovluvor: MSP Danı^ma Kurulu'na katılmavacak. bovlece »rken seçim önerisinin Mecüs te göruşulmesmi ence'le\ecelstır. Bu engel asıhrsa ne olacaktıı0 Meclıs'ten çıkan frken seçim karannı, jasalara gore hukumetın ılânı gerekmektedır MSP Bakanlar Kurulu'na katılmadan bo>)e bir şev olası değıldir. Havdi bu enıjel de aşıldı dhelım. Bu kez %asalara avkın \ontemlerie uJaşılan erken «eçim fearannı MSP Anavasa Mahkeme<>ine eoturecektir. Yuksek Mahkeme'nin bir iptal karanna yonclmesi kesın s*yılmaktadır. MSP'nin tutumu için ağır elcş tiriler vapılabilir. Ama koalİMo nnn dört ortaei bn konuda b1rdurumda »1 gerekmektedlr Dunvanın B«r*sınde olursa olsun, parlaroente» nzmin geleneğınde bu yol geçerlıriır. \ma MC hükümeti içinde duşman kardeşler, heıtı birbirlerıni suçlavacaklardır. hem Bakanlar Kurutunu paylaşacaklardır. Çiinku duşman kardeşlerin bırleştikleri amaç. iktıdarda ka!maktır Raybakan Demirel, n« pahasına olursa olsun. seçimlere Başbakan kimliçı ile katılmak ıstemektedir. «Man«\i>atçı MSP» ise Demirel'i ilçıltndiren yoWua!luk kotıuiannda gensoro yöntprrunı şanta< vilâhı çibi kullanmak eğılimindtdir. AP ile MSP ortakItğı bu kosuüarda «îurPbiliyor. CGP ile MHP. bu ortakljğın şerosnesi dltında ıktidar nimetlenn den \ararlaniTorl3r. Bütun bnnlardan kim «orumHı dur? CHP mt? Ecerit mi? Halk tnı? Danıştay kararına uymayan Korkut Ozal Buca Cezaevinde baskıdan yakı cınan mahkum ve tutukiular ayaklandılar IZMİR, (Cumhuri>et Ege BöTOSU) Buca Cezaevinde bulunan mahkum ve tutukiular dun gece saat 20 45'de ayaklatıarak ranza, yatak ve jorgarüar ıle kantıni ateşe vererek bu;1iK tahnbat yapmışlardır Sabalıa kadar de\am eden ısyan sırasıtıda jandarma ve polıs, cezaevını jay lım ateşıne rutmuş, uç mahkum kurşjnla yaralanmıştır Buca Cezaevınde bulunan tutuklu ve mahkumlar, cezaevı vo netunının baskı japtıgını one surerek dun gece dırenıse geçmışler, koğuslann gıns kapıiar nnda bansatlar kurmuşla dır 5, T ve 10 koğuşlarda bırlıste başlayan ayaklanma uana sonra dıger koğuşlara da vayılmıştır. tlgılılenn resmi bır açıkıama yapmamasma karşı, ayaklanrna«'" v,ır mahkumun çav oardagı T 25 bin lira ödemeye mahkum oldu AVKARA, (CumhurİTet Burosu) Meteorolojı Genel Muauru ık^n göreMnden oncp alınan sonra da Mus Tekmk Zıraat Mudurlugu emnne atanan Prof Umran Çol ı ORTA ÖĞRETiMDE REFORM DOÇ. M . HUKYIN BATUHAN'IN tirkçemiıde «»ÖTÜnttB eri» dlre blr devim vsrdır Te lum olarak. nedense boylesine erlikten çok joksunı Siyasal parti liderlertne baksanız, bir dediklerı bir 1 diklerine uyuyor mu? Kım ne derse desin bu çelişkiyı iyi anlatan Başbakan Denurel'dir. >e dlyor. Dün dundur, bugun bugundnr Şu TRT işme bir bakın; MSP Genel Başkanı Necmel Erbakan Genel Mudür Şaban Karatas hakkmdaki «Tash karar» konusu açıklığa kavuşnDca, Karataş'ın gorevden nacağını açıklamamış mı>dı? Danıştay, TRT Genel Muduru Saban Karataş'ın sal Genel Miidur olmadıgına çokUn karar \erdi. Erba bu karan görmezUkten mi geliyor? Hukumetın. bu kar değistirilmesi içu» yaptıgı başvuru, karann nygulanıp gulanmaraasım hiç, ama hiç etkUemez. Danıştay, bir «ynrutmeyi durdurma» karan verince, artık hükumetir karara ujması gereklidir. Buna uymazsa hukümtt snç m\ş olur. Erbakau bunlan nnutuvor. ikıde birde şu 01 ıleri sunıyor: Hele bir «Tasluhı karar» sonucu beliı olsun YüriıtmeTi durdurma karan belll oldu.. Bu karara madı.. Iptal karan çıktı.. Bu karara da uyuitnadı «Tas karar* ıstemi de sonuca bağlandı, karar gene uvgulann Erbakan'a sorarsanız, kendlleri «^eniden «Tashihrar» sonucunu beklıjorlar. Nedense bilinmex, DanışU çıkan karar, Danıştav binasma bir kilometre uzaklıktaki bakanlığa aylardır ulaşamadı. Yoksa Danıştav kaTarlan Başbakanhğa kaplumba eliyle mi teblığ ediliyor? MSP'nin genç millet\elsıUerinden Şener Battal da çenlerde Konya'da ^aptıgı açıklamada, Danıstav karan bakanlığa tebliğ edildıkten sonra. TRT kapısına gidere ratas ) po>ı< aracıhğı ile içeti sobmavacağım bildirmışt nî ne oldu bu sözler? Karar nu gelmedi, cesaretiniz n medi? Uogrusu şu: MSP ajır sanavi Tatmmı >apar an Harataş'ın ağırlıpnı bir lorlu ustünden çekip atamaz Herkes blUvor ki Karataş, Anayasa'vı koltuğuna •\tr vaparak otunnaktadır fine herkei bilivor ki TR h<r nalresi Başkanı Hamı Te7kan, Lockheed komisvo • •• Kir «knmıs 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog