Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI MAYINLI TOPRAKLAR ÜZERINDE F I K R E T OTYAM O A 1 : 20 TL YT tSTEME ADREsl. Çagdas Yayınlan, HaOcevi Sok. 39/41 CağaJoğlu • tSTANBUL umhuriyet 53. YIL SAYI: «8915 Rurucusu: YUNUS NADİ ÇAĞDAŞ TAYTNLAR1 YAŞAYAN TİYATRO mATROMTJZtJN, DÜNtTNt), BUGÜNÜND YARININI CKîRENEBtLECEGtNtZ KtTAP Isterne Aöresi: Çagdas Yayınlan Halken Sokak 39/41 CaealofftJ ÎSTANBUL Prof. Özdemir NUTKU 200 KURU5 27 MA8T 1977 PAZAR Erbakan'ın «Mevzuata uymadığını» ileri sürdüğü toplantıda erken seçim konusunda engeller ele alındı Demirel seçim için CHP'ye meydan okudu: "Boyunu görelim haydi ge/,, TARSUS, (Tnrgut GÜNGÖB bildlriyor) Başbakan ve AF Genel Bsşkanı Suleyman Demlrel, dün Tarsus'ta halka hıtaben yaptıgı komısmada, partıler demokrasisinde Bağım sız Başbakan formulü bulunmadıgını, hükü metin tarafsız olamayacagını, «Istemesük» devnnin kapandığını söylemıs, «1977 yılında Tttriöye'nin ontinde Onemli meseleler, rorluklar, dar bofazlar var. Aydınlık ufuklara çık mak içın erken seçim mutlaka yapılmalı ve miUet mızura kavuşmahdır. Bu seçim, TUr kıye"yı istıkrar aravan bır ülke ojnaktan çı ıcarmalıdır. Sıyasi partıler. sıyası ıktıdar, sı vasi muhalefet olarak yerlenni almaüdır» demiştır. (Derann 8» 9, Sü. 4 de) MSP "Özef Kom/syon,, toplantısma katılmadı fnanç Olmazsa emokratik bır hulruk deUetinln ayakta durabilmesi neye bağbdır? Bir takım ilkelerden, kurallardan söz edenz. O ilfeelere \e kurallara uygun yasalann gereğini savnnuruz. Hiç bir kişiye, alleye, ya da nımreye ayncalık tanunaksızın yasalann uygtuanması kosulunu Ueri surenz. Bunlar dogru goruşler. Ama yeterli degü. Demukratık bir hukuk devletinin ayakta durabilmesi, dogru durust işlejebılmesi, her şeyden once politikacılann demokrasiye yurekten inanmalanna bağlıdır. Inancın eksik olduğu, bencll çıkarlann afır bastığı bir ortamda yasal&r ne denli kusnrsnz olsa da hukuk devletintn giderek yozlaşmasını onlemeye olanak bulunamayacaktır. 1934 Anayasası hazırlık tartışmalan sırasında Atatürk Turldle Buyuk Millet Mechsı seçunlerinin vaktınden once yenılenrnesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki tanınmasını ıstijordu. Zamanın Şukru Saracoğlu, Mahmut Esat Bozkurt gibi Isviçre' de oğrenım gormuş genç hukukçuları bu duşunceye karsı çıktılar. Llusal iradeyi temsll eden Meclisin ustunde bir başka «irade» tanınamazdı. Gerekırse Meclıs kendi kendini dağıtır, ulusal iradenın sahibi olan halka baş \urarak Meclisi \enilemek gorewnı ona bırakırdı. Bu duşunceyi Alatürke karşı saıunan sovut hukukçular kuşkulannı şoyle dile getirijorlardı: «Saııa guvenjj oruz. 7orunluluk nlmadıkça bu jola gitmezsın. Buyuk adamsın. Ama yarın kimlerın de\let başkanlıgı katına geleceğinı bümi\oruz. Ya bır dıktator he\eslısi çıkar da Meclisi kendi eraellerine âlet etmeye kalkarsa, bunca emekler pahasına kurma%d çalıştığın demokrasımız yıkıiıp gitmez mi? » Bir Rcce sabaha dek suren tartışmalardan sonra Atatürk ülke çıkarları uğruna savunduğu jetki isteğinden \azfeçmış, so\ut hukukçuların onerisine «pefci oyle olsun!» demıştı. isoyut bukukçularuruzın kuşkusu bir olçude jerinde ıdi. Dlktator ejğilimli bır adam. sınırlı \e şarta baglı da olsa boyle bir yetkiti kotu\e kuilanma olanağını bır £un bulahüır. Meclis iradesini kendi emellerine âlet etmeıı başarabilirdi. Onlann unuttuğu nokta, Meclis çogunlnğunu oluşturan milletvekıllerinın de ulke çıkarlanna ajkırı nlarak gerektıği halde seçimleri yenileroe^erek ulusal ıradeden kaçınmaları olasüığı ıdi. Dort nla \akın bır zamandır, lş",e bu dramı jaşamaktanz. 19Tİ seçınılcrınin ortava cıkardığı Parlamento antmetıçı ile sağlıklı bır jurutme orçanı kurulamavacağı dalıa ilk gunden anlaşılnııştı. Yapılan dene^ler sonuç \ermedi. Hele CHP MSP ortjklıçı hozulduktan sonra seçimlerın \enilcnmesi sart olmuştu. Parlamento dısırdakı tum kuruluslar veni bir Meclise ozlem duyduklanm ^"Uksek sesle ha^kırıp durmorlardı tma Parlamentoda ju\alanmı* azmlık temsılcılerı \erlennden kımıldama^a hıç de nıvetlı değıllcrdi. Hangi ilke \e kurallara hağh olur<ia olsun. haııgı yasalarla yönetilırse \onetilsin. dünvanın her demokratık ulkesi bu koşullar altında mutlaka halkın o\una bas \ururdu \ma bi/de olnıınor işte. Normal secımlere vanun surasında ne kaldı1 Sozunı ona sanki bır anlamı kalmıs tibı hala erken mı vapalım, vaktınde raı >apalım dhe arami7da tartısıp duruvoruz Muhaiefct coktan hazır olriugu halde en bu^uk tarttşmalar da serımleri bueune dek (recıktır»n Cephe ortaklan arasında geçivor. Dedıgimi7 ribı demokrasınin dogru dunıst işle\ebılme'si kurAİlardan. vasalardan öııce demokrasise ınanan politikacıların iradevıne baçlulır O ınaııç «al lantıda olriu mıı ne denli dort haşı mamıır \asalar çıkarsanız da bosıınadır Erbabı hakkından gelmesını bılır. Palu çevresinde sarsmtılar aralıklı sürüyor, açıkta kalan halk büyük güçlük içinde Raşit KISACIK FX4ZIG Palu'da ; er 'arsır tılan aralıklı olarak surernp oınlerce kışı önceki geceyı açıkta | geçırmıştır. Bu arada. kıırtarma ekıplennm hasar saptamH ça'ış malan başlamıs, \ardım malze melen de Palu'ya gelm s* r \ (Devamı Sa 9. Su 5 de)' Yunanistan, 31 martta Paris'te yapılacak TürkYunan görüşmelerinin ertelenmesini istedi Yunanistan hükümetinin, Ege kıta sahanlığı ve hava sahası görüşmelerinin süresiz ertelenmesi isteğine Türkiye'nin Ege'de yaptığı manevraların yol açtığı bildiriliyor. ATtNA Yunan HukumeH Türk Hukümetme başvurarak 31 martta Parıs'te başlaması beklenen Türk Yunan gorüşme lennın süresiz ertelenmesini Is temıştır a a 'run habenne gore sıyasal Eozlemaler, Yunan Hüktimetı nm bu gırışımme Türkiye'nin E ge Denızınm uluslararası sulann da >apmakta oldugu Hava D» nıx ortak mane\ra]annın neden oldugıınu one «'irm»ktedırler Ege kıta sahanlığı ve hava sa hası konulannda. ıkı Ulke ara «ınaakı anlaşTiazlığın çozümlen mesı amacıyla düzenlenecelc Pans gorüşmelen, ıkı ulke uzman lannın, ocak ayında Londra'da vapmış oldugu görusmeler sı r asmda kararlaştırılmıştı Yunanistan. 31 marttaki g<iru=melenn ertelenmesını ve şeı. (Dersıru Sa 9. Su. 6 da) D AVK*R%, (Cnmhuriyet Bürosu) MSP, Daruşma Kuruîu toplantısmdan sonra Partılerarası Örel Konusyon'a da temsılcı göndermemış, ancak MSP Genel Başkanı Erbakan, Grup Başkanı olarak Meclis Başkanı'na bır mektupla toplantıya MSP'nın katümayacağını bıldırmış ve bunun nedenlenm açıklamıştır Meclis Başkanı Kemal Guven, bır sonuç ajınamadan dağılan Partıler arası ö » l Komısyon'un dUnKü •oplantısından sonra yaptığı açık lamada, erken seçim önergeleriyle ilgili hukuki ve styasl Uka nıklıklann gıderümesı yolundA çeşıtlı goruşlenn inoelendigini, Özel Komısyonun, grup temsilcılennden herhangı bın taraîından \enıden toplanması istendığmde hemen toplantıya çagnlacagını soylemıştır Guven, Mlllet Meclisi Danışma Kurulu'nu yann saat 11 de tekrar toplantıya davet ede ceğııu de eklemışür Danısma Kurulu'nun onceta gün toplanamaması nedenıyle olusturulan «özel Komısyon»a çajnlan sıyasal partılerden MSP dısmdatu partılenn temsllcılen. dun saat 10 30'da Meclis Başkanı Kemal Guven ın başkanlığında toplanmıslardır Toplantıva AP'den Cıhat Bılge(Devmım Sa 9, Su. 1 de)i <4 Bozbeyli: Ciddi tedbirler alınmazsa seçim sonrası seçim öncesini aratır hale gelebilir,, Tayland'daki darbe girişiminin bastırıldığı bildiriliyor B4NGKOK Taylandda dün saoah hükume^ karsı avak lanan bazı askerı bırlıkler Bangkok'takı Suan Rıen askerı ka rargahını ışgal etmışler ve ayaklanmaja katılmayı reddeden bınncı pıyade tumen komutanı General Arun Tawaathasmı' yi oldurmüşlerdır. Hukumetın ehndeki bazı radyo ıstasyonla nnı da ele geçıren ısyancılar, vonetıme el koyduklannı açıkla mışlar, ancak darbe gırisımı kıstı sürede hukumete bağlı kuv vetler tarafmdan bastınlmıştır Darbe gmşımınden sonra hu kumet sozcusu tarafmdan vapılan açıklamada ısyancıların ışgal ettıklen radyo ve askerı Karargâhtan çıkarak teshm olduk ları bıldırılmıştır Isyancılarm. darbeyı yonettıği bıldınlen General Hıran Ya sın ıle yakınlannm Formoza'ya gıtmelenne ızın venlmesı ko şuluyla teslım olmayı kabul ethklerı bıldınlmıştır Bıldırıldığıne gore oncekı gpce Bangkok jn 150 km <adar batısındak! Kanchanabun eyalet'ide uslenen 300 kadar as^er lasıcente vurumuş ve Tav'and rad\o ıstasyonımu ele geçırmıştır. tsyancılar yaptıklan yayında ulkede ekonomık durumun (De\amı isa 9. hu. 7 de) ABD Dısisleri Bakanı Vance Moskova'ya yeni önerilerle gitti MOSKOVA ABD Dışısleri Bakanı Cynıs Vance Bruksel'e uğradıktan sonra dun gece Moskova'ya hareket etmıştır Vance ıle Sovyetler Bırhğı yetkılılerı arasmdakı resmi gorüşmeler ya nn başlayacakur. Vance, Bruksel'de kaldığı 1,5 saat ıçınde NATO Konseyı'nd<> yaptığı konuşmada Moskova gezısı konusunda «Çok lyımser» olmasa bıle •Umutlu» oldugunu soylemıştır ABD Dışışlen Bakanı So>etler Bırhğı yonetıcılenyle goruşmelerırde. en azın aan oaha ajrıntıh goruşmeler yapılmasma olanak %erecek b:r •çerçe\e uzerınde anlaşma sağlanmasmı gereka gorduğünu de belırtmışUr. Baskan Carter, Vance'ın gezisl dolayısıyla yaptığı açıklamada, Vance'ın Moskova'ya stratejık sılahlann kısıtlanmasma ılışkm yenı ABD onenlennı götürduğunü soylemıştır. Carter <>\rıca Vance'ın Moskova'da tüm nukleer denemelenn yasaklanmasmı da onerecegını açıklamışrır Başkan. Moskova'nın tepkısme rağmen insan haklan konusunda düşüncelennı açıkça ıfade edecegını yınelemış ancak bu (Devamı Sa 9, Sfl. 4 de) S\MSIN DP Genel Başka nı Ferruh Bozbeyli Sarasun II kongTesmde yaptığı konuşmada ozellıkle seçim guvenhgı uzerınde durmuş bu konuda AP ve CHPnın hıçbır çaba gostermedığını one surmuştur Bozbeylı ozetle şoyle demıştır«Mıllet iradesıne ve demokratık hukuk devletı gerçeklerme uymak konusunda, AP ve CHP arasında hıçbır olumlu temas ve uzlaşma yapıldıgını bılmıyoruz Anarşık çalkanülan onlemek ve ulke huzurunu sağlamak komı sunda AP ve CHP arasınöa bır uzlaşma şoyle dursun aksme kıyasıya bır mucadele vardır (Devamı Sa. 9, Su 7 de) • HÜKÜMETE KARJ1 AYAKIA NAN 300 KIJILIK BIRL1GİN BAJINOA BULUNAN ESK1 BAJKOMUTAH YARDIMCISI VE ÜÇ SUBAY GlKEMN AY RILDIIAR. DIGER tSYANCI LAR IESLIM OIDU BIR GE NERAl OLDÜRL'LDU. CARTER YÖNFTiMi ADiNA SOVYETIERIE ılK IEMASI YAPACAK OIAN VANCE. SÎRATEJıK SılİHLARlN K! SIÎLANMASI, SıLÂH SATI^ LARININ SINIRLANOIRILMA SI GıBı BAZI ONEMlı KONU LARI TARTISACAK. Komandolar bir işçiyi tabancayla ağır yaraladı (Cumhuriyet Haber Merkeıi» Komandolann yurt ıçınde kan dokulmesıne yol açan saldırgan eylemlen dün de surmuştur Is tanbul'da Yeşıltepe semtmde bıl dırı dağıtan komandolar. bir ışçı\ı tabancayla afır bıçımde yaralamışlardır Izmır Buromuz da, komando lann saldınsı sonucu bır ogren cı ıle bır ışçının agır, ıkı kışının de çeşıtlı yerlerınden jaralandık lannı bıldırmıştır Ankara'da çı kan çatışmada ıse bır ogrencı ya ralanmıştır Samsun da bır komanao oğretım ozgurıugunu zedeledığı gerekçesıyle, Izmır Çınarlı Msslek L sesındekı olaylarla ılgilı olarak da 8 kışı tutuklanm'?*ir Ankara dakı demokrafk Kuruluşlar ADMMA Yuksek Okuljndı sma^ların faşıst ışgal a.tırda başla\acağına dıkkatı çekerek can guvenhğının sağlanmasmı ıstemışlerdır Istanbul'da Yeşıltepe semt.nde bır grup komando bıldıri dagınr ken olay çıkarmış, bu arada, ates de açmıstır. Açılan ateş sonucu Yıldız Çamaşır labnkasında ışçı olarak çalışan Burhan Akar adm dakı ışçı gogsunden ağır bıçımde yaralanmıştır Cerrahpaşa Has'anesme kaldırılan ışçı, amehvat edılmıştir Pohs, saldırgarüann komando oldugunu bıldırmıştır Çapa Ogretmen Okuluna da dun bır grup tarafmdan ateş açı'mıştır Yorede heyecan >ara tan ateş sırasmda yaralanan ol mamıştır IZMii'DE Ege'de, ozellıkle Izmir'de, ko ECEVİT, BUGÜN GAZiANTEP MiTiNGiNDE KONUŞACAK ANKARA, (Cumhnriyet Börosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ece\it bugun Gazıantep e gıderek burada duzenlenecek mıtuıgde bır konuşma yapacak, daha sonra Gazıantep ve çevre :ilerden gelen partı yonetıcüeriyle goruşecektır Bulent Ecevıt sabah uçakla Gazıantep'e gıdecek ve Gazıantep ha\a alanında seçim otobusılne bınecektır. CHP Genel Başkanı saat 11'de mıtıngte konuştuktan sonra saat 15'de çevre ıl \e ılçe lerden gelecek olan orgut yonetıcılen, partıh beledıye başkan(Devam: Sa. 9. Su. 6 da) mando saldınlan ve tedhış olay lan yoğun bır bıçımde surmekte dır. Izmır Iktısadı Tıcan Bılımler Fakultesı oğrencısı ve Demolcratık Yurtsever Oğrencı Denıegı Başkanı Kadır Ozdonmez, dua b« ledıye otobusunde uç komando(Devamı Sa 9, Su 2 de) GÖZLEM UGUR MUMCU "Rusi Nazar,, Kirndir?, B Çağlayangil'in Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile petrol konusunu görüstüğü bildiriliyor CtDDE (ANKA) Dışişleri Bakanı Insan Sabn Çağlayangıl dun sabah Suudı Arabistan Dışışlerı Bakanı Prens Suud Bın Favsal la goruşmostur Ikı bakan arasmdakı goruşmede peîrol sorununun ele alındığı oıld nl mektedır Çağlayangıl'ın Turkıve'nın gıttıkçe artan petrol sıkn tısına karşı Suudı Arabistan' dan \adelı olarak oetrol alma gırışımlerınde bulunduğu ılen surulmuştur. Çağlayangıl daha sonra Suud Bm Faysal'la bırlık te Islam KalkıKna Bankası gm ernorler toplantısma katıl mıstır Islam konfe ansı donem başkanı sıfatıyla toplantıda kısa bır konuşma yapan Çağlayangıl. daha sonra Mekke emın Prens Fevvaz Bm Abdulazız e de b.r nezaket znaren japtıktan »on'a Cdde'je donmuş, burada Islam Konferansı Genel Sekreterı Dr. Kerım Gave ıle gorüsmüştur. u günlerde Ankara'di bir sineaUMİa «Akbabaaın Üç Günü» »dlı bir (Um oynnyor. Gormedıysenlz, gidip gorun : Filmde, CIA ile Ugili olaylar ele alınıyor. Filmi izlerken, acaba TuTUre'de CİA hangi siyasal olaylara el atmıştır> dı\e riüşondüm. Bunları biz bilmiyoruz amma, Dışışlen Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil iyi biliyor. Guzel guzel de açıküyor. Omür adam doğrasu . CtA deyince aklıma geldi: Bir zamanlar Ankara'da • Rusi Nazar» adında bır CİA görevlisinin adı ber yerd« konusulurdu. Ben de merak edip Rusi N'azsr'ın kim oldnğunu araştırmi'jtım. Rusi Nazar, Justmat adryl» bUiııen Amerikan askeri kuruluşunda çalışır görünüyordu. Rusi Nazar, herkcsi tanırdı. Ankara'da, Bahçelievler 3'üncu Caddede karakol karsısmdaki Iki katlı evinde sık sık devlet adamlannı, asker ve sivil bürokratlan ağırlardı. Rusi Nazar, Türkistanda doğmuş, Sovyet ordusunda gorev yapmıs, tkinci Dunya Savaşı sırasmda, Almanyavâ kaçmıştı. Sonradan Amerikan uyruğuna gıren Rusi Nazar, Amerika'da gizli haber alma örgiıtünde onemli görevler üstlenmiştı. Türkçe bilmesi, Tıirk kökenli olması \e Sovyetler Birliği hakkında bilgi ve sörgu sahibi bnlunması Rusi N'azar'a, örgüt içinde etkinlik saflıyordu. CtA yetkilileri, beltd bn nedenle Rusi Nazar'ı Ankara'va vollamışlardı. Rusi Nazar, Ankara'da <Co» adıvla tanınan. Joseph Danaho ile birlikte çalışıyordu. Bu ıki CI\ gorevlisi, s»ğladıklan Idşisel dostluklarla. asker \e sivil bürokrasi iizerinde guven de kazanmışiardı. 27 Mayıs 19S* devrimlnden sonra. Rusi Nazar, ihtiUlcilerle Uişki kurmaja çalıştı. 22 Şubat ve 21 Mayıs ıhtilal girişimlerinde ihtilalcilerle görüşme olanağı aradı. Bu yazdıklanmı, o günlen yaşa;an emekli askerlerin bir çogu yakından bilmektedir. Rusi Nazar'ın bu olaylar içindeki rolu ve etkinliği konusunda hernangi bir bilgi sahibi değilim. Bilebildiğim sadece «u : Rusî Nazar, o gönterde, Ankara'da Gaâosmanpasa mahallesinde bir eve sık sık gider ve evde bir eraekli kunnay albavla gonişfirdö. Bu albay sonradan. Tarkjye'de siyasal rtkınlik kazandı. Rusi Nazar. bu emekli ihtilalri albavın Inzına «PanAmerikan> adlı uçak şirketinde bir is de bulmustu. Dostlukları çok sıtaydı. 12 Mart oncesi, Rusi Nazar, birçok olaym içine firdi, birçok kişiyle ilişki kurdu. Birçok olayi yönlendirrneye ralışti. 12 Mart U71'den sonra da, bir vüksek yargıcın kuı olan Alman asülı kansı Llnda ile, Turldye'den aynldı (Devamı Sa. 9. Sfi. ? de) YURDUN ÇEŞİTLİ KESIMLERINDEKI TRAFİK KAZALARINDA 14 KİSİ ÖLDÜ (Cumhuriyet Haber Merkesi) Yurdun çeşıtlı Kesımlerınde meydana gelen traiık kazaların da 14 kışı olmüş, çok sayıda yurttas da yaralanmıştır. • Samsun'dan Trabzon'a ko mur getırmekte olan Hasan Ibrahım Ağaoğlu yonetıırundeKi kamyon, Unye'nın UzummevKi kesımınde karşı yonden gelen 55 A E 223 plaka.li taksı ıle çarpışmıştır. Aşın hız yuzunden meydana gelen kaza.da taksıde bulanan Selâmı Demırbas, Yaşar Ozturk, Yılmaz Tunç, Celal Demırbaş ıle kımlığı saptanamajan bır kışı olmuştür. • Sıvas'a bağlı Gunin ılçesının Kaynarca mevkımde ıkı kamj'onun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 44 AL 763 plakalı kamyonun surucusu Rıza Oksuz ıle Salıh Gulçıçek olmuş, 3 kışı de ağır yaralanmıştır. • Ankara vonune gıtmekta olan 65 HK 185 plakalı ozel oto mobıl Kulu yakmiannda aşırı hız nedenıyle vırajı alamayarak devrılmıştır Kazada otomobıh kullanan Alı Guven olmuş, oğ lu da ağır yaralanmıştır. • Sakar>anın Kaynarca ılçe sı tkızce koyu yakınlarında meydana gelen kazada. Şerafettın Tezer yonetımındekı otomobıl. vırajı alamayarak devTÜmış, Behıce Konuk adlı kadm can vermışür. Yaralanan ılcı kışı de Sa. 9. Sü 3 de) Otobüs bagajında yurt dışına kaçak olarak çıkmak isteyen 5 kişi yakalandı MSAYBİN (MEM) Nusaybmden Beyrut'a gıden Selanattın Uçaroglu > onetırmndekı 47 AD 873 plakalı otobuste yapılan arama sırasmda pasaportsuz olarak yurt dışma çıkmak tçın bagajda gızlenen 5 kışı yakalanmıştır. Kaymakam Hanefi Demırkol'un verdığı bılgıye gore, otobüsun bagajır.dakı vauzler arasma gızlenen Lübnan uyruklu Gazı Musa (23), Salıh Cabır (38). Ahmet Umaret (35), ıle Savur ılçesının Cçkayak koyünden Gazı Şımşek (38) ve Ramazan Eldem C?5) ılk sorgularmdan sonra tutuklanmışlardır. Olayla ılgıli soruşturma sürdürülmektedır. (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) ABDULGAHBAZ TURHAN SELCUK MUSTAFA EKMEKÇi'nin ANKARA NOTLARI TAN ORAL'ın ÇıZGiSiYLE (7. Sayfada) Salı günü CUMHURiYET'te NADİR NADI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog