Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

• Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık Te gazetecı'.ik T.A.Ş. CUMHTRÎYET ÎSTANBUL adına NADtR NADt TELGRAF ve MEKTÜP adresl: • Genel Yayın Müdürü OKTAY KIRTBÖKE Foste Kutusu Istanbul No: 346 • sorumlu Yazı Işlerı Mudürü . CETİN OZBAYRAK • Buan ve Yayaa: CLMHUKlrrr Matbaactüfc r« TELEPOV : 38 VI M Oazeteciitk T.A.Ş. Cağaloğlu, Halkevl Sos. No: 3941 (Bes Hat) * r»llâJUIID!VCT AHLAK YASASINA OUMnUnlTCIryMAYI TAAHHÜT EDER • BüROLAR : Ankara Atarürk Buivan Yener Apt. i'enisehir Tel.: 17 58 66 25 57 01 • IZMİR HaUt Ziya Buivan N'o. 65, Kat 3 Tel.: 13 12 30 12 47 09 # ADANA Atatürk Caddesi Uguriu Pasaj Tel: 1455G 19731 B A S r N ABONE ve ÎLAN Aylar 12 6 3 1 Yurtiçi: 720 360 130 P O Yurtdışı: 1170 585 292.5ü 97.50 Ülke gruplarına ve ağ'.rlıgma göre uç&k farkı okuyucu tarafından a y n c a ödenir... Baslık (Maktr.ı 750 Lira 2 3 ve 9. sayfa (santimi) 200 » 4, 5, 6, 7. sayfa (santimi ı 160 » Ölüm, Mevhd. Teşekkür <5 santirm > 4M » Nişan, Nikâh, Evlenme Doğum 300 » Yayın Hayatı (keiimesi) 4, » K;:o ıkelımesh 3, » 28 MART 1 C.unpş Oğle îmssk 409 552 12.30 Ikindi Akşam Yatsı 15.49 18.27 20 00 T AK V i M BUCAK'TA (Baştarafı 1. sayfada) Oe karşıîaşan öğrenciler derslere girememişlerdlr. rrü'nün Taşkışla binası dışın dakı t.üm bolümlerinde gergin ortam dün de sürmüş, Gümüş •uyu Temel Büımler Fakuitesin de bir grup komandonun koridorlan tutroası ve gösterı yapması sonucu, poiis tüın ojrenci leri okuldan çıkarmıştır. Güraiiş suyu Temel Biiımler îakuitesin de de öğrenime bir gün ara ve rılmiştır. flH FAKİftTEJİNDf ÎTÜ Fen Fakiiitesuıde komando lar dün olay çıkarmış devrtmci öğrencilere saldırmışlardır. Komandolann bu saldınsına poiis engel olmamış, aksine ilericı ög rencileri coplamısnr. Eu sırada kız ve erkek öğrencilerden yara lananlar olmuştur. Bunun üzeri ne ögrenciler dekanlıgın bulunduğu kata sığınmışlar ve burada 2 saat kalmışlardır. Dekarı'ırı polisleri okuldan çıkarması Uzo rine. ögrenciler sessiz bir «.ekil de buradan çıkmışlardır. Fen Fakültesi devrimcıleri udı tıa yapılan açaklamada pülisin tutumu kınanmış, Ülkü Ocaklan Şube Başkanı Mustafa Veıka ya'nın polislerin gözleri önünae öğrencilere küfrederek <sızm he pmlzi dograyacağım» diye bafır dığı bildiriLmiştir. Genç Fenliler Kültür Dernefi Başkanı Sabahattın Denıircan da, polisin kız ve erkek öğrencıleri coplamasını protesto ettüc lerini büdirerek, «ilerici yurrs» ver öğretim görevlilenni de yaıu mızda yer almaya çagırıyorus» demiştir. Komandolar llerıcl lcuruluj ve demeklere karşı saldıruarını gün geçtikçe yoğunlaştınnaktaıdır. Dün de güpegündüz ellerinde silâhlarla bir grup komando Tüm Acıbademlıler Birleşrr.e ve Dayanışma Dernefine (TAB DER» saldırarak lokali tanınmayacak hale getımıiş, lki kişl yi de yaralayarak kaçrmşlarrtır. Giderken iiye kayıt defteri ve ev rakîan da göruren koma:]ciolar pencereye çıkan halkı da silâhla tehdit etmişlerdir. Vatan Mimarlık ve Mühendis!lk Yüksek Okulu öğroncıleri ko mando baskısını protesto amacıyla dün bir günlük boyl'.oî yap mışlar ve derslere ginnenuşlerdir. ANKARA Hacettepe Umversıtesi Beytepe kampusunda dersleri engelleyip öğrencileri dövdükleri iddiasıyla 12 ögTencl gözaltına alınmıştır. Kavaklıder© semtinde bulunan bir şarküteri, bncekl gece silâhH beş kişi tarafcıdan soyulrnuş ve kasada bulunan 6 bin lira civannda para alınmıştır. Soyguncular kaçmışlardır. MAIATYA'DA 5 Kİ$İ Gürçeşme'de bir Jcahveye kimlikleri belirlenemeyen kı^ilerce açüan yaylım ateşinde, Naani Şa hır adli kişi bacağından yaraianmıştır. Kısıtlama nedenlyle eleıc•riüerın yanmadıgı bir sırada açı lan yaylım ateşinde kahvenaııc nin camları tarılmıştır. önceki gece meydan» gelen olaym rjçlulan olduklan iddiagıyla Suna Dürüncü, Şinasi Birsen ve Şerafettin Figen'in aranması »ürdürülmektedir. Öte yandan, üıerlerindelti faşist baskıların yognnla^rıgını bildiren, seyyar satıcılann dün düzenledikleri .Faşizan baalalara son» yürüyüş ve mitingi olaysız sona ermiştir. Uşak olaylan Ue llglli olarak güvenlik kuvvetlerinin operasyonu sürerken, başta evler olmaJc üzere çeşitli yerlere baskınlar düzenlenmektedir. Bu arada evlne baskın yapılaa DP İlçe Başkanı Ismail Orman, CHP'li Ömer Alkan'ı tanıdığı gerekçesiyle Cumhuriyet Karakolunda dovüldüğünü iddia etmiştir. DPli Başkan, «Daha kapıda başıma sert bir cisimle vurdular. Copla ve yumrukla kıyasıya vurdular. Dişlerim kırıldı, 9 günlük rapor aldım» demiştir. Bozbeyli (Ba»Uratı 1. de kendi iradesi çizgisine çakmeyi başardıgını sa^ınmustur. Bozbeyli genel seçime gidiHken son yasama döneminin AP ve CHP arasında karşılıklı suçlamalarla geçtigini soylemiş ve bu iki partinin biribirlerine «hod ri meydan» diyerek erken seçim çaüşmalanna girdiklerini belirtmiştir. Seçim kanununda yenilennıs kara.nnın verildigi günden sonraki 60. günü takibeden ilk pazar günürde oy venleceğini hatırlatan Bozbeyli şöyle devam etmiştir: «Kanuna göre seçim tarihi seçim kar&rırun verıldigi güne göre hesap edileoektir. Şimdiden tarih belirlenemez. Ayrıoa asayişi sathyamadıgını Demirel soy lediğine göre. bu hükümet seçim güvenliğini nasıl sağlnTicaktır. CHP buna r.asıl inanabiliyor. Üstelik Partilerarası Komisyonda görüşülen konular da yüzustü bırakı!:5or. AP ve CHP Cumhurbaşkanı Sunay'm süresinin uzatıl masında. bir Anayasa Mahkemesi Başkarunın Cumhurbaşkam seçilmesinde. Toprak Reformu Kanununda oldugu gibi erken seçim konusunda yeni bir işbirligine girişmişlerdir. Anarşi konusunda bu lkl parti arasında bir uzlasma söyle dursun aksine kıyasıya bir müc»dele vardır. tki lider arasındaki suçlamalar taraftarlan arasında da çıddetü çatışmalara yol açıyor. T'niversitelerde tasan olaylarla kanlı halk kavgalan. aslında Demirel Ecevit kavgasının halka sıçrayan ömekleridir. Seçmen lısteleri bnşındaki kanlı çatışmalar sandık bsşvıda devara edecek kanlı olaylann habercisi gibi görünmektedir. DP olarak bürün siyasi partilerı ve bazı partilerin yan kuruluşu gibi hareket eden bazı lşçi ve i?veren çevreierıni uyarma geregini d.ıyuyorut. Genel seçimlerin dürast, sakin b:r ortam içinde yapılması mil'.et ira d«sini her türlü partizan beaaplann üstünde ele almması güvenlik içinde yapılması gerekir. Bir bırlerini kanına ekmek dogramaya hazırlanan partileri milletinıi» ıtibar etmeyecektir. Pakistan seçımlerindekı kanlı olaylar ders olmahdır. Hind:stan'da U yılhk iktidarı yere seren Başbakuıın sert tutumu ve Başkanın uğlunun yaptıgı yoîsuzluklardır. Demokrasinın faziiet değerleri unutulur ve ihmal edilirse milletin şamarı yaman şaklıyon.» Parti Divanında Genel Başkamn açış konuşması basma aç.'c yapılmıştır. Eozbeyli buıada yaptıgı konuşmada daha sonra şunlan söylemiştir: «Meclisımiz erken seçim fcara rını verdikten sonra Bakanlar Kuruiu'nun bunu 48 saat içinde yayınlaması gerekmekredir. Ba kanlar Kurulu'nda MSP'lilerin bu kararı imzalamaması ıhtır.ıa ı vardır.» Bozbeyli, Demirel ve AP'li Ba kanlar için 4O'ı aşan yolsuslui dosyasının bulundufunu söylemiş, «Görevini kötüye ^ullanmık tan sanıktır Sayın Demirel.. De mırel hesaptan kaçıyor» demiş. bu dosyalarm da bir sonuca bag lanmasım istemıştir. Bozbeyli kulislerde «seçim hü küroeti» kurulacağı yolunda söy lentiler dolaştığmı, bu konucİH DP'nin görüşünün ne oîduğunu soran bir gazeteciye, «Önümüzdeki aktüel mesele erken seçmı konusudur. Hükümet bünyesinde çözülmeler dagılmalar olursa biz de bunu yetkıli kurullarımız da görüşeceğiz. Bir tahmindo bu lunmak istemenı. Tahmin yapnıa nın çok zor oldugu bir dönemdeyiz.» karşıhğım vermıştir. Bir gazeteci de DP'nin bir gensoru venneyi düşünüp düşün mediğini sormuş, Bozbeyli bur:a da kurullarında gensoru koırısunda bir göruşme olmadığını söylemiştir. Bozbeyli Demirel'in «bu aıecUs harp karan da aiamayacak mı?» şeklindeki sözlerine detino rek, «Demirel bu sözler.yle kamuoyunu yanılcmaktadır. Harp kararı TBMM'de, erken seçim ise Millet Meclisinde görüsüiür.» demiştir. Bozbeyii Meclis Eaşka runm soruna çözüm için özel ko misyonu toplannya çagırmasîm da eleşürmiş. «Meclis Başkanı bu konuda vuzuhta olmahdır. Meclis Başkam iki partmin iste gini çörjme bağlamak için yol anyamaz» şeklinde konuşmuştur. Bozbeyli yine bir soru üzerine iç tüzükre değişiklik yapılmak istendiği tahdırde bunun Danış ma Kuruluna gelmes:ne zerek bulunmadığını söylemıştir. Danışma Kurulu (Ba^Urafı 1. Sarfada» Meclis Başkanı Kemal Güven MSP katılmadıgı için toplanamaj>an Danışma Kurulu'nda sohbet biçiminde süren görüşmelerden sonra saat 12.45'te basma şu açıkîamayı yapmıştır: • MSP temsilcisinin katılmaması nedeniyle Danışma Kurulu çaiışma yapamadı. Bu yüzden erken seçim önergeierinin işleme konulmasmdaki »üçlüklerin giderîlmesi amacıyla tüm parti gruplarına çağrı japılacak ve konu bu şekilde kurulac&k özel komisyona havale edi!ecektir.> Meclis Başkanının açıkladıgı • özel komisyon. bugün saat 10.30' da toplanarak erken seçim önergelerini görüşecektir. Meclis Başkanı Kemal Güven açıklaması sırasında gazetecilerin r sorularım da } anıtlamış. .Bir çıkar yo! bıılacagımız ümidınl taşıyorum. demiştir. Güven bugün saat 10.3u'da topianacak olan özel komisyonun, özel toplantısında çeşitli güçlükleri bertaraf etmek ve nasıl bir tedbir almması gerektiğinde bir görüşe varmak konusunda çalışılacağını sözlerine ekîemiştir. Komisyonda aynca Meclis Içtüzük hüküm'eri üzerinde de araştırmalar yapılacaktır. Mecüs Başkan: Kemal Güven. gazetecilerin kenriisine yöne'.ttikleri sorular» şu karsıhklan vermiştir: Sorn Toplantının sonunda başkan olarak meseleyi genel kurula indirmeyi düşünüyor musunuz? Yanıt Henüz bu konuda verilmiş bir karanm yok. Mevcut gelişmeler karsısında ve bundan sonraki izleyecegimiz yo>.ı saptamak için böyle bir toplantıya lüzum ve zaruret hıssettim. Sorıı Bütün partileri mi ç»ğırdınız? Yanıt Evet. gruplan bulunan siyasi partileri çağıracağım. Yalnız bu danışma kurulu niteliginde olmayacak. Karşılaşıian güçlükleri bertaraf etmek için ne gibı tedbirler düşünebiîiriz. bunu göriişüp bir sonuca varmak için lüzumlu gördüm. Soru MSP gelmezse devam edecek mi? Yanıt Danışma Kurulu niteliğinde olmadığı için evet. MSP gelmediği takdirde bu özel komisyonda gerekli görüşmeleri jTipabileceğız Soru Ümitli misiniz erken seçim önergesinin başka bir prosedürle meclise gelmesine? Yanıt İki büyük partimİB ve DP erken bir seçime taraftar görünüyorlar. Zaten bildiginiz gibi AP, CHP 5 haziranda seçimın >apılması için önergelerini de baskanlığımıza vermiş bulunuyorlar. İçtüzüğümüzün 93. maddesine göre, bu önergelerin Anayasa Komisyonuna havale edilebilmesi Danısma Kurulunun göriisü alındıktan sonra mümkün oldugu için mevcut önergeleri Anajasa Komisyonuna gönderemiyorum. Tıkanıklık da buradan ileri gsliyor. Bunu nasıl bertaraf edebilecegımizin yollarını usullenni mevcut temaülle ve içtüzüğümüzün karsısında araya cağız. Çıkar bir yol bulacagımız ümidini taşıyoruz. Soru Engeli aşma yolu var degil mi? Yan't SÜT::?<;İZ bulımabilir. «Erken seçim kararı alınması, bu karardan önce ve sonra, kısd bir süre için de olsa, meclisierin yogun bir çahşma yapmasıru engellememelıdir. Asgarı geçinı mdirimi kanunu başta olmak üiere, sosyal amaçiı kanunıardan bir kaçı daha Millet Mecl:si'nden geçiriimeiidir. Yolsuzluk iddiaları ile ilgili başlıca hazırhk komisyonlan da, çalışmalarını kabil olan süratie yürümıeıi ve gerçeklerin aydınlanması yolunda hıç bir çaba esirgenmemelidir.» Maliye Bakanı, MSP'ye çattı: «isim projeieriyle kimseye para harcatmayız» ANKARA. (Cumburiyet Büromı) Son gunlerde değişık bas:n organlarında yayınlanan ekonomik sor.ulara ılışkin elej ırıl>ri yanıtlamak, İhracat, döviz rezervi ve pahalıhkla» ilgili «Kesin rakamları Kamuovjr.a sunmak» ve Türkiye'nin «Dış alemdeki ıtibarını ortaya koyn.ak» anıacıyla. dün bir basın top :antısı düzenleyen Mahye üakarı Yıimaz Ergenekon, ekonomiK sonularia ilsilı yayınları aGcrçek dışı ve siyasi amacau ydnelık o;arak nıtelemtştır. Ergenekon oaiin •oplannsında MSP'ye de a^ır niirumiarda bulunmuş «Saüayıjeşıneye hiç kimse sahip çıkamaz. Sahip çıkmaya kalkana kaı; kişısı nız diye sorarlar demiş ve MS?" nin propasrnr.dasmı yanmaya çı.lıştığı «Ağır sanayi hamlesini» r iırıa ederek «Is:m projeleriı:f k"<ı se tek kuruş harcafmaz» biçimin de konuşmuştur. ^ . GÖZLEM (Baştarafı 1. sayfada) ten aynlmarı cöze alamamaktadır. Fakat. acaba, hflkiimette kalmantn haçkaca yolu yok mudıır? MSP, Drmirel den kurtuJnuk /ıırundadır. tste ellerinde ifci konu var: Biri mobtlya dooya&ı. Ikinclsi TRT soruna.. Bu iki sorun, Demirel'i Basb«kanlıkun uzaklaştırmaya yeterlidir. LSvelim ki, F.rbakan Demirel'i düsürmek için girişlmlerde bulunursa. TevfiU Paksu jrubu, parti içinde isy»n bayrajı açacaktır. Paksu bu kosullarda partiden aynlmayı göze .ılacak mıdır? Göze als». söz fclişi. peşinde sürükleyeceği beş on milletvtkill ile AP listelerinden »evilebilecek midir? Yeni kurulan «.Vlzam Partjsi»nin bütün Tiırtta örgütlenme olanarı da pek zarıf olduğutıa çöro. Paksu'nun, öyle kolay kolay Demirelellik yapnıaM ı!a düşünüiemn. «Oöriinen köy kılıvuz istemez».. >ISP, Demirel ile beraİMr olduğu zaman oy kavbetmiş. Demirel> karşı tutum takınınca oy kazanrnışUr. F.rbakan m ağır sanavi atıhmlarma yetfr zek&sı bu olçuyu jörmezlilrtTO jeliyorsa, blr diyecesimlz vok Evel mubiiva konusu bu arada yeniden car.lanabilir. Yani mobilyalar yeniden cilâlanabiiir. Aîtan öyraen bu arads yurt difindadır. Gelsin de. şu mobilva belfelrrtni yeni bastan sözden geçirsek. iyl olmaz mı? MSP anahtsn paslanmış mıdır, kırümış mıdır, yitirOmis midir? Ne olmuşttır allahaşfeına?. Halep nrdaysa, arşın burada.. MSP bugüne kadar mobilya \olsuıhıpunda Demirrl'e kolkanat jermijtir. Iştc Anlerinde bir fırsat: D^virsinlrr Demirel'i.. Mobilya dosyası önlerinde duruyor.. Alın blr başka fırsat, TRT sonınıı gözierinin içine bakıyor... Kırık anahtar blr i$e yaranuyona, bu an&htan ne yapsak acaba? Bunun da a^ır «uıayii yok kl .. TSİP BIIDIRISİ Türkiye Sosyalist İşçi Parisi Genel BaşkarJık Kurulu >ayın!adığı bir biidiride erken seçım., • Gericı ve faşiit güçierm ba hükümetle seçimleri yapmak için bir tı:zağı olarak nitelemış ve bugün sorun ne pahasma olursa olsun seçim yapılsın demes değilcîir, asıl önemli olan seçimlerin MC hükümeti ile yapumsrrasıdır» dıyerek, hükümerın düşürülerek yerine bir seçim hükümetinin k'.ırulnıas'.r!i •s^emıştir. MHP'NİN GORUVtİ MHP Genel îdare Kurulu da d'in toplanarak. erken seçim kon'ostınu görüşmüştür. Genel Başkan Türkeş, seçimleria öne almrcasınırı zorunlu oldugunu söylemış. buna karşı '^kıimasım millete güvensizhk olarak değer; lendirdik'.>••••" ' ' ' n i ş t i r . Ecevit 1. Sarfada) MSP Genel Başkanının CHP"ye yönelttigi iddialar için tanıdıgı r ce\ ap hakkını kullanan CHP Genel Başkanı Ulkedekı elektrik sıkıntasının en önemli etkenlerinden birinin akaryakıt »ıkıntı«i oldugunu belırtmı* ve föyle konuşmuşîur: «üzun yıllar TUrkiye'de elektrik santrallarımn yapımı ihmal edılmiştır. Çok uzun »üreler gecıktirilmiştir. Bunun en yakın bir kanıtı, bir ömeji bundan yıllar önce hizmete girmiş olması gereken Oymapınar barajının santralının temel auna töreninin daha yeni yapılmış olmasıdır. Son zamanlarda büyük kentlerimizden pek çoğunda gecelena büyük bir kısmı ışıksız, elektriksiz geçiyor. Bu vüzden fat>rikalar dumyor, işyerlert n göremez hale geliyor. Son gunlerde sözü çokça edJlen 3000'lere 23 yıl kala Türkiye'nin büyük kentîerinden bazılarından gençlerimiz, çocuklanmız mum ışıgmda ders çalışmak zorunda kalıyorlar. 1974 yılında CHP hükümette bulundugu sırada dünyada bü yük bir ekonomik bunahm ve petrol bıınalımı vardı. O sırada Türkiyede bildigini» gıbi Kıbns Ban$ Harekânna gıriîmişti. Kıb n s Ban$ Harekâtma giriştiğimiz sırada bile TUrkiye'de ben«n, mazot kuyrukları görülmemişti. Fakat ?imdi donanmamız Ege de sadece bir manerraya çvk tığı aırada üikemlzin birçok yerlerinde benzin, mazot bulunmuyor. Buna aynca elektrik sıkıntısı. da eklenmiş bulunuyor. Aslında bu elektrik sıkıntısı iddia edîlcögı gibi sadec« ban hatlann anzalanmasından da ileri gelmiyor. «Ak Günler» adı vsrilen projramda Siyasal Bilgiler Fakültesl öğretim üyelerinden Doç. Bilsay Kuruç ile söyleşi şeklinde yapılan programda CHP Genel Başkanı Ecevit partisinin demokratik sol anlayışını da anlatmıştır. CHP'nin anladığı demokratik solun ne olup ne olmadığını belirten ve diger sol anlayışlardan farklan konusunda bilgiler veren CHP Genel Başkanı öıetle çunları söylemiştir: «Dünyada bir tek sol bulunduğu kesinlikle iddia edilemez. Nitekim CHP'nin dışında Türkiyede bazı sol partiler vardır. Ama onlar bizden çok farklı oldukları gibi kendi aralannda da büyük larklar vardır. Onun içindir ki zaten bir araya geiememektedirler. Ve bizim de o partilerle belli konularda işbirliği yapma olanagımız görülememeic tedir. Bizim sol anlayışımızm özelüği demokratik özgiirlük»ü oluşudur. Onun için kendi tutumumuza kendi anlayışımıza demokratik sol dvoruz. Demokratik sözcügünün altını çizerek. sol ashnda duı«n değişikliği isteyenlere verilen çok genel bir tanımlam adır.» Ecevit konuşmasmda aynca şunlan söylemiştir: «Gelişmemiz için yenl yöntenıler oluşturmamız gerekiyor. Bu arada, üretim araçlarımn büyükçe bir bolümünü elinde toplayan veya ellerinde sermaye birikimi oluşmasını sağlayan çevreler. ülkenin kıt kaynakları kendi ellerinde toplansın, kalkınma kendi ellerindeki kaynaklann yatırıma, ekonomiye yöneltilmesiyle gerçekJeşsin istiyorlar. Ellerindeki kıt kaynaklara halkın ortak olmasma razı oimuyorlar. Ve diyorlar ki, nasıl olsa bu milll ser\et, mila varük bugünkü düzeyde hepimize yetmez. Onun için, halk biraz sabretsin. Biz halkm varmı yoğunu alalım. Tabü bunlar iş adamı oldugu için, ışlerini de biHyorlar. Varım yoğunu daha çok biz kendimizde toplayahm. Bilinen b:r deyimdir, sonıunu hele bir biiyütelim. büyiittükren sonra, daha adaletle bölüşmeyi düşünürüz diyorlar. Fakat Türkiye gibi gelişme sürecine girerken aynı zamanda demokrasiyi de benımsemis bir ülkede tabii halk bunu kabul etmiyor. Halk di^'or ki, bu üretilen servet, meydana getirilen var lık benim emeğimle ortaya çıkıyor. O ha!de. bunda benim de bir payım bir hakkım olmak gerekir. Özgürlükler olduğu için haik, bu istegini dile getiriyor. Biz k'jracflgımız halkçı düzende devlet işletmelerıne partizanîarın de*ü. iktidarlarm değil, doğ rudan doğruya halkm. o işletme îerde. o fabrikalarda. o madenler de çalışan işçilerin ve işçiler'.e b'rlikte teknisyenlerin. mühendis lerin öteki görevlilerın eğemen olmasını istiyoruz. O zaman demokrasimiz ae daha çok güç kazanmıs oîacakiır. Birtakım parti^an hükümetler kanşmayacaktır bu işletmelere. Doğrudan doğruya bu fabr.kalarda, madenlerde çauşanlar, «Biz halk adına buramn sahihiviz. Bunun ivi isleme CUMAII051U MSP Genel Bakan Yardımcı BI Fehmi Cumaiıoğlu erken seçim konusunda AP ıle CHP'nin gızli işbirligi yaptıkları iddiaşını y.nelemış ve «AP :1e CHP bir ay süren gızii pazarhktan sonra erken seçim önergelerini ardarda meclise verdiler. CHP lıenüz önergesini vermeden Derr.iret CHP adma da konuşarak, «370 milletvekılı erken seçim istıyor» demek suretiyle aralarındaki gız lı işbirhğini açıklamış oldu. Bu iki parti sözcülerinin birb'rinı karşılıkiı suçlamaları milieti ai datmak içindir.» demiştir. Elâzıg'ro (Haştaıafı 1. sayfa4a) oranı bazı bölgelerde yüzde 90*ı bulmaktadır. Palu Kaymakam Vekiîi Üsteğ men Tahir Cebi'nin açıicla:ıusına göre. ilçeye 4 kilometre uzak ]ık:ak: Kayapmarı mahallesinâe deprem sırasında çöken ik: evde bulu:ıan 8 kişi can vermıştir. ölenler şunlardır: Erdal Abacı. Songül Abacı, Ze kiye Abacı. Sema Abacı, Yusuf Nalcı, Elif Nalcı, GüUen Nalcı, ve Bacı Nalcı. Palu ilçesinde aynca çok sayı da ev hasar gormüştür. Palu ilçesine baglı Hoşmat köyünde de enkaz aitından bir ceset çıkarılmıştır. Kızılay'dan gönderilen çadırla ra yerleştırilen felaketzedeîere çevreden gönderilen viyecek'er dağıtılmış. yaralıların tciâvisi de Kızılay tarafmdan kurulan se>Tar hastanede yapılmaya baş lanmıştır. Depremden sonra Çaybağı bucağı, Gökdere bucagı, Beyhan kasabası Okçular koyü, Kovancılar kasabası, Tabanözü köyü. Hoşmat köyünde evlerin çoğunun oturulamiıyacak duruma geldiği, bildirilmiştir. Deprem bolgesine yardım malzemesi gönderilmeye başlanmıştır. Elâzı* YSE, Karayolları, Î! İmar Müdürlüğü ve Kolordudan 20 kamyonia, sedye. ilâç ilk yardim malzemesi, kürek, k&zma ve çadır gönderiimiştir. îmar ve İskân Bakanhğı Diyar bakır Bölge Müdürlüfünden, dep rem böigesine Si kişilik bir kur tarma ekibi gönderiimiştir. Vandan da ekipler yola çıkarıL'iuştır. Kızılay merkez deposundan 200 çadır, öıel bir askeri uçakla Elazığ'a oradan da Palu'ya göndei'iimiştir. Kandiili Rasathanesi, Palu depremini kaydedememiştir. Kandiili Rasathanesinden bir yetkili, Kandillı'ye 1200 kilometre uzaklıktakı Palu'nun çukur bir havzada nehır yatağında bulundugunu bildirerek, «Sarsıntı, lokal bir deprem oldugu için cihazlanrruz tarafmdan kaydediimedi. Depremin şiddetinin düşük olmasuıa rağmen, bölgenın jeoiojik yapısı nedeniyle hasar yapması gayet doğaîdır demiştir. • Geçmişte ve günümüzde antidemokratik uyguiamalar» konulu açık oturum bugün saat 13. 3ü'da Yeni Tepebaşı Gazinosunaa yapılacaktır. İlerici Kadınlar Derneği, İlerici Gençler Derneği. Tt'SDER, TL'TED. TÖB DER Istanbul şu beleri ile İstanbul Halkevîeri Koordinasyon Kurulu ve İKÖK' ün ortaklaşa düzenled:kleri açık ottıruma Sadun Aren. .ili Sirınen. Turgut Kazan, Süieyman Üstün. Zülâl Kıhç, Halük Tan İpekçi tartışmacı olarak katıîafaklard:r. «Geçmişte ve günümüzde anti demokratik uygulamalar» konulu açık oturum bugün yapılıyor DEMİREL MSP'NİN (Baştarafı 1. savfada) satta da ekranda ben görüneceğim. Biraz daha ortalık tartışma oriamma girecek. Öyle görünüyor. Hiç kimse merak etmesin ben nerdeyim diye. b?n fırsatını koHuyorum, geldiği zaman da yakında çıkacagım ekrana.. Oyle lâfı söyleyip kaçıp gitmek yok. Lâfı hizasına get:receg!m kim ne söylediyse.. Ben başlatmadım başkaları başlatt;. Hakkını rerelim bu işın degil mi?» Bir gazetecüıin TRT'deki kıyırnla ilgili sorusuna Demirel «İlgüeneceğim biraz sabırlı olmak lâz:m. Herşey sabırla îıaîiolur» demiştir. «CHP yapuğı açıklamada, bi« erken seçimi AP'yi kurtarmak için değıl, halkı gençliği kurtarmak cinayetlere son vermec için istiyoruz diyor» şeklindeki bir soruya Demirel şu cevabı vermiştir: «Kım dıyor ona AP'yi kurtar. Burüar demagojiden ibarec. AP' nın kunarılması CHP'ye mi djşmüş yani? Ne zaman CHP. AP'yi kurtarmış veya baska biriîSni kurtarmış da şimdi AP'yi turtaracak?» Bir gazeteci de MSP Genel Başkanı AP'nin benzini bittlği için erken seçim istiyor dedi. Cevabınız olacak mı?» biçiminde soru yöneltince Demirel şunlan söylemiştir: «Henüz MSP Genel Baskanı Başbakan Yardımcısıdır ve hükümet ortaklıgı devam etmektedir, Bir tartışmaya girmekte mana görm.üyorum. Seçim esasen hükümetin meselesi değildir. Seçim Meclisierin meselesidir.> AP'nin önergesini Meclis Başkanlığına verdiğini. CHP'nin de önergesinde samımi olması gerektigini yineleyen Başbakan, «Bir takım entrikalara, vesaireye hacet yoktur. Ben de vanm dedikten sonra bunun arkasmda bir takım gizli işier olmaz. Şimdi yapılacak iş Meclis Başkanlığımn bu önergeleri. Danışma Ku rulunu toplayıp Anayasa Komisyonuna havale etmesidir» demlstir. Meclisierin çalışmak İçin var oldugunu, Danışma Kuruiunun da Meclisierin daha iyi çaiışmasını saglamak için bulundugunu anlatan Demirel, «Danışma Kuruiunun Meclisin çalışmasını önleyebilecejtini akla getirmek müm kün defildir. Meelis Baskanı toplar Danışma Kurulunu. gelen gelir gelmeyen gelmez. TüurieTiri f'.îr. fikirler müspet olur. men ft olur ve bunu Anayaaa Komisyonu mtlspet ya da menfl karsr verir. Bu da önemli degildir, önemli olan mesele Millet Mecllsinin gündemine hadise gelir ve oylanır. Bu işin gelecek hafta içinde bltirilmesine fevkalâde bü >ük zanıret vardır Adım arılmış tır, bu adım gerçekleştirilebilmiş tir, gerçekleştirilebilmelidir» şekLnde konuşmuştur. Yurt dışında bulunanlann orkullanmaları için ucuz uçak. tren seferleri yapıhp yapılmayacagınj soran bir gazeteciye Demirel şu cevabı vermiştir: «Her çareye baş vurulur ama bunJar için yapılmış bir plan, çizilmiş bir proje yoktur. Ama akla ne gelebiliyorsa, Türk vatandaşîannın Türkiye'nin idaresine iştirakinl azami şekilde saglamak bakımından akla ne gelebiliyorsa bunlar yapıhr.» AP • CHP HÜKÜMETİ Blr gazeteci de «AP CHP s» çim hükümeti olabllir mi?» biçiminde soru yöneltüıce Demirel, «Hükümet var orta yerde. Millet Meclisinin güveni devam ettigt sürece de hükümet görevine devam eder» cevabım vermiştir. MSP'nin gensoru vermesi yolundaki göriişünü de Demirel, «thtimaller üzerinde yürümekte mana yoktur. Hükümetin nanl gelip nasıl gidecegi belli. Ttirkiy» kaideler memleketl. Kaidesi var her seyin hükümet tek kaideve baglıdır. Gürenoyu varsa ayakra dunır, yoksa durmaz. Yenisi kunılur» demiştir. Yapı Kredi (Baştarafı 1. SayfadaJ dana gelmiştir. Birinci ioygun olaymdan iki saat kadar sonra, silahlı bir kişi bankaya ^ırmıs ve ıçerde bulunan müşteriieri bir köşede top'.ayarak vezneve vak laşmıştır. Silahiı kişi bu arada banka kapısı önüne ıçmde bom ba oldugunu bıldirdigi bir uaket koymuştur. Soyguncu. silahıyla banka personelini de :ehdıt etmiş. bir köşede toplu olarak bulunmalannı istemiş. aksi hal de tabancasını ateşleyecegi tehdidinde bulunmuştur. 28 .aşlanr.da, kahverengi elbise'.ı ve bı yıklı oldugu banka persc.ıelı ta. rp.fından bildirilen soyguncu, da. ha sonra vezneve yaklaşıp kasa da bulunan 175 bin lirayı alarak kaçmıştır. Banka oersoneîl, soyguncunun çok heyecaniı oldugunu konuşurken adeta ti'.rediğini bildirmişlerdir. Bu Hrada soyguncunun banka kapısı önü ne bomba oldugunu söylediğl pa ketten çay çıkmıştır. KAYIP Askeri saglık fişiml kaybettim. Yenisini alacagımdan eskisi hükümsüzdür. TANER YILMAN TUTUKIAND1 Malatya Tjran Emeksiz Ll eesind» çarşamba gtiııü me>daua gelen süâhlı çatışmadan scnra sözaltına alman kadın. erkek ve öğrencilerden 97 kişinin oncefci Rün poliste yapılan sorgutoı yanda kesilerek ifadelen savcıhki& ahnmaya başianmıştır. Soruv turma sonunda 97 kışiden 34'îl nöbetçl mahkemeye sevkedilnriş, Toplantı ve Gösteri Yürüyiljleri Kanununa muhalefet, öldürnıeye teşebbüs. polise silâhlı mukavemet suçlanndan Ali Karademir, Vahap Glundamdurdu, Dogan Artık, Muharrem Çotur ve Goçer Avcıi adlı kişiler tutuklanmıştır. Kars'm Hanak Lisesinde devrimci ve komandolar ara&ınia çıkan çatışmada üç kişi yaralanmıştır. Halkm da katıldığı Dlaylar sırasında yaralanan Nev?.at Çelik ile Muhittin Işık ve Cemşit Zorban tedavi altına alınmışlardır. Ardahan ve Darr.al ludu: taburundan gelen takviye Dİrlikleriyle bastırılan olaylarla ılgili olarak 32 kişi gözaltma ahn•nıştır. JZMIR Eirincl Kordondaki Merkez Bankası ıle Egemalı'a patiayicı madde atılmıştır. Merkez Ban.ka şında hasar meydana gelirksn. Egemak önür.deki paîlara3da i^.e :iklet satan uç çocuk yaralanmiş tır. DP VE CGP: YOISUZIUK DOSYALACI GEISİN Eoç Holding (Baştararı 1. Sayfada) iemiştir. Çeşitli sorulann da yöleltildiği eleştiriler sırasında, (Koç Holdingin halka açık ol•naktaki gayesi nedir? Kar çok ızdır» denilmiştir. Ortaklardan biri ' adır.a söz ılan Saim Eren ise şöyle konuşnuştur: «Biz bir şirketin faal ırtakları mı, yoksa paramızın îârmı bekleyen kişiler miyiz?, £oç faaliyetleri önemlidir, an:ak bu faaliyet'.er rakipsız milir?, Koldingin rakipleri arasınJaki yorı nedir? Bu raye belırilmemişt:r? Sermaye karınm alt ;ın'.rı r.edir, üst smın nedir? rürkiye'r.in oiğer şirkerleri ara>müa Koç Hold:ng':n yerini taıımlıyaailiyor musunuz? Faali•et Raporunuzda bu pazarlamaun dış ve iç pazarlama diye bir ıvırımı neden yapılmamıstır? Bi:im dış pazanmız neresidir? Beiim söyleyeceğim tek şey variır: Yanhş iş yaptım ve paranu panlış yere vatırdıra.» içerenköy'deki sosyal konutları işgal edenler üçüncü kez çıkarıldı Eakaolu (Bastıuafı 1. Savfada) 3tz bupriine dek yapılmış olunan ;onjşturrr.anm kapatümasım, an•ak başlatıian rahlilin sürdürülnesini kararlaştırdık. Bu nedene ilk elde 3 seri 2fl'şer kutu nu•nune süt alarak çeşitli tahlil laaoratuvarlarma vo'.ladık.İsvan bu arada gazetemizcie iTirürülen vayın ile ügili olarak fîıfzıssıhha Kurumu Müdürü'nün nddi bir biçimde dikkatini çek•iklerir.i ve kerjsiicrine ulaşrmv"an bir rapnru şaze'fnin nasil îlmıs clduğuna akıl erdirempdi^ini» söylerr.iştir. KAYIP 19761977 ODTU. şe Demokiauk Purtı ve Cunıhurlyetçi Güven Partisi yolsuzluk dosyalarının seçimden önce Meclise getirilmesini istemlşlerdir. DP Grup Baskanvekili Ozer ö l ç m e n dünkü Danışma Kurulu toplantuına katılmadan önce basına yazıh bir demeç vermiş, bazı soruşturma önergeleriyle yasa önerilerini sayarak «Bunlar halledilmeden apar topar gidilecek bir zoriansa seçim Demirel'i kurtarsa bile ülkeyi ve demokrasiyi kurtaramayacaktır» demiştir. Ölçmen, geçen dönemde AP çoğunlugu tarafmdan hazırlanan Mec'.is İçtüzüğünün 93. ınad desine göre. erken seçim ünsrge':erin:n komisyor.lara ve Genel Kurula havale edilebiimesı iÇ:n Danısma Kuruiunun onayınm ge rektiğini, r'anışma Kuruiunun ıse bir partinin d&hi katıîmaması haiinde topianamamış sayılaca ğını bildirmiştir. Demirel'in, harp k a r a n aimmasıyia arken seçim önergesjı: emsal tutmasını eleştiren Ölçmen. bu yoıdalrl beyanlarının Anayasaya. tçtüzü ğe ve hukuka aykın olduğ'inu kaydederek «Sayın Demırel'e, ya doğru düriLst hukuk danışm a n l a n seçmesini. ya oa boş za manlarında biraz Anayasa ve İç tüzük okumasmı tavsiye ederim» demiştir. Özer Ölçmen erken seç.nıden önce DP'nin yapılmasım istediği hususları da sıralamış ve şöyle devam etmiştir: İçerenkoy Kayışdağı yolu üze «(î) Mülete malolmıış bulunan rinde îmar ve İskan BakanU£ı Lockheed rüşvet şa:b?sı ve moöiltarafmdan yaptırılan sosyal k:> ya. sunta yolsuzluğu gibi soruşnutlar dün çevredeki gecekcndu turmalar TBMM taıv.imüan cıiithaîkı tarafmdan işgal eüilmiş. !aka sonuca ulaştırılmalıdır ancak güvenlik kuvvetierı tara (2) AP ve CHP'nin ısteğiyle kufından boşaltılmıştır. rulan Partilerarası Seçim }ComisEşyalarıyla biriikte konutlaıa yununun giındenıınae bul'inan 17 yerleşenler. konutların hak SEmaddeden önemlilen mutlaka çıhipleri için yapıimış •ılduğunu kartılmalıdır. belirterek «Bizden lyi hak sahı ^3) DP grubur.un bu seçımlerde bi olamaz. Çolugumuzla çccu en fazla hassasiyet gösterdıgi Rugumuzla sürünüyoruz, eviırıiz nu seçim güvenliğmin sağlanmayok» demişlerdir. sı konusudur. Aynı kadronun bu İçerenköy'deki sosyal Konutlar, derece gerginles:ınlmış bir ortaın bundan önce de iki kez işga; r da seçimlerin üzerine şaibe budilmiş, ancak güveniik kuvvetle laştırmadan yapabileceği konuri tBraf:ndan boşaitılmışu. sunda ciddi er.dişeier taşıvoruz. (3) ö t e yandan TRT'nin seçımler yaklaşırken tarafsızMşacagı yerde hüküme'ten belli parti ve şahısların resmi rek'.âm bürosu haiinde bir gayretkeşli^e ^ırrrıiş oiması da taraîsız vatandaşıarı j büyük tereddütiere sevk°*m. ktedir.» CIA'nın "Ayaklanma Kuramı,, (Baştarafı 10. Sayfada) «Durum re şartlar ne olursa olsun, esas mesele mücadeleye iştirak eden halkı teşkilâtlandırnıaya başlamaktır. Bu da mahalli liderlerl mes'uliyetli rnakamJara ve idare mevkilerlne getirrrek yapılır». (Sayfa 107) «Ayaklanmavı bastınnakla görevli olan kuvvetlerin bu Hderleri bulduçu glbl. bunlar da halk arasında muharip kimseleri bulmalıdırlar. Bulunacak murabip kimseleri blr arada tutabllnıek İçin, bn liderlerln yardıma, desteğe ve bir siyasi partinin rehberliğine ihtİT^çları vardır». (Sayfa 11) «Komando» adı verilen ve yetkililerce daha 1969 yılmdan beri Emniyet kuvvetlerine yardımcı olduklan açıklanan Ulkücü adı altındaki örgütlerin. nasıi dogdugu, hangi güçlerin denetiminde olduğ.ı anlaşümıyor mu? Dikkat edilirse, kurama göre, ayaklanmavı bastırma ışinde görevli hükümet değildir. Ayaklanmavı bastırma işinde görevli olan, belli bir organ da değildir. şu halde, bu, gizli bir önrüttür. Komuta kimin elindedir?. Kuramcı, halk arasından seçümiş muharip klmselerin, bir parti içinde gruplaşmasımn da doğru olup olmadığmı tartışmakta ve bu sorunun cevabının, koşuüara, halihazır partinin pres tijine, partir.in liderlığirie ve partinin sıyasal programına göre düzenlenmesi gerektiğine bağlı oldugunu söyiemektedır/.) (Sayfa 111 «Ayaklanmaiarı bastırmakla g;ürevli olan tarafın sivasî partisi kendi meusuplarını çok daha ılikkatle seçmelıdir. Lyelerinia çokluğundan ziyade kalitesine şüvenmelidir.» (Sayfa 11) «Mamafih gerçek şudur ki, mahalli liderlerden kafi miktarı bir araya gelip hirleştikten sonra, herlıangî millî teşkilât içinde £ruplaşmalıdırlar.» (Sayia 111; Kendine «milliystçi» sıfatmı yakıştıran par tılerın, cephelerin kuruluşu, işleyişi bu öneıılere uygun değil midir? Işte. günümüz olaylarma böyle bir açıdan bakmadıkça. gerçeğe ulaşamayacağırr.ız kanısındayız. ANAR5IK OLAYUR VE AYAKLANMA KURAMI «Asi siyasi bir oyunla ve yıkıeı raaliyetlerde bulunarak iktidarı eüne geçirebilir.. Mahaüî îhtilâl harbleri kapitaiizm ve empenalizme karşı olan cihan sümul harbin bir parçasıdır.» (Sayfa 52). «Şııursuz terorizmden maksat avaklanma hareketleri ve sebehleri için fazla alâka toplamak ve halkın dikkati bir defa çekildikten snnra. gizli olarak hulutıan taraftarları cezbotmcktir. Bu da gclişigüzel yapılan terör hareketleri ile, bombalarm patlatilması ile, yaugm çıkarmakla. suikastler vapılmakla ve nıümkün nlduğu kadar Fazla seyirciyi cezbedebüecek bir şekilde, toplu olarak koordine edilrıek vp ayarlı bir şekilde vapılır.» (Sayfa 52) «Memleketin mnhteiif yerlerinde bazı kimseleri, lıalka en vakın teması o!an kiiçük rütbcli hükümet memuriarını. polİ5. postacı. beledive rnisi. bclediyp meclisi azası ve öjretmen gîhi Iıısanliiı ölriürerek terörizm sürdiiriilür.» (Sarfa 55") Kv.ramcı, bu terörist eylem'erp ayaklananl?r ta;"»r^r!'!an. av?.k!nr;:"iii>rın aşamaiarı ıçinde • '• • •şjylemektedir. olduğuna göre, ve ayaklananlar da t«rörlzme başlamamalan haiinde, liderlerin politik sorumlulugu baslayacaktır. Yani teröriJEm, «yaklananların yerine, ayaüanmayı bastırmaJda görevli olanlar tarafmdan (doğal ki ayaklananlann yaptıkları ileri stlrülerekj başlatılıp sürdürulmelidirler. Böyleee, bana süresi sona erer re halk Ulkede hergOn çıkan huzursuzluktan bıkmış olacagı için. başiangıçta ayaklananların yanında yer aldığı halde, ayaklanmavı bastırmakla görevli olnlann yanına gelir, VE MC İLE BİftlİKT£ 6KEN Silah bulunan (BaşUrafı 1. S üzerinde de bir tabanca. iki şar jör ve 17 mermi buiunmuştur. Demek te bulunan; Mehmet Seylan, HajTerrin Nuhoğlu, Meh me; Bulut. Yümaz Çaylak, Ahme: Korkmaz, Kemal Ara (tÎLKÜ BÎR 2. başkam). .Villa Do ğan ve Hasan Albay Savcılığa teslim edilmiştir. Hasan Albay mtuklanmış diğerleri hakkır.da ise kamu davaşi açıinııştır. Poiis sanıkları savcılığa teslim etıikîen sonra «ULKÜ TEK» hakkır.da Dernekler Yasa sına muiıalefetten idari soruşt'.ır maya başlamıştır. Soruştıırma sonunda IÜLKÜ TEKi'm ira:) sayılı Dernekler Yasasınm ; n 1 ve 4 maddelerine m.ıhaleie: ettiği saptanmış ve derr.ek Polis Vazife ve Selâhiyetleri yasasının 8. maddesi uyarınca yiresiz o)arak kapatılmıştır. Vaiı Narmk Kemal Şentürk Dernegin kapatılmas! karanm onaviamıştır. ^. Şimdi, bu açıklamalar ışığında MiUiyetçi Cephe'nüı kuruluşunaan buyana geçen ve hergün geışen olaylara kısaca göz atalun: Ülkede yüksek ögrenim durmus, olaylar lise ve orta okullara kaydınlmıştır. Amaç kısa sürede, ona öğTenimi de tatile sokmaktır. Bu olaylann, adına Ülkücüler ve komandolar denilen, bir grup aıınlık tarafmdan çıkanl dıgı, hergün yayın organları ile kamuoyuna duyurulduğu halde, komandoların saldırdığı gençler öldüğü, okullar onlar tarafmdan işgal edıldiği ve komando olmayan, Ülküculerin karşısmda olan gençlerin, can güvenliğı nedeniyle ögrenime dcvam edemedikleri Yüksek Mahkeme karan ile saptanmış oldugu halde, güvenlik kuvvetlerine «yardımcı» olduklanrun yetkililerce açıklanması. olayiann nereden kavnaklandığmı göstermektedir. SONUÇ Uluslararası Hazır Giyim Fuarına 200 Türk işadamı katılıyor İş adamlarından olusan 2ftn kişilik bir grup. 2530 mart ta rihleri arasında Paris'te düz«>nlenen Uluslararası Haz;r Giyim Fjanna ka'ılmak üzerp dün uçakla Fransa'ya gitmişf.r. Uluslararası Hazır Giyim Fııa rında 1978 kış modası:ı'.n tan:tılacağı ve rünya modasır.ı büyük filçiide e'.kileîeceği bildiril CGP'NSN ONÎRIIER! SSK'nın konut kredisi 150 bin liraya çıkarıldı CGP dün yayınladıgı bildiride seçime hazır olduklarını açıklamış, «CGP ıçin, seçimlein yapılacağı günder. daha onemlı oîan. seçimlerin güven ıçınde ve düriistîükle y3p:lmasıdır demişır. Seçimlerin güven içinde yapılabilmesi için hiçbir ör.lernin ihmal edilmerriesi g?r?k":ği belır AVKARA Sosyal Sigortfilîr Kurumu Müdürlrr Kurmun'jr!, sigortalılara verilen konut kred; sir.i 130 bin liraya çıkaran ksra rı onaylanır.ışMr. SOYADl DEGİŞÎKLİĞİ ERYILMAZ olan soyadım: İ=t. 20. As. Hukuk HâkimliEİnın 976/256 sav;!ı ilr.mı ile Talâtpasa 1961 Anayasasınm başlattığı çağdaş düşünce ve evlem elbet yasal eylemler, sendikalaşmalar, örgütlenmeler, siyasal ıktidara karşı tepkilerle halkm büinçlenmesine yönelik eyîemler, düşünce akımlan Türkiye'nic kendi sorunlarmı kendi bulacağı çözüm yoluyla çözmesiyle sonuçlanacağı için, sözünü ettiğimiz Amerikan kajmaklı «avaklanma kuramı»na göre, «avaklanma» olarak nitelemiş ve 12 Mart cncesi toplumsai gelişme. doğal koşuîlarından çıkarılarak patlama noktasına, işte bu kuranı dogTiıltusunda, kışkırtıcı ajar.lar aa kullanılarak, ülke 12 Mart'a getirümiştir... Asker, 12 Mart Mulıtırası adı verilen siyasal belge ile, dunıma el atnrılmıştır. Ve 12 Mart operasyonları da gine bu Uuram doğrı:!tusunda başlatılmış ve sürdürülmüştür. Sol'un Tçmizıendiğı kamsına varı'.arak gırilen (yapımasına izin verilen) 1973 seçimlerinde. sofln başarı sağiaması, önce bir şaşkmhk yaratmış, Orta Sol CHP'nin kurduğu koaüsyon dönerr.jnde. Kıbrıs olayı ve aîyon ekinu gibi, ABD'nın hoşuna gıtmeyen konuiar, bu koal:syonun yıkılması sonucunu dogurmuş ve gine GALULA' mn önerileri dogrultusunda, Milliyetçı Cephe kurulnıuşfur. lilkenin gün geçt:kçe. çetrefiHeşen sorur.larına çözüm getırerneyen sömürü düzenin:, halk pnlamaya başladığı iç:n. yeni bir seçimde So!' un :ktidar olasıhgı artmaktadır. Bunu gorer. iç ve dış gerici güçler. Sol'a ve demokrasiye karşı yeniden hazırlık ıçme gırmışierdir. Ancak tüm hu Knran'.;k nirışimlere ksrşı Ülkemızın fİGmnkTas! vr ri^tn'irüTV vniımHa c»r.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog